ДСТУ 2388-94

ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення

ДСТУ 2388-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ Терміни та визначення СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Термины и определения VENTILATION SYSTEM Terms and definitions Чинний від 01.01.95 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно безпеки праці що застосовуються у науці техніці та виробництві. Терміни обов'язкові для використання в усіх видах документації науково-технічній навчальній і довідковій літературі. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Якщо термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття замість визначення ставиться риска. Визначення наведені у стандарті можливо за необхідності змінювати з форми викладу без порушень меж понять. У стандарті як довідкові наведено іноземні відповідники стандартизованих термінів німецькою [de] англійською [en] французькою [fr] та російською мовами [ru] а також абеткові покажчики українських термінів та їх іноземних відповідників. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє p чинних державних російськомовних стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1 ВИДИ ВЕНТИЛЯЦІЇ 1 вентиляція Створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти вологи шкідливих та інших речовин з мстою забезпечення допустимих метеорологічних санітарно-гігієнічних технологічних умов повітряного середовища Примітка. До приміщень належать будь-які інші обмежені об'єми з параметрами газового або повітряного середовища що контролюються de en fr ru L?ftung ventilation ventilation вентиляция Создание воздухообмена в помещении для удаления избытков теплоты влаги вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических санитарно-гигиенических технологических условий воздушной среды Примечание. К помещениям относятся любые другие ограниченные объемы с контролируемыми параметрами газовой или воздушной среды 2 загальнообмінна вентиляція Вентилювання всього об'єму приміщення шляхом подавання і чи вилучення повітря de en fr ru Austauschl?ftung general ventilation ventilation g?n?rale общеобменная вентиляция Вентилирование всего объема помещения путем подачи и или удаления воздуха 3 місцева вентиляція Вентиляція яка забезпечує вилучення забрудненого повітря із зон восновному зосередженого виділення шкідливих речовин і необхідні метеорологічні та санітарно-гігієнічні умови в прилеглій робочій зоні de en fr ru Lokall?flung lосаl ventilation ventilation locale местная вентиляция Вентиляция обеспечивающая удаление загрязненного воздуха из зон в основном сосредоточенного выделения вредных веществ и необходимые метеорологические и санитарно-гигиенические условия в прилегающей рабочей зоне 4 зональна вентиляція Вентиляція яка забезпечує необхідні параметри повітрз в обмежених зонах приміщення de en fr ru Zonenluftung zoncvtntilation ventitation zonrde зональная вентиляция Вентиляция обеспечивающая необходимые параметры воздуха в ограниченных зонах помещения 5 припливна вентиляція Вентиляція яка забезпечує подавання в приміщення чистого зовнішнього і частково рецирку-ляційного підготовленого повітря de en fr ru Zufuhrl?ftung supply ventilation ventilation affluante приточная вентиляция Вентиляция обеспечивающая подачу в помещение чистого наружного воздуха и частично рециркуляционного подготовленного воздуха 6 витяжна вентиляція Вентиляція яка забезпечує вилучення забрудненого повітря з приміщення de en fr ru Abzugsl?ftung exhaust ventilation ventilation par aspiration вытяжная вентиляция Вентиляция обеспечивающая удаление загрязненного воздуха из помещения 7 вихрова вентиляція Забезпечення обміну повітря за рахунок горизонтального тан-генційного подавання чистого повітря струменями які забезпечують вихровий рух з вертикальною віссю обертання та відведенням повітря через пристрої на осі обертання потоку de en fr ru Wirbelliiftung vortex ventilation ventilation tourbillonnaire вихревая вентиляция Организация воздухообмена посредством горизонтального тангенциального ввода чистого воздуха струями организующими вихревое движение с вертикальной осью вращения с отводом воздуха через устг ройства на оси вращения потока 8 технологічна вентиляція Створення і підтримання параметрів повітряного середовища в приміщенні чи у виділених об'ємах приміщення які забезпечують якісне проведення технологічного процесу Примітка. До технологічної вентиляції належить також подавання чи вилу«ен-ня повітря від технологічного