Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури Затверджено Науково-технічною радою Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури Протокол від 14 грудня 1994 р. N 4. ПОЛОЖЕННЯ про взаємовідносини організацій-генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями 1. Загальні положення 1. Це Положення визначає взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків генпідрядчиків з субпідрядними орга- нізаціями субпідрядчиками їх права обов'язки і відповідаль- ність при укладанні та виконанні контрактів субпідряду на вико- нання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію вироб- ничих потужностей і споруд а також житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення і носить рекомендаційний харак- тер. Контракт субпідряду регулює взаємовідносини генпідрядчика і субпідрядчика та визначає майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язень сторін. 2. Контракт субпідряду укладається між генпідрядчиком і субпідрядчиком на виконання окремих видів і комплексів робіт для забезпечення введення в дію виробничих потужностей будинків та споруд. За домовленістю сторін можуть укладатись багатосторонні контракти замовник генпідрядчик субпідрядчики . Допускається укладання генпідрядчиком контракту субпідряду на комплексне виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт з однією субпірядною організацією яка виконує провідні роботи монтаж технологічного або енергетичного обладнання . Ця органі- зація має право залучити до виконання доручених їй у комплексі окремих видів робіт інші спеціалізовані організації та укладати з ними контракти. Відповідальність перед генпідрядчиком за всі роботи передбачені комплексним субпідрядним контрактом врахо- вуючи і роботи що виконуються залученими організаціями несе основна субпідрядна організація яка уклала контракт з генпід- рядчиком. 3. Генпідрядчик укладає із субпідрядчиком контракт субпід- ряду на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва у визначені контрактом строки. При укладанні та виконанні контракту субпідряду сторони керуються Законами України "Про підприємство" "Про інвестиційну діяльність" Положення про підрядний контракт у будівництві України затвердженим наказом Мінбудархітектури України від 15 грудня 1993 року N 9 та іншими законодавчими і нормативними актами України. Субпідрядчик який за контрактом субпідряду здійснює монтаж основного технологічного і енергетичного устаткування зобов'яза- ний разом з генпідрядчиком і замовником забезпечити введення в дію потужностей і об'єктів в установлені строки. Субпідрядчик несе відповідальність перед генпідрядчиком за якісне повне та своєчасне виконання окремих видів та комплексів робіт передбачених субпідрядним контрактом. 4. Генпідрядчик зобов'язаний: - передати субпідрядчику затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на роботи що підлягають вико- нанню ним: - забезпечити будівельну готовність об'єктів конструкцій та окремих видів робіт для виконання субпідрядчиком подальших робіт; - своєчасно здійснювати комплектну передачу субпідрядчику устаткування матеріалів і виробів поставка яких покладена на генпідрядчика замовника відповідно до графіків їх передачі узгоджених з термінами виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію потужностей і об'єктів; - забезпечити своєчасне відкриття і безперервність фінансу- вання робіт; - координувати діяльність субпідрядчиків які беруть участь у будівництві; - прийняти закінчені види робіт і здійснити оплату викона- них монтажних і спеціальних робіт; - здійснювати контроль за відповідністю виконуваних суб- підрядчиком робіт робочим кресленням і будівельним нормам і правилам а матеріалів виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам не втручаючись при цьому в опе- ративно-господарську діяльність субпідрядчика. При виявленні відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації а також робочої документації будівельних норм і правил генпідряд- чик видає розпорядження субпідрядчику про усунення допущених відхилень а в необхідних випадках про припинення робіт і ін- формує про це замовника. 5. Субпідрядчик повинен: - виконати за контрактом субпідряду окремі види і комплекси робіт в установлені календарним планом виконання монтажних і спеціальних робіт строки відповідно до робочих креслень і згідно з будівельними нормами; - провести індивідуальне випробування змонтованого ним устаткування; - брати участь у комплексному випробуванні устаткування здачі робочій комсії закінчених об'єктів будівництва підготовле- них до випуску продукції чи надання послуг та забезпечити спіль- не з генпідрядчиком і замовником введення їх у дію в установлені строки; - брати участь у здачі закінчених об'єктів будівництва державній комісії. 