Наказ N 76 від 25.03.2009 р.

Наказ N 76 від 25.03.2009 р. Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Міністром з питань житлово-комунального господарства України, його першими заступниками та заступниками

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 березня 2009 року N 76 Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Міністром з питань житлово-комунального господарства України його першими заступниками та заступниками У зв'язку із затвердженням нової структури відповідно до наказу від 16.02.2009 N 37 "Про введення в дію структури Мінжитлокомунгоспу" та керуючись абзацом 4 пункту 8 Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717 наказую: 1. Затвердити розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Міністром з питань житлово-комунального господарства України його першими заступниками та заступниками Міністра згідно з додатком 1. 2. Установити що Міністр у разі своєї відсутності покладає виконання обов'язків на одного з перших заступників а у разі їх відсутності - на одного із заступників. Затвердити схему взаємозаміщення перших заступників Міністра та заступників Міністра згідно з додатком 2. 3. Накази Мінжитлокомунгоспу від 11.01.2008 N 3 від 18.06.2008 N 183 від 20.11.2008 N 350 зі змінами вважати такими що втратили чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток 1 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 25 березня 2009 р. N 76 РОЗПОДІЛ функціональних обов'язків та повноважень між Міністром з питань житлово-комунального господарства України його першими заступниками та заступниками 1. Міністр з питань житлово-комунального господарства України КУЧЕРЕНКО Олексій Юрійович: 1 здійснює загальне керівництво Мінжитлокомунгоспом несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань; 2 як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України формування і реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства житлової політики та міського електричного транспорту трамвай тролейбус благоустрою населених пунктів галузі поховання спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань що належать до його компетенції; 3 спрямовує координує та контролює діяльність Державної житлово-комунальної інспекції; 4 визначає відповідно до законодавства у межах своїх повноважень політичні пріоритети стратегічні напрями роботи Мінжитлокомунгоспу та шляхи досягнення поставленої мети; 5 вносить на розгляд Кабінету Міністрів України: - пропозиції щодо вирішення питань пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності Держжитлокомунінспекції; - подання про призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників та заступників Міністра а також першого заступника і заступників керівника Держжитлокомунінспекції; - пропозиції щодо утворення реорганізації та ліквідації урядових органів у системі Міністерства а також подання про призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників; - пропозиції - у разі вмотивованої відмови голів місцевих державних адміністрацій погодити призначення керівників територіальних органів Мінжитлокомунгоспу урядового органу в системі Мінжитлокомунгоспу або керівників підприємств установ організацій що належить до сфери управління Мінжитлокомунгоспу - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника; 6 скріплює підписом акти Президента України видані в межах повноважень передбачених пунктами 5 18 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України з питань що належать до сфери діяльності Міністерства та забезпечує їх виконання; 7 погоджує проекти законів актів Президента України та Кабінету Міністрів України що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України з питань що належать до сфери діяльності Міністерства центральних органів виконавчої влади діяльність яких спрямовується і координується ним; 8 подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів актів Президента України та Кабінету Міністрів України розробником яких є Міністерство; 9 розподіляє обов'язки між своїми заступниками та визначає одного із своїх заступників Головним державним інспектором України з контролю нагляду у житлово-комунальній сфері; 10 призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Мінжитлокомунгоспу та за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій - керівників територіальних органів Держжитлокомунінспекції розглядає питання про присвоєння їм відповідних рангів державних службовців заохочення притягнення до дисциплінарної відповідальності; 11 видає обов'язкові для виконання накази з питань що належать до сфери діяльності Міністерства; 12 здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України; 13 бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України; 14 бере участь у засіданнях урядових комітетів; 15 представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами підприємствами установами та організаціями в Україні та за її межами; 16 веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень; 17 за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними дорадчими та іншими допоміжними органами що утворюються Кабінетом Міністрів України; 18 вносить в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників сфери житлово-комунального господарства; 19 приймає рішення про утворення реорганізацію і ліквідацію підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства; 20 укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу розглядає питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 21 погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників підзвітних і підконтрольних Мінжитлокомунгоспу структурних підрозділів обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій керівників підприємств міського електричного транспорту трамвай тролейбус ; 22 приймає рішення про розподіл бюджетних коштів головним розпорядником яких є Мінжитлокомунгосп та забезпечує контроль за їх цільовим та ефективним використанням; 23 затверджує програми і плани роботи Мінжитлокомунгоспу та звіти про їх виконання; 24 організовує в межах своїх повноважень роботу із запобігання корупції виявлення та припинення її проявів усунення наслідків корупційних діянь; 25 підписує рішення колегії Мінжитлокомунгоспу та накази на виконання цих рішень; 26 затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатний розпис та кошторис видатків Міністерства; 27 затверджує за погодженням з профільним віце-прем'єр-міністром України структуру центрального апарату Мінжитлокомунгоспу; 28 затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінжитлокомунгоспу; 29 затверджує в установленому порядку кадровий резерв для державної служби кадровий резерв на посади керівників підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу та подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового резерву на посади призначення на які здійснюється органами вищого рівня; 30 приймає рішення про службові відрядження за кордон працівників апарату Мінжитлокомунгоспу керівників підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу; 31 підписує листи що надсилаються персонально першим особам Секретаріату Президента України Верховної Ради України Кабінету Міністрів України керівникам центральних органів виконавчої влади Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим головам обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 32 надає відповіді на депутатські звернення адресовані Міністру; 33 підписує відповіді на звернення Героїв України Героїв Радянського Союзу Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни; 34 забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної політики у сфері охорони державної таємниці охорону державної таємниці в апараті Мінжитлокомунгоспу на підприємствах в установах та організаціях що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень передбачених законодавством; 35 підписує і видає довіреності державним службовцям і працівникам Міністерства та іншим особам на представництво інтересів Мінжитлокомунгоспу в інших органах та організаціях; 36 координує висвітлення діяльності Мінжитлокомунгоспу у засобах масової інформації бере участь у заходах пов'язаних з інформуванням громадськості про підготовку проектів документів з питань що належать до сфери діяльності Мінжитлокомунгоспу та роз'ясненням їх основних положень; 37 здійснює відповідно до законодавства інші функції та повноваження з питань що належать до сфери діяльності Мінжитлокомунгоспу; 38 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 39 спрямовує координує та контролює роботу структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу: Патронатної служби; Юридичного управління; Контрольно-ревізійного сектору; Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи; Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи. 2. Перший заступник Міністра МАЗУРЧАК Олександр Володимирович: 1 за посадою є Головним державним інспектором України з контролю нагляду у житлово-комунальній сфері; 2 забезпечує реалізацію державної політики у сфері здійснення державного контролю нагляду за дотриманням законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства; 3 попередньо розглядає і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю нагляду у сфері житлово-комунального господарства що вносяться Держжитлокомунінспекцією на розгляд Міністру; 4 координує стратегічні напрямки діяльності Держжитлокомунінспекції; 5 як Головний державний інспектор України з контролю нагляду у житлово-комунальній сфері має право вносити на розгляд Міністру обґрунтовані пропозиції щодо скасовування протоколів Держжитлокомунінспекції про адміністративні правопорушення та рішень Держжитлокомунінспекції про накладення штрафів та застосовування інших санкцій до суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства; 6 здійснює заходи щодо організації реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів а також державного контролю за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту трамвай тролейбус та забезпеченням безпеки його руху; 7 контролює виконання законів України актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України а також наказів Мінжитлокомунгоспу і доручень Міністра відповідає за стан виконавської дисципліни в апараті Мінжитлокомунгоспу; 8 координує розроблення законопроектів інших нормативно-правових та нормативно-методичних актів що стосуються розвитку житлово-комунального господарства; 9 організовує взаємодію Міністерства з Верховною Радою України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України; 10 бере участь в межах свої компетенції у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного та соціального розвитку України забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм; 11 за дорученням Міністра представляє позицію Мінжитлокомунгоспу під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими комітетами Кабінету Міністрів України питань що належать до його компетенції; 12 підписує договори в межах своєї компетенції; 13 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 14 спрямовує координує та контролює роботу структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу: Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту; Головного спеціаліста з контролю. 