обладнання з забезпеченням у прилеглій робочій зоні допустимих метеорологічних і санітарно-гігієнічних умов de en fr ru technologische L?ftung technological ventilation ventilation technologique технологическая вентиляция Создание и поддержание параметров воздушной среды в помещении или в выделенных объемах помещения обеспечивающих качественное проведение технологического процесса Примечание. К технологической вентиляции относится также подача или удаление воздуха от технологического оборудования с обеспечением в прилегающей рабочей зоне допустимых метеорологических и санитарно-гигиенических условий 9 аварійна вентиляція Вентиляція приміщення у випадках прогнозованого раптового виділення токсичних або горючих речовин в значних кількостях de en fr ru Notl?ftung emergency ventilation ventilation de secours аварийная вентиляция Вентиляция помещения в случае прогнозируемого внезапного выделения токсических или горючих веществ в больших количествах 10 аварійна протидимова вентиляція Вентиляція яка служить для видалення диму з приміщення і забезпечує можливість евакуації людей на початковій стадії пожежі de en fr ru Antirauchnotl?ftung emergency anti-smoke ventilation syst?me de ventilation antifum?e de secours аварийная противодымная вентиляция Вентиляция предназначенная для удаления дыма из помещений и обеспечивающая возможность эвакуации людей в начальной стадии пожара 11 повітряний душ Зональна припливна вентиляція яка забезпечує зосереджений потік повітря із спеціальної насадки направлений на робоче місце або на обмежену зону приміщення de fr ru Luftdusche douche d'air воздушный душ Зональная приточная вентиляция обеспечивающая сосредоточенный поток воздуха из специальной насадки направ- ленный на рабочее место или на ограниченную зону помещения 12 природна вентиляція Вентиляція яка відбувається лід впливом різниці тисків які зумовлені тепловим і чи вітровим напором de en fr ru naturliche L?ftung natural ventilation ventilation de movement natural естественная вентиляция Вентиляция осуществляемая под действием разности давления обусловленного тепловым и или ветровым напором 13 механічна вентиляція Вентиляція яка забезпечує регульований обмін повітря в приміщенні незалежно від метеорологічних умов зовнішнього середовища основним збуджувачем руху повітря в якій с вентилятор de en fr ru mechanische L?ftung mechanikal ventilation ventilation de movement m?canique механическая вентиляция Вентиляция обеспечивающая регулируемый воздухообмен в помещении независимо от метеорологических условии внешней среды основным возбудителем движения воздуха в которой является вентилятор 2 СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ 14 система припливної вентиляції Система вентиляції у якій поєднано всі або окремі елементи: повітрозабірні пристрої зовнішнього повітря обладнання для оброблення припливного повітря вентилятор шумоглушник мережа повітропроводів і чи каналів для транспортування повітря повітророзподільники запірно-регулювальні пристрої de en fr ru Zufuhrl?ftungssysiem supply ventilation system syst?me de la ventilation affluante система приточной вентиляции Система вентиляции в которой объединены все или отдельные элементы: воздухоза-борные устройства наружного воздуха оборудование для обработки приточного воздуха вентилятор шумоглушитель сеть воздуховодов и или каналов для транспортировки воздуха воздухораспределители запорно-регулирующие устройства 15 система витяжної вентиляції Система вентиляції у якій поєднано всі або окремі елементи: повітрозабірні пристрої мережа каналів і чи повітропроводів для транспортування повітря вентилятор шумоглушник пристрої для очищення повітря рекуператори теплоти ви-кидуваного повітря викидна шахта запірно-регулювальні пристрої de en fr ru Abzugsl?ftungssystem exhaust ventilation system syst?me de la ventilation par aspiration система вытяжной вентиляции Система вентиляции в которой объединены все или отдельные элементы; воздухоза-борные устройства сеть каналов и или воздуховодов для транспортировки воздуха вентилятор шумоглушитель устройства для очистки воздуха рекуператоры тепла выбрасываемого воздуха выбросная шахта запорно-регулирующие устройства 16 система пневмотранспорту Система транспортування різних матеріалів пилових зернистих тощо відходів виробництва штучних виробів у повітряному потоці по трубопроводах de en fr ru pheumatischcs Transport-system pneumatic transport system syst?me du transport pneumatique система пневмотранспорта Система транспортировки различных материалов пылевидных зернистых и др. отходов производства искусственных изделий в воздушном потоке по трубопроводам 17 система аспірації Система механічної витяжної вентиляції від герметизованих укриттів кожухи короби тощо технологічного обладнання з пиловиділшшям яка створює розрідження в укриттях і запобігає надходженню пилу через нещільності de en fr ru Aspirationssystem aspiration system sybtdme d'aspiration система аспирации Система механической вытяжной вентиляции от герметических укрытий кожухи короба и т.