Положення про підрядні контракти у будівництві України

ПОЛОЖЕННЯ про пiдряднi контракти у будiвництвi України Затверджено Науково-технiчною радою Мiнiстерства України у справах будiвництва i архiтектури. Протокол вiд 15 грудня 1993 року 9 1. Визначення та термiни Iнвестори - суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi що приймають рiшення про внесення власних позичкових i залучених майнових та iнтелектуальних цiнностей в об'єкти iнвестування. Iнвестори можуть виступати в ролi вкладникiв кредиторiв покупцiв а також викону- вати функцiї будь-якого учасника iнвестицiйної дiяльностi. Учасники iнвестицiйної дiяльностi - фiзичнi та юридичнi особи України iнших держав якi забезпечують реалiзацiю iнвестицiй в ка- пiтальне будiвництво як виконавцi замовлень або на пiдставi доруче- ння iнвестора замовники пiдрядники постачальники проектувальни- ки науково-консультацiйнi фiрми посередники банки страховi компанiї та iншi . Учасники сторони пiдрядного контракту у будiвництвi - учасни- ки будiвництва що пiдписують контракт. При двостороннiх контрактах йото учасниками є замовник i пiдрядник. В батагостороннiх контрак- тах учасниками контракту крiм замовника i пiдрядника можуть бути iншi виконавцi що приймають участь у виконаннi замовлення. Замовник - учасник контракту який визначає умови складання контракту приймає закiнченi роботи i здiйснює розрахунки за них з пiдрядником. У ролi замовника може виступати iнвестор або за його дорученням iншi фiзичнi та юридичнi особи. Пiдрядник - учасник будiвництва який зобов'язаний на свiй ри- зик i за обумовлену цiну виконати передбаченi контрактом роботи i передати їх замовнику у встановленi строки. Генеральний пiдрядник - пiдрядник який вiдповiдає за виконан- ня усього комплексу робiт передбачених замовленням передачу їх замовнику i забезпечує координацiю дiяльностi iнших пiдрядникiв. У текстi iменується "пiдрядник". Головний пiдрядник - пiдрядник який вiдповiдає за виконання частини робiт на об'єктi здає їх генеральному пiдряднику або замо- внику i забезпечує координацiю дiяльностi субпiдрядникiв. У текстi iменується "головний пiдрядник". Субпiдрядники - пiдрядники якi виконують спецiальнi i окремi види робiт за домовленiстю з генеральним пiдрядником головним пiд- рядником або замовником. У текстi iменуються "субпiдрядники". Гаранти - учасники будiвництва якi гарантують виконання зо- бов'язань сторонами контракту. Пiдрядний контракт у будiвництвi - договiр у будiвництвi що передбачає взаємнi зобов'язання сторiн у процесi будiвництва реконструкцiї технiчного переозброєння i капiтального ремонту об'єктiв виробничого i невиробничого призначення. - 2 - Контрактна документацiя - текстова частина контракту i ком- плект документiв що додається до неї i розкриває предмет контрак- ту. Проектна документацiя - технiко-економiчнi обгрунтування про- ект робоча документацiя технiчнi умови i паспорти на матерiали устаткування конструкцiї i комплектуючi вироби документацiя що одержується вiд заводiв-виробникiв а також iнша документацiя що необхiдна для виконання робiт i експлуатацiї об'єкту. Тендернi торги - форма розмiщення замовлення на будiвництво що передбачає вибiр пiдрядникiв на конкурсних засадах шляхом оцiнки їх пропозицiй. Предмет контракту - сукупнiсть робiт послуг або окремi робо- ти послуги виконання яких доручається пiдряднику у вiдповiдностi з умовами контракту. Об'єкт будiвництва - сукупнiсть примiщень i споруд або окремi примiщення i споруди будiвництво яких здiйснюється за єдиним прое- ктом шляхом виконання пiдрядником доручених йому робiт. Будiвельний майданчик - земельна дiлянка що вiдведена у вста- новленому порядку для забудови i спорудження об'єкту будiвництва. Скритi роботи - роботи що технологiчно приховуються при вико- наннi подальших робiт або монтажi конструкцiй внаслiдок чого пере- вiрити якiсть i точнiсть їх виконання стає неможливим. Штрафнi санкцiї - пенi штрафи неустойки що стягуються з учасника контракту за невиконання або неналежне виконання контрак- тних зобов'язань. Гарантiйний строк - строк на протязi якого пiдрядник вiдповiдає перед замовником за вiдповiднiсть якостi виконаних робiт чинним нормам i правилам умовам контракту. Застава - спосiб забезпечення зобов'язань за контрактом за ра- хунок предмету застави яким може бути майно та майновi права. При заставi сторона що виступає заставодержателем кредитором має переважне право перед iншими кредиторами на забезпечення виконання контрактних зобов'язань iншою стороною яка є заставодавцем бор- жником за рахунок заставленого ним майна. Ризик у будiвництвi - можлива подiя поява якої має iмовiрний та випадковий характер i зумовлює небажанi наслiдки для учасникiв контракту або третiх осiб. Страхування ризикiв у будiвництвi - вiдносини з захисту майно- вих iнтересiв учасникiв будiвництва при появi страхових випадкiв за грошовi фонди що створюються за рахунок страхових платежiв. Страховий випадок - подiя що передбачена договором страхуван- ня або законодавством що вiдбулась i з настанням якої виникає обов'язок страховика здiйснити виплату страхової суми. Страхова сума - грошова сума у межах якої страховик у вiдпо- вiдностi з умовами страхування зобов'язаний компенсувати збитки при настаннi страхового випадку. - 3 - Страховик - юридична особа яка створена для здiйснення страхової дiяльностi i одержала для її виконання лiцензiю. Страхувальник - юридична особа яка уклала iз страховиками до- говiр страхування. Фiнансова спроможнiсть - здатнiсть учасника контракту викону- вати свої фiнансовi зобов'язання перед iншими учасниками i третiми особами. Обставини непереборної сили форс-мажорнi обставини - обста- вини. що не можуть бути передбаченi сторонами при укладаннi контра- кту i проти виникнення яких вони не можуть прийняти вiдповiднi за- ходи. До них вiдносяться: стихiйнi лиха бурi циклони паводки землетруси i т.i. вiйна i воєннi дiї заколот блокада безчин- ства заворушення та iншi протиправнi дiї; зруйнування внаслiдок дiї вибухових пристроїв що знаходились у землi; радiацiйна хiмiч- на враженiсть ударнi хвилi що виникають при польотi лiтакiв або iнших лiтальних апаратiв iз звуковими та надзвуковими швидкостями iншi подiбнi обставини. 2. Загальнi положення 2.1. Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України в подальшому "Положення" визначає порядок пiдготовки складання i виконання пiдрядних контрактiв на будiвництво об'єктiв носить ре- комендацiйний характер i враховує вимоги законодавства з цього пи- тання вiтчизняний та зарубiжний досвiд правового регулювання вiд- носин мiж учасниками будiвництва i особливостi становлення ринкових вiдносин у будiвництвi. 2.2. Пiдрядний контракт є основним документом що забезпечує узгоджену дiяльнiсть учасникiв будiвництва. Вiн складається на весь перiод будiвництва з уточненням при необхiдностi окремих умов шля- хом укладання додаткових угод. 2.3. Головними принципами укладання i виконання пiдрядних контрактiв є: - врахування i дотримання чинного законодавства; - економiчна самостiйнiсть i незалежнiсть учасникiв; - чiтке розмежування в контрактi прав i обов'язкiв сторiн; - майнова вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання договiрних зобов'язань; - розмежування ризикiв мiж учасниками контракту визначення обов'язкових для страхування ризикiв; - надання гарантiй виконання договiрних зобов'язань; - зобов'язання сторiн до узгодженого i взаємоприйнятного вирiшення проблем i суперечностей що виникають у процесi укладання i виконання контракту. 2.4. Основними учасниками пiдрядного контракту є замовник i пiдрядник. Якщо вони виступають єдиними учасниками контракту оста- ннiй має двостороннiй характер. Якщо крiм замовника i пiдрядника сторонами контракту є також iншi учасники будiвництва проектнi органiзацiї постачальники устаткування банки субпiдрядники та iншi контракт є багатостороннiм. 2.5. Вiдповiдно до контракту замовник виступає покупцем вико- наних пiдрядником робiт контролює хiд їх виконання може бути спi- ввиконавцем контракту. Якщо замовник i iнвестор є рiзними особами - 4 - функцiї замовника доручаються посередницьким управлiнським консу- льтацiйним та iншим подiбним структурам. Повноваження iнвестора i замовника в цьому випадку повиннi чiтко розмежовуватись. Iнвестор може залишати за собою право вирiшення основних питань будiвництва об'єкту: визначення цiни i строкiв здачi в експлуатацiю. Повноваження iнвестора i замовника слiд розмежовувати шляхом укладання мiж ними договору угоди або iншого подiбного докумен- ту. 2.6. Замовник може передавати частину своїх функцiй за контра- ктом iншiй особi яка дiє вiд iменi замовника i представляє його iнтереси у взаємовiдносинах з пiдрядником. При цьому майнову вiдпо- вiдальнiсть перед пiдрядником якщо iнше не передбачено контрактом за порушення прийнятих зобов'язань несе сам замовник. 2.7. Пiдрядниками можуть бути юридичнi та фiзичнi особи що одержали у встановленому законом порядку право лiцензiю на здiйс- нення будiвельної дiяльностi або посередницькi управлiнськi кон- сультацiйнi та iншi подiбнi структури що здiйснюють пiдбiр безпо- середнiх виконавцiв укладають з ними контракти координують їх дi- яльнiсть забезпечують здачу об'єктiв в експлуатацiю. 2.8. Сторони самостiйно визначають умови контракту взаємнi зобов'язання враховуючи при цьому чиннi нормативнi документи осо- бливостi будiвництва об'єкту органiзацiйно-правову форму контрак- ту спосiб його укладання. Головними умовами контракту є строки будiвництва об'єкту ви- конання робiт послуг i цiна робiт послуг виконання яких здiйснює пiдрядник. 2.9. При укладаннi традицiйних двостороннiх контрактiв пiдряд- ник вiдповiдає за виконання робiт передбачених проектом будiвниц- тва здачу об'єкту в експлуатацiю. Замовник за домовленiстю сторiн може брати на себе зобов'язання по видiленню будiвельного майданчи- ка забезпеченню проектною документацiєю устаткуванням матерiалами спецiального призначення фiнансуванню i оплатi робiт пiдготовцi об'єкту до здачi в експлуатацiю. При укладаннi проектно-будiвельних контрактiв у тому числi при будiвництвi об'єктiв "пiд ключ" коло обов'язкiв замовника скорочується за рахунок розширення кола обов'язкiв пiдрядника i в першу чергу в частині забезпечення будiвництва проектною документацiєю устаткуванням iншими матерiальними ресурсами. При укладаннi багатостороннiх контрактiв окремi обов'язки за- мовника i пiдрядника передаються iншим учасникам. При виконаннi обов'язкiв пiдрядника спецiальними посередниць- кими управлiнськими консультацiйними та iншими подiбними структу- рами вони можуть вiдповiдати за пiдготовку проектної документацiї забезпечувати управлiння будiвництвом об'єкту координувати дiяль- нiсть безпосереднiх виконавцiв. Коло цих функцiй може змiнюватися в залежностi вiд домовленостi сторiн. 3. Способи укладання контракту 3.1. Способи укладання контракту визначаються замовником з урахуванням складностi особливостей будiвництва об'єкту можливос- - 5 - тей конкурсного вибору пiдрядника органiзацiйно-правової форми ко- нтракту iнших подiбних факторiв. Укладання контракту може здiйснюватися шляхом прямих перегово- рiв мiж сторонами вiдкритих або закритих торгiв. 3.2. Прямi переговори як правило не передбачають конкурсного вiдбору пiдрядника. Вони проводяться у випадках недоцiльностi органiзацiї торгiв у тому числi у разi: - наявностi довгострокових i довiрчих вiдносин мiж замовником i пiдрядником; - довгострокового поетапного освоєння iнвестицiй пiдрядником на данiй будовi: - необхiдностi уточнення обсягу складу робiт i цiни у ходi виконання контракту; - при виконаннi ремонтних вiдновлювальних iнших подiбних ро- бiт якщо вони здiйснюються в порiвняно невеликих обсягах; - безрезультатностi ранiше проведених торгiв; - особливої термiновостi роботи; - неможливостi проведення торгiв виходячи з специфiчностi ро- бiт монопольного положення пiдрядника. В окремих випадках прямi переговори можуть проводитись з кiль- кома претендентами для виявлення найбiльш прийнятного пiдрядника. 3.3. Учасникам прямих переговорiв якi домовились про укладан- ня контракту доцiльно укладати передконтрактну угоду протокол на- мiрiв у вiдповiдностi з якою вони беруть зобов'язання укласти ко- нтракт у подальшому на умовах що передбаченi передконтрактною уго- дою протоколу намiрiв . З урахуванням цього документу учасники планують свою дiяль- нiсть органiзують пiдготовчу роботу для укладання контракту готу- ють потрiбну документацiю розмiщують замовлення на матерiали ус- таткування укладають аналогiчнi угоди з субпiдрядниками та поста- чальниками. 3.4. Передконтрактнi угоди є обов'язковими для виконання. Якщо одна iз сторiн без поважних причин передбачених угодою вiдмовляється вiд укладання контракту iнша сторона має право звер- нутися в арбiтраж з позовом про компенсацiю зазнаних збиткiв. Поважними причинами що дозволяють вiдмовитись вiд укладання контракту є обставини непереборної сили суттєва змiна умов кон- тракту замовником недоцiльнiсть або неможливiсть iнвестування кош- тiв у будiвництво об'єкту iншi подiбнi обставини якщо вони обумо- вленi в передконтрактнiй угодi. 