Посібник до ДБН А.3.1-7-96

Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів

НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ БУДIВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПОСIБНИК до ДБН А.3.1-7-96 ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ Київ 1998 РОЗРОБЛЕНИЙ: Науково-дослiдним iнститутом будiвельного виробництва Держкоммiстобудування України кандидати техн.наук Шаврiн В.I. Полонська С.O. Завойський А.К.; iнженери Клименко В.Г. Цесiс Р.А. Київським державним технiчним унiверситетом будiвництва i архiтектури кандидати техн.наук Волянський О.А. Русанова Н.Г. Голубничий А.В. Кокшарьов В.М. за участю ВАТ ФПД-4 iнж. Гоменюк П.В. ОП ДБК-1 iнж. Губень В.I. ВАТ ДБК-3 iнженери Буглак В.П. Здохлiй Ф.I. АТ ЗЗБК iм. С.Ковальської iнж. Щербина С.П. АТ ХДБК-1 iнж. Голуб О.I. Полтавського технiчного унiверситету кандидати техн.наук Дикань С.А. Коршунов М.O. Макогон А.А. ГУВБ МО України iнж. Полтавцев О.М. . СХВАЛЕНИЙ: науковою Радою НДI будiвельного виробництва протокол 7 вiд 15.12.1995 р. Укрархбудiнформ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Даний посiбник поширюється на вибiр i використання матерiа- лiв технологiчних процесiв та параметрiв виробництва бетонних i за- лiзобетонних виробiв далi "вироби" з важкого та легкого бетонiв для рiзних видiв будiвництва. 1.2. Матерiали для бетону i розчину заповнювачi в'яжучi добав- ки вода арматурнi сталi металопрокат зварювальнi матерiали мате- рiали для опоряджування та комплектування що використовуються для ви- готовлення виробiв повиннi вiдповiдати вимогам державних стандартiв технiчних умов та iнших нормативних документiв. 1.3. При виробництвi виробiв до яких ставляться спецiальнi вимоги стосовно технологiї виготовлення i умов експлуатацiї окрiм вимог ДБН А.3.1-7-96 необхiдно дотримуватись вимог що встановленi вiдповiдними державними вiдомчими або регiональними нормативними документами використовувати рекомендацiї вiдповiдних методик та вка- зiвок. 2. МАТЕРIАЛИ ДЛЯ БЕТОНIВ ТА РОЗЧИНIВ 2.1. В'яжучi 2.1.1. Вибiр виду та марки в'яжучого для бетонiв рiзних видiв i класiв марок залежно вiд умов експлуатацiї виробiв рекомендується провадити вiдповiдно до таблиць 2.1 i 2.2 а для розчинiв - вiдповiдно до табл. 2.3. 2.1.2. Для бетону дорожнiх i аеродромних плит труб шпал мостових конструкцiй опор ЛЕП контактної мережi та освiтлення потрiбно використовувати цемент вмiст трьохкальцiєвого алюмiнату СЗА у складi клiнкеру якого нормується в кiлькостi не бiльше нiж 8% за масою. 2.1.3. Цементи зi зростанням водопотреби бiльше нiж 4% на кожнi 10 К гр. Ц пiдвищення температури не рекомендується використовувати для попередньо розiгрiтих бетонних сумiшей. Таблиця 2.1 Галузь використання в'яжучих для бетонiв ---------------------------------------------------------------------- |Вид i марка в'я-|Основне призначення|Дозволяється|Не рекомендується | |жучого норма- | |використання| використання | |тивний документ | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Портландцемент |Для бетонiв бетон- |Для бетонiв |Для бетонiв що | |марок МЗОО |них i залiзобетон- |виробiв пiд-|пiддаються дiї | |М400 М5ОО |них виробiв |земних спо- |гiдротехнiчних ви-| | | |руд в умовах|сокомiнералiзова- | |М550 М6ОО; | |змiнного го-|них вод | |ДСТУ Б В.2.7-46 | |ризонту води| | | | |та система- | | | | |тичного за- | | | | |морожування | | | | |i вiдтавання| | ---------------------------------------------------------------------- С.2 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 ------------------------------ Продовження таблицi 2.1 ---------------------------------------------------------------------- |Вид i марка в'я-|Основне призначення|Дозволяється|Не рекомендується | |жучого норма- | |використання| використання | | тивний доку- | | | | | мент | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Швидкотвердну- |Для виробiв з бето-| |Те саме а також | |чий портландце- |нiв класу В15 | |виробiв пiдземних | |мент марок | М200 та вище з | Те саме |i гiдротехнiчних | |М400 i М5ОО; |пiдвищеною початко-| |споруд | |ДСТУ Б В.2.7-46 |вою вiдпускною мiц-| | | | |нiстю | | | |--------------------------------------------------------------------| |Пластифiкованi |Для бетонiв виро- |В умовах су-|Для бетонiв виро-| |портландцементи |бiв що пiддаються |хоїi жаркої|бiв що пiддаються| |марок |систематич ному |погоди |дiївисокомiнера- | |МЗОО М400; |навперемiнному за- | |лiзованних вод i | |ДСТУ Б В.2.7-046|морожуванню i вiд- | |бетонiв що вмiщу-| | |таванню або зволо- | |ють суперпластифi-| | |жуванню та висихан-| |катори | | |ню у прiснiй водi | | | |--------------------------------------------------------------------| |Гiдрофобний |Те саме а також у | | | |портландцемент |випад ку тривалого | Те саме | Те саме | |ландцемент марок|транспортування i | | | |М300 i М400; |зберiгання цементу | | | |ДСТУ Б В.2.7-46 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шлакопортландце-|Для бетонiв виро- |Для бетонiв |Для бетонiв виро- | |мент марок М300 |бiв що експлуату- |виробiв що |бiв гiдротехнiчних| |М400 М500; |ються у серединi |пiддаються |споруд в умовах | | |споруд а також ви-|дiїмiнера- |змiнного горизонту| | |робiв що пiддаються|лiзованих |води i систематич-| | |дiї мiнералiзованих|вод i одно- |ному i перемiнному| | |вод з забезпеченням|часному сис-|заморожуваннi i | | |зменшеного теплови-|тематичному |вiдтаваннi | | |дiлення пiд час |навперемiн- | | | |тепловоїобробки |ному заморо-| | | | |жуванню i | | | | |вiдтаванню | | | | |або зволожу-| | | | |ванню i ви- | | | | |сиханню при | | | | |уведеннi по-| | | | |роутворюючих| | | | |хiмдобавок | | |--------------------------------------------------------------------| |Швидкотверднучий|Для виробiв що ек-|Для бетонiв |Для бетонiв виро- | |шлакопортландце-|сплуа туються у се-|виробiв що |бiв пiдземних i | |мент марки |рединi споруд iз |пiддаються |гiдротехнiчних | |М400; |бетонiв класу В15 |дiї мiнера- |споруд | |ДСТУ Б В.2.7-46 | М200 i вище з |лiзованих | | | |пiдвищеною початко-|вод i одно- | | | |вою мiцнiстю при |часному сис-| | | |скорочених режимах |тематичному | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.З Продовження таблицi 2.1 ---------------------------------------------------------------------- |Вид i марка в'я-|Основне призначення|Дозволяється|Не рекомендується | |жучого норма- | |використання| використання | | тивний доку- | | | | | мент | | | | |--------------------------------------------------------------------| | |тепловоїобробки |навперемiн- | | | | |ному заморо-| | | | |жуванню i | | | | |вiдтаванню | | | | |або зволожу-| | | | |ванню i ви- | | | | |сиханню при | | | | |уведеннi по-| | | | |роутворюючих| | | | |хiмдобавок | | |--------------------------------------------------------------------| |Сульфатостiйкий |Для бетонiв виро- |Для бетонiв |Для бетонiв виро- | |портланцемент |бiв що пiддаються |виробiв що |бiв пiдземних i | |марок М400 |дiї сульфатних вод |пiддаються |гiдротехнiчних | |М500 ГОСТ 22266 |в умовах змiнного |навперемiн- |споруд та для зви-| | |горизонту води при |ному заморо-|чайних бетонiв | | |систематичному нав-|жуванню i |якщо це економiч- | | |перемiнному заморо-|вiдтаванню |но недоцiльно | | |жуваннi та вiдта- |або зволожу-| | | |ваннi або зволожу- |ванню та ви-| | | |ваннi та висиханнi |сиханню у | | | | |прiснiй во- | | | | |дi | | |--------------------------------------------------------------------| |Сульфатостiйкий |Для бетонiв виро- |Для бетонiв |Для бетонiв виро- | |шлакопортландце-|бiв що пiддаються |виробiв що |бiв пiдземних i | |мент марок М300 |дiї сульфатних вод |пiддаються |гiдротехнiчних | |М400 ГОСТ 22266| |дiї мiнера- |споруд якщо це | | | |лiзованих |економiчно недо- | | | |вод i одно- |цiльно | | | |часному сис-| | | | |тематичному | | | | |навперемiн- | | | | |ному заморо-| | | | |жуванню i | | | | |вiдтаванню | | | | |або зволожу-| | | | |ванню i ви- | | | | |сиханню при | | | | |уведеннi по-| | | | |роутворюючих| | | | |хiмдобавок | | |--------------------------------------------------------------------| |Пуцолановий пор-|Для бетонiв виро- |Для бетонiв |Для бетонiв виро- | |тландцемент ма- |бiв що пiддаються |виробiв що |бiв що експлуату-| |рок М300 М400; |дiї сульфатних вод |експлуату- |ються на вiдкрито-| |ДСТУ Б В.2.7-46 |а також виробiв |ються у се- |му повiтрi i у се-| | |пiдземних i гiдро- |рединi спо- |реденi споруд з | | |технiчних споруд |руд з вiдно-|вiдносною вологiс-| | | |сною вологi-|тю до 60% а також| ---------------------------------------------------------------------- С.4 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 2.1 ---------------------------------------------------------------------- |Вид i марка в'я-|Основне призначення|Дозволяється|Не рекомендується | |жучого норма- | |використання| використання | | тивний доку- | | | | | мент | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | |стю повiтря |в умовах змiнного | | | |бiльше нiж |горизонту води i | | | |60% |при систематичному| | | | |навперемiнному за-| | | | |морожуваннi i вiд-| | | | |таваннi або зволо-| | | | |женнi та висиханнi| |--------------------------------------------------------------------| |Напружуваний це-|Для бетонiв що |Для пiдси- |Для звичайних бе- | |мент марки М400 |розширюються та са-|лення конст-|тонiв | |i вище |монапружуються а |рукцiй об- | | |ТУ 2120.48-82 |також для зашпарю- |монолiчуван-| | | |вання стикiв |ня стикiв | | |--------------------------------------------------------------------| |Шлаколужне |Для бетонiв бетон- |Для аварiй- |Для бетонiв виро-| |в'яжуче марок |них та залiзобетон-|но-вiдновлю-|бiв що знаходять-| |МЗОО М400 |них виробiв |вальних ро- |ся у зонi змiнного| |М500 i вище; | |бiт пiд час |рiвня розчинiв - | |ДСТУ Б В.2.7-24 | |реконструк- |сульфатiв хлори- | | | |цiїспоруд i |дiв нiтратiв | | | |будiвель що|особливо якщо до | | | |зведенi iз |поверхнi бетону | | | |застосуван- |ставляться декора-| | | |ням шлаколу-|тивнi вимоги | | | |жних бетонiв| | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 2.2 Вибiр марки цементу в залежностi вiд проектного класу бетону ------------------------------------------------------- |Клас марка | В7 5 | В12 5| В15 | В20 | В22 5 | |бетону з мiц- | М100 | М150 | М200 | М250 | МЗОО | |ностi на стиск| | | | | | |-----------------------------------------------------| | Марка цементу | |-----------------------------------------------------| | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |рекомендована | --- | --- | --- | --- | --- | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |-----------------------------------------------------| | | | | 300 | | | | | | 300 | 500 | 300 | 500 | | | - | --- | --- | 500 | --- | | припустима | --- | 300 | 300 | --- | 400 | | | 300 | 500 | 500 | 500 | 550 | ------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.5 Продовження таблицi 2.2 ------------------------------------------------------- |Клас марка | В25 | ВЗО | В35 | В37 5 | В45 | |бетону з мiц- | М350 | М400 | М450 | М500 | М600 | |ностi на стиск| | | | | | |-----------------------------------------------------| | Марка цементу | |-----------------------------------------------------| | | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |рекомендована | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------| | | | 550 | 550 | | | | | 500 | 600 | 600 | 550 | 550 | | припустима | --- | --- | --- | --- | ---- | | | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------- Примiтки. 1. В чисельнику наведенi марки цементу для важкого бетону що рекомендуються i допускаються в знаменнику - для легкого конструкцiй- ного бетону. 2. Високомiцнi бетони класу В45 М600 i вище належить виготовля- ти на цементах марок 550 i 600 з використанням суперпластифiкаторiв або ефективних пластифiкаторiв. Таблиця 2.3 Галузь використання в'яжучих для розчинiв ---------------------------------------------------------------------- |Галузь використання| Марка | В'яжуче | | розчину |розчину|----------------------------------------| | | | рекомендоване | допустиме | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |Для монтажу i вели-| |Портландцемент |Шлакопортландцемент | |коблочних i велико-| 25 i |пластифiкований i |пуцоланови портланд- | |панельних бетонних | вище |гiдрофобний порт- |цемент | |стiн | |ландцемент |ДСТУ Б В.2.7-46 | | | |ДСТУ Б В.2.7-46 | | |--------------------------------------------------------------------| |Для облицювального | |Портландцемент бi-|Портландцемент шла- | | декоративного ша-| |лий ГОСТ 965; |копортландцемент | |ру чiльних повер- | |Портландцемент ко-|ДСТУ Б В.2.7-46; | |хонь фасадiв ве- | 50 i |льоровий |Вапно будiвельне | |ликих бетонних бло-| вище |ГОСТ 15825; |ГОСТ 9179 | |кiв i панелей зов- | |Полiмерцементи | | |нiшнiх стiн | |цементно-колоїдний| | | | |клей ЦКК | | |--------------------------------------------------------------------| |Для опорядження ли-| |Гiпсопуцоланово- |Вапняно-цементнi це-| |цьових поверхонь | |цементне в'яжуче |ментно-глинянi вап- | | iнтер'єрiв вели- | |високовипалений |няно-пуцолановi та | |ких бетонних бло- | 25 i |гiпс в'яжучi гiп-|iншi композицiї в т.| |кiв панелей внут- | нижче |совi ГОСТ 125; |ч. iмпортнi за наяв- | |рiшнiх плит пере- | |Цемент для будiве-|ностi нормативних до-| ---------------------------------------------------------------------- С.6 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.3 ---------------------------------------------------------------------- |Галузь використання| Марка | В'яжуче | | розчину |розчину|----------------------------------------| | | |рекомендоване | допустиме | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |криття | |льних розчинiв |кументiв | | | |ГОСТ 25328; | | | | |Гiпсополiмерцемент| | | | | ГПЦ ; | | | | |Цементно-колоїдний| | | | |клей ЦКК ; | | | | |Цементоперхлорвi- | | | | |нiл ЦПХВ | | |--------------------------------------------------------------------| |Для улаштування | |Водонепроникний | | |гiдроiзоляцiйних | |безусадочний це- | | |покриттiв шляхом | |мент ВБЦ ; | | |нанесення штукатур-| 50 i |Водонепроникний | | |него шару або тор- | вище |цемент що розши- | | |кретування зашпа- | |рюється ВРЦ ; | | |рювання стикiв | |Напружуваний | | |збiрних конструк- | |цемент НЦ ; | | |цiй зачеканювання | |Гiпсоглиноземний | | |швiв | |цемент що розши- | | | | |рюється | | | | |ГОСТ 11052 | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Заповнювачi 2.2.1. Вибiр виду заповнювачiв залежно вiд призначення бетонiв i розчинiв рекомендується провадити вiдповiдно до табл. 2.4. 2.2.2. Для важкого бетону як крупний заповнювач належить викори- стовувати щебiнь гравiй i щебiнь з гравiю з вивержених метаморфiч- них i осадових порiд з доменного шлаку а також з побiчно добутих порiд i вiдходiв збагачувальних пiдприємств у виглядi фракцiй: 5 або 3 -10; 10-20; 20-40 та 40-70 мм. Допускається використовувати проми- словi вiдходи i "хвости" що отриманi пiд час переробки i збагачення руд чорних i кольорових металiв рiзних флюсiв шлакiв i т. iн. пiсля проведення належних випробувань i погоджувань. 2.2.3. Не дозволяється використовувати щебiнь з осадових порiд з домiшкою мергелю або аморфного кремнезему що руйнуються пiд дiєю атмосферних агентiв або лугiв якi входять до складу в'яжучого. 2.2.4. Не дозволяється використовувати природну гравiйно-пiщану сумiш без їїрозсiювання на пiсок i гравiй а також гравiй що вмiщує зерна глинистого сланцю який легко руйнується пiд час насичення водою та заморожування. 2.2.5. Найбiльша величина зерен заповнювача у бетоннiй сумiшi 1 3 повинна бути меншою - найменшоїтовщини виробу i - вiдстанi мiж 3 4 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.7 стержнями арматури окрiм випадкiв що застереженi у проектi а для пустотних плит перекриттiв та виробiв що формуються у касетах або ковзним вiброштампуванням - не бiльше нiж 20 мм. 2.2.6. Марка щебеню повинна бути не нижче: для вивержених порiд 800 метаморфiчних - 600 осадових - 300. Мiцнiсть заповнювача повинна перевищувати проектну марку бетону в 1 5 раза для бетонiв класу до В22 5 М300 та в 2 рази - для бетонiв класу вище В22 5. 2.2.7. Як дрiбний заповнювач для важкого i легкого конструкцiйно- го бетону слiд використовувати пiски природнi у природному станi фракцiонованi або збагаченi з модулем крупностi вiд 1 5 до 3 25 окрiм пiску для бетону труб у якого модуль крупностi повинен бути 2 0-3 25 Вмiст зерен пiску що проходить крiзь сито 14 дозволяється не бiль- ше нiж 10% по масi. 2.2.8. Дозволяється пiсля вiдповiдних випробувань i погоджувань використовувати у бетонах i розчинах дрiбнi пiски пiски що отримують дробленням або дробленням i фракцiонуванням гiрських порiд а також дрiбнозернистi вiдходи промисловостi золошлакова сумiш з вiдвалiв ТЕС дроблений шлак з топок котлiв пiсля гiдравлiчноїобробки та iн. . 2.2.9. Як крупнi та дрiбнi заповнювачi для легкого бетону щiльнiстю 700-1800 кг/м3 належить використовувати пористi заповнювачi у виглядi гравiю i щебеню фракцiй 5-10 10-20 i 20-40 мм а також пiску крупного з зернами розмiром вiд 1 25 до 5 мм i дрiбного з зерна- ми менше нiж 1 25 мм в тому числi: а штучнi - керамзит зольний гравiй спучений перлiт аглопорит шлакова пемза гранульований шлак; б природнi - вулканiчнi туфи пористi вапняки-черепашники доломiти вапняки опоки; в з вiдходiв - вiдвальнi металургiйнi та паливнi шлаки золошлаковi сумiшi грубодисперснi золи. 2.2.10. Для теплоiзоляцiйних бетонiв зерновий склад пiску не нор- мується. Для конструкцiйних легких бетонiв дозволяється змiшування порис- того пiску з пiском щiльним. 2.2.11. Як щiльний заповнювач для розчинiв слiд використовувати пiсок для будiвельних робiт з модулем крупностi вiд 1 0 до 2 0. Вмiст зерен розмiром бiльше нiж 2 5 мм в пiску не дозволяється. У розчинах для опорядження внутрiшнiх лицьових поверхонь виробiв не дозволяється наявнiсть зерен пiску розмiром бiльше нiж 1 25 мм. 2.2.12. Як пористий заповнювач для розчинiв слiд використовувати спученi пiски перлiтовi керамзитовi аглопоритовi зi шлакової пем- зи та золу-винесення ТЕС. 2.2.13. Для декоративних розчинiв можуть використовуватись рiзнi заповнювачi: митi кварцовi пiски крихта дроблених гiрських порiд мармурова гранiтна керамiчна скляна вугiльна i пластмасова крихта розмiром зерен не бiльше нiж 2 5 мм. 2.2.14. Для попередньо розiгрiтих бетонних сумiшей рекомендується використовувати пористi заповнювачi з водопоглинанням не бiльше нiж 20% а пористi пiски - з водопотребою не бiльше нiж 20% за годину. С.8 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 2.4 Галузь використання заповнювачiв для бетонiв i розчинiв ---------------------------------------------------------------------- |Тип запов-|Вид i наймену- | Основне | Не рекомендується | | нювача |вання заповню- | призначення | використання | | |вача норматив-| | | | | ний документ | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |Щiльний |Щебiнь з при- |Для важких бетонiв|Для важких бетонiв що| |крупний |родного каменю |усiх видiв i кла- |пiддаються дiїтемпе- | | |ГОСТ 8267 |сiв |ратур бiльше нiж 673 К| | | | | 400гр. Ц у тих ви- | | | | |падках коли у складi | | | | |заповнювача мiститься | | | | |СаСОз та iншi невогне-| | | | |стiйкi матерiали | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь з гра- | те саме | те саме | | |вiю ГОСТ 10260| | | | |---------------------------------------------------------| | |Гравiй |Для важких бетонiв|Для важких бетонiв | | |ГОСТ 8268 |класу В22 5 М300 |класу В25 М350 та | | | |та нiжче |вище | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь з шлакiв|Для важких i лег- |Для бетонiв гiдротех- | | |ТЕС ГОСТ 26644|ких бетонiв класiв|нiчних споруд конст- | | | |В7 5-В20 |рукцiй мостiв еста- | | | | М100-М250 |кад тунелiв шляхових| | | | |покриттiв труб шпал | | | | |опор ЛЕП i виробiв iз | | | | |спецiальних бетонiв | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь з домен-|Для важких бетонiв|Для бетонiв класу ВЗО | | |ного шлаку |класу В30 М400 i| М400 шляхового i | | |ГОСТ 5578 |вище |спецiального бетонiв | | | | |та бетону попередньо | | | | |напружених виробiв | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь з побiч-|Те саме з контро-|Для бетону класу вище | | |но добутих по- |лем щiльностi ще- |нiж В30 М400 | | |рiд i вiдходiв |беню та вмiсту в | | | |збагачувальних |ньому шкiдливих | | | |пiдприємств |домiшок порiд i | | | |ГОСТ 23254 |мiнералiв | | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь декора- |Для зовнiшнього i |Для звичайного бетону | | |тивний з приро-|внутрiшнього опо- | | | |дного каменю |ряджування виробiв| | | |ГОСТ 22856 |з метою захисту | | | | |їх вiд руйнування | | | | |стирання та надан-| | | | |ня їм декоративних| | | | |властивосей | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.9 Продовження таблицi 2.4 ---------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |Щiльний | Пiсок |Для важких i лег- | | |дрiбний |ДСТУ Б В.2.7-32|ких конструкцiйних| - | | | |бетонiв та | | | | |розчинiв | | | |---------------------------------------------------------| | |Пiсок декора- |Для зовнiшнього i |Для звичайного бетону | | |тивний з приро-|внутрiшнього опо- | | | |дного каменю |ряджування чiль- | | | |ГОСТ 22856 |них та лицьових | | | | |поверхонь виробiв | | | | |з метою захисту їх| | | | |вiд руйнування i | | | | |стирання та надан-| | | | |ня їм декоративних| | | | |властивостей | | |--------------------------------------------------------------------| |Пористий |Гравiй |Для легких | | |крупний |керамзитовий |теплоiзоляцiйних | | | |ГОСТ 9759 |бетонiв | | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь | | | | |аглопоритовий | Те саме | Те саме | | |ГОСТ 11991 | | | | |---------------------------------------------------------| | |Щебiнь з порис-| | | | |тих гiрських | -"- | -"- | | |порiд | | | | |ГОСТ 22263 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Пористий |Пiсок |Для легких тепло- |Для легких бетонiв | |дрiбний |керамзитовий |iзоляцiйних i кон-|класу вище нiж | | |ГОСТ 9759 |струкцiйних бето- |В20 М250 | | | |нiв та розчинiв | | | | |класу В20 М250 i| | | | |нижче | | | |---------------------------------------------------------| | |Пiсок з металу-|Для конструкцiйних| | | |ргiйного шлаку |i теплоiзоляцiйних| Те саме | | |ГОСТ 9760 |бетонiв класу | | | | |В20 М250 i нижче| | | |---------------------------------------------------------| | |Пiсок | | | | |аглопоритовий | Те саме | -"- | | |ГОСТ 11991 | | | | |---------------------------------------------------------| | |Сумiш золошла- |Для важких i |Для бетонiв мостових | | |кова ТЕС |легких бетонiв |конструкцiй гiдротех-| | |ГОСТ 25592 | |нiчних споруд шляхо- | | | | |вих покриттiв труб | | | | |шпал опор ЛЕП i виро-| | | | |бiв iз спецбетонiв | ---------------------------------------------------------------------- С.10 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 2.4 ---------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | |Зола-винесення |Для важких i лег- |Для бетонiв попередньо| | |ТЕС ГОСТ 25818|ких бетонiв та |напружених виробiв | | | |розчинiв; вмiст |армованих термiчно | | | |золи у бетонi не |змiцненою арматурною | | | |повинен перевищу- |сталлю крiм сталi | | | |вати по масi вит- |класiв Ат-IVк | | | |рати цементу |Ат-Vск i Ат-VIк | ---------------------------------------------------------------------- 2.3. Добавки 2.3.1.3. метою зменшення енергоємностi виробництва полiпшення технологiчних властивостей бетонних i розчинних сумiшей прискорення твердiння бетону i розчину оптимiзацiїщiльностi пiдвищення морозо- стiйкостi водонепроникностi та iнших технiчних властивостей до їх складу слiд вводити хiмiчнi добавки пластифiкуючi повiтровтягуючi що прискорюють та уповiльнюють тужавлення i тверднення протиморознi та iн. або комплекси на їх основi табл. 2.5 i 2.6 . 2.3.2. Вибiр хiмiчних добавок що наведенi в таблицях 2.5 i 2.6 повинен провадитись вiдповiдно до обмежень викладених у табл. 2.7 в залежностi вiд технологiїприготування сумiшей та виготовлення виро- бiв з урахуванням впливу добавок на властивостi бетонної розчинної сумiшi бетону розчину . 2.3.3. Вибiр добавок для бетонiв або розчинiв до яких ставляться спецiальнi вимоги з довговiчностi морозостiйкостi корозiйноїстiйко- стi водонепроникностi та iнших показниках належить провадити за ве- дучою провiдною агресивною дiєю. 2.3.4. Хiмiчнi добавки не повиннi погiршувати експлуатацiйнi властивостi виробiв призводити до руйнування бетону або розчину корозiїарматури висолiв на поверхнi i т.iн. Використанню добавок повиннi передувати випробування: - властивостей бетонних розчинних сумiшей бетонiв розчинiв з добавками вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв нормативно- технiчноїабо проектно-технологiчноїдокументацiї; - на утворення висолiв на поверхнi бетону або розчину до якої ставляться архiтектурнi вимоги або призначеноїдля опоряджуван- ня фарбувальними розчинами - для бетонiв розчинiв з добавка- ми що вмiщують солi натрiю в кiлькостi бiльше нiж 0 5% маси цементу. 2.3.5. Для запобiгання появi винекненню висолiв на поверхнi бетону чи розчину до складу сумiшi рекомендується вводити добавки пластифiкуючi - повiтровтягуючi газоутворюючi або комплекси добавок на їх основi а також ущiльнюючi добавки дiетиленглiколева триети- ленглiколева i полiамiнна смола . 2.3.6. Важкi бетоннi сумiшi марок з легкоукладальнiстю Р63-Р65 а також попередньо розiгрiтi сумiшi повиннi готуватися з обов'язковим використанням пластифiкуючих добавок без збiльшення витрат цеменiу. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.11 Таблиця 2.5 Ефективнiсть використання хiмiчних добавок у бетонах i розчинах ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 1 Пластифiкуючi | |--------------------------------------------------------------------| |1.1 Супер-| | С-3 | ТУ 6-14-625 |Пiдвищення рухли-| | пласти- | |-----------------------------|востi або знижен-| | фiкатори| | 10-03 | ТУ 44-3-505 |ня водопотреби | | | |-----------------------------|сумiшей зменшен-| | | | НКНС * | ТУ 38-4-0258 |ня витрати цемен-| | | |-----------------------------|ту пiдвищення | | | | 40-03 | ТУ 6-14-845 |мiцностi морозо-| | | |-----------------------------|стiйкостi водоне-| | | | СМФ * | |проникностi зни- | | |---------------------------------------|ження енергови- | | | Дофен | ДФ | ТУ 14-6-55 |трат на теплову | | |---------------------------------------|обробку ТО | | |Меламiн- | МФ-АР * | ТУ 6-05-1926 | | | |формаль- | | | | | |дегiдна | | | | | |смола | | | | |--------------------------------------------------------------------| |1.2 Силь- |Лiгно- | | |Те саме у меншiй| | но плас-|сульфона-| | |мiрi | | тифiкую-|ти технi-| ЛСТМ-2 | ТУ 13-04-600 | | | чi |чнi моди-| | | | | |фiкованi | | | | | |---------------------------------------| | | |Модифiко-| МЛСТ: | | | |ванi лiг-|-----------------------------| | | |носульфо-| КБМ * | ТУ 69 УРСР 71 | | | |нати |-----------------------------| | | | | ЛСТ-МЩ-1 * |ТУ ОП 13-62-185| | | | | | | | | | | МТС-1 * | ТУ 67-542 | | | | | | | | | | | ХДСК-1 * | ТУ 65-336 | | | | | | | | | | | ХДСКЗ * | ТУ 65-33-26 | | | | | | | | | | | НИЛ-20/Н20 *| ТУ 400-802-4 | | | | | | | | | | | НИЛ-21 * | ТУ-400-1-102-1| | | |---------------------------------------| | | |Аплаксан | АПЛ | ТУ 6-01-24-63 | | |--------------------------------------------------------------------| |1.3 Серед-|Лiгно- | ЛСТ СДБ | ОСТ 13-183 |Те саме у меншiй| | ньо- |сульфона-| | |мiрi | | пласти-|ти технi-| | | | | фiкуючi|чнi | | | | ---------------------------------------------------------------------- С.12 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Упарена | УПБ | ОСТ 18-126 | | | |мелясна | | | | | |пiсля | | | | | |дрiжджова| | | | | |барда | | | | | |---------------------------------------| | | |Водороз- | ВРП-1 | ТУ 59-103 | | | |чинний |-----------------------------| | | |препарат | С-1 | ТУ 6-14-10-55 | | | |---------------------------------------| | | |Плав ди- | ПДК | ТУ 6-03-20-70 | | | |карбоно- | | | | | |вих кис- | | | | | |лот | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2 Пластифiкуюче-повiтровтягуточi | |--------------------------------------------------------------------| | |Лужний | ЩСПК | ТУ 113-03-488 |Пiдвищення рухли-| | |стiк вир-| ПАЩ-1 * | |востi або знижен-| | |обництва | | |ня водопотреби | | |капролок-| | |сумiшей пiдви- | | |таму | | |щення однорiд- | | |---------------------------------------|ностi та стабiлi-| | |Кремнiй- | ГКЖ-10 * | ТУ 6-02-696 |зацiї структури | | |органiчнi| ГКЖ-11 * | |пiдвищення моро- | | |рiдини | | |зостiйкостi i во-| | |---------------------------------------|донепроникностi | | |Нейтралi-| НЧК | ТУ 38-101-615 |бетону зниження | | |зований | | |витрат цементу та| | |чорний | | | енергiї на ТО | | |контакт | | | | | |---------------------------------------| | | |Синтетич-| СПД-М | ТУ 38-30318 | | | |на повер-| | | | | |хнево-ак-| | | | | |тивна до-| | | | | |бавка | | | | | |---------------------------------------| | | |Милонафт | МI | ГОСТ 13302 | | | |---------------------------------------| | | |Чорний | ЧСЩ * | - | | | |сульфат- | | | | | |ний луг | | | | |--------------------------------------------------------------------| | З Повiтровтягуючi спiнюючi | |--------------------------------------------------------------------| | |Смола | | | | | |деревна | СДО | ТУ 13-05-02 |Пiдвищення моро- | | |омилена | | |зостiйкостi i | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.13 Продовження таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Смола | | |водонепроникностi| | |нейтралi-| | |бетону пiдвищен-| | |зована | СНВ * | ТУ 81-05-75 |ня рухливостi бе-| | |повiтро- | | |тонних i розчин- | | |втягуюча | | |них сумiшей ста-| | |---------------------------------------|бiлiзацiя порової| | |Сульфанол| С | ТУ 6-01-1157 |структури змен- | | |---------------------------------------|шення витрат це- | | |Омилений | ОТП * | ОСТ 13-145 |менту | | |шелюговий| | | | | |пек | | | | | |---------------------------------------| | | |Допомiж- | ОП * | ГОСТ 8433 | | | |ний пре- | | | | | |парат | | | | | |---------------------------------------| | | |Клей ше- | КТП * | ОСТ 81-12 | | | |люговий | | | | | |пековий | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 4 Стабiлiзуючi | |--------------------------------------------------------------------| | |Полiокси-| ПОЭ * | ТУ 6-05-231- |Стабiлiзацiя роз-| | |етилен | | 313 НФ |чинних i бетонних| | |---------------------------------------|сумiшей високої | | |Гiпан | ГПН | ТУ 6-01-166 |рухливостi запо-| | | | | |бiгання їх розша-| | | | | |руванню | |--------------------------------------------------------------------| | 5 Прискорюючi тверднення | |--------------------------------------------------------------------| | |Сульфат | СН | ГОСТ 6318 |Прискорення твер-| | |натрiю | | |днення в початко-| | |---------------------------------------|вi стролки ско- | | |Нiтрит- | ННК | ТУ 6-03-704 |рочення циклу ТО | | |нiтрат | | |i енерговитрат на| | |кальцiю | | |неї створення | | |---------------------------------------|умов для прове- | | |Нiтрит- | ННХК | ТУ 6-18-194 |дення робiт при | | |нiтрат | | |низьких темпера- | | |хлорид | | |турах | | |кальцiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрат | НК | ТУ 6-03-367 | | | |кальцiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Хлорид | ХК | ГОСТ 450 | | | |кальцiю | | | | ---------------------------------------------------------------------- С.14 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Нiтрат | НН1 | ГОСТ 828 | | | |натрiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Тринат- | ТНФ | ГОСТ 201 | | | |рiйфосфат| | | | |--------------------------------------------------------------------| | 6 Ущiльнюючi | |--------------------------------------------------------------------| | |Сульфат | СА | ГОСТ 12966 |Ущiльнення струк-| | |алюмiнiю | | |тури пiдвищення | | |---------------------------------------|водо- i повiтро- | | |Дiетилен-| ДЭГ-1 * | ТУ 6-05-1823 |непроникностi | | |глiколева| ТЭГ-1 * | |бетону | | |i триети-| | | | | |ленглiко-| | | | | |лева | | | | | |смола | | | | | |---------------------------------------| | | |Хлорид | ХЖ * | ГОСТ 11159 | | | |залiза | | | | | |---------------------------------------| | | |Сульфат | СЖ * | ГОСТ 4148 | | | |залiза | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрат | НЖ * | ГОСТ 4111 | | | |залiза | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрат | НК | ТУ 6-03-367 | | | |кальцiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Полiамiн-| С-89 | ТУ 6-05-1224 | | | |на смола | | | | | |---------------------------------------| | | |Бiтумна | БЭ * | - | | | |емульсiя | | | | | | емуль- | | | | | |бiт | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Добавки нiтрату залiза дозволяється використовувати в бетонах що не| |пiддають тепловiй обробцi або перiодичному нагрiванню бiльше нiж 343| |К 70гр. Ц при експлуатацiї | |--------------------------------------------------------------------| | 7 Водоутримуючi | |--------------------------------------------------------------------| | |Метилце- | МЦ | ТУ 6-05-1857 |Збереження одно- | | |люлоза | | |рiдностi бетонних| | | | | |i розчинних сумi-| | | | | |шей з високою ру-| | | | | |хливiстю запобi-| ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.15 Продовження таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Метилце- | МЦ | ТУ 6-05-1857 |гання їх розшару-| | |люлоза | | |ванню | |--------------------------------------------------------------------| | |Карбокси-| КМЦ | ТУ 6-05-386 | | | |метилце- | | | | | |люлоза | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 8 Протиморознi | |--------------------------------------------------------------------| | |Нiтрат | НК | ТУ 6-03-367 |Створення умов | | |кальцiю | | |для проведення | | |---------------------------------------|робiт при низьких| | |Хлорид | ХК | ГОСТ 450 |температурах | | |кальцiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Хлорид | ХН | ГОСТ 13830 | | | |натрiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрит | НН | ГОСТ 19906 | | | |натрiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Поташ | П | ГОСТ 10690 | | | |---------------------------------------| | | |Сечовина | М * | ГОСТ 2081 | | | | карбiд | | | | | |---------------------------------------| | | |Фiльтрат | ФТП |ТУ 6-05-231-332| | | |технiчно-| | | | | |го пента-| | | | | |ерiтриту | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрит- | ННК | ТУ 6-03-704 | | | |нiтрат | | | | | |кальцiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрит | ННХК | ТУ 6-18-194 | | | |нiтрат- | | | | | |хлорид | | | | | |кальцiю | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 9 Уповiльнюючi тужавлення | |--------------------------------------------------------------------| | |Нiтрило- | МТФ | ТУ 6 Пi 1171 |Уповiльнення | | |триметил-| | |тверднення бетону| | |енфосфоно| | |i розчину в по- | | |---------------------------------------|чатковi строки | | |Кормова | КП | ТУ 6-4919 | | | |патока | | | | | | меляса | | | | ---------------------------------------------------------------------- С.16 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Лiгно- | ЛСТ СДБ | ОСТ 13-183 |Уповiльнення | | |сульфона-| | |тверднення бетону| | |ти технi-| | |i розчину в по- | | |чнi | | |чатковi строки | | |---------------------------------------| | | |Кремнiй- | ГКЖ-10 * | ТУ 6-02-696 | | | |органiчнi| ГКЖ-11 * | | | | |рiдини | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 10 Бактерициднi | |--------------------------------------------------------------------| | |Катамiн | КБ | ТУ 6-01-1026 |Запобiгання руй- | | |бактери- | | |нування мiкроор- | | |цид | | |ганiзмами | |--------------------------------------------------------------------| | 11 Iнгiбiтори корозiї сталi | |--------------------------------------------------------------------| | |Нiтрит | НН | ГОСТ 19906 |Запобiгання коро-| | |натрiю | | |зiї сталевої ар- | | |---------------------------------------|матури залiзобе- | | |Тетрабо- | ТБН | ГОСТ 8429 |тонних виробiв | | |рит | | |що эксплуатуються| | |натрiю | | |в умовах впливу | | |---------------------------------------|агресивного сере-| | |Бiхромат | БХН | ГОСТ 2651 |довища | | |натрiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Бiхромат | БХК | ГОСТ 2652 | | | |калiю | | | | | |---------------------------------------| | | |Катапiн | КИ-1 * | ТУ 6-01-873 | | | |iнгiбiтор| | | | | |---------------------------------------| | | |Нiтрит- | ННК | ТУ 6-03-704 | | | |нiтрат | | | | | |кальцiю | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 12 Газоутворюючi | |--------------------------------------------------------------------| | |Полiгiд- | ГКЖ-94 * | ГОСТ 10834 |Стабiлiзацiя по- | | |росилок | ГКЖ-94М * | ТУ 11-154 |рової структури | | |сан 136 | | | | | |---------------------------------------| | | |Етiлгiд- | ПГЗН * | ТУ 6-02-280 | | | |ридсеск | | | | | |виоксан | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.17 Закiнчення таблицi 2.5 ---------------------------------------------------------------------- | Вид |Марка або|Умовне | Нормативний | Ефективнiсть | | добавок |наймену- |позначення | документ | використання | |ГОСТ 24211|вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | |Пудра | ПАК * | ГОСТ 5494 |Стабiлiзацiя по- | | |алюмiнi | | |рової структури | | |єва | | | | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. Тут i далi умовнi позначення хiмдобавок з позначками* наведенi в росiйськiй транскрипцiї. 