д. технологическо-гооборулпилшя с иылевыдсмениями создающая разрежение в укрытиях и предотвра~ щающая поступление пыли через неплотности 18 система місцевої витяжної вентиляції Система локалізації вилучення шкідливих речовин очищення та викиду повітря в атмосферу або у приміщення de en fr ru lokale Abzugs l?ftungssystem local exhaust ventilation system syst?me de la ventilation locale par aspiration система местной вытяжной вентиляции Система локализации удаления вредных веществ очистки и выброса воздуха в атмосферу или в помещение 19 система зі штучним спонуканням Система у якій для переміщення повітря використовується вентилятор de en fr ru mechnanische L?ftungssystem mechanical ventilation system syst?me de la ventilation de movement m?canique система с искусственным побуждением Система t в которой для перемещения воздуха используется вентилятор 20 система із природним спонуканням Система у якій для переміщення повітря використовується гравітація або дія вітру de en fr ru nat?rliche L?ftungssyslem natural ventilation system syst?me de la ventilation de movement natural система с естественным побуждением Система в которой для перемещения воздуха используется гравитация или действие ветра 21 канальна система вентиляції de en fr ru Kanall?ftungssystem duct ventilation system syst?me de la ventilation par les canaux канальная система вентиляции 22 безканальна система вентиляції de en fr ru Kanailoses L?ftungssystem ductless ventilation system syst?me de la ventilation sans canaux бесканальная система вентиляции 23 вентиляційна система із змінною витратою повітря Вентиляційна система у якій витрата повітря змінюється відповідно до заданої програми або в залежності від технологічного режиму de en fr ru L?ftungssystem mit Wechselluftverbrauch ventilation system with changeable air flow rate syst?me de ventilation a d?bit d'air variable вентиляционная система с переменным расходом воздуха Вентиляционная система с расходом воздуха изменяющимся по заданной программе или в зависимости от технологического режима 3 СИСТЕМИ ВІДСМОКТУВАЧІВ 24 система місцевих відсмоктувачів Система місцевої витяжної вентиляції до повітропроводів якої приєднуються місцеві відсмоктувані de en fr ru Lokalabsaugersystem Local hood system syste'me multipoint d'aspitarion locale система местных отсосов Система местной вытяжной вентиляции к воздуховодам которой присоединяются местные отсосы 25 місцевий відсмоктувач Пристрій для уловлювання газів пари аерозолів та пилу витяжна шафа та ін. у місцях їх утворення de en fr ru Lokalabsauger local hood aspiration locale местный отсос Устройство для улавливания газов пара аэрозолей и пыли вытяжной шкаф и др. в местах их образования 26 місцевий стаціонарний відсмоктувач Місцевий відсмоктувач установлений на чи в технологічному обладнанні de en fr ru station?rer Lokalabsauger stationary local hood aspiration locate stationnaire местный стационарный отсос Местный отсос» установленный на или в технологическом оборудовании 27 місцевий пересувний відсмоктувач Місцевий відсмоктувач конструкція якого дозволяє змінювати його положення відносно технологічного обладнання de en fr ru Schiebelokalabsauger moving local hood aspiration locale mobile местный передвижной отсос Местный отсос конструкция которого позволяет изменять его положение относительно технологического оборудования 28 місцевий вбудований відсмоктувач Місцевий відсмоктувач умонтований в конструкцію технологічного обладнання de en fr ru einmontierter Lokalabsauger build-in local hood aspiration locale incorpor?e местный встроенный отсос Местный отсос вмонтированный в конструкцию технологического оборудования 4 КАНАЛИ І ПОВІТРОПРОВОДИ 29 вентиляційний канал Огороджений будівельними онструкціями простір для транспортування в ньому повітря de en fr ru Luftzug air duct canal de ventilation вентиляционный канал . Огражденное строительными конструкциями