3. Перший заступник Міністра ЛОТОЦЬКИЙ Орест Богданович: 1 координує здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності в галузі поховання поводження з побутовими відходами благоустрою та інженерного захисту міських населених пунктів та розвитку квітково-декоративного насінництва та розсадництва; 2 організовує роботу апарату Міністерства; 3 забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Міністерства на підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Міністерства і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами вносить на розгляд Міністру пропозиції щодо її вдосконалення; 4 організовує виконання завдань що належать до сфери діяльності Міністерства; 5 відповідає за організаційне-аналітичне забезпечення роботи центрального апарату Міністерства; 6 забезпечує взаємодію з галузевими профспілками; 7 готує та подає на затвердження Міністру програми і плани роботи Мінжитлокомунгоспу організовує та контролює їх виконання звітує з цих питань перед Міністром; 8 здійснює організацію документообігу в апараті Міністерства та здійснює контроль за його додержанням; 9 забезпечує дотримання вимог щодо використання гербової печатки Міністерства в установленому порядку; 10 відповідає за співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики; 11 відповідає за дотримання гендерної рівності та здійснення гендерного моніторингу у центральному апараті Міністерства; 12 координує розгляд питань пов'язаних з погодженням відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників підзвітних і підконтрольних Мінжитлокомунгоспу структурних підрозділів обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій керівників підприємств міського електричного транспорту трамвай тролейбус ; 13 відповідає за здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності з перевезення пасажирів міським електричним транспортом трамвай тролейбус ; 14 бере участь в межах своєї компетенції у розробці та реалізації заходів Мінжитлокомунгоспу з енергозбереження; 15 подає Міністру пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері міського електричного транспорту трамвай тролейбус ; 16 координує розроблення пропозицій щодо порядку формування цін і тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом трамвай тролейбус ; 17 забезпечує розроблення та подання на затвердження Міністру методики нормативів витрат і втрат ресурсів що використовуються на міському електричному транспорті трамвай тролейбус вартості утримання та технічного обслуговування об'єктів міського електричного транспорту трамвай тролейбус ; 18 забезпечує організацію контролю у сфері благоустрою квітково-декоративного рослинництва та розсадництва; 19 забезпечує організацію проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"; 20 бере участь в межах своєї компетенції в реалізації заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період; 21 забезпечує в межах компетенції розроблення інженерно-технічної документації з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту розроблення та реалізацію заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха аварій катастроф і ліквідації їх наслідків; 22 бере участь в межах своєї компетенції у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного та соціального розвитку України забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм; 23 за дорученням Міністра представляє позицію Мінжитлокомунгоспу під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими комітетами Кабінету Міністрів України питань що належать до його компетенції; 24 підписує договори в межах своєї компетенції; 25 затверджує положення про відділи структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 26 організовує виконання інших функцій пов'язаних із забезпеченням діяльності Міністерства та окремих доручень Міністра; 27 спрямовує координує та контролює роботу: Управління організаційної роботи; Відділу роботи з персоналом; Управління благоустрою комунального обслуговування та інженерного захисту територій; Відділу міського електротранспорту; Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції. 4. Заступник Міністра ГАВРИЛЮК Олена Володимирівна: 1 організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо: регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізованого тепло- водопостачання та водовідведення крім діяльності суб'єктів господарювання що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії; формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання та проведення єдиної технічної соціально-економічної політики у сфері питної води питного водопостачання та водовідведення; 2 забезпечує організацію робіт з ліцензування у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення; 3 бере участь в межах своєї компетенції у розробці та реалізації заходів Мінжитлокомунгоспу з енергозбереження; 4 розробляє методичні рекомендації та формує пропозиції щодо визначення порядку проведення моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання та водовідведення готує Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні; 5 забезпечує проведення структурної та економічної реформи у теплоенергетиці внесення пропозицій щодо впровадження нових оптимальних для теплоенергетики форм і методів господарювання довгострокових нормативів правових і економічних механізмів стимулювання енергозбереження нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів; 6 забезпечує організацію робіт з технічного регулювання нормативно-правового забезпечення та стандартизації у сфері теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства; 7 сприяє реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об'єктів теплопостачання бере участь у реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року інвестиційних та інноваційних проектів із запровадження енергоефективних технологій і обладнання у тому числі щодо будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива; 8 бере участь в межах свої компетенції у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного та соціального розвитку України забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм; 9 за дорученням Міністра представляє позицію Мінжитлокомунгоспу під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими комітетами Кабінету Міністрів України питань що належать до його компетенції; 10 підписує договори в межах своєї компетенції; 11 затверджує положення про відділи структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 12 організовує виконання інших функцій пов'язаних із забезпеченням діяльності Міністерства та окремих доручень Міністра; 13 спрямовує координує та контролює роботу: Департаменту державного регулювання; Управління розвитку комунальної інфраструктури. 5. Заступник Міністра ЗАПАТРІНА Ірина Вікторівна: 1 організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо: стратегії розвитку житлово-комунального господарства; тарифної політики та ціноутворення у житлово-комунальному господарстві крім послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом трамвай тролейбус та послуг з вивезення побутових відходів ; формування та забезпечення реалізації державної політики у житловій сфері; формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів і енергозбереження; реалізації державної науково-технічної політики та стандартизації у сфері житлово-комунального господарства питної води питного водопостачання та водовідведення міського електричного транспорту трамвай тролейбус благоустрою населених пунктів галузі поховання в тому числі з питань нормування стандартизації метрології каталогізації підтвердження відповідності ; формування та забезпечення реалізації державної політики з питань міжнародного співробітництва у сфері житлово-комунального господарства; впровадження проектів за міжнародною участю в галузі житлово-комунального господарства залучення та координації міжнародної технічної допомоги; здійснення у межах повноважень Мінжитлокомунгоспу заходів з енергозбереження; 2 здійснює підготовку та аналіз законодавчих та нормативно-правових актів у межах своєї компетенції; 3 забезпечує здійснення моніторингу стану виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки; 4 проводить економічний аналіз динаміки складових цін/тарифів на житлово-комунальні послуги; 5 здійснює нормативно-методичне проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; 6 організовує в межах компетенції роботу Міжвідомчої комісії з реалізації реформи житлово-комунального господарства при Кабінетові Міністрів України та контролює виконання прийнятих Комісією рішень; 7 здійснює організаційне забезпечення діяльності Стратегічної ради при Міністерстві; 8 координує роботу з підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери житлово-комунального господарства; 9 забезпечує проведення державної атестації та комплексної оцінки діяльності наукових установ які віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу; 10 забезпечує координацію проведення виставкової та видавничої діяльності організацію конференцій семінарів наукових форумів які проводяться Міністерством; 11 розробляє пропозиції щодо реалізації державної політики з питань європейської інтеграції; 12 організовує розроблення нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції СОТ міжнародного співробітництва що приймаються Міністерством та подає їх на розгляд Міністрові; 13 вносить пропозиції щодо співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями; 14 організовує та контролює виконання законів України актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України а також наказів Міністерства і доручень Міністра з питань європейської інтеграції; 15 бере участь в межах свої компетенції у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного та соціального розвитку України забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм; 16 за дорученням Міністра представляє позицію Мінжитлокомунгоспу під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими комітетами Кабінету Міністрів України питань що належать до його компетенції; 17 здійснює координацію діяльності щодо співпраці Міністерства підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу з міжнародними фінансовими інституціями; 18 укладає договори на субкредитування у міжнародних інвестиційних проектах та інші договори в межах своєї компетенції; 19 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 20 спрямовує координує та контролює роботу структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу: Департаменту стратегії розвитку та житлової політики; Управління координації міжнародної технічної допомоги та міжнародних зв'язків; Управління науково-технічної політики; Управління тарифної політики. 