3.5. Передконтрактна угода укладається в письмовiй формi i в нiй доцiльно передбачити такi умови: - перелiк учасникiв; - назви об'єкту будiвництва i його основнi характеристики: мi- сцезнаходження найбiльш важливi конструктивнi рiшення етажнiсть приблизнi цiни i обсяги основних робiт; - орiєнтовнi строки почату i закiнчення будiвництва; - приблизнi склад обсяги i строки передачi проектної документацiї; - орiєнтовнi строки передачi будiвельного майданчику; - джерела фiнансування i приблизний розподiл коштiв за роками; - зобов'язання сторiн у питаннях забезпечення об'єкту устатку- - 6 - ванням виробами i матерiалами; - порядок розрахункiв i платежiв надання авансу доплата за дострокове закiнчення робiт; - ризики що пiдлягають обов'язковому страхуванню; - суму застави iншi гарантiї сторiн; - обов'язки сторiн по пiдготовцi необхiдної для укладання кон- тракту документацiї виконанню вiдповiдних дослiджень i робiт а також по фiнансуванню затрат що виникають в пiдго- товчий до укладання контракту перiод; - порядок i строки укладання контракту; - вiдповiдальнiсть сторiн за порушення передконтрактної угоди; - умови вiдмови вiд укладання контракту. 3.6. Укладання контрактiв через тендернi торги створює умови для конкурсного вибору пiдрядникiв конкуренцiї i змагання мiж ни- ми. Такi контракти повиннi укладатись насамперед на будiвництво об'єктiв що фiнансуються за рахунок державних капiтальних вкла- день. Проведення торгiв здiйснюється замовником у порядку передба- ченому дiючим "Положенням" з цього питання. 4. Склад i змiст Загальних положень контракту 4.1. Приблизний перелiк статей Загальних положень контракту. 4.1.1.В Загальнi положення контракту слiд включати такi статтi: 1. Визначення та термiни. 2. Предмет контракту. 3. Цiна предмету контракту. 4. Строки виконання робiт. 5. Розрахунки i платежi. 6. Проектна документацiя. 7. Змiни проектної документацiї i обсягiв робiт у процесi будiвництва. 8. Будiвельний майданчик. 9. Матерiально-технiчне забезпечення. 10. Субпiдряднi органiзацiї. 11. Страхування ризикiв. 12. Виконання робiт. 1З. Контроль за якiстю робiт матерiалiв устаткування. 14. Робоча сила. 15. Здача i приймання робiт. 16. Гарантiйнi строки експлуатацiї об'єкту. 17. Фiнансовi гарантiї. 18. Матерiальна вiдповiдальнiсть i звiльнення вiд неї. 19. Розв'язання суперечностей i арбiтраж. 20. Призупинення робiт i розiрвання контракту. Вказаний перелiк статей контракту є приблизним i сторони уто- чнюють його з урахуванням конкретних особливостей будiвництва i взаємних домовленостей. Зразок контракту наведено у додатку 1 до цього Положення. 4.1.2. При наповненнi статей контракту конкретним змiстом сто- рони з метою уникнення зайвих суперечок i дискусiй у ходi виконання контракту повиннi прагнути до максимальної ясностi формулювань чi- ткого розмежування i конкретизацiї зобов'язань регламентацiї поря- дку вирiшення можливих суперечок. - 7 - 4.2. Визначення та термiни. 4.2.1. У статтi слiд навести значення основних термiнiв i по- нять що використовуються у контрактi з метою виключення в подаль- шому їх рiзного тлумачення сторонами i недопущення суперечок. Окре- мi визначення пiдлягають конкретизацiї. 4.3. Предмет контракту. 4.3.1. Визначаються роботи замовлення на виконання яких видається пiдряднику. Наприклад у контрактi може бути записано що пiдрядник виконує власними i залученими силами i засобами будiвель- нi монтажнi пуско-налагоджувальнi роботи що передбаченi проек- тною документацiєю здiйснює випробування змонтованого устаткуван- ня здає об'єкт замовнику в експлуатацiю лiквiдує недоробки i де- фекти що виникли з його вини i виявленi в ходi прийомки робiт i в гарантiйнi строки експлуатацiї об'єкту. 4.4. Цiна предмету контракту. 4.4.1. Встановлюється розмiр договiрної цiни можливiсть та умови її коригування в ходi виконання робiт. 4.4.2. Договiрна цiна визначається сторонами шляхом прямої до- мовленостi або при проведеннi тендерних торгiв i залежить вiд скла- ду затрат. Наприклад при будiвництвi об'єктiв "пiд ключ" у складi цiни можуть враховуватись затрати на: виконання будiвельно-монтаж- них робiт; придбання меблiв устаткування iнвентаря включаючи за- готiвельно-складськi транспортнi накладнi i iншi витрати; викона- ння проектно-вишукувальних робiт; виконання пуско-налагоджувальних робiт; iншi витрати що передбачаються кошторисом на будiвництво; утримання дирекцiй пiдприємств що будуються i авторського нагля- ду; резерв коштiв на непередбаченi роботи i витрати; тимчасовi бу- дiвлi i споруди; природоохороннi заходи; компенсацiю додаткових до кошторису витрат. 4.4.3. Договiрна цiна визначається сторонами з урахуванням ре- гламентуючих рiшень з цього питання. Калькуляцiю витрат можуть складати обидвi сторони. Для цього використовуються дiючi норматив- нi документи iнформацiя про вартiсть ранiше збудованих об'єктiв розрахунки кошторисної вартостi по проекту ТЕО прейскуранти на готову будiвельну продукцiю iнша нормативна база. 4.4.4. В умовах високих темпiв iнфляцiї сторони можуть прийня- ти рiшення про встановлення цiни у твердiй валютi. У цьому випадку цiна робiт визначається в нацiональнiй валютi а потiм перераховується за встановленим курсом у твердiй валютi i в подаль- шому може залишатись незмiнною. При розрахунках цiна робiт у нацiо- нальнiй валютi перераховується у тверду валюту за курсом що дiє на момент розрахункiв. 4.4.5. Якщо здача об'єкту в експлуатацiю здiйснюється поетап- но цiна робiт може встановлюватись тiльки на перший етап iз визна- ченням у контрактi порядку розрахунку цiни на подальшi етапи. 4.4.6. У багатостороннiх контрактах визначається загальна цiна робiт за контрактом а також цiна робiт що виконують окремi учас- ники. - 8 - 4.4.7. Встановлена при укладаннi контракiу договiрна цiна ро- бiт може змiнюватись у разi: - змiни обсягiв i складу робiт; - зупинення робiт за рiшенням замовника i за обставинами непереборної сили; - змiни за рiшенням або з вини замовника строкiв будiвництва; - змiни у встановленому порядку погодженої номенклатури мате- рiалiв i устаткування поставки замовника; - врахування iнфляцiйних факторiв; - прийняття нових законодавчих i нормативних актiв що вплива- ють на вартiсть робiт; - суттєвих розходжень фактичних i проектних умов будiвництва передбачити якi при узгодженнi цiни пiдрядник не мiг. Змiна договiрної цiни оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод. 4.5. Строки виконання робiт. 4.5.1. Виконання робiт повинно починатись здiйснюватись i за- кiнчуватись у встановленi контрактом строки. При визначеннi цих строкiв сторони враховують вихiднi умови що встановленi iнвестором або передбаченi проектом. Строки виконання робiт по окремих етапах визначаються сторонами на пiдставi календарного плану будiвництва. 4.5.2. Строки виконання усiх робiт на об'єктi встановлюються шляхом визначення у контрактi календарної дати початку робiт i зда- чi об'єкту в експлуатацiю закiнчення виконання замовлення або строку вiд початку до закiнчення робiт. Наприклад у контрактi може бути записано "виконання робiт повинно початись у сiчнi мiсяцi i закiнчитись у вереснi мiсяцi" або "строк будiвництва об'єкту складає 9 мiсяцiв з початку робiт що встановлено контрактом до здачi об'єкту в гарантiйну експлуатацiю". Цi зобов'язання можуть бути викладенi i в такiй редакцiї - "не пiзнiше 1 вересня" i "не бiльше 9 мiсяцiв". Можливiсть дострокового закiнчення будiвництва повинна перед- бачатись контрактом або узгоджуватись в процесi його виконання. Як- що пiдрядник не претендує на додаткову винагороду вiн може достро- ково закiнчити будiвництво об'єкту i без такого узгодження. 4.5.3. У контрактi слiд чiтко визначити термiн початку викона- ння робiт який доцiльно зв'язати з появою конкретних найбiльш важливих для початку будiвництва подiй. Це може бути передача будi- вельного майданчику проектної документацiї вiдкриття фiнансуван- ня перерахування авансу тощо. Про початок робiт складається двос- тороннiй акт. 4.5.4. Перегляд строкiв виконання робiт може здiйснюватись з незалежних вiд пiдрядника обставин якщо вiн без затримки письмово сповiстив замовника про їх появу. Якщо пiдрядник не зробив цього вiн може розраховувати на перегляд строкiв лише за умови iнформова- ностi замовника про несприятливi обставини i їх наслiдки. Обов'яз- ком пiдрядника є також доказ негативного впливу окремих обставин на затримку виконання робiт. 4.5.5. Якщо одночасно дiє кiлька рiзних обставин кожна з яких може бути пiдставою для перегляду строкiв виконання робiт цей пе- регляд здiйснюється з урахуванням одночасної дiї всiх обставин. - 9 - 4.5.6. Строки виконання робiт можуть переглядатись при наявно- стi обставин: - непереборної сили; - за якi вiдповiдає замовник вiдсутнiсть фiнансування затри- мка у виконаннi зобов'язань поява додаткових робiт тощо ; - зупинка робiт не з вини пiдрядника; - страйки робiтникiв блокада ними будiвельного майданчику та iншi їх дiї що заважають нормальному виконанню робiт. Пiдрядник не отримує право на перегляд строкiв якщо страйки блокада iншi подiбнi дiї зумовленi тим що вiн або його субпiдрад- ники не виконали своїх зобов'язань перед робiтниками або їх об'єднаннями. Вплив погоди на хiд виконання робiт якщо його не можна вiдне- сти до обставин непереборної сили. не розглядається як об'єктивна обставина для збiльшення строкiв виконання робiт i повинен врахову- ватись на стадiї укладання контракту. 4.5.7. Пiдрядник зобов'язаний зробити все що вiд нього зале- жить для усунення перепон що зумовлюють затримку робiт i як тi- льки вони зникнуть приступити до виконання своїх зобов'язань по- передивши про це замовника. 4.5.8. У разi змiни строкiв виконання робiт з обставин що не залежать вiд пiдрядника слiд також враховувати час на припинення i вiдновлення робочого процесу i можливий перенос робiт на iншу пору року. 4.5.9. У багатостороннiх контрактах встановлюються загальнi строки будiвництва об'єкту а також строки початку i закiнчення ро- бiт окремими учасниками. Останнi враховують комплексний графiк де передбачається послiдовнiсть i строки виконання зобов'язань кожним учасником. 4.5.10. Рiшення про перегляд строкiв виконання робiт з обгрун- туванням причин оформляється додатковою угодою. 4.6. Розрахунки i платежi. 4.6.1. Обов'язком замовника є безперервне i своєчасне фiнансу- вання будiвництва об'єкту розрахунки з пiдрядником за виконанi ро- боти. Обсяги пiдрядних робiт i необхiднi фiнансовi кошти розподiляю- ться за роками у вiдповiдностi до календарного плану будiвництва i строками здачi об'єкту в експлуатацiю. Щорiчно сторони з урахуванням графiкiв виконання робiт узгоджують план платежiв за мiсяцями року. Зменшення рiчного обсягу фiнансування проти передбаченого контрактом дає пiдряднику право ставити питання про перегляд строкiв будiвництва об'єкту i компен- сацiю йому додаткових витрат. 4.6.2. Сторони самостiйно визначають у контрактi порядок строки умови платежiв i розрахункiв за виконанi роботи i послуги. Оплата робiт може здiйснюватись за готовий об'єкт або шляхом промi- жних платежiв за етапи комплекси робiт конструктивнi елементи окремi види робiт та послуг . За домовленiстю замовник перераховує пiдряднику аванси здiйснює оплату за будiвельнi матерiали устат- - 10 - кування конструкцiї що поставляє пiдрядник. 4.6.3. Промiжнi платежi повиннi здiйснюватись в установленi строки наприклад протягом 5 днiв пiсля передачi пiдрядником замо- внику акту виконаних робiт пiдписаного уповноваженими представни- ками сторiн. Строки i порядок пiдписання актiв передбачаються сто- ронами у контрактi. Промiжнi платежi з урахуванням авансiв доцiльно здiйснювати у розмiрi до 95 вiдсоткiв вiд договiрної цiни. Цiна робiт що пiдля- гають оплатi повинна iндексуватись з урахуванням рiвня iнфляцiї на час їх виконання. При цьому цiна робiт що з вини пiдрядника вико- нанi з порушенням графiкiв iндексується з урахуванням рiвня iнфляцiї на час коли цi роботи повиннi були виконуватись. У разi порушення строкiв здачi об'єкту в експлуатацiю з вини пiдрядника iнфляцiйне подорожчання робiт що виникло пiсля цих строкiв пiдря- днику не компенсується. Для забезпечення залежностi компенсацiї iнфляцiйного подорож- чання вiд виконання графiкiв виробництва робiт сторони щомiсячно порiвнюють обсяг фактично виконаних робiт з обсягом робiт за графi- ком ведуть облiк рiвня інфляцiї по об'єкту за звiтний перiод. 4.6.4. Замовник має право зменшувати суму перерахування за ви- конанi роботи на: - вартiсть робiт що виконанi з порушенням дiючих норм i пра- вил на перiод до усунення цих порушень; - суму несвоєчасно внесеної пiдрядником застави що передбаче- на контрактом; - у iнших передбачених контрактом випадках. 