6. Для складання субпідрядчиком проекту контракту субпідряду генпідрядчик зобов'язаний як правило не пізніше ніж за 3 місяці а на монтаж металоконструкцій з урахуванням строку необхідного для їх виготовлелння не пізніше як за 6 місяців до початку робіт якщо інші терміни не передбачені протоколом намірів передконтракт- ної угоди передати субпідрядчику таку документацію: - субпідрядчикам яким видано завдання по введенню в дію виробничих потужностей і об'єктів - копію затвердженого в уста- новленому порядку титульного списку будови що розпочинається а іншим субпідрядчикам - виписку з титульного списку про обсяг мон- тажних і спеціальних будівельних робіт що виконуватимуться цими субпідрядчиками; - копію графіка суміщення будівельно-монтажних робіт і ви- робничих процесів основної діяльності підприємств розробленого замовником відповідно до титульного списку із зазначенням у необ- хідних випадках строків тимчасової зупинки підприємства виробниц- тва для створення безпечних умов виконання робіт по розширенню реконструкції і технічному переозброєнню діючих підприємств - суб- підрядчику якому видаються завдання по введенню в дію виробничих потужностей і об'єктів а іншим субпідрядчикам - виписку із зазна- ченого графіка робіт виконуваних цими субпідрядчиками; - графік передачі на перший рік будівництва устаткування ма- теріалів виробів і конструкцій забезпечення якими покладено на генпідрядчика замовника із зазначенням помісячного строку пе- редачі. Цей графік розробляється в залежності від термінів вико- нання будівельно-монтажних робіт і введення в дію виробничих по- тужностей і об'єктів; - копію графіка виконання будівельно-монтажних робіт по роках ; - копію річного календарного плану робіт що виконуються генпідрядчиком. На кожний наступний рік вказані графіки і плани передаються протягом двох тижнів після терміну передбаченого в особливих умовах до контракту підряду. ІІ. Порядок і строки укладання контракту субпідряду 7. Укладанню контракту договору субпідряду може як прави- ло передувати підписання протоколу намірів передконтрактна угода . Контракт субпідряду укладається між генпідрядчиком і субпід- рядчиком протягом 40 днів після отримання останнім усієї необхід- ної проектно-кошторисної документації та документів чи їх про- ектів обумовлених пунктом 6 цього Положення якщо інше не перед- бачене протоколом намірів. Контракт субпідряду підписується як правило на переговорах. Складання проекту контракту субпідряду з усіма його додат- ками та подання його генпідрядчику є обов'язком субпідрядчика. 8. Контрактом субпідряду визначається договірна вартість ро- біт які повинен виконувати субпідрядчик з зазначенням обсягів бу- дівельно-монтажних робіт у базисних цінах. При виконанні робіт вахтовим методом у контракті визначаються види робіт що здійснюються таким методом їх обсяги визначені у договірних цінах та базисній кошторисній вартості робіт. Терміни виконання окремих монтажних і спеціальних робіт визначаються виходячи із термінів встановлених контрактом укла- деним між генпідрядчиком і замовником а також з урахуванням термінів виконання робіт доручених замовником іншим виконавцям по прямих договорах з ними. 9. Сторони укладають додаткові угоди до контракту субпідряду у випадках перегляду у встановленому порядку проектної документа- ції титульного списку будови зміни договірної ціни робіт що підлягають виконанню субпідрядчиком або зміни інших істотних умов виконання робіт. 10. Генпідрядчик зобов'язаний передати відповідно до узгодже- них у протоколі намірів передконтрактної угоди строків обсягів та складу робіт: - субпідрядчику якому установлюються завдання щодо введення в дію виробничих потужностей і об'єктів та будов які розпочина- ються заново повний комплекс матеріалів робочого проекту проек- ту в одному примірнику; - всім субпідрядчикам - робочу документацію у складі пе- редбаченому державними нормами на обсяг робіт що виконуватимуть- ся ним у плановому році у двох примірниках кошторисну докумен- тацію - в одному примірнику. При цьому креслення металевих конст- рукцій технологічних трубопроводів і повітропроводів передаються у чотирьох примірниках. Інші матеріали із складу проектно-кошторисної документації для будівництва а також матеріали обстежень діючих підприємств будинків і споруд що підлягають розширенню реконструкції і технічному переозброєнню повинні бути надані генпідрядчиком субпідрядчику на його вимогу. У випадку коли у передану субпідрядчику робочу документацію замовник генпідрядчик у встановленому порядку вносить зміни генпідрядчик зобов'язаний не пізніше як за 45 днів до початку робіт за зміненою документацією передати субпідрядчику уточнену документацію у кількості примірників передбаченій цим пунктом а також компенсувати субпідрядчику всі витрати і збитки понесені у зв'язку з внесенням змін у раніше передану робочу документацію і уточнити за погодженням з субпідрядчиком договірну ціну. 11. Субпідрядчик у 15-денний строк від дня одержання доку- ментації зазначеної у пунктах 6 та 10 цього Положення роз- глядає її та подає генпідрядчику проект контракту субпідряду з графіком виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт і річним календарним планом виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт. Генпідрядчик у 10-денний строк повинен повернути субпідряд- чику оформлений контракт субпідряду. При наявності заперечень генпідрядчик складає протокол розбіжностей який підлягає врегу- люванню сторонами. Ініціатива по врегулюванню розбіжностей є обов'язком субпідрядчика. При недосягненні згоди щодо врахування розбіжностей сторони можуть звертатись до послуг незацікавлених консалтінгових фірм третейського суду тощо або субпідрядчик має право на укладання прямого контракту з замовником а генпідрядчик - на залучення іншого субпідрядчика. 