6. Заступник Міністра КРАМАРЕНКО Руслан Михайлович: 1 вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів у Міністерстві; 2 забезпечує виконання завдань з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 3 забезпечує здійснення моніторингу за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів що виділяються Міністерству як головному розпорядникові бюджетних коштів на виконання відповідних бюджетних програм та здійснює контроль за надходженням коштів до розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів. Контролює ефективне використання цих коштів; 4 затверджує розподіли показників зведених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету зведених планів надання кредитів із загального і спеціального фонду державного бюджету; 5 затверджує кошториси та плани асигнувань загального та спеціального фонду державного бюджету; 6 бере участь в межах своєї компетенції у розробці та реалізації заходів Мінжитлокомунгоспу з енергозбереження; 7 налагоджує взаємодію з органами місцевого самоврядування асоціаціями органів місцевого самоврядування профспілками громадськими організаціями щодо реформування та розвитку житлово-комунального господарства; 8 забезпечує вивчення громадської думки щодо реалізації реформи житлово-комунального господарства шляхом проведення соціологічних досліджень опитувань тощо; 9 координує проведення моніторингу стану підготовки та проходження опалювального сезону; 10 забезпечує здійснення моніторингу діяльності підзвітних і підконтрольних Мінжитлокомунгоспу структурних підрозділів обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 11 координує реалізацію інноваційних проектів реформування і розвитку житлово-комунального господарства спрямованих на розв'язання проблем галузі; 12 забезпечує формування та підписує бюджетний запит до проекту державного бюджету на відповідний рік паспорти бюджетних програм розподіли виділених бюджетних асигнувань лімітні довідки та фінансову звітність; 13 координує діяльність органів виконавчої влади підприємств установ організацій незалежно від форм власності та підпорядкованості у сфері економіки житлово-комунального господарства; 14 проводить моніторинг стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії а також оплати населенням юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг; 15 координує роботу з проведення моніторингу стану заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства аналізу причин її виникнення та надає пропозиції щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам галузі; 16 здійснює регіональний моніторинг показників фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій житлово-комунального господарства комунальної форми власності; 17 організовує методичну роботу спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати; 18 формує пропозиції щодо комплексного та системного підходу до аналізу фінансово-економічного стану підприємств галузі з метою об'єктивної і всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів; 19 забезпечує вивчення і пошук резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств галузі з метою забезпечення їх беззбиткового функціонування підвищення платоспроможності та запобігання банкрутству; 28 відповідає за списання матеріальних цінностей що обліковуються на балансі центрального апарату Міністерства та затвердження відповідних актів; 29 забезпечує контроль за наявністю та рухом майна в адміністративних будівлях Міністерства використанням матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів 30 забезпечує організацію контролю за правильним веденням обліку матеріальних цінностей підвідомчими підприємствами установами та організаціями проведення заходів з удосконалення організації праці заробітної плати матеріального і морального стимулювання працівників підприємств установ організацій сфери управління Міністерства; 31 погоджує та затверджує укладання інвестиційних договорів договорів на здійснення спільної діяльності та договорів-доручень на управління об'єктами державної власності; 32 здійснює оперативний контроль за укладенням договорів підприємствами установами та організаціями які відносяться до сфери управління Міністерства на закупівлю товарів надання послуг виконання робіт; 33 організовує та координує роботу щодо здійснення заходів з охорони праці та пожежної безпеки; 34 відповідає за: створення корпоративної мережі та єдиного інформаційного простору в системі Міністерства; організацію матеріально-технічного забезпечення центрального апарату в межах виділеного фінансування; контроль за обліком автотранспорту його розподілом та ефективним використанням; здійснення контролю за роботою тендерного комітету Міністерства укладення договорів за результатами торгів; 35 координує та контролює роботу підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства вживає відповідних заходів для забезпечення ефективної їх роботи; 36 вносить пропозиції Міністру щодо утворення реорганізації ліквідації підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу; 37 бере участь в межах свої компетенції у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного та соціального розвитку України забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм; 38 за дорученням Міністра представляє позицію Мінжитлокомунгоспу під час розгляду комітетами Верховної Ради України та урядовими комітетами Кабінету Міністрів України питань що належать до його компетенції; 39 підписує договори в межах своєї компетенції; 40 організовує виконання інших функцій пов'язаних із забезпеченням діяльності Міністерства та окремих доручень Міністра; 41 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 42 спрямовує координує та контролює роботу структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу: Управління фінансово-економічного аналізу; Управління регіональної політики; Управління господарського забезпечення підвідомчих організацій та державних закупівель; Сектору підготовки до Євро 2012. Додаток 2 до наказу Мінжитлокомунгоспу від 25 березня 2009 р. N 76 СХЕМА взаємозаміщення перших заступників Міністра та заступників Міністра у разі їх відсутності Мазурчак О. В. Лотоцький О. Б. Лотоцький О. Б. Мазурчак О. В. Запатріна І. В. Гаврилюк О. В. Гаврилюк О. В. Запатріна І. В. Крамаренко Р. М. Запатріна І. В.