4.6.5. Кiнцевi розрахунки здiйснюються пiсля виконання i прий- омки всiх передбачених контрактом робiт здачi об'єкта в дiю в обумовлений сторонами строк наприклад протягом 15 днiв пiсля пiд- писання акту прийомки об'єкту в експлуатацiю акту прийомки ро- бiт . При кiнцевих розрахунках замовник може утримати вартiсть ро- бiт що виконанi з вини пiдрядника з недоробками i дефектами що зафiксованi вiдповiдним актом при прийомцi об'єкту в експлуатацiю. На протязi встановлених цим актом строкiв пiдрядник повинен усунути виявленi порушення i пiсля цього замовник перераховує утриманi су- ми. 4.6.6. При перерахуваннi авансу сторони визначають його вели- чину строки i умови виплати порядок залiку. Наприклад аванс може перераховуватись у розмiрi ЗО вiдсоткiв вiд рiчного обсягу робiт або обсягу робiт передбачених контрактом при вiдносно невеликих строках будiвництва об'єкту за ЗО днiв до початку виконання ро- бiт. Залiк авансiв може здiйснюватись поступово при промiжних пла- тежах за виконанi роботи або при закiнченнi будiвництва об'єкту. Якщо при авансуваннi рiчного обсягу робiт аванс до кiнця року буде зараховано не повнiстю неповернута його частина може враховуватись при визначеннi авансу наступного року. При цьому якщо аванс вико- ристано не повнiстю з вини пiдрядника невикористану суму слiд про- iндексувати з урахуванням рiвня iнфляцiї або рiвня процентної став- ки за кредит у банку замовника. У такому ж розмiрi слiд проiндексу- вати суму авансу що повертається замовнику з вини пiдрядника у тому числi при розривi контракту. - 11 - 4.6.7. За домовленiстю сторiн замовник замiсть або в рахунок авансу може здiйснювати оплату будiвельних матерiалiв устаткуван- ня яке постачається пiдрядником. Оплата здiйснюється на пiдставi акту iнвентарiзацiї. пiдписаного уповноваженими представниками сто- рiн в частинi приросту вартостi матерiалiв. При її зменшеннi сума платежiв за виконанi роботи також зменшується. Для обгрунтування суми платежiв замовник може вимагати вiд пiдрядника подання вiдповiдних платiжних документiв. 4.6.8. Замовник забезпечує своєчаснiсть перерахування пiдряд- нику авансiв i платежiв. При їх затримцi замовник несе матерiальну вiдповiдальнiсть що передбачена контрактом. Наприклад у контрактi може бути передбачена компенсацiя пiдряднику плати за користування кредитом з причини затримки платежiв. Величина компенсацiї обраховується на пiдставi процентної ставки що передбачена кредит- ним договором пiдрядника з банком-кредитором а також строку затри- мки i суми простроченого замовником платежу. За погодженням сторiн може бути передбачено збiльшення цiєї суми наприклад на 10 вiдсо- ткiв для вiдшкодування пiдряднику його додаткових витрат на одер- жання кредиту. Вiдповiдна компенсацiя може передбачатись i у випад- ку коли пiдрядник не одержує кредиту i покриває затрати на викона- ння робiт за рахунок власних коштiв. Затримка у перерахуваннi авансiв i платежiв за виконанi роботи строком бiльше трьох мiсяцiв може бути пiдставою для розриву пiдря- дником контракту i компенсацiї йому збиткiв. 4.7. Проектна документацiя. 4.7.1. У контрактi уточнюються зобов'язання сторiн з забезпе- чення проектною документацiєю визначаються її склад порядок узго- дження i передачi кiлькiсть примiрникiв права сторiн при змiнi проектних рiшень та iншi питання. Обсяг проектної документацiї її склад строки передачi перед- бачаються в додатках до контракту. 4.7.2. При укладаннi традицiйних двостороннiх контрактiв вiд- повiдальнiсть за забезпечення проектною документацiєю в основному несе замовник який: - видає вихiдну iнформацiю для розробки документацiї: - укладає контракти на виконання проектно-вишукувальних кон- структорських науково-дослiдних консультацiйних робiт та послуг; - узгоджує з проектними органiзацiями графiк розробки та вида- чi документацiї здiйснює контроль за його виконанням; - органiзує у встановленому порядку узгодження затвердження та перезатвердження документацiї оформлення обгрунтованих змiн; - підписує робочу документацiю для виконання робiт. 4.7.3. При укладаннi багатостороннiх контрактiв за участю проектної органiзацiї на неї покладається ряд обов'язкiв замовника з забезпечення пiдрядника необхiдною документацiєю. При необхiднос- тi проектна органiзацiя для розробки проекту залучає спецiалiзованi проектнi органiзацiї i виконує функцiї генерального проектувальника. 4.7.4. Зобов'язання пiдрядника з забезпечення проектною документацією залежать вiд типу контракту домовленостi сторiн. При укладаннi традицiйних двостороннiх контрактiв пiдрядник може брати на себе зобов'язання з забезпечення будiвництва органi- - 12 - зацiйно-технологiчною документацiєю. При укладаннi проектно-будiвельних контрактiв зобов'язання пi- дрядника по забезпеченню документацiєю суттєво розширюються. 4.7 5. За домовленiстю сторiн пiдряднику на етапi розгляду документацiї можуть надаватись права на внесення змiн у робочi кре- слення технологiчнi iнженернi вузли замiну окремих видiв техноло- гiчного устаткування та матерiалiв та iншi змiни що не погiршують технiко-економiчнi показники проекту i не збiльшують договiрну цi- ну. Цi пропозицiї в залежностi вiд передбаченого кiiнтрактом поряд- ку можуть передаватись проектнiй органiзацiї для внесення вiдповiд- них змiн безпосередньо без узгодження з замовником або тiльки пiсля письмової згоди замовника. 4.7.6. Замовник має право без узгодження з пiдрядником вносити змiни в проектну документацiю в процесi iї розробки. Але якщо змiни зумовлюють перегляд строкiв виконання робiт i або їх цiни замов- ник зобов'язаний переглянути цi строки i або цiну а при невiдпо- вiдностi профiлю додаткових робiт можливостям пiдрядника самостiйно залучити вiдповiдного виконавця. 4.7.7. Передача проектної документацiї здiйснюється в строки що передбаченi графiками передачi наприклад за 6 мiсяцiв до поча- тку будiвництва . Конкретнi строки передачi повиннi враховувати складнiсть будiвництва об'єкту графiки виробництва робiт можливо- стi замовлення матерiалiв та виробiв iншi фактори. Iнструктивна документацiя що вiдноситься до устаткування технiчний паспорт iнструкцiя по монтажу складанню i пуску устаткування iнструкцiя по експлуатацiї догляду за устаткуванням i його ремонту перелiк комплектуючого приладдя i iнструкцiя по його обслуговуванню прото- коли випробувань устаткування тощо може передаватись разом з ус- таткуванням у вiдповiдностi до графiку його постачання або в iншi передбаченi контрактом строки. Передача документацiї оформлюється актом у двох примiрниках що пiдписуються сторонами. Дата пiдписання акту є датою передачi документацiї. 4.7.8. При постадiйному узгодженнi проекту сторона що узгоджує документацiю може залишити за собою право на iї аналiз пiсля одержання останнiх документiв i подачу зауважень для врахува- ння при доробцi проекту. Строки розгляду документацiї i передачi зауважень для врахування узгоджуються сторонами. Якщо зауваження в цi строки не одержанi документацiю можна вважати узгодженою. 4.7.9. Сторони визначають мову складання документацiї права на неї пiсля закiнчення будiвництва а також у випадку розiрвання i анулювання контракту. Кожна iз сторiн може зберiгати авторське пра- во на свою документацiю i не повинна використовувати документацiю що пiдготовлена iншою стороною без її згоди. 4.8. Змiни проектної документацiї i обсягiв робiт у процесi будiвництва. 4.8.1. Замовник має право вносити у процесi будiвництва змiни i доповнення в проектну документацiю i обсяги робiт. Пiдрядник зо- бов'язаний приймати до виконання цi змiни якщо вiн у змозi їх ви- конати i вони були виданi в обумовленi контрактом строки до почат- ку виконання робiт в якi вносяться змiни наприклад за 20 днiв. Якщо пiдрядник доведе що вiн неспроможний виконати додатковi робо- ти вони можуть бути дорученi замовником iншому виконавцю. Останнiй - 13 - за участю замовника повинен узгодити з пiдрядником питання органiзацiї спiльного виконання робiт. 4.8.2. Змiни i доповнення робiт оформляються у письмовiй формi i приймаються пiдрядником для виконання пiсля вiдповiдного їх тех- нiчного оформлення виявлення впливу на вартiсть i строки будiвниц- тва узгодження порядку додаткової оплати i або перегляду строкiв будiвницiва. Таке узгодження здiйснюється шляхом пiдписання сторо- нами додаткової угоди. 4.8.3. У випадку коли можливостi пiдписання додаткової угоди до початку робiт немає сторони складають протокол акт про вико- нання додаткових робiт де передбачають право пiдрядника на повну компенсацiю затрат на їх виконання i строки пiдписання додаткової угоди. У випадку коли прийняття додаткової угоди або протоколу акту передбачає переробку або демонтаж вже виконаних робiт то компенсацiю цих витрат здiйснює замовник. 4.8.4. Якщо змiни у роботах за рiшенням замовника не ведуть до змiни вартостi i або строкiв будiвництва додаткова угода за взаємною згодою не укладається а пiдставою для їх виконання може бути дозвiл замовника на кресленнях або в журналi виконання робiт. 4.8.5. Додатковi роботи що виконанi пiдрядником без узгод- ження з замовником. а також роботи при виконанi яких припущено вi- дхилення вiд проекту не оплачуються i на вимогу замовника у вста- новленi ним строки усуваються пiдрядником i приводяться у вiдповiд- нiсть з документацiєю. Якщо пiдрядник вiдмовився усунути зауважен- ня замовник має право доручити цю роботу за рахунок коштiв пiдряд- ника iншим виконавцям. Рахунок на оплату послуг останнiх повинен пред'являтись пiдряднику в обумовлений строк наприклад протягом 15 днiв пiсля їх виконання . Крiм цього пiдрядник компенсує iншi витрати замовнику що викликанi цими дiями. Оплата пiдряднику за додатковi роботи може здiйснюватись якщо замовник визнає їх необхiднiсть i якщо вiн без затримки був повiдо- млений про них. 4.9. Будiвельний майданчик. 4.9.1. Вибiр будiвельного майданчику його передача пiдряднику по акту у встановленi строки забезпечення можливостi вiльного бе- зперервного i безперешкодного доступу на майданчик для виконання робiт в умовах дiючого виробництва є обов'язком замовника. 4.9.2. Замовник оформляє необхiднi для використання будiвель- ного майданчика документи i в узгодженi строки передає їх пiдрядни- ку у тому числi на: - використання земельної дiлянки пiд будiвництво; - виконання робiт у зонi повiтряних лiнiй електромереж i лiнiй зв'язку в смузi дiючих залiзничних колiй мiсцях проходження пiд- земних комунiкацiй кабельних газопровiдних каналiзацiйних та iн- ших що розташованi на будiвельному майданчику; - користування електроенергiєю газом водою парою вiд дiючих джерел у вiдповiдностi з проектом органiзацiї будiвництва у випад- ку вiдсутностi у замовника власних об'єктiв газо- водо- паро- енергозабезпечення ; - вирубку лiсу i пересадку дерев. Перелiк документiв i строки їх передачi наведено в додатку до контракту. - 14 - 4.9.3. Якщо iнше не передбачено контрактом замовник вiдповiдає за вирiшення всiх питань по зносу переносу та реконструкцiї будов споруд iнженерних комунiкацiй що заважають будiвництву знищенню плодоовочевих насаджень та посiвiв виконанню робiт по демонтажу устаткування апаратури механiзмiв та пристроїв вiдключенню i пiдключенню дiючих iнженерних комунiкацiй. Обсяг та строки виконання цих зобов'язань передбачаються додатками до контракту. 4.9.4. При необхiдностi сторони визначають умови доступу на будiвельний майданчик. У випадку неможливостi його iзоляцiї замов- ник встановлює умови i порядок надання пiдряднику фронту робiт i здiйснює за свiй рахунок заходи загального характеру з технiки без- пеки i пожежної безпеки. 4.9.5. Замовник передає пiдряднику по акту в узгодженi строки документацiю на геодезичну основу для будiвництва i на закрiпленi на територiї будiвництва пункти i знаки цiєї основи з оглядом їх в натурi. Склад i обсяги геодезичної розбивочної основи повиннi вiд- повiдати вимогам нормативних документiв з будiвництва. По закiнченню будiвництва пiдрядник повинен передати замовнику виконавчi схеми розташування та каталоги координат висот геодезич- них знакiв шо встановлюються при геодезичних розбивочних роботах в перiод будiвництва. 4.9.6. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за утримання будiвель- ного майданчику у вiдповiдному станi. При закiнченнi будiвельних робiт вiн до здачi об'єкту в експлуатацiю або на протязi обумовле- ного строку пiсля здачi зобов'язаний вивезти з будiвельного майдан- чику технiку невикористанi матерiали вiдходи допомiжнi споруди тощо. 4.10. Матерiально-технiчне забезпечення. 4.10.1. При укладаннi контракту сторони визначають порядок за- безпечення робiт матерiально-технiчними ресурсами матерiалами ко- нструкцiями устаткуванням . У вiдповiдностi з прийнятими зо- бов'язаннями вони здiйснюють замовлення постачання приймання ро- звантаження складування та подачу на будiвельний майданчик матерi- ально-технiчних ресурсiв контроль за їх якiстю кiлькiстю та ком- плектнiстю постачання. 4.10.2. Замовник може брати на себе вiдповiдальнiсть за: - розмiщення замовлення та постачання на будiвельний майдан- чик перевiрку якостi та комплектностi технологiчного електротех- нiчного енергетичного та iншого устаткування оснащення iнвента- ря окремих видiв будiвельних матерiалiв iнших ресурсiв; - постачання вихiдної сировини та матерiалiв узгодженої номен- клатури для виконання пуско-налагоджувальних робiт та випробувань; - надання послуг пiдряднику в постачаннi мiсцевими будiвельни- ми матерiалами перевiрцi вiдповiдностi технологiчного устаткуван- ня що поставляє пiдрядник технiчним умовам на його виготовлення та iншим вимогам доставцi на будiвельний майданчик негабаритних та важковагових вантажiв вирiшеннi iнших питань матерiально-технiчно- го забезпечення. Перелiк та обсяги матерiально-технiчних ресурсiв що постачає замовник строки їх передачi пiдряднику визначаються сторонами у додатках до контракту. 