12. Генпідрядчик передає субпідрядчику документацію необ- хідну для монтажу устаткування у складі і кількості передба- чених державними стандартами. Вказана документація передається генпідрядчиком субпідрядчи- ку за два місяці до початку монтажу устаткування якщо інший строк не передбачено особливими умовами до контракту субпідряду. ІІІ. Забезпечення матеріалами виробами і устаткуванням 13. Умови забезпечення робіт передбачених контрактом суб- підряду матеріалами виробами і конструкціями визначаються сторонами при укладанні протоколу намірів передконтрактної уго- ди і контракту субпідряду з урахуванням "Тимчасового положення щодо розподілу обов'язків між учасниками будівництва по забез- печенню об'єктів державного конктракту і державного замовлення матеріалами виробами і устаткуванням" лист Мінбудархітектури від 29.12.93 N 11/196 . 14. Якщо матеріали вироби і конструкції що згідно з контрак- том постачаються для виконання монтажних і спеціальних робіт ген- підрядчиком замовником не відповідають вказаним у проектній документації специфікаціям державним стандартам технічним умо- вам еталонам і зразкам затвердженим в установленому порядку то вони підлягають заміні ним в погоджений субпідрядчиком строк який забезпечує своєчасне виконання покладених на нього робіт. 15. Устаткування яке підлягає монтажу матеріали вироби і конструкції забезпечення якими покладено на генпідрядчика замовника передаються субпідрядчику генпідрядчиком або за його дорученням замовником на приоб'єктних складах будівельно- монтажних організацій комплектно відповідно до вимог стандартів і технічних умов у повній справності і в строки передбачені по- годженим сторонами графіком передачі устаткування матеріалів і виробів. Великогабаритне устаткування передається укрупненими вуз- лами відповідно до технічних умов на його виготовлення. Якщо це устаткування поставляється з порушенням технічних умов забезпе- чення складання його в укрупнені вузли входить в обов'язки ген- підрядчика замовника . В окремих випадках за згодою сторін може бути встановлений інший порядок передачі устаткування матеріалів і виробів. Устаткування що знаходиться у генпідрядчика замовника по- над нормативний строк зберігання передається ним субпідрядчику для монтажу після проведення передмонтажної ревізії та усунення дефектів викликаних тривалим зберіганням. Якщо устаткування знаходилось на складах понад нормативний строк через затримку субпідрядчиком початку його робіт передба- ченого графіком передмонтажна ревізія і усунення дефектів пов'я- заних з тривалим зберіганням повинна бути здійснена субпідрядчи- ком за свій рахунок. Якщо затримка початку монтажних робіт виникла з вини генпідрядчика замовника передмонтажна ревізія і усунення дефектів здійснюється за рахунок генпідрядчика замовника . Достроково у порівнянні з узгодженим графіком передача субпідрядчику генпідрядчиком замовником матеріалів виробів обладнання та устаткування допускається тільки за згодою з субпідрядчиком. 16. Устаткування передане генпідрядчиком замовником суб- підрядчику по акту знаходиться на відповідальному зберіганні субпідрядчика до підписання в установленому порядку акту прийман- ня виконаних робіт після індивідуальних випробувань цього устатку- вання. Субпідрядчик зобов'язаний забезпечити зберігання дорученого йому устаткування і несе відповідальність за його втрату або пошкодження. У випадку пошкодження устаткування з вини субпідрядчика від- новлення його провадиться за рахунок його коштів. 17. Розрахунки за матеріали вироби і конструкції поставка яких покладена на генпідрядчика замовника проводяться з ураху- ванням витрат щодо їх заготовки транспортування і зберігання. При передачі субпідрядчику матеріалів виробів конструкцій та устаткування генпідрядчик замовник передає субпідрядчику на покриття витрат по їх прийманню і зберіганню 30 відсотків коштів передбачених на заготівельно-складські витрати стосовно матеріа- лів і виробів і 20 відсотків коштів передбачених заготівельно- складськими витратами щодо устаткування. При передачі устаткування у зоні монтажу генпідрядчик замов- ник передає субпідрядчику на покриття витрат щодо приймання і зберігання 15 відсотків коштів передбачених на заготівельно- складські витрати щодо устаткування. Вказані у цьому пункті кошти на заготівельно-складські витра- ти перераховуються генпідрядчиком