2. Iншi вiтчизнянi i iмпортнi добавки рекомендується використову- вати з урахуванням п. 2.3.2 при наявностi нормативних документiв. Таблиця 2.6 Рекомендованi склади комплексних добавок до бетонiв та розчинiв ---------------------------------------------------------------------- | Види добавок | Умовнi позначення |Рекомендована кiлькiсть | | |комплексних добавок * |добавок у складi комплекс- | | | |них в розрахунку на суху | | | |речовину % вiд маси цементу| |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | З | |--------------------------------------------------------------------| |1 Пластифiкуючi | ЛСТ+ С-3 ДФ | 0 15-0 25 + 0 30-0 45 | |--------------------------------------------------------------------| |2 Пластифiкуючi |С-3+ ЩСПК СПД-М ЧСЩ | 0 35-0 45 + 0 15-0 25 | | та пластифiку-|---------------------------------------------------| | юче-повiтро- |ЛСТ+ ЩСПК СПД-М ЧСЩ | 0 1-0 3 + 0 05-0 1 | | втягуючi | | | |--------------------------------------------------------------------| |З Пластифiкуючi| С-3+ СНВ КТП | 0 5-0 7 + 0 002-0 01 | | та повiтро- | | | | втягуючi | | | |--------------------------------------------------------------------| |4 Пластифiкуючi |ЛСТ+ ГКЖ-94 ГКЖ-94М | 0 1-0 3 + 0 05-0 1 | | та газоутворю-|ПГЗН | | | ючi | | | |--------------------------------------------------------------------| |5 Пластифiкуючi |ЛСТ+ СН НН1 ХК НК | 0 1-0 3 + 0 3-1 5 | | та якi приско-|НМХК | | | рюють тверд- | | | | нення | | | | |---------------------------------------------------| | | УПБ+СН | 0 1-0 3 + 0 5-1 5 | |--------------------------------------------------------------------| |6 Пластифiкуюче-| ЩСПК СПД-М + СНВ | 0 1-0 3 + 0 002-0 01 | | повiтровтягу- |КТП С ОП | | | ючi та повiт- |---------------------------------------------------| | ровтягуючi | ЧСЩ+КТП | 0 1-0 25 + 0 005-0 01 | ---------------------------------------------------------------------- С.18 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.6 ---------------------------------------------------------------------- | Види добавок | Умовнi позначення |Рекомендована кiлькiсть | | |комплексних добавок * |добавок у складi комплекс- | | | |них в розрахунку на суху | | | |речовину % вiд маси цементу| |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | З | |--------------------------------------------------------------------| |7 Пластифiкуючi | С-3+ЧСЩ+ СНВ КТП | 0 35-0 45 + 0 15-0 25 + | | пластифiкуюче-| | 0 002-0 1 | | повiтровтягую-| | | | чi та повiтро-| | | | втягуючi | | | |--------------------------------------------------------------------| |8 Пластифiкуючi | С-3+4СЩ+СН | 0 35-0 45 + 0 15-0 25 + | | пластифiкуюче-| | 0 3-1 5 | | повiтровтягую-|---------------------------------------------------| | чi та якi при-| ЛСТ+НЧК+СН | 0 1-0 2 + 0 1-0 2 + | | скорюють | | 0 5-1 5 | | тверднення | | | |--------------------------------------------------------------------| |9 Пластифiкуючi | ЛСТ+СНВ+ СН НК | 0 1-0 2 + 0 005-0 03 + | | повiтровтягу- | | 0 5-1 5 | | ючi та якi | | | | прискорюють | | | | тверднення | | | |--------------------------------------------------------------------| |10 Пластифiку- | ЛСТ+СНВ+ННК | 0 1-0 15 + 0 001-0 03 + | | ючi повiтро-| | 0 5-1 5 | | втягуючi та | | | | iнгiбiтори | | | | корозiї сталi| | | |--------------------------------------------------------------------| |11 Пластифiку- |ЛСТ+ ГКЖ-94 ПГЗН +СН | 0 1-0 15 + 0 05-0 1 + | | ючi газоут- | | 0 5-1 5 | | ворюючi та | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |12 Пластифiку- | ЧСЩ+ХК | 0 1-0 25 + 0 05-0 2 | | юче-повiтро- |---------------------------------------------------| | втягуючi та | ЩСПК СПД-М + НК СН | 0 1-0 35 + 0 05-0 2 | | якi прискорю-|ТНФ | | | ють тверднен-|---------------------------------------------------| | ня | ГКЖ-10 ГКЖ-11 +НК | 0 1-0 2 + 0 5-1 5 | | |---------------------------------------------------| | | НЧК+СН | 0 1-0 15 + 0 5-1 5 | |--------------------------------------------------------------------| |13 Повiтровтягу-| СНВ+ СН НК ННХК | 0 005-0 02 + 0 5-1 5 | | ючi та якi | | | | прискорюють | | | | тверднення | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.19 Закiнчення таблицi 2.6 ---------------------------------------------------------------------- | Види добавок | Умовнi позначення |Рекомендована кiлькiсть | | |комплексних добавок * |добавок у складi комплекс- | | | |них в розрахунку на суху | | | |речовину % вiд маси цементу| |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | З | |--------------------------------------------------------------------| |14 Повiтровтягу-| СНВ+ НН ННК | 0 005-0 02 + 0 5-1 5 | | ючi та iнгi- | | | | бiтори коро- | | | | зiї сталi | | | |--------------------------------------------------------------------| |15 Газоутворюючi| ГКЖ-94 ГКЖ-94М | 0 5-0 1 + 0 5-1 5 | | |ПГЭМ +НК | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |16 Ущiльнюючi та| НК СА ХЖ НЖ СЖ + | 0 5-2 0 + 0 15-0 25 | | якi уповiль- |ЛСТ | | | нюють тужав- | | | | лення | | | |--------------------------------------------------------------------| |17 Тi що прис- | ХК+ НН ННК | 0 5-3 + 0 5-3 | | корюють тверд-| | | | нення та iнгi-| | | | бiтори корозiї| | | | сталi | | | |--------------------------------------------------------------------| |18 Iнгiбiтори | НН+ ТБН БХН БХК | 1 8-2 + 0 2-0 5 | | корозiї сталi| | | |--------------------------------------------------------------------| |19 Пластифiкуючi| С-3+ЛСТ+СНВ | 0 35-0 45 + 0 15-0 2 + | | та якi прис- | | 0 3-1 5 | | корюють | | | | тверднення | | | ---------------------------------------------------------------------- * 3 компонентiв комплексної добавки що наведенi в дужках вико- ристовується тiльки один. С.20 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 2.7 Обмеження використання хiмдобавок у бетонних i залiзобетонних виробах ---------------------------------------------------------------------- |Вид виробу та умови його | Не рекомендованi | | експлуатацiї | для використання хiмдобавки | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |1 Попередньо напруженi вироби |ХК ХЖ ННХК УПБ | |--------------------------------------------------------------------| |2 Те саме армованi сталлю | | | класiв: | | | Ат-IV Ат-V Ат-VI Ат-VII | | | Ат-VIII А-IV А-V А-VI |ХК ХЖ ННХК УПБ НК ННК НЖ | |--------------------------------------------------------------------| |З Залiзобетоннi вироби: | |--------------------------------------------------------------------| | 3.1 з ненапруженою робочою | | | арматурою d=5 мм i менше |ХК ХЖ | |--------------------------------------------------------------------| | 3.2 з випусками арматури або | | | закладними елементами: | | |--------------------------------------------------------------------| | а без спецiального | | | захисту |ХК ХЖ ННХК | |--------------------------------------------------------------------| | б з цинковим покриттям |ХК ХЖ ННХК СН ТНФ НК ННК | | |НЖ БХН БХК | |--------------------------------------------------------------------| | в з алюмiнiєвим | | | покриттям |ХК ХЖ СН ТНФ БХН БХК НН НН1 | |--------------------------------------------------------------------| | З.3 призначенi для | | | експлуатацiї: | | |--------------------------------------------------------------------| | а в агресивних газових | | | середовищах |ХК ХЖ | |--------------------------------------------------------------------| | б в зонi змiнного рiвня | | | води та зонах дiї | | | блукаючих постiйних | | | струмiв вiд стороннiх | | | джерел |ХК ХЖ ННХК | |--------------------------------------------------------------------| | в в агресивних сульфат- | | | них водах i розчинах | | | солей та їдких лугiв | | | за наявностi випарову-| | | ючих поверхонь |ХК ХЖ ННХК НК НЖ ННК | |--------------------------------------------------------------------| | г в рiдких i газових се-| | | редовищах у нормально-| | | му вологому та мокро-| | | му режимi з вiдносною| | | вологiстю середовища | | | бiльше нiж 60% за на-| | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.21 Продовження таблицi 2.7 ---------------------------------------------------------------------- |Вид виробу та умови його | Не рекомендованi | | експлуатацiї | для використання хiмдобавки | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | явностi у заповнювачi | | | включень реакцiйно- | | | здатного кремнезему | | | опал халцедон обси-|ХК ХЖ СН ТНФ НН НН1 ТБН БХН | | дiан та iн. |БХК | |--------------------------------------------------------------------| | 3.4 для електрифiкованого | | | транспорту i промпiдпри- | | | ємств що споживають пос-|ХК ХЖ ННХК СН ТНФ СА СЖ НК | | тiйний електрострум |ННК НЖ НН НН1 ТБН БХН БХК | |--------------------------------------------------------------------| |4 Бетоннi вироби |що призначенi для експлуатацiї в | | |умовах якi зазначенi в поз. 3.3 г | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки: 1. Можливiсть використання добавок за поз. 1; 2; 3.1; 3.2 повинна уточнюватися з урахуванням вимог поз. 3.3 а за поз. 3.1 - за наявнос- тi захисного покриття на арматурi - з вимогами також поз 3.2 б; 3.2 в. 2. Обмеження використання бетонiв з добавками за поз. 3.2 та поз. 3.3 в поширюються i на бетоннi вироби. 3. За поз 3.3 а у середовищi що вмiщує хлор чи хлористий водень використання ущiльнюючих добавок i прискорюючих тверднення за винят- ком НН i ННК дозволяється при наявностi обгрунтування. 2.3.7. Оптимальна кiлькiсть добавок установлюється експеримен- тально при пiдбираннi складу бетону розчину . При цьому кiлькiсть ущiльнюючих добавок прискорювачiв тверднення та iнгiбiторiв корозiї сталi в тому числi i у складi комплексних добавок не повинна переви- щувати % вiд маси цементу: СН............................................ 1 СН якщо допускається утворення висолiв на поверхнi виробiв........................... 2 ХК ХЖ у виробах: - залiзобетонних.............................. 2 - бетонних неармованих ..................... 3 НН НН1 ТНФ НК ННК ННХК НН+ХК СА НЖ СЖ............................. 3 ДЭГ-1 ТЭГ-1 С-89.......................... 1 5 Рекомендованi кiлькостi добавок для важких бетонiв наведенi в таблицях 2.8-2.10. 2.3.8. Для виготовлення виробiв з конструкцiйних легких бетонiв можуть використовуватися усi хiмiчнi добавки що рекомендуються табли- цями 2.5-2.10 з урахуванням особливостей якi викладенi в пп. 2.3.10- 2.3.14. 2.3.9. При використаннi пластифiкуючих добавок в конструкцiйних легких бетонах на дрiбних заповнювачах з пiдвищеною водопоглинаючою здатнiстю золи i золошлаковi сумiшi ТЕС спучений перлiтовий пiсок та С.22 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 iн. Зменшення вмiсту води що викликає пiдвищення щiльностi таких бетонiв належить компенсувати збiльшенням обсягу втягнутого повiтря i вiдповiдною витратою повiтровтягуючих добавок. 2.3.10. При використаннi пластифiкуючих добавок для конструкцiй- них легких бетонiв належить враховувати: - пiдвищену розшаровуванiсть високорухливих сумiшей внаслiдок рiзницi щiльностi окремих компонентiв; - пiдвищення щiльностi бетону в сухому станi при зменшеннi вмiсту води в пластифiкованiй сумiшi; - водопоглинаючу здатнiсть пористих заповнювачiв що зменшує кiлькiсть активно дiючоїдобавки; - вплив мiцностi пористих заповнювачiв на ефект пiдвищення мiцностi бетону i витрати цементу; - наявнiсть пиловидних фракцiй у пористих пiсках та золах ТЕС що зменшує ефективнiсть пластифiкацiї; - бiльшу схильнiсть до повiтровтягування пiд час перемiшування на пористих заповнювачах сумiшей з суперпластифiкаторами; - пiдвищену втрату рухливостi пластифiкованих сумiшей внаслiдок вiдсмоктування води пористими заповнювачами в процесi витриму- вання i транспортування сумiшi. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.23 Таблиця 2.8 Рекомендована кiлькiсть пластифiкуючих i пластифiкуюче-повiтровтягуючих хiмдобавок у важкому бетонi на цементах рiзних видiв Вiдсоток вiд маси цементу ---------------------------------------------------------------------- | | Кiлькiсть добавок в розрахунку на суху речовину | | |--------------------------------------------------------------| | |С-3 | ДФ |ЛСТ УПБ |ВПР-1 С-1| АПЛ |ЩСПК-М | ЩСПК | |Вид |10-03 | |ЛСТМ-2 | | ПДК |СПД-М | | |це- |МФ-АР | |МЛСТ | | |НЧК | | |менту|40-03 | | | | |ГКЖ-10 | | | |СМФ | | | | |ГКЖ-11 | | | | | | | | |ЧСЩ М1| | |--------------------------------------------------------------------| |Порт-| | | | | | | | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |швид-| | | | | | | | |ко- | | | | | | | | |твер-|0 3-0 8|0 7-1 5|0 15-0 25|0 005-0 02|0 6-0 9|0 1-0 2|0 25-0 35| |дну- | | | | | | | | |чий | | | | | | | | |порт-| | | | | | | | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Суль-| | | | | | | | |фато-| | | | | | | | |стiй-| | | | | | | | |кий |0 5-0 7|0 5-1 2|0 1-0 2 |0 01-0 02 |0 4-0 7|0 05- | 0 2-0 3 | |порт-| | | | | |0 15 | | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плас-| | | | | | | | |тифi-| | | | | | | | |кава-| | | | | | | | |ний | - | - | - | - | - | 0 05- | 0 1-0 15| |порт-| | | | | | 0 15 | | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Гiд- | | | | | | |Шлако- | |рофо-| | | | | | |портланд-| |бний | - | - | 0 1-0 2 |0 005-0 01|0 4-0 7| - |цемент | |порт-| | | | | | | | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- С.24 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 2.8 ---------------------------------------------------------------------- | | Кiлькiсть добавок в розрахунку на суху речовину | | |--------------------------------------------------------------| | |С-3 | ДФ |ЛСТ УПБ |ВПР-1 С-1| АПЛ |ЩСПК-М | ЩСПК | |Вид |10-03 | |ЛСТМ-2 | | ПДК |СПД-М | | |це- |МФ-АР | |МЛСТ | | |НЧК | | |менту|40-03 | | | | |ГКЖ-10 | | | |СМФ | | | | |ГКЖ-11 | | | | | | | | |ЧСЩ М1| | |--------------------------------------------------------------------| |Пуцо-| | | | | | | | |лано-| | | | | | | | |вий | | | | | | | | |порт-|0 6-1 0|1 5-2 0| 0 2-0 3 |0 02-0 03 |0 7-1 0|0 1-0 2| 0 3-0 5 | |ланд-| | | | | | | | |це- | | | | | | | | |мент | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 2.9 ---------------------------------------------------------------------- | | Кiлькiсть добавки в розрахунку на суху | |Вид i марка добавки | речовину при витратi цементу кг/м3 | | |-----------------------------------------| | | до 300 | 300-450 |бiльше нiж 450| |--------------------------------------------------------------------| | Повiтровтягуючi | |--------------------------------------------------------------------| |СНВ КТП ОТП СДО ОП С | 0 005-0 015 | 0 01-0 02 | 0 015-0 035 | |--------------------------------------------------------------------| | Газоутворюючi | |--------------------------------------------------------------------| |ГКЖ-94 ГКЖ-94М | 0 06-0 08 |0 05-0 07 | 0 03-0 05 | |--------------------------------------------------------------------| |ПГЭМ ПАК | 0 02-0 03 |0 015-0 025| 0 01-0 02 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Дозування ГКЖ-94 i ГКЖ-94М подано у розрахунку на вихiдну речовину 100% концентрацiї. Таблиця 2.10 Рекомендована кiлькiсть ущiльнюючих хiмдобавок прискорювачiв тверднення та iнгiбiторiв корозiї сталi у важкому бетонi на цементах рiзних видiв ---------------------------------------------------------------------- | | Водоце- | Кiлькiсть добавки з | | | ментне |розрахунку на суху речовину | | Вид цементу | вiдно- |вiдсоток вiд маси цементу | | | шення |-----------------------------| | | бетону | СН ХК | ННХК НК| ННК НН | | | | НН1 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Портландцемент швидкотверд-|0 35-0 55| 1 0-1 5 | 1 5-2 5 | 2 0 | |нучий портландцемент | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.25 Продовження таблицi 2.10 ---------------------------------------------------------------------- | | Водоце- | Кiлькiсть добавки з | | | ментне |розрахунку на суху речовину | | Вид цементу | вiдно- |вiдсоток вiд маси цементу | | | шення |-----------------------------| | | бетону | СН ХК | ННХК НК| ННК НН | | | | НН1 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Сульфатостiйкий портландце- |0 55-0 75| 0 5-1 0 | 1 0-2 0 | 2 5 | |мент | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шлакопортландцемент пуцола-|0 35-0 55| 1 5-2 0 | 2 0-3 0 | 2 5 | |новий портландцемент | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Пластифiкований портландце- |0 55-0 75| 1 0-1 5 | 1 5-2 5 | 3 0 | |мент гiдрофобний портланд- | | | | | |цемент | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.3.11. Для зменшення розшарованостi високорухливих i литих бе- тонних сумiшей слiд використовувати заповнювачi фракцiй 5-10 мм а як дрiбний заповнювач - пористi пiски та сумiшi щiльних i пористих пiс- кiв. 2.3.12. Пiд час виготовлення виробiв з конструкцiйно-теплоiзоля- цiйних легких бетонiв класiв ВЗ 5-В7 5 М50-М100 обов'язково вико- ристовуються повiтровтягуючi добавки табл. 2.11 з метою: - зниження на 50-150 кг/мЗ середньої щiльностi бетону його щiль- ної структури i на 5-10% його теплопровiдностi за рахунок зменшення вмiсту дрiбного заповнювача; - покращення легкоукладальностi в'язкостi однорiдностi сумiшi пiд час транспортування i формування; - зменшення витрати дрiбних заповнювачiв з пiдвищеною водопогли- наючою здатнiстю пористих пiскiв керамзитового перлiтового або зол ТЕС - зi зниженням вiдпускної та експлуатацiйної вологостi бетону i пiдвищенням його довговiчностi. Таблиця 2.11 Рекомендована кiлькiсть повiтровтягуючих добавок для конструкцiйно-теплоiзоляцiйиих легких бетонiв Вiдсоток вiд маси цементу ---------------------------------------------------------------------- | | Кiлькiсть добавки для бетону з дрiбним заповнювачем | | Найменування |-----------------------------------------------------| | добавки | | | золою i золошла- | | | пористим | щiльним | ковою сумiшшю ТЕС| |--------------------------------------------------------------------| | СДО | 0 1-0 2 | 0 15-0 3 | 0 25-0 4 | |--------------------------------------------------------------------| | СНВ | 0 05-0 15 | 0 08-0 15 | 0 15-0 25 | |--------------------------------------------------------------------| | С | 0 1-0 15 | 0 15-0 2 | 0 2-0 3 | ---------------------------------------------------------------------- С.26 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Примiтки: 1. Витрати добавок наведенi для бетонних сумiшей на гравiй. Для сумiшей на щебенi витрати добавок збiльшуються у 1 5-2 рази. 2. Бiльшi витрати добавок вiдносяться до складiв бетонiв з мiнiмальною витратою дрiбного заповнювача i вiдповiдно найбiльшим обсягом втягнутого повiтря менший - до складiв з максимальною витратою дрiбного заповнювача. 3. Витрати добавок для бетону з золою i золошлаковою сумiшшю поданi для буровугiльної золи з питомою поверхнею 2000-3000 см2/г. Для високодисперсних антрацитових зол витрати добавок пiдвищуються в 1 5-2 рази. 2.3.13. Одночасно з повiтровтягуючими добавками для виготовлення виробiв з конструкцiйно-теплоiзоляцiйних легких бетонiв можуть викори- стовуватися: - пластифiкатори - для зниження на 10-20% вмют води в сумiшi та вiдпускної вологостi бетону; - гiдрофобiзатори - для зменшення водопоглинання бетону в огороджувальних конструкцiях що експлуатуються в агресивних середовищах; - прискорювачi тверднення - для забезпечення необхiдної розпалуб- ної мiцностi бетону при скорочених режимах ТО. 2.3.14. Для бетонiв i розчинiв низьких класiв марок з викорис- танням в'яжучих високих марок з мiцностi на стиск слiд застосовувати добавки золи-винесення ТЕС меленого кислого граншлаку активнi мiне- ральнi добавки природного походження. 2.3.15. Допускається використовувати в цементних розчинах неорга- нiчнi пластифiкуючi добавки вапно цементний пил що вловлюється пiд час виробництва клiнкеру карбiдний мул золувинесення i золу гiдрови- далення ТЕС золошлаковi сумiшi шлам очисних споруд металургiйних ви- робництв i органiчнi пластифiкатори - мiкропiноутворювачi що вiдпо- вiдають вимогам вiдповiдних стандартiв або технiчних умов. 2.3.16.З метою фарбування бiлого цементу що застосовується для приготування декоративної бетонної або розчинної сумiшi належить використовувати пiгмент органiчно-лугостiйкий-фталоцiанiтовий ГОСТ 6220 i пiгменти неорганiчнi мiнеральнi оксид хрому технiчний вохра сурик залiзний мумiя природна умбра сира або палена керамзитовий пил перекис марганцю графiт ультрамарин кiстка палена та iн. за ГОСТ 8135 ГОСТ 18172 i ГОСТ 12966. З ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ I РОЗЧИННИХ СУМIШЕЙ 3.1. Мiнiмальна тривалiсть перемiшування бетонних сумiшей на щiльних i пористих заповнювачах наведена вiдповiдно в табл. 3.1 та 3.2. Перемiшування розчинних сумiшей провадиться до отримання однорiд- ної маси але не менше 1 хв. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.27 Таблиця 3.1 Мiнiмальна тривалiсть перемiшування бетонних сумiшей на щiльних заповнювачах ---------------------------------------------------------------------- |Об'єм готового | Тривалiсть перемiшування у змiшувачах | |замiсу бетонної|----------------------------------------------------| | сумiшi л |гравiтацiйних для сумiшей марки за| примусової дiї | | | рухливiстю | для сумiшей | | |----------------------------------| усiх марок за | | | Рб1 | Рб2 | РбЗ Рб4 Рб5 | рухливiстю | |--------------------------------------------------------------------| | 500 та менше | 90 | 75 | 60 | 50 | |--------------------------------------------------------------------| | Бiльше 500 | 150 | 120 | 90 | 50 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Для сумiшей з хiмдобавками золою-винесення та золошла- ковою сумiшшю тривалiсть перемiшування подвоюється. Таблиця 3.2 Мiнiмальна тривалiсть перемiшування бетонних сумiшей на пористих заповнювачах ---------------------------------------------------------------------- |Об'єм готового |Тривалiсть перемiшування сумiшi марки за рухливiстю | |замiсу бетонної| Рб1 при щiльностi бетону кг/м3 | | сумiшi л |----------------------------------------------------| | |1600 i бiльше | 1400-1600 | 1000-1400 | 1000 i менше| |--------------------------------------------------------------------| |500 i менше | 105 | 120 | 150 | 180 | |--------------------------------------------------------------------| |500-1000 | 120 | 150 | 180 | 210 | |--------------------------------------------------------------------| |Бiльше 1000 | 135 | 180 | 210 | 240 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Для сумiшей марок за рухливiсть Рб2 РбЗ Рб4 та Рб5 тривалiсть перемiшування зменшується вiдповiдно на 15 30 45 i 50 с а для марок за жорсткiстю Ж1 Ж2 ЖЗ та Ж4 - збiльшується вiдповiдно на 15 ЗО 45 i 60 с. 3.2. Для приготування цементних або вапнякових розчинiв у розчи- нозмiшувач або бетонозмiшувач належить спочатку подавати воду по- тiм заповнювач в'яжуче та неорганiчний пластифiкатор вапно цемент- ний пил карбiдний мул золу-винесення i т.iн. . 3.3. Для приготування розчинiв з органiчними пластифiкаторами- мiкропiноутворювачами спочатку належить перемiшувати пластифiкатор з водою протягом 30-45 с пiсля чого завантажувати пiсок i в'яжуче. 3.4. Приготування розчинних сумiшей з хiмiчними добавками прова- диться за правилами приготування звичайних розчинiв з тiєю лише рiзни- цею що замiшування їх провадиться водними розчинами хiмiчних добавок. 3.5. Для приготування декоративних розчинiв кольоровi цементи або портландцемент змiшаний з пiгментом спочатку належить перемiша- ти з заповнювачем у сухому виглядi у розчинозмiшувачi або бетонозмiшу- С.28 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 вачi пiсля чого отриману сумiш слiд замiшувати водою i робити додат- кове перемiшування. 3.6. Кiлькiсть розчинної сумiшi потрiбно доставляти на робочi пости з урахуванням можливостi її використання до початку тужавлення. 4. МАТЕРIАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ВИРОБIВ I ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТIВ 4.1. Арматурнi сталi та металопрокат 4.1.1. Для виготовлення арматурних виробiв належить використову- вати арматурнi сталi види класи i марки яких наведенi в табл. 4.1 Таблиця 4.1 Номенклатура i марки арматурних сталей ---------------------------------------------------------------------- |Вид арматурної сталi | Клас** |ГОСТ на | Марка сталi** | | | |сортамент| | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | Для ненапружуваних арматурних виробiв | |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева гарячекатана | А-I | 5781 | СтЗ ВСтЗ | |гладка | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева гарячекатана | А-II | 5781 | ВСт.5 18Г2С | |перiодичного профiлю |-------------------------------------------| | | Ас-II | 5781 | 10 ГT | | |-------------------------------------------| | | А-III | 5781 | 25Г2С 35ГС* | | | | |32Г2Рпс 27ГС 28 С| |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева термiчно i | Ат-IIIс | 10884 | ВСт.5 БСт.5 | |термо-механiчно змiцнена|-------------------------------------------| |зварювана перiодичного | | | 25Г2С 28С | |профiлю | Ат-IVс | 10884 |-------------------| | | | | 27ГС | | |-------------------------------------------| | | Ат-Vск | 10884 | 20ХГС2 | | |-------------------------------------------| | | Ат-V | 10884 | 20ГС | | |-------------------------------------------| | | Ат-IVк | 10884 | 10ГС2 08Г2С | |--------------------------------------------------------------------| |Дрiт холоднотянутий |Вр-I Вр-400 | 6727 |Те саме змiцнений | |перiодичного профiлю | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Для напружуваних арматурних виробiв | |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева гарячекатана | A-IV | 5781 | 20ХГСТ 20ХГ2Т | |високомiцна вiдпущена | | |20ХГ2Ц 20ХГ2Ф 80С| |перiодичного профiлю |-------------------------------------------| | | А-V | 5781 | 23Х2 Г2Т | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.29 Продовження таблицi 4.1 ---------------------------------------------------------------------- |Вид арматурної сталi | Клас** |ГОСТ на | Марка сталi** | | | |сортамент| | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | | A-VI | 5781 | 22Х2Г2С 20ХГ2СР | | | | |22Х2Г2Р 22Х2Г2ТА10| |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева термiчно i | Ат-IV | 10884 | 20ГС | |термомеханiчно змiцнена |-------------------------------------------| |високомiцна перiодичного| Aт-IVк | 10884 |10ГС2 08Г2С 25С2Р| |профiлю |-------------------------------------------| | | | | 10ГС2 20ГС 20ГС2 | | | Ат-V | 10884 | 28С; 35ГС 25Г2С | | | | | 08Г2С 25С2Р | | |-------------------------------------------| | | Ат-Vк | 10884 | 25С2Р 35ГС 20ГС | | |-------------------------------------------| | | Ат-VI | 10884 | 20ГС2 20ГС 25С2Р| | |-------------------------------------------| | | Ат-VI | 10884 | 20ХГС2 | | |-------------------------------------------| | | Ат-VIII | 10884 | 30ХС2 | |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева термiчно i | Ат-IVс | 10884 | 25Г2С 35ГС 28С | |термо-механiчно змiцнена| | | 27ГС | |зварювана перiодичного |-------------------------------------------| |профiлю | Ат-Vск | 10884 | 20ХГС2 | |--------------------------------------------------------------------| |Стержнева змiцнена | А-IIIВ | 5781 | 25Г2С 35ГС | |витяганням перiодичного | | | | |профiлю | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Високомiцний арматурний | Bp-II | 7348 | - | |дрiт перiодичного | | | | |профiлю | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Високомiцний арматурний | | | | |дрiт гладкий | В-II | 7348 | - | |--------------------------------------------------------------------| |Термiчно змiцнений арма-| |ТУ 14-4- | СтЗкл ВСт.5ВҐ | |турний дрiт перiодичного| |1322 | | |профiлю | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Семидротяний арматурний | К-7 | 13840 | - | |канат | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Дев'ятнадцятидротяний | | | | |арматурний канат | К-19 |ТУ 14-4- | - | | | |22 | | ---------------------------------------------------------------------- ** Тут i далi умовнi позначення класiв i марок сталей наведенi в росiйськiй транскрипцiї. 4.1.2. Для виготовлення закладних елементiв належить використову- вати металопрокат листову штабову i кутову сталь швелер та армату- С.30 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 рну сталь класи i марки яких наведенi в табл. 4.2. Таблиця 4.2 Номенклатура металопрокату i арматурних сталей для виготовлення закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- |Вид сталi прокату | Клас** | ГОСТ на | Марка сталi** | | | |сортамент| | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | Для плоских деталей | |--------------------------------------------------------------------| |1 штабова вуглецева | | 103 | ВСт.3кп2 | |---------------------------| |--------------------------| |2 товстолистова вуглецева |С38/23-С60/45| 19903 | ВСт.3пс6 | |---------------------------| |--------------------------| |3 кутова рiвнополична | | 8509 | ВСт.3сп5 | |---------------------------| |--------------------------| |4 кутова нерiвнополична | | 8510 | БСт.3кп2 | |---------------------------| |--------------------------| |5 швелери | | 8240 | | |--------------------------------------------------------------------| | Для анкерiв | |--------------------------------------------------------------------| |1 стержнева гарячекатана | | | | | гладка арматурна сталь | А-I | 5781 | Ст.3 ВСт.3 | |--------------------------------------------------------------------| |2 те саме перiодичного | А-II Ас-II | 5781 | ВСт.5 10ГТ | | профiлю |----------------------------------------| | | А-IV | 5781 | 20ХГ2Ц 20ХГ2Т | | |----------------------------------------| | | А-V | 5781 | 23ХГ2Т | | |----------------------------------------| | | А-VI | 5781 | 22Х2Г2С | |--------------------------------------------------------------------| |3 стержнева термiчно i | Ат-IIIс | 10884 | ВСт.5 БСт.5 | | термомеханiчно змiцнена |----------------------------------------| | зварювана | Ат-IVс | 10884 |25Г2С 27ГС 28С| | |----------------------------------------| | | Ат-Vск | 10884 | 20ХГС2 | | |----------------------------------------| | | Ат-V | 10884 | 20ГС | ---------------------------------------------------------------------- ** Тут i далi умовнi позначення марок сталей наведенi в росiйськiй транскрипцiї. 4.2. Зварювальнi матерiали 4.2.1. Для механiзованого зварювання таврових з'єднань закладних елементiв пiд шаром флюсу слiд використовувати флюси марок АН-348А та АН-348Б за ГОСТ 9087. Флюси повиннi бути у виглядi однорiдних зерен розмiром вiд 0 5 до 2 5 мм без включень стороннiх часток i часток сировинних матерiалiв що не розчинилися. Перед використанням флюс належить прожарювати в електропечi при температурi 523-573 К 250- 300гр. Ц протягом 2 год. Шар флюсу пiд час прожарювання не повинен Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.31 перевищувати 45-50 мм. 4.2.2. Для механiзованого зварювання таврових з'єднань закладних елементiв у середовищi вуглекислого газу С02 слiд використовувати зварювальний дрiт суцiльного перерiзу за ГОСТ 2246 марок Св08Г2С Св08ГС Св10Г2 завтовшки 2 0 i 2 5 мм. Газ С02 для захисту пiд час механiзованого зварювання повинен вiдповiдати вимогам ГОСТ 8050. 4.2.3. Для ручного дугового зварювання з'єднань арматури i зак- ладних елементiв слiд використовувати електроди за ГОСТ 9467 вiдповiд- но до рекомендацiй що наведенi у табл. 4.3. Таблиця 4.3 Вибiр типу електродiв для ручного дугового зварювання ---------------------------------------------------------------------- | | Види зварювання | | |------------------------------------------------------| | |Протяжними| Ванне у |Протяжними|Заплавлен-|Точковими | | Клас арма- |швами двох|iнвентар- | швами з |ня отворiв|прихватка-| |турної сталi | стержнiв |нiй формi |накладками|зi стерж- |ми хресто-| | марка сталi | напустко-|таврових |зi стерж- | нями у | подiбних | | метало- | вi з'єд- |з'єднань |нiв сти- |зенькова- | з'єднань | | прокату | нання |стержнiв |кових i |них закла-| стержнiв | | | |з пласти- |напустко- | дних | | | | | ною |вих з'єд- | деталях | | | | | |нань стер-| | | | | | | жнiв з | | | | | | |пластиною | | | |--------------------------------------------------------------------| | Клас арматурної сталi | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | Э42 | Э46 Э42А Э46А | |--------------------------------------------------------------------| | | | | Э46А | 950А | | А-II | - | Э55 | Э42А Э50А | Ґ55 | |-----------------------------------| | | | А-III* | | Э60 | | | |-------------| |----------| -----------| | | АТ-IIIС | - | | | | | |-------------| | - | | - | | | Ат-IVс | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | А-IV** А-V | | Э50А Э55| | | | | | | | | |А-IV Ат-Vск | | Э60 | - | - | | Ат-V*** | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Марки сталi металопрокату | |--------------------------------------------------------------------| | Вст.3кп2 | | | | | Вст.3пс6 | - | Э42 Э46 Э42А Э46А | - | | Вст.3сп.5 | | | | | Бст.3кп2 | | | | ---------------------------------------------------------------------- * Тiльки для невiдповiдальних конструкцiй. ** Крiм сталi марки 80С. Тут i далi умовнi позначення класiв i марок сталей та типiв електродiв наведенi в росiйськiй транскрипцiї. *** Тiльки сталь марки 20ГС. С.32 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Для зварювання арматури рiзних класiв мiж собою належить використовувати електроди рекомендованi в табл. 4.3 для сталi бiльшої мiцностi. Електроди слiд використовувати цiлими та сухими з покриттям що не вiдшаровується. Пiсля тривалого бiльше 3 мiс. зберiгання на складi або зберiгання понад 5 дiб на робочому мiсцi електроди повиннi бути прожаренi в електричнiй шафi за режимами що наведенi у табл.4.4. Пiсля виявлення вологостi покриття або великої пористостi зварних швiв прожарювання електродiв обов'язкове незалежно вiд термiну зберi- гання. 4.2.4. Кiлькiсть прожарених електродiв i флюсу на робочому мiсцi не повинна перевищувати пiвзмiнної потреби. На робочому мiсцi зварю- вальнi матерiали повиннi знаходитись в умовах що виключають можли- вiсть їх зволоження. 4.3. Матерiали для антикорозiйного захисту 4.3.1. Для пiдготовки поверхонь закладних елементiв що захища- ються до нанесення антикорозiйного покриття слiд використовувати тех- нiчний металевий дрiт розмiром 0 5-1 5 мм за ГОСТ 11963. Не дозволя- ється засмiчування дроту стороннiми матерiалами i змiшування рiзних номерiв дроту. 4.3.2. Для утворення захисного антикорозiйного покриття на зак- ладних елементах слiд використовувати: - дрiт металевий цинковий за ГОСТ 13073; - дрiт алюмiнiєвий за ГОСТ 13843; - лакофарбовi матерiали грунтовки фарби емалi лаки що рекомендуються у табл. 4.5. Дрiт що використовується для утворення захисного газотермiчного покриття повинен бути неокисленим гладким чистим без згинiв трi- щин i розшарувань. У разi потреби дрiт належить очистити вiд консервацiйного мастила розчинниками вiд забруднення - наждаковим папером 0. Лакофарбовi матерiали перед використанням повиннi бути перемiшанi вiдфiльтрованi та мати в'язкiсть що вiдповiдає способу їх нанесення. Таблиця 4.4 Рекомендованi режими прожарювання електродiв для ручного дугового зварювання ---------------------------------------------------------------------- | Тип | | | Режим прожарювання | |елек- | | |------------------------| |трода | Марка електрода* | Вид струму |температура К |трива-| | | | | гр. Ц |лiсть | | | | | | год. | |--------------------------------------------------------------------| | | АНО-5 АНО-6 |Постiйний i | | | | Э42 | АНО-17 |змiнний |453-473 180-200 | 1 0 | | |-------------------------------------------------------------| | | ОЗС-23 | |413-423 140-150 | 0 7 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.33 Продовження таблицi 4.4 ---------------------------------------------------------------------- | Тип | | | Режим прожарювання | |елек- | | |------------------------| |трода | Марка електрода* | Вид струму |температура К |трива-| | | | | гр. Ц |лiсть | | | | | | год. | |--------------------------------------------------------------------| | | СМ-II УП2/45 | |573-623 300-350 | 1 0 | | Э42А |-------------------------------------------------------------| | | УП-I/45 | Те саме |623-643 350-370 | 1 0 | | |-------------------------------------------------------------| | | УОНИ-1З/45/а | | 523 250 | 1 0 | |--------------------------------------------------------------------| | |АНО-3 АНО-4 АНО-14|Постiйний i |453-473 180-200 | 1 0 | | | |змiнний | | | | Э46 |-------------------------------------------------------------| | | АНО-18 | Те саме |453-473 180-200 | 1 0 | | |-------------------------------------------------------------| | | ОЗС-12 | -"- |423-453 150-180 | 0 5 | | |-------------------------------------------------------------| | | ОЗС-6 |Постiйний зво-|423-433 150-160 | 1 0 | | | |ротна поляр- | | | | | |нiсть | | | | |-------------------------------------------------------------| | | ОЗС-4 |Постiйний пря-| 413 140 | 0 7 | | | |ма полярнiсть | | | | | |i змiнний | | | |--------------------------------------------------------------------| | | УОНИ-13/55к |Постiйний зво-| 1 0 | | | | |ротна поляр- | | | | Э46А | |нiсть | | | | | |533 260 | | | | |-------------------------------------------------------------| | | ВН-48 |Постiйний зво-| 533 260 | 1 0 | | | |ротна поляр- | | | | | |нiсть i змiн- | | | | | |ний | | | |--------------------------------------------------------------------| | | АНО-7 ОЗС-18 |Постiйний зво-| | | | | УСНИ-13/55 |ротна поляр- | 623 350 | 1 0 | | Э50А | |нiсть | | | | |-------------------------------------------------------------| | | ДСК-50 АНО-9 |Постiйний зво-|573-633 300-360 | 1 0 | | | АНО-II УП-1/55 |ротна поляр- | | | | | |нiсть i змiн- | | | | | |ний | | | |--------------------------------------------------------------------| | Э55 | УОНИ-13/55у | Те саме | 533 260 | 1 0 | |--------------------------------------------------------------------| | | УОНИ-13/65 |Постiйний зво-| 533 260 | | | Э60 |--------------------|ротна поляр- |-----------------| 1 0 | | | ВС-65 |нiсть | 623 350 | | ---------------------------------------------------------------------- * Тут i далi умовнi позначення типiв i марок електродiв наведенi в росiйськiй транскрипцiї. С.34 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 4.5 Рекомендованi лакофарбовi матерiали для антикорозiйного захисту закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Марка | Нормативний | Умови застосування | | лакофарбового | матерiалу* | документ | покриття | | матерiалу | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Олiйнi фарби |Фарби олiйнi| |Наноситься на грунту- | | |та алкiднi | |вання олiфою | | |кольоровi | ГОСТ 8292 | | | |для внутрiш-| | | | |нiх робiт | | | | |--------------------------------------------------| | |Фарби олiйнi| |Наноситься на грунту- | | |густотертi | ГОСТ 8292 |вання олiфою або роз- | | |для зовнiш- | |веденою фарбою | | |нiх робiт | | | |--------------------------------------------------------------------| |Алкiднi емалi | ПФ-115 | ГОСТ 6465 |Наноситься на грунту- | | для внутрiшнiх i|---------------------------|вання лаками ПФ-170 | |зовнiшнiх робiт | ПФ-133 | ГОСТ 926 |ПФ-171 | | |--------------------------------------------------| | | ГФ-820 | ОСТ 6-10-431 |Наноситься на грунту- | | | | |вання лаком ГФ-024 | |--------------------------------------------------------------------| |Нiтроцелюлозна | НЦ-132 | ГОСТ 6631 |Наноситься на грунту- | |емаль для внут- | | |вання лаком НЦ-134 | |рiшнiх робiт | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Органосилiкатна | ОС-12-03 | ТУ 84-725 |Грунтування розведеною| |фарба | | |фарбою | |--------------------------------------------------------------------| |Полiвiнiлацетатнi| Э-ВА-17 | ГОСТ 98196 |Грунтування розведеною| |фарби для внут- |---------------------------|фарбою латексом | |рiшнiх робiт | Э-ВА-27 | ГОСТ 28196 |СКС-65ГП ПВАД | |--------------------------------------------------------------------| |Бутилен-стирольна| | | | |водоемульсiйна | | | | |фарба для внут- | Э-К4-26 | ГОСТ 28196 | Те саме | |рiшнiх робiт | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Кремнiйорганiчнi | ГКЖ-10 | ТУ 6-02-696 |Наноситься на поверхню| |рiдини для зов- |---------------------------| | |нiшнiх робiт | ГКЖ-11 | ТУ 6-02-696 | | | |---------------------------| | | | 136-41 | ГОСТ 10834 | | |--------------------------------------------------------------------| |Полiмерцементнi | Дисперсiя | |Наноситься на грунту- | |фарби ПВАЦ СВМЦ | ДБ-47/7С | ГОСТ 18992 |вання ГКЖ-10 ГКЖ-11 | |СВЭЦ на основi |або ДБ-40/2С| |ПВАД | |полiвiнiлацетат- |---------------------------| | |них дисперсiй | Дисперсiя |ТУ 6-05-41-399| | | для внутрiшнiх i| СВЭД-ОВМ | | | |зовнiшнiх робiт | | | | ---------------------------------------------------------------------- * Тут i далi умовнi позначення марок лакофарбових матерiалiв на- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.35 веденi в росiйськiй транскрипцiї. 5. ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ВИРОБIВ I ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТIВ 5.1. Заготовлення арматури 5.1.1. Для рацiонального розкроювання пруткова арматура повинна постачатися розмiреної довжини. Прутки на розмiренi стержнi належить розкроювати пакетним методом. Якщо неможливо рацiонально розкроїти прутки слiд застосовувати напiвавтоматичнi лiнiї безвiдхiдної заготiвлi арматури на яких прова- дять контактне стикове зварювання пруткiв з'єднання їх за допомогою обпресування обойм або з'єднання гвинтовими муфтами пруткiв арматурної сталi з гвинтовим профiлем у безперервнi пруття що розрiзуються потiм на стержнi розмiреної довжини. Рекомендованi параметри режимiв контактного стикового зварювання арматурних стержнiв наведенi у табл 5.1 5.1.2. Контактнi стиковi зварювання з'єднань стержнiв гарячека- таної сталi класiв А-IV окрiм марки 80С А-V А-VI а також термiчно i термомеханiчно змiцненої зварюваної сталi класiв Ат-IIIс окрiм марки 35ГС i Ат-Vск Ат-V марки 20оС повиннi виконуватися тiльки способом безперервного оплавлення без попереднього пiдiгрiвання в електродах машини. Стикове з'єднання арматурних стержнiв класу А-I А- II А-III можуть виконуватись способом безперервного оплавлення або способом оплавлення з пiдiгрiванням. Торцi зварюваних стержнiв повиннi бути очищенi та вiдрiзанi пiд кутом 1 571 рад 90гр. вiдхилення не бiльше нiж 0 174 рад 10гр. а поверхнi стержнiв у мiсцях контакту їх з електродами зачищенi. Допускається контактно-стикове зварювання стержнiв з термiчно та термомеханiчно змiцненої арматурної сталi класiв Ат-IV i Ат-V з наступною вторинною термообробкою знемiцненої дiлянки загартування з низькотемпературним випуском. Не допускається з'єднувати зварюванням арматурнi стержнi з гаря- чекатаної сталi класу А-IV марки 80С термiчно та термомеханiчно змiцненої сталi класiв Ат-IVс марки 35ГС Ат-V крiм 20ГС i Ат-VI-Ат- VIII а також арматурнi канати К-7 i К-19 та високомiцний дрiт класiв В-II i Вр-II. Стики гарячекатаної арматури класу А-III що пiдлягають механiчному змiцненню витягуванням повиннi зварюватися до холодного оброблення витягуванням. Пiд час змiцнювання витягуванням зiстикованих стержнiв водночас iз змiцнюванням сталi слiд перевiряти i мiцнiсть зварених з'єднань. С.36 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 5.1 Параметри режиму контактного стикового зварювання арматурних стержнiв ---------------------------------------------------------------------- |Клас i| Геометричнi параметри на один стержень |Трива-|Питоме тис- | | дiа- | у частках дiаметра - dн |лiсть |нення осадки| | метр |-----------------------------------------|одного|пiд час зва-| | dн |Уста- |Дiлян-| Величина | Величина |повно-| рювання | |арма- |новоч-| ки | довжина оп-| довжина | го |МПа кг/мм2 | |турно-| на |стерж-|лавлення для | осадки |оберту|------------| | го |довжи-|нiв |---------------------------|кулач-|безпе-|опла-| |стерж-| на |що на-|безпе-|оплав-|разом |в т.ч.| ка |рерв- |влен-| |ня мм| Iy |грiва-|рерв- |лення | Ioc |пiд | швид-|ним |ням з| | | |ються |ного |з по- | |стру- |кiсть |оплав-|попе-| | | | до |оплав-|перед-| |мом |оплав-|ленням|ред- | | | |черво-|лення | нiм | | I'oc |лення | |нiм | | | |ного | |пiдi- | | | с | |пiдi-| | | |жару | |грi- | | | | |грi- | | | | вiд | |ванням| | | | |ван- | | | |центра| | | | | | |ням | | | |стику | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |А-I | 1 0 | 0 3- | | 0 35 | 0 15 | 0 05 |15-17 |50 5 | 50 | |10-40 | | 0 4 | | | | | | | 5 | |--------------------------------------------------------------------| |А-II i| 1 5 | 0 8- | 0 5 | | 0 2 | 0 15 |23-25 |70 7 | | |А-III | | 1 0 | | | | | | | | |10-40 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ат- | | | | | | | | | | |IIIс | | | | | | | | | | |Ат- | | | | | | | | | | |IVс | 1 0- | 0 3- | | - | 0 25 | 0 1 |15-17 |100 | - | |А-IV i| 1 2 | 0 4 | | | | | | 10 | | |А-V | | | | | | | | | | |10-32 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ат- | | | | | | | | | | |Vск | | | | | | | | | | |Ат-V i| 1 2 | | | | | | | | | |А-VI | | | | | | | | | | |10-32 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Зварювання помiж собою стержнiв рiзних класiв однакових d'н дiаметрiв або таких що мало вiдрiзняються --- >= 0 85 слiд вико- dн нувати з параметрами режиму для арматури вищого класу. 5.1.3. Стиковi з'єднання арматурних стержнiв з гарячекатаної ста- лi класу А-IV марки 80С термiчно та термомеханiчне змiцненої сталi класiв Ат-VI-Ат-VIII а також арматурних канатiв К-7 i К-19 допуска- ється виконувати за допомогою з'єднувальних муфт або гiльз-накладок обпресованих гiдравлiчними верстатами або пресами. 5.1.4. З'єднувальнi муфти для стикування арматурних стержнiв ре- комендується виготовляти з товстостiнних труб або круглої арматурної Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.37 сталi класу А-I. Зовнiшнiй дiаметр муфт слiд приймати не менше нiж 2dн dн - дiаметр стержнiв що стикуються довжина муфти - не менше нiж 4dн. Внутрiшнiй дiаметр муфти на 3-4 мм бiльший dн. Обпресування муфт провадити за два заходи спочатку з одного боку на першому стержнi що стикується потiм з iншого - на другому стержнi. 5.1.5. Рекомендуються такi види кiнцевих анкерiв на стержневiй напружуванiй арматурi: - обпресованi обтискними машинами у холодному станi сталевi Ст. 1 Ст.2 Ст.3 обойми - для арматурної сталi дiаметром до 22 мм що не пiдлягає зварюванню. Розмiри обойм муфт слiд приймати вiдповiдно до рекомендацiй п.5.1.4; - висадженi голiвки що утворенi шляхом гарячого осадження кiнцiв стержнiв - для класiв А-III А-IV А-V А-VI Ат-IVс Ат-Vск Ат-IV i Ат-V дiаметром до 40 мм; - приваренi коротуни або петлi - для арматурної сталi класiв А-III А-IV А-V А-VI Ат-IVс Ат-Vск Ат-V i Ат-VI дiаметром до 40 мм включно; - вiдрiзки круглої сталi з нарiзкою на кiнцях що приваренi до напружуваної арматури тертям або контактним стиковим зварюван- ням - для арматурної сталi класiв А-III А-IV А-V А-VI Ат-IVс Ат-Vск Ат-IV Ат-V дiаметром вiд 18 до 32 мм; - iнвентарнi затискачi захвати та муфти що нагвинчуються для арматурної сталi всiх класiв дiаметром до 32 мм. Допускається використовувати для арматурної сталi класiв А-IV-А- VI Ат-IV-Ат-VII dн = 8-14 мм як тимчасовi кiнцевi анкери обпресованi спiралi з гарячекатаної сталi класу А-I а також висадженi голiвки на сталi класiв Ат-VI i Ат-VII. 5.1.6. Висаджування анкерних голiвок у гарячому станi слiд прова- дити водночас на обох кiнцях або по черзi на кожному кiнцi стержня у спецiальних механiзованих установках або автоматизованою машиною для заготовлення та натягання арматури. Кiнцi стержнiв дiлянки що осаджуються слiд нагрiвати висаджу- вальними електродами установки до температури 1223-1373 К 950-1100гр. Ц для гарячекатаної арматурної сталi класiв А-III-А-VI i 1123-1223 К 850-950гр. Ц для термiчно та термомеханiчно змiцненоїсталi класiв Ат-IV-Ат-VII. 5.1.7. Пiд час висаджування анкерних голiвок необхiдно дотримуватися таких вимог: - стержнi перед висаджуванням голiвок повиннi бути заготовленi з точнiстю по довжинi +5 мм а їх торцi повиннi бути перпендику- лярними до осi стержнiв. Допустимий перекiс торцевих поверхонь вiдносно осi стержнiв для дiаметрiв 12 14 i 16 18-22 25-40 мм повинен вiдповiдно бути не бiльше 2 3 4 та 5 мм; - вiдхилення вiд перепендикулярностi опорної поверхнi голiвки вiдносно осi стержня не повинно перевищувати 0 087 рад 5гр. ; - опорна поверхня висадженої голiвки повинна бути симетричною осi стержня ширина виступу повинна дорiвнювати 0 4dн + 2 мм. Висадженi голiвки рекомендується споряджати опорними шайбами втулками з конусними отворами або чорними шайбами болтових з'єднань для забезпечення рiвномiрної передачi зусилля вiд на- тягнутого стержня на упори форми. Дiаметр отвору опорної шайби повинен перевищувати зовнiшнiй дiаметр стержня не бiльше нiж на 2 мм. С.38 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 5.1.8. Дiаметр анкерної голiвки на високомiцному дротi повинен дорiвнювати 1 6-1 85dн а кут нахилу поверхнi голiвки 0 436-0 611 рад 25-35гр. . Втрата мiцностi дроту пiд час гарячого висаджування не по- винна перевищувати 5 %. 5.1.9. Кiнцевi анкери у виглядi приварених у спецiальних кондук- торах електродуговим зварюванням коротунiв повиннi бути завдовжки 5- -6dн з вiдрiзкiв арматурної сталi круглої або перiодичного профiлю. Сумарна довжина зварного шва коротунiв повинна бути не менше нiж 10dн. Перекiс опорної поверхнi приварених коротунiв кiнцевого анкера вiднос- но осi стержня не повинен перевищувати 0 5 мм. 5.1.10. Стикове з'єднання анкерного пристрою у виглядi приварено- го електрозварюванням до стержня вiдрiзка круглої сталi з нарiзкою на кiнцi та перерiз цього вiдрiзка з урахуванням ослаблення його нарiзкою повинно бути рiвномiцним та спiввiсним з основним арматурним стержнем. 5.1.11. Для забезпечення рiвномiрностi натягування напружуваних арматурних стержнiв на упори форм стендiв граничнi вiдхилення вiд про- ектних вiдстаней мiж опорними поверхнями анкерних пристроїв на кiнцях арматури упорами кондукторiв форм та нерухомих контактних затискачiв в установках для утворення кiнцевих анкерiв повиннi вiдповiдати вели- чинам що наведенi в табл. 5.2. Таблиця 5.2 Граничнi вiдхилення вiдстаней мiж опорними поверхнями анкерiв упорами кондукторiв форм i нерухомих контактних затискачiв ---------------------------------------------------------------------- |Вiдстань мiж| Граничне вiдхилення мм вiдстанi мiж | | опорними |-------------------------------------------------------| | поверхнями |опорними поверхнями анкерiв на | упорами кондукторiв | | анкерiв м | кiнцях арматурних стержнiв | форм та нерухомих кон-| | | | тактних затискачiв | |--------------------------------------------------------------------| | | верхнє | нижнє | верхнє | нижнє | |--------------------------------------------------------------------| | 5 | +2 | 0 | 0 | -2 | |--------------------------------------------------------------------| | 6 5 | +2 | 0 | 0 | -2 | |--------------------------------------------------------------------| | 9 5 | +3 | 0 | 0 | -3 | |--------------------------------------------------------------------| | 13 | +4 | 0 | 0 | -4 | |--------------------------------------------------------------------| | 16 | +4 | 0 | 0 | -4 | |--------------------------------------------------------------------| | 19 | +5 | 0 | 0 | -5 | |--------------------------------------------------------------------| |25 i бiльше | +5 | 0 | 0 | -5 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Верхнiм граничним вiдхиленням даної величини називаєть- ся рiзниця мiж найбiльшим допустимним i заданим значеннями а нижнiм граничним вiдхиленням - рiзниця мiж найменшим допустимим та заданим значеннями. 5.1.12. Для забезпечення рiвномiрностi натягання групи дротин з Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.39 висадженими голiвками вiдстань мiж опорними частинами голiвок повинна вiдрiзнятися вiд проектної не бiльше нiж на +-1 мм на 6 м довжини арматурного елемента а канатiв з опресованими гiльзами - на +-2 мм на 10 м довжини. 5.1.13. Мiцнiсть тимчасових кiнцевих анкерiв якi випробовуються на вiдривання та висмикування повинна бути не меншою зусилля що вiдповiдає 0 9бт вихiдної сталi бт - тимчасовий опiр розриву . Вiдхилення допускаються до значення не менше 1 2 бsp + Р i не менше Rsn Р - гранично допустиме вiдхилення контрольованої поперед- ньої напруги бsр; Rsn - нормативний опiр арматурної сталi . Значення Р для механiчного способу натягання арматури дорiвнює 0 050бsр а для електротермiчного i електротермомеханiчного способах приймається за табл. 7.2. 5.1.14. Дротяну i канатну пасмову арматуру рекомендується як правило використовувати без стикiв. У разi потреби в стикових з'єднаннях високомiцного дроту i пасма вони повиннi розташовуватись поза залiзобетонним виробом. Допускається виконання стикiв в межах довжини виробiв що не розраховуються на витривалiсть. У цьому випадку стики повиннi знаходитися на вiдстанi не менше нiж 1 5 м вiд торця виробу. В одному виробi допускається стикування не бiльше нiж 20% вiд за- гальної кiлькостi напружуваних арматурних елементiв але не бiльше двох. Стикування високомiцного дроту i пасма може виконуватися за допомогою закрiплених на спецiальнiй рамцi iнвентарних затискачiв нерознiмних чи зiстикованих зварюванням обпресованих гiльз та обмоту- ванням в'язальним дротом. Гiльзи порожнистi цилiндри що застосовуються як для стикування напружуваних арматурних елементiв так i для утворення на них кiнцевих анкерiв рекомендується виготовляти iз Ст.3 з зовнiшнiм дiаметром не менше нiж 2 5d внутрiшнiм дiаметром на 0 5-1 мм бiльше дiаметра дроту чи пасма d та завдовжки на одному елементi що стикується не менше нiж 5d. Обпресування гiльз рекомендується робити штампами якi дозволяють одержати обпресовану з'єднувальну або анкерну гiльзу квадратного чи круглого перерiзу. Обмотування пасом провадиться невiдпаленим в'язальним дротом дiаметром 1 2-2 мм на стиках завдовжки вiд 70 до ЗОd залежно вiд дiа- метра пасом що стикується d = 4 5-15 мм зi щiльним приляганням вит- кiв один до одного i зусиллям його натягу що дорiвнює 40-50 кг. Обмотування високомiцного дроту провадиться невiдпаленим в'язаль- ним дротом дiаметром 0 8-1 мм на стиках завдовжки 40-50d дроту з перi- одичним профiлем та 130-140d гладкого дроту залежно вiд дiаметра дро- ту d = 3-6 мм зi щiльним приляганням виткiв один до одного i зусиллям його натягу що дорiвнює 3-5 кг. 5.1.15. Якщо обiрвалися дротини в канатi пасмах необхiдно у мiсцi їх розриву зробити два обв'язування в'язальним дротом по 2-3 витки з iаким розрахунком щоб кiнцi обiрваних дротин виходили за обв'язку на вiдстань не менше нiж 15-20 мм. Кiлькiсть обiрваних дротинок допускається не бiльше однiєїна довжинi кожного арматурного елемента i не бiльше нiж 10% таких канатiв пасом вiд загальної їх кiлькостi у виробi. 5.2. Змiцнення витягуванням арматурної сталi класу А-III С.40 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 5.2.1. Змiцнення витягуванням сталi класу А-III марок 35ГС i 25Г2С слiд провадити до контрольованого граничного подовження вiдпо- вiдно на 4 5 i 3 5% та напруги не менше нiж 540 МПа 5500 кг/см . Якщо зусилля в сталi досягло заданої величини 540 МПа а подовження її не досягло граничних значень 4 5 чи 3 5% то витягу- вання слiд припинити. Допускається у разi необхiдностi одержання заданої довжини пере- вищувати зусилля витягування на 10% якщо подовження не досягло граничних величин пiд час здiйснення контролю зусилля i подовження . Допускається провадити змiцнення сталi тiльки за контролем подовження без контролю напруги. У цьому випадку розрахунковий опiр сталi знижується до 450 МПа 4600 кгс/см замiсть 490 МПа 5000кгс/см з контролем подовження та напруги 5.2.2. Змiцнення арматурної сталi витягуванням слiд провадити на спецiальних механiзованих лiнiях у такiй послiдовностi: - з'єднання у пруття пруткiв контактним стиковим зварюванням; - рiзання пруття механiчними ножицями на стержнi розмiреної довжини; - утворення анкерних пристроїв висадка голiвок приварювання коротунiв та iн. на кiнцях стержнiв що змiцнюються; - змiцнення витягуванням заготовлених стержнiв з контролем зусилля i подовження. 5.3. Контактне точкове зварювання сiток i каркасiв 5.3.1. Значення основних параметрiв режиму контактного точкового зварювання зварювальний струм Iзв i зусилля затискання стержнiв елек- тродами Ре на якi необхiдно налагоджувати машину наведенi у табл. 5.3. 5.3.2. Величина витримування з'єднання пiд струмом tзв на яку повинен бути налагоджений дослiдним шляхом регулятор часу машин повинна забезпечувати обтимальну осадку зварюваних стержнiв h. h Оптимальнi величини вiдносних осадок --- у хрестоподiбних з'єд- dн наннях двох стержнiв з нормованою мiцнiстю повиннi знаходитись в ме- жах указаних у табл. 5.4. Мiнiмальнi величини осадок у хрестоподiбних з'єднаннях двох стер- жнiв з ненормованою мiцнiстю повиннi вiдповiдати значенням наведеним у табл. 5.5 Параметри режиму контактного точкового зварювання слiд коригувати пiсля контролю якостi пробних зразкiв хрестоподiбних з'єднань. 5.3.3. Здiйсненi контактним точковим зварюванням хрестоподiбнi з'єднання повиннi вiповiдати таким вимогам: - зварна точка у планi повинна бути блискучою без пор раковин i без потемнiння по периметру; - зварна точка повинна бути оточена гратом розплавленим металом який видавився назовнi пiд час зварювання ; - руйнування з'єднання повинно вiдбуватися з вириванням металу стержня; - зминання стержнiв електродами не повинно перевищувати 0 1dн. 5.4. Зварювання з'єднань сталевих закладних елементiв Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.41 5.4.1. Процеси зварювання з'єднань плоских деталей i анкерiв зак- ладних елементiв повиннi включати: - пiдготовку i налагодження зварювальної машини агрегату на оптимальний режим; - зварювання з'єднань у пробних зразках закладних елементiв; - коригування основних параметрiв режиму зварювання пiсля контролю якостi пробних зразкiв Таблиця 5.3 Зусилля стискання електродами i мiнiмальний зварювальний струм для контактного точкового зварювання хрестоподiбних з'єднань арматурних стержнiв ---------------------------------------------------------------------- |Клас арма-|Спiввiд- | Дiаметр меншого стержня d'н мм | |турних |ношення |-----------------------------------------------| |стержнiв |дiаметрiв| | | | | | | | | | | |меншого |зварюва- | | | | | | | | | | | |дiаметра |них стер-| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | | |жнiв | | | | | | | | | | | | |d'н/dн | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |--------------------------------------------------------------------| | Зусилля стискання електродами Ре кН | |--------------------------------------------------------------------| |А-I А-II | | | | | | | | | | | | | А-III | 1 |1 0|1 4|1 8 |2 4 |4 1 |5 3 |7 6 |8 8 |11 0|12 3| | Врп-I | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | Мiнiмальний зварювальний струм Iзв кА | |--------------------------------------------------------------------| | Вр-I | | | | | | | | | | | | | Ат-IIIс |0 5-0 25 |1 0|1 0|1 0 |1 2 |2 0 |2 5 |4 0 |4 4 |5 5 |6 0 | | Ат-IVс | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | 1 |1 7|2 0|2 45|3 1 |3 8 |4 9 |6 0 |6 9 |7 7 |8 9 | | |---------------------------------------------------------| | А-I | 0 5 |2 0|2 4|3 0 |3 7 |4 8 |6 0 |7 2 |8 4 |9 2 |10 7| | |---------------------------------------------------------| | | 0 33 |2 9|3 4|4 25|5 3 |6 5 |8 6 |10 2|11 8|13 1|14 6| | |---------------------------------------------------------| | | 0 25 |3 7|4 4|5 4 |6 8 |8 4 |11 0| - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------| | | 1 |3 0|3 5|4 2 |5 0 |7 0 |8 0 |9 8 |11 5|13 2|14 8| | А-II |---------------------------------------------------------| | А-III | 0 5 |3 7|4 5|5 2 |6 3 |8 8 |10 2|12 5|14 3|16 0|18 2| | Вр-I |---------------------------------------------------------| | Врп-I | 0 33 |4 5|5 4|6 4 |7 6 |10 7|12 4|15 0|17 2|19 8|22 4| | |---------------------------------------------------------| | | 0 25 |5 3|6 2|7 3 |8 8 |12 2|14 0| - | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------| | | 1 | - | - | - | - | - |10 0|11 8|14 2|17 5|22 0| | |---------------------------------------------------------| | Ат-IIIс | 0 5 | - | - | - | - | - |10 2|12 5|14 3|17 5|22 0| | АТ-IVc |---------------------------------------------------------| | | 0 33 | - | - | - | - | - |12 4|15 0|17 2|19 8| - | | |---------------------------------------------------------| | | 0 25 | - | - | - | - | - |14 0| - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------- С.42 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 5.3 --------------------------------------------------------- |Клас арма-|Спiввiд- | Дiаметр меншого стержня d'н мм| |турних |ношення |----------------------------------| |стержнiв |дiаметрiв| | | | | | | | |меншого |зварюва- | | | | | | | | |дiаметра |них стер-| 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | | |жнiв | | | | | | | | | |d'н/dн | | | | | | | | |-------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-------------------------------------------------------| | Зусилля стискання електродами Ре кН | |-------------------------------------------------------| |А-I А-II | | | | | | | | | | А-III | 1 |14 0|16 0|18 0|21 0|24 0|27 5|30 5| | Врп-I | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------| | Мiнiмальний зварювальний струм Iзв кА | |-------------------------------------------------------| | Вр-I | | | | | | | | | | Ат-IIIс |0 5-0 25 | 7 0|8 0 |9 0 |10 5|12 5| - | - | | Ат-IVс | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------| | | 1 | 9 8|10 9|12 3|13 8|15 8|17 8|19 7| | |--------------------------------------------| | А-I | 0 5 |11 8|14 0|16 5|19 5|22 5| - | - | | |--------------------------------------------| | | 0 33 | - | - | - | - | - | - | - | | |--------------------------------------------| | | 0 25 | - | - | - | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------| | | 1 |16 5|18 0|19 6|23 0|26 0|29 5|33 0| | А-II |--------------------------------------------| | А-III | 0 5 |20 6|22 6|25 0|28 5|32 5| - | - | | Вр-I |--------------------------------------------| | Врп-I | 0 33 | - | - | - | - | - | - | - | | |--------------------------------------------| | | 0 25 | - | - | - | - | - | - | - | |-------------------------------------------------------| | | 1 |24 0|26 0|28 5|31 0|33 0| - | - | | |--------------------------------------------| | Ат-IIIс | 0 5 |24 0| - | - | - | - | - | - | | АТ-IVc |--------------------------------------------| | | 0 33 | - | - | - | - | - | - | - | | |--------------------------------------------| | | 0 25 | - | - | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------- d'н Примiтка. Величини --- що не збiгаються з наведеними слiд dн округлювати до найближчих значень Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.43 Таблиця 5.4 Оптимальнi величини вiдносних осадок у хрестоподiбних з'єднаннях двох стержнiв з нормованою мiцнiстю що зварюються контактним точковим зварюванням ---------------------------------------------------------------------- |Клас арматурних | h | |стержнiв меншого| Величини вiдносної осадки --- | | дiаметра | d'н h | | | з вiдношенням дiаметрiв зварюваних стержнiв --- | | | d'н | | |---------------------------------------------------| | | 1 0 | 0 5 | 0 33 | 0 25 | |--------------------------------------------------------------------| |А-I | 0 25-0 5 | 0 21-0 45 | 0 18-0 4 | 0 16-0 35 | |--------------------------------------------------------------------| |Вр-I Bpп-I | 0 33-0 5 | 0 28-0 45 | 0 24-0 4 | 0 22-0 35 | |--------------------------------------------------------------------| |A-II | 0 33-0 6 | 0 28-0 52 | 0 24-0 46 | 0 22-0 42 | |--------------------------------------------------------------------| |A-III | 0 4-0 8 | 0 35-0 7 | 0 30-0 62 | 0 28-0 55 | |--------------------------------------------------------------------| |Ат-IIIc Aт-IVc | 0 4-0 6 | 0 35-0 46 | 0 30-0 46 | 0 28-0 42 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. d'н 1. Величини --- що не збiгаються з наведеними слiд округлювати dн до найближчих значень. 2. Для з'єднування трьох стержнiв величини вiдносних осадок слiд приймати удвiчi меншi наведених але не менше нiж 0 1. Таблиця 5.5 Мiнiмальнi величини вiдносних осадок у хрестоподiбних з'єднаннях двох стержнiв двох стержнiв з ненормованою мiцнiстю що зварюються контактним точковим зварюванням Таблиця 5.5 Мiнiмальнi величини вiдносних осадок у хрестоподiбних з'єднаннях двох стержнiв з ненормованою мiцнiстю що зварюються контактним точковим зварюванням ---------------------------------------------------------------------- | | h | |Клас арматурних стержнiв меншого | Величина вiдносної осадки --- | | дiаметра | d'н | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | 0 12 | |--------------------------------------------------------------------| | А-II Вр-I Врп-I | 0 17 | |--------------------------------------------------------------------| | А-III Ат-IIIс Ат-IVс | 0 20 | ---------------------------------------------------------------------- С.44 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 5.6 Величини струму короткого замикання для механiзованого дугового зварювання пiд шаром флюсу з'єднань закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- |Дiаметр ан- |Довжина час-| Струм короткого замикання пiд час | |керного стер-|тини стерж- | зварювання Iкз кА | |жня dн мм |ня що роз- |-----------------------------------------| | |плавляється | на змiнному струмi з| на постiйному | | |L-розпл мм | максимальною напругою| струмi зворотної | | | | холостого ходу | полярностi | |--------------------------------------------------------------------| | 8-12 | 20-15 | 1 25-1 8 | 0 9-1 6 14-16 | |--------------------------------------------------------------------| | 14-16 | 20-15 | 1 5-2 5 | 1 1-1 8 | |--------------------------------------------------------------------| | 18-25 | 25-15 | 2 0-3 2 | 1 1-2 1 | |--------------------------------------------------------------------| | 28-32 | 30-20 | - | 1 4-2 1 | |--------------------------------------------------------------------| | 36-40 | 26-24 | - | 1 9-2 1 | ---------------------------------------------------------------------- 5.4.2. Орiєнтовнi значення основних регульованих параметрiв режиму механiзованого зварювання пiд шаром флюсу таврових з'єднань закладних елементiв слiд приймати за таблицями 5.6 i 5.7. Максимальний дiаметр флюсового стакана i висота шару флюсу повин- нi дорiвнювати трьом дiаметрам зварюваних стержнiв. Кiльцевий вiнчик наплавленого металу повинен бути без розривiв та симетрично розташова- ний вiдносно анкерного стержня 5.4.3. Орiєнтовнi значення параметрiв режиму контактного зварю- вання напусткових з'єднань анкерiв з виштампуваним рельєфом на пласти- нах слiд вибирати за табл. 5.8. Витримування пiд струмом tзв слiд виз- начати за умови забезпечення величини зазору мiж анкерними стержнями i пластиною h в межах 0 1-0 15dн. Пiд час зварювання на двох рельєфах першу точку слiд зварювати з боку робочої частини анкерного стержня. Тривалiсть паузи мiж зварюванням двох рельєфiв повинна бути не менше нiж 0 6 с. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.45 Таблиця 5.7 Параметри режиму механiзованого дугового зварювання пiд шаром флюсу з'єднань закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- |Дiаметр |Величина|Тривалiсть горiн-|Машинна |Мiнi- |Глибина|Макси- | |анкерно-|початко-| ня дуги с для |осадка |мальна | зану- |мальна | | го |вого ду-|-----------------|стержня |трива- | рення |висота | |стержня |гового |нерухо- |стержня | Нос мм|лiсть |стержня|ванни | | dн мм|промiжку| мого |що пода-| |витрим-|у ванну|розпла-| | | Ґ мм|стержня | ється | | ки |розпла-|вленно-| | | | tзв1 | tзв2 | |стержня|вленно-|го ме- | | | | | | |у ваннi| го ме-| талу | | | | | | |розпла-| талу | Н мм| | | | | | |вленого| h мм| | | | | | | |металу | | | | | | | | | ti с| | | |--------------------------------------------------------------------| | 8 | 1 | 1 5 | - | 18 | 2 | 6 | З | |--------------------------------------------------------------------| | 10 | 1 5 | 2 | - | 18 | 2 | 6 | З | |--------------------------------------------------------------------| | 12 | 2 | 2 5 | - | 16 | 2 | 5 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | 14 | 2 5 | 3 | - | 14 5 | 2 5 | 4 5 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 16 | 3 | 4 | - | 13 5 | 2 5 | 4 | 5 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 18 | 3 5 | 4 | 2 | 13 | 2 5 | 4 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| | 20 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| | 22 | 5 | 5 | 2 5 | 12 | 3 5 | 3 5 | 6 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 25 | 6 0 | 6 | 3 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | |--------------------------------------------------------------------| | 28 | 6 5 | 7 | 7 5 | 15 | 7 | 2 | 7 | |--------------------------------------------------------------------| | 32 | 7 | 10 | 12 | 14 5 | 10 | 2 | 7 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 36 | 7 5 | 12 5 | 18 5 | 18 5 | 15 | 2 | 7 5 | |--------------------------------------------------------------------| | 40 | 8 | 16 | 24 | 18 5 | 20 | 2 | 7 5 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. Величини Ґ наведенi для випадкiв коли торець анкерного стержня є перпендикулярним до його осi Для скошених торцiв з величини Ґ слiд вiдняти половину висоти hcк скосу торця стержня --- . 2 2. Тривалiсть осаджування анкерного стержня пiд струмом для з'єднань зi стержнями дiаметром 8-14 мм дорiвнює 0 5 с а для з'єднань зi стержнями дiаметром 16-40 мм - 2с. С.46 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 5.4.4. Для контактного рельєфного зварювання утавр рекомендуються параметри режиму що наведенi у табл 5.9. Для визначення довжини анке- ра таврового з'єднання слiд урахувати що пiд час зварювання вiдбува- ється його вкорочення на 5-10 мм за рахунок осадки. Величина ексцент- риситету арматурного стержня вiдносно центра рельєфу бiльше нiж 0 1dн не допускається. 5.4.5. Рекомендованi значення параметрiв режиму механiзованого зварювання таврових з'єднань у отвори в пластинi закладних елементiв у середовищi вуглекислого газу СO2 слiд вибирати за табл. 5.10. Зварювання повинно провадитися у кондукторах зварювальним дротом суцiльного перерiзу дiаметром 2 i 2 5 мм при вильотi дроту 25-30 мм i витратi СO2 1000-1200 л/год Висота зварного шва повинна становити 0 7- 0 75dн. 5.4.6. Ванне зварювання таврових з'єднань пластин з анкерними стержнями дiаметром вiд 16 до 40 мм важких закладних елементiв повинно виконуватися у водоохолоджуваних мiдних iнвентарних формах i для незначних обсягiв виробництва. Орiєнтованi режими ванного зварювання поданi у табл. 5.11. 5.4.7. Рекомендованi значення параметрiв режиму ручного дугового зварювання напусткових з'єднань закладних елементiв слiд приймати вiд- повiдно до табл 5.12 Таблиця 5.9 Параметри режиму контактного зварювання таврових з'єднань закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- | | Дiаметр анкерного стержня мм | | |--------------------------------------| | Параметри режиму | 10 | 12 | 14 | | |--------------------------------------| | | Товщина пластини мм | | |--------------------------------------| | | 6-8 | 8 | 8-10 | |--------------------------------------------------------------------| | Зусилля стискання електродами Ре кН | | для анкерних стержнiв класiв | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | 4-5 | 5-6 | 8-10 | |--------------------------------------------------------------------| | А-II | | | | |--------------------------------------------------------------------| | А-III | 5-7 | 8-10 | 12-14 | |--------------------------------------------------------------------| |Зварювальний струм Iзв кА | 16 | 16-18 | 16-20 | |--------------------------------------------------------------------| | Величина вильоту анкерного стержня з електрода Iв мм | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |--------------------------------------------------------------------| | А-II | 10-12 | 12-14 | 13-15 | |--------------------------------------------------------------------| | А-III | 12-14 | 13-15 | 18-22 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.47 Продовження таблицi 5.9 ---------------------------------------------------------------------- | Висота виточки електрода hв мм | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| | А-II | 6 | 7 | 9 | |--------------------------------------------------------------------| | А-III | 7 | 8 | 10 | |--------------------------------------------------------------------| | Дiаметр виточки електрода дiаметр зварної точки Д мм | |--------------------------------------------------------------------| | А-I | 13 | 15 | 17 | |--------------------------------------------------------------------| | А-II | 17-18 | 20-21 | 23-24 | |--------------------------------------------------------------------| | А-III | 19-20 | 22-23 | 25-26 | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 5.10 Значення параметрiв режиму механiзованого зварювання у отвори в пластинi таврових з'єднань закладових елементiв у середовищi СO2 ---------------------------------------------------------------------- | Дiаметр | Товщина | Значення параметрiв режиму зварювання | |анкерного|пластини з |----------------------------------------------| | стержня | отвором |Зварюваний|Напруга на| Швидкiсть м/год | | dн мм | S мм | струм | дузi |------------------------| | | | Iзв * А | Uд В |подачi |направлення | | | | | |електрод- |пiд час нала-| | | | | | ного |годження на- | | | | | | дроту | пiвавомата | | | | | | | Vн | |--------------------------------------------------------------------| | 12-16 | 6-12 | 300-400 | 32-34 | 340-400 | 45-35 | |--------------------------------------------------------------------| | 18-25 | 10-18 | 400-400 | 34-36 | 400-450 | 34-27 | ---------------------------------------------------------------------- * Струм постiйний зi зворотною полярнiстю. Таблиця 5.11 Значення параметрiв режиму ванного одноелектродного зварювання в iнвентарних формах таврових з'єднань закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- |Вид зварного з'єднання | Дiаметр ан- | Дiаметр | Зварювальний | | |керного стерж-|електрода |струм Iзв А| | | ня dн мм | dе мм | | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне зварювання одинарних | 16-28 | 5 | 220-250 | |стержнiв з пластиною |----------------------------------------| | | 32-40 | 5-6 | 260-300 | ---------------------------------------------------------------------- С.48 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 5.11 ---------------------------------------------------------------------- |Ванне багатошарове зварю- | | | | |вання спарених стержнiв з | 32-40 | 5-6 | 225-275 | |пластиною | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 5.12 Значення параметрiв режиму ручного дугового зварювання напусткових з'єднань арматури i закладних елементiв ---------------------------------------------------------------------- |Дiаметр арматурнo- |Кiлькiсть шарiв|Дiаметр електрода|Зварювальний | |го стержня dн мм|у швi напустко-| сiє мм |струм iзв А| | |вого з'єднання | | | |--------------------------------------------------------------------| | 8-20 | 1 | 4-5 | 150-175 | |--------------------------------------------------------------------| | 22-32 | 1 | 5 | 200-225 | |--------------------------------------------------------------------| | 36-40 | 2 | 5-6 | 225-275 | ---------------------------------------------------------------------- 5.4.8. Ручне дугове зварювання таврових з'єднань у отвори в пла- стинi закладних елементiв повинно виконуватися в кондукторах або на прихватках електродами дiаметром: 4. мм для анкерних стержнiв dн = 8-16 MM; 5. мм для анкерних стержнiв dн = 14-32 мм; 6. мм для анкерних стержнiв dн = 25-40 мм. Зварювальний струм слiд призначати заданими табл. 5.12. Пiд час багатошарового зварювання кожний шар до накладання наступного повинен бути очищений вiд шлаку та бризок металу. 5.5. Антикорозiйний захист закладних елементiв 5.5.1. Параметри шорсткостi пiдготовленої поверхнi закладних еле- ментiв пiсля струминно-абразивної обробки повиннi вiдповiдати Ra вiд 6 3 до 12 5 мкм i Rz вiд 25 до 50 мкм. Оптимальна шорсткiсть поверхнi повинна становити 25-30 мкм Rz i вiдповiдати 4-5 класу чистоти об- робки. 5.5.2. Перед нанесенням антикорозiйного покриття пiдготовленi поверхнi закладних елементiв повиннi бути сухими i чистими. Промiжок часу пiсля пiдготовки поверхнi закладного елемента до нанесення покриття не повинен перевищувати: - у закритих примiщеннях з вiдносною вологiстю повiтря до 70% - 6 год; - На вiльному повiтрi в умовах що виключають утворення конденсату на поверхнi - 3 год; - з вологiстю повiтря понад 90% пiд навiсом або усерединi апарата за умов що виключають попадання вологи на поверхню яка захищається - 0 5 год. 5.5.3. Пiдготування поверхонь зберiгання транспортування пiдго- товлених закладних елементiв i нанесення антикорозiйного покриття слiд провадити в умовах що виключають попадання на них атмосферних опадiв та конденсацiю вологи. Стиснене повiтря що використовується для Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.49 пiдготування поверхнi та нанесення покриття повинно бути очищеним вiд мастила i вологи. 5.5.4. Процес утворення захисних лакофарбових покриттiв на повер- хнях закладних елементiв включає механiзоване нанесення i сушiння грунтовки та покривних шарiв. 5.5.5. Пiд час газотермiчного напилювання цинкового або алюмiнiє- вого захисного покриття на закладнi елементи необхiдно дотримуватися таких умов: - вiдстань вiд точки плавлення цинкового чи алюмiнiєвого дроту до поверхнi що захищається повинна бути в межах 80-150 мм; - оптимальний кут напряму металоповiтряного струменю повинен становити 1.13-1.4 рад 65-80гр. ; - оптимальна товщина одного напилюваного шару повинна становити 50-60 мкм; - кожний наступний шар наноситься проходом перпендикулярним вiдносно попереднього пiд час виконання процесу вручну ; - загальна товщина захисного покриття повинна становити не менше нiж 120 мкм. Допустиме вiдхилення товщини шару напилювання не повинно перевищувати +30% його мiнiмальної товщини; - температура поверхнi що захищається пiд час нагрiвання не повинна перевищувати 423 К 150гр. Ц ; - процес напилювання необхiдно провадити при температурi повiтря не мiнше нiж 268 К -5гр. Ц . 5.5.6. Для утворення комбiнованого захисного покриття нанесення лакофарбового покриття на напилення цинкове або алюмiнiєве слiд виконувати вiдповiдно до 5.5.4. 5.5.7. Струминно-абразивна обробка поверхонь закладних елементiв i антикорозiйний захист їх методом газотермiчного напилювання повиннi провадитися у спецiальних шафах обладнаних оглядовими вiкнами та пiд- ключених до мiсцевої витяжної вентиляцiї. 6. ФОРМИ I МАСТИЛА ДЛЯ ФОРМ 6.1. Для велико- i середньосерiйного виробництва рекомендується застосовувати подану у табл. 6.1 металеву формооснастку рацiональних типiв яка характеризується потрiбною технологiчнiстю i жорсткiстю. Для формування виробiв широкої та змiнюваної номенклатури слiд застосовувати унiверсальнi форми що переналагоджуються на спецiалiзо- ваних постах. 6.2. Для малосерiйного та одиничного виробництва а також для формування чiльних фасадних виробiв з рельєфом i виробiв малих архi- тектурних форм можуть застосовуватись неметалевi форми рекомендованi у табл. 6.2. 6.3. Форма повинна надiйно закрiплюватися на вiброплощадцi або iншому формовочному агрегатi. Експлуатацiя технiчно несправних форм заборонена. 6.4. Система обслуговування форм повинна включати перiодичний технiчний огляд поточний та капiтальний ремонти. Рекомендованi термiни експлуатацiїметалоформ поданi у табл. 6.3. В процесi технiчного догляду слiд перевiряти стан шарнiрiв i замкових з'єднань колiс фiксаторiв швiв крiплення вушок упорiв за- С.50 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 хватiв для напружуваноїарматури. Необхiдно пiдтягувати болти i шпиль- ки змащувати деталi що обертаються пiдварювати зварювальнi шви. Пiд час поточного ремонту форм належить: - лiквiдувати зазори помiж бортами i пiддоном помiж бортами протилежного напрямку; - замiнити деталi та вузли шарнiрних i замкових з'єднань; - провести ремонт i замiну вушок упорiв та захватiв для напружуваної арматури; - виконати мiсцеве виправлення бортiв прорiзоутворювачiв та вкладишiв. Пiд час капiтального ремонту належить: - провести ремонт виправлення або замiну окремих частин форми пiддону поздовжнiх i торцевих бортiв прорiзоутворювачiв та вкладишiв ; - виконати повну або часткову замiну вузлiв форми. 