4.10.3. Пiдрядник зберiгає право власностi на матерiально-тех- - 15 - нiчнi ресурси на будiвельному майданчику власного постачання якщо вони не оплаченi замовником i несе ризик їх випадкової втрати i пошкодження до моменту здачi об'єкту в гарантiйну експлуатацiю. 4.10.4. Матерiально-технiчнi ресурси що постачає замовник передаються пiдряднику по актах рахунках комплектне у вiдповiдно- стi з вимогами стандартiв та технiчних умов i в обумовленi строки. В актi сторони вiдмiчають претензiї щодо кiлькостi та якостi ресур- сiв домовляються про ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Пiдрядник якщо це потрiбно для прийомки ресурсiв може залучати заiнтересованi субпiдраднi органiзацiї. 4.10.5. При участi в контрактi комплектувальної органiзацiї їй доручаються замовлення постачання та комплектацiя устаткування. Замовник у цьому випадку може приймати участь у передмонтажнiй ревiзiї устаткування. 4.10.6. При консервацiї будiвництва об'єкту та розривi контра- кту з вини замовника пiдрядник має право на оплату замовлених та оплачених матерiально-технiчних ресурсiв якi вiн не може використа- ти на iнших будовах. 4.11. Субпiдряднi органiзацiї. 4.11.1. Пiдрядник головний пiдрядник може залучати для вико- нання спецiальних робiт надання послуг спецiалiзованi будiвельнi органiзацiї субпiдрядникiв i здiйснює координацiю їх дiяльностi на будiвельному майданчику. Субпiдрядники можуть залучатись пiдряд- ником для пiдготовки контракту i бути його учасниками з визначенням в контрактi головних обов'язкiв. В окремих випадках замовник може укладати з субпiдрядниками прямi контракти на виконання спецiальних робiт. 4.11.2. Замовник якщо iнше не передбачено контрактом має право узгоджувати перелiк субпiдрядникiв що залучаються пiдрядни- ком i вiдхиляти залучення професiйно або фiнансово неспроможних виконавцiв. 4.11.3. Пiдрядник головний пiдрядник укладає з субпiдрядни- ками контракт на виконання спецiальних робiт де передбачаються обов'язки i вiдповiдальнiсть сторiн при їх виконаннi. У вiдповiдно- стi з цим контрактом пiдрядник головний пiдрядник виконує функцiї замовника а субпiдрядник - функцiї пiдрядника. 4.11.4. Пiдрядник головний пiдрядник здiйснює прийомку та оплату робiт що виконуються субпiдрядниками i перераховує перед- баченi контрактом аванси. Оплата робiт i перерахування авансiв суб- пiдрядникам за домовленiстю пiдрядника з замовником може здiйснюва- тись безпосередньо замовником на пiдставi документiв що пiдписує пiдрядник. 4.11.5. Розрахунки за виконанi роботи з субпiдрядниками здiйснюються в межах коштiв що передбаченi договiрною цiною мiж пiдрядником та субпiдрядником за виключенням сум що використовую- ться на оплату послуг пiдрядника. Величина вiдрахувань за послуги пiдрядника визначається при укладаннi контракту. При змiнi обсягу послуг у процесi виконання робiт розмiр вiдрахувань може змiнюва- тись шляхом укладання додаткових угод. - 16 - 4.12. Страхування ризикiв. 4.12.1. Сторони визначають у контрактi ризики страхування яких є обов'язковим. В їх складi може бути любий ризик страхування якого забезпечує захист майнових iнтересiв учасникiв контракту працiвникiв або третiх осiб. Порядок та умови страхування обов'яз- ки сторiн передбачаються контрактом. 4.12.2. До складу ризикiв якi доцiльно страхувати за домовле- нiстю сторiн слiд включати ризики: - що виникли при транспортуваннi матерiалiв устаткування ко- нструкцiй та виробiв вiд мiсця їх вiдвантаження до будiвельного майданчику на умовах страхування усiх ризикiв; - що пов'язанi з збереженням виконаних робiт матерiальних цi- нностей що знаходяться на будiвельному майданчику вiд вогню та стихiйного лиха в перiод з початку робiт на об'єктi до моменту зда- чi його в гарантiйну експлуатацiю; - що виникають у вiдповiдностi з законами про охорону працi; - iншi ризики за домовленiстю сторiн. 4.12.3. Страхування не зменшує зобов'язань та вiдповiдальностi сторiн по контракту. 4.12.4. По ризиках страхування яких передбачено контрактом i покладено на пiдрядника вiн передає замовнику копiї страхових по- лiсiв. Вибiр страхової компанiї пiдрядник здiйснює самостiйно якщо iнше не передбачено контрактом. 4.1З. Виконання робiт. 4.13.1. Пiдрядник зобов'язаний виконувати роботи у вiдповiдно- стi з вимогами проектної документацiї будiвельних норм та правил графiкiв виробництва робiт. У спiвробiтництвi з замовником вiн органiзує свою дiяльнiсть так щоб вона не впливала негативно на дiяльнiсть замовника iнших залучених на будiвельний майданчик уча- сникiв. 4.13.2. Замовник здiйснює контроль та технiчний нагляд за якi- стю обсягами та вартiстю будiвництва об'єкту вiдповiднiстю вико- наних робiт по проекту кошторису будiвельним нормам та правилам а матерiалiв виробiв i конструкцiй - державним стандартам i технi- чним умовам. При здiйсненнi контролю замовник має право проводити випробу- вання та замiри одержувати вiд пiдрядника потрiбну допомогу i iн- формацiю для їх проведення. 4.13.3. З метою оперативного вирiшення питань що виникають у процесi виконання робiт сторони на протязi обумовленого контрактом строків призначають своїх повноважних представникiв на будiвельному майданчику визначають коло їх повноважень i iнформують про це в письмовiй формi одна одну. При замiнi своїх представникiв або при переглядi їх повноважень сторони зобов'язуються iнформувати про це негайно. Сторони визначають мiсце знаходження повноважних представни- кiв створюють у разi необхiдностi вiдповiднi органiзацiйнi струк- тури для управлiння ходом виконання контракту домовляються про за- безпечення створення їм необхiдних умов для роботи про порядок ви- рiшення питань що виникають. 4.13.4. Повноваження представникiв сторiн повиннi бути достат- - 17 - нi для вирiшення оперативних питань будiвництва здiйснення контро- лю за виконанням договiрних зобов'язань. Прийняття рiшень про змiну умов контракту звiльнення iншої сторони вiд зобов'язань пiдписан- ня додаткових угод повинно здiйснюватись на рiвнi осiб що пiдписа- ли контракт. 4.13.5. Пiдрядник повинен iнформувати замовника у письмовiй формi i завчасно про можливiсть припинення або сповiльнення викона- ння робiт з його вини вiдсутнiсть документацiї устаткування то- що а також за iнших незалежних вiд пiдрядника обставин. 4.13.6. Пiдрядник до здачi об'єкту в дiю вiдповiдає за охорону майна i виконаних робiт на будiвельному майданчику його освiтлення та огорожу здiйснює необхiднi природоохороннi заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки. забезпечує чистоту на будiвельному майданчику. Витрати по пiдтримцi порядку на будiвельному майданчику лягають на пiдрядника. 4.13.7. Обов'язком пiдрядника є ведення всiєї виконавчої документацiї що передбачена дiючими нормами та правилами. Замовник має право перевiряти правильнiсть її ведення вимагати своєчасного i якiсного заповнення. 4.13.8. Головним документом що вiдбиває хiд будiвництва з по- чатку виконання робiт до їх закiнчення є журнал виконання робiт. Сторони домовляються про форму змiст та порядок ведення журналу контроль за його заповненням з боку замовника. Пiдрядник призначає конкретну особу на яку покладається вiдповiдальнiсть за ведення цього документу. 4.13.9. Пiдрядник не може без узгодження з замовником викорис- товувати примiщення об'єкту що будується для власних потреб роз- мiщення робiтникiв та спецiалiстiв складування матерiальних цiнно- стей тощо . Замовник не може без попереднього прийняття окремих споруд та примiщень об'єкту що будується. використовувати їх для власних потреб. 4.14. Контроль за якiстю робiт матерiалiв устаткування. 4.14.1. Сторони визначають свої зобов'язання по контролю за якiстю робiт матерiалів устаткування порядок його здiйснення та оформлення. 4.14.2. Обов'язком пiдрядника є використання для виконання ро- бiт матерiально-технiчних ресурсiв забезпечених вiдповiдними тех- нiчними паспортами або сертифiкатами проведення вибiркової перевi- рки технiчних характеристик матерiалiв та конструкцiй органiзацiя попереднiх випробувань та огляду скритих робiт передача замовнику сертифiкатiв паспортiв протоколiв перевiрок та випробувань. 4.14.3. Перевiрки якостi робiт матерiалiв конструкцiй по- передня прийомка скритих робiт здiйснюються пiдрядником у вiдповiд- ностi з дiючим порядком i з повiдомленням при необхiдностi про це замовника в узгодженi сторонами строки до їх здiйснення. При вiдсу- тностi при перевiрцi i прийомцi замовника пiдрядник проводить цю роботу самостiйно оформлюючи її наслiдки вiдповiдним протоколом актом . У випадку виявлення в процесi перевiрки невiдповiдностi якостi матерiалiв вимогам будiвельних норм та стандартiв передба- чених проектом. використання таких матерiалiв забороняється i вони негайно повиннi бути вивезенi з будiвельного майданчика. Неякiсно виконанi роботи пiдлягають виправленню пiдрядником. - 18 - Якщо пiдрядник не виправить у встановлений строк неякiсно ви- конанi роботи замовник має право залучати для цього третiх осiб з компенсацiєю затрат за рахунок пiдрядника у тому числi шляхом ут- римання вiдповiдних сум при розрахунках за виконанi роботи. 4.14.4. Замовник має право вимагати проведення додаткових вип- робувань матерiалiв перевiрки якостi скритих робiт що не прийнятi ним. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевiрок як- що використанi матерiали виконанi роботи не вiдповiдають встанов- леним нормам i стандартам а також при несвоєчасному запрошеннi за- мовника при вiдсутностi запрошення для участi у цiй роботi здiй- снюються за рахунок пiдрядника в iнших випадках - за рахунок замо- вника. 4.14.5. Iндивiдуальнi випробування устаткування i систем об'єкту по закiнченню їх монтажу здiйснюються виконавцем за попере- дньо узгодженою сторонами програмою з залученням замовника. Наслiд- ки випробувань оформляються протоколом де пiдтверджується вiдповi- днiсть показникiв роботи устаткування i систем проекту вимогам бу- дiвельних норм i стандартiв умовам контракту. 4.14.6. Устаткування що постачає замовник з простроченими строками зберiгання передається пiдряднику пiсля проведення передмонтажної ревiзiї та усунення дефектiв що зумовленi тривалiс- тю зберiгання. Передмонтажна ревiзiя устаткування здiйснюється без- посередньо замовником або за рахунок його коштiв залученою органiзацiєю. При зберiганнi устаткування понад встановленi строки з вини пiдрядника передмонтажна ревiзiя i усунення дефектiв що зумовленi тривалiстю зберiгання при дотриманнi замовником стандартiв та тех- нiчних умов зберiгання здiйснюється замовником або залученою органiзацiєю за рахунок пiдрядника. 4.15. Робоча сила. 4.15.1. Залучення для виконання робiт робочої сили iнженер- но-технiчних спецiалiстiв i робiтникiв в достатнiй кiлькостi i з вiдповiдною квалiфiкацiєю є обов'язком пiдрядника. Замовник вiдповiдає за залучення робочої сили яка потрiбна для виконання його зобов'язань. 4.15.2. Пiдрядник вiдповiдає перед працiвниками за виконання дiючих нормативних документiв i взятих зобов'язань з питань працi i заробiтної плати створення нормальних умов для працi i вiдпочинку на будiвельному майданчику. забезпечення своєчасної оплати працi. 4.15.3. Сторони визначають свої зобов'язання з питань забезпе- чення працiвникiв транспортними засобами їжею водою медичним об- слуговуванням гуртожитками страхуванням тощо. Обсяг цих послуг порядок i строки їх надання передбачаються додатками до контракту. 4.15.4. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за поведiнку своїх працiвникiв а також поведiнку працiвникiв iнших виконавцiв яких вiн залучає для виконання робiт приймає вiдповiднi заходи з попе- редження порушень працiвниками технологiчної i виробничої дисциплi- ни громадського порядку мiсцевих звичаїв недопущення заколотницької поведiнки iнших антисуспiльних вчинкiв. 4.15.5. Замовник може при вiдповiдному обгрунтуваннi зажадати вiдлучення вiд виконання робiт працiвникiв з недостатньою професiй- - 19 - ною квалiфiкацiєю. При незгодi пiдрядника з цiєю вимогою сторони можуть залучати для вирiшення цього конфлiкту незаiнтересовану ор- ганiзацiю наприклад представникiв органiв що перевiряють якiсть робiт. 4.16. Здача i приймання робiт. 4.16.1. Пiсля виконання всiх передбачених проектом робiт пiд- рядник здає об'єкт замовнику в гарантiйну експлуатацiю. В процесi здачi-приймання об'єкту сторони перевiряють вiдповiднiсть закiнче- них робiт умовам контракту. Здача-приймання здiйснюється на протязi встановленого сторонами строку пiсля одержання замовником листа вiд пiдрядника про готовнiсть об'єкту або його частини до експлуатацiї. У котрактi визначаються етапи здачi об'єкту з зазначенням ви- дiв робiт устаткування систем споруд примiщень що пiдлягають випробуванню при здачi. За домовленiстю сторони можуть здiйснювати попереднє приймання будiвельної частини об'єкту або окремих робiт устаткування пiсля iндивiдуального i комплексного випробування ок- ремих примiщень i споруд тощо. 4.16.2. Здача-приймання об'єкту в експлуатацiю здiйснюється у вiдповiдностi з дiючим порядком i оформляється актом пiдписання якого визначає момент передачi об'єкту у власнiсть замовника. В ак- тi вказуються всi претензiї до виконаних робiт. Якщо у замовника є такi претензiї але вони не зафiксованi в актi вiн втрачає право на їх задоволення в арбiтражному порядку в подальшому. 