замовником у 10-денний строк від дня передачі субпідрядчику устаткування матеріалів виробів і конструкцій. У разі забезпечення поставки устаткування матеріалів виро- бів і конструкцій самостійно субпідрядчиком генпідрядчик замов- ник зобов'язаний: - сплачувати їх вартість з урахуванням транспортних витрат на доставку до приоб'єктного складу або монтажної зони а також вит- рат стосовно навантаження і розвантаження; - перераховувати на розрахунковий рахунок субпідрядчика в міру надходження устаткування матеріалів виробів і конструкцій кошти на заготівельно-складські витрати у повному розмірі за встановленими нормами на ці цілі. 18. Барабани з кабелем дротами і тросами приймаються суб- підрядчиком від генпідрядчика під охоронну розписку. Субпідрядчик несе таку ж саму відповідальність перед генпідряд- чиком за повернення у встановлені сторонами строки барабанів з-під кабельної продукції що і генпідрядчик перед замовником постачальником кабельної продукції якщо інша відповідальність субпідрядчика не передбачена контрактом субпідряду. 19. У випадку встановлення субпідрядчиком некомплектності устаткування при прийманні його для монтажу або виявлення дефек- тів у процесі монтажу чи випробування устаткування субпідрядчик зобов'язаний довести це до відома генпідрядчика замовника і взяти участь у складанні відповідного акту. Генпідрядчик замовник зобов'язаний доукомплектувати устаткування у 20-денний строк з моменту складання акту якщо інший строк за згодою сторін не встановлено. При виявленні дефектів устаткування у процесі його монтажу чи випробувань генпідрядчик замовник зобов'язаний в строк погоджений із субпідрядчиком усунути дефекти чи змінити устатку- вання. За згодою сторін ці роботи за окрему плату можуть викону- ватись субпідрядчиком в обумовлені терміни. ІY. Послуги сторін 20. За згодою сторін до прибуття на будівництво персоналу субпідрядчика генпідрядчик приймає адресовані субпідрядчику ван- тажі вивантажує їх складує складає акти приймання за кількістю і якістю а також інші акти та передає ці акти субпідрядчику якщо інше не передбачено контрактом. Субпідрядчик зобов'язаний відшкодувати генпідрядчику всі його витрати щодо приймання до- ставки на склади і зберігання вантажів що прибули на адресу субпідрядчика. 21. Генпідрядчик надає субпідрядчику на період виконання ро- біт за погодженням при укладанні контракту: - приміщення для контори дільниці старшого виконавця робіт виконавця робіт і майстра обладнане опаленням освітленням і телефоном; - складські приміщення і майданчики складування матеріалів відкритого зберігання; - виробничі санітарно-побутові та інші приміщення відпо- відно до специфіки робіт що виконуються субпідрядчиком. За користування приміщеннями виробничого призначення субпід- рядчик сплачує генпідрядчику орендну плату відшкодовує всі витра- ти по опаленню освітленню поточному ремонту і утриманню наданих приміщень а також сплачує за користування телефоном і іншими за- собами зв'язку які належать генпідрядчику. Відшкодування витрат генпідрядчика по утриманню приміщень санітарно-побутового призна- чення якими користуєтьсья субпідрядчик здійснюється пропорційно чисельності його робітників. Розмір платні встановлюється на під- ставі розрахунків при укладанні контракту і визначається у особли- вих умовах до нього. 22. При нестачі житлового фонду у субпідрядчика генпідрядчик надає субпідрядчику житлові приміщення виділені замовником на період будівництва. При відсдутності можливості надати житлові приміщення генпідрядчик може за погодженням із замовником дозволи- ти субпідрядчику орендувати в окремих випадках у громадян для вка- заних цілей житлові приміщення з доплатою до ставок квартирної плати в установленому розмірі. При виконанні субпідрядчиком робіт на об'єктах лінійного бу- дівництва на яких генпідрядчик не веде робіт забезпечення житлом і побутове обслуговування своїх працівників проводить субпідрядчик. Умови і порядок надання генпідрядчиком житлових приміщень субпідрядчику передбачаються в особливих умовах до контракту суб- підряду. 23. Соціально-побутове обслуговування працівників субпідряд- них організацій клумбами їдальнями медпунктами таборами дитя- чими дошкільними та іншими установами забезпечується генпідрядчи- ком нарівні зі своїми працівниками. Субпідрядчик відшкодовує ген- підрядчику витрати пов'язані з цим обслуговуванням у порядку пе- редбаченому особливими умовами до контракту субпідряду. Додаткові витрати за надання генпідрядчиком послуг підприєм- ствам громадського харчування відшкодовуються субпідрядчиком про- порційно до кількості працівників що обслуговуються цими підпри- ємствами. 