Наказ N 390 від 25.09.2009 р.

Наказ N 390 від 25.09.2009 р. Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 вересня 2009 року N 390 Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі" З метою підвищення науково-технічного рівня виробництва в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів наказую: 1. Ввести в дію спільне рішення колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії будівництва України від 17 вересня 2009 року N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі" що додається див. окремо в базі . 2. Першим заступникам Міністра заступникам Міністра відповідно до функціонального розподілу обов'язків та повноважень Державній архітектурно-будівельній інспекції Мухін В. Г. керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до відома зазначене спільне рішення та забезпечити його виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр В. Куйбіда Додаток Заходи зі сприяння науково-технічному розвитку будівельної галузі N з/п Проблема Завдання щодо вирішення проблеми Заходи з вирішення проблеми Відповідальні виконавці від Мінрегіонбуду та АБУ Строк виконання Очікувані результати Розділ 1. Економіка - інновації конкурентоспроможність у будівництві 1. Уповільнення інвестиційної діяльності в будівництві та скорочення його обсягів внаслідок впливу світової фінансово-економічної кризи Розроблення та впровадження методологічного документа щодо обчислення показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю функціонального призначення по об'єктах громадського та промислового призначення: 1.1.1 Розроблення ДСТУ-Н "Настанова щодо усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю функціонального призначення". Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" 2009 рік Забезпечення суб'єктів будівельного ринку методологічною основою визначення достовірного обсягу матеріальних ресурсів при плануванні обсягів їх використання під час створення потужностей промислових підприємств та об'єктів громадського призначення. 1.1.2 Розрахунок показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю функціонального призначення по об'єктах громадського призначення. 1.2 Вироблення стратегії державного регулювання розвитку будівельного комплексу України 1.2.1 Аналіз основних показників діяльності будівельного комплексу України з метою виявлення загальних тенденцій розвитку будівельної діяльності та факторів які впливають на цю діяльність. Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Президія АБУ постійно Забезпечення своєчасного прийняття рішень щодо розвитку будівельного комплексу на підставі результатів аналізу його діяльності. 2. Недостатність прогресивних технологій у вітчизняному виробництві будівельних матеріалів 2.1 Забезпечення впровадження сучасних технологій у тому числі енергозберігаючих у вітчизняному виробництві будівельних матеріалів та виробів 2.1.1 Проведення статистичних досліджень щодо розвитку вітчизняного виробництва будівельної продукції. Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Президія АБУ постійно Створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій. 3. Негативний баланс імпорту-експорту будівельної продукції 3.1 Сприяння виходу вітчизняних підприємств - виробників будівельних матеріалів та виробів на міжнародні ринки 3.1.1 Проведення зустрічей вітчизняних виробників будівельних матеріалів та виробів із співробітниками торговельно- економічних місій інших країн в Україні з метою експорту вітчизняної продукції. Департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Президія АБУ постійно Збільшення обсягів експорту вітчизняних будівельних матеріалів. 3.2. Інформування виробників будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення про механізми державної підтримки вітчизняних товаровиробників 3.2.1 Участь у конференціях семінарах круглих столах. Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Президія АБУ постійно Використання вітчизняними виробниками будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення механізмів державної підтримки. 4. Недостатній технологічний рівень будівельного виробництва 4.1.1 Збільшення питомої ваги прогресивних технологій у будівництві 4.1.1 Запровадження в будівельну практику нових архітектурно-технічних та інженерних рішень будинків житлового та громадського призначення. 4.1.2 Розроблення нових технологічних рішень на влаштування ґрунтових основ та фундаментів будинків і споруд; продовження ресурсу будівель та споруд. 4.1.3 Запровадження нових конструктивних систем для складних ґрунтових умов зокрема на сейсмонебезпечних територіях. 4.1.4 Розвиток збірного та збірно-монолітного будівництва; житлових та громадських будинків із залученням існуючих підприємств будіндустрії. 4.1.5 Використання бетонів високих марок для висотного та сейсмостійкого будівництва. 4.1.6 Розширення застосування легких бетонів у конструкціях будівель зокрема виробів із ніздрюватих бетонів. 4.1.7 Поширення будівництва малоповерхових будинків та технологій швидкого монтування будівельних систем. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Президія АБУ постійно Підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі. 5. Недостатність малобюджетних проектів житлових будинків для повторного застосування 5.1 Створення сучасної нормативно-методичної та проектної бази для будівництва доступного житла та житла соціального призначення. 