Наказ N 162 від 11.11.2009 р.

Наказ N 162 від 11.11.2009 р. Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції, його першим заступником та заступниками

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ НАКАЗ від 11 листопада 2009 року N 162 Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції його першим заступником та заступниками У зв'язку із затвердженням нової структури Держархбудінспекції та керуючись абзацом 3 пункту 10 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434 наказую: 1. Затвердити розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції його першим заступником та заступниками згідно з додатком 1. 2. Установити що начальник у разі своєї відсутності покладає виконання обов'язків на першого заступника а у разі його відсутності - на одного із заступників. Затвердити схему взаємозаміщення першого заступника начальника та заступників Начальника згідно з додатком 2. 3. Наказ Держархбудінспекції від 17.10.2008 N 159 "Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції" визнати таким що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Начальник В. Г. Мухін Додаток 1 до наказу Держархбудінспекції від 11 листопада 2009 р. N 162 РОЗПОДІЛ функціональних обов'язків та повноважень між начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції його першим заступником та заступниками 1. Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції: 1 здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром регіонального розвитку та будівництва за виконання покладених на неї завдань; 2 призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції крім своїх заступників; 3 вносить подання до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо призначення та звільнення керівників перших заступників та заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим областях та мм. Київ та Севастополі; 4 розподіляє обов'язки між заступниками керівниками структурних підрозділів Держархбудінспекції; 5 притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції керівників інспекцій держархбудконтролю та їх заступників крім своїх заступників; 6 підписує: накази Держархбудінспекції організовує перевірку їх виконання; протоколи рішення колегії та накази на виконання цих рішень; протоколи засідань Ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції; доручення територіальним органам; листи що надсилаються персонально першим особам Секретаріату Президента України Верховної Ради України Кабінету Міністрів України керівникам центральних органів виконавчої влади Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим головам обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; відповіді на депутатські звернення адресовані начальнику Державної архітектурно-будівельної інспекції; відповіді на звернення Героїв України Героїв Радянського Союзу Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни. 7 керує роботою колегії Держархбудінспекції затверджує плани роботи колегії; 8 проводить засідання Ліцензійної комісії Держархбудінспекції; 9 затверджує положення про структурні підрозділи Держархбудінспекції; 10 затверджує плани роботи інспекції та її структурних підрозділів; 11 затверджує структуру штатний розпис і кошторис Держархбудінспекції за погодженням з Міністром регіонального розвитку та будівництва; 12 затверджує структуру чисельність штатний розпис і кошторис територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі; 13 погоджує надання відпусток керівникам першим заступникам та заступникам керівників територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим областях та мм. Київ та Севастополь; 14 подає в установленому порядку пропозиції Міністру регіонального розвитку та будівництва до кадрового резерву на посади керівників перших заступників та заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим областях та мм. Київ та Севастополі; 15 координує роботу з формування кадрового резерву Держархбудінспекції; 16 здійснює контроль за станом виконавської дисципліни в Держархбудінспекції; 17 приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчих органів при Держархбудінспекції; 18 затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює. Ліцензії сертифікати відповідності дозволи на виконання підготовчих робіт та дозволи на виконання будівельних робіт які видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією постанови про накладення штрафів підписує начальник Інспекції або за дорученням начальника Інспекції підписує перший заступник чи один із заступників. Начальник безпосередньо спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступників начальника Держархбудінспекції. • координує питання: 1 підготовки пропозицій щодо формування державної політики з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю та ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі ліцензування ; 2 організації та забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань що належать до компетенції Держархбудінспекції; 3 діяльності територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі; 4 здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань що належать до компетенції Держархбудінспекція. Начальнику Інспекції безпосередньо підпорядковуються Відділ бухгалтерського обліку Відділ організаційно-кадрової роботи Сектор фінансових розрахунків та Господарський сектор. 2. Перший заступник начальника: 1 організовує та забезпечує розроблення погодження та подання на затвердження проектів нормативно-правових актів з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування; 2 організовує та забезпечує проведення моніторингу та аналізу діяльності територіальних органів з виконання покладених на них завдань та внесення пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності; 3 забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з питань діяльності Держархбудінспекції; 4 організовує підготовку планів роботи Держархбудінспекції забезпечує контроль їх виконання; 5 організовує систему діловодства в Держархбудінспекції здійснення контролю за виконанням документів; 6 виконує обов'язки голови тендерного комітету Держархбудінспекції; 7 забезпечує підготовку та видання Вісника Держархбудінспекції; 8 відповідає за розроблення та ведення офіційного сайту Держархбудінспекції; 9 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 10 підписує за своїм напрямком роботи або за дорученням начальника Інспекції: доручення територіальним органам; листи і відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб. • координує питання: 1 провадження інформаційної діяльності забезпечення висвітлення актуальних проблем архітектурно-будівельного контролю та ліцензування в засобах масової інформації; 2 організації навчання підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки фахівців що здійснюють архітектурно-будівельний контроль та ліцензування; 3 налагодження зв'язків з відповідними органами іноземних держав забезпечення вивчення їх досвіду для врахування у процесі вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 4 організації роботи колегії підготовки матеріалів для розгляду та прийняття рішень на засіданнях цього органу; 5 організації та проведення загальних та тематичних виробничих нарад з керівниками територіальних органів круглих столів семінарів прес-конференцій конкурсів та інших інформаційних заходів. Першому заступнику начальника Інспекції безпосередньо підпорядковуються Управління нормативно-правового забезпечення Відділ моніторингу та аналітичного забезпечення Відділ діловодства канцелярія . 