6.5. Кожна форма що надiйшла до пiдприємства повинна бути зане- сена до вiдомостi форм якi має пiдприємство i на неї слiд вiдкрити робочий формуляр до якого треба вносити вiдомостi про кiлькiсть обо- ротiв форми з початку роботи результати її перiодичного огляду та ви- мiрювань геометричних характеристик а також вiдомостi про проведенi ремонти. Таблиця 6.1 Ефективнiсть застосування металоформ рацiонального типу ---------------------------------------------------------------------- |Вид металоформ|Особливостi конструктивного|Ефективнiсть застосування| | | вирiшення | | |--------------------------------------------------------------------| |Суцiльно неро-|Литi штампованi або зваренi|Для формування виробiв | |збiрнi | борти приваренi до пiддону|за литтєвою технологiєю | | |та зваренi мiж собою |бiчнi гранi котрих мають | | | |похил не менше нiж 1:10 | |--------------------------------------------------------------------| |Частково неро-|Частина бортiв приварена |Для формування виробiв за| |збiрнi |до пiддону |будь-якою технологiєю | | | |окрiм литтєвої | |--------------------------------------------------------------------| |З пружно-пра- |Пружнi та вiджимнi борти |Вiдсутнiсть зазорiв у | |цюючими еле- |гнучкий або частково гнуч- |сполученнях бортiв з пiд-| |ментами |кий пiддон пружнi вкладишi|доном виключає витiкання | | |та шарнiри складають одне |цементного тiста i пiд- | | |цiле з пiдвищеною жорсткiс-|смоктування повiтря у | | |тю у порiвняннi з формами |форму пiд час формування | | |з вiдкидними вiдсувними та|завдяки чому пiдвищується| | |знiмними бортами |щiльнiсть бетону i якiсть| | | |нижньої поверхнi виробу. | | | |Завдяки пружнiй роботi | | | |сталi вироби вiльно вий- | | | |маються з форм пiд час | | | |розпалублення. Для лит- | | | |тєвої технологiї та ран- | | | |нього розпалублення виро-| | | |бiв | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.51 Закiнчення таблицi 6.1 ---------------------------------------------------------------------- |Вид металоформ|Особливостi конструктивного|Ефективнiсть застосування| | | вирiшення | | |--------------------------------------------------------------------| |З пiдiбраним |Осi напруженої арматури |Для формування виробiв з | |розташуванням |сумiщенi з центральної пло-|попередньо напруженою ар-| |центральної |щиною перерiзу форми зав- |матурою що фiксується на| |площини |дяки чому знижується до |упорах форми пiддону | | |величини близької нулю | | | |ексцентриситет прикладеної | | | |сили натягу арматури та | | | |пiдвищується жорсткiсть | | | |форми | | |--------------------------------------------------------------------| |З попередньо |Закрiпленi внизу напруженi | | |напруженими |тяги зi сталi А-IIIв або | | |пiддонами |Ат-IVc забезпечують мiнi- | | | |мальнi згинальнi деформацiї| | | |пiддону завдяки попередньо-| Те саме | | |му вигинанню його яке по- | | | |гашається пiд час натягу- | | | |вання арматури | | |--------------------------------------------------------------------| |З трьохточко- |Обпирання форми у ямнiй |Для формування виробiв на| |вим обпиранням|пропарювальнiй камерi на |конвейєрних напiвкон- | | |три автоматичнi стояки па- |вейєрних i агрегатно-по- | | |кетувальника або на три |токових з ямними камерами| | |стацiонарнi вiдкиднi чи |лiнiях. Виключається поя-| | |знiмнi опорнi стояки або |ва дiагональних трiщин у | | |пiдкладки на формах а та- |виробах досягається вiд-| | |кож форми-вагонетки з трьо-|хилення вiд площинностi | | |ма або чотирма два з яких |виробiв у межах що допу-| | |об'єднанi балансиром коле-|скається та зникає не- | | |сами забезпечують загальне |безпека сходу форм-ваго- | | |зни-ження деформованостi |неток з рейок | | |форм | | |--------------------------------------------------------------------| |Пiддони з роз-|Розкоси у гратах зi швеле- |Для формування виробiв за| |кiсними грата-|рiв кутової або штабової |будь-якою технологiєю | |ми |сталi пiд кутом 0 52-1 05 |окрiм стендової | | |рад 30-60 град. до попе- | | | |речної осi пiдвищують | | | |жорсткiсть пiддону на кру- | | | |тiння та вигин | | ---------------------------------------------------------------------- С.52 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 6.2 Галузь застосування i розрахункова оборотнiсть форм з неметалевих матерiалiв ---------------------------------------------------------------------- | Форма | Особливостi |Галузь застосування| Розрахункова | | |конструктивного| | оборотнiсть | | | вирiшення | |-----------------| | | | | Кiлькiсть циклiв| | | | |-----------------| | | | | без |з тепло-| | | | |теплової|вою об- | | | | |обробки |робкою* | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| |Дерев'яна пи-|З'єднання окре-|Виготовлення виро- | 40 | 15 | |ломатерiали |мих елементiв i|бiв рiзного призна-| | | |фанера |деталей на цвя-|чення за стендовою | | | |деревнi |хах та шурупах |технологiєю | | | |пластики |-----------------------------------| | | | |З'єднання осно-|Для формування ви- | | | | |вних елементiв |робiв рiзного при- | | | | |на болтах ро- |значення за агре- | | | | |бочi поверхнi |гатно-протоковою та| | | | |вкритi полiмер-|стендовою техноло- | | | | |ними речовина- |гiєю до якостi по-| | | | |ми неробочi - |верхонь яких став- | | | | |лаком для захи-|ляться пiдвищенi | | | | |сту вiд |вимоги | | | | |зволоження | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Полiмерна |Зi сталевим не-|Для формування ви- | | | | склопластик |сучим каркасом |робiв рiзного при- | | | |термореакто- | |значення з рельєфом| | | |пласти | |та орнаментом за | | | |полiуретан | |агрегатно-потоковою| 400 | 200 | | | |i стендовою техно- | | | | | |логiєю до якостi | | | | | |по верхонь яких | | | | | |ставляться пiдвище-| | | | | |нi вимоги | | | |--------------------------------------------------------------------| |Залiзобетонна звичайна дисперсна або напружена арматура : | |--------------------------------------------------------------------| |з полiмерним |3 обрамленням | Те саме | 400 | 300 | |робочим шаром |сталевого | | | | | |прокату | | | | |--------------------------------------------------------------------| |без полiмерно-| |Виготовлення виро- | | | |го робочого | Те саме |бiв рiзного призна-| 300 | 300* | |робочого шару | |чення за агрегатно-| | | | | |потоковою техноло- | | | | | |гiєю | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.53 Закiнчення таблицi 6.2 ---------------------------------------------------------------------- | | |Виготовлення виро- | | | | |Без обрамлення |бiв рiзного призна-| 300 | 300 | | | |чення за стендовою | | | | | |технологiєю | | | ---------------------------------------------------------------------- * Максимальна температура теплової обробки залежить вiд тепло- стiйкостi смоли що утворює робочi поверхнi форм. ** Окрiм тепловоїобробки в автоклавi Таблиця 6.3 Рекомендованi термiни експлуатацiїметалоформ ---------------------------------------------------------------------- | |Середнє число оборотiв | | | форми до ремонту | | Тип форми |-----------------------| | |поточного |капiтального| |--------------------------------------------------------------------| |1 Пересувана i така що перемiщується | |--------------------------------------------------------------------| |- з шарнiрним крiпленням бортiв до пiддонiв | 50-70 | 550 | |--------------------------------------------------------------------| |- з нерозбiрна пiддон зi знiмною бортос- | 80-100 | 650-700 | | насткою | | | |--------------------------------------------------------------------| |2 Нерухома | |--------------------------------------------------------------------| |- з шарнiрним крiпленням бортiв до пiддонiв | 60-80 | 650 | |--------------------------------------------------------------------| |- нерозбiрна пiддон зi знiмною бортоснаст- | 100-120 | 750-800 | | кою | | | |--------------------------------------------------------------------| |З Упори силових форм i пiддонiв | 25 | 250-350 | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 6.4 Рекомендованi мастила для форм ---------------------------------------------------------------------- |Вид мастила| Компоненти мастила | Вмiст % | Галузь | | | | | використання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |Зворотна |Емульсол кислий синтетич- | 20 |Вертикальнi та | |емульсiя |ний ЕКС за ТУ 38-101536 | |горизонтальнi по-| | |--------------------------------------|верхнi металоформ| | |Насичений розчин вапна з | |i вiдсiкiв касет | | |температрою | 80 |з температурою | | |323-328 К 50-55гр. Ц | |мастила 323-328 К| | | | | 50-55гр. Ц | ---------------------------------------------------------------------- С.54 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 6.4 ---------------------------------------------------------------------- |Вид мастила| Компоненти мастила | Вмiст % | Галузь | | | | | використання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | |ЕКС | 20 | | | |--------------------------------------| | | |Насичений розчин вапна з | | Горизонтальнi | | |температурою | 70-75 | поверхнi | | |323-328 К 50-55гр. Ц | | | | |--------------------------------------| | | |Солярове масло | 5-10 | | |--------------------------------------------------------------------| |Пряма |ЕКС | 10 | | |емульсiя |--------------------------------------| | | |Кальцинована сода | 0 5-1 | Те саме | | |--------------------------------------| | | |Вода | 89 | | | |--------------------------------------------------------| | |Масло трансмiсiйне авто- | |Вертикальнi та | | |тракторне - нiгрол марки З| 10-15 |горизонтальнi по-| | |--------------------------------------|верхнi металоформ| | |Мило господарське | 0 6-1 | | | |--------------------------------------| | | |Вода | 84-89 4 | | | |--------------------------------------------------------| | |Масло трансмiсiйне авто- | | | | |тракторне - нiгрол марки I| 10 | | | |--------------------------------------| | | |Солярове масло | 1 | Те саме | | |--------------------------------------| | | |Мило господарське | 0 6-1 | | | |--------------------------------------| | | |Вода | 88-88 4 | | |--------------------------------------------------------------------| |Розчин наф-|Петролатум | 20-50 |Дерев'янi та ме- | |топродуктiв|--------------------------------------|талевi форми | | |Гас | 50-80 | | | |--------------------------------------------------------| | |Солiдол | 17-50 | | | |--------------------------------------| Те саме | | |Солярове масло | 50-88 | | | |--------------------------------------------------------| | |Веретенне масло | 25 | | | |--------------------------------------| Металоформи | | |Солярове масло | 75 | | | |--------------------------------------------------------| | |Машинне масло | 50 | | | |--------------------------------------| | | |Гас | 50 | Те саме | | |--------------------------------------| | | |Солiдол | 33 3 | | | |--------------------------------------| | | |Солярове масло | 33 4 | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.55 Продовження таблицi 6.4 ---------------------------------------------------------------------- |Вид мастила| Компоненти мастила | Вмiст % | Галузь | | | | | використання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| |Воскова |Паста ОПЛ | 5-10 у |Поверхнi виробiв | |емульсiя | |перерахунку|до яких ставлять-| |ОПЛ-С | |на вiск |ся пiдвищенi | | | | |вимоги | | |--------------------------------------| | | |ЕКС | 5-10 | | | |--------------------------------------| | | |Вода | Решта | | |--------------------------------------------------------------------| |Маслянi |Вiдпрацьованi мiнеральнi | |Поверхнi виробiв | | |масла МИО i ММО за | - |невидимi в умовах| | |ГОСТ 21046 | |експлуатацiї | |--------------------------------------------------------------------| |Консистент-| 35 | 35 |Поверхнi виробiв | |на Технiч-|--------------------------------------|до якостi яких | |ний вазелiн|Cтеарин | 15 |ставляться пiдви-| | |--------------------------------------|щенi вимоги | | |Солярове масло | 50 | | | |--------------------------------------| | | |Технiчний вазелiн | 70 | | | |--------------------------------------| | | |Стеарин | ЗО | | |--------------------------------------------------------------------| |Для касет |Петролатум | 25-50 |Стiнки формуваль-| | | | |вiдсiкiв бортове| | |Солярове масло або гас | |оснащення фiкса-| | | | |тори штирi ко- | | | | |робки | |--------------------------------------------------------------------| | |Солярове масло | 40 | | | |--------------------------------------| | | |Солiдол | 20 | | | |--------------------------------------| | | |Зола ТЕС | 40 | | | |--------------------------------------| | | |Солярове масло | 34 | Те саме | | |--------------------------------------| | | |Солiдол | 17 | | | |--------------------------------------| | | |Вапно гiдратне гашене | 49 | | | |--------------------------------------| | | |Глина кембрiйська | 17-25 | | | |--------------------------------------| | | |Вода | 75-83 | | | |--------------------------------------------------------| | |Нiгрол | 15 |Стояки формуваль-| | |--------------------------------------|них вiдсiкiв | | |Мило господарське або рiд-| 1 | | | |ке | | | ---------------------------------------------------------------------- С.56 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 6.4 ---------------------------------------------------------------------- |Вид мастила| Компоненти мастила | Вмiст % | Галузь | | | | | використання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | |Вода | 84 | | | |--------------------------------------------------------| | |Нiгрол | 15 | | | |--------------------------------------| | | |Емульсол марок Е-1 А | | | | |Е-2 Б E-3 B за | 3 | | | |ГОСТ 1975 | | | | |--------------------------------------| Те саме | | |Вода | 82 | | | |--------------------------------------| | | |Веретенне масло марки М-5 | - | | | |--------------------------------------| | | |Гальмове масло | - | | | |--------------------------------------------------------| | |Солiдол | |Бортовi оснащен- | | | | - |ня фiксатори | | | | |штирi коробки | | |--------------------------------------------------------| | |Парафiн | - |Знiмнi фiксатори | ---------------------------------------------------------------------- 6.6. Рекомендованi у табл 6.4 мастила належить наносити на робочi поверхнi форм тонким рiвномiрним шаром: - емульсiйнi - механiзованими пристроями розпилюванням за допо- могою форсунок або вудок а також валиками що обертаються; - маслянi та консистентнi - вручну. Утворення скупчень мастила на робочiй поверхнi пiддону не допус- кається. Надлишки мастила повиннi бути видаленi ганчiр'ям. Не повинно бути на поверхнi форм патьок та краплин мастила. Усi замковi та шарнiрнi з'єднання форм необхiдно змащувати сумiш- шю солiдолу з графiтом пiсля кожних 5-10 оборотiв форми. 7. АРМУВАННЯ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ 7.1. Установлення в форму i фiксування ненапружуваних арматурних виробiв та закладних елементiв 7.1.1. Подання та установлення зiбраних просторових або об'ємних каркасiв у форму вiдсiк повинно провадитися краном iз застосуванням самобалансуючих траверс. Арматурний каркас у формi повинен бути зафiксований при цьому належить ураховувати регламентованi вiдповiдним стандартом вiдхилення вiд розмiрiв з якими виготовлений каркас та зiбрана форма. 7.1.2. Фiксатори що забезпечують проектне положення арматури в формi та товщину захисного шару бетону установлюють на арматурних стержнях каркасiв сiток переважно у мiсцях схрещення стержнiв у шаховому порядку. Крок вiдстань установлення фiксаторiв на ненапружуванiй армату- рi повинен становити: Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.57 - 400-500 мм для дiаметра d 3-4 MM; - 600-800 мм для d = 5-6 мм; - 800-1200 мм для d = 8-12 мм. Для напружуваноїарматури наведенi вiдстанi збiльшуються у 4 рази. 7.1.3. Автономнi закладнi елементи належить фiксувати як прави- ло шляхом закрiплення їх до форм iз застосуванням рознiмних з'єднань що складаються з iнвентарних фiксаторiв або фiксаторiв одноразового використання якi з'єднують з формою закладнi елементи крiзь отвори в їх пластинах. Iнвентарнi знiмнi гвинтовi фiксатори повиннi витягуватися iз закладних елементiв до початку тепловоїобробки бетону виробу. Фiксатори одноразового використання що залишаються у закладних елементах пiд час тверднення бетону i виймання виробу з форми не повиннi перешкоджати вiльному обопiльному перемiщуванню виробу та форми пiд час кантування i розпалублення. Автономнi закладнi елементи фiксацiя яких до форми практично нездiйсненна належить крiпити до просторового або об'ємного каркаса за допомогою електрозварювання на спецiальних кондукторах. З'єднання закладних елементiв з арматурним каркасом повиннi забезпечувати проектне положення закладних елементiв пiсля установлення каркаса в форму та пiд час формування виробiв. 7.1.4. Фiксування стропувальних петель та арматурних випускiв рекомендується провадити переважно в'язальним дротом прикрiплюванням: - до форми; - до форми та арматурного каркаса; - до форми з обпиранням їх на пiддон через фiксатори-пiдкладки; - до арматурного каркаса з обпиранням на пiддон форми через фiксатори-пiдкладки; - до арматурного каркаса. 7.1.5. Стропувальнi петлi та стержнi-випуски розташованi поблизу бортiв форми належить фiксувати iнвентарними пристроями що установ- ленi на цих бортах. Закрiплювання петель та випускiв до арматурного каркаса з метою їх фiксацiї належить провадити переважно в'язальним дротом. Цi з'єднання повиннi забезпечувати проектне положення петель та випускiв пiсля установлення каркаса в форму i пiд час формування виробiв. 7.2. Натягування напружуваної арматури на упори форм або стендiв 7.2.1. Механiчне натягування арматури на упори форми стенда належить провадити в два етапи. На першому етапi арматуру слiд натягувати iз зусиллям що дорiв- нює 45-50% заданої проектом величини. Пiсля цього перевiрити вiдповiд- нiсть проекту розташування напружуваної арматури установити i зафiк- сувати вiдповiдно з роздiлом 7.1 та робочими кресленнями на вироби за- кладнi елементи просторовий об'ємний або плоскi арматурнi каркаси та сiтки i закритi борти форми. Для пiдвищення точностi натягування арма- тури перед груповим натягуванням жмута або пакета слiд попередньо ко- жен арматурний елемент дрiт канат пасмо вирiвняти пiдтягуванням зусиллям що дорiвнює 10% проектного. На другому етапi арматуру слiд натягувати до заданої проектної величини зусилля з перетягуванням на 10% при якому арматуру утримува- ти протягом 3-5 хв пiсля чого зусилля натягування знизити до проект- С.58 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 ної величини. Механiчне натягування на упори форми належить здiйснювати як правило гiдравлiчними домкратами одночасно для всiєї натягуваної арматури воробу. Контроль зусилля пiд час механiчного натягування арматури гiдрав- лiчними домкратами повинен виконуватися одночасно манометром ГОСТ 8629 i за подовженням арматури. Результати вимiрiв величини зусилля натягування арматури за показниками манометра i за подовженням армату- ри не повиннi вiдрiзнятися бiльше нiж на 10%. З метою перевiрки рiв- номiрностi натягування дроту пасом або стержнiв належиiь провадити порiвняння одержаних даних загальної величини зусилля групового натя- гування за показаннями перевiреного манометра гiдродомкрата i величини зусилля натягування кожною окремого дроту пасма або стержня визначе- ної за показаннями приладiв. 7.2.2. Тривалiсть механiчного натягування арматури на упори форми стендiв рекомендується визначати швидкiстю деформування напружуваної сталi яка повинна бути не бiльше нiж 200 мм за хвилину а також збiльшенням напруги в арматурi яке не повинне перевищувати 490 МПа 5000 кгс/см2 за хвилину. 7.2.3. Силовi форми пiддони i стенди повиннi бути спорядженi комплектом стацiонарних або знiмних iнвентарних козиркiв що закрива- ють упори або установленими на торцях форм стендiв вiдбiйними стiнка- ми якi захищають працюючих вiд травм у випадку обриву натягуваної ар- матури чи тимчасових кiнцевих анкерiв. 7.2.4. Зiстикованi напружуванi арматурнi стержнi необхiдно розмi- щувати у залiзобетонному виробi таким чином щоб стики розташовувалися врозбiг у вiдповiдностi з типом i призначенням виготовлюваного виробу. Стиковi з'єднання та з'єднання обiрваних високомiцного дроту ка- натiв пасом повиннi виконуватися i розмiщуватися у залiзобетонному виробi вiдповiдно до вимог що викладенi у пп. 5.1.14 5.1.15. 7.2.5. Електротермiчне натягування арматури на упори форми або стенда належить провадити в такiй послiдовностi: - подавання заготовлених стержнiв з анкерними пристроями в установку для електронагрiвання або арматурних пруткiв в установку для механiзованоїзаготiвлi та натягування арматурних стержнiв; - нагрiвання стержнiв i метою їх подовження на задану величину; - вiльне укладання та фiксацiя нагрiтих стержнiв в жорстких упорах де стержнi напружуються до проектної величини в процесi остигання i коротшання. Щоб уникнути зниження умовної границi текучостi та тимчасового опору напружуваної арматури температура нагрiвання її не повинна перевищувати максимально допустимої що подана в табл. 7.1. 7.2.6. Допустимi значення вiдхилення середньоарифметичної контро- льованої проектної напруги арматури у залiзобетонних виробах: - I класу точностi: усi вироби i категорiї трiщиностiйкостi кроквянi пiдкроквянi балки i ферми ребристi плити покриття завдовжки 12 м i бiльше з пасмовою та дротяною напруженою арматурою - до +-5%; - II класу точностi: ребристi плити покриття i перекриття кроквянi i пiдкроквянi балки та ферми ригелi прогони з стержневою напруженою арматурою пустотнi та суцiльнi плоскi Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.59 плити перекриття iз пасмовою дротяною та стержневою напруженою арматурою - до +10%. Граничнi вiдхилення проекгної величини контрольованої напруги арматури при натягуваннi електротермiчним або електротермомеханiчним способом не повиннi перевищувати значень що наведенi у табл. 7.2. 7.3. Натягування напружуваної арматури на бетон виробу 7.3.1. Механiчне натягування арматури на бетон виробу належить виконувати в такiй послiдовностi: - пiдготувати домкрати до роботи iз заклинюванням або заанкеруванням кiнцiв напружуваної арматури у захватному пристрої; - провести випрямлення витягування слабини а потiм натягування арматури до величини зусилля значення якого на 10% перевищує проектне i витримувати його на цьому рiвнi протягом 5 хв з наступним зменшенням до проектного; - заанкерувати або запресувати натягнуту арматуру вивiльнити арматуру вiд захватного пристрою домкрата та обрiзати кiнцi натягнутих жмутiв дроту автогеном бензорiзом або електричною дугою на вiдстанi 30-50 мм вiд торця анкерного пристрою. Таблиця 7.1 Температура нагрiвання арматурної сталi пiд час електротермiчного натягування арматури на упори К гр. Ц ---------------------------------------------------------------------- | Арматурна сталь | Температура нагрiвання | |--------------------------------------------------------------------| | Клас |Марка чи дiаметр мм| Рекомендована | Максимально | | | | | допустима | |--------------------------------------------------------------------| | A-V |23Х2Г2Т | 673 400 | 773 500 | |--------------------------------------------------------------------| | A-VI |22Х2Г2С 22Х2Г2ТА10 | 673 400 | 773 500 | |--------------------------------------------------------------------| | AT-IV |20ГС | 673 400 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| | AT-V |20ГС 20ГС2 | 673 400 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| | AT-VI |20ГС 20ГС2 | 673 400 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| | AT-VII |30XC2 | 673 400 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| |AT-VIII |ЗОХГ2С | 673 400 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| | |20ХГ2Ц | 673 400 | 773 500 | | A-IV |--------------------------------------------------------| | |80C | 673 400 | 873 600 | |--------------------------------------------------------------------| |А-IIIв |35ГС 25Г2С | 623 350 | 723 450 | |--------------------------------------------------------------------| | | d=4 | 573 300 | 623 350 | | |--------------------------------------------------------| | Bp-II | d=5 | 573 300 | 673 400 | | |--------------------------------------------------------| | | d=6 | 573 300 | 723 450 | ---------------------------------------------------------------------- С.60 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Примiтки. 1. Максимальна температура нагрiвання термiчно змiцненої сталi класiв AT-VI-AT-VIII може бути пiдвищеною до 723 К 500гр. Ц . У цьому випадку розрахунковий опiр арматури зменшується i приймається тотожним сталi класу AT-V. 2. Максимальна температура нагрiвання дроту d = 4 мм може бути пiдвищена до 673 К 400гр. Ц а дроту d = 5 i 6 мм - до 723 К 500гр. Ц . У цьому випадку розрахунковий опiр арматури зменшується на 10%. Таблиця 7.2 Максимально допустимi вiдхилення величини контрольованої напруги арматури для електротермiчного i електромеханiчного способiв натягування МПа кгс/см ---------------------------------------------------------------------- | | Допустиме граничне | | Довжина арматури | вiдхилення величини контрольованої напруги | | що натягується м |----------------------------------------------| | | для звичайного | для автоматизованого | | | натягування | заготовлення i | | | | натягування | |--------------------------------------------------------------------| | 5 0 | +100 1020 | +50 510 | |--------------------------------------------------------------------| | 6 5 | +80 820 | +45 460 | |--------------------------------------------------------------------| | 9 5 | +70 710 | +40 410 | |--------------------------------------------------------------------| | 13 0 | +60 610 | +40 410 | |--------------------------------------------------------------------| | 16 0 | +55 560 | +35 360 | |--------------------------------------------------------------------| | 19 0 | +50 510 | +35 360 | |--------------------------------------------------------------------| | 25 0 i бiльше | +45 460 | +35 360 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки: 1. Для промiжних значень довжини арматури вiдхилення величини контрольованої напруги слiд визначати лiнiйною iнтерполяцiєю. 2. Належить приймати значення допустимого вiдхилення величини контрольованої напруги якщо вони наведенi у робочих кресленнях на вироби. Закiнчення витягування слабини та початок натягування повинно вiдповiдати тиску 0 5-1 МПа за показанням манометра. Пiсля закiнчення витягування на стержнях дротах жмута або на деталях домкрата належить нанести контрольнi позначки якi служать для вимiрювання подовження арматури пiд час натягування. Натягування арматури слiд провадити двома вiдтарованими домкрата- ми одночасно з двох кiнцiв виробу. Допускається натягування арматури з однiєї сторони при довжинi каналу не бiльше нiж 12 м. Другий кiнець арматури у цьому випадку повинен бути заанкерований вручну. Контроль величини натягу арматури повинен виконуватися за показаннями манометра домкрата i одночасно за фактичною величиною подовження арматури. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.61 7.3.2. Натягування арматури на бетон виробу або упори форм електротермомеханiчним способом належить виконувати у такiй послiдов- ностi: - пiдготувати навивну машину або установку; - здiйснити безперервне навивання з бухти дроту або пасом що напружуються проходячи крiзь натягувальний пристрiй вантажну клiтку та нагрiваються у електроконтактах; - заанкерити кiнець нагрiтого i натягнутого дроту або пасма в якому пiсля остигання i коротшання установиться загальна напру- га що задана проектом. Попередню напругу дроту здобуту внаслiдок натягування його вантажними пристроями належить приймати в межах 25-50% вiд величини загальної напруги заданої проектом найменше значення при невеликiй довжинi дроту . Температуру нагрiвання високомiцного дроту класу Вр-II слiд приймати в межах 573-673 К 300-400гр. Ц в залежностi вiд дiа- метра дроту d = 5-8 мм . Тривалiсть нагрiвання не повинна перевищу- вати ЗО с. 8. ФОРМУВАННЯ ВИРОБIВ 8.1. Укладання та ущiльнення бетонної сумiшi 8.1.1. Вибiр робочих параметрiв формувального обладнання та вiд- повiдних їм формувальних властивостей бетонних сумiшей для виготовлен- ня в конкретних виробничих умовах конкретних видiв виробiв рекоменду- ється здiйснювати керуючись додатком Б. 8.1.2. Тривалiсть часу вiд моменту приготування до моменту укладання бетонної сумiшi у форми не повинна перевищувати строк по- чатку тужавлення цементного тiста. Тривалiсть часу вiд моменту вивантаження сумiшi зi змiшувача до формування виробiв повинно бути не бiльше: для сумiшей важкого дрiбнозернистого конструкцiйного легкого i напружуваного бетону - 45 хв; для бетонних сумiшей на пористих заповнювачах i з повiтровтягуючи- ми добавками бетонних сумiшей для виготовлення попередньо напружених виробiв у силових формах - ЗО хв; для сумiшей на цементах з малими строками тужавлення та попередньо розiгрiтих - 15 хв. В окремих випадках цi параметри уточнюються експериментальним шляхом з урахуван- ням особливостей в'яжучого введення хiмiчних добавок температури навколишнього середовища та iн. Перерва при пошаровому формуваннi виробiв з жорстких сумiшей пiд час укладання рiзних бетонних монолiтних шарiв у багатошарових виро- бах а також тривалiсть часу вiд приготування бетонної сумiшi до мо- менту видалення з неї надлишкової води центрифугуванням вакуумуванням та iншими подiбними методами формування не повиннi перевищувати строки початку тужавлення цементного тiста. 8.1.3. Для формування виробiв заввишки понад 500 мм а також у формах з важкопрохiдними зонами рекомендується укладання i ущiльнення бетонної сумiшi шарами заввишки 150-300 мм. 8.1.4. Пiд час формування довгомiрних виробiв укладання i ущiль- нення сумiшi може здiйснюватися послiдовно вiд одного кiнця до iншого або вiдповiдним включенням окремих груп вiбропристроїв або шляхом безперервного чи циклiчного перемiщення робочих органiв. С.62 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 8.1.5. Для формування тонкостiнних виробiв завтовшки до 100 мм надається перевага застосуванню високочастотних гармонiйних коливань вiд 4000 до 6000 кол/хв. 8.1.6. Пiд час формування в касетних установках рiзниця у рiвнях бетонної сумiшi що укладається у вiдсiках не повинна перевищувати 500 мм. Якщо за якихось причин один з вiдсiкiв не заповнюється сумiшшю то у ньому встановлюються додатковi розпiрки. 8.1.7. Для забезпечення рiвномiрної щiльностi бетону та зменшення рiзницi мiж мiцнiстю верхньої та нижньої частини виробiв у касетних установках рекомендується заповнювати вiдсiки сумiшшю з заданою рухливiстю на висоту нижче верху на 300 мм. Верхнiй шар що залишився доформовувати бетонною сумiшшю з бiльш у 2-3 рази низькою рухливiстю з додатковим ущiльненням цього шару глибинними вiбраторами. 8.1.8. У випадку вимушеного зупинення формування виробу що перевищує за тривалiстю строк тужавлення цементного тiста подальше формування належить здiйснювати пiсля вилучення цементної плiвки з контактної поверхнi затвердiлого бетону та продування її стисненим повiтрям. 8.1.9. Необхiдно ретельно слiдкувати за правильним встановленням i надiйним закрiпленням форми на посту ущiльнення бетонної сумiшi вiброплощадцi центрифузi i т.п. 8.1.10. Розподiл амплiтуд змiщень по площинi форми що контактує з бетонною сумiшшю для станкового та зовнiшнього вiбрування а також на поверхнях робочих органiв пристроїв поверхневого та внутрiшнього вiбрування повинен бути рiвномiрним. Вiдхилення значень амплiтуди в окремих точках повинно бути не бiльше нiж 30% середнього значення. 8.1.11. Амплiтуда змiщень вiброплощадок з частотою коливань 25 Гц рекомендується у дiапазонi 0 6-1 0 мм з частотою 50 Гц - 0 3-0 6 мм та з частотою 66-75 Гц - 0 2-0 3 мм. Вiброплощадки з меншим значенням амплiтуди змiщень належить застосовувати для ущiльнення сумiшi у виробах з меншими товщинами. Низькочастотнi режими станкового об'ємно- го вiброущiльнення бетонних сумiшей допускається при використаннi в їхнiх складах пластифiкуючих добавок. Тривалiсть ущiльнення сумiшей на вiброплощадках не повинна перевищувати 1 5-3 хв. 8.1.12. Вiбропротягувальнi пристрої пiд час виготовлення ребрис- тих плит i панелей-оболонок з ребрами заввишки понад 25 см застосову- ються тiльки для формування верхньої тонкостiнної частини виробу. 8.2. Опоряджування поверхонь виробiв пiд час формування 8.2.1. У процесi формування виробiв можуть утворюватися фасаднi поверхнi рекомендованi способи декоративного опорядження котрих наведенi у табл. 8.1. 8.2.2. Перерва мiж укладанням декоративного i конструктивного бетонiв не повинна перевищувати у закритих цехах - 1 5 год i на полiгонах - 1 год. При бiльш тривалих перервах у формуваннi необхiдно вживати заходи що до лiквiдацiї плiвки з цементного тiста що утворилася зверху на укладеному i ущiльненому шарi бетону або розчину. 8.2.3. Для опоряджування виробiв керамiчними плитками перед Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.63 укладанням розчину плитки необхiдно рiвномiрно зволожити за допомогою розпилювача. Витрата води на 1 м2 керамiчних плиток: з водопоглинанням 4% вiд 100 до 150 г з водопоглинанням 8% - вiд 200 до 300 г. Таблиця 8.1 Способи декоративного опорядження чiльних фасадних поверхонь виробiв до тверднення бетону ---------------------------------------------------------------------- | Способ опорядження |Кiлькiсть варiантiв|Довговiчнiсть | | |кольорних вирiшень | рокiв | |--------------------------------------------------------------------| | 1 Для формування "лицем догори" | |--------------------------------------------------------------------| |1.1 Утеплювання присипання у шар| | | | розчину декоративного запов- | До 20 | До 50 | | нювача | | | |--------------------------------------------------------------------| |1.2 Утворення рельєфу або малюнка| | | | витискуванням або занурюван- | | | | ням у шар розчину штампiв iз | До 20 | До 50 | | застосуванням полiмерної | | | | плiвки або цупкої тканини | | | |--------------------------------------------------------------------| |1.3 Утворення рельєфу "пiд шубу" | | | | механiчним обробленням шару | До 20 | До 50 | | розчину | | | |--------------------------------------------------------------------| |1.4 Укладання шару декоративної | | | | сумiшi | До 20 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |1.5 Оголення крупного заповнювача| | | | декоративного шару шляхом ви-| До 20 | До 50 | | мивання розчину водою | | | |--------------------------------------------------------------------| |1.6 Оголення крупного заповнювача| | | | декоративного шару з уповiль-| До 20 | До 50 | | нювачем тверднення | | | |--------------------------------------------------------------------| | 2 Для формування "лицем донизу" | |--------------------------------------------------------------------| |2.1 Укладання шару декоративної | | | | сумiшi | До 20 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |2.2 Оголення крупного заповнювача| | | | декоративного шару з уповiль-| До 20 | До 50 | | нювачем тверднення | | | |--------------------------------------------------------------------| |2.3 Укладання килимкiв з керамiч-| | | | ною плиткою неполив'яною | До 4 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |2.4 Укладання килимкiв з керамiч-| | | | ною плиткою полив'яною | До 30 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |2.5 Укладання килимкiв скляної | | | | плитки | До 10 | До 50 | ---------------------------------------------------------------------- С.64 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 8.1 ---------------------------------------------------------------------- | Способ опорядження |Кiлькiсть варiантiв|Довговiчнiсть | | |кольорних вирiшень | рокiв | |--------------------------------------------------------------------| |2.6 Укладання шлакоситалових | | | | плиток | До 15 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |2.7 Укладання битої керамiчної | | | | плитки i кольорового скла | До 30 | До 50 | |--------------------------------------------------------------------| |2.8 Утворення рельєфу за допомо- | | | | гою матриць з гуми епоксид-| | | | них смол металу склопласти-| | | | ка або рельєфоутворювача | | | | крупного заповнювача арма- | До 20 | До 50 | | тури та iн. накритого син- | | | | тетичною термостiйкою плiвкою| | | ---------------------------------------------------------------------- Розчин повинен укладатися на керамiчнi плитки до укладення бетонної сумiшi не пiзнiше нiж через 5 хв пiсля їх зволоження. Рухливiсть розчину повинна складати для плиток з водопоглинанням до 2% - вiд 3 до 5 см вiд 2 до 8% - вiд 5 до 7 см. Товщину шару розчину слiд приймати у межах вiд 5 до 15 мм. 8.2.4. Для загладжування вiдкритих горизонтальних поверхонь свi- жовiдформованих виробiв належить застосовувати спецiалiзованi машини параметри робочих органiв яких рекомендуються у табл. 8.2. 8.2.5. Для пiдвищення якостi нижнiх лицьових поверхонь виробiв що формуються зменшення кiлькостi i розмiрiв пор належить викорис- товувати: водну пластифiкацiю нижнього шару бетонноїсумiшi що дося- гається рiвномiрним розпилюванням води 0 5-0 7 л/м3 по змащенiй по- верхнi пiддону; пластифiкуючi пiдстилаючi шари з виливаних цементно- пiщаних розчинiв сумiш крейди портландцементу i пiску ; емульсiйне мастило на основi воскових компонентiв у поєднаннi з рухливими бетон- ними сумiшами; укладання на пiддони спецiальних паст; склопластиковi або залiзобетоннi пiддони з полiмерним покриттям; емульсiйне мастило ОЕ-2; ударнi вiброударнi та високочастотнi режими ущiльнення. 8.3. Формування виробiв з попередньо розiгрiтих бетонних сумiшей 8.3.1. Попередньо розiгрiту бетонну сумiш рекомендується подавати до постiв формування виробiв у закритих утеплених бункерах кюбелях . 8.3.2. Вiдстань транспортування розiгрiтих сумiшей вiд бетонозмi- шувача до поста формування не повинна перевищувати 50 м. 8.3.3. Подавання сумiшi на пост формування допускається не бiльше нiж з двома перевантаженнями пiсля попереднього контролю стану сумiшi та умов транспортування. 8.3.4. Для зменшення теплових втрат розiгрiту бетонну сумiш реко- мендується укладати у пiдiгрiту форму вiдсiки касети або термоформу. 