4.16.3. Претензiї до робiт що не впливають на освоєння вироб- ничих потужностей не повиннi перешкоджати прийняттю об'єкту. При цьому сторони складають перелiк претензiй що додається до акту здачi об'єкту в дiю i визначають строки їх усунення. 4.16.4. Для забезпечення в процесi здачi-приймання об'єкту в експлуатацiю тiсної координацiї дiяльностi сторiн для проведення випробувань устаткування а також при зацікавленостi замовника в попередньому ознайомленнi зi змiстом цих випробувань в контрактi слiд передбачати розробку пiдрядником програми випробувань та її узгодження з замовником. 4.16.5. Обов'язки сторiн по органiзацiї здачi-приймання об'єкту в експлуатацiю визначаються в контрактi у вiдповiдностi з їх функцiями в процесi будiвництва i їх слiд чiтко регламентувати. Одночасно слiд встановити порядок покриття витрат на цю роботу. До- датковi витрати на здачу-приймання об'єкту що зумовленi незадовi- льним виконанням зобов'язань порушенням умов контракту повиннi покриватись за рахунок винуватця. 4.16.6. Якщо при здачi-прийманнi об'єкту виявляються суттєвi недоробки. що виникли з вини пiдрядника замовник не повинен прий- мати об'єкт до їх усунення i має право затримати оплату неякiсно виконаних робiт. Якщо усунення недоробок неможливе i вони впливають на виробничу потужнiсть споживчу вартiсть об'єкту замовник може поставити питання про компенсацiю збиткiв. 4.17. Гарантiйнi строки експлуатацiї об'єкту. 4.17.1. Замовник повинен гарантувати надiйнiсть i якiсть вико- наних робiт протягом встановленого контрактом строку. Строк гарантiї визначається по об'єкту в цiлому i або окре- - 20 - мих видах робiт i пiдтверджується в актi приймання. Строк гарантiї збiльшується на перiод протягом якого роботи по усуненню недоробок заважали нормальнiй експлуатації об'єкту. 4.17.2. Пiдрядник зобов'язаний усунути за письмовою вимогою i за свiй рахунок недоробки що виникають протягом строку гарантiї i зумовленi виконанням робiт з порушенням дiючих норм i правил умов контракту. Перелiк недоробок визначається дефектним актом що укладається сторонами. В актi в обов'язковому порядку фiксується дата виявлення недоробок i строки їх усунення. При вiдмовi пiдряд- ника брати участь у складаннi дефектного акту вiн може складатись з залученням спецiалiстiв незаiнтересованих органiв наприклад ар- хбудконтролю. 4.17.3. Включенню в дефектний акт пiдлягають недоробки що зу- мовленi дiяльнiстю пiдрядника. Якщо недоробки зумовленi прорахунка- ми в технiчнiй документацiї вказiвками замовника низькою якiстю матерiалiв що ним поставленi неправильною експлуатацiєю об'єкту то пiдрядник звiльняється вiд вiдповiдальностi за них. 4.17.4. При вiдмовi пiдрядника усунути недоробки що виявленi протягом гарантiйного строку замовник може залучати для цiєї робо- ти iншого виконавця з вiдшкодуванням його витрат за рахунок пiдряд- ника у тому числi шляхом використання на цi цiлi коштiв застави що внесена пiдрядником. 4.17.5. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за недолiки в роботах що виникли пiсля закiнчення гарантiйного строку i призвели до аварiї обвалення руйнування на об'єктi якщо замовник доведе що вони спричинились грубими прорахунками або недоробками пiдрядника i об'єктивно не могли бути виявленi при прийманнi об'єкту в експлуа- тацiю i протягом гарантiйного строку. Сторони можуть визначати га- рантiйнi строки такої вiдповiдальностi. 4.18. Фiнансовi гарантiї. 4.18.1. Для захисту своїх iнтересiв сторони визначають у кон- трактi фiнансовi гарантiї виконання договiрних зобов'язань. 4.18.2. Фiнансова гарантiя пiдрядника може здiйснюватись у фо- рмi грошової застави що перераховується на рахунок замовника разо- вим платежем або шляхом багаторазових утримань з сум промiжних пла- тежiв за виконанi роботи. 4.18.3. Застава пiдрядника вноситься на перiод до закiнчення гарантiйного строку експлуатацiї об'єкту. За рахунок застави можуть покриватись витрати замовника при банкрутствi пiдрядника усуненнi недолiкiв у роботах що виявленi в гарантiйний перiод силами сто- роннiх органiзацiй або власними силами якщо пiдрядник вiдмовився вiд їх усунення а також iншi обгрунтованi збитки заподiянi замов- нику з вини пiдрядника вiд компенсацiї яких вiн вiдмовився або не в змозi їх компенсувати. Пiдставою для такого використання коштiв застави може бути згода обох сторiн а при вiдмовi пiдрядника ком- пенсувати заподiянi збитки - наявнiсть документiв що пiдтверджують порушення договiрних зобов'язань i зумовленi цiєю обставиною втра- ти. 4.18.4. Розмiр застави доцiльно передбачати в контрактi у вiд- сотках вiд встановленої договiрної цiни. наприклад 5 вiдсоткiв. Невикористанi кошти застави пiсля закiнчення гарантiйного строку - 21 - пiдлягають поверненню пiдряднику. В умовах iнфляцiї їх слiд iндек- сувати з урахуванням фактичної процентної ставки за кредит. Частина або вся сума застави може бути повернена пiдряднику пiсля пiдписан- ня акту здачi об'єкту в експлуатацiю якщо у замовника вiдсутнi претензiї до виконаних робiт. 4.18.5. Крiм застави для фiнансової гарантiї дiяльностi пiд- рядника може використовуватись порука банку страхової компанiї iнших подiбних фiнансових структур. Мiж поручителем пiдрядником i замовником може укладатись трьохстороння угода у вiдповiдностi з якою поручитель за обумовлену плату бере на себе функцiю фiнансово- го гаранта пiдрядника. 4.18.6. При укладаннi контракту пiдрядник одержує гарантiю фiнансової спроможностi замовника у формi поруки банку страхової компанiї органiв управлiння або будь-якої iншої поруки за домовле- нiстю сторiн. Поручитель бере на себе зобов'язання здiйснювати роз- рахунки з пiдрядником компенсувати йому збитки за невиконання за- мовником своїх зобов'язань при зупинцi або консервацiї об'єкту в умовах фiнансової неспроможностi замовника. 4.18.7. Сторони можуть домовитись що для гарантiї виконання фiнансових зобов'язань замовника використовується застава незавер- шеного будiвництва. В цьому випадку в контрактi визначаються умови застави права сторiн на заставлене майно. Зокрема сторони можуть при укладаннi контракту домовитись що при неплатоспроможностi за- мовника зверх встановленого строку наприклад трьох мiсяцiв пiд- рядник стає власником об'єкту що будується продовжує його будiв- ництво за рахунок власних коштiв компенсує у грошовiй або в нату- ральнiй формi витрати замовника. Можливi i iншi варiанти такої до- мовленостi. 4.19. Матерiальна вiдповiдальнiсть i звiльнення вiд неї. 4.19.1. Пiдрядник до передачi закiнчених робiт замовнику ма- терiально вiдповiдає за збереження незавершеного будiвництва нас- лiдки пошкодження або загибелi з власної вини i не може вимагати вiд замовника оплати за виконанi але знищенi пошкодженi роботи. Пiсля прийняття об'єкту в експлуатацiю майнову вiдповiдаль- нiсть за збереження незавершеного будiвництва несе замрвник. 4.19.2. Пiдрядник не може нести вiдповiдальнiсть за наслiдки зумовлені обставинами непереборної сили. При появi таких обставин пiдрядник за вимогою замовника повинен прийняти заходи по усуненню їх наслiдкiв i виконанню робiт. але за рахунок замовника. 4.19.3. Пiдрядник не повинен вiдповiдати за пошкодження i за- гибель незавершеного будiвництва iншого майна нести iншу майнову вiдповiдальнiсть якщо його дiї вiдповiдали умовам контракту i вiн не мiг запобiгти небажаним наслiдкам. Якщо пiдрядник у процесi ви- конання робiт виявляє прорахунки i недолiки у проектнiй документацiї матерiальних ресурсах поставки замовника або його вказiвках що можуть негативно вплинути на хiд якiсть i строки бу- дiвництва об'єкту вiн повинен негайно iнформувати про це замовника у письмовiй формi. Якщо пiсля цього замовник у письмовiй формi наполягає на продовженнi виконання робiт пiдрядник приймає це рi- шення до виконання але вiн не вiдповiдає за можливi наслiдки того про що вiн зробив попередження. - 22 - Якщо пiдрядник не попередив замовника про зазначенi вище про- рахунки i недолiки що достатньо очевиднi i йому належало виявити їх виходячи з своїх професiйних зобов'язань вiн повинен нести вi- дповiдальнiсть за їх наслiдки. Замовник повинен довести що пiдряд- ник несе таку вiдповiдальнiсть. 4.19.4. Якщо в процесi виконання робiт заподiються непередба- ченi збитки третiй особi за виникнення яких на законних пiдставах вiдповiдають обидвi сторони то вони повиннi нести солiдарну вiдпо- вiдальнiсть якщо в контрактi не передбачено iнше. Якщо збитки третьої сторони є наслiдком дiї замовника то вiн самостiйно вiдповiдає за їх вiдшкодування. Непередбаченi збитки третiй особi у тому числi внаслiдок неп- равомiрних неузгоджених дiй одного з учасникiв компенсуються сто- роною що допустила цi дiї наприклад вторгнення пiдрядника без дозволу на сусiдню дiлянку або пошкодження її пошкодження дiючих мереж запозичення та вiдсипання грунту або iнших матерiалiв за ме- жi передбачених майданчикiв тощо . 4.19.5. Сторони несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за викона- ння своїх договiрних зобов'язань а також зобов'язань уповноважених представникiв послугами яких вони користуються для виконання кон- тракту. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки сторонi що постраждала у вiдповiдностi з умовами контракту. 4.19.6. Сторони звiльняються вiд матерiальної вiдповiдальнос- тi за порушення договiрних зобов'язань якщо вони виникли з вини iншої сторони або зумовленi обставинами непереборної сили. Сторона що не має можливостi виконувати свої зобов'язання за цими обстави- нами повинна повiдомити про це iншу сторону в обумовлений строк пiсля їх появи. Несвоєчаснiсть повiдомлення позбавляє цю сторону права посилатись на них в подальшому. В окремих випадках факт неможливостi виконання договiрних зо- бов'язань за обставин непереборної сили повинен пiдтверджуватись двостороннiм актом та за згодою сторiн документом компетентної органiзацiї. 4.19.7. Пiдстави для звiльнення вiд вiдповiдальностi контаген- тiв сторiн субпiдрядникiв постачальникiв тощо слiд поширити i на саму сторону. 4.19.8. Для посилення матерiальної вiдповiдальностi сторiн за виконання своїх зобов'язань передбачаються штрафнi санкцiї. Вибiр санкцiй є правом сторiн їх величина повинна залежати вiд важливос- тi договiрних зобов'язань ступеню їх порушень. 4.19.9. Обов'язково в контракт потрiбно включати санкцiї за несвоєчасну здачу об'єкту в експлуатацiю їх величина повинна бути достатньо вагомою. Наприклад якщо порушення строкiв зумовлено об- ставинами що залежать вiд пiдрядника останнiй повинен заплатити замовнику пеню за кожен день затримки величиною 0 05 вiдсотка вiд договiрної цiни робiт за контрактом на момент подачi претензiї у першi два мiсяцi i величиною 0 1 вiдсотка за кожен подальший день до фактичного виконання зобов'язань. Загальну суму пенi доцiльно обмежити наприклад 10 вiдсоткiв вiд цiни робiт. Затримка в строках будiвництва що виникла з вини замовника i обмежила можливостi пiдрядника виконати свої зобов'язання в перед- баченi контрактом строки не може бути пiдставою для пред'явлення санкцiй пiдряднику i компенсацiї втрат замовнику. - 23 - 4.19.10. Контрактом можуть передбачатись також iншi санкцiї за порушення договiрних зобов'язань пiдрядником у тому числi за недо- робки виявленi при здачi об'єкту в експлуатацiю використання нея- кiсних матерiалiв несвоєчасну передачу виробничих площ пiд монтаж устаткування що виконується iншими виконавцями залученими замов- ником за iншi порушення умов контракту. 4.19.11. Замовнику доцiльно пред'являти штрафнi санкцiї за несвоєчасну передачу проектної документацiї будiвельного майданчи- ка устаткування та iнших матерiальних цiнностей за iншi порушення договiрних зобов'язань. 4.19.12. Потерпiла сторона крiм пред'явлення санкцiй має право на вiдшкодування фактичних збиткiв вiд порушення договiрних зо- бов'язань що перевищує суму одержаних санкцiй. Розрахунок збиткiв потрiбно здiйснювати з урахуванням фактичних витрат сторони що по- страждала. 4.19.13. Виплата санкцiй i компенсацiя збиткiв не звiльнює ви- нну сторону вiд виконання договiрних зобов'язань якщо iнше не пе- редбачено контрактом. 4.19.14. У контрактi слiд визначати граничний термiн пред'яв- лення потерпiлою стороною претензiй за порушення договiрних зо- бов'язань наприклад один мiсяць пiсля виконання зобов'язання . Якщо строки порушення зобов'язань значнi наприклад бiльше двох мiсяцiв претензiя на протязi граничного термiну може пред'явля- тись неодноразово. 4.20. Розв'язання суперечностей i арбiтраж. 4.20.1. Для розв'язання суперечностей котрi сторони не можуть вирiшити самостiйно вони звертаються до послуг незаiнтересованих консалтiнгових органiзацiй при взаємнiй домовленостi або з позо- вом в арбiтражний суд. 4.20.2. Арбiтражний розгляд суперечностей сторiн - юридичних осiб України здiйснюється у вiдповiдностi з чинним в Українi зако- нодавством. Розгляду пiдлягають тiльки суперечностi за зобов'язан- нями передбаченими контрактом. 