24. Генпідрядчик передає субпідрядчикам житлову площу одержа- ну від замовників у новозбудованих житлових будинках за рахунок коштів державного бюджету на тих же умовах на яких одержує це житло генпідрядчик. Всі умови одержання житла мають бути зазначені у контракті субпідряду 25. Генпідрядчик відповідно до проекту організації будівниц- тва забезпечує субпідрядчика електроенергією крім субпідрядчиків які мають роздільний облік витрати електроенергії водою парою теплом газом стиснутим повітрям та іншими ресурсами у кількості потрібній для виконання окремих видів робіт а при відсутності у генпідрядчика цих ресурсів він забезпечує передачу субпідрядчику не пізніше як за місяць до початку робіт документів відповідних організацій про дозвіл на користування електроенергією парою водою теплом газом стиснутим повітрям та іншими ресурсами від існуючих джерел. Облік наданої електроенергії води пари тепла газу стисну- того повітря та інших ресурсів проводиться за фактичною витратою що визначається на підставі показників контрольно-вимірювальної апаратури а при її відсутності - по журналу обліку фактично відпрацьованого агрегатами субпідрядчика часу підтвердженого двостороннім актом. Оплату за використання таких ресурсів субпідрядчик проводить за діючими тарифами відповідно до фактичного їх використання або пропорційно солідарно до фактичних витрат генпідрядчика. 26. При виконанні субпідрядчиком робіт на об'єктах віддале- них від основного майданчика на яких генпідрядчик не веде роботи експлуатацію пристроїв по забезпеченню електроенергією парою теплом водою та іншими ресурсами здійснює субпідрядчик. 27. Генпідрядчик надає субпідрядчику право користування під'їздними і внутрішньомайданчиковими залізничними коліями нарівні із своїм вантажем у порядку передбаченому особливими умовами до контракту субпідряду. Штрафи пов'язані з понаднормативним простоєм вагонів з вини субпідрядчика сплачуються субпідрядчиком. 28. Тимчасове підведення магістральних мереж водопроводу каналізації паропроводу стиснутого повітря та інших мереж до об'єктів будівництва до місць приєднання розводок включаючи роздільні пристрої проводиться генпідрядчиком за рахунок коштів передбачених зведеним кошторисом на будівництво тимчасових будин- ків і споруд. За погоженням сторін цю роботу може виконувати суб- підрядчик за окрему плату. Тимчасова розводка цих мереж у межах робочої зони проводиться субпідрядчиком за свій рахунок. По будівельних об'єктах розміщених на відокремленому буді- вельному майданчику де роботи виконуються тільки субпідрядчиком підведення тимчасових інженерних мереж здійснюється останнім за окрему плату. 29. Пожежно-сторожова охорона будівельного майданчика здій- снюється генпідрядчиком який установлює відповідну дислокацію постів. На вимогу субпідрядчика генпідрядчик установлює додаткові пости витрати на утримання яких відшкодовуються субпідрядчиком виходячи з фактичної для генпідрядчика вартості поста. Пожежно- сторожова охорона устаткування систем майстерень складів комор та інших споруд і матеріальних цінностей субпідрядчика що пере- бувають за межами будівельного майданчика здійснюється останнім. При проведенні будівельно-монтажних робіт на діючому підпри- ємстві у випадку неможливості ізолювати будівельний майданчик пожежно-сторожова охорона здійснюється замовником. Генпідрядчик несе відповідальність за цілісність і зберігання завезених суб- підрядчиком на будівельний майданчик матеріалів будівельних машин і майна якщо вони передані генпідрядчику по акту. За мате- ріали і майно закритого зберігання він несе відповідальність у тому випадку коли склади цих матеріалів після закінчення робочого часу передаються охороні генпідрядчика опечатаними. 30. Генпідрядчик несе відповідальність за збереження зданих йому закінчених субпідрядчиком робіт до здачі об'єктів робочій комісії. 31. Відшкодування витрат генпідрядчика за послуги що надають- ся субпідрядчику адміністративно-господарські витрати пов'язані з забезпеченням субпідрядчиків технічною документацією і фронтом робіт координацією виконання робіт здійсненням технічного нагля- ду вирішенням питань матеріально-технічного постачання прийман- ням і здачею виконаних субпідрядчиком робіт замовнику; пожежно- сторожовою охороною виконаних робіт і майна субпідрядчиків в межах будівельного майданчика; забезпеченням субпідрядчиків тим- часовими нетитульними будівлями і спорудами; здійсненням заходів з техніки безпеки і охорони праці загального характеру; благо- устроєм і утриманням будівельного майданчика прибиранням та ви- везенням сміття; оплатою роботи частково використовуваних протягом зміни підйомних механізмів субпідрядчик щомісяця по окремих ра- хунках проводить відрахування генпідрядчику в розмірах визначе- них згідно з контрактом. У разі недосягнення згоди розмір відраху- вань визначається згідно з порядком що встановлюється Держком- містобудування. 32. При виконанні окремих видів робіт у зимовий період ген- підрядчик відшкодовує субпідрядчику його додаткові витрати від- повідно до розділу ІІ Збірника кошторисних норм додаткових вит- рат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період. Субпідрядчик відшкодовує генпідрядчику витрати пов'язані з виконанням генпідрядчиком у зимовий період розчищення доріг ут- риманням у належному стані входів у будинки створенням у необ- хідних випадках позитивних температур та інших робіт. На роботах виконуваних субпідрядчиком поза будівельним май- данчиком відрахування на зимові подорожчання не проводяться. 