8.3.5. Тривалiсть часу вiд закiнчення приготування попередньо розiгрiтої сумiшi до початку формування та пiсля формування до початку Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.65 ТО виробiв повинна бути мiнiмальною. Таблиця 8.2 Галузь застосування та основнi параметри загладжувальних пристроїв ---------------------------------------------------------------------- | | | | Швидкiсть | | | |Визна- |--------------------------| | Пристрiй | Призначення |чальний |руху рабо- |поздов-|попе- | | | |розмiр |чого органу|жнього |речно-| | | |пристрою | |руху |го ру-| | | | мм | | м/вх | ху | | | | | | | м/хв | |--------------------------------------------------------------------| |Диск |Остаточне | Дiаметр | | | | | |загладжування | 400-1300| 9-15 м/с | 5-8 | 4-6 | |--------------------------------------------------------------------| |Валок |Калiбрування по-| | | | | | |переднє та оста-| Дiаметр |6 9-6 25м/c| 1-35 | - | | |точне загладжу- | 220-370 | | | | | |вання | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Брус iз зво- |Калiбрування | Ширина | 180 | | | |ротнопосту- |попереднє загла-| 200 | ходiв/хв | | | |пальним |джування | |при змiщен-| | | |рухом | | |нi за один |0 6-4 7| - | | | | | хiд на | | | | | | |80-180 мм | | | ---------------------------------------------------------------------- Продовження таблицi 8.2 ---------------------------------------------------------------------- | | |Питоме тиснення| Продук- |Легкоукла-| | | |робочого органу|тивнiсть |дальнiсть | | Пристрiй | Призначення |на поверхню що| м2/хв |сумiшей | | | |загладжується | |що заглад-| | | | | |жуються | |--------------------------------------------------------------------| |Диск |Остаточне | 0 6-1 КПа | | Ж1-ЖЗ | | |загладжування | 60-100 кгс/м2 | 3-5 | Рб1 | |--------------------------------------------------------------------| |Валок |Калiбрування по-| | | | | |переднє та оста-| 1-1 5 кН/м | | | | |точне загладжу- | 100-150 кгс/м | 2 1-3 | Ж1 Рб1 | | |вання | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Брус iз зво- |Калiбрування | | | | |ротнопосту- |попереднє загла-| 0 3-0 5 КПа | | Ж1 Рб1 | |пальним |джування | 30-50 кгс/м2 | 2 1-3 5 | Рб2 | |рухом | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 8.3.6. Тривалiсть часу вiд моменту закiнчення приготування рiзних розiгрiтих сумiшей до початку формування виробiв не повинна перевищу- вати значень що наведенi у табл. 8.3. С.66 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 8.3 Максимально допустима тривалiсть витримування попередньо розiгрiтоїбетонноїсумiшi хв ---------------------------------------------------------------------- |Група цементу|Водоцементне|Температура розiгрiвання сумiшi К гр. Ц | | | вiдношення |-----------------------------------------| | | В/Ц | 318-328 45-55 | 329-333 56-60 | |--------------------------------------------------------------------| | | До 0 55 | 25 | 20 | | I |------------------------------------------------------| | |Бiльше 0 55 | 20 | 15 | |--------------------------------------------------------------------| | | До 0 55 | 20 | 15 | | II |------------------------------------------------------| | |Бiльше 0 55 | 15 | 10 | |--------------------------------------------------------------------| | | До 0 55 | 15 | 10 | | III |------------------------------------------------------| | |Бiльше 0 55 | 10 | 10 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Для сумiшi що транспортується стрiчковим конвейєром наведена тривалiсть часу повинна бути зменшена на 5 хв. 8.3.7. Швидкiсть охолодження 1 м сумiшi або виробу об'ємом 1 м рекомендується визначати за табл. 8.4. Для цього значення що поданi в таблицi слiд помножити на прийняту тривалiсть транспортування та укладання сумiшi а також формування i витримування виробiв до ТО. Таблиця 8.4 Питома швидкiсть охолодження попередньо розiгрiтої сумiшi та свiжовiдформованого виробу К гр. Ц /хв ---------------------------------------------------------------------- |Температура |Транспортування сумiшi|Переванта-|Витримування виробiв | |розiгрiвання|----------------------|ження та | до ТО з модулем | |сумiшi |у бункерi| стрiчковим |укладання | поверхнi 1/м | |К гр. Ц | | конвейєром | сумiшi |---------------------| | | | | | до 10 |бiльше 10 | |--------------------------------------------------------------------| | 333 60 |0 04/0 17| 0 6/- | 1 0/2 7 | 0 25/0 65| 0 4/1 0 | |--------------------------------------------------------------------| | 323 50 |0 03/0 15| 0 5/- | 0 7/2 4 | 0 2/0 5 | 0 3/0 9 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Над рискою - швидкiсть охолодження при температурi навколишнього середовища 293 К 20гр. Ц ; пiд рискою - при температурi 253 К мiнус 20гр. Ц . 8.4. Безопалубне формування негайне та прискорене розпалублення 8.4.1. При застосуваннi негайного або прискореного розпалублення виробiв або їхнiх елементiв а також безопалубного формування зусилля що дiють на свiжовiдформованi вироби вiд їх маси та розпалублення Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.67 повиннi бути пов'язанi зi структурною мiцнiстю ущiльненої бетонної су- мiшi. Мiцнiсть ущiльненої сумiшi що визначається дослiдним шляхом належить приймати за результатами дослiдних формувань виробiв та пiдвищувати за рахунок збiльшення жорсткостi сумiшi та iнтенсифiкацiї процесiв ущiльнення застосування добавок-прискорювачiв тужавлення i тверднення вакуумування попереднього витримування та iнших заходiв. Структурна мiцнiсть ущiльнених сумiшей повинна бути не менше нiж 0 1 МПа 1 кгс/ см2 . Напрямок розпалубних зусиль належить задавати виходячи з умови вiдокремлення елементiв бортоснастки за рахунок її зсуву вiдносно поверхнi виробiв що розпалублюються. При застосуваннi оснастки у виглядi жорсткої рами або при виготовленнi виробiв у формах-матрицях що не розкриваються кут нахилу граней вiдносно напрямку розпалублення повинен бути в межах 0 052-0 171 рад 3-10гр. . 8.4.2. Для безопалубного формування прискореного та негайного розпалублення повинно бути забезпечено: - вiльне входження в оснастку арматурного каркаса; - плавне без рiзких поштовхiв транспортування свiжорозпалублених виробiв на пiддонах а їх опоряджування - з прикладанням незначних зусиль; - заданi мiцнiсть та щiльнiсть бетону якiсть поверхонь i габаритнi розмiри виробiв. 9. ТЕПЛОВА ОБРОБКА ВИРОБIВ 9.1. Рацiональнi витрати теплової енергiї 9.1.1. Рекомендованi напрямки рацiонального витрачання теплової енергiї для теплової обробки ТО виробiв поданi в табл. 9.1. Таблиця 9.1 Шляхи рацiонального витрачення теплоїенергiї для ТО виробiв ---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Змiст | | заходу | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |1 Вибiр режимiв ТО |1.1 Застосування хiмiчних добавок-прискорювачiв | | на основi систем-| тверднення бетону | | процесу виготов- |------------------------------------------------| | лення виробiв |1.2 Застосування швидкотверднучих цементiв | | |------------------------------------------------| | |1.3 Урахування активностi та ефективностi | | | цементу в процесi ТО | | |------------------------------------------------| | |1.4 Попереднє розiгрiвання бетонної сумiшi | | |------------------------------------------------| | |1.5 Двостадiйна ТО виробiв | | |------------------------------------------------| | |1.6 Застосування при одному оборотi за добу | | | пропрацювальних камер низькотемпературних | | | "термосних" режимiв | ---------------------------------------------------------------------- С.68 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 9.1 ---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Змiст | | заходу | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | |1.7 Перехiд до дво- та тризмiнних бригадах | | | формувальникiв форми та камери не | | | закрiплюються за бригадами | | |------------------------------------------------| | |1.8 Урахування набирання мiцностi в перiод | | | мiжзмiнних перерв | | |------------------------------------------------| | |1.9 Нормування та оперативний облiк витрат | | | теплової енергiї для агрегатiв ТО | | |------------------------------------------------| | |1.10 Тверднення бетону виробiв в природних | | | умовах | | |------------------------------------------------| | |1.11 Використання сонячної енергiї | | | гелiотермообробка виробiв | |--------------------------------------------------------------------| | 2 Пiдвищення теп- |2.1 Iнтенсифiкацiя теплообмiну мiж грiючим | | лового к.к.д. | середовищем та виробами: | | агрегату ТО |------------------------------------------------| | |- прискорення руху пароповiтряного середовища | | | за рахунок ежектуючої дiї "гострої" пари | | | сопла ежектори насоси-кондицiонери ; | | |------------------------------------------------| | |- прискорення руху нагрiтого повiтря за рахунок| | | вентиляцiйних систем ; | | |------------------------------------------------| | |- перехiд вiд плiвкового режиму конденсацiї | | | водяної пари до крапельного за рахунок | | | утворення гiдрофобних плiвкооутворюючих | | | покриттiв виробiв або гiдрофобiзуючих добавок | | | до пари; | | |------------------------------------------------| | |- застосування барботування повiтря крiзь шар | | | нагрiтої води розмiщеної в нижнiй частинi | | | агрегату гiдроаероциркуляцiйна камера ; | | |------------------------------------------------| | |2.2 Утилiзацiя "теплових вiдходiв" | | | конденсату гарячого повiтря газiв | | | процесу ТО: | | |------------------------------------------------| | | - повернення зiбраного конденсату до | | | котельної; | | |------------------------------------------------| | | - використання зiбраного конденсату як джерела| | | тепла для гiдроаероциркуляцiйної камери; | | |------------------------------------------------| | | - використання зiбраного конденсату для | | | утворення "холодного туману" в камерах зi | | | зволожуваним середовищем; | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.69 Продовження таблицi 9.1 ---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Змiст | | заходу | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | | - перемiщення надлишкових продуктiв згорання | | | природного газу ПЗПГ або гарячого повiтря | | | до сусiднiх камер на початковий етап ТО; | | |------------------------------------------------| | | - використання ПЗПГ або гарячого повiтря для| | | пiдiгрiвання конденсату що зберiгається i | | | т.iн. | | |------------------------------------------------| | |2.3 Скорочення непродуктивних втрат тепла в | | | навколишнє середовище: | | |------------------------------------------------| | | - надiйна теплоiзоляцiя теплопроводiв | | | термоформ касетних установок а також | | | справнiсть з'єднань щiльнiсть | | | теплопроводiв та справнiсть запiрної | | | арматури; | | |------------------------------------------------| | | - надiйне ущiльнення торцевих отворiв | | | тунельних та щiлинних камер; | | |------------------------------------------------| | | - належний стан затворiв та замкiв кришок | | | ямних камер; | | |------------------------------------------------| | | - забезпечення рiвностi мiж поданим теплом i | | | теплом поглинутим виробами конструкцiями | | | камери i втратами його за рахунок | | | теплопровiдностi огороджень камери термосне| | | витримування розiгрiтих виробiв . | | |------------------------------------------------| | |2.4 Скорочення витрат тепла на нагрiвання | | | огороджень агрегатiв та втрат у навколишнє | | | середовище за рахунок теплопровiдностi | | | огороджень: | | |------------------------------------------------| | | - покращення теплозахисних властивостей | | | збiльшення термiчного опору та скорочення | | | теплової ємностi огороджень шляхом | | | улаштування внутрiшньої теплової iзоляцi їз | | | металевим гiдрозахистом внутрiшньої | | | теплоiзоляцiї або багатошарових огороджень | | | iз легкого бетону з декiлькома повiтряними | | | прошарками i т.iн. ; | | |------------------------------------------------| | | - рацiональне взаємне компонування теплових | | | агрегатiв. | | |------------------------------------------------| | |2.5 Збiльшення коефiцiєнта заповнення агрегату | | | виробами за рахунок максимального | | | використання робочого простору. | ---------------------------------------------------------------------- С.70 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 9.1 ---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Змiст | | заходу | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |З Автоматизацiя |3.1 Автоматичний облiк витрат теплової енергiї. | | процесу ТО |------------------------------------------------| | |3.2 Автоматичне керування процесом ТО: | | |------------------------------------------------| | |- системи що використовують жорстке програмне | | | регулювання та рiзнi моделi процесу ТО | | | багатоканальний пристрiй "Бетон Т2-01 | | | А351-01 Мукачiвприлад комплекс з апаратурою | | | КАТБ-НДIБК системи БелНИИАУС ; | | |------------------------------------------------| | |- сучаснi системи що самонастроюються на базi | | | мiкропроцесорної технiки - НДIБВ; | | |------------------------------------------------| | |- морально застарiлi системи жорсткого | | | програмного регулювання ПРТЕ "Пуск" СКР-Ж | | | "Памiр" та iншi . | ---------------------------------------------------------------------- 9.1.2. Аналiз теплової ефективностi агрегатiв ТО належить прова- дити на основi їх теплового к.к.д. вiдношення тепла витраченого на теплову обробку виробiв до загальних витрат тепла в агрегатi . 9.2. Ефективнiсть цементiв пiд час теплової обробки 9.2.1. З метою оптимального використання теплової енергiї нале- жить враховувати в процесi пiдбирання складу бетону витрати цементу та режимiв ТО коефiцiєнт ефективностi цементу пiд час ТО Ке що ви- значається за формулою: Rто Ке = ---- 28 Rц де Rто - активнiсть цементу пiд час ТО за ГОСТ 310.4; 28 Rц - активнiсть цементу пiд час природного тверднення в нормальних умовах у вiцi 28 дiб за ГОСТ 310.4 гарантована паспортна марка цемен- ту . 9.2.2. Залежно вiд активностi пiд час ТО цементи належить вiдно- сити до однiєїз груп що наведенi в табл. 9.2. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.71 Таблиця 9.2 Розподiл цементiв за групами залежно вiд їх активностi пiд час ТО ------------------------------------------------------------- |Група | Вид | Границя мiцностi на стиск МПа кгс/см2 | | це- | це- | пiсля ТО для марок цементу | |менту |менту |---------------------------------------------| |за ак-| | | | | тив- | | 300 | 400 | |нiстю | | | | |-----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------| | | ПЦ | Бiльше 23 230 | Бiльше 27 270 | | I |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 21 210 | " 25 250 | |-----------------------------------------------------------| | | ШПЦ |Вiд 18 до 21 180-210 |Вiд 22 до 25 220-250 | | II |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 18 180 | " 22 220 | |-----------------------------------------------------------| | | ПЦ | Менше 20 200 |Менше 24 240 | | III |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 18/180/ | " 22/220/ | ------------------------------------------------------------- Продовження таблицi 9.2 ------------------------------------------------------------- |Група | Вид | Границя мiцностi на стиск МПа кгс/см2 | | це- | це- | пiсля ТО для марок цементу | |менту |менту |---------------------------------------------| |за ак-| | | | | тив- | | 500 | 550-600 | |нiстю | | | | |-----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------| | | ПЦ | Бiльше 32 320 | Бiльше 38 380 | | I |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 30 300 | - | |-----------------------------------------------------------| | | ШПЦ |Вiд 26 до 30 260-300 |Вiд 33 до 38 330-380 | | II |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 26 260 | - | |-----------------------------------------------------------| | | ПЦ | Менше 28 280 | Менше 33 330 | | III |----------------------------------------------------| | | ШПЦ | " 26/260/ | - | ------------------------------------------------------------- 9.2.3. Групи цементiв за ефективнiстю пiд час ТО належить визначати вiдповiдно до табл. 9.3. С.72 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 9.3 Група цементiв за ефективнiстю пiд час ТО ---------------------------------------------------------------------- | Група цементу | Ефективнiсть цементу | Коефiцiєнт ефективностi | |за ефективнiстю | | Ке | |--------------------------------------------------------------------| | I | Високоефективний | => 0 68 | |--------------------------------------------------------------------| | II | Середньоефективний | 0 57-0 67 | |--------------------------------------------------------------------| | III | Низькоефективний | <= 0 56 | ---------------------------------------------------------------------- 9.2.4. Орiєнтовну тривалiсть ТО виробiв до набуття 70% проектної мiцностi важкого бетону залежно вiд групи цементу за ефективнiстю рекомендується визначати за табл. 9.4. Таблиця 9.4 Тривалiсть ТО виробiв iз важкого бетону до набуття 70% проектної мiцностi залежно вiд ефективностi цементу ---------------------------------------------------------------------- | Група | Коефiцiєнт| Рекомендованi | | цементу за |ефективностi |-----------------------------------------| |ефективнiстю| Ке | проектний клас | Тривалiсть режиму | | | | марка бетону за | ТО год | | | | мiцнiстю на стиск | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | I | >= 0 68 | Всi класи марки | до 15 | |--------------------------------------------------------------------| | | |В22 5 М300 i вище | До 15 | | II | 0 57-0 67 |-----------------------------------------| | | |В20 М250 i нижче | Бiльше 15 | |--------------------------------------------------------------------| | | |В25 М350 i вище | Бiльше 15 | | | |-----------------------------------------| | | | | Не рекомендується | | | | | використовувати | | III | <= 0 56 |В22 5 М300 i нижче| для ТО внаслiдок | | | | | необхiдностi | | | | | збiльшення витрат | | | | | цементу | ---------------------------------------------------------------------- 9.3. Режими теплової обробки 9.3.1. Чим вища марка цементу i клас бетону жорсткiсть бетонної сумiшi а також температура за якої проходить попереднє витримування виробiв тим меншою може бути тривалiсть попереднього витримування. Введення хiмiчних добавок-прискорювачiв тверднення приводить до зменшення а поверхневоактивних добавок - до подовження оптимальної тривалостi попереднього витримування виробiв. Збiльшення тривалостi попереднього витримування доцiльне для ТО розпалублених свiжевiдформованих виробiв а також виробiв з великими вiдкритими поверхнями. Для зниження енергоємностi ТО виробiв завантажених до остиглих камер рекомендується пiдвищувати температуру середовища камер до 313- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.73 318 К 40-45гр.Ц шляхом короткочасного подавання пари. 9.3.2. Допускається пiдiймання температури середовища в тепловому агрегатi з постiйно прогресивно зростаючою швидкiстю наприклад за першу годину - 10-15 К гр. Ц за другу - 15-25 К гр. Ц за наступ- ну - 25-35 К гр. Ц i т.д. незалежно вiд товщини виробу та ступiн- часте пiдiймання температури наприклад за 1-1 5 год - до 303-313 К 30-40 гр. Ц витримування при такiй температурi протягом 1-2 год а потiм iнтенсивне пiдiймання температури до максимальної за 1-1 5 год окрiм обробки попередньо напружених виробiв. 9.3.3. Тривалiсть iзотермiчного нагрiвання належить визначати часом необхiдним для досягнення в центрi виробу температури 338-353 К 65-80гр. Ц вiдповiдно до даних табл. 9.5. Таблиця 9.5 Тривалiсть iзотермiчного нагрiвання виробiв для рiзних способiв ТО ---------------------------------------------------------------------- | | Тривалiсть | | Спосiб ТО | iзотермiчного | | |нагрiвання год| |--------------------------------------------------------------------| |Сухе нагрiвання при температурi 413 К 140oС | 6-8 | |--------------------------------------------------------------------| |Пропарювання в термоформах | 5-7 | |--------------------------------------------------------------------| |Пропарювання в камерах гострою парою при | | |температурi 358-368 К 85-95гр. Ц | 4-6 | |--------------------------------------------------------------------| |Пропарювання в закритих формах касетах при | | |температурi 368-373 К 95-100гр. Ц | 5-7 | |--------------------------------------------------------------------| |Теплова обробка з пiдiгрiванням в форкамерах при | | |температурi 303-313 К 30-40гр. Ц | 5-7 | |--------------------------------------------------------------------| |Теплова обробка iз застосуванням попереднього | | |розiгрiвання сумiшi | 4-6 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. Бiльшi значення поданi для виробiв завтовшки 300-400 мм меншi - 200-300 мм. 9.3.4. Температура iзотермiчного прогрiвання з використанням портландцементу i швидкотверднучого портландцементу для виробiв iз важкого легкого конструкцiйного та дрiбнозернистого бетону не повинна перевищувати 353-358 К 80-85гр. Ц з використанням шлакопортландце- менту - 363-368 К 90-95гр. Ц . Вироби з конструкцiйно-теплоiзоляцiйного легкого бетону належить прогрiвати при температурi 393-413 К 120-140гр. Ц з сухим нагрiван- ням електричними або iншими нагрiвачами а також при температурi 363- 368 К 90-95гр. Ц з застосуванням як теплоносiя "глухої" пари чи ПЗПГ. Вироби з напружуваного бетону належить прогрiвати при максималь- нiй температурi середовища 358 К 85гр. Ц з використанням цементу НЦ- 10 i 343-353 К 70-80гр. Ц з використанням цементiв НЦ-20 та НЦ-40. 9.3.5. При використаннi ПЗПГ пiдiймання температури у виробах належить провадити в середовищi з вiдносною вологiстю до 20-60% з на- С.74 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 ступним дозволоженням його до 80% на стадiї iзотермiчного прогрiвання. 9.3.6. Рекомендованi режими ТО виробiв з важкого бетону з iзотер- мiчним витримуванням при температурi 353-358 К 80-85oС з 1 5-2 обо- ротами теплових агрегатiв на добу наведенi в табл. 9.6 з добовою обо- ротнiстю - в табл. 9.7. Таблиця 9.6 Режими ТО виробiв з важкого бетону при 1 5-2 оборотах теплових агрегатiв на добу год ---------------------------------------------------------------------- |Проектний клас|Режим ТО: пiдiймання температури + iзотермiчне | | марка бетону|витримування + охолодження бетону виробiв завтовшки | | мiцнiстю на | мм | | стиск |-----------------------------------------------------| | | до 160 | 161-300 | 301-400 | |--------------------------------------------------------------------| | B15 M200 | 11 3 5+5 5+2 | 12 3 5+6 5+2 | 13 3 5+6 5+3 | |--------------------------------------------------------------------| | B22 5 M300 | 9 3+4+2 | 10 3+5+2 | 11 3+5 5+2 5 | |--------------------------------------------------------------------| | В30 М400 | 8 5 3+3 5+2 | 9 5 3+4 5+2 | 10 5 3+5+2 5 | |--------------------------------------------------------------------| | B37 5 M500 | 8 3+3+2 | 9 3+4+2 | 10 3+4 5+2 5 | |--------------------------------------------------------------------| | B45 M600 | 7 3+2+2 | 8 3+3+2 | 9 3+3 5+2 5 | ---------------------------------------------------------------------- 9.3.7. В камерах безперервної дiї для iнтенсифiкацiї теплообмiну мiж середовищем i виробом рекомендується здiйснювати в зонi активної ТО рециркуляцiю середовища. Швидкiсть руху пароповiтряного середовища не повинна перевищувати 1 м/с. Таблиця 9.7 Режими ТО виробiв з важкого бетону при добовiй оборотностi теплових агрегатiв ---------------------------------------------------------------------- | Проектний клас | Температура |Режим ТО: пiдiймання темпера- | | марка бетону за | розiгрiвання |тури+термосне витримування | | мiцнiстю на стиск | бетону | без подавання пари бетону | | | К гр. Ц |виробiв завтовшки мм | | | |------------------------------| | | | до 160 | 161-400 | |--------------------------------------------------------------------| |В15-В22 5 М200-М300 |353-358 80-85 | 19 4+15 | 20 5+15 | |--------------------------------------------------------------------| | В30 М400 | 343 70 | 18 3+15 | 19 4+15 | |--------------------------------------------------------------------| |B37 5-B45 M500-M600 | 333 60 | 17 5 2 5+15 | 18 3+15 | ---------------------------------------------------------------------- 9.3.8. Тривалiсть ТО виробiв у малонапiрних пропарювальних каме- рах з надлишковим тиском до 0 03 МПа а також пiд механiчним приванта- женням скорочується за рахунок етапу пiдiймання температури для виро- бiв завтовшки до 300 см на 1 5 год понад 300 мм - на 1 год. 9.3.9. Для попередньо напружених виробiв що виготовляються в Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.75 силових формах тривалiсть пiдiймання температури скорочується на 2 5 год а тривалiсть остигання - на 1 5 год при збереженнi загальної тривалостi процесу ТО вiдповiдно до таблиць 9.6 i 9.7 окрiм стендового виробництва виробiв з важкого бетону 9.3.10. Режими теплової обробки тришарових виробiв з важкого бетону класу В15 М200 i вище легкого бетону класу В7 5 М100 i вище призначаються вiдповiдно до таблиць 9.6 i 9.7 без урахування товщини утеплювача при температурi iзотермiчного витримування не бiльше нiж 358 К 85гр. Ц . 9.3.11. Тепловiй обробцi в iндукцiйних камерах рекомендується пiддавати густоармованi вироби ригелi балки колони плити перекрит- тя та покриття опори ЛЕП труби i т.iн. за режимами характерними для прогрiвання в середовищi зi зниженою вiдносною вологiстю. 9.3.12. Способи та режими ТО виробiв з конструкцiйних легких бетонiв класу В10-В30 М150-М400 застосовуються такi самi як i для аналогiчних виробiв з важких бетонiв. Вироби з легких бетонiв класiв В2 5 - В7 5 М35-М100 рекоменду- ється пропарювати в середовищi зi зниженою вологiстю за режимами що наведенi в табл. 9.8. 9.3.13. Для ТО виробiв в касетних установках пiдiймання темпера- тури належить здiйснювати зi швидкiстю 60-70 К гр. Ц за годину до- водячи температуру в нагрiвальних вiдсiках до 358-363 К 85-90гр. Ц . Перепад температур на площинi листа теплового вiдсiку не повинен пере- вищувати 10 К гр. Ц . Iзотермiчне прогрiвання подiлене на два перiо- ди належить провадити з пiдведенням тепла; тривалiсть цих перiодiв може бути визначена дослiдно-розрахунковим способом в залежностi вiд виду i класу бетону за мiцнiстю товщини виробiв температур iзотер- мiчного прогрiвання i навколишнього середовища швидкостi остигання касетноїустановки та ряду iнших технологiчних факторiв. Верхню части- ну касетної установки рекомендується закривати спецiальною теплоiзолю- ючою кришкою. 9.3.14. Рекомендованi режими ТО виробiв з важкого бетону в касетних установках з розташуванням теплових вiдсiкiв через два робочих вiдсiки i пакетах при температурi 358-363 К 85-90гр. Ц на- веденi в табл 9.9 Таблиця 9.8 Режим ТО виробiв з легких бетонiв ---------------------------------------------------------------------- | Вид i проект- | | Товщина | Режим ТО: | |ний клас мар- | | бетону у | пiдiймання | |ка легкого бе- | |виробi мм| температури +| |тону за мiцнiс- | Спосiб ТО | | iзотермiчне | | тю на стиск | | | витримування | | | | |+ охолодження | | | | | год | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiйно- |Сухе прогрiвання при | | | |теплоiзоляцiйний|температурi 393-413 К | До 300 | 9 2+5+2 | |бетон В2 5-В7 5 | 120-140гр. Ц |-------------------------| | М35-М100 | |Бiльше 300| 10 2+6+2 | ---------------------------------------------------------------------- С.76 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 9.8 ---------------------------------------------------------------------- | Вид i проект- | | Товщина | Режим ТО: | |ний клас мар- | | бетону у | пiдiймання | |ка легкого бе- | |виробi мм| температури +| |тону за мiцнiс- | Спосiб ТО | | iзотермiчне | | тю на стиск | | | витримування | | | | |+ охолодження | | | | | год | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiйно- |Прогрiвання у термофор- | | | |теплоiзоляцiйний|мах в камерах "глухою" | До 300 | 9 3+5+1 | |бетон В2 5-В7 5 |парою або в середовищах |-------------------------| | М35-М100 |ПЗПГ при температурi | | | | |363-368 К 90-95гр. Ц |Бiльше 300| 11 3+6+2 | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiйний |Тепловологiсна обробка | До 200 | 10 3+6+1 | |В3 5-В15 |при температурi |-------------------------| | M50-M200 |353-358 К 80-85гр. Ц | 201-300 | 12 3+7+2 | | | |-------------------------| | | |Бiльше 300| 13 3+8+2 | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiйний | | До 200 | 8 2 5+4 5+1 | |В22 5-В30 | |-------------------------| | M300-M400 | Те саме | 201-300 | 9 5 2 5+5+2 | | | |-------------------------| | | |Бiльше 300|10 2 5+5 5+2 | ---------------------------------------------------------------------- Таблиця 9.9 Режими ТО виробiв з важкого бетону в касетних установках i пакетах ---------------------------------------------------------------------- | Проектний | | | |клас марка |Товщина |Режим ТО: пiдiймання температури+iзотермiчне| | бетону за |бетону у |витримування з подаванням теплоносiя+ | | мiцнiстю на |виробах |витримування без подавання теплоносiя год | | стиск | мм | | |--------------------------------------------------------------------| | | до 100 | 9 1+4+4 | |В12 5 M150 |------------------------------------------------------| | | 101-200 | 11 1+5+5 | |--------------------------------------------------------------------| | | до 100 | 8 1+3 5+3 5 | |В15 M200 |------------------------------------------------------| | | 101-200 | 9 5 1+4+4 5 | |--------------------------------------------------------------------| | | До 100 | 7 1+3+3 | |B25 M350 |------------------------------------------------------| | | 101-200 | 8 5 1+3 5+4 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. При пiдiгрiваннi виробiв з двох бокiв загальна тривалiсть ТО зменшується на 1 год за рахунок iзотермiчного витримування. 2. При добовому оборотi касет i тривалостi ТО 16-18 год темпера- тура у тепловому вiдсiку повинна бути знижена до 323-353 К 50-80гр. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.77 Ц та застосованi термоснi режими. 9.3.15. Для прискорення прогрiвання виробiв доцiльно бетонну сумiш укладати в попередньо пiдiгрiтi касети i термоформи а також застосовувати попередньо розiгрiтi до 323 К 50гр. Ц бетоннi сумiшi. 9.3.16. Для уникнення втрат вологи iз бетону та зниження теплових втрат в навколишнє середовище ТО виробiв в касетах i термоформах та на стендах що обiгрiваються повинна здiйснюватись з обов'язковим накри- ванням неопалублених поверхонь виробiв паронепроникними i теполозахис- ними матерiалами з плiвкових покриттiв та плiвкоутворюючих речовин. У холодний перiод року кожна касета i термоформа повиннi бути на- критi теплоiзолюючою кришкою Сприятливi температурно-вологiснi умови тверднення бетону пiд час прогрiвання в касетах i термоформах особливо в жаркi днi можуть бути здiйсненi шляхом утворення "покриваючих водяних басейнiв" завтовшки 30-50 мм на вiдкритих поверхнях виробiв пiсля витримування бетону i набирання початкової мiцностi 0 3-0 5 МПа 9.3.17. При ТО виробiв в термоформах i касетних установках з використанням як теплоносiя пари необхiдно перiодично видаляти iз теплових вiдсiкiв конденсат накопичення якого призводить до пору- шення заданого режиму ТО 9.3.18. Рекомендованi режими ТО попередньо напружених виробiв з важких бетонiв при виготовленнi на стендах наведенi в табл 9.10 Таблиця 9.10 Режими ТО на стендах попередньо напружених виробiв з важкого бетону ---------------------------------------------------------------------- | Режим ТО |Тривалiсть год| |--------------------------------------------------------------------| |Пiдiймання температури до 353 К 80гр. Ц | 7 | |--------------------------------------------------------------------| |Iзотермiчне витримування при температурi 353 К | 6 5 | | 80гр. Ц | | |--------------------------------------------------------------------| |Остигання | 1 5 | |--------------------------------------------------------------------| |Загальна тривалiсть | 15 0 | ---------------------------------------------------------------------- 9.3.19. Для виготовлення попередньо напружених виробiв у силових формах тривалiсть пiдiймання температури скорочується на 2 5 год а тривалiсть остигання на - 1 5 год у порiвняннi з даними наведеними в табл. 9.10 при збереженнi незмiнним загального циклу ТО. 9.3.20. Для запобiгання технологiчним трiщинам i погiршенню анкерування попередньо напруженої арматури натягнутої на силовi форми рекомендуються такi заходи: - застосування хiмдобавок що уповiльнюють зростання мiцностi бетону в перiод пiднiмання температури при використаннi бетонiв класу В22 5 МЗОО та вище; - розмiщення виробiв на пiддонах в камерi вiдразу пiсля формування; - термiнова пiсля ТО передача зусилля обтискання напруженої арматури на гарячий бетон i розпалублення виробу; С.78 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 - зменшення величини перепаду мiж максимальною температурою виробу пiд час розпалублення i температурою повiтря цеху за рахунок зниження температури прогрiвання обмеження доступу холодного повiтря до цеху улаштування теплових завiс та iн. . 9.3.21. Рекомендованi режими двостадiйної ТО виробiв з важких бетонiв наведенi в табл. 9.11. 9.3.22. Режими ТО рекомендованi в таблицях 9.6-9.11 розрахованi за умов досягнення вiдпускної мiцностi бетонiв на портландцементi II групи ефективностi пiсля 12-годинного витримування розпалублених виро- бiв в цеху при температурi не менше нiж 278 К 5гр. Ц . При скороченнi тривалостi витримування виробiв в цеху до 8 або 6 год тривалiсть їх iзотермiчного витримування при ТО необхiдно збiльшувати вiдповiдно на 1 0 або 1 5 год. 9.3.23. При використаннi шлакопортландцементiв у бетонах класiв до В30 М400 тривалiсть iзотермiчного витримування виробiв при ТО слiд збiльшувати на 1 5 год у порiвняннi з величинами наведеними в таблицях 9.6-9.11. Таблиця 9.11 Режими двостадiйної ТО виробiв iз важких бетонiв ---------------------------------------------------------------------- | Технологiя | Проектний клас |Товщина| Режими год | | виготовлення | марка бетону |бетону |------------------------| | виробiв | за мiцнiстю на |у виро-|Iнстадiя - ТО|II стадiя | | | стиск |бах мм|до досягнення|- витриму-| | | | | розпалубної |вання при | | | | | мiцностi | Т=333- | | | | | 40-50 % вiд |353 К 60- | | | | | проектної |80гр. Ц | | | | | |до досяг- | | | | | | нення | | | | | | вiдпуск- | | | | | | ної мiц- | | | | | | ностi | |--------------------------------------------------------------------| | При Т = 353-358 К 80-85гр. Ц | |--------------------------------------------------------------------| |Агрегатне-потоко-| До В15 М200 |До 200 |7 3 5+3+0 5 | 5 | |ва конвейєрна i |--------------------------------------------------| |стендова термо- |Бiльше В15 М200 |Те саме|6 3+2 5+0 5 | 4 | |форми |--------------------------------------------------| | | До В15 М200 |201-400|9 3 5+5+0 5 | 5 | | |--------------------------------------------------| | |Бiльше В15 М200 |Те саме|7 5 3+4+0 5 | 4 | |--------------------------------------------------------------------| | При Т = 358-363 К 85-90гр. Ц | |--------------------------------------------------------------------| |Касетна | В15 М200 |До 100 |6 1+3 5+1 5 | 5 | | |--------------------------------------------------| | | B25 M350 |Те саме|5 1+2 5+1 5 | 4 | | |--------------------------------------------------| | | В15 М200 |101-200|6 5 1+4+1 5 | 5 | | |--------------------------------------------------| | | B25 M350 |Те саме|5 5 1+3+1 5 | 4 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.79 Примiтки. 1. Тривалiсть перерви мiж першою i другою стадiями ТО повинна бути не бiльше 1 год. 2. Режими не поширюються на ТО попередньо напружених виробiв. 9.3.24. На полiгонах у холодний перiод року при мiнусових температурах повiтря тривалiсть ТО рекомендовану таблицями 9.6-9.11 належить збiльшувати на 2 год за рахунок перiодiв пiдiймання темпера- тури i охолодження виробiв по 1 год для кожного перiоду а для попе- редньо напружених виробiв - за рахунок перiоду iзотермiчного витриму- вання. 9.3.25. ТО в передвихiднi та передсвятковi днi належить провадити за режимами що враховують резерв часу тверднення тобто з укороченою тривалiстю iзотермiчного прогрiвання або зниженою температурою прогрiвання конкретнi значення яких належить визначати дослiдним шляхом з урахуванням загального часу тверднення швидкостi остигання виробiв в агрегатах i поза ними а також температури навколишнього середовища. 9.3.26. Витримування розiгрiтих виробiв у камерах з добовою оборотнiстю до досягнення заданої мiцностi може здiйснюватись шляхом термосного без додаткового пiдведення тепла прогрiвання при темпера- турах рекомендованих табл. 9.12. 9.3.27. Для призначення термосних режимiв слiд ураховувати що iз збiльшенням заданої мiцностi розпалубної або передаточної рiзко зростає витрата енергiї для ТО. Слiд призначати мiнiмально можливi значення розпалубної передаточної мiцностi бетону з урахуванням витримування виробiв в цеху або на складi готової продукцiї при плюсових температурах зовнiшнього повiтря. Таблиця 9.12 Температура прогрiвання виробiв при термосних режимах тверднення з добовою оборотнiстю теплових агрегатiв К гр. Ц ---------------------------------------------------------------------- | Проектний |Вiдносна | Група |Температура прогрiвання бетону | |клас марка |мiцнiсть | цементу за | tn при значеннях показника А* | | бетону за |бетону %|ефективнiстю|--------------------------------| |мiцнiстю на |вiд R28 | | 10-40 | 41-80 | 81-150 | | стиск R28 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | | I | 333 60 | 328 55 | 323 50 | | | |---------------------------------------------| | | 50 | II 348 75 | 343 70 | 333 60 | 333 60 | | | |---------------------------------------------| | | | III | 358 85 | 348 75 | 338 65 | | |-------------------------------------------------------| | B15 M200 | | I | 348 75 | 343 70 | 338 65 | | | |---------------------------------------------| | | 60 | II | - | 353 80 | 343 70 | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | - | 353 80 | ---------------------------------------------------------------------- С.80 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 9.8 ---------------------------------------------------------------------- | Проектний |Вiдносна | Група |Температура прогрiвання бетону | |клас марка |мiцнiсть | цементу за | tn при значеннях показника А* | | бетону за |бетону %|ефективнiстю|--------------------------------| |мiцнiстю на |вiд R28 | | 10-40 | 41-80 | 81-150 | | стиск R28 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | | I | - | - | - | | | |---------------------------------------------| | B15 M200 | 70 | II | - | - | - | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------| | | | I | 323 50 | 318 45 | 313 40 | | | |---------------------------------------------| | | 50 | II | 333 60 | 328 55 | 318 45 | | | |---------------------------------------------| | | | III | 348 75 | 338 65 | 333 60 | | |-------------------------------------------------------| |B22 5 M300 | | I | 338 65 | 333 60 | 328 55 | | | |---------------------------------------------| | | 60 | II | 348 75 | 343 70 | 338 65 | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | 353 80 | 348 75 | | |-------------------------------------------------------| | | | I | 353 80 | 348 75 | 343 70 | | | |---------------------------------------------| | | 70 | II | - | 358 85 | 353 80 | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | - | - | |--------------------------------------------------------------------| | | | I | 313 40 | 308 35 | 303 30 | | | |---------------------------------------------| | | 50 | II | 318 45 | 313 40 | 313 40 | | | |---------------------------------------------| | | | III | 338 65 | 328 55 | 323 50 | |В30 М400 |-------------------------------------------------------| | | | I | 323 50 | 318 45 | 313 40 | | | |---------------------------------------------| | | 60 | II | 333 60 | 328 55 | 323 50 | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | 338 65 | 333 60 | | |-------------------------------------------------------| | | | I | 338 65 | 333 60 | 328 55 | | | |---------------------------------------------| | | 70 | II | 353 80 | 348 75 | 343 70 | | | |---------------------------------------------| | | | III | - | 353 80 | 348 75 | |--------------------------------------------------------------------| | | | I | 308 35 | 303 30 | 298 25 | | | |---------------------------------------------| | | 50 | II | 313 40 | 308 35 | 303 30 | | | |---------------------------------------------| | | | III | 328 55 | 318 45 | 313 40 | | |-------------------------------------------------------| |B37 5 M500 | 60 | I | 318 45 | 313 40 | 308 35 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.81 Закiнчення таблицi 9.8 ---------------------------------------------------------------------- | Проектний |Вiдносна | Група |Температура прогрiвання бетону | |клас марка |мiцнiсть | цементу за | tn при значеннях показника А* | | бетону за |бетону %|ефективнiстю|--------------------------------| |мiцнiстю на |вiд R28 | | 10-40 | 41-80 | 81-150 | | стиск R28 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | | II | 323 50 | 318 45 | 313 40 | |B37 5 M500 | 60 |---------------------------------------------| | | | III | 343 70 | 328 55 | 323 50 | | |-------------------------------------------------------| | | | I | 328 55 | 323 50 | 318 45 | | | |---------------------------------------------| | | 70 | II | 343 70 | 338 65 | 333 60 | | | |---------------------------------------------| | | | III | 353 80 | 343 70 | 338 65 | ---------------------------------------------------------------------- * Розрахунок теплової iнерцiї тривалостi остигання теплових агрегатiв показник "А" подано в додатку В. Примiтки. 