4.20.3. У випадку якщо одна з сторiн є iноземною особою у контрактi потрiбно передбачити таку iнформацiю необхiдну для звер- нення до арбiтражу: - назва i мiсцезнаходження арбiтражної органiзацiї; - порядок призначення арбiтражу; - вибiр законодавства вiдповiдно до якого буде здiйснюватись арбiтражний розгляд; - мова якою здiйснюється арбiтражний розгляд; - порядок розподiлу арбiтражних витрат. 4.21. Призупинення робiт i розiрвання контракту. 4.21.1. Сторони зобов'язанi приймати заходи по виконанню окре- мих зобов'язань i контракту в цiлому подоланню спiльними зусиллями шляхом переговорiв конфлiктних ситуацiй незалежно вiд того з чиєї вини вони виникли пошуку взаємоприйнятного вирiшення проблем. Призупинення робiт i розiрвання контракту є крайньою мiрою розв'язання конфлiктiв i проблем що виникли мiж сторонами. Сторо- - 24 - на яка приймає рiшення про призупинення робiт i розiрвання контра- кту зобов'язана письмово повiдомити про це iншу сторону i обгрун- тувати причини. Якщо таке рiшення приймається в зв'язку з незадовi- льним виконанням зобов'язань iншою стороною останнiй слiд поперед- ньо надати строк для усунення допущених порушень. 4.21.2. При укладаннi контракту сторони визначають строк всту- пу в дiю рiшення про призупинення робiт i розiрвання контракту. Та- ким строком може бути безпосередньо день передачi iншiй сторонi по- вiдомлення про таке рiшення або день передачi з урахуванням встано- вленого промiжку часу наприклад через 10 днiв . Одночасно слiд регламентувати i граничнi строки призупинення робiт наприклад на ЗО днiв пiсля закiнчення яких якщо конфлiктна ситуацiя залишається сторона з iнiцiативи якої призупинено виконання ро- бiт може прийняти рiшення про розiрвання контракту. 4.21.3. Замовник може розiрвати контракт за таких обставин: - вiдсутнiсть у замовника коштiв для фiнансування будiвництва об'єкту або у разi банкрутства; - виявлення недоцiльностi або неможливостi iнвестування коштiв у об'єкт у тому числi за обставин непереборної сили рiшен- нями вiдповiдних контролюючих органiв; - суттєве порушення договiрних зобов'язань пiдрядником що створює передумови для невиконання замовлення у встановленi строки наприклад при вiдставаннi строкiв виконання робiт вiд запланованих графiками на З мiсяцi грубих порушеннях вимог будiвельних норм i правил тощо ; - банкрутство пiдрядника; - iншi передбаченi контрактом поважнi обставини. 4.21.4. Розiрвання контракту з iнiцiативи пiдрядника може мати мiсце: - якщо замовник протягом обумовленого строку наприклад трьох мiсяцiв не виконує своїх зобов'язань передача будiвельного майданчика документацiї устаткування тощо i цим зумовлює неможливiсть нормальної дiяльностi пiдрядника; - якщо замовник не оплачує протягом встановленого строку на- приклад трьох мiсяцiв виконанi пiдрядником роботи; - з iнших поважних причин що передбаченi контрактом. 4.21.5. Пiдставою для розiрвання контракту може бути сукуп- нiсть обставин кожна з яких взята окремо не є достатньою для прийняття такого рiшення. Перелiк таких зобов'язань повинен перед- бачатись сторонами при укладаннi контракту. 4.21.6. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається контракт повинна вiдшкодовувати iншiй сторонi всi її витрати i збитки що зумовленi цим рiшенням. Вiдповiднi документи i розрахунки для цього повиннi передаватись заiнтересованою стороною протягом встановленого контрактом строку наприклад протягом одно- го мiсяця вiд дня прийняття рiшення . Одночасно доцiльно визначити строк протягом якого пiсля пред'явлення необхiдних документiв по- виннi здiйснюватись розрахунки або надаватись обгрунтована вiдмова від них. 4.21.7. При розiрваннi контракту з умов фiнансової або професiйної неспроможностi пiдрядника замовник має право вступати у володiння будiвельним майданчиком i усiма матерiальними цiнностями пiдрядника на ньому потрiбними для виконання замовлення матерiа- - 25 - лами спорудами механiзмами. опалубкою тощо i продовжити роботи самостiйно або доручити їх iншому виконавцю. У цьому випадку пiдря- днику або його правонаступнику повинна компенсуватись вартiсть нео- плачених робiт устаткування матерiалiв iнших матерiальних цiнно- стей що завезенi для виконання робiт а також орендна плата за ви- користання механiзмiв iнших засобiв виробництва. При здiйсненнi такої компенсацiї одночасно враховуються витрати i збитки замовни- ка зумовленi розiрванням контракту можливим порушенням строкiв виконання замовлення. Виникнення розбiжностей при здiйсненнi кiнцевих розрахункiв не повинно заважати передачi будiвельного майданчика матерiальних цi- нностей i вiдновленню робiт. Якщо пiдрядник вiдмовляється вiд передачi будiвельного майдан- чика i матерiальних цiнностей на ньому в обумовлений строк вона здiйснюється з залученням третьої незаiнтересованої сторони. 4.21.8. При припиненнi дiї контракту за умови невиконання кон- трактних зобов'язань замовником пiдрядник зобов'язаний передати бу- дiвельний майданчик замовнику або його правонаступнику визначити обсяг виконаних робiт вартiсть наявних на будiвельному майданчику матерiальних ресурсiв використати якi вiн не в змозi обрахувати збитки що зумовленi розiрванням контракту. ----------------------------------------------------------- Додаток 1 до Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України ПIДРЯДНИЙ КОНТРАКТ НА ВИКОНАННЯ РОБIТ ПРИ БУДIВНИЦТВI ОБ'ҐКТУ примiрний КОНТРАКТ на виконання робiт при будiвництвi назва об'єкту м. < > 199 р. в особi назва замовника прiзвище iм'я по-батьковi що дiє на особи уповноваженої пiдписати контракт пiдставi i iменується статуту положення доручення в подальшому <Замовник> з однiєї сторони i назва пiдрядника в особi П.I.Б особи уповноваженої пiдписати контракт що дiє на пiдставi статуту положення доручення i iменується в подальшому <Пiдрядник> з другої сторони уклали цей контракт на будiвництво назва об'єкту - 26 - Стаття 1. Означення. Термiни що вживаються у цьому контрактi означають наступне. Сторони - Замовник i Генеральний пiдрядник iменується в конт- рактi <Пiдрядник> Замовник - зареєстрований як юри- назва замовника дична особа в назва органу в якому проведено реєстрацiю < > 199 року i дiє у вiдповiдностi з законодавством України. Пiдрядник - зареєстрований як юридич- назва пiдрядника на особа в назва органу в якому проведено реєстрацiю < > 199 року i дiє у вiдповiдностi з законодав- ством України має лiцензiю на виконання види робот виконання яких . Лiцензiя потребує лiцензїї одержана < > 199 року. Контракт - документ пiдписаний сторонами що мiстить погодженi обов'язки та умови обох сторiн включаючи додатки i доповнення до нього. Об'єкт - предмет договору контракту що мiстить назву об'єкту будiвництва або видiв виконуваних робiт його мiсце розташування. Визначення iнших термiнiв що зустрiчаються в контрактi вiдповiдають визначенням що передбаченi Положенням про пiдряднi контракти у будiвництвi України в подальшому - <Положення > . Стаття 2. Предмет контракту. Пiдрядник в межах договiрної цiни проiндексованої iз врахуван- ням рiвня iнфляцiї виконує на свiй ризик власними i залученими си- лами i засобами всi передбаченi замовленням роботи здає в обумов- ленi строки об'єкт в експлуатацiю Замовнику усуває на протязi га- рантiйного строку експлуатацiї об'єкту недоробки що зумовленi не- якiсним виконанням робiт. Стаття 3. Цiна предмету контракту. 3.1. Договiрна цiна робiт що дорученi для виконання Пiдряднику складає тис крб Вщомость визначення договiрної цiни наводиться у додатку до цього контракту 3.2 Договiрна цiна робiт може переглядатися сторонами за слiдую- чими умовами: - змiна обсягiв i складу робiт - зупинка робiт за рiшенням Замовника i за обставинами непере- борної сили; - змiна за рiшенням або за вини Замовника строкiв будiвництва; - необхiднiсть врахування iнфляцiйного подорожчання; - прийняття нових законодавчих i нормативних актiв що вплива- ють на вартiсть робiт; - суттєва вiдмiннiсть фактичних умов виробництва вiд проектних - 27 - передбачати якi при узгодженнi цiни Пiдрядник не мiг.1 1 Змiст пункту 3.2 може бути викладено i в такiй редакцiї: <Договiрна цiна робiт може переглядатись сторонами у випадках пе- редбачених пунктом 4.4.7 Положення> 3.3 Перегляд договiрної цiни обгрунтовується розрахунками i оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод. Стаття 4. Строки виконання робiт. 4.1. Строки виконання робiт при будiвництвi об'єкту складають мiсяцiв з дати пiдписання Пiдрядником акту передачi йому будiвельного майданчика до дати пiдписання Замовником акту прийняття об'єкту в експлуатацiю Строки виконання окремих видiв робiт передба- чаються графiком їх виконання. Початок виконання робiт оформляється сторонами вiдповiдним актом який подає Пiдрядник. 4.2. Замовник згоден з достроковим закiнченням робiт i оплатою Пiдряднику винагороди за це в розмiрi 0.01 вiдсотка вiд договiрної цiни за кожний день дострокового здавання об'єкту в експлуатацiю. 4.3. При несвоєчасному за вини Пiдрядника початку виконання робiт Єх вiдставаннi вiд графiку Замовник попереджає Пiдрядника Як- що в трьохмiсячний строк не буде забезпечено суттєвих зрушень. За- мовник може розiрвати контракт i вимагати вiдшкодування фактичних збиткiв. 4.4. При виникненнi обставин що не залежать вiд Пiдрядника i перешкоджають виконанню робiт у встановленi строки вiн може ставити перед Замовником питання про iх перегляд. Рiшення про перегляд строкiв оформляється додатковою угодою з обгрунтуванням обставин. 4.5. Обставинами якi перешкоджають виконанню робiт у встанов- ленi строки що не залежать вiд Пiдрядника i дають йому право на пе- регляд цих строкiв є обставини: - непереборної сили; - за якi вiдповiдає Замовник вiдсутнiсть коштiв на фiнансуван- ня затримка у виконаннi зобов'язань поява додаткових робiт тощо : - призупинення робiт не за вини Пiдрядника; - участь працiвникiв Пiдрядника i або його спiввиконавцiв в офiцiйно узаконених страйках блокадi ними будiвельного майданчика та нших дiях що заважають нормальному виконанню робiт якщо вони безпосередньо не зумовленi дiяльнiстю самого Пiдрядника i або його спiввиконавцiв. 1 . 1 Змiст пункту 4.5 може бути викладено i в такiй редакцiї: <До обставин що перешкоджають виконанню робiт у встановленi строки не залежать вiд Пiдрядника i дають йому право на перегляд цих стро- кiв вiдносяться обставини передбаченi пунктом 456 Положення> 4.6. При виникненнi обставин непереборної сили iнших непередба- чених обставин що перешкоджають виконанню робiт Пiдрядник повинен прийняти усi необхiднi заходи по їх усуненню i як тiльки вони щез- нуть приступити до виконання своїх зобов'язань повiдомивши про це Замовника. 4.7. Строки виконання робiт переносяться на час дiї обставин що не залежать вiд дiяльностi Пiдрядника iз врахуванням часу на вiдновлення робiт i можливе Єх перенесення на бiльш сприятливу пору року. Стаття 5. Розрахунки i платежi. 5.1 Замовник забезпечує безперервне фiнансування будiвництва об'єкту у вiдповiдностi з календарним планом будiвництва i графiком виконання робiт що визначаються окремими додатками до цього конт- ракта. - 28 - 5.2 Кiнцевi розрахунки за виконанi роботи з Пiдрядником здiйсню- ються через 20 днiв пiсля пiдписання акту здавання об'єкту в експлу- атацiю. Замовник має право затримати кiнцевi розрахунки за роботи виконанi з недоробками i дефектами виявленими при прийманнi об'єкту в експлуатацiю до їх усунення. 5.3. Замовник здiйснює щомiсячно промiжнi платежi за виконанi роботи на пiдставi акту форма 3 пiдписаного уповноваженими представниками сторiн. Акт виконаних робiт готує Пiдрядник i передає для пiдписання уповноваженому представнику Замовника у строк не пiзнiше першого числа мiсяця що слiдує за звiтним. Уповноважений представник Замов- ника на протязi трьох днiв перевiряє реальнiсть акту i пiдписує його в частинi фактично виконаних обсягiв робiт. Несвоєчасне пiдписання акту а також необгрунтована претензiя щодо фактично до виконання робiт розглядається як несвоєчасна оплата. Оплата виконаних робiт здiйснюється на протязi п'яти днiв пiсля пiдписання акту. 5.4. Промiжнi платежi включаючи аванси здiйснюються в межах 95 вiдсоткiв договiрної цiни проiндексованої з врахуванням рiвня iнфляцiї робiт на момент їх виконання. Невиплаченi 5 вiдсоткiв до- говiрної цiни iндексуються з врахуванням середньої процентної ставки за кредит у банку що фiнансує Пiдрядника i перераховуються йому при кiнцевих розрахунках. При порушеннi графiкiв виконання робiт з вини Пiдрядника цiна робiт що оплачуються iндексується з врахуванням рiвня iнфляцiї на момент коли цi роботи повиннi були виконуватись. 5.5. Iнфляцiйне подорожчання робiт обгрунтовується Пiдрядником вiдповiдними документами що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робiт. Замовник має право затримувати промiжнi платежi за роботи виконанi з порушенням будiвельних норм i правил проектних рiшень а також в частинi сум на компенсацiю iнфляцiйного подорож- чання при вiдсутностi вiдповiдного обгрунтування. 