пространство для транспортировки в нем воздуха 30 підпідлоговий канал Вентиляційний канал під підлогою приміщення de en fr ru Untertagetunnel underfloor duct саnаl de sous-sol подпольный канал Вентиляционный канал проложенный под полом помещения 31 підземний канал Вентиляційний канал який знаходиться в грунті de en fr ru Untertageluftkanal underground duct canal souterrain подземный канал Вентиляционный канал расположенный в земле 32 підшивний канал Вентиляційний канал який прилягає до стелі приміщення de en fr ru Anschlagekanal ceiling duct canal bordage подшивной канал Вентиляционный канал прилегающий к потолку помещения 33 приставний канал Вентиляційний канал який примикає до стіни колони de en fr ru Aniegekanal attached duct canal ajout? приставной канал Вентиляционный канал примыкающий к стене колонне 34 вбудований канал Вентиляційний канал передбачений у спеціальних елементах збірного будівництва чи в стіні цегляній чи з іншого матеріалу de en fr ru Einbaukanal build-in duct canal incorpor? встроенный канал Вентиляционный канал предусмотренный в специальных элементах сборного строительства или в стене кирпичной или из другого материала 35 повітропровід Трубопровід для транспортування повітря виготовлений з різного матеріалу залежно від властивостей повітря і різної форми поперечного перерізу de en fr ru Luftleitung air duct conduit d'air воздуховод Трубопровод для транспортировки воздуха изготовленный из различного материала в зависимости от свойств воздуха и различной формы гщперсчного сечения 36 щільний повітропровід Зварний повітропровід або фальцьовий з запаяним з'єднанням чи іншим способом герметизації який використовується для систем загальнообмінної вентиляції повітряного опалення і систем газо-димовидаленкя за статичного тиску біля вентилятора більше ніж 1400 Па і незалежно від тиску біля вентилятора для систем місцевої витяжної вентиляції димовидалення кондиціонування повітря і транзитних повітропроводів що обслуговують приміщення категорій А і Б de еn fr ru Dichtluftrufuhr close air duct conduit d'air compact плотный воздуховод Сварной воздуховод или фальцевой с пропайкой швов или другим способом герметизации используемый для систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и систем газо-дымоудаления при статическом давлении у вентилятора более 1400 Па и независимо от давления у вентилятора для систем местной вытяжной вентиляции дымоуда-ления кондиционирования воздуха и транзитных воздуховодов обслуживающих помещения категорий А и Б 37 нормальний повітропровід Повітропровід для систем за-гальнобмінної вентиляції повітряного опалення і систем газо-димовидалення за статичного тиску біля вентилятора менше ніж 1400 Па de en fr ru Normalluftkanal normal air duct conduit d'air normal нормальный воздуховод Воздуховод для систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и систем газо-дымоудаления при статическом давлении у вентилятора меньше 1400 Па 38 вогнестійкий повітропровід Щільний повітропровід який має стінки з нормованою межею вогнестійкості de en fr ru feuerfeste Luftf?hrung fireproof air duct conduit ignifuge огнестойкий воздуховод Плотный воздуховод со стенками имеющими нормируемый предел огнестойкости 39 збірний повітропровід Ланка повітропроводу до якої приєднуються повітропроводи прокладені на одному поверсі de en fr ru Lamnieluftf?hrung air manifold conduit pr?fabriqu? сборный воздуховод Участок воздуховода к которому присоединяются воздуховоды проложенные на одном этаже 40 транзитний повітропровід Ланка повітропроводу прокладена за межами обслуговуваль-ного приміщення de en fr ru Transithiftf?hrung transit air duct conduit d'air transit транзитный воздуховод Участок воздуховода прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения 41 гнучкий повітропровід Повітропровід який може бути зафіксований у будь-якому положенні у просторі de en fr ru diegsame Luftf?hrung flexible duct conduit d'air flexible гибкий воздуховод Воздуховод который может быть зафиксирован в любом пространственном положении 42 гнучкий металевий рукав Гнучкий повітропровід виготовлений із металу de en fr ru Metailshlauch flexible metal hose manche m?tallique flexible гибкий металлический рукав Гибкий воздуховод изготовленный из металла 43 колектор Ланка повітропроводу до якої приєднуються повітропроводи що прокладаються на двох чи більшій кількості поверхів de en fr ru Kollektor collector collecteur коллектор Участок воздуховода к которому присоединяются