1. Тривалiсть попереднього витримування виробiв в камерi прийнята 3 год. 2. Швидкiсть пiдiймання температури бетону виробiв - 10 К гр. Ц на годину 3. Сумарна тривалiсть завантажування i вивантажування камери - 2 год. 4. Тривалiсть термосного витримування tв = 24 - 3 + tn : 10 + 2 год значення tn приймається в гр. Ц 9.3.28. Внаслiдок рiзної ефективностi дiї хiмiчних добавок що залежить не тiльки вiд виду i марки цементу але й конкретного заводу- виготовлювача а також складу бетону режими ТО бетону з хiмдобавками належить призначати дослiдним шляхом з урахуванням того що - використання прискорювачiв тверднення дозволить знизити температуру розiгрiвання бетону на 10-20 К гр. Ц при незмiнному загальному циклi ТО або скоротити тривалiсть його на 2-3 год при незмiннiй температурi розiгрiвання бетону; - використання добавок-пластифiкаторiв та суперпластифiкаторiв спричиняє потребу у коригуваннi режиму ТО при пластифiкацiї бетонної сумiшi або економiї цементу з однаковою легкоукладальнiстю сумiшi належить збiльшувати тривалiсть попереднього витримування i розiгрiвання бетону. При зменшеннi В/Ц i однаковiй легкоукладальностi сумiшi режими ТО можуть залишатися незмiнними при застосуваннi суперпластифiкаторiв можливе зниження температури розiгрiвання виробiв на 20-30 К гр. Ц для цементiв I i II груп для термосних режимiв або укорочення тривалостi iзотермiчного витримування на 1-2 год для iзотермiчних режимiв . 9.3.29. Максимально допустима тривалiсть витримування до початку ТО виробiв заформованих з попередньо розiгрiтих бетонних сумiшей не повинна перевищувати значень що наведенi в табл. 9.13 С.82 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 9.13 Тривалiсть витримування до початку ТО виробiв заформованих з попередньо розiгрiтих бетонних сумiшей ---------------------------------------------------------------------- |Товщина бетону| Тривалiсть витримування до ТО виробiв iз бетону хв | | у виробi мм |-----------------------------------------------------| | | важкого легкого | легкого конструкцiйно- | | | конструкцiйного | теплоiзоляцiйного | |--------------------------------------------------------------------| | До 200 | 30; 20* | - | |--------------------------------------------------------------------| | Бiльше 200 | 40; 30* | - | |--------------------------------------------------------------------| | До ЗО | - | 45 | |--------------------------------------------------------------------| | Бiльше 300 | - | 60 | ---------------------------------------------------------------------- * Для попередньо напружених виробiв виготовлених у силових формах. 9.3.30. Сумарну тривалiсть часу пiдiймання температури та iзотер- мiчною витримування пiд час ТО або термосного витримування виробiв з попередньо розiгрiтих сумiшей слiд укорочувати на 2 год для бетонiв класу В22 5 М300 i на 1 год для бетонiв класу В30 М400 у порiвнян- нi з тривалiстю наведеною в таблицях 9.7-9.12. Пiдiймання температури середовища в теплових агрегатах для ТО виробiв з попередньо розiгрiтих сумiшей належить проводити зi швидкiс- тю не менше нiж 40 К гр. Ц на годину Для ТО попередньо напружених виробiв рекомендується здiйснювати форсоване пiдiймання температури середовища а вироби розмiщувати в камерi з температурою середовища не нiжче нiж 308 К 35гр. Ц . 9.3.31. Режими гелiотермообробки без дублюючих джерел енергiї в гелioформах виробiв суцiльного перерiзу iз важкого бетону завтовшки до 400 мм рекомендується приймати вiдповiдно до табл 9.14. Таблиця 9.14 Режими гелiотермообробки виробiв з важкого бетону ---------------------------------------------------------------------- | Етапи гелiотермообробки |Тривалiсть | | | год | |--------------------------------------------------------------------| |Пiдiймання температури бетону до 323-343 К 50-70гр. Ц | 5-7 | |--------------------------------------------------------------------| |Умовне iзотермiчне витримування | 5-7 | |--------------------------------------------------------------------| |Остигання бетону в нiчний час до температури 308-323 К | | | 35-50гр. Ц | 10-8 | |--------------------------------------------------------------------| |Загальна тривалiсть | 20-22 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. Орiєнтовна мiцнiсть бетону виробiв на портландцементi марки 400 пiсля гелiотермообробки може складати для бетону з проектним Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.83 класом: В15 М200 - 45-55% вiд проектної; В22 5 М300 - 55-65% вiд проектної; В30 М400 - 65-70% вiд проектної. 2. Розпалубленi вироби бетон яких не досягає вiдпускної мiцностi належить витримувати на посту подальшого доглядання або на складi готової продукцiї1-3 доби. 9.3.32. Орiєнтовнi строки досягнення рiзних значень вiдносної мiцностi бетону виробiв в природних умовах тверднення при температурi 293+5 К 20+5гр. Ц i вiдноснiй вологостi повiтря бiльше 50% наве- денi в табл. 9.15. Таблиця 9.15 Строки досягнення значень вiдносної мiцностi бетону пiд час тверднення в природних умовах ---------------------------------------------------------------------- | | Вiдносна | Строки | | | мiцнiсть |досягнення | | Проектний клас марка i вид бетону | бетону %| значень | | | вiд | мiцностi | | |проектної |бетону дiб| |--------------------------------------------------------------------| |В15-В22 5 М200-МЗОО на порiландцементi | 50 | З | |марки 400 |----------------------| | | 60 | 4 5 | | |----------------------| | | 70 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме iз застосуванням добавок-прискорюва-| 50 | 2 5 | |чiв тверднення |----------------------| | | 60 | 3 5 | | |----------------------| | | 70 | 5 | |--------------------------------------------------------------------| |В15-В22 5 М200-МЗОО на шлакопортландцементi| 50 | 4 5 | |марки 400 |----------------------| | | 60 | 6 | | |----------------------| | | 70 | 10 | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме iз застосуванням хiмiчних добавок- | 50 | 3 5 | |прискорювачiв тверднення |----------------------| | | 60 | 5 | | |----------------------| | | 70 | 8 5 | ---------------------------------------------------------------------- 9.3.33. Орiєнтовнi коефiцiєнти збiльшення мiцностi важких бетонiв рiзних класiв на портландцементi та портландцементi з мiнеральними добавками М400-М500 залежно вiд тривалостi циклу теплової обробки при температурi iзотермiчного прогрiвання 353-358 К 80-85гр. Ц наведенi в табл. 9.16. Орiєнтовне зростання мiцностi важких бетонiв класiв в15-В22 5 М200-М300 на портландцементi та портландцементi з мiнеральними доба- вками М400-М500 пiсля теплової обробки при температурi 353-358 К 80- 85гр. Ц залежно вiд строкiв i умов тверднення пiсля ТО поданi в табл. 9.17. C.84 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 9.16 Орiєнтовнi коефiцiєнти збiльшення мiцностi важких бетонiв на портландцементах М400-М500 залежно вiд тривалостi циклу теплової обробки ---------------------------------------------------------------------- |Проектний клас|Загальна три- | Коефiцiєнт збiльшення мiцностi | | марка бетону|валiсть циклу ТО| бетону пiсля закiнчення ТО з | | |при температурi | випробуванням пiсля | | | 353-358 К |------------------------------------| | | 80-85гр. Ц | 4 год | 12 год | 24 год | | | год | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | 5 | 1 34 | 1 47 | 1 60 | | |-----------------------------------------------------| | | 7 | 1 17 | 1 23 | 1 35 | | |-----------------------------------------------------| | B15 M200 | 9 | 1 12 | 1 18 | 1 28 | | |-----------------------------------------------------| | | 11 | 1 09 | 1 14 | 1 23 | | |-----------------------------------------------------| | | 13 | 1 06 | 1 12 | 1 16 | | |-----------------------------------------------------| | | 20 | 1 04 | 1 09 | 1 12 | |--------------------------------------------------------------------| | | 5 | 1 18 | 1 26 | 1 34 | | |-----------------------------------------------------| | | 7 | 1 15 | 1 21 | 1 25 | | |-----------------------------------------------------| | | 9 | 1 09 | 1 14 | 1 19 | | B22 5 M300 |-----------------------------------------------------| | | 11 | 1 08 | 1 13 | 1 18 | | |-----------------------------------------------------| | | 12 | 1 06 | 1 12 | 1 15 | | |-----------------------------------------------------| | | 16 | 1 04 | 1 09 | 1 12 | | |-----------------------------------------------------| | | 20 | 1 04 | 1 08 | 1 11 | |--------------------------------------------------------------------| | | 5 | 1 08 | 1 15 | 1 12 | | |-----------------------------------------------------| | | 7 | 1 07 | 1 13 | 1 16 | | |-----------------------------------------------------| | В30 М400 | 9 | 1 06 | 1 12 | 1 15 | | |-----------------------------------------------------| | | 11 | 1 05 | 1 09 | 1 10 | | |-----------------------------------------------------| | | 13 | 1 04 | 1 08 | 1 09 | | |-----------------------------------------------------| | | 16 | 1 04 | 1 07 | 1 08 | |--------------------------------------------------------------------| | | 5 | 1 06 | 1 12 | 1 16 | | |-----------------------------------------------------| | B37 5 M500 | 7 | 1 05 | 1 10 | 1 13 | | |-----------------------------------------------------| | | 9 | 1 04 | 1 09 | 1 10 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.85 Закiнчення таблицi 9.16 ---------------------------------------------------------------------- |Проектний клас|Загальна три- | Коефiцiєнт збiльшення мiцностi | | марка бетону|валiсть циклу ТО| бетону пiсля закiнчення ТО з | | |при температурi | випробуванням пiсля | | | 353-358 К |------------------------------------| | | 80-85гр. Ц | 4 год | 12 год | 24 год | | | год | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | 11 | 1 04 | 1 08 | 1 09 | | |-----------------------------------------------------| | B37 5 M500 | 13 | 1 04 | 1 07 | 1 08 | | |-----------------------------------------------------| | | 17 | 1 04 | 1 06 | 1 07 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. Мiцнiсть бетону одержана пiд час випробування гарячих зразкiв не пiзнiше нiж за 30 хв пiсля виймання з камери прийнята за одини- цю. 2. Коефiцiєнти визначенi для випробування контрольних зразкiв- кубiв розмiром 100х100х100 мм. Для зразкi бiльших розмiрiв коефiцiєнти зростання мiцностi повиннi визначатися дослiдним шляхом. 9.3.34. При виготовленнi виробiв без пропарювання рекомендується використовувати спецiальнi добавки на якi є нормативна документацiя. Таблиця 9.17 Орiєнтовне зростання в рiзних умовах мiцностi важких бетонiв В15-В2 5 М200-МЗОО на портландцементах М400-М500 пiсля теплової обробки ---------------------------------------------------------------------- | Мiцнiсть| Строк | Мiцнiсть бетону % проектної для тверднення | |бетону за|тверднен-|------------------------------------------------| |1 год |ня пiсля |в жарких i|в жарких|в теплий|в перехiд-|в холод-| |пiсля ТО |ТО дiб |вологих |сухих |перiод |ний перiод|ний пе- | |% про- | |умовах |умовах |року | |рiод ро-| |ектної | | | | | |ку - 263| | | | | | | |К i мен-| | | | | | | |ше -10 | | | | | | | | гр. Ц | | | | | | | |i нижче | |--------------------------------------------------------------------| | | 1 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | | |----------------------------------------------------------| | | 3 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | | |----------------------------------------------------------| | 50 | 7 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | | |----------------------------------------------------------| | | 14 | 100 | 80 | 80 | 70 | 50 | | |----------------------------------------------------------| | | 28 | 105 | 80 | 100 | 80 | 50 | |--------------------------------------------------------------------| | 70 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ---------------------------------------------------------------------- C.86 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 9.17 ---------------------------------------------------------------------- | Мiцнiсть| Строк | Мiцнiсть бетону % проектної для тверднення | |бетону за|тверднен-|------------------------------------------------| |1 год |ня пiсля |в жарких i|в жарких|в теплий|в перехiд-|в холод-| |пiсля ТО |ТО дiб |вологих |сухих |перiод |ний перiод|ний пе- | |% про- | |умовах |умовах |року | |рiод ро-| |ектної | | | | | |ку - 263| | | | | | | |К i мен-| | | | | | | |ше -10 | | | | | | | | гр. Ц | | | | | | | |i нижче | |--------------------------------------------------------------------| | | 3 | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | | |----------------------------------------------------------| | | 7 | 105 | 90 | 90 | 80 | 70 | | 70 |----------------------------------------------------------| | | 14 | 105 | 95 | 95 | 85 | 70 | | |----------------------------------------------------------| | | 28 | 110 | 95 | 105 | 90 | 70 | |--------------------------------------------------------------------| | | 1 | 90 | 95 | 90 | 90 | 85 | | |----------------------------------------------------------| | | 3 | 100 | 100 | 95 | 95 | 85 | | |----------------------------------------------------------| | 85 | 7 | 110 | 105 | 100 | 95 | 85 | | |----------------------------------------------------------| | | 14 | 115 | 105 | 105 | 100 | 85 | | |----------------------------------------------------------| | | 28 | 120 | 105 | 115 | 100 | 85 | ---------------------------------------------------------------------- 10. РОЗПАЛУБЛЕННЯ ДОВЕДЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ЗБЕРIГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБIВ 10.1. Розпалублення виробiв 10.1.1. Розкривання бортiв форми слiд провадити як правило спецiальними машинами пристроями i механiзованим ручним iнструментом. Виймання виробiв з форм вiдсiкiв та встановлення їх на посту доведення або витримування належить провадити без ривкiв i поштовхiв кранами за допомогою спецiальних траверс i кантувачiв. 10.1.2. Передавання попереднього напруження на бетон виробу вiдпускання натягу арматури повинно проводитись пiсля досягнення бетоном передаточної мiцностi. Залежно вiд прийнятої технологiї виду виробу i класу арматури можуть бути прийнятi такi способи передавання натягу з упорiв форми стендiв : - одночасне вiдпускання натягу всiх арматурних елементiв чи їх груп потужними домкратами яке виконується пiсля попереднього витягування арматури для звiльнення упорних пристроїв; - почергово вiдпускання натягу окремих арматурних елементiв або їх груп за допомогою домкратiв спецiальних пристроїв клинових гвинтових пiсочних попереднього нагрiвання чи обрiзання арматури газокисневими пальниками дисковими пилками i т.iн. . Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.87 Рекомендованi способи плавного та неплавного передавання напруги арматури з упорiв форм i стендiв на бетон виробiв наведенi в табл. 10.1. 10.1.3. Форми вкладишi та iншi пристрої що можуть перешкодити вiльному поздовжньому перемiщенню виробiв уздовж форми стенда чи можуть викликати заклинювання виробiв повиннi розпалублюватися або вилучатися перед вiдпусканням натягу. Щоб звести до мiнiмуму можливе зсунення виробiв вiдпускання арматури рекомендується здiйснювати з двох кiнцiв форми чи стенда наприклад нагрiвання i перерiзання газокисневим полум'ям та iн . Таблиця 10.1 Рекомендованi способи передавання напруження арматури з упорiв на бетон ---------------------------------------------------------------------- |Найменування| Спосiб передавання напруги арматури | | режиму | | |--------------------------------------------------------------------| |Плавний |Одночасне вiдпускання домкратом всiєї арматури | | |-------------------------------------------------------| | |Почергове вiдпускання домкратом | | |-------------------------------------------------------| | |Вiдпускання пiсочними муфтами | | |-------------------------------------------------------| | |Вiдпускання з попереднiм розiгрiванням газокисневим | | |полум'ям або електричним струмом на певнiй довжинi | | | база нагрiвання з наступним обрiзанням | |--------------------------------------------------------------------| |Неплавний |Почергове обрiзання електродугою газокисневим полум'ям| | миттєвий |без попереднього повiльного розiгрiвання певної довжини| | |-------------------------------------------------------| | |Почергове обрiзання дисковою пилкою | ---------------------------------------------------------------------- Для попередньо напружених виробiв якi мають вiдiгнутi пасма передавання зусилля обтиснення слiд провадити тiльки пiсля виймання штирiв що фiксують точку перегину. 10.1.4. Вiдпускання натягу пасмової канатної арматури слiд здiйснювати завжди плавно для чого використовуються гiдродомкрати клиновi або гвинтовi пристрої пiсочнi муфти повiльне розiгрiвання певної довжини див. табл. 10.1 . 10.1.5. Почергово передавання натягу арматури рекомендується про- вадити симетрично вiдносно вертикальної осi поперечного перерiзу виро- бу з одного чи двох бокiв. Спосiб та порядок послiдовностi передавання натягу арматури повиннi наводитися у робочих кресленнях i технологiч- нiй документацiї. 10.2. Доведення виробiв 10.2.1. Пiдвищення заводськоїготовностi виробiв включає в себе такий комплекс робiт iз доведення: - комплектування столярними виробами сантехнiчною та електротехнiчною арматурою приладами обладнанням i т.iн.; - шпаклювання поверхонь; C.88 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 - шлiфування поверхонь; - опоряджування чiльної фасадної або лицьової поверхнi; - очищення закладних елементiв прорiзiв отворiв каналiв i граней виробiв вiд напливiв бетону та розчину; - усунення дефектiв поверхонь в тому числi й чiльних що опоряджувались в процесi формування i граней виробiв ремонт вiдколiв раковин та iнших дефектiв; - нанесення гiдроiзоляцiйних покриттiв; - iн'єктування герметизуючих композицiй; - нанесення захисного шару торкретування набризкування i т.iн. ; - iн'єктування цементно-пiщаних розчинiв у канали попередньо напружених виробiв пiд час натягування арматури на бетон . 10.2.2. Пiсля тверднення бетону можуть бути одержанi поверхнi виробiв рекомендованi способи декоративного опорядження яких наведенi у табл. 10.2. 10.2.3. Остаточне доведення що пiдвищує ступiнь заводської монтажної готовностi основної номенклатури виробiв а також способи його виконання рекомендується провадити вiдповiдно до перелiку наведеного у додатку Г. 10.3. Складування зберiгання i транспортування виробiв 10.3.1. Пiд час складування зберiгання i транспортування виробiв належить дотримуватись таких основних вимог: - вироби повиннi спиратися на iнвентарнi пiдкладки завтовшки не менше нiж 100 мм та прокладки прямокутного перерiзу якi розташовуються на твердiй i рiвнiй основi у мiсцях що зазна- ченi у робочих кресленнях. Товщина прокладок повинна бути не менше нiж ЗО мм i не менше нiж на 20 мм перевищувати висоту стропувальних петель та iнших виступаючих частин виробу; при багатоярусному навантажуваннi та складуваннi однотипних виробiв пiдкладки та прокладки повиннi розташовуватися на однiй вертикалi по лiнiї стропувальних петель чи отворiв або в iнших мiсцях що зазначенi у робочих кресленнях; - вироби повиннi надiйно закрiплюватися для запобiгання перевер- танню поздовжньому та поперечному змiщенню взаємних ударiв один об одного або об конструкцiї транспортних засобiв; крiп- лення повиннi забезпечувати можливiсть навантажування та ви- вантажування кожного виробу з транспортних засобiв без по- рушення стiйкостi iнших; - офактуренi та окремi лицьовi поверхнi виробiв необхiдно захища- ти вiд ушкодження та забруднення; - випуски арматури та деталi що виступають повиннi бути захи- щенi вiд ушкодження маркування повинне бути доступним для ог- ляду. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.89 Таблиця 10.2 Способи декоративного опорядження чiльних фасадних поверхонь виробiв пiсля тверднення бетону ---------------------------------------------------------------------- | |Кiлькiсть|Довговiч-| | Спосiб опорядження |варiантiв| нiсть | | |колiрних | рокiв | | |вирiшень | | |--------------------------------------------------------------------| |1. Набризкування пневматичними автоматами шару | До 10 | До 30 | | декоративного розчину | | | |--------------------------------------------------------------------| |2. Нанесення декоративної крихти скляної гра- | | | | нiтової мармурової пластмасової та iн. на | До 30 | До 15 | | клеючу основу | | | |--------------------------------------------------------------------| |3. Механiчна обробка абразивним алмазним iн- | | | | струментом пневматичними або електричними | | | | молотками бучардами електрошарошками моза-| До 20 | До 50 | | їчно-полiрувальними машинами декоративного | | | | шару | | | |--------------------------------------------------------------------| |4. Фарбування кремнiйорганiчними емалями типу | До 15 | До 15 | | КО-174 | | | ---------------------------------------------------------------------- 10.3.2. Вироби слiд пiдiймати плавно без ривкiв розгойдування i обертання як правило iз застосуванням спецiальних траверс самоба- лансуючих та iн. . 11. КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ 11.1. Пiд час виготовлення виробiв належить здiйснювати вхiдний контроль якостi матерiалiв напiвфабрикатiв та комплектувальних еле- ментiв а також операцiйний контроль якостi виконання технологiчних процесiв. Рекомендованi контрольованi технологiчнi операцiї i показники; засоби методи контролююча служба i перiодичнiсть вхiдного та опера- цiйного контролю якостi виконання технологiчних процесiв виготовлення виробiв наведенi у табл. 11.1. C.90 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Таблиця 11.1 Контроль якостi виготовлення бетонних i залiзобетонних виробiв ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-| 1. Цементи | |ний |таження |-----------------------------------------------------| | |складу- |1.1 Наяв- | | | | | |вання i |нiсть супро-| ГОСТ 22236 | ГОСТ 22236 |1.1-1.9 | | | зберi- |вiдних доку-| ГОСТ 22237 | ГОСТ 22237 |Лабора- | | | гання |ментiв | | |торiя | | |вихiдних|--------------------------------------------|пiдпри- | | |матерiа-|1.2 Вiдби- | | |ємства- | | | лiв |рання проб |ДСТУ Б В.2.7-44|ДСТУ Б В.2.7-44|одержу- | | | |цементу для | | |вача - | | | |випробування| | |кожна | | | |--------------------------------------------|партiя | | | |1.3 Вид i |ГОСТ 22266 | |що надi-| | | |марка |ГОСТ 15825 |ДСТУ Б В.2.7-46|йшла | | | |цементу |ГОСТ 965 | | | | | | |ДСТУ Б В.2.7-46| | | | | |-----------------------------------------------------| | | |1.4 Границя | | |1.10 Ла-| | | |мiцностi на | Те саме | ГОСТ 310.4 |борато- | | | |стиск i роз-| | |рiя пiд-| | | |зтяг | | |приємст-| | | |--------------------------------------------|ва - | | | |1.5 Актив- | | |одержу- | | | |нiсть цемен-| | |вача - у| | | |ту пiд час | -"- | Те саме |разi по-| | | |теплової | | |треби | | | |обробки | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |1.6 Нормаль-| -"- | ГОСТ 310.3 | | | | |на густота | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |1.7 Строки | | |1.11 | | | |тужавлення | | |Працiв- | | | | | | |ники | | | | | | |транс- | | | | | | |портно- | | | | | | |сировин-| | | | | Те саме | ГОСТ 310.3 |ного це-| | | | | | |ху i ла-| | | | | | |борато- | | | | | | |рiя - | | | | | | |кожна | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.91 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-| | | |партiя | |ний |таження | -"- | -"- | -"- |що надi-| | |складу- | | | |йшла | | |вання i |--------------------------------------------| | | | зберi- |1.8 Рiвномi-| | | | | | гання |рнiсть змiни| -"- | Те саме | | | |вихiдних|об'єму | | | | | |матерiа-|--------------------------------------------| | | | лiв |1.9 Тонкiсть| | | | | | |помелу | -"- | ГОСТ 310.2 | | | | |цементу | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |1.10 Вмiст у| | | | | | |цементi три-| | | | | | |кальцiєвого | -"- | ГОСТ 5382 | | | | |алюмiнату i | | | | | | |добавок | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |1.11 Умови | | | | | | |зберiгання | ГОСТ 22237 | ГОСТ 22237 | | | | |цементу | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | | 2 Заповнювачi крупнi та дрiбнi | | | |-----------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|2.1 Наяв- | | | 2.1 | |ний |таження |нiсть супро-| ГОСТ 9757 | ГОСТ 9757 | 2.2 | | |складу- |вiдних доку-|ДСТУ Б В.2.7-43|ДСТУ Б В.2.7-43|2.4-2.18| | |вання i |ментiв | | |Лабора- | | | зберi- |--------------------------------------------|торiя | | | гання |2.2 Вiдби- | ГОСТ 8269 | |пiдпри- | | |вихiдних|рання проб | ГОСТ 8735 | |ємства- | | |матерiа-|заповнювача | ГОСТ 9758 | |одержу- | | | лiв | для | | |вача - | | | |випробувань | | |кожна | | | |--------------------------------------------|партiя | | | |2.3 Умови | ГОСТ 9757 | ГОСТ 9757 |що надi-| | | |зберiгання |ДСТУ Б В.2.7-43|ДСТУ Б В.2.7-43|йшла | | | |заповнювачiв| | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |2.4 Вид | ГОСТ 5578 | ГОСТ 5578 |2.3 Пра-| | | |фракцiя | ГОСТ 8267 | ГОСТ 8267 |цiвники | | | |крупнiсть | ГОСТ 8268 | ГОСТ 82682 | транс- | | | | | ГОСТ 8736 | ГОСТ 8736 |портно- | | | | | ГОСТ 9759 | ГОСТ 9759 |сировин-| ---------------------------------------------------------------------- C.92 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|2.4 Вид | ГОСТ 9760 | ГОСТ 9760 |ного це-| |ний |таження |фракцiя | ГОСТ 10260 | ГОСТ 10200 |ху та | | |складу- |крупнiсть | ГОСТ 31991 | ГОСТ 11991 |лабора- | | |вання i | | ГОСТ 22263 | ГОСТ 22263 |торiя - | | | зберi- | | ГОСТ 22856 | ГОСТ 22856 |кожна | | | гання | | ГОСТ 23254 | ГОСТ 23254 |партiя | | |вихiдних| | ГОСТ 25137 | ГОСТ 25137 |що надi-| | |матерiа-| | ГОСТ 25592 | ГОСТ 25592 |йшла | | | лiв | | ГОСТ 26193 | ГОСТ 26193 | | | | | | ГОСТ 26644 | ГОСТ 26644 | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.5 Зерновий| | ГОСТ 8269 | | | | |склад мо- | Те саме | ГОСТ 8735 | | | | |дуль крупно-| | ГОСТ 9758 | | | | |стi | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.6 Насипна | | | | | | |щiльнiсть | -"- | Те саме | | | | |пустотнiсть | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.7 Вмiст | | | | | | |глинястих i | | | | | | |пиловидних | -"- | -"- | | | | |часток | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.8 Воло- | | | | | | |гiсть запов-| -"- | -"- | | | | |нювачiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.9 Мiцнiсть| ГОСТ 5578 | | | | | | марка | ГОСТ 8267 | | | | | |крупного за-| ГОСТ 8268 | | | | | |повнювача | ГОСТ 9759 | | | | | | | ГОСТ 9760 | | | | | | | ГОСТ 10260 | | | | | | | ГОСТ 11991 | ГОСТ 8269 | | | | | | ГОСТ 22263 | ГОСТ 9758 | | | | | | ГОСТ 22856 | | | | | | | ГОСТ 23254 | | | | | | | ГОСТ 25137 | | | | | | | ГОСТ 26193 | | | | | | | ГОСТ 26644 | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.93 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|2.10 Морозо-| Те саме | Те саме |2.3 Пра-| |ний |таження |стiйкiсть | | |цiвники | | |складу- |крупного | | | транс- | | |вання i |заповнювача | | |портно- | | | зберi- |--------------------------------------------|сировин-| | | гання |2.11 Вмiст |ГОСТ 8267 | |ного це-| | |вихiдних|зерен слаб- |ГОСТ 2868 | |ху та | | |матерiа-|ких порiд у |ГОСТ 10260 | ГОСТ 8269 |лабора- | | | лiв |крупному |ГОСТ 23254 | |торiя - | | | |щiльному |ГОСТ 26193 | |кожна | | | |заповнювачi | | |партiя | | | |--------------------------------------------|що надi-| | | | | | |йшла | | | |2.12 Вмiст | | | | | | |зерен плас- | Те саме | Те саме | | | | |тинчастої та| | | | | | |голчастої | | | | | | |форми | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.13 Водопо-| ГОСТ 8736 | | | | | |треба дрiб- | ГОСТ 9759 | | | | | |ного запов- | ГОСТ 9760 | | | | | |нювача | ГОСТ 11991 | | | | | | | ГОСТ 22263 | ГОСТ 8735 | | | | | | ГОСТ 22856 | ГОСТ 9758 | | | | | | ГОСТ 25137 | | | | | | | ГОСТ 25592 | | | | | | | ГОСТ 26193 | | | | | | | ГОСТ 26644 | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.14 Вмiст | Те саме | Те саме | | | | |органiчних | | | | | | |домiшок | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.15 Коефi- | ГОСТ 5578 | | | | | |цiєнт роз- | ГОСТ 9759 | | | | | |м'якшення | ГОСТ 9760 | | | | | |крупного | ГОСТ 11991 | ГОСТ 9758 | | | | |пористого | ГОСТ 22263 | | | | | |заповнювача | ГОСТ 25137 | | | | | | | ГОСТ 26644 | | | ---------------------------------------------------------------------- C.94 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|2.16 Вмiст | ГОСТ 5578 | |2.3 Пра-| |ний |таження |водорозчин- | ГОСТ 9759 | |цiвники | | |складу- |них сiрчис- | ГОСТ 9760 | | транс- | | |вання i |тих сiрча- | ГОСТ 11991 | Те саме |портно- | | | зберi- |нокислих i | ГОСТ 25137 | |сировин-| | | гання |слабовипале-| ГОСТ 25592 | |ного це-| | |вихiдних|них сполук | ГОСТ 26644 | |ху та | | |матерiа-|--------------------------------------------|лабора- | | | лiв |2.17 Стiй- | | |торiя - | | | |кiсть проти | | |кожна | | | |силiкатного | | |партiя | | | |розпалу | Те саме | Те саме |що надi-| | | |втрати маси | | |йшла | | | |пiд час | | | | | | |прожарювання| | | | | | |--------------------------------------------| | | | |2.18 Питома | | | | | | |активнiсть | | | | | | |природних | РБН 356-91 | РБН 356-91 | | | | |радiонуклi- | | | | | | |дiв | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | | З Зола-винесення | | | |-----------------------------------------------------| | | |3.1 Наяв- | | |3.1-3.5 | | | |нiсть супро-| ГОСТ 25818 | ГОСТ 25818 |Лабора- | | | |вiдних доку-| | |торiя | | | |ментiв | | |пiдпри- | | | |--------------------------------------------|ємства- | | | |3.2 Вiдби- | | |одержу- | | | |рання проб | | |вача - | | | | для | Те саме | СТ СЗВ 3477 |кожна | | | |випробувань | | |партiя | | | | | | |що надi-| | | | | | |йшла | | | |-----------------------------------------------------| | | |3.3 Рiвномi-| | |3.6 Пра-| | | |рнiсть змiни| | |цiвники | | | |об'єму сумi-| ГОСТ 25818 | ГОСТ 310.3 | транс- | | | |шi золи з | | |портно- | | | |цементом | | |сировин-| ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.95 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|3.4 Втрата | | |ного це-| |ний |таження |маси пiд час| -"- | -"- |ху i ла-| | |складу- |прожарювання| | |борато- | | |вання i |--------------------------------------------|рiя - | | | зберi- |3.5 Питома | | |кажна | | | гання |активнiсть | | |партiя | | |вихiдних|природних | РБН 356-91 | РБН 356-91 |що надi-| | |матерiа-|радiонуклi- | | |йшла | | | лiв |дiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |3.6 Умови | ГОСТ 25818 | ГОСТ 25818 | | | | |зберiгання | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | | 4 Хiмдобавки | | | |-----------------------------------------------------| | | |4.1 Наяв- | | |4.1-4.4 | | | |нiсть супро-| | |Лабора- | | | |вiдних доку-| ГОСТ 24211 | ГОСТ 21211 |торiя | | | |ментiв | | |пiдпри- | | | | | | |ємства- | | | | | | |одержу- | | | | | | |вача - | | | | | | |кожна | | | | | | |партiя | | | | | | |що надi-| | | | | | |йшла | | | |-----------------------------------------------------| | | |4.2 Вiдби- | | |4.5 Пра-| | | |рання проб | Те саме | Те саме |цiвники | | | | для | | | транс- | | | |випробувань | | |портно- | | | | | | |сировин-| | | |--------------------------------------------|ного це-| | | |4.3 Вид | ГОСТ 24211 | ГОСТ 24211 |ху i ла-| | | |марка добав-|стандарти i ТУ |стандарти i ТУ |борато- | | | |ки |на конкретнi |на конкретнi |рiя - | | | | |види добавок |види добавок |кожна | | | |--------------------------------------------|партiя | | | |4.4 Товарна | | |що надi-| | | |густина | Те саме | Те саме |йшла | | | |концентрацiя| | | | | | |добавки | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.96 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-|4.5 Умови | Те саме | Те саме |Те саме | |ний |таження |зберiгання | | | | | |складу- |-----------------------------------------------------| | |вання i | 5 Вода | | | зберi- |-----------------------------------------------------| | | гання |5.1 Вид* | ГОСТ 23723 | ГОСТ 23723 |5.1-5.7 | | |вихiдних|--------------------------------------------|Лабора- | | |матерiа-|5.2 Вiдби- | | |торiя | | | лiв |рання проб | ГОСТ 23732 | ГОСТ 4979 |пiдпри- | | | |для аналiзу | | ГОСТ 23732 |ємства- | | | |--------------------------------------------|одержу- | | | |5.3 Вмiст | |Нормативнi до- |вача - | | | |органiчних | -"- |кументи санi- |при ор- | | | |поверхнево- | |тарно-епiдемiо-|ганiза- | | | |активних | |логiчноїслужби|цiївир-| | | |речовин | | |обниц- | | | |цукрiв | | |тва | | | |фенолiв | | |змiнi | | | |--------------------------------------------|джерела | | | |5.4 Вмiст | | |вмiсту | | | |нафтопродук-| ГОСТ 23732 | ГОСТ 23732 |чи скла-| | | |тiв жирiв | | |ду домi-| | | |мастила | | |шок у | | | |--------------------------------------------|водi | | | |5.5 Вмiст | | ГОСТ 18164 | | | | |розчинних | Те саме | ГОСТ 23732 | | | | |солей | | ГОСТ 4389 | | | | |зважених | | ГОСТ 4245 | | | | |часток | | | | | | |iонiв S04-2 | | | | | | |Сl-1 | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |5.6 Окислю- | |Нормативнi до- | | | | |ванiсть води| -"- |кументи санiта-| | | | | | |рно-епiдемiоло-| | | | | | |гiчноi служби | | | | |--------------------------------------------| | | | |5.7 Величина| | | | | | |водневого | -"- | ГОСТ 23732 | | | | |показника | | | | | | | рн | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |* Вода питна за ГОСТ 2874 аналiзу не пiдлягає | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.97 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-|1 Виван-| 6 Пiгменти | |ний |таження |-----------------------------------------------------| | |складу- |6.1 Наяв- | Стандарти i ТУ| Стандарти i ТУ|6.1-6.7 | | |вання i |нiсть супро-| на конкретнi | на конкретнi |Лабора- | | | зберi- |вiдних доку-| види пiгментiв| види пiгментiв|торiя | | | гання |ментiв | | |пiдпри- | | |вихiдних| | | |ємства- | | |матерiа-| | | |одержу- | | | лiв | | | |вача - | | | | | | |кожна | | | | | | |партiя | | | | | | |що надi-| | | | | | |йшла | | | |-----------------------------------------------------| | | |6.2 Вiдби- | | |6.8 Пра-| | | |рання проб | | |цiвники | | | |заповнювача | Те саме | Те саме | транс- | | | | для | | |портно- | | | |випробувань | | |сировин-| | | |--------------------------------------------|ного це-| | | |6.3 Вид | -"- | -"- |ху i ла-| | | |марка | | |борато- | | | |--------------------------------------------|рiя - | | | |6.4 Колiр | -"- | -"- |кожна | | | |--------------------------------------------|партiя | | | |6.5 Фарбуюча| -"- | -"- |що надi-| | | |здатнiсть | | |йшла | | | |--------------------------------------------| | | | |6.6 Кольоро-| -"- | -"- | | | | |ва стiйкiсть| | | | | | |--------------------------------------------| | | | |6.7 Кислото-| -"- | -"- | | | | |стiйкiсть | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |6.8 Умови | | | | | | |зберiгання | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.98 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Вхiд-| | 7 Арматурна сталь | |ний | |-----------------------------------------------------| | | |7.1 Наяв- | | |7.1-7.3 | | | |нiсть супро-| | |Працiв- | | | |вiдних доку-| | |ники ар-| | | |ментiв | ГОСТ 5781 | ГОСТ 5781 |матурно-| | | |маркування | ГОСТ 6727 | ГОСТ 6727 |го цеху | | | |та бiрок на | ГОСТ 1884 | ГОСТ 10884 |ВТК ла-| | | |пакувальних | ГОСТ 7348 | ГОСТ 7348 |борато- | | | |одиницях | ГОСТ 13840 | ГОСТ 13840 |рiя - | | | | | | |кожна | | | | | | |партiя | | | | | | |що надi-| | | | | | |йшла | | | |-----------------------------------------------------| | | |7.2 Вид | | |7.4 7.5| | | |клас форма | | |Лабора- | | | |дiаметр | | |торiя | | | |довжина де-| | | ВТК | | | |фекти струк-| Те саме | Те саме |пiдпри- | | | |тури зовнi-| | |ємства- | | | |шнiй ви- | | |одержу- | | | |гляд мiра | | |вача - | | | |забруднення | | |кожна | | | |--------------------------------------------|партiя | | | |7.3 Умови | Те саме | Те саме |що надi-| | | |зберiгання | | |йшла | | | |--------------------------------------------| | | | |7.4 Вiдби- | | ГОСТ 12004 | | | | |рання проб i| | ГОСТ 14019 | | | | |випробування| -"- | ГОСТ 1579 | | | | |властивостей| | ГОСТ 10446 | | | | |арматурної | | | | | | |сталi | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |7.5 Марка | ГОСТ 380 |Спектральний | | | | |сталi | |аналiз | | | | |-----------------------------------------------------| | | |Примiтка. Вхiдний контроль якостi iнших видiв | | | |матерiалiв i комплектувальних елементiв здiйснюється | | | |аналогiчно п.