3. Заступник начальника з питань організації та проведення контрольних перевірок : 1 організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань здійснення контролю за будівництвом об'єктів та виробництвом будівельних матеріалів виробів і конструкцій; 2 організовує та забезпечує видачу в установленому порядку Держархбудінспекцією дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт на об'єктах проекти яких затверджені Кабінетом Міністрів України а також сертифікатів відповідності вказаних об'єктів проектній документації та державним будівельним нормам стандартам і правилам; 3 організовує розслідування причин аварій на об'єктах будівництва дозволи на виконання будівельних робіт на яких видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією; 4 організовує та бере участь у перевірках щодо: дотримання встановленого законодавством порядку будівництва; виявлення самочинного будівництва; відповідності виконання будівельних робіт вимогам державних стандартів України державних будівельних норм і правил технічних умов затвердженим проектним рішенням; своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок замірів випробувань а також ведення журналів робіт наявності паспортів сертифікатів відповідності іншої документації; дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; відповідності будівельних матеріалів виробів і конструкцій вимогам державних стандартів України державних будівельних норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням; наявності у виробників будівельних матеріалів виробів та конструкцій сертифікатів відповідності на продукцію що підлягає обов'язковій сертифікації; 5 розглядає питання щодо правопорушень у сфері містобудування з прийняттям відповідних рішень; 6 організовує планування та контролює проведення територіальними органами планових перевірок; 7 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 8 підписує за своїм напрямком роботи або за дорученням начальника Інспекції: доручення територіальним органам; листи і відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб. • координує питання: 1 методичного забезпечення діяльності інспекцій держархбудконтролю та служб контролю будівельних організацій; 2 методичного забезпечення діяльності служб контролю підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції; 3 аналізу та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт підготовки пропозицій щодо вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 4 аналізу та узагальнення результатів контролю за якістю будівельних матеріалів виробів і конструкцій підготовки пропозицій щодо вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 5 забезпечення вивчення і впровадження у практику досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки з питань архітектурно-будівельного контролю; 6 забезпечення розроблення та затвердження наказів та організаційно-методичних документів з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю контролю їх виконання. Заступнику начальника Інспекції безпосередньо підпорядковується Управління організації та проведення контрольних перевірок. 4. Заступник начальника з питань дозвільних процедур : 1 організовує та забезпечує контроль за реалізацією інспекціями держархбудконтролю порядку видачі: - ліцензій на здійснення господарської діяльності пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури; - сертифікатів відповідності; - сертифікатів відповідності державним будівельним нормам стандартам та правилам; - дозволів на виконання підготовчих робіт; - дозволів на виконання будівельних робіт. 2 забезпечує формування та виконання плану перевірок дотримання територіальними органами Держархбудінспекції порядку видачі документів дозвільного характеру; 3 забезпечує здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов; 4 організовує та бере участь у перевірці щодо: правомірності видачі та наявності ліцензій сертифікатів відповідності сертифікатів відповідності державним будівельним нормам стандартам та правилам дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт суб'єктам господарської діяльності; обґрунтованості складення протоколів перевірок та приписів про усунення правопорушень у сфері містобудування та постанов про накладення штрафних санкцій; 5 забезпечує узагальнення результатів перевірок діяльності територіальних органів Держархбудінспекції на предмет дотримання порядку реалізації дозвільних процедур та вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення їх роботи; 6 затверджує положення про відділи у складі структурних підрозділів та посадові інструкції працівників структурних підрозділів діяльність яких координує та контролює; 7 підписує за своїм напрямком роботи або за дорученням начальника інспекції: доручення територіальним органам; листи і відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб. • координує питання: 1 що стосуються підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 2 проведення моніторингу видачі територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції дозволів на виконання будівельних робіт на об'єктах що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток; 3 взаємодії Держархбудінспекції з правоохоронними органами; 4 розроблення та затвердження наказів та організаційно-методичних документів з питань реалізації порядку видачі дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт видачі сертифікатів відповідності державним будівельним нормам стандартам та правилам ліцензій на здійснення господарської діяльності пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури. Заступнику начальника Інспекції безпосередньо підпорядковується Управління дозвільних процедур. Додаток 2 до наказу Держархбудінспекції від 11 листопада 2009 р. N 162 СХЕМА взаємозаміщення першого заступника начальника та заступників начальника у разі їх відсутності Григор А. Ф Папка В. В. Папка В. В. Странніков А. М. Странніков А. М. Папка В. В. Начальник В. Г. Мухін