Наказ N 160 від 26.03.2009 р.

Наказ N 160 від 26.03.2009 р. Про отримання бланків державних актів для їх заповнення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НАКАЗ від 26 березня 2009 року N 160 Про отримання бланків державних актів для їх заповнення Для врегулювання питання про обіг бланків державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею відповідно до Інструкції про порядок складання видачі реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю право колективної власності на землю право власності на землю і право постійного користування землею договорів на право тимчасового користування землею в тому числі на умовах оренди та договорів оренди землі затвердженої наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43 зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 04.06.99 N 354/3647 зі змінами наказую: 1. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" далі - Центр ДЗК за наявності технічної документації із землеустрою щодо складання документів які посвідчують право на земельну ділянку забезпечити щодекадне формування філіями та СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК заявок про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою далі - державні акти окремо для кожного району міста та їх подання відповідним управлінням відділам Держкомзему у районах містах та головним управлінням Держкомзему в містах Києві та Севастополі за формою згідно з додатком 1. 2. Управлінням відділам Держкомзему у районах містах не пізніше трьох робочих днів від дня одержання заявок від філій та СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК забезпечити проведення їх аналізу та надання копій заявок разом із супровідними листами до Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим головних управлінь Держкомзему в областях. У разі зауважень до заявок управління відділів Держкомзему у районах містах зазначають про це у супровідних листах. 3. Республіканському комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим головним управлінням Держкомзему в областях відповідно до одержаних згідно з пунктом 2 цього наказу документів від управлінь відділів Держкомзему у районах містах не пізніше трьох робочих днів від дня їх одержання забезпечити передачу бланків державних актів управлінням відділам Держкомзему у районах містах з дотриманням норм законодавства з питань бухгалтерського обліку та обігу документів суворої звітності. 4. Управлінням відділам Держкомзему у районах містах не пізніше наступного робочого дня після одержання бланків державних актів а головним управлінням Держкомзему у містах Києві та Севастополі - не пізніше п'яти робочих днів від дня одержання заявок від філій Центру ДЗК з урахуванням їх аналізу забезпечити з дотриманням норм законодавства з питань бухгалтерського обліку та обігу документів суворої звітності передачу відповідної кількості бланків державних актів філіям та СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК для їх заповнення реєстрації та видачі державних актів. У разі невідповідності кількості бланків що передаються тій яка вказувалася у заявці філії чи СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК про це зазначається у супровідному листі управління відділу Держкомзему у районі місті з поясненням причин такої невідповідності. 5. Центру ДЗК забезпечити: 5.1. Формування заявок філіями та СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК на засадах недопущення накопичення одержаних бланків державних актів в структурних підрозділах підприємства та зволікання у їх реєстрації і видачі; 5.2. Постійний контроль за збереженням і використанням бланків своєчасністю реєстрації та видачі державних актів структурними підрозділами підприємства; 5.3. У разі псування бланків державних актів забезпечити їх повернення до відповідних управлінь відділів Держкомзему у районах містах для їх списання у встановленому порядку. 6. Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь Держкомзему в областях містах Києві та Севастополі генеральному директору Центру ДЗК на останнє число місяця подавати до Держкомзему звіт про передачу і використання бланків державних актів у розрізі районів міст за формами згідно з додатком 2 і 3 цього наказу. 7. Визнати таким що втратив чинність наказ Держкомзему від 09.09.2008 N 401 "Про виконання п. 2.9 Інструкції про порядок складання видачі реєстрації і зберігання державних актів та отримання Центром державного земельного кадастру бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою для заповнення та звітності їх використання". 8. Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим начальникам головних управлінь Держкомзему у областях та їх територіальних органів на місцях начальникам головних управлінь у містах Києві та Севастополі генеральному директору Центру ДЗК забезпечити виконання цього наказу та довести його до відома суб'єктів господарської діяльності що отримали ліцензії на проведення землевпорядних робіт. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Петрука В. І. Голова О. М. Кулініч Додаток 1 до наказу Держкомзему від 26 березня 2009 р. N 160 на бланку філії СВП N районне міське управління відділ Держкомзему ЗАЯВКА N про необхідну кількість бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою районна міська філія СВП "Київський обласний реєстраційний центр" Центру ДЗК просить видати для заповнення бланки державних актів на право власності на земельну ділянку у кількості в дужках прописом та бланки державних актів на право постійного користування земельною ділянкою у кількості в дужках прописом комплектів відповідно до нижче наведеної таблиці: N з/п Обліковий N документації із землеустрою Розробник документації із землеустрою Необхідна кількість комплектів бланків державних актів на право власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою Загальна кількість бланків державних актів Керівник філії СВП підпис прізвище та ініціали М. П. * Якщо ЗАЯВКА має більше однієї сторінки - кожна сторінка ЗАЯВКИ нумерується наступним чином "стор. 1 з " підписується директором начальником філії СВП підпис скріплюється печаткою філії СВП . У правому верхньому куті на другій та наступній сторінці ЗАЯВКИ зазначаються слова "продовження ЗАЯВКИ від N ". Додаток 2 до наказу Держкомзему від 26 березня 2009 р. N 160 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ у Звіт* N від р. * Якщо ЗВІТ має більше однієї сторінки - кожна сторінка ЗВІТУ нумерується наступним чином "стор. 1 з " підписується начальником головного управління підпис скріплюється печаткою головного управління. У правому верхньому куті на другій та наступній сторінці ЗВІТУ зазначаються слова "продовження ЗВІТУ від N ". Про передачу бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою структурним підрозділам Центру ДЗК Звітний період з р. по р. з/п Обліковий номер заявки Дата заявки Запитувана згідно заявки кількість комплектів Фактично передана кількість бланків згідно заявки Дата передачі бланку Серія бланку Номер бланку Тип бланку Всього видано відповідно до цього наказу станом на останню звітну дату Назва відповідного району міста Х Всього по району місту кількість бланків Х Всього по району місту кількість бланків Начальник головного управління підпис прізвище та ініціали М. П. Додаток 3 до наказу Держкомзему від 26 березня 2009 р. N 160 ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Звіт N від р. про використання бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою Звітний період: з р. по р. Назва відповідної області N з/п Одержано бланків державних актів Одержано державних актів за звітний період Заповнено бланків державних актів за звітний період Заповнено бланків державних актів всього відповідно до цього наказу на останню звітну дату Зареєстровано державних актів за звітний період Зареєстровано держ. актів всього відповідно до цього наказу на останню звітну дату Власник користувач Земельна ділянка Всього відповідно до цього наказу станом на останню звітну дату За звітний період Серія Номер Тип бланку Назва Ідент. номер/ код ЄДРПОУ Кадастровий номер Площа га Цільове призначення Місцезнаходження земельної ділянки Назва відповідного району міста Х Х Х Х Х Всього по району місту кількість бланків : Х Х Х Х Х Всього по області місту кількість бланків Генеральний директор Центру ДЗК підпис прізвище та ініціали М. П. * Якщо Звіт має більше однієї сторінки - кожна сторінка Звіту нумерується наступним чином "стор. 1 з " підписується Генеральним директором Центру ДЗК підпис скріплюється печаткою Центру ДЗК. У правому верхньому куті на другій та наступній сторінці Звіту зазначаються слова "продовження Звіту від N ".