воздуховоды проложенные на двух или большем числе этажей 44 аспіраційний колектор Колектор аспіра цінної систем de en fr ru Aspirationskollektor aspiration collector collecteur d'aspiration аспира и ионный коллектор Коллектор ас пи рацион ной системы 45 труба Ланка повітропроводу після витяжного вентилятора для викидання вилученого повітря в атмосферу de en fr ru Rohr discharge stack tube труба Участок воздуховода после вытяжного вентилятора для выброса удаляемого воздуха в атмосферу 46 вентиляційна шахта Канал для викиду в атмосферу вилученого витяжною системою повітря чи для забирання зовнішнього повітря для подавання його у приміщення de en fr ru Schacht ventshaft puits вентиляционная шахта Канал для выброса в атмосферу удаляемого воздуха вытяжной системой или для забора наружного воздуха с целью подачи его в помещение 5 ДЕТАЛІ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ 47 зонт Пристрій на вихлопній трубі для захисту системи від попадання атмосферних опадів de en fr ru Rauchfang cap chapean зонт Устройство на выхлопной трубе для защиты системы от попадания атмосферных осадков 47 зонт Пристрій на вихлопній трубі для захисту системи від попадання атмосферних опадів de en fr ru Rauchfang cap chapean зонт Устройство на выхлопной трубе для защиты системы от попадания атмосферных осадков 48 дефлектор Пристрій на вихлопній трубі для використання енергії вітру de en fr m Defiektor deflector deviateur дефлектор Устройство на выхлопной трубе для использования энергии ветра 49 факельний викид Конфузор який плавно звужується чи конфузор з циліндричним патрубком на кінці вихлопної труби витяжної системи для більш ефективного розсіювання шкідливих речовин що викидаються de en fr ru Fackelauswurf exhaust cone jaillissement de la torche факельный выброс Плавносужающийся конфузор или консрузор с цилиндрическим патрубком на конце выхлопной трубы вытяжной системы для более эффективного рассеивания выбрасываемых вредных веществ 50 гнучка вставка Ланка повітропроводу із гнучкого матеріалу між всмоктувальним нагнітальним отворами вентилятора та системою повітропроводів de en fr ru biegsamer Einsatz flexible insert piece d'insertion flexible гибкая вставка Участок воздуховода из гибкого материала между всасывающим нагнетательным отверстиями вентилятора и системой воздуховодов 51 перехід Фасонна частина для зміни форми перерізу повітропроводу de en fr ru ?bergang reducer raccord переход Фасонная часть для изменения формы сечения воздуховода 52 фасонна частина Частина повітропроводу яка забезпечує зміну площі поперечного перерізу або форми зміну напрямку злиття або розділення повітряного потоку de en fr ru Formte? shaped part partie fa?onnee фасонная часть Часть воздуховода обеспечивающая изменение площади поперечного сеченкя или формы изменение направления слияния или разделения воздушного потока 53 відвід Фасонна частина круглого повітропроводу яка змінює напрямок руху повітря de en fr ru Luftableitung bend deriva?eur отвод Фасонная часть круглого воздуховода изменяющая направление движения воздуха 54 напіввідвід Фасонна частина круглого повітропроводу яка змінює напрямок руху повітря на будь-який кут менший ніж 90° de en fr ru Ha?batfuhr semibend semi-d?nvateur полуотвод Фасонная часть круглого воздуховода изменяющая направление движения воздуха на любой угол меньше 90° 55 коліно Фасонна частина прямокутного повітропроводу яка змінює напрямок руху повітря de en fr ru Kneis?uck bend coude колено Фасонная часть прямоугольного воздуховода изменяющая направление движения воздуха 56 трійник Фасонна частина для злиття або розділення потоку повітря de en fr ru T-st?ck T-bend raccord тройник Фасонная часть для слияния или разделения потока воздуха 57 хрестовина Фасонна частина для розділення потоку повітря на три потоки або злиття трьох потоків повітря в один de en fr ru Kreuzst?ck crossing croisillon крестовина Фасонная часть для разделения потока воздуха на три потока или слияния трех потоков воздуха й один 58 конфузор Фасонна частина для плавного зменшення перерізу повітропроводу de en fr ru Confuser confuser confuscur конфузор Фасонная часть для плавною уменьшения сечения воздуховода 59 дифузор Фасонна частина для плавного збільшення перерізу повітропроводу de en fr ru Diffuser diffuser diffuseur диффузор Фасонная часть для плавного увеличения сечения воздуховода 60 відступ Фасонна частина для паралельного зміщення осі повітропроводу de en fr ru Abzatz break off reculeur