5.6. Замовник не пiзнiше 20 днiв до початку виконання робiт пе- рераховує в формi авансу 30 вiдсоткiв вартостi рiчного обсягу робiт узгодженого сторонами на поточний рiк. Пiдрядник зобов'язується ви- користати одержаний аванс на придбання i постачання необхiдних для виконання робiт матерiалiв конструкцiй виробiв на протязi трьох мiсяцiв пiсля одержання авансу i надати Замовнику iнформацiю про кiлькiсть i цiну придбаних ресурсiв. Невикористанi пiсля трьохмiсяч- ного термiну суми авансу повертаються Замовнику Погашення викорис- таних сум починається через три мiсяцi пiсля перерахування авансу i здiйснюється щомiсячно за рахунок коштiв на оплату робiт пропорцiйно їх обсягу. Аванси не утриманi на протязi року враховуються при визначеннi їх суми у наступному роцi. Аванси що повертаються Замовнику при розiрваннi контракту з вини Пiдрядника пiдлягають iндексацiї з ура- хуванням процентної ставки за кредит в банку що фiнансує Замовника. 5.7. При затримцi перерахування авансiв i платежiв Пiдряднику за причинами що залежать вiд Замовника останнiй оплачує Пiдряднику крiм боргiв також суми на оплату процентної ставки за кредит неза- лежно вiд того користувався Пiдрядник кредитом чи нi збiльшеної на коефiцiєнт 1.1. Процентна ставка за кредит визначається на пiдставi кредитного договору Пiдрядника з банком або наданої ним ви- писки. 5.8. При затримцi перерахування авансiв i платежiв бiльш нiж З мiсяця Пiдрядник має право розiрвати контракт i вимагати компенсацiї зумовлених цим збиткiв. - 29 - Стаття 6. Проектна документацiя. 6.1. Замовник забезпечує розробку затвердження i передачу Пiдряднику проектної документацiї в складi обсязi i в строки пе- редбаченi вiдповiдним додатком до контракту. 6.2. Передача Замовником неналежне оформленої або некомплектної проектної документацiї прирiвнюється до ЄЄ непередачi Пiдрядник не несе вiдповiдальностi за якiсть проектної документацiї що подає За- мовник При виявленнi в нiй прорахункiв Пiдрядник письмово повiдомляє про це Замовника. 6.3. Пiдрядник розробляє органiзацiйно-технологiчну документацiю для виконання робiт. Перелiк та строки її розробки приводяться у вiдповiдному додатку до контракту. 6.4. Один примiрник проектної документацiї переданої Пiдрядни- ку зберiгається на будiвельному майданчику i надається Замовнику на його прохання для користування. 6.5. Проектна документацiя розробляється на мовi. 6.6. Пiдрядник при закiнченнi будiвництва розiрваннi i анулю- ваннi контракту повертає проектну документацiю Замовнику. Передача проектної документацiї третiм особам не дозволяється. Стаття 7. Змiни проектної документацiї i обсягiв робiт у ходi будiвництва об'єкту. 7.1. Замовник має право вносити у ходi будiвництва об'єкту змiни i доповнення в проектну документацiю склад i обсяги робiт. Пiдряд- ник зобов'язаний враховувати цi змiни якщо вони офiцiйно переданi не менш нiж за 20 днiв до виконання вiдповiдних робiт за винятком випадкiв коли вiн професiйно не в змозi виконати додатковi роботи. У цьому випадку Замовник доручає Єх здiйснення iншому виконавцю. 7.2. Рiшення Замовника про змiни i доповнення робiт приймаються Пiдрядником до виконання при умовi внесення їх у проектну докумен- тацiю а також якщо це потрiбно при переглядi строкiв виконання робiт i договiрної цiни. Такий перегляд оформляється додатковою уго- дою. При неможливостi пiдписання угоди до початку виконання додатко- вих робiт сторони складають протокол про їх виконання де визначають строки пiдписання угоди i право Пiдрядника на змiну строкiв виконан- ня робiт i договiрної цiни. 7.3. У випадку якщо змiни що вносяться Замовником не зумовлю- ють перегляд строкiв чи цiни вони приймаються Пiдрядником для вико- нання на пiдставi письмової вказiвки Замовника на кресленнях або в журналi виконання робiт. 7.4. Змiна проектних рiшень виконання додаткових робiт за iнiцiативою Пiдрядника дозволяється лише при умовi письмового дозво- лу Замовника. Якщо Пiдрядник порушив вимогу складається акт i ро- боти виконанi з порушенням приводяться ним у вiдповiднiсть з про- ектом за свiй рахунок i в обумовленi строки. При невиконаннi цiєї вимоги Замовник може доручити приведення робiт у вiдповiднiсть з проектом за рахунок Пiдрядника iншому виконавцю. Рахунок за роботи виконанi iншим виконавцем пред'являється Пiдряднику на протязi 5 днiв пiсля їх виконання i сплачується на протязi 5 днiв. Несвоєчасно сплаченi суми стягуються Замовником за рахунок зменшення промiжних платежiв за виконанi роботи. Виконанi з iнiцiативи Пiдрядника додатковi роботи можуть бути визнанi i оплаченi Замовником якщо вони потрiбнi для будiвництва об'єкту i Замовник офiцiйно визнав це. Стаття 8. Будiвельний майданчик. 8.1. Замовник передає Пiдряднику на перiод будiвництва i до його скiнчення придатний для виконання робiт будiвельний майданчик разом з усiма необхiдними для користування ним документами. Передача здiйснюється в трьоденний строк пiсля пiдписання цього контракту по - 30 - двосторонньому акту додаток до контракту . 8.2. Пiдрядник вiдповiдає за охорону будiвельного майданчика його освiтлення огорожу дотримання санiтарних i протипожежних ви- мог складування будiвельних матерiалiв i розташування технiки. Пiсля закiнчення будiвельних робiт Пiдрядник на протязi 10 днiв з дня здавання об'єкту в експлуатацiю звiльняє будiвельний майданчик вiд технiки невикористаних матерiалiв смiття зносить тимчасовi споруди. 8.3. Замовник в трьохденний строк пiсля передачi будiвельного майданчика передає Пiдряднику технiчну документацiю на геодезичну розбивочну основу для будiвництва об'єкту i на закрiпленi на майдан- чику пункти i знаки цiєї основи з оглядом їх в натурi. Склад i обся- ги геодезичної розбивочної основи повиннi вiдповiдати вимогам норма- тивних документiв з будiвництва. Пiдрядник по закiнченню будiвництва передає Замовнику схеми роз- ташування та каталоги координат висот геодезичних знакiв що вста- новлюються при геодезичних розбивочних роботах Стаття 9. Матерiально-технiчне забезпечення 9.1. Замовлення постачання приймання розвантаження складу- вання охорона та подача на будiвельний майданчик матерiалiв конс- трукцiй виробiв здiйснюються силами Пiдрядника. Вiн контролює якiсть кiлькiсть i комплектнiсть постачання цих ресурсiв на ньому лежить ризик їх випадкової втрати i пошкодження до моменту здавання об'єкту в гарантiйну експлуатацiю. 9.2.Замовник постачає на будiвельний майданчик технологiчне ус- таткування за номенклатурою у кiлькостi й у строки передбаченi у додатку до контракту. Устаткування що постачає Замовник передаєть- ся Пiдряднику по акту комплектне у повнiй справностi i в обумовленi строки Передача устаткування некомплектного i несправного не врахо- вується як виконання договiрного зобов'язання. Пiсля приймання устаткування вiд Замовника Пiдрядник несе ризик його випадкової втрати i пошкодження. 9.3. Замовник допомагає Пiдряднику в постачаннi мiсцевими будi- вельними матерiалами одночасно з актом передачi будiвельного май- данчика передає документи на вiдведення площадки для складання зай- вого грунту i будiвельного смiття. 9.4.При консервацiї будiвництва об'єкту розiрваннi контракту Замовник оплачує Пiдряднику залишки матерiалiв на будiвельному май- данчику якi Пiдрядник не може використати для виконання робiт на iнших об єктах. Стаття 10. Залучення субпiдрядних органiзацiй. 10.1. Пiдрядник залучає для виконання спецiальних робiт субпiдряднi органiзацiї i забезпечує координацiю їх дiяльностi на будiвельному майданчику. Замовник погоджує перелiк субпiдрядникiв що залучаються окремий додаток до контракту i має право вiдхилити залучення фiнансове або професiйно неспроможних органiзацiй. Причини вiдхилення Замовник обгрунтовує письмово. 10.2. Приймання та оплату робiт виконаних субпiдрядниками здiйснює Пiдрядник. За його проханням i на пiдставi пiдписаних ним документiв оплату робiт субпiдрядникам може здiйснити Замовник. Стаття 11. Страхування ризикiв. 11.1. Пiдрядник за рахунок коштiв передбачених договiрною цiною здiйснює страхування ризикiв: а що пов'язанi з збереженням виконаних будiвельно-монтажних робiт вiд вогню i стихiйного лиха; б що пов'язанi з захистом матерiальних цiнностей Пiдрядника на будiвельному майданчику матерiалiв конструкцiй устаткуван- - 31 - ня машин i механiзмiв вiд випадкових втрат i пошкоджень; в що виникають при транспортуваннi матерiальних цiнностей вiд мiсця Єх вiдвантаження до будiвельного майданчика на умовах страхування усiх ризикiв; г що передбаченi законодавством по охоронi працi. Страхування по пiдпункту <а> здiйснюється на користь Замовника. по пiдпунктах <б> <в> <г> - на користь Пiдрядника 11.2. Копiї страхових полiсiв передаються Пiдрядником Замовнику на протязi 10 днiв пiсля перерахування авансу. 11.3. Страхування не звiльняє Пiдрядника вiд його зобов'язань i вiдповiдальностi по контракту. Стаття 12. Виконання робiт. 12.1. Пiдрядник виконує роботи у вiдповiдностi з проектною доку- ментацiєю будiвельними нормами i правилами графiками виконання робiт. 12.2. Замовник здiйснює контроль i технiчний нагляд за вiдповiднстю якостi обсягiв i цiни виконаних робiт проекту кошто- рису будiвельним нормам i правилам а матерiалiв конструкцiй ви- робiв - державним стандартам i технiчним умовам. При виявленнi вiдхилень Замовник видає Пiдряднику розпорядження про їх усунення а при серйозних порушеннях приймає рiшення про при- зупинення робiт. 12.3. Пiдрядник завчасно i у письмовiй формi iнформує Замовника про можливе сповiльнення або призупинення виконання робiт за неза- лежних вiд нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхiднi заходи для усунення цих обставин. 12.4. Пiдрядник забезпечує Замовнику можливiсть вiльного доступу в робочий час на будiвельний майданчик i здiйснення контролю за хо- дом виконання робiт. 12.5. Сторони у тижневий пiсля пiдписання контракту строк пере- дають одна однiй перелiк осiб якi уповноваженi представляти їх на будiвельному майданчику а також визначають обсяг Єх повноважень. В подальшому при замiнi цих осiб переглядi їх повноважень сторони не- гайно iнформують одна одну. Стаття 13. Ведення виконавчої документацiї. 13.1. Пiдрядник забезпечує повне якiсне i своєчасне ведення ви- конавчої документацiї що передбачена дiючим порядком i цим контрак- том визначає осiб вiдповiдальних за її ведення. 13.2. Пiдрядник здiйснює ведення журналу виконання робiт у формi що передбачена у додатку до контракту. Журнал ведеться по ок- ремих спорудах i у ньому фiксуються дати початку i закiнчення основ- них видiв робiт складання актiв на прихованi роботи проведення випробувань матерiалiв i перевiрки якостi робiт причини затримок у виконаннi робiт вiдсутнiсть ресурсiв механiзмiв устаткування ро- бочої сили погоднi умови тощо а також будь-яка iнша iнформацiя що впливає на хiд виконання робiт. Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу при потребi засвiдчує кожний запис викладає свої претензiї щодо об'єктивностi i повноти iнформацiї ходу виконання робiт Вимо- ги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Пiдрядни- ком i запис про їх виконання заноситься до журналу. Стаття 14. Контроль за якiстю робiт матерiалiв устаткування. 14.1. Сторони забезпечують вiдповiднiсть якостi будiвельних ма- терiалiв конструкцiй устаткування що постачаються ними спецiфiкацiям державним стандартам технiчним умовам а також на- явнiсть самих сертифiкатiв технiчних паспортiв iнших документiв що засвiдчують їх характеристики i якiсть. - 32 - 14.2. Пiдрядник здiйснює перiодичнi перевiрки i випробування якостi робiт матерiалiв i конструкцiй i iнформує про це Замовника за 3 днi до їх проведення. Результати перевiрок i випробувань оформ- люються протоколом актом за пiдписом сторiн. При вiдсутностi представника Замовника Пiдрядник проводить їх самостiйно. 14.3. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробу- вань i перевiрок матерiалiв i прихованих робiт в прийманнi яких вiн не брав участь. Обумовленi цим додатковi витрати якщо використанi матерiали i виконанi роботи не вiдповiдають вiповiдним вимогам а також при несвоєчасному запрошеннi Замовника за вiдсутностi запро- шення покриває Пiдрядник у iнших випадках - Замовник. 14.4. Виявленi в процесi перевiрок i випробувань неякiснi роботи пiдлягають виправленню а неякiснi матерiали - замiнi. У випадку невиконання цих вимог Пiдрядником у встановленi прото- колами актами строки Замовник може залучити для виправлення не- якiсно виконаних робiт iншого виконавця. Компенсацiя витрат здiйснюється за рахунок Пiдрядника у тому числi шляхом утримання Замовником вiдповiдних сум при розрахунках за виконанi роботи. 14.5. При зберiганнi устаткування поставленого Замовником понад нормативний строк його приймання по акту Пiдрядником здiйснюється пiсля проведення Замовником за свiй рахунок передмонтажної ревiзiї. Якщо порушення строкiв зберiгання устаткування має мiсце за вини Пiдрядника i Замовник забезпечив виконання стандартiв i технiчних умов зберiгання витрати на проведення передмонтажної ревiзiї покри- ває Пiдрядник. Стаття 15. Робоча сила. 15.1. Пiдрядник залучає для виконання робiт працiвникiв в дос- татнiй кiлькостi i потрiбної квалiфiкацiї створює для них необхiднi умови працi i вiдпочинку на будiвельному майданчику. Замовник надає Пiдряднику допомогу у вирiшеннi соцiальних i побутових питань в об- сягах порядку i на умовах передбачених в Особливих умовах. 