33. При укладанні контракту субпідряду сторони в додаткових умовах до нього повинні передбачити також інші взаємні зобов'я- зання керуючись чинним законодавством будівельними нормами і правилами виходячи із проекту організації будівництва і кон- кретних умов на об'єктах будівництва. Y. Умови виконання робіт 34. Генпідрядчик зобов'язаний до початку робіт субпід- рядчика у строки передбачені контрактом субпідряду забезпе- чити згідно з вимогами відповідних розділів ДБН будівельну го- товність об'єкта конструкцій окремих видів робіт на об'єкті і виконати інші покладені на нього обов'язки необхідні для ство- рення умов для виконання наступних монтажних і спеціальних буді- вельних робіт що виконуються субпідрядчиком. Субпідрядчик зобо- в'язаний забезпечити готовність виконуваних ним монтажних і спе- ціальних будівельних робіт у строки передбачені контрактом суб- підряду для проведення наступних робіт виконуваних генпідряд- чиком або іншими субпідрядчиками. Строки взаємних зобов'язань щодо надання будівельної готовності об'єктів конструкцій і окре- мих видів робіт генпідрядчиком і забезпечення готовності монтаж- них і спеціальних будівельних робіт субпідрядчиком установлюються у контракті субпідряду відповідно до проекту організації будів- ництва та нормативної трудомісткості робіт. 35. Для забезпечення виконання монтажних і спеціальних робіт генпідрядчик виконує такі роботи: - копання і засипання траншей для каналізаційних випусків і водопровідних вводів до найближчого від будинку колодязя зовніш- ніх мереж а також при улаштуванні телефонної каналізації кон- турів заземлення прокладанні технологічних трубопроводів і сило- вих кабельних ліній; - прокладання відповідних ліній від зовнішніх магістральних мереж водопроводу гарячого водопостачання опалення газопоста? чання каналізації до вводу у будинок або до першого колодязя при укладанні зовнішніх магістральних мереж генпідрядчиком ; - влаштування збірних ліній зливової виробничої каналіза- ції яка прокладається усередині промислових об'єктів з улашту- ванням колодязів; - влаштування тунелів прохідних каналів; - влаштування колодязів і прокладання труб у землі для телефонної каналізації; - влаштування фундаментів для монтажу резервуарів газ- гольдерів та гідроізоляцію цих фундаментів; - випробування наливанням залізобетонних і бетонних резер- вуарів апаратів і піддонів перед здачею їх під хімічний захист при спорудженні цих резервуарів апаратів і піддонів генпід- рядчиком ; - влаштування передбачених проектом залізничних колій і автодоріг для перевезення устаткування і конструкцій; - планування монтажного майданчика з улаштуванням під'їздів необхідної ширини яка забезпечує вільну подачу конструкцій і устаткування; - влаштування у випадках передбачених проектом спеціаль- них естакад за винятком металевих для монтажу важкого устат? кування масою понад 10 т; - підливання бетоном розчином під устаткування підкрано- ві колії і металоконструкції; - влаштування залізобетонних фундаментів під опори ліній електропередачі що проходять по території будівельного майдан- чика; - вирубування просік для спорудження ліній електропередачі і ліній зв'язку шо проходять по території будівельного майданчика; - влаштування за рахунок коштів субпідрядчика тепляків при муруванні промислових печей за винятком коксових батарей а також при проведенні зварювальних робіт хімічного захисту або теплової ізоляції апаратів глибокого холоду для забезпечення виконання робіт у випадках коли за технічними умовами потрібна позитивна температура повітря; - влаштування передбачених проектом виконання робіт споруд і укриттів при провадженні буровибухових робіт за винятком обладнання укриттів яке здійснюється за рахунок накладних вит- рат ; - влаштування риштувань і помостів при спорудженні ліфтових установок. 36. Субпідрядчик відповідлно до свого профілю виконує такі роботи: - копання і засипка котлованів і траншей з улаштуванням кріплення та водовідливом виконують субпідрядчики які укладають труби зовнішніх мереж водопроводу каналізації газопостачання і теплопроводів безпосередньо у грунті ; - укладання випусків внутрішньої фекальної і виробничої каналізації до першого від будинку колодязя зовнішньої мережі каналізації а також улаштування водопровідних вводів до водо- мірного вузла; - зачищення котлованів і траншей з водовідливом у випадках коли сталися обвали і заповнилися водою у період виконання робіт субпідрядчиком а також коли субпідрядчиком не були прийняті в ус- тановлений сторонами строк котловани і траншеї виконані генпід- рядчиком; - випробування наливанням залізобетонних і бетонних резервуа- рів апаратів і піддонів перед здачею їх під хімічний захист при спорудженні цих резервуарів апаратів і піддонів субпідряд- чиком