отступ Фасонная часть для параллельного смещения оси воздуховода 6 і фланець Кінцева деталь фасонної частини чи ланки повітропроводу із штабового або кутикового матеріалу призначена для з'єднання деталей і ланок повітропроводів de en fr ru Anschlusflansch flange bride фланец Концевая деталь фасонной части или участка воздуховода из полосового или уголкового материала для соединения деталей и участков воздуховодов 62 фальц Замкове з'єднання тонколистовою металу з профільними відгинами de en fr ru Falz fold rainure фальц Соединение тонколистового металла в замок с профильными отгибами 63 планка Металева деталь для замкового з'єднання двох частин тонколистового металу з профільними відгинами de en fr ru Leiste locking plate barrette планка Металлическая деталь для соединения в замок двух частей тонколистового металла с профильными отгибами 64 рейха Профільну деталь для поєднаня двох ланок металевого повітропроводу прямокутного перерізу de en ru Latte joint strip рейка Профильная деталь для соединения двух участков металлического воздуховода прямоугольного сечения 65 повітряна заслінка Пристрій для регулювання витрати повітря який має поворотні лопаті. de en fr ru Luftt?r air demper volet d'air воздушная заслонка Устройство для регулирования расхода воздуха включающее поворотные лопасти АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ вентиляція вентиляція аварійна вентиляція аварійна протидимова вентиляція загальнообмінна вентиляція зональна вентиляція витяжна вентиляція вихрова вентиляція механічна вентиляція місцева вентиляція припливна вентиляція природна вентиляція технологічна викид факельний відвід відсмоктувач місцевий відсмактувач місцеоий вбудований відсмоктувач місцевий пересувний відсмоктувач місцевий стаціонарний відступ вставка гнучка дефлектор дифузор душ повітряний заслінка повітряна зонт канал вбудований канал вентиляційний кандл підземний канал підпідлоговий канал підшивний канал приставний колектор колектор аспіраційний коліно конфузор напіввідвід перехід планка повітропровід повітропровід вогнестійкий повітропровід гнучкий повітропровід збірний повітропровід нормальний повітропровід транзитний повітропровід щільний рейка рукав металевий гнучкий система аспірації система вентиляції безканальна система вентиляції канальна система вентиляційна із змінною витратою повітря система витяжної вентиляції система зі штучним спонуканням система із природним спонуканням система місцевих відсмоктувачів система місцевої витяжної вентиляції система пневмотранспорту система припливної вентиляції трійник труба фальц фланець хрестовина частина фасонна шахта вентиляційна 1 9 10 2 4 6 7 13 3 5 12 8 49 53 25 28 27 26 60 50 48 59 11 65 47 34 29 31 30 32 33 43 44 55 58 54 51 63 35 38 41 39 37 40 36 64 42 17 22 21 23 15 19 20 24 18 16 14 56 45 62 61 57 52 46 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Abzalz Abzugsl?ftung Abzugsl?ftungssystem Anlegekanal Anschlagekanal Anschlusflansch Antirauchnotl?ftung Aspirationskollektor Aspirationssystem Austauschluftung Confuser Deflector Dichtlufizufuhr Diffuser Einbaukanal Einsatz Biegsamer Fackelauswurf Falz Formteil Halbabfuhr Kanall?flungssystem Kanalloses luftungssystem Kneisl?ck Kollektor Kreuzst?ck Lammeluftf?hrung Latte Leiste Lokalabsauger Lokalabsauger einmontierter Lokalabsauger station?rer Lokalabsaugersystem Lokall?ftung Lokale Abzugs luftungssystem Luftableitung .Luftdusche Luftf?hrung diegsame L?ftf?hrung feuerfeste Luftleitung Luftungssystem mit Wechselluftverbrauch Luflt?r L?ftung L?ftung mechanische L?ftung nat?rliche L?ftung technologische LUftungssystem mechnanische Luftungssystem nat?rliche Luftzug Metallshlauch Notl?ftung Normall ufl Kanal Rauchfang Rohr Schacht Schiebelokalabsauger Transitluftf?hrung Transportsystem pheumatisches T-st?ck ?bergang Untertageluftkanal Untertagetunnel Wirbe?iif?mg Zonenliiftung Zufuhrl?ftung Zufuhr?iiftungssystem 60 6 15 33 32 61 10 44 17 2 58 48 36 59 34 50 49 62 52 54 21 22 55 43 57 39 64 63 25 28 26 24 3 18 53 11 41 38 35 23 65 1 13 12 8 19 20 29 42 9 37 47 45 46 27 40 16 56 51 31 30 7 4 5 14 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ air manifold bend break off cap collector collector aspiration cone exhaust confuser crossing deflector demper air diffuser duct air duct air close duct air fireproof duct air normal duct air transit duct attached duct build-in duct ceiling duct flexible duct underfloor duct underground flange fold hood local hood local