15.2. Пiдрядник вiдповiдає за поведiнку своїх працiвникiв на будi- вельному майданчику недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства дотримання трудової i техно- логiчної дисциплiни. 15.3. Замовник має право з обгрунтуванням пiдстав вимагати вiд Пiдрядника усунення вiд виконання робiт фахiвцiв i робiтникiв з не- достатньою професiйною квалiфiкацiєю. Якщо Пiдрядник не погоджується з цiєю вимогою сторони можуть залучити для розв'язання конфлiкту представника архбудконтролю. Стаття 16. Здавання i приймання робiт. 16.1. Здавання-приймання робiт пiсля закiнчення будiвництва об'- єкту здiйснюється у вiдповiдностi з чинним порядком i оформлюється актом здавання об'єкту в експлуатацiю. Порядок i черговiсть здавання об'єкту обов'язки сторiн визначаються Особливими умовами. Перелiк документiв що оформлюються при здаваннi об'єкту в екс- плуатацiю вiдповiдає передбаченому будiвельними нормами i правила- ми. З моменту пiдписання акту здавання об'єкту в експлуатацiю Замов- ник вiдповiдає за його збереження. 16.2. При виявленнi в процесi здавання-приймання робiт недоро- бок що не заважають освоєнню виробничих потужностей акт здавання об'єкту в експлуатацiю пiдписується а на недоробки складається акт з визначенням строкiв їх усунення Роботи над недоробками до їх усу- нення не оплачуються. 16.3. Якщо при здаваннi-прийманнi робiт будуть виявленi суттєвi недоробки що виникли з вини Пiдрядника Залозник не пiдписує акт здавання об'єкту в експлуатацiю i затримує оплату робiт виконаних з - 33 - порушенням. Якщо усунення недоробок буде неможливим або буде вимага- ти дуже великих витрат за рiшенням Замовника сторони визначають завдану шкоду i на її величину скорочується величина кiнцевих пла- тежiв Пiдряднику. 16.4. Замовник не може без приймання використовувати окремi спо- руди i примiщення об'єкту для власних потреб. Пiдряднику за погод- женням з Замовником дозволяється використовувати окремi примiщення об'єкту до його здавання для розташування своїх працiвникiв i працiвникiв субпiдрядникiв якi приймають участь у виконаннi робiт складування матерiальних цiнностей. Стаття 17. Гарантiйнi строки експлуатацiї об'єкту. 17.1. Пiдрядник гарантує можливiсть безперервної i нормальної експлуатацiї об'єкту на протязi року з моменту пiдписання акту зда- вання об'єкту в експлуатацiю. На недоробки що виявленi у цей перiод складається дефектний акт за пiдписом обох сторiн. В актi наводиться перелiк недоробок i строки їх усунення. Якщо Пiдрядник вiдмовився вiд складання акту вiн оформляються з залученням спецiалiстiв архбудконтролю. Пiдрядник вiдповiдає за недоробки що зумовленi його дiяльнiстю. За недоробки зумовленi прорахунками в документацiї низькою якiстю ресурсiв поставлених Замовником неправильною експлуатацiєю об'єк- ту несе вiдповiдальнiсть Замовник. 17.2. Недоробки обумовленi дiяльнiстю Пiдрядника усуваються ним за свiй рахунок i в передбаченi дефектним актом строки. При вiдмовi Пiдрядника вiд усунення недоробок Замовник має право викона- ти цю роботу самостiйно або силами iншої залученої будiвельної ор- ганiзацiї за рахунок коштiв застави що внесена Пiдрядником. 17.3. На протязi 10 рокiв пiсля закiнчення гарантiйного строку Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за недолiки що призвели до руйну- вання аварiї обрушень на об'єктi якщо Замовник доведе що вони зумовленi грубими прорахунками або недоробками Пiдрядника якi За- мовник об'єктивно не мiг виявити при прийманнi об'єкту або на про- тязi гарантiйного перiоду. Стаття 18. Фiнансовi гарантiї сторiн 18.1. Для гарантування своїх фiнансових зобов'язань перед Замов- ником Пiдрядник перераховує йому заставу у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд договiрної цiни робiт по об'єкту. Половину застави Пiдрядник перера- ховує у тижневий строк пiсля одержання авансе другу частину - шля- хом щомiсячних вiдрахувань з промiжних платежiв за виконанi роботи на протязi б мiсяцiв. Кошти перераховуються на спецiальний депозит- ний рахунок Замовника на перiод до закiнчення гарантiйного строку експлуатацiї об'єкту i можуть бути використанi на компенсацiю збиткiв заподiяних Замовнику при банкрутствi Пiдрядника усунення недоробок на протязi гарантiйного строку експлуатацiї об'єкту якщо Пiдрядник вiдмовляється їх усунути або не в змозi оплатити роботи при фiнансовiй неспроможностi. Пiдставою для використання коштiв застави є згода сторiн про це або при вiдмовi Пiдрядника - наявнiсть документiв що пiдтверджують витрати Замовника з вини Пiдрядника. Невикористанi кошти застави з нарахованими процентами на депо- зитному рахунку повертається Пiдряднику пiсля закiнчення гарантiйно- го строку експлуатацiї об'єкту. 18.2. Замовник гарантує виконання своїх фiнансових зобов'язань перед Пiдрядником шляхом пред'явлення поруки фiнансуючого банку в тижневий строк пiсля укладання контракту додаток до контракту . Стаття 19. Матерiальна вiдповiдальнiсть i звiльнення вiд неї. 19.1. Пiдрядник несе матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження виконаних робiт наслiдки їх пошкодження або знищення. Пiсля пiдпи- - 34 - сання акту здавання об'єкту в експлуатацiю вiдповiдальнiсть за його збереження приймає на себе Замовник. 19.2. Ризик втрати або часткового псування матерiалiв устатку- вання механiзмiв iншого майна належить сторонi що є власником цього майна. 19.3. Пiдрядник не вiдповiдає за загибель або пошкодження вико- наних робiт якщо вони зумовленi використанням проектної докумен- тацiї матерiальних ресурсiв низької якостi що поставляються Замов- ником з iнших подiбних обставин при умовi що вiн не знав про них i не повинен був знати у вiдповiдностi зi своїми професiйними обо- в'язками. У цьому випадку Пiдряднику компенсуються його витрати по несплачених роботах що були виконанi але зазнали загибелi або пош- кодження. Якщо Пiдрядник при виконаннi робiт виявляє прорахунки i упущення в проетнiй документацiї матерiальних ресурсах поставлених Замовни- ком або у його вказiвках що можуть негативно вплинути на хiд якiсть i строки будiвництва об'єкту вiн iнформує про це Замовника. Якщо пiсля цього Замовник у письмовiй формi дає вказiвку продовжува- ти виконання робiт Пiдрядник не несе вiдповiдальностi за можливi наслiдки того про що вiн попереджував. Якщо Пiдрядник не попередив Замовника про наявнiсть перерахова- них прорахункiв i недолiкiв якi вiн повинен був виявити в силу сво- їх професiйних обов'язкiв вiн несе вiдповiдальнiсть за їх наслiдки. 19.4. Пiдрядник не несе вiдповiдальностi за наслiдки що зумов- ленi обставинами непереборної сили. При їх появi Пiдрядник за вимо- гою Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслiдкiв i вiдновлення виконання робiт але за рахунок Замовника. 19.5. За збитки завданi третiй особi вiдповiдає сторона з ви- ни якої вони мають мiсце. Якщо виявиться що на законних пiдставах за такi збитки вiдповiдають обидвi сторони вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть. 19.6. При порушеннi Замовником своїх зобов'язань у частинi строкiв передачi будiвельного майданчика проектної документацiї устаткування переглядi строкiв будiвництва при вiдсутностi коштiв на фiнансування вiн компенсує Пiдряднику фактичнi його збитки зу- мовленi цими обставинами. Розмiри збиткiв визначаються на пiдставi розрахункiв за вiдповiдними статтями витрат заробiтна плата витра- ти по експлуатацiї машин i механiзмiв накладнi витрати проценти по кредиту з урахуванням недоотриманого Пiдрядником прибутку в зв'яз- ку iз зменшенням обсягiв робiт. 19.7. При затримцi приймання готового об'єкту в експлуатацiю з вини Замовника вiн сплачує Пiдряднику пеню за кожний день затримки у розмiрi 0 05 вiдсоткiв вiд договiрної цiна робiт по контракту але не бiльше 10 вiдсоткiв вiд договiрної цiни робiт. 19.8. При затримцi з вини Пiдрядника строкiв виконання робiт i здавання об'єкту в експлуатацiю вiн сплачує Замовнику пеню у розмiрi 0 05 вiдсоткiв вiд договiрної цiни робiт за контрактом за кожний день в першi два мiсяцi затримки i 0 1 вiдсотка за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкту в експлуатацiю. Загальна сума пенi не повинна перевищувати 10 вiдсоткiв вiд договiрної цiни робiт. 19.9. При несвоєчасному усуненнi недоробок виявлених при прий- маннi об'єкту в експлуатацiю або в гарантiйний строк що виникли з вини Пiдрядника вiн сплачує Замовнику пеню у розмiрi 0 05 вiдсоткiв вiд договiрної цiни робiт за контрактом за кожний день затримки. На виплату пенi можуть бути використанi кошти застави Пiдрядника. 19.10. Виплати пенi компенсацiя збиткiв не звiльняє сторони вiд виконання зобов'язань за контрактом. 19.11. Сторони звiльняються вiд матерiальної вiдповiдальностi за порушення зобов'язань якщо вони обумовленi дiями iншої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона яка не може виконати своїх - 35 - зобов'язань з цих причин повинна проiнформувати iншу сторону не пiзнiше семиденного строку пiсля їх появи. Несвоєчаснiсть iнформацiї позбавляє права посилатися на цi причини надалi. Поява обставин не- переборної сили оформлюється сторонами двостороннiм актом. 19.12. Всi майновi претензiї сторони зобов'язуються вирiшувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залу- чати консультацiйнi органiзацiї. Передачi в арбiтражний суд пiдляга- ють тiльки претензiї по виконанню договiрних зобов'язань передбаче- них цим контрактом i по яким сторони домовились нести матерiальну вiдповiдальнiсть. Граничний термiн пред'явлення сторонами претензiй - один мiсяць пiсля виконання зобов'язань по яким пред'являється претензiя. Стаття 20. Призупинення робiт i розiрвання контракту. 20.1.Замовник може призупинити дiю цього контракту за таких обс- тавин: - вiдсутнiсть коштiв для фiнансування будiвництва об'єкту; - виявлення недоцiльностi iнвестування коштiв у будiвництво об'єкту у тому числi з обставин непереборної сили прора- хункiв у проектi тощо; - банкрутство Пiдрядника; - вiдставання з вини Пiдрядника у виконаннi графiкiв виконання робiт бiльш нiж на три мiсяцi; - неодноразове порушення Пiдрядником будiвельних норм i правил вимог проектної документацiї. 20.2. Пiдрядник може розiрвати контракт або призупинити виконан- ня робiт якщо строки передачi будiвельного майданчика проектної докумнетацiї i устаткування порушенi Замовником на 3 мiсяцi i бiль- ше а також при консервацiї будiвництва об'єкту бiльш нiж на три мiсяцi. якщо на протязi такого ж сторку не здiйснюється сплата вико- наних робiт або перерахування авансiв. 20.3. Сторона що прийняла рiшення про призупинення робiт або розiрвання контракту повiдомлює про це письмово iншу сторону не менше нiж за 15 днiв до вступу в дiю такого рiшення i якщо на про- тязi цього строку обставини що зумовили таке рiшення суттєво не змiнились сторона що проявила iнiцiативу має право розiрвати контракт. 20.4. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розриваєть- ся контракт зобов'язана компенсувати iншiй сторонi витрати i шкоду зумовленi цими обставинами. Усi документи i розрахунки для здiйснен- ня кiнцевих розрахункiв при розiрваннi контракту пред'являються зацiкавленою стороною на протязi мiсяця з моменту прийняття рiшення. На протязi 15 днiв пiсля пред'явлення необхiдних документiв i розра- хункiв проводиться їх оплата або подаються обгрунтованi мотиви вiдмови. 20.5. При суттєвих порушеннях Пiдрядником своїх зобов'язань що створює передумови для несвоєчасного закiнчення будiвництва об'єкту вiдставання вiд графiкiв виробництва бiльш нiж на три мiсяцi неод- норазовi грубi порушення будiвельних норм i правил вiдхилення вiд проектних рiшень . Замовник має право заборонити Пiдряднику подальше виконання робiт у встановленi строки прийняти вiд нього будiвельний майданчик включаючи матерiальнi цiнностi необхiднi для виконання робiт i доручити закiнчення будiвництва об'єкту iншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Пiдряднику вартiсть виконаних але не сплачених робiт переданих матерiальних цiнностей з урахуванням збиткiв заподiяних Замовниковi iз-за розiрвання контракту можливо- го порушення строкiв закiнчення будiвництва. Виникнення розбiжностей мiж сторонами в питаннi кiнцевих розра- хункiв при розривi вiдносин не може бути пiдставою для зволiкання у передачi будiвельного майданчика i матерiальних цiнностей. Для вирi- - 36 - шення можливих розбiжностей сторони залучають представникiв ауди- торської органiзацiї або звертаються в арбiтражний суд. 20.6. При розiрваннi контракту за вимогою Пiдрядника вiн передає у встановленi строки Замовнику або його правонаступнику будiвельний майданчик а також матерiальнi ресурси на ньому якi вiн не може ви- користати для виконання робiт на iнших об'єктах i подає рахунок за виконанi роботи матерiальнi ресурси понесенi збитки вiд такого рiшення. Розрахунковi рахунки i адреси сторiн: Замовник Пiдрядник Пiдписи i печатки: Замовник Пiдрядник