за контрактом субпідряду ; - комплексне виконання робіт по повітряних лініях зв'язку і лініях електропередачі за винятком робіт перелічених у пункті 35 цього Положення ; - монтаж збірних конструкцій складних будівель і споруд включаючи бетонування монтажних стиків каркасів і закладання зовнішніх швів захисних конструкцій відповідно до робочих крес- лень а також підливання залізобетонних конструкцій до проектної відмітки; - монтаж приладів відчинення фрамуг і ліхтарів що монтує субпідрядчик з механічним електричним та іншими приводами; - встановлення кондукторів анкерних болтів для монтажу про- катних станів та інших складних агрегатів; - підготовку технологічних трубопроводів резервуарів і єм- костей приварювання гаків опор і розвантажувальних кілець під ізоляцію футеровку та інші роботи; - влаштування металевих вентиляційних коробів всіх видів і товщин; - влаштування риштувань для виконання монтажних і спеціаль- них будівельних робіт які виконуються субпідрядчиком на висоті більше 3 метрів крім робіт по влаштуванню риштувань для монтажу ліфтів; - протикорозійний захист лакофарбувальними покриттями мета- левих конструкцій забезпечення якими здійснюється субпідрядчи- ком; - фарбування зовнішньої поверхні міжцехових трубопроводів монтаж яких виконує субпідрядчик а також фарбування зовнішньої поверхні теплової ізоляції цих трубопроводів; - покриття металоконструкцій вогнезахисними складами якщо їх монтаж здійснює субпідрядчик ; - захист будівельних конструкцій від агресивних корозійних середовищ кислотривкими штучними матеріалами на кислотостійких в'яжучих полімерними листовими матеріалами мастичними і фарбу- вальними складами на основі епоксидних смол та іншими захисними складами; - гумування апаратури відкритим способом; - дегазацію дезактивацію і дезінфекцію спеціальних відходів а також прибирання робочих місць; - вивантаження із транспортних засобів матеріалів деталей і конструкцій що прибувають на адресу субпідрядчика; - закладання примикань до будівельних конструкцій металевих віконних рам вітражів стінових навісних багатошарових панелей добірними металевими елементами герметиками і ущільнювальними прокладками при монтажі цих конструкцій субпідрядчиком. Перелік робіт що доручаються субпідрядчику визначається контрактом субпідряду. 37. Виконавці по видах і комплексах робіт не передбачених в пунктах 35 і 36 цього Положення визначаються особливими умовами до контракту субпідряду. 38. Субпідрядчик відповідно до свого профілю робіт за дору- ченням генпідрядчика проводить роботи по перенесенню місцевих ліній зв'язку станційних пристроїв та інших комунікацій що містяться на майданчику відведеному для будівництва. Умови ви- конання робіт та їх вартість визначаються у контракті субпідряду. 39. При реконструкції і технічному переозброєнні діючих підприємств генпідрядчик вживає заходи по забезпеченню замовником ізолювання зони виконання будівельно-монтажних робіт а також вживає заходи загального характеру з техніки безпеки і пожежно- сторожової охорони. 40. Генпідрядчик зобов'язаний до початку виконання робіт субпідрядчиком передати йому по акту у погоджені з ним строки необхідну для виконання монтажних і спеціальних будівельних ро- біт технічну документацію на геодезичну розбивочну основу для будівництва і закріплені на території будівництва пункти і знаки цієї основи з оглядом їх у натурі. Склад і обсяги геодезичної розбивочної основи повинні відповідати вимогам нормативних документів з будівництва. 41. Генпідрядчик зобов'язаний після укладання контракту субпідряду передати субпідрядчику в строки передбачені особли- вими умовами до контракту документи про дозвіл на виконання робіт субпідрядчиком які видаються відповідними органами. 42. Субпідрядчик у процесі виконання робіт здійснює систе- матичне а після завершення робіт - остаточне прибирання робочих місць від залишків матеріалів і відходів що утворилися у процесі виконання субпідрядних робіт на об'єкті. 43. Пошкодження субпідрядчиком будівельних конструкцій та інших виконаних робіт у процесі виконання монтажних і спеціаль- них будівельних робіт а також пошкодження генпідрядчиком у про- цесі виконання ним будівельних робіт змонтованого субпідрядчиком устаткування систем і конструкцій фіксуються двосторонніми акта- ми. У випадку відмови однієї із сторін від підписання акту він складається за участю представника замовника. Витрати по віднов- ленню пошкоджень відшкодовуються сторонами що їх допустили. YІ. Ціни аванси платежі розрахунки 44. Визначення договірних цін умов авансування платежів та розрахунків між генпідрядчиком і субпідрядчиком провадяться ними спільно при складанні контракту субпідряду. 45. Вартість робіт що передаються для виконання субпідряд- чику до контракту визначається у відповідності з "Порядком визна- чення вартості будівництва на території України". 