build-in hood local moving hood local stationary hose metal flexible insert flexible part shaped plaie locking reducer scmibend shaft- vent stack discharge strip joint system aspiration system exhaust ventilation system supply ventilation system transport pneumatic system ventilation duct system ventilation ductless system ventilation exhaust local system ventilation mechanical system ventilation natural system ventilation with changeable air flow rate system hood local T-bend ventilation ventilation emergency ventilation emergency anti-smoke ventilation exhaust ventilation general ventilation local ventilation mechanical ventilation natural ventilation supply ventilation technological ventilation vortex ventilation zone 39 53 55 60 47 43 44 49 58 57 48 65 59 29 35 36 38 37 40 33 34 32 41 30 31 61 62 25 28 27 26 42 50 52 63 51 54 46 45 64 17 15 14 16 21 22 18 19 20 23 24 56 1 9 10 6 2 3 13 12 5 8 7 4 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ aspiration locale aspiration locale stationnaire aspiration locale mobile aspiration locale incorper?e barrette bride canal ajout? canal bordage canal de sous-sol canal de ventilation canal incorpor? сапа! souterrain chapean collecteur collecteur d'aspiration conduit d'air conduit d'air compact conduit d'air normal conduit d'air flexible conduit d'air transit conduit ignifuge confuseur conduit pr?fabriqu? coude croisillon derivateur deviateur diffuseur douche d'air jaillissement de la torche manche m?tallique flexible partie fa?onn?e pi?ce d'insertion flexible puits raccord rainure reculeur semi-de'riva?eur syst?me d'aspiration syst?me de ventilation ? d?bit d'air variable syst?me de ventilation anti-fum?e de secours syst?me multipoint d'aspitarion locale syst?me de la ventilation affluante syst?me de la ventilation de mouvement m?canique syst?me de la ventilation de mouvement natural syst?me de la ventilation par aspiration syst?me de la ventilation par les canaux syst?me de la ventilation sans canaux syst?me de la ventilation locale par aspiration syst?me du transport pneumatique tube ventilation ventilation affluante ventilation de movement m?canique ventilation de movement natural ventilation g?n?rale ventilation par aspiration ventilation locale ventilation technologique ventilation de secours ventilation zonale ventilation tourbillonnaire volet d'air 25 26 27 28 63 61 33 32 30 29 34 31 47 43 44 35 36 37 41 40 38 58 39 55 57 53 48 59 її 49 42 52 50 46 51 56 62 60 54 17 23 10 24 14 19 20 15 21 22 18 16 45 1 5 13 12 2 6 3 8 9 4 7 65 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ вентиляция- вентиляция аварийная вентиляция аварийная противодымная вентиляция вихревая вентиляция вытяжная вентиляция естественная вентиляция зональная вентиляция местная вентиляция механическая вентиляция общеобменная вентиляция приточная вентиляция технологическая воздуховод воздуховод гибкий воздуховод нормальный воздуховод огнестойкий воздуховод плотный воздуховод сборный воздуховод транзитный вставка гибкая выброс факельный дефлектор диффузор душ воздушный заслонка воздушная зонт канал вентиляционный канал встроенный канал подземный канал подпольннй капал подшивной канал приставной колено коллектор коллектор аспирационный конфузор крестовина отвод отсос местный отсос местный встроенный отсос местный передвижной отсос местный стационарный отступ переход планка полуотвод рейка рукав металлический гибкий система аспирации система вентиляции бесканальная - система вентиляции канальная система вентиляционная с переменным расходом воздуха система вытяжной вентиляции система местной вытяжной вентиляции система местных отсосов система пневмотранспорта система приточной вентиляции система с естественным побуждением система с искусственным побуждением тройник труба фальц фланец часть фасонная шахта вентиляционная 1 9 10 7 6 12 4 3 13 2 5 8 35 41 37 38 36 39 40 50 49 48 59 11 65 47 29 34 31 30 32 33 55 43 44 58 57 53 25 28 27 26 60 51 63 54 64 42 17 22 21 23 15 18 24 16 14 20 19 56 45 62 61 52 46 ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Дослідно-конструкторським бюро «Гігієна та екологія» Міністерства охорони здоров'я України РОЗРОБНИКИ: A. IL Становський керівник теми В. В. Трофимович к т. н. E. M. Іванусь к. т. н. С. С. Жуковський к т. н. 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ! ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 49 від 17 березня 1994 p. 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