Положення про постійно діючу Комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств, установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 31 серпня 2009 року N 269 Про затвердження Положення про постійно діючу Комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Порядку відчуження об'єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 Порядку списання об'єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 та Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 з метою посилення контролю за ефективним збереженням і використанням державного майна та забезпечення всебічного об'єктивного опрацювання пропозицій щодо розпорядження державним майном підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу наказую: 1. Затвердити Положення про постійно діючу Комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу що додається. 2. Управлінню відомчого контролю та адміністративного забезпечення Н. І. Майстренко взяти цей наказ для керівництва в роботі та довести його до відома керівників підприємств установ і організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу. 3. Наказ Мінжитлокомунгоспу зі змінами та доповненнями від 28.01.2008 N 21 "Про створення постійно діючої робочої групи Мінжитлокомунгоспу з координації ефективного використання державного майна та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств установ та організацій сфери відомчого управління" вважати таким що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 31 серпня 2009 р. N 269 ПОЛОЖЕННЯ про постійно діючу Комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу 1. Комісія з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу далі - Комісія утворена з метою упорядкування процесів управління майном яке перебуває на балансах підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Мінжитлокомунгоспу далі - підприємства забезпечення прозорості та ефективності прийняття управлінських рішень. 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України постановами Верховної Ради України актами Президента України Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами. 3. До компетенції Комісії належать питання надання висновків та рекомендацій які беруться за основу структурними підрозділами Міністерства відповідно до повноважень для підготовки проектів рішень Мінжитлокомунгоспу щодо розпорядження майном списання відчуження передача майна з балансу на баланс підприємств до статутних фондів господарських товариств до сфери управління інших суб'єктів управління у комунальну власність у заставу на приватизацію в оренду цілісних майнових комплексів та інші питання з управління майном підприємств. 4. Головою Комісії є заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства якому безпосередньо підпорядковано Управління відомчого контролю та адміністративного забезпечення. Голова Комісії має заступника який у разі відсутності голови Комісії та за його дорученням головує на засіданнях Комісії. Секретарем Комісії призначається головний спеціаліст Управління відомчого контролю та адміністративного забезпечення. 5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінжитлокомунгоспу. 6. На розгляд Комісії за поданням Управління відомчого контролю та адміністративного забезпечення виносяться матеріали виключно оригінали документів або завірені належним чином їх копії підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства. 7. Засідання Комісії відбуваються у міру надходження матеріалів з питань зазначених у пункті 3 цього Положення. 8. Про заплановане засідання Комісії дату час місце проведення засідання Комісії та перелік питань що виносяться на її розгляд члени Комісії повідомляються секретарем Комісії не пізніше ніж за три дні до дати його проведення. 9. Члени Комісії зобов'язані брати участь у її засіданнях особисто а у разі неможливості взяти участь у засіданні з поважних причин повідомити про це голову Комісії. У разі відсутності з поважних причин секретаря Комісії його функції за згодою голови Комісії виконує один з головних спеціалістів Управління відомчого контролю та адміністративного забезпечення. 10. Засідання Комісії є правомочним якщо на ньому присутні більш як половина її складу. 11. Висновки та рекомендації Комісії повинні бути аргументованими та відповідати майновим інтересам держави. 12. Рішення Комісії вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу надається голові Комісії. 13. Рішення Комісії фіксується у протоколі який протягом п'яти днів від дати проведення засідання оформлюється секретарем Комісії підписується усіма членами Комісії що брали участь у засіданні та затверджується головою Комісії а в разі його відсутності - його заступником який головував на засіданні Комісії. 14. Затверджений протокол засідання Комісії є підставою для підготовки Управлінням відомчого контролю та адміністративного забезпечення проектів відповідних рішень Мінжитлокомунгоспу. 15. Голова Комісії має право запрошувати на засідання Комісії керівників установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу пропозиції та висновки яких розглядаються на засіданні а також залучати до роботи Комісії необхідних фахівців галузей експертів та отримувати додаткову інформацію з питань що розглядаються. 16. Протоколи засідань Комісії зберігаються в Управлінні відомчого контролю та адміністративного забезпечення. Заступник начальника управління - начальник відділу господарського забезпечення та державних закупівель Управління відомчого контролю та адміністративного забезпечення О. В. Пацкан