46. На придбання матеріалів виробів і конструкцій субпідрядчиком генпідрядчик за умови якщо генпідрядчик одержав аванс від замовника надає йому аванс. Розмір авансу встановлю- ється сторонами у контракті в залежності від вартості намічених до виконання робіт у плановому календарному році. Перерахування цих коштів здійснюється у 10-денний строк після одержання їх від замовника. 47. Оплату за виконані роботи генпідрядчик здійснює що- місячно на підставі підписаної сторонами довідки по формі N 3 або акту прийняття робіт по формі N 2 . Замовник за домовленістю сторін може перераховувати відпо- відні суми за виконані роботи безпосередньо на розрахунковий рахунок субпідрядчика як при двохсторонньому так і багато- сторонньому контракті. Оплата виконаних субпідрядчиком робіт здійснюється в 5-ден- ний строк після їх здачі. YІІ. Техніка безпеки 48. Генпідрядчик зобов'язаний спільно з субпідрядчиками яких він залучає розробити заходи що забезпечують безпечні умови роботи на об'єктах будівництва обов'язкові для усіх організацій які беруть участь у будівництві. При одночасному виконанні робіт генпідрядчиком і суб- підрядчиком або кількома субпідрядчиками забезпечення заходів загального характеру з техніки безпеки і пожежної безпеки улаштування огорож захисних козирків і сіток огорож отворів і люків у перекриттях додаткове освітлення забезпечення пла- катами тощо є обов'язком генпідрядчика. Недотримання генпідрядчиком цих умов не знімає відповідаль- ності з субпідрядчика за допущені ним порушення безпеки виконан- ня робіт і можливі у зв'язку з цим нещасні випадки. 49. Дотримання безпечних умов при проведенні монтажних і спеціальних будівельних робіт протипожежних заходів і законо- давства з охорони праці є обов'язками субпідрядчика. При будівництві залізниць і проведенні робіт на залізницях субпідрядчик зобов'язаний дотримуватись усіх встановлених правил технічної експлуатації залізниць інструкцій руху поїздів і сигналізації. 50. При виконанні субпідрядчиком робіт поза будівельним майданчиком або на відокремленій ділянці вжиття усіх заходів з техніки безпеки охорони праці і протипожежних заходів покладаєть- ся на субпідрядчика. При виконанні робіт на території або у цехах діючого під- приємства розроблені замовником і генпідрядчиком за участю субпідрядчиків загальні заходи з техніки безпеки є обов'язко- вими для усіх організацій що беруть участь у будівництві. 51. Субпідрядчик зобов'язаний завчасно погодити з генпідряд- чиком можливість тимчасового розбирання огорож та інших захисних засобів зведених генпідрядчиком. Відновлення розібраних субпідрядчиком огорож та інших захисних засобів здійснюється ним за свій рахунок. YІІІ. Майнова відповідальність 52. За затримку генпідрядчиком передачі субпідрядчику доку- ментації вказаної в пунктах 10 12 цього Положення він сплачує штраф у розмірі 0 01% за кожний день прострочки від договірної вартості обсягу субпідрядних робіт поточного планового календар- ного року. 53. За порушення зобов'язень передбачених пунктом 34 цього Положення винна сторона сплачує іншій стороні неустойку в роз- мірі 0 01% за кожний день прострочки від договірної вартості субпідрядних робіт. 54. При порушенні генпідрядчиком договірних зобов'язень він сплачує субпідрядчику: а за прострочку передачі устаткування для монтажу та мате- ріалів і виробів необхідних для монтажу устаткування неустойку в розмірі 8 відсотків вартості не переданого у строк для монтажу устаткування матеріалів і виробів за цінами придбання; б за прострочку передачі генпідрядчиком субпідрядчику устат- кування матеріалів і виробів в рік у якому передбачено введення в дію об'єкта будівництва його пускового комплексу неустойка установлена підпунктом "а" цього пункту відшкодовується у півто- раразовому розмірі; в за затримку приймання закінченого комплексу робіт чи окремих видів робіт понад 5 днів від дня одержання повідомлення субпідрядчика про пред'явлення їх до здачі - пеню у розмірі 0 05 відсотка вартості комплексу робіт чи окремих видів робіт за кож- ний день прострочки; г у випадках несвоєчасної сплати за виконані роботи ген- підрядчик сплачує субпідрядчику пеню в розмірі 0 5% від неопла- ченої недоплаченої суми за кожний день прострочення платежу. 55. Субпідрядчик зобов'язаний за свій рахунок усунути дефек- ти допущені з його вини у виконаних роботах в обумовлені гаран- тійні строки. 56. При укладанні контракту субпідряду сторонами можуть передбачатися санкції за невиконання таких зобов'язень за пору- шення яких чинним законодавством санкції не встановлені. 57. Крім передбачених цим Положенням санкцій за невиконання зобов'язень по контракту субпідряду сторона яка порушила умови контракту повертає іншій стороні збитки в сумі не покритій не- устойкою штрафом пенею що виразилися у зроблених іншою сторо- ною витратах при загубленні або пошкодженні її майна. 58. Виплата неустойки штрафу пені за неналежне виконання зобов'язань а також відшкодування збитків нанесених неналежним виконанням зобов'язань не звільняють сторони від виконання зобо- в'язень у натурі крім випадків передбачених чинним законодавст- вом.