п.1-7 вiдповiдно до вимог нормативних | | | |документiв на конкретнi види матерiалiв | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.99 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |2 Заго- |1 Параметри | ДБН А.3.1-7 | ГОСТ 10922 |1-5 Пра-| |ра- |товлення|режимiв ви- | технологiчна | ДБН А 3.1-7 |цiвники | |цiй- |арматури|правлення та| документацiя | технологiчна |арматур-| |ний | |рiзання | | документацiя |ного це-| | | |--------------------------------------------|ху пос- | | | |2 Параметри | | |тiйно | | | |режимiв сти-| | |ВТК ла-| | | |кового зва- | Те саме | Те саме |борато- | | | |рювання та | | |рiя | | | |обпресування| | |пiдпри- | | | |--------------------------------------------|ємства- | | | |З Параметри | | |виготов-| | | |режимiв ут- | | |лювача -| | | |ворення ан- | | |2 рази | | | |керних при- | | |за змiну| | | |строїв ви- | | | | | | |саджування | | | | | | |голiвок | -"- | -"- | | | | |обпресову- | | | | | | |вання обойм | | | | | | |приварювання| | | | | | |коротунiв | | | | | | |петель або | | | | | | |анкерних | | | | | | |стержнiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |4 Параметри | | | | | | |режимiв | -"- | -"- | | | | |згинання | | | | | | |стержнiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |5 Умови | | | | | | |складування | -"- | -"- | | | | |i зберiгання| | | | | |--------------------------------------------------------------| | |З Виго- |1 Параметри | | |1-3 Пра-| | |товлення|режимiв | ДБН А.3.1-7 i| ГОСТ 10922 i|цiвники | | |зварних |контактного | технологiчна | ДБН А.3.1-7 |арматур-| | |арматур-|точкового | документацiя | технологiчна |ного це-| | |них сi- |зварювання | | документацiя |ху - по-| | |ток i | зварюваль- | | |стiйно | | |каркасiв|ний струм | | |лабора- | | | |зусилля за- | | |торiя | | | |тискання | | | ВТК - | ---------------------------------------------------------------------- C.100 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |З Виго- |електродами | | |2 рази | |ра- |товлення|тривалiсть | | |за змiну| |цiй- |зварних |витримуван- | | | | |ний |арматур-|ня пiд стру-| | | | | |них сi- |мом | | | | | |ток i |--------------------------------------------| | | |каркасiв|2 Параметри | | | | | | |режимiв зги-| Те саме | Те саме | | | | |нання сiток | | | | | | |i каркасiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |З Умови | | | | | | |складування | -"- | -"- | | | | |i зберiгання| | | | | |--------------------------------------------------------------| | |4 Виго- |1 Параметри | | |1-6 Пра-| | |товлення|режимiв рi- | | ГОСТ 10922 |цiвники | | |метале- |зання ру- | Технологiчна | технологiчна |арматур-| | |вих за- |бання штам-| документацiя | документацiя |ного це-| | |кладних |пування ме- | | |ху - по-| | |елемен- |талопрокату | | |стiйно | | |тiв |--------------------------------------------|лабора- | | | |2 Параметри | | |торiя | | | |режимiв ви- | | | ВТК - | | | |готовлення | | |2 рази | | | |штампованих | -"- | -"- |за змiну| | | |закладних | | | | | | |елементiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |3 Параметри | ДБН А.3.1-7 | ГОСТ 10922 | | | | |режимiв зва-|i технологiчна | ДБН А.3.1-7 i| | | | |рювання зак-| документацiя | технологiчна | | | | |ладних | | документацiя | | | | |елементiв | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |4 Параметри | | | | | | |режимiв пiд-| | | | | | |готовлення | | | | | | |поверхнi за-| | | | | | |кладного | | | | | | |елемента що| | | | | | |захищається | Те саме | Те саме | | | | | очищення та| | | | | | |надання їй | | | | | | |шорсткостi | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.101 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |4 Виго- |5 Параметри | | |1-6 Пра-| |ра- |товлення|режимiв на- | | |цiвники | |цiй- |метале- |несення ан- | | |арматур-| |ний |вих за- |тикоро- | | |ного це-| | |кладних |зiйного ла- | | |ху - по-| | |елемен- |кофарбового | | |стiйно | | |тiв |газотермiч- | Те саме | Те саме |лабора- | | | |ного цинко-| | |торiя | | | |вого чи алю-| | | ВТК - | | | |мiнiєвого | | |2 рази | | | |або комбiно-| | |за змiну| | | |ваного | | | | | | |покриття | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |6 Умови | | | | | | |складування | -"- | -"- | | | | |i зберiгання| | | | | |--------------------------------------------------------------| | |5 Пiдго-|1 Температу-| | |1-3 Ла- | | |тування |ра матерiа- | | Технологiчна |борато- | | |i пода- |лiв i навко-| ДБН А.3.1-7 | документацiя |рiя - 1 | | |вання |лишнього | | |раз за | | |вихiдних|повiтря | | |змiну | | |матерiа-|-----------------------------------------------------| | |лiв у |2 Вологiсть | Технологiчна | Те саме |4-5 Пра-| | |бетоно- |матерiалiв | документацiя | |цiвники | | |змiшу |--------------------------------------------|транс- | | |вальну |3 Концентра-| | |портно- | | |установ-|цiя робочих | Те саме | Те саме |сировин-| | |ку БЗУ |розчинiв | | |ного i | | | |хiмдобавок | | |бетоно- | | | |--------------------------------------------|змiшу- | | | |4 Послiдов- | | |вального| | | |нiсть i пра-| | |цехiв - | | | |вильнiсть | | |постiйно| | | |завантаження| | | | | | |та заповнен-| -"- | -"- | | | | |ня бункерiв | | | | | | |i бакiв ма- | | | | | | |терiалами | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |5 Рiвнi вмi-| | | | | | |сту матерiа-| -"- | -"- | | | | |лiв у бунке-| | | | | | |рах i баках | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.102 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |6 Приго-|1 Точнiсть | ДБН А.3.1-7 | Технологiчна |1-5 Пра-| |ра- |тування |дозування | | документацiя |цiвники | |цiй- |бетонних|матерiалiв | | |БЗУ - | |ний |i роз- |--------------------------------------------|постiй- | | |чинних |2 Послiдов- | | |но | | |сумiшей |нiсть дозу- | | |лабора- | | | |вання i за- | Технологiчна | Те саме |торiя - | | | |вантаження | документацiя | |1 раз за| | | |матерiалiв | | |змiну 1 | | | |у змiшувач | | |Метролог| | | |--------------------------------------------|Держпе- | | | |З Тривалiсть| | |ревiрки | | | |змiшування | ДБН А.3.1-7 | -"- |- щоква-| | | |матерiалiв | | |ртально | | | |--------------------------------------------| | | | |4 Правиль- | Технологiчна | | | | | |нiсть вида- | документацiя | -"- | | | | |вання сумi- | | | | | | |шей | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |5 Умови | Технологiчна | Технологiчна | | | | |транспорту- | документацiя | документацiя | | | | |вання сумi- | | | | | | |шей | | | | | |--------------------------------------------------------------| | |7 Очи- |1 Мiра чис- | | | 1 2 | | |щення |тоти | | | 5-7 11| | |складан-| якiсть ро-| | |Працiв- | | |ня i |бочих повер-| ДБН А.3 1-7 i | |ники фо-| | |змiшу- |хонь форми | технологiчна | -"- |рмуваль-| | |вання |------------| документацiя | |ного це-| | |форм |2 Правиль- | | |ху - по-| | | |нiсть скла- | | |стiйно | | | |дування | | |ВТК ла-| | | |форми | | |борато- | | | | | | |рiя - 2| | | | | | |форми за| | | | | | |змiну | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.103 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |7 Очи- |З Вiдхилення| | |3 5-8 | |ра- |щення |вiд проекту:| | ГОСТ 25781 |Працiв- | |цiй- |складан-|------------| ГОСТ 25784 | |ники | |ний |ня i |- номiналь- | | |техслуж-| | |змiшу- |них внутрiш-| | ГОСТ 18103 |би i ВТК| | |вання |нiх розмiрiв| | |пiдпри- | | |форм |форми; | | |ємства -| | | |------------| | |при при-| | | |- розмiрiв | | |йманнi в| | | |та положення| ГОСТ 18103 | |експлуа-| | | |елементiв | | |тацiю | | | |форми; | | |кожної | | | |------------| | ГОСТ 13981 |нoвoї та| | | | | | |вiдре- | | | | | | |монтова-| | | | | | |ної фор-| | | |- щiльнiсть | | |ми на- | | | |прилягання | | |далi пi-| | | |бортiв один | ГОСТ 73981 | |сля кож-| | | |до одного i | | |них 70- | | | |до пiддона; | | |80 обо- | | | | | | |ротiв | | | | | | |кожної | | | | | | |форми | | | |------------| | ГОСТ 12805 |--------| | | |- непрямолi-| | |4 9 Те | | | |нiйнiсть ро-| | |саме - | | | |бочих повер-| ГОСТ 12805 | |пiсля | | | |хонь пiддона| | |кожних | | | |i бортiв | | |25 обо- | | | |------------| | |ротiв | | | |- неперпен- | | |кожної | | | |дикулярнiсть| | ГОСТ 26433.1 |форми | | | |бортiв до | | | | | | |пiддона. | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.104 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |7 Очи- |4 Вiдхилення| | | 10 12 | |ра- |щення |вiдстаней | | |Працiв- | |цiй- |складан-|мiж опорними| | |ники фо-| |ний |ня i |поверхнями | | |рмуваль-| | |змiшу- |упорiв для | | |ного це-| | |вання |напруженої | | |ху - по-| | |форм |арматури | | |стiйно | | | |------------| | |лабора- | | | |5 Справнiсть| | |торiя i | | | |шарнiрiв | | |ВТК - 1 | | | |замкових | | |раз за | | | |з'єднань | | |змiну | | | |упорiв фiк-| | | | | | |саторiв пi-| ГОСТ 25784 | ГОСТ 25781 | | | | |дiймальних | | | | | | |та буферних | ГОСТ 18103 | ГОСТ 18103 | | | | |пристроїв | | | | | | |i т.iн. | ГОСТ 73981 | ГОСТ 13981 | | | | |------------| | | | | | |6 Якiсть | ГОСТ 12805 | ГОСТ 12805 | | | | |зварних швiв| | | | | | |------------| | ГОСТ 26433.1 | | | | |7 Неплощин- | | | | | | |нiсть робо- | | | | | | |чих повер- | | | | | | |хонь пiддо- | | | | | | |нiв форм i | | | | | | |опорних по- | | | | | | |верхонь хо- | | | | | | |дових колiс | | | | | | |у формах-ва-| | | | | | |гонетках | | | | | | |------------| | | | | | |8 Деформати-| | | | | | |внiсть про-| | | | | | |гинання за- | | | | | | |вантаженої | | | | | | |форми за | | | | | | |необхiднi- | | | | | | |стю | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.105 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |7 Очи- |9 Величина | ГОСТ 25784 | ГОСТ 25781 | 10 12 | |ра- |щення |зближення | | |Працiв- | |цiй- |складан-|упорiв за- | ГОСТ 18103 | ГОСТ 18103 |ники фо-| |ний |ня i |вантаженої | | |рмуваль-| | |змiшу- |форми пiд | ГОСТ 73981 | ГОСТ 13981 |ного це-| | |вання |час натягу- | | |ху - по-| | |форм |вання арма- | ГОСТ 12805 | ГОСТ 12805 |стiйно | | | |тури | | ГОСТ 26433.1 |лабора- | | | |--------------------------------------------|торiя i | | | |10 Вид кон-| | |ВТК - 1 | | | |систенцiя | ДБН А.3.1-7 | |раз за | | | |температура | технологiчна | Технологiчна |змiну | | | |i стабiль- | документацiя | документацiя | | | | |нiсть мастил| | | | | | |--------------------------------------------| | | | |11 Якiсть | | | | | | |нанесення | | | | | | |мастил на | Те саме | Те саме | | | | |робочi по- | | | | | | |верхнi форми| | | | | | |--------------------------------------------| | | | |12 Умови | ГОСТ 25781 | ГОСТ 25781 | | | | |складування | ГОСТ 13981 | ГОСТ 13981 | | | | |та зберiган-| ГОСТ 18103 | ГОСТ 18103 | | | | |ня форм i | ГОСТ 12805 | ГОСТ 12805 | | | | |бортоснастки| | | | | |--------------------------------------------------------------| | |8 Уста- |1 Вiдповiд- | | |1-4 Пра-| | |новлення|нiсть арма- | | |цiвники | | |в форму |турних виро-| | |форму- | | |ненапру-|бiв заклад-| Проектна | Технологiчна |вального| | |женої |них i комп- | документацiя | документацiя |цеху - | | |арматури|лектувальних| | |кожну | | | |елементiв | | |форму | | | |вимогам про-| | |ВТК - | | | |екту за ви-| | |вибiрко-| | | |дами марка-| | |во не | | | |ми i розмi- | | |менше 2 | | | |рами | | |форм за | | | | | | |змiну | ---------------------------------------------------------------------- C.106 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |8 Уста- |2 Правиль- | | |Армуван-| |ра- |новлення|нiсть уста- | | |ня вiд- | |цiй- |в форму |новлення i | ДБН А.3.1-7 | |повiда- | |ний |ненапру-|надiйнiсть | Проектна | Технологiчна |льних | | |женої |фiксацii в | документацiя | документацiя |виробiв | | |арматури|формi арма- | | |для шля-| | | |турних виро-| | |хового | | | |бiв заклад-| | |енерге- | | | |них i комп- | | |тичного | | | |лектувальних| | |транс- | | | |елементiв | | |портного| | | |--------------------------------------------|та гiд- | | | |З Наявнiсть | | |ротех- | | | |достатньої | | |нiчного | | | |кiлькостi | | |будiв- | | | |фiксаторiв i| Те саме | Те саме |ництва | | | |правильнiсть| | |контро- | | | |їх установ- | | |люється | | | |лення | | |ВТК у | | | |--------------------------------------------|кожнiй | | | |4 Величина | | |формi | | | |захисного | | | | | | |шару бетону | | | | | | |до робочої | -"- | -"- | | | | |та розпо- | | | | | | |дiльної | | | | | | |арматури | | | | | |--------------------------------------------------------------| | |9 Натя- |1 Вiдповiд- | | |1-5 Пра-| | |гування |нiсть напру-| | |цiвники | | |напружу-|жуваних ар- | Проектна | Технологiчна |форму- | | |ваної |матурних | документацiя | документацiя |вального| | |арматури|елементiв | | |цеху - | | |на упори|вимогам про-| | |кожну | | |форм i |екту | | |форму | | |бетон |--------------------------------------------|ВТК - | | |виробiв |2 Правиль- | | |вибiрко-| | | |нiсть укла- | | |во не | | | |дання нави-| Те саме | Те саме |менше 2 | | | |вання нап- | | |форм за | | | |ружуваної | | |змiну | | | |арматури | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.107 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |9 Натя- |З Параметри | ДБН А.3.1-7 | ДБН А.3.1-7 |6 ВТК - | |ра- |гування |режиму меха-| проектна i | проектна i |вибiрко-| |цiй- |напружу-|нiчного на- | технологiчна | технологiчна |во не | |ний |ваної |тягування | документацiя | документацiя |менше 2 | | |арматури|арматури | | |форм | | |на упори|--------------------------------------------| виро- | | |форм i |4 Температу-| | |бiв за | | |бетон |ра нагрiван-| | |змiну. | | |виробiв |ня i величи-| ДБН А.3 1-7 | ДБН А.3.1-7 |Натяг | | | |на подовжен-| проектна i | проектна i |напруже-| | | |ня арматури|технологiчна | технологiчна |ної ар- | | | |при електро-|документацiя | документацiя |матури | | | |термiчному | | |вiдповi-| | | |натягуваннi | | |дальних | | | |--------------------------------------------|виробiв | | | |5 Параметри | | |для шля-| | | |режиму елек-| | |хового | | | |тротермоме- | Те саме | Те саме |енерге- | | | |ханiчного | | |тичного | | | |натягування | | |транс- | | | |арматури | | |портного| | | |--------------------------------------------|та гiд- | | | |6 Вiдхилення| | |ротех- | | | |величини | | |нiчного | | | |контрольова-| -"- | ГОСТ 22362 |будiв- | | | |ного зусилля| | |ництва | | | |натягу арма-| | |контро- | | | |тури | | |люється | | | | | | |ВТК у | | | | | | |кожнiй | | | | | | |формi | | | | | | | виробi | | |--------------------------------------------------------------| | |10 Фор- |1 Вид клас | | |1-5 7 | | |мування |легкоукла- | | |8 10 | | |виробiв |дальнiсть i |ДБН А.3.1-7 | ДБН A.3.1-7 |Працiв- | | |i опо- |температура | Проектна i | ГОСТ 10181.1 i|ники | | |рядження| у разi пот-|технологiчна | технологiчна |форму- | | |їх в |реби бетон-|документацiя | документацiя |вального| | |процесi |ної розчин-| | |цеху - | | |форму- |ної сумiшi | | |при фор-| | |вання | | | |муваннi | ---------------------------------------------------------------------- C.108 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |10 Фор- |2 Тривалiсть| | |кожного | |ра- |мування |часу вiд мо-| | |виробу | |цiй- |виробiв |менту приго-| ДБН А.3.1-7 i | |лабора- | |ний |i опо- |тування бе- | технологiчна | технологiчна |торiя | | |рядження|тонної роз-| документацiя | документацiя | ВТК - | | |їх в |чинної су- | | |вибiрко-| | |процесi |мiшi до її | | |во не | | |форму- |укладання | | |рiдше 1 | | |вання | | | |разу за| | | | | | |змiну | | | |-----------------------------------------------------| | | |З Товщина | | |6 Лабо- | | | |шарiв та | | |ратория | | | |тривалiсть | Те саме | Те саме |1 раз на| | | |перерв для | | |6 мiс | | | |пошарового | | |для кож-| | | |формування | | |ного ви-| | | | | | |ду i | | | | | | |класу | | | | | | |бетону | | | |-----------------------------------------------------| | | |4 Вiдхилення| | |9 Лабо- | | | |вiд заданих | | |раторiя-| | | |робочих па- | | |один раз| | | |раметрiв | -"- | -"- |в мiсяц | | | |формувально-| | |для кож-| | | |го ущiльню-| | |ного ви-| | | |ючого об- | | |ду i | | | |ладнання | | |класу | | | |--------------------------------------------|бетону | | | |5 Правиль- | | | | | | |нiсть уста- | | | | | | |новлення i | | | | | | |надiйнiсть | | | | | | |закрiплення | | | | | | |форми на | -"- | -"- | | | | |посту форму-| | | | | | |вання вiб- | | | | | | |роплощадцi | | | | | | |ценрифузi та| | | | | | |iн. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.109 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |10 Фор- |6 Мiра ко- | | |9 Лабо- | |ра- |мування |ефiцiєнт | | ГОСТ 102181.2 |раторiя-| |цiй- |виробiв |ущiльнення | -"- | ГОСТ 10181.3 |один раз| |ний |i опо- |бетонної су-| | |в мiсяц | | |рядження|мiшi | | |для кож-| | |їх в |--------------------------------------------|ного ви-| | |процесi |7 Параметри | | |ду i | | |форму- |режимiв опо-| | |класу | | |вання |рядження по-| Проектна i | Технологiчна |бетону | | | |верхонь ви- | технологiчна | документацiя | | | | |робiв у про-| документацiя | | | | | |цесi форму- | | | | | | |вання | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |8 Тривалiсть| | | | | | |витримування| | | | | | |свiжовiдфор-| Технологiчна | -"- | | | | |мованих ви- | документацiя | | | | | |робiв перед | | | | | | |прискореним | | | | | | |розпалублен-| | | | | | |ням | | | | | | |--------------------------------------------| | | | |9 Структурна| | | | | | |мiцнiсть | | | | | | |ущiльненої | | | | | | |бетонної су-| ДБН A.3.1-7 i | | | | | |мiшi для | технологiчна | -"- | | | | |прискореного| документацiя | | | | | |розпалублен-| | | | | | |ня i безопа-| | | | | | |лубного фор-| | | | | | |мування | | | | | |--------------------------------------------------------------| | |11 Теп- |1 Параметри | | |1 Лабо- | | |лова об-|режиму ТО: | | |раторiя-| | |робка |------------| | |перiо- | | |виробiв |- тривалiсть| | |дично | | | |i температу-| ДБН А.3 1-7 i| |протягом| | | |ра середови-| технологiчна | Технологiчна |циклу | | | |ща на всiх | документацiя | документацiя |роботи | | | |етапах циклу| | |кожного | | | |ТО; | | |теплово-| | | | | | |го агре-| | | | | | |гату | ---------------------------------------------------------------------- C.110 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |11 Теп- |- вологiсть | | |1 Лабо- | |ра- |лова об-|i тиск сере-| | |раторiя-| |цiй- |робка |довища у | | |перiо- | |ний |виробiв |тепловому | | |дично | | | |агрегатi | ДБН А.3 1-7 i | |протягом| | | |------------| технологiчна | Технологiчна |циклу | | | |- витрати | документацiя | документацiя |роботи | | | |теплоностiя;| | |кожного | | | |------------| | |теплово-| | | |- температу-| | |го агре-| | | |ра i воло- | | |гату | | | |гiсть повiт-| | | | | | |ря у цеху | | | | | |--------------------------------------------------------------| | |12 Роз- |1 Розпалубна| ДБН A.3.1-7 | ГОСТ 10150 |1-4 Ла- | | |палуб- | передаточ- | проектна i | ГОСТ 18105 |борато- | | |лення |на мiцнiсть| технологiчна | ГОСТ 17624 |рiя ВТК| | | |бетону | документацiя | ГОСТ 22690 | ВТК - | | | | | | |1 раз за| | | | | | |змiну | | | | | | |для кож-| | | | | | |ної пар-| | | | | | |тiї ви- | | | | | | |робiв | | | |-----------------------------------------------------| | | |2 Режим пе- | | |2-4 Пра-| | | |редавання | | |цiвники | | | |зусилля на- | | |форму- | | | |тягу напру- | Те саме | Технологiчна |вального| | | |женої арма- | | документацiя |цеху - | | | |тури з упо- | | |кожен | | | |рiв форми | | |вирiб | | | | стенда на | | |ВТК - | | | |бетон виробу| | |вибiрко-| | | |--------------------------------------------|во не | | | |З Режим роз-| | |менше 2 | | | |палублення | -"- | Те саме |виробiв | | | |виробiв | | |за змiну| | | |--------------------------------------------| | | | |4 Тривалiсть| | | | | | |витримування| | | | | | |розпалубле- | -"- | -"- | | | | |них виробiв | | | | | | |в цеху | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.111 Продовження таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |13 Дове-|1 Режими ви-| | |1 Пра- | |ра- |дення |конання опе-| | |цiвники | |цiй- |виробiв |рацiй з: | | |форму- | |ний | |------------| | |вального| | | |- опоряджен-| | |цеху | | | |ня лицьо- | | |кожен | | | |вих фасад- | | |вирiб | | | |них чiль- | | |ВТК - | | | |них повер- | | |вибiрко-| | | |хонь виро- | | |во не | | | |бiв; | | |менше 2 | | | |------------| | |виробiв | | | |- шпаклю- | | |за змiну| | | |вання i шлi-| | | | | | |фування по- | Проектна i | | | | | |верхонь; | технологiчна | Технологiчна | | | | |------------| документацiя | документацiя | | | | |- нанесення | | | | | | |гiдроiзоля- | | | | | | |цiйних по- | | | | | | |криттiв; | | | | | | |------------| | | | | | |- комплекту-| | | | | | |вання виро- | | | | | | |бiв столяр-| | | | | | |ними вироба-| | | | | | |ми сантех- | | | | | | |нiчною та | | | | | | |електротех- | | | | | | |нiчною арма-| | | | | | | турою i | | | | | | | т.iн. ; | | | | | | |------------| | | | | | |- усунення | | | | | | |дефектiв ви-| | | | | | |робiв по- | | | | | | |верхонь | | | | | | |граней i | | | | | | |т.iн. . | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.112 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi 11.1 ---------------------------------------------------------------------- | | | | Нормативний документ що | | | | | | установлює: Контролююча |Контро- | |Вид |Контро- |Найменування| служба i перiодичнiсть |лююча | |кон- |льована |контрольова-| контролю |служба i| |тролю|операцiя|ного показ- |-------------------------------|перiо- | | | |ника | технiчнi | методи |дичнiсть| | | | | вимоги до | контролю i |контролю| | | | | показника | випробувань | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------| |Опе- |14 Мар- |1 Вiдповiд- | | |1 Пра- | |ра- |кування |нiсть марку-| | |цiвники | |цiй- |складу- |вання умов | ДСТУ В.2.6-2 | |форму- | |ний |вання |складування |стандарти i ТУ | |вального| | |зберi- |зберiгання i|на конкретнi | Технологiчна |цеху - | | |гання i |транспорту- |види виробiв | документацiя |кожен | | |транспо-|вання виро- | проектна | |вирiб | | |ртування|бiв вимогам |документацiя | |ВТК - | | |виробiв |нормативних | | |вибiрко-| | | |документiв | | |во не | | | | | | |менше 2 | | | | | | |виробiв | | | | | | |з кожної| | | | | | |партiї | | | | | | |за змiну| | | | | | |та кожен| | | | | | |штабель | | | | | | |чи сте- | | | | | | |лаж | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.113 Додаток А довiдковий СПОСОБИ ЗВАРЮВАННЯ З'ЄДНАНЬ АРМАТУРИ ТА ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТIВ У ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ПОТРIБНОЄ ЕКСПЛУАТАЦIЙНОЄ НАДIЙНОСТI ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- |Вр-1 | А-I | | Спосiб |тура екс-|Вр-600 |---------------------------------| |зварювання |плуатацiї| Врп-1 | Ст.Зсп | Ст.3кп | |та з'єднання | виготов-| | Ст.3пс | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц | 3-6 |6-18|20-28|32-40|6-18|20-28|32-40| | | |-----------------------------------------| | | | с | п | с|п| с|п | с|п | с|п| с|п | с|п | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне точко-|Вище 0 | Р е к о м е н д у є т ь с я | |ве хрестоподiб- |---------| --- ---- -------------------| |них з'єднань |Нижче 0 | |Д| | Д| | Допускається | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | |Рекомендується| Допускається | | |хрестоподiбних |---------| --------------------------------- | |з'єднань прих- |Нижче 0 | | |ватками | | Н е д о п у с к а є т ь с я | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне |Вище 0 | Н | Р е к о м е н д у є т ь с я | |стикове |---------| -- | --- ---- -------------------| | |Нижче 0 | Д | |Д| | Д| | Допускається | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне стико-|Вище 0 | | |ве з обточуван- |---------| Н е д о п у с к а є т ь с я | |ням грунту |Нижче 0 | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове | | | | | |стикових з'єд- |Вище 0 | Н | Р е к о м е н д у є т ь с я | | |нань з наклад- |---------| -- | ---- --- ---- |Д | |ками iз |Нижче 0 | Д | |Д | |Д| |Д | | | |стержнiв | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | | | | | |Р | |Р | |Р | | |стержнiв напус- |---------| -- |Р |Д|Р |Д |Р | ---- ---- ---- | |тком |Нижче 0 | Д | | | | | | Допускається | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | | | | | |Р | |Р | |Р | | |стержнiв напуст-|---------| -- |Р |Д|Р |Д |Р | ---- ---- ---- | |ком з пластиною |Нижче 0 | Д | | | | | | Допускається | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне рель- |Вище 0 | Н | | Н | | Н | |єфне стержнiв |---------| -- | Р | -- | Р | -- | |пластиною напус-|Нижче 0 | Д | | Д | | Д | |тком на утавр | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване пiд|Вище 0 | Н | | | | | | |Р | |Р | |Р | | |флюсом таврових|---------| -- | | | | | | ---- ---- ---- | |з'єднань стерж- |Нижче 0 | Д |Р |Д|Р |Д |Р | Допускається | |нiв з пластиною | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.114 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- |Вр-1 | А-I | | Спосiб |тура екс-|Вр-600 |---------------------------------| |зварювання |плуатацiї| Врп-1 | Ст.Зсп | Ст.3кп | |та з'єднання | виготов-| | Ст.3пс | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц | 3-6 |6-18|20-28|32-40|6-18|20-28|32-40| | | |-----------------------------------------| | | | с | п | с|п| с|п | с|п | с|п| с|п | с|п | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване у |Вище 0 | Н | | | | | | |Р | |Р | |Р | | |С02 таврових |---------| -- |Р |Д|Р |Д |Р | ---- ---- ---- | |з'єднань з плас-|Нижче 0 | Д | | | | | | Допускається | |тиною у отвори | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | Р е к о м е н д у є т ь с я | | |таврових з'єд- |---------| -- | ---- |Д | |нань стержнiв |Нижче 0 | Д | |Д | | | |з пластиною | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне в iнвен- |Вище 0 | Н | | | | | | |Р | |Р | |Р | | |тарних формах |---------| -- |Р |Д|Р |Д |Р | ---- ---- ---- | |таврових з'єд- |Нижче 0 | Д | | | | | | | |нань з пластиною| | | | | | | | Допускається | ---------------------------------------------------------------------- Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-II | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї| Ст.5сп |18Г2С| |та з'єднання | виготов-|-----------------------------------------| | |лення |10-18|20-28|32-40|10-18|20-28|32-40|40-60| | |гр. Ц |-----------------------------------------| | | |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне точко-|Вище 0 | Рекомендується |Д |Р |Д | | |ве хрестоподiб- |---------| ---- ---- ---- ---------------| Р | |них з'єднань |Нижче 0 | |Д | |Д | |Д | | Д |Н |Д |Н | | | | | | | | | | | | |- | |- | | | | | | | | | | | | |Д | |Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Д | | Д | | |хрестоподiбних |---------------------- ------- | |з'єднань прих- |Нижче 0 | Н е д о п у с к а є т ь с я | |ватками | | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне |Вище 0 | Рекомендується |Д |Р |Д | | |стикове |---------| ---- ---- ---- ---------------| Р | | |Нижче 0 | |Д | |Д | |Д | | Д |Н |Д |Н | | | | | | | | | | | | |- | |- | | | | | | | | | | | | |Д | |Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне стико-|Вище 0 | Р е к о м е н д у є т ь с я | |ве з обточуван- |---------| ---- ---- | |ням грунту |Нижче 0 | |Д | |Д | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.115 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-II | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї| Ст.5сп |18Г2С| |та з'єднання | виготов-|-----------------------------------------| | |лення |10-18|20-28|32-40|10-18|20-28|32-40|40-60| | |гр. Ц |-----------------------------------------| | | |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове | | | | | |стикових з'єд- |Вище 0 | Р е к о м е н д у є т ь с я | | Н | |нань з наклад- |---------| ---- ---- ---- |Д | --- | |ками iз |Нижче 0 | |Д | |Д | |Д | | | Д | |стержнiв | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | | | Н |Р |Д |Р |Д | | |стержнiв напус- |---------|Р |Д |Р |Д | --- |------------ Н | |тком |Нижче 0 | | | | | Д |Д |Н |Д | --- | | | | | | | | | |- | | Д | | | | | | | | | |Д | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | | |Н |Р |Д |Р | Д | | |стержнiв напуст-|---------|Р |Д |Р | Д |- |------------ | Н | |ком з пластиною |Нижче 0 | | | | |Д |Д |Н |Д |Н | | - | | | | | | | | | |- | |- | | Д | | | | | | | | | |Д | |Д | | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне рель- |Вище 0 | | Н | | Не | |єфне стержнiв |---------| Р | --- | Р | | |пластиною напус-|Нижче 0 | | Д | | допускається | |тком на утавр | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване пiд| Вище 0 |Рекомендується|Д |Р |Д |Р |Д |Р |Д | | |флюсом таврових|---------| ---- ---------------------------- | |з'єднань стерж- |Нижче 0 | | | | |Н | |Н | |Н | | Н | |нiв з пластиною | | |Д | | Д |- |Д |- |Д |- |Д | --- | | | | | | | |Д | |Д | |Д | | Д | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване у |Вище 0 | Р | |Р |Д |Р |Д |Р |Д | | |С02 таврових |---------| ---- ---- | ------------------- Н | |з'єднань з плас-|Нижче 0 | | | | | | |Н | |Н | | --- | |тиною у отвори | | |Д | |Д | | Д |- |Д |- |Д | Д | | | | | | | | | |Д | |Д | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | | | | |таврових з'єд- |---------| | | | | Н | |нань стержнiв |Нижче 0 |Рекомендується|Д | Р |Д | --- | |з пластиною | | | | | | Д | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне в iнвен- |Вище 0 |Рекомендується| |Р |Д |Р |Д |Р |Д | | |тарних формах |---------| ---- ---- | ------------------- Н | |таврових з'єд- |Нижче 0 | | | | | | |Н | |Н | | --- | |нань з пластиною| | |Д | |Д | | Д |- |Д |- |Д | Д | | | | | | | | | |Д | |Д | | | ---------------------------------------------------------------------- C.116 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-II | A-III | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї|18Г2С|10ГТ | 35ГС | 25Г2С | |та з'єднання | виготов-| | | 32Г2Рпс | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц |70-80|10-32|6 -18|20-28|32-40|6 -18|20-28| | | |-----------------------------------------| | | |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне точко-|Вище 0 | Р е к о м е н д у є т ь с я | |ве хрестоподiб- |---------| ---- ---- ---- | |них з'єднань |Нижче 0 | |Д | |Д | |Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | | Д | |хрестоподiбних |---------| --- | Р | ------------| |з'єднань прих- |Нижче 0 | Д | |Н е д о п у с к а є т ь с я| |ватками | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне |Вище 0 | Р е к о м е н д у є т ь с я | |стикове |---------| ---- ---- ---- | | |Нижче 0 | |Д | |Д | |Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне стико-|Вище 0 | | |ве з обточуван- |---------| Р е к о м е н д у є т ь с я | |ням грунту |Нижче 0 | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове | | | | | | |стикових з'єд- |Вище 0 | Н | | | | |нань з наклад- |---------| --- | Рекомендується |Д | Р | |ками iз |Нижче 0 | Д | | | | |стержнiв | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | | | | | | Н | | | | | |стержнiв напус- |---------| --- |Р |Д |Р |Д |Р |Д | --- |Р |Д |Р |Д | |тком |Нижче 0 | Д | | | | | | | Д | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | |Н | | | |стержнiв напуст-|---------| --- | Д | Д |- | Р |Д | |ком з пластиною |Нижче 0 | Д | | |Д | | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне рель- |Вище 0 | Н | | Н | | Н | |єфне стержнiв |---------| --- | Р | --- | Р | --- | |пластиною напус-|Нижче 0 | Д | | Д | | Д | |тком на утавр | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване пiд| Вище 0 | Н | | | | | | Р | |флюсом таврових|---------| --- | Р |Д |Р |Д ---- | ---- ---| |з'єднань стерж- |Нижче 0 | Д | | | | | Н | | | | | |нiв з пластиною | | | | | | | --- | |Д | |Д | | | | | | | | | Д | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване у |Вище 0 | Н | | | | | | | Р | |С02 таврових |---------| --- | Р |Д |Р |Д |Р |Д | ---- ---| |з'єднань з плас-|Нижче 0 | Д | | | | | | | |Д | |Д | |тиною у отвори | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.117 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-II | A-III | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї|18Г2С|10ГТ | 35ГС | 25Г2С | |та з'єднання | виготов-| | | 32Г2Рпс | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц |70-80|10-32|6 -18|20-28|32-40|6 -18|20-28| | | |-----------------------------------------| | | |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п |с |п | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | Рекомендується | | | |таврових з'єд- |---------| --- | ---- ---- |Д | Р | |нань стержнiв |Нижче 0 | Д | |Д | |Д | | | | |з пластиною | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне в iнвен- |Вище 0 | Н | | Н | Р | | Н | Р | |тарних формах |---------| --- | Р | --- | ---- |Д | --- | ---| |таврових з'єд- |Нижче 0 | Д | | Д | | | | | Д | | | |нань з пластиною| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-III| Ат-IIIс| А-IV | A-V | A-VI | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї| 25Г2С| Ст.5пс | 20Х2Ц | 23Х2Г2Т|22Х2Г2С | |та з'єднання | виготов-| | Ст.5сп | 20ХГ2Т| | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц | 32-40| 6 -32 | 10-32 | 10-32 | 10-22 | | | |-----------------------------------------| | | | с |п | с | п | с | п | с | п | с | п | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне точко-|Вище 0 | | | |ве хрестоподiб- |---------| Р -----| Не допускається | |них з'єднань |Нижче 0 | | Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | Р | | |хрестоподiбних |---------| ---------- | |з'єднань прих- |Нижче 0 | | |ватками | | Н е д о п у с к а є т ь с я | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне |Вище 0 | Рекомендується | | | | Н | |стикове |---------| ------ | Д | Р | Д | -- | | |Нижче 0 | | Д | | | | | Д | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне стико-|Вище 0 | | Н | |ве з обточуван- |---------| Р е к о м е н д у є т ь с я | - | |ням грунту |Нижче 0 | | Д | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове | | | | | | | | |стикових з'єд- |Вище 0 | Рекомендується | | | | Р | Д | |нань з наклад- |---------| ---- | Д | Р | Д |--------| |ками iз |Нижче 0 | |Д | | | | | Д | Н | |стержнiв | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | Д | ---------------------------------------------------------------------- C.118 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | А-III| Ат-IIIс| А-IV | A-V | A-VI | | Спосiб |тура екс-|-----------------------------------------| |зварювання |плуатацiї| 25Г2С| Ст.5пс | 20Х2Ц | 23Х2Г2Т|22Х2Г2С | |та з'єднання | виготов-| | Ст.5сп | 20ХГ2Т| | | | |лення |-----------------------------------------| | |гр. Ц | 32-40| 6 -32 | 10-32 | 10-32 | 10-22 | | | |-----------------------------------------| | | | с |п | с | п | с | п | с | п | с | п | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Н | | | | |стержнiв напус- |---------| - | Р | Д | Не допускається | |тком |Нижче 0 | Д | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Р |Д | | Д | Р | Д | Р | Д | |стержнiв напуст-|----------------| --------------------------| |ком з пластиною |Нижче 0 | Д |Н | Р | | Н | | Н | | Н | | | | |- | | Д | - | Д | - | Д | - | | | | |Д | | | Д | | Д | | Д | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне рель- |Вище 0 | | |єфне стержнiв |---------| | |пластиною напус-|Нижче 0 | Н е д о п у с к а є т ь с я | |тком на утавр | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване пiд| Вище 0 | Р |Д | | | | |флюсом таврових|----------------| | | | |з'єднань стерж- |Нижче 0 | Д |Н | Р | Д | Не допускається | |нiв з пластиною | | |- | | | | | | | |Д | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване у |Вище 0 | | | | |С02 таврових |---------| Р | Д | | |з'єднань з плас-|Нижче 0 | | | Не допускається | |тиною у отвори | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | | |таврових з'єд- |---------| Р | Д | Не допускається | |нань стержнiв |Нижче 0 | | | | |з пластиною | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне в iнвен- |Вище 0 | | | | |тарних формах |---------|Р |Д | Не допускається | |таврових з'єд- |Нижче 0 | | | | |нань з пластиною| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.119 Продовження таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | Aт-IVc | Aт-Vск | Дiаметр | | Спосiб |тура екс-|--------------------------| зварюваних | |зварювання |плуатацiї| 25ХГС22 | | стержнiв | |та з'єднання | виготов-| 8с | 20ХГС2 | мм | | |лення | 27ГС | | | | |гр. Ц |--------------------------| | | | | 10 - 32 | 10 - 32 | | | | |--------------------------| | | | | с | п | с | п | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне точко-|Вище 0 | | | | |ве хрестоподiб- |---------| Рекомендується | | 3 - 40 | |них з'єднань |Нижче 0 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | Д | | | |хрестоподiбних |------------------------------ | 10 - 40 | |з'єднань прих- |Нижче 0 | | | |ватками | | Не допускається | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне |Вище 0 | | | | |стикове |---------| Р | Д | 10 - 40 | | |Нижче 0 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне стико-|Вище 0 | | | | |ве з обточуван- |---------| Р | Д | 10 - 40 | |ням грунту |Нижче 0 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове | | | | | |стикових з'єд- |Вище 0 | | | | |нань з наклад- |---------| Р | Д | 10 - 40 | |ками iз |Нижче 0 | | | | |стержнiв | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | Н | | |стержнiв напус- |---------| Р | Д | --- | 10 - 40 | |тком |Нижче 0 | | | Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | Д | | |стержнiв напуст-|---------| --------------| | |ком з пластиною |Нижче 0 | Р | | Н | 10 - 40 | | | | | Д | --- | | | | | | | Д | | |--------------------------------------------------------------------| |Контактне рель- |Вище 0 | | | |єфне стержнiв |---------| | 6 - 16 | |пластиною напус-|Нижче 0 | Не допускається | 8 - 25 | |тком на утавр | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване пiд| Вище 0 | | | |флюсом таврових|---------| Не допускається | 8 - 40 | |з'єднань стерж- |Нижче 0 | | | |нiв з пластиною | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.120 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Закiнчення таблицi ---------------------------------------------------------------------- | |Темпера- | Aт-IVc | Aт-Vск | Дiаметр | | Спосiб |тура екс-|--------------------------| зварюваних | |зварювання |плуатацiї| 25ХГС22 | | стержнiв | |та з'єднання | виготов-| 8с | 20ХГС2 | мм | | |лення | 27ГС | | | | |гр. Ц |--------------------------| | | | | 10 - 32 | 10 - 32 | | | | |--------------------------| | | | | с | п | с | п | | |--------------------------------------------------------------------| |Механiзоване у |Вище 0 | | | |С02 таврових |---------| Не допускається | 12 - 25 | |з'єднань з плас-|Нижче 0 | | | |тиною у отвори | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ручне дугове |Вище 0 | | | |таврових з'єд- |---------| Не допускається | 10 - 36 | |нань стержнiв |Нижче 0 | | | |з пластиною | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Ванне в iнвен- |Вище 0 | | | |тарних формах |---------| Не допускається | 16 - 40 | |таврових з'єд- |Нижче 0 | | | |нань з пластиною| | | | ---------------------------------------------------------------------- Примiтки. 1. Лiтери "с" та "п" вiдповiдно означають що зварнi з'єднання використовуються при статичних навантаженнях що повторюються багаторазово. Н 2. Лiтери "Р" "Д" та " - " вiдповiдно означають що зварнi Д з'єднання рекомендуються допускаються або не допускаються до використання. Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.121 Додаток Б рекомендований ВИБIР ЛЕГКОУКЛАДАЛЬНОСТI БЕТОННОЇ СУМIШI ТА СПОСОБУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБIВ РIЗНИХ ВИДIВ Таблиця Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | | вiбруванням | | | пресуванням |--------------------| | | | станковим | | | | об'ємним | | |---------------------------------------| | |фiльт-|осьо-|радi-|на вiб-|на вiб-|на | | |рацiй-|вим |аль- |ропло- |ропло- |уда-| | Види виробiв |ним | |ним |щадцi |щадцi |рно-| | | | | |з час- |з час- |вiб-| | | | | |тотою |тотою |ра- | | | | | |коли- |коли- |цiй-| | | | | |вань |вань |нiй | | | | | |50 Гц |25 Гц |пло-| | | | | | | |щад-| | | | | | | |цi | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв плоскi | Рб3 | | | | | | |панелi внутрiшнiх стiн | Рб4 | | | Рб1 | Рб2 |Рб1 | |--------------------------------------------------------------------| |Аеродромнi шляховi | Рб3 | | | | | Ж1 | |елементи пiдпiрних стiн | Рб4 | | | Ж1 | | Ж2 | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | Ж1 | Ж1 | Ж1 | |одношаровi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | | | |тришаровi з використанням | | | | Ж1 | Ж1 | | |дрiбнозернистого i | | | | | Ж2 | | |важкого бетону | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити ребристi i кесоннi | | | | | | | |панелi та аналогiчнi елемен-| | | | | | | |ти з ребрами заввишки не | | | | Рб1 | Рб2 | Рб1| |бiльше нiж 25 см i завдовж-| | | | | | | |ки не бiльше нiж 12 мм | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме з ребрами заввишки | | | | Рб1 | Рб3 | Рб1| |не бiльше 25 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме завдовжки бiльше | | | | | | | |нiж 12 м | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв пустотнi | | | | Ж1 | | Ж2 | |вентиляцiйнi блоки | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.122 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | | вiбруванням | | | пресуванням |--------------------| | | | станковим | | | | об'ємним | | |---------------------------------------| | |фiльт-|осьо-|радi-|на вiб-|на вiб-|на | | |рацiй-|вим |аль- |ропло- |ропло- |уда-| | Види виробiв |ним | |ним |щадцi |щадцi |рно-| | | | | |з час- |з час- |вiб-| | | | | |тотою |тотою |ра- | | | | | |коли- |коли- |цiй-| | | | | |вань |вань |нiй | | | | | |50 Гц |25 Гц |пло-| | | | | | | |щад-| | | | | | | |цi | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------| |Палi ригелi перемички | | | | Ж1 | Рб1 | Ж1 | |колони стояки | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити тротуарнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Балки тавровi i двотавровi | | | | | | | |ферми колони двоплковi | | | | Рб1 | Рб2 | Рб1| |опори ЛЕП щогли висота | | | | | | | |бетонування до 80 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме висота бетонування | | | | | | | |бiльше нiж 80 см | | | | Рб2 | Рб3 | Рб2| |--------------------------------------------------------------------| |Камiнь бортовий | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шпали | | | | Ж3 | Ж2 | Ж3 | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiї зi значною за- | | | | | | | |гальною або мiсцевою наси- | | | | Рб2 | |Рб2 | |ченiстю арматурою | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi-оболонки | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Кiльця цилiндричнi резерву-| | | | | | | |арiв силосiв колодязiв | | | | Ж1 | | Ж1 | |шахтних стволiв та панелi | | | | | | | |склепiнь-оболонок | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи мостовi | | | | Рб2 | | Рб2| |--------------------------------------------------------------------| |Елементи склепiнь-оболонок | | | | | | | |подвiйної кривини | | | | Рб1 | | Рб1| ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.123 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | | вiбруванням | | | пресуванням |--------------------| | | | станковим | | | | об'ємним | | |---------------------------------------| | |фiльт-|осьо-|радi-|на вiб-|на вiб-|на | | |рацiй-|вим |аль- |ропло- |ропло- |уда-| | Види виробiв |ним | |ним |щадцi |щадцi |рно-| | | | | |з час- |з час- |вiб-| | | | | |тотою |тотою |ра- | | | | | |коли- |коли- |цiй-| | | | | |вань |вань |нiй | | | | | |50 Гц |25 Гц |пло-| | | | | | | |щад-| | | | | | | |цi | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------| |Санiтарно-технiчнi кабiни | | | | | | | |шайти лiфтiв | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блок-кiмнати | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блоки фундаментнi стiновi | | | | | | | |та iншi подiбнi вироби | | | | Ж1 | | Рб1| |простої конструкцiї | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби напiрнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби безнапiрнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Опори ЛЕП | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Колони кiльцевого перерiзу | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.124 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | вiбруванням | | |---------------------------------------| | | станковим | зовнiшним | внут- | | | об'ємним | |рiшнiм | | |---------------------------------------| | |на |на |по- |у ка- |у |глибин-| | |пло- |вiб- |верх-|сетних |вiб-|ними | | Види виробiв |щадцi |ро- |невим|i об'- |ро- |вiбра- | | |удар- |пло- | |ємно- |фор-|торами | | |ної |щадцi| |форму- |мах | | | |дiї |з го-| |вальних| | | | | |ризон| |уста- | | | | | |таль-| |новках | | | | | |ними | | | | | | | |коли-| | | | | | | |ван- | | | | | | | |нями | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв плоскi | Рб1 | | Рб2 | Рб2 | | | |панелi внутрiшнiх стiн | | | | Рб3 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Аеродромнi шляховi | | | | | | | |елементи пiдпiрних стiн | | | Рб1 | | | Рб1 | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | Ж1 | | | | | | |одношаровi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | | | |тришаровi з використанням | | Ж1 | Рб1 | | | | |дрiбнозернистого i | | | Рб2 | | | | |важкого бетону | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити ребристi i кесоннi | | | | | | | |панелi та аналогiчнi елемен-| | | | | | | |ти з ребрами заввишки не | Рб1 | Ж1 | Рб3 | | | | |бiльше нiж 25 см i завдовж-| | | | | | | |ки не бiльше нiж 12 мм | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме з ребрами заввишки | | | Рб3 | | | Рб3 | |не бiльше 25 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме завдовжки бiльше | | Рб1 | Рб3 | |Рб2 | Рб3 | |нiж 12 м | | Ж1 | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв пустотнi | | | | | | | |вентиляцiйнi блоки | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Палi ригелi перемички | | Рб1 | | |Рб1 | Рб1 | |колони стояки | | Ж1 | | |Рб2 | Рб2 | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.125 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | вiбруванням | | |---------------------------------------| | | станковим | зовнiшним | внут- | | | об'ємним | |рiшнiм | | |---------------------------------------| | |на |на |по- |у ка- |у |глибин-| | |пло- |вiб- |верх-|сетних |вiб-|ними | | Види виробiв |щадцi |ро- |невим|i об'- |ро- |вiбра- | | |удар- |пло- | |ємно- |фор-|торами | | |ної |щадцi| |форму- |мах | | | |дiї |з го-| |вальних| | | | | |ризон| |уста- | | | | | |таль-| |новках | | | | | |ними | | | | | | | |коли-| | | | | | | |ван- | | | | | | | |нями | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити тротуарнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Балки тавровi i двотавровi | | | | | | | |ферми колони двоплковi | | Рб1 | | |Рб1 | Рб2 | |опори ЛЕП щогли висота | | Ж1 | | | | | |бетонування до 80 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме висота бетонування | | | | |Рб2 | Рб3 | |бiльше нiж 80 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Камiнь бортовий | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шпали | Ж2 | Ж1 | | | | | | | | Ж2 | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiї зi значною за- | | | | |Рб2 | Рб2 | |гальною або мiсцевою наси- | | | | |Рб3 | | |ченiстю арматурою | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi-оболонки | | | Рб2 | | Рб2| Рб3 | |--------------------------------------------------------------------| |Кiльця цилiндричнi резерву-| | | | | | | |арiв силосiв колодязiв | Ж1 | | Рб1 | | Рб2| | |шахтних стволiв та панелi | | | | | | | |склепiнь-оболонок | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи мостовi | | | | | Рб2| Рб2 | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи склепiнь-оболонок | Рб1 | | | | Рб2| | |подвiйної кривини | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.126 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | вiбруванням | | |---------------------------------------| | | станковим | зовнiшним | внут- | | | об'ємним | |рiшнiм | | |---------------------------------------| | |на |на |по- |у ка- |у |глибин-| | |пло- |вiб- |верх-|сетних |вiб-|ними | | Види виробiв |щадцi |ро- |невим|i об'- |ро- |вiбра- | | |удар- |пло- | |ємно- |фор-|торами | | |ної |щадцi| |форму- |мах | | | |дiї |з го-| |вальних| | | | | |ризон| |уста- | | | | | |таль-| |новках | | | | | |ними | | | | | | | |коли-| | | | | | | |ван- | | | | | | | |нями | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------------------------------------------| |Санiтарно-технiчнi кабiни | | | | Рб3 | Рб3| | |шайти лiфтiв | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блок-кiмнати | | | | Рб4 | Рб4| | |--------------------------------------------------------------------| |Блоки фундаментнi стiновi | | | | | | | |та iншi подiбнi вироби | Ж1 | | | | | | |простої конструкцiї | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби напiрнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби безнапiрнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Опори ЛЕП | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Колони кiльцевого перерiзу | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.127 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiбру- | | | | |ванням | | | | |-------| вiбро- | вiбро- | | | внут- | пресуванням | штампуванням | | |рiшнiм | | | | |---------------------------------------| | |вiбро- |вiбро- |вiбро-|вер- |ков- |вiб-| | |пусто- |пресу- |гiдро-|тi- |зним |ро- | | Види виробiв |то-ут- |ванням |пресу-|каль-|вiб- |про-| | |ворюва-|з меха-|ванням|ним |ро- |ка- | | |чами |нiчним | |вiб- |штам-|том | | | |приван-| |ро- |пу- | | | | |тажен- | |штам-|ван- | | | | |ням | |пу- |ням | | | | | | |ван- | | | | | | | |ням | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв плоскi | | | | | | Ж1 | |панелi внутрiшнiх стiн | | | | | | Рб1| |--------------------------------------------------------------------| |Аеродромнi шляховi | | | | | | Ж1 | |елементи пiдпiрних стiн | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | Рб1 | | |одношаровi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | | | |тришаровi з використанням | | | | | | | |дрiбнозернистого i | | | | | | | |важкого бетону | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити ребристi i кесоннi | | | | | | | |панелi та аналогiчнi елемен-| | | | | | | |ти з ребрами заввишки не | | Ж2 | | | | Рб1| |бiльше нiж 25 см i завдовж-| | | | | | | |ки не бiльше нiж 12 мм | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме з ребрами заввишки | | | | | | | |не бiльше 25 см | | Ж2 | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме завдовжки бiльше | | Ж2 | | | | Рб1| |нiж 12 м | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв пустотнi | Ж2 | | | | | | |вентиляцiйнi блоки | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Палi ригелi перемички | | | | | | | |колони стояки | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити тротуарнi | | Ж4 | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.128 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiбру- | | | | |ванням | | | | |-------| вiбро- | вiбро- | | | внут- | пресуванням | штампуванням | | |рiшнiм | | | | |---------------------------------------| | |вiбро- |вiбро- |вiбро-|вер- |ковз-|вiб-| | |пусто- |пресу- |гiдро-|ти- |ним |ро- | | Види виробiв |то-ут- |ванням |пресу-|каль-|вiб- |про-| | |ворюва-|з меха-|ванням|ним |ро- |ка- | | |чами |нiчним | |вiб- |штам-|том | | | |приван-| |ро- |пу- | | | | |тажен- | |штам-|ван- | | | | |ням | |пу- |ням | | | | | | |ван- | | | | | | | |ням | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |--------------------------------------------------------------------| |Балки тавровi i двотавровi | | | | | | | |ферми колони двоплковi | | | | | | | |опори ЛЕП щогли висота | | | | | | | |бетонування до 80 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме висота бетонування | | | | | | | |бiльше нiж 80 см | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Камiнь бортовий | | Ж4 | | Ж4 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шпали | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiї зi значною за- | | | | | | | |гальною або мiсцевою наси- | | | | | Рб2 | | |ченiстю арматурою | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi-оболонки | | | | | Рб1 | | |--------------------------------------------------------------------| |Кiльця цилiндричнi резерву-| | | | | | | |арiв силосiв колодязiв | | | | | Ж1 | | |шахтних стволiв та панелi | | | | | Ж2 | | |склепiнь-оболонок | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи мостовi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи склепiнь-оболонок | | | | | Рб1 | | |подвiйної кривини | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------- |Санiтарно-технiчнi кабiни | | | | | | | |шайти лiфтiв | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блок-кiмнати | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.129 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiбру- | | | | |ванням | | | | |-------| вiбро- | вiбро- | | | внут- | пресуванням | штампуванням | | |рiшнiм | | | | |---------------------------------------| | |вiбро- |вiбро- |вiбро-|вер- |ковз-|вiб-| | |пусто- |пресу- |гiдро-|ти- |ним |ро- | | Види виробiв |то-ут- |ванням |пресу-|каль-|вiб- |про-| | |ворюва-|з меха-|ванням|ним |ро- |ка- | | |чами |нiчним | |вiб- |штам-|том | | | |приван-| |ро- |пу- | | | | |тажен- | |штам-|ван- | | | | |ням | |пу- |ням | | | | | | |ван- | | | | | | | |ням | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |--------------------------------------------------------------------| |Блоки фундаментнi стiновi | | | | | | | |та iншi подiбнi вироби | | | | | Ж1 | | |простої конструкцiї | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби напiрнi | | | Рб1 | | | | | | | | Рб2 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби безнапiрнi | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Опори ЛЕП | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Колони кiльцевого перерiзу | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiброштампуван-| вакуумуванням | | | ням | | | Види виробiв |---------------------------------------| | |вiбро- |ролико-|вiбро- |проес- |вiбро- | | |экстру-|вим |вакуу- |вакуу- |вакуу- | | |зiєю |прока- |мування|мування|мування| | | |том | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв плоскi | | Ж4 | Рб4 | Рб2 | | |панелi внутрiшнiх стiн | | | | Рб3 | | ---------------------------------------------------------------------- C.130 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiброштампуван-| вакуумуванням | | | ням | | | Види виробiв |---------------------------------------| | |вiбро- |ролико-|вiбро- |проес- |вiбро- | | |экстру-|вим |вакуу- |вакуу- |вакуу- | | |зiєю |прока- |мування|мування|мування| | | |том | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |--------------------------------------------------------------------| |Аеродромнi шляховi | | Ж4 | Рб4 | Рб2 | Рб3 | |елементи пiдпiрних стiн | | | | Рб3 | Рб4 | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | | |одношаровi | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | | |тришаровi з використанням | | Ж4 | | | | |дрiбнозернистого i | | | | | | |важкого бетону | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити ребристi i кесоннi | | | | | | |панелi та аналогiчнi елемен-| | | | | | |ти з ребрами заввишки не | | | | | | |бiльше нiж 25 см i завдовж-| | | | | | |ки не бiльше нiж 12 мм | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме з ребрами заввишки | | | | | | |не бiльше 25 см | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме завдовжки бiльше | | | | | | |нiж 12 м | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв пустотнi | Ж4 | | | | | |вентиляцiйнi блоки | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Палi ригелi перемички | | | | | | |колони стояки | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити тротуарнi | | Ж4 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Балки тавровi i двотавровi | | | | | | |ферми колони двоплковi | | | | | | |опори ЛЕП щогли висота | | | | | | |бетонування до 80 см | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме висота бетонування | | Ж4 | | | | |бiльше нiж 80 см | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Камiнь бортовий | | Ж4 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Шпали | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.131 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | |вiброштампуван-| вакуумуванням | | | ням | | | Види виробiв |---------------------------------------| | |вiбро- |ролико-|вiбро- |проес- |вiбро- | | |экстру-|вим |вакуу- |вакуу- |вакуу- | | |зiєю |прока- |мування|мування|мування| | | |том | | | | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiї зi значною за- | | | | | | |гальною або мiсцевою наси- | | | | | | |ченiстю арматурою | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi-оболонки | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Кiльця цилiндричнi резерву-| | | | | | |арiв силосiв колодязiв | | | | | | |шахтних стволiв та панелi | | | | | | |склепiнь-оболонок | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи мостовi | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи склепiнь-оболонок | | | | | | |подвiйної кривини | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Санiтарно-технiчнi кабiни | | | | | | |шайти лiфтiв | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блок-кiмнати | | | Рб4 | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блоки фундаментнi стiновi | | | | | | |та iншi подiбнi вироби | | | | | | |простої конструкцiї | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби напiрнi | | Ж4 | | | Рб1 | |--------------------------------------------------------------------| |Труби безнапiрнi | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Опори ЛЕП | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Колони кiльцевого перерiзу | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.132 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | центрифугуванням | торкретуванням | | |---------------------------------------| | Види виробiв |центрифу-|вiдцент- |торкрету-|механiч- | | |гуванням |ровим |ванням |ним наб- | | | |прокатом | |ризкуван-| | | | | |ням | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв плоскi | | | | | |панелi внутрiшнiх стiн | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Аеродромнi шляховi | | | | | |елементи пiдпiрних стiн | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | |одношаровi | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi зовнiшнiх стiн | | | | | |тришаровi з використанням | | | | | |дрiбнозернистого i | | | | | |важкого бетону | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити ребристi i кесоннi | | | | | |панелi та аналогiчнi елемен-| | | | | |ти з ребрами заввишки не | | | | | |бiльше нiж 25 см i завдовж-| | | | | |ки не бiльше нiж 12 мм | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме з ребрами заввишки | | | | | |не бiльше 25 см | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме завдовжки бiльше | | | | | |нiж 12 м | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити перекриттiв пустотнi | | | | | |вентиляцiйнi блоки | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Палi ригелi перемички | | | | | |колони стояки | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Плити тротуарнi | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Балки тавровi i двотавровi | | | | | |ферми колони двоплковi | | | | | |опори ЛЕП щогли висота | | | | | |бетонування до 80 см | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Те саме висота бетонування | | | | | |бiльше нiж 80 см | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Камiнь бортовий | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.133 Продовження таблицi Б.1 ---------------------------------------------------------------------- | | Показники легкоукладальностi | | | бетонної сумiшi при формуваннi виробiв| | |---------------------------------------| | | центрифугуванням | торкретуванням | | |---------------------------------------| | Види виробiв |центрифу-|вiдцент- |торкрету-|механiч- | | |гуванням |ровим |ванням |ним наб- | | | |прокатом | |ризкуван-| | | | | |ням | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | |--------------------------------------------------------------------| |Шпали | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Конструкцiї зi значною за- | | | | | |гальною або мiсцевою наси- | | | | | |ченiстю арматурою | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Панелi-оболонки | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Кiльця цилiндричнi резерву-| | | | | |арiв силосiв колодязiв | | Ж4 | | Ж4 | |шахтних стволiв та панелi | | | | | |склепiнь-оболонок | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи мостовi | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Елементи склепiнь-оболонок | | | | | |подвiйної кривини | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Санiтарно-технiчнi кабiни | | | | | |шайти лiфтiв | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блок-кiмнати | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Блоки фундаментнi стiновi | | | | | |та iншi подiбнi вироби | | | | | |простої конструкцiї | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби напiрнi | Рб1 | Ж4 | | | | | Рб2 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Труби безнапiрнi | Рб2 | | Ж4 | | |--------------------------------------------------------------------| |Опори ЛЕП | Рб2 | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Колони кiльцевого перерiзу | Рб2 | | | | ---------------------------------------------------------------------- C.134 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Додаток В довiдковий РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКА А ТРИВАЛОСТI ОСТИГАННЯ БЛОКА КАМЕР З ВИРОБАМИ В.1 Показник тривалостi остигання теплової iнерцiї камер розраховується за формулою: Су б * Уб + Су м * Vм + Су oк * Vок А = ---------------------------------------- г 3 6 K1 * F1 + К2 * F2 + Кз * Рз + К4 * F4 де Су б Ve - вiдповiдно об'ємна теплоємнiсть кДж/м2К та об'єм бетону виробiв у щiльному тiлi м3 у блоцi камер; Су ок Vок - те саме для огороджувальних конструкцiй блока камер; Су м Vм - те саме для металу у блоцi камер: VM = Дф +Дкр + Дп + Дсо : 7800 Дф - маса металу форм у блоцi камер кг; Дкр - маса металевих елементiв кришок у блоцi камер кг; Дn - маса стоякiв пакетувальникiв напрямних у серединi блока камер кг; Дсо - маса сталевої обшивки що враховується пiд час теплоiзоляцiї огороджень кг; K1F1 - вiдповiдно коефiцiєнт теплопередачi Вт/м К i площа поверхонь зовнiшнiх стiн блока камер вище нульової позначки пiдлоги м ; K2F2 - те саме для зовнiшнiх стiн нижче нульової позначки пiдлоги; К3Р3 - те саме для днища блока камер; K4F4 - те саме для кришок блока камер. В.2 Для розрахункiв рекомендується приймати такi значення об'ємних теплоємностей Су: для важкого бетону виробiв i огороджень конструкцiй камер - 2500 кДж/м3 К; для керамзитобетону огороджувальних камер - 1600 кДж/м3 К i для металу форм стоякiв i т. iн. - 3800 кДж/м3 К. В.З Значення коефiцiєнтiв теплопередачi огороджень камер Вт/м2 К ---------------------------------------------------------------------- |Коефiцi-| | Значення коефiцiєнта для | |єнт теп-| | огороджень з | |допере- | |--------------------------| | дачi | Елементи огороджень камер | важкого | керамзито- | | | | бетону | бетону | |--------------------------------------------------------------------| | Kl |Зовнiшнi стiни вище нульової | 5 8 | 2 6 | | |позначки пiдлоги | | | ---------------------------------------------------------------------- Далi буде Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.135 Вт/м2 К ---------------------------------------------------------------------- |Коефiцi-| | Значення коефiцiєнта для | |єнт теп-| | огороджень з | |допере- | |--------------------------| | дачi | Елементи огороджень камер | важкого | керамзито- | | | | бетону | бетону | |--------------------------------------------------------------------| | К2 |Зовнiшнi стiни нижче нульової | 2 3 | 2 2 | | |позначки пiдлоги | | | |--------------------------------------------------------------------| | К3 |Днище: з бетону | 2 3 | 2 2 | | | порожнистий настил | 1 3 | - | |--------------------------------------------------------------------| | К4 |Кришка | 5 8 | 5 8 | ---------------------------------------------------------------------- В.4 Значення коефiцiєнтiв теплопередачi внутрiшнiх поверхонь огороджень камер з важкого бетону що утепленi шарами теплоiзоляцiї Вт/м2 К ---------------------------------------------------------------------- | |Коефi- |Значення коефiцiєнта при опорi теплопередачi | | |цiент | Ro м2К/Вт | |Матерiал ого-|тепло- |----------------------------------------------| | родження |пере- | 0 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 0 8 | 1 0 | 1 2 | 1 4 | | |дачi | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| | | K1 |5 8 | 2 7 | 1 8 | 1 3 | 1 0 | 0 9 | 0 7 | 0 6 | |Важкий бетон |------------------------------------------------------| | |К2 i К3|2 3 | 1 6 | 1 2 | 1 0 | 0 8 | 0 7 | 0 6 | 0 6 | |--------------------------------------------------------------------| | | K1 |2 6 | 1 7 | 1 3 | 1 0 | 0 9 | 0 7 | 0 6 | 0 6 | |Керамзитобе- |------------------------------------------------------| |тон |K2 i К3|2 2 | 1 6 | 1 2 | 1 0 | 0 8 | 0 7 | 0 6 | 0 5 | ---------------------------------------------------------------------- В.5 Опiр теплопередачi теплоiзоляцiї конструкцiї огородження камери розраховується за формулою: n бi м2 К Ro = \ ---- ------ / лi Вт i=1 де бi - товщина i-го шару iзоляцiї м; лi - коефiцiєнт теплопровiдностi матерiалу i-го шару iзоляцiї. В.6 Значення опору теплопередачi повiтряного прошарку у теплоiзоляцiї конструкцiї огородження камери ---------------------------------------------------------------------- |Товщина повiтряного прошарку м | 0 03 |0 04 |0 05 |0 1 |0 15 |0 2 | |--------------------------------------------------------------------| |Опiр теплопередачi Ro м2K/Вт | 0 28 |0 3 |0 32 |0 38|0 41 |0 45 | ---------------------------------------------------------------------- Примiтка. За наявностi n повiтряних прошаркiв величину Ro слiд помножити на n. C.136 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Додаток Г довiдковий ПЕРЕЛIК ЕЛЕМЕНТIВ ЗАВОДСЬКОЇ МОНТАЖНОЇ ГОТОВНОСТI ВИРОБIВ ТА СПОСОБИ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ Таблиця Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | Панелi зовнiшнiх стiн | |--------------------------------------------------------------------| |1 Установлена пiдвiконна плита |Формується одночасно з панеллю або| | |установлюється на конвейєрi | | | посту доведення | |--------------------------------------------------------------------| |2 Установлений металевий злив |Механiзований iнструмент конвейєра| | фартух | поста доведення | |--------------------------------------------------------------------| |З Установленi столярнi блоки: | |--------------------------------------------------------------------| | 3.1 без обробки | | |---------------------------------| | | 3.2 проолiфленi | | |---------------------------------| | | 3.3 пофарбованi 1 раз | Те саме | |---------------------------------| | | 3.4 пофарбованi остаточно | | |---------------------------------| | | 3.5 заскленi | | |--------------------------------------------------------------------| |4 Опоряджена чiльна фасадна поверхня: | |--------------------------------------------------------------------| | 4.1 у процесi формування |Див. розд. 8 Посiбника | |--------------------------------------------------------------------| | 4.2 пiсля теплової обробки |Див. табл. 10.2 | |--------------------------------------------------------------------| |5 Внутрiшня поверхня одержана | | | готовою для пофарбування або | | | обклеювання шпалерами: | | |--------------------------------------------------------------------| | 5.1 пiд час формування |Див. розд. 8 Посiбника | |--------------------------------------------------------------------| | 5.2 пiсля теплової обробки |Нанесення безусадочних шпаклюваль-| | |них речовин горизонтальними або | | |вертикальними шпаклювальними маши-| | |нами i механiзованим iнструментом | |--------------------------------------------------------------------| |6 Затертi цементно-пiщаним розчи-|Механiзований iнструмент кон- | | ном укоси прорiзiв законопаче-|вейєра поста доведення | | нi iн'єктовано герметик та | | | зашпарованi розчином щiлини мiж| | | столярним блоком i панеллю | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.137 Продовження таблицi Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |7 Торцевi поверхнi панелi покритi| | | праймером | | |---------------------------------| Те саме | |8 Закладнi елементи отвори про-| | | рiзи та крайки очищенi вiд нап-| | | ливiв бетону i розчину | | |--------------------------------------------------------------------| | Панелi внутрiшнiх стiн i перегородок | |--------------------------------------------------------------------| |1 Лицьовi поверхнi одержанi готовими для пофарбування або | | обклеювання шпалерами: | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1 в процесi формування |Див. розд. 8 Посiбника | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2 пiсля теплової обробки |Нанесення безусадочних шпаклюваль-| | |них речовин горизонтальними або | | |вертикальними шпаклювальними маши-| | |нами а також методом занурювання | | |у шпаклювальну речовину Шлiфування| | |спецiальними машинами | |--------------------------------------------------------------------| |2 Утворенi та очищенi канали для |Встановленню у формi вiдсiку | | внутрiшньої захованої елек- |трубок ПХВ або металевих канатоут-| | тропроводки |ворювачiв перед формуванням | |--------------------------------------------------------------------| |З Те саме iз заправленою елек- |Установлення перед формуванням або| | тропроводкою |прокладання у каналах пiсля тепло-| | |вої обробки | |--------------------------------------------------------------------| |4 Установленi коробки та крiплен-|Встановленi у формi вiдсiку пе- | | ня для електророзеток i вимика-|ред формуванням | | чiв | | |--------------------------------------------------------------------| |5 Установленi металевi двернi | Те саме | | коробки | | |--------------------------------------------------------------------| |6 Установленi дерев'янi двернi |Механiзований iнструмент конвейєра| | коробки |доведення | |--------------------------------------------------------------------| |7 Установленi дерев'янi двернi | | | блоки та наличники | Те саме | |--------------------------------------------------------------------| |8 Безкоробочний варiант прорiзу |Встановленi у формi вiдсiку пе- | | iз замонолiченими завiсами |ред формуванням | |--------------------------------------------------------------------| |9 Закладнi елементи отвори про-|Механiзований iнструмент конвейєру| | рiзи та крайки очищенi вiд на- |доведення | | пливiв бетону i розчину | | ---------------------------------------------------------------------- C.138 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | Плити перекриттiв | |--------------------------------------------------------------------| |1 Нижня стельова лицьова повер-| | | хня рiвна готова для пофарбу- | | | вання побiлки або обклеювання| | | шпалерами: | | |--------------------------------------------------------------------| | 1.1 в процесi формування |Див. розд. 8 Посiбника | |--------------------------------------------------------------------| | 1.2 пiсля теплової обробки |Нанесення безусадочних шпаклюваль-| | |них речовин горизонтальними i вер-| | |тикальними шпаклювальними машина- | | |ми шлiфування спецiальними маши- | | |нами | |--------------------------------------------------------------------| |2 Верхня поверхня рiвна i готова |У процесi формування | | для улаштування пiдлоги насти-| див. роздiл 8 | | лання лiнолеуму тощо | | |--------------------------------------------------------------------| |З Утворенi та прочищенi канали |Встановлення у форму вiдсiк тру-| | для внутрiшньої захованої |бок ПХВ або металевих каналоутво- | | електропроводки |рювачiв перед формуванням | |--------------------------------------------------------------------| |4 Те саме iз заправленою елек- |Встановлення у форму вiдсiк пе- | | тропроводкою |ред формуванням або прокладання у | | |каналах пiсля теплової обробки | |--------------------------------------------------------------------| |5 Установленi крiплення для ос- |Встановлення у форму вiдсiк | | вiтлювальної арматури |перед формуванням | |--------------------------------------------------------------------| |6 Змiцненi торцi багатопустотних |В процесi формування | | плит | | |--------------------------------------------------------------------| |7 Закладнi елементи 'отвори про-|Механiзований iнструмент конвейєра| | рiзи та крайки очищенi вiд на- |доведення | | пливiв бетону та розчину | | |--------------------------------------------------------------------| | Об'ємнi блоки санiтарно-технiчних кабiн | |--------------------------------------------------------------------| |1 Установленi двернi блоки: | | |---------------------------------| | | 1.1 без обробки | | |---------------------------------|Механiзований iнструмент конвейєра| | 1.2 проолiфленi |доведення | |---------------------------------| | | 1.3 пофарбованi 1 раз | | |---------------------------------| | | 1.4 пофарбованi остаточно | | |--------------------------------------------------------------------| |2 Встановленi усi трубнi розводки| Те саме | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.139 Продовження таблицi Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |З Встановлене сантехобладнання |Механiзований iнструмент конвейєра| |---------------------------------|доведення | |4 Встановлена рушникосушарка | | |--------------------------------------------------------------------| |5 Виконанi покриття облицювання |У процесi формування пiддону | | пiдлоги | днища | |--------------------------------------------------------------------| |6 Внутрiшнi поверхнi кабiн пiдго-|Грунтування i шпаклювання безуса- | | товленi для фарбування |дочними речовинами поверхонь ме- | | |ханiзованим iнструментом лiнiї | | |доведення | |--------------------------------------------------------------------| |7 Зовнiшнi лицьовi поверхнi кабi-| | | ни рiвнi та пiдготовленi для | Те саме | | пофарбування або обклеювання | | | шпалерами | | |--------------------------------------------------------------------| |8 Внутрiшнi поверхнi кабiни по- |Механiзований iнструмент конвейєра| | фарбованi |доведення | |--------------------------------------------------------------------| |9 Внутрiшнi поверхнi кабiни | | | обличкованi плиткою | | |---------------------------------| | |10 Виконана електропроводка | | |---------------------------------| | |11 Встановлена електроосвiтлю- | | | вальна арматура | | |---------------------------------| | |12 Встановленi вентграти | | |---------------------------------| | |13 Виводи труб пофарбованi | | |---------------------------------| | |14 Мiсця проходження трубопрово- | Те саме | | дiв зашпарованi розчином | | |---------------------------------| | |15 Системи водопостачання та | | | каналiзацiї випробуванi | | |---------------------------------| | |16 Встановлена огорожа стокiв | | |---------------------------------| | |17 Встановлена шафа | | |---------------------------------| | |18 Встановлена туалетна поличка | | |---------------------------------| | |19 Встановленi шланготримачi | | |---------------------------------| | |20 Кабiна повнiстю очищена | | ---------------------------------------------------------------------- C.140 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 Продовження таблицi Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| | Об'ємнi елементи лiфтових шахт | |--------------------------------------------------------------------| |1 Зовнiшнi лицьовi поверхнi блока|Грунтування i шпаклювання безуса- | | рiвнi та готовiдля пофарбування|дочними речовинами поверхонь меха-| | |нiзованим iнструментом лiнiї | | |доведення | |--------------------------------------------------------------------| |2 Очищенi закладнi елементи |Механiзований iнструмент лiнiї | | прорiзи й крайки вiд напливiв |доведення | | бетону | | |--------------------------------------------------------------------| |З Встановленi напрямнi для кабi- | | | ни лiфта | | |---------------------------------| Те саме | |4 Встановленi двернi елементи | | | лiфтової шахти | | |--------------------------------------------------------------------| | Iншi вироби та конструкцiї | |--------------------------------------------------------------------| |1 Верхнi поверхнi сходових площа-|У процесi формування див. роздiл | | док облицьованi шаром декора- |8 Посiбника . Пiсля теплової об- | | тивного мозаїчного бетону або|робки шлiфування спецiальними ма- | | плиткою |шинами мозаїчного шару | |--------------------------------------------------------------------| |2 Пiддони днища сантехкабiн |У процесi формування див. роздiл | | облицьованi плиткою |8 Посiбника | |--------------------------------------------------------------------| |З Лицьовi поверхнi схiдцiв про- |Шлiфування лицьових поверхонь ви- | | ступiв i пiдвiконних плит пош- |робiв спецiальними шлiфувальними | | лiфованi |машинами | |--------------------------------------------------------------------| |4 Нижнi поверхнi сходових площа- |У процесi формування див. роздiл | | док i маршiв рiвнi та готовi |8 Посiбника або механiзоване на- | | для фарбування |несення шпаклювальних безусадочних| | |речовин пiсля теплової обробки | |--------------------------------------------------------------------| |5 Розтруби вiброгiдропресованих |Шлiфування розтрубiв спецiальними | | труб пошлiфованi |шлiфувальними машинами | |--------------------------------------------------------------------| |6 Плити покриття та iншi елементи|Механiзоване нанесення на поверхню| | покрiвлi мають гiдроiзоляцiне |водозахисних мастичних або рулон- | | покриття |них плiвочних покриттiв | |--------------------------------------------------------------------| |7 Робочi поверхнi дорожнiх i тро-|Виконано в процесi формування | | туарних плит рифленi або | див. роздiл 8 Посiбника | | шорсткi | | |--------------------------------------------------------------------| |8 В серединi оглядових кiлець за-|Виконано в процесi формування | | мурованi сходи | | ---------------------------------------------------------------------- Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.141 Продовження таблицi Г.1 ---------------------------------------------------------------------- |Найменування елемента заводської | Способи одержання | |готовностi технiчного рiшення | виконання | |--------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------------------| |9 Арматура що натягнута безпе- |Механiзоване нанесення торкрету- | | рервним навиванням на бетон по-|вання набризкування на поверхню | | передньо напружених виробiв |виробiв з навитою арматурою захис-| | має захисне покриття |ного шару цементно-пiщаного розчи-| | |ну | |--------------------------------------------------------------------| |10 Арматура що натягнута на бе- |Iн'єктування нагнiтання пневма- | | тон попередньо напружених за- |тичними установками цементно-пiща-| | лiзобетонних виробiв захище- |ного розчину у каналi з напруженою| | на | натягнутою арматурою | |--------------------------------------------------------------------| |11 Закладнi елементи отвори |Виконано на постах доведення за | | прорiзи та крайки усiх бетон- |допомогою ручного iнструменту та | | них i залiзобетонних виробiв |пристроїв | | очищенi вiд напливiв бетону i | | | розчину | | ---------------------------------------------------------------------- C.142 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 ЗМIСТ 1 Загальнi положення ............................................. 1 2 Матерiали для бетонiв та розчинiв .............................. 1 З Приготування бетонних i розчинних сумiшей ...................... 26 4 Матерiали для виготовлення арматурних виробiв i закладних елементiв ...................................................... 28 5 Виготовлення арматурних виробiв i закладних елементiв ...........35 6 Форми i мастила для форм ........................................49 7 Армування залiзобетонних виробiв ................................56 8 Формування виробiв .............................................61 9 Теплова обробка виробiв .........................................67 10 Розпалублення доведення складування зберiгання та транспортування виробiв ........................................86 11 Контроль якостi виконання технологiчних процесiв виготовлення виробiв ........................................................89 Додаток А Способи зварювання з'єднань арматури i закладних елементiв залежностi вiд потрiбної експлуатацiйної надiйностi ............113 Додаток Б Вибiр легкоукладальностi бетонної сумiшi та способу формування виробiв рiзних видiв ...........................................121 Додаток В Розрахунок показника А тривалостi остигання блока камер з виробами .......................................................134 Додаток Г Перелiк елементiв заводської монтажної готовностi виробiв та способи її одержання ...........................................136