5.1.1 Запровадження у практику житлового будівництва нормативних вимог до проектування житла соціального призначення та доступного житла шляхом поширення в регіонах проектів-еталонів та рекомендацій розроблених у 2008 - 2009 роках і забезпечення їх нормативно- методичного супроводження. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд ВАТ "КиївЗНДІЕП" Президія АБУ 2009 - 2010 рр. Забезпечення населення житлом відповідно до сучасних вимог комфорту якості а також економічних можливостей різних сімей. Розділ 2. Правове та нормативне забезпечення 1. Неврегульованість питань щодо територіальної діяльності з промислового будівництва з урахуванням сучасного стану інвестиційної діяльності. 1.1 Нормативно- законодавче забезпечення територіальної діяльності для створення територіальних інформаційних фондів дієвої системи накопичення й аналізу первинної інформації забезпечення нею науково-дослідних і проектних організацій 1.1.1 Розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів. 1.1.2 Розроблення нової редакції ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення та затвердження переліку територіальних організацій по промисловому будівництву Відділ промислової забудови та програм ЧАЕС Президія АБУ 2011 р. Підвищення загального рівня якості містобудівних проектних рішень при розміщенні підприємств та забудові промислових територій. Раціональне використання земель та інших природних ресурсів. 2. Недостатня нормативна врегульованість питань щодо проектування забудови та експлуатації інженерно- транспортної інфраструктури при формуванні та реконструкції промислових вузлів парків розміщенні окремих промислових підприємств 2.1 Нормативно- законодавче забезпечення засад створення функціонування та розвитку інженерно- транспортної інфраструктури при формуванні промислових об'єктів у міському середовищі 2.1.1 Розроблення нормативних документів та законодавчих актів по порядку проектування забудови та експлуатації інженерно- транспортної інфраструктури при формуванні та реконструкції промислових вузлів парків розміщенні окремих промислових підприємств. Відділ промислової забудови та програм ЧАЕС Управління планування забудови територій Президія АБУ 2012 р. Сприяння інвестиційній діяльності за рахунок усунення протиріч та неузгодженостей установлення чіткого порядку регулювання відносин між забудовниками інвесторами місцевими органами влади підприємствами та організаціями які експлуатують відповідні регіональні та місцеві схеми інженерно- транспортного забезпечення. 3. Відсутність національних нормативів з визначення вартості проектних робіт для об'єктів виробничого призначення та вишукувальних робіт з урахуванням сучасних технологій і вимог нормативних документів з проектування 3.1 Розроблення вітчизняних нормативів з визначення вартості проектно- вишукувальних та науково-дослідних робіт 3.1.1 Створення Концепції щодо розроблення нормативів з визначення вартості проектних робіт для об'єктів виробничого призначення та вишукувальних робіт. Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Асоціація "Українське об'єднання проектних організацій" 2010 р. Достовірне визначення вартості проектно- вишукувальних робіт з урахуванням сучасних технологій та вимог нормативних документів з проектування. Створення рівних умов розподілу фінансових ресурсів процесу проектування та будівництва. 3.1.2 Розроблення нормативів з визначення вартості проектно- вишукувальних та науково-дослідних робіт. Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Асоціація "Українське об'єднання проектних організацій" 2020 р. 4. Недостатній вплив науково-технічного потенціалу на розвиток галузі 4.1 Запровадження в Україні системи нормативного забезпечення будівництва 4.1.1. Розроблення проекту Концепції розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні до 2015 р. Управління технічного регулювання у будівництві НДІБК Президія АБУ 2010 р. Забезпечення впровадження нормативної бази яка стимулює науково-технічний розвиток галузі. 4.1.2 Розроблення та реалізація до 2015 року програми розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні. 2010 - 2015 рр. 5. Застаріла нормативна база з проектування об'єктів галузевого призначення по відношенню до сучасного технічного рівня виробництва 5.1 Підготувати Перелік будівельних норм що були затверджені до 1991 року за скороченнями - СНиП та СН і підлягають скасуванню або перегляду 5.1.1 Створення постійно діючої інституції з перегляду будівельних норм об'єктів галузевого призначення. Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ 2009 - 2012 рр. Створення нормативної бази з проектування об'єктів транспорту та виробничого призначення яка відповідатиме технічному рівню сучасного виробництва. 6. Нескоординованість дій органів влади у перегляді застарілих державних стандартів та нормативних документів з врахуванням європейських та міжнародних стандартів ISO EN 6.1 Забезпечення координування розробки стандартів України гармонізованих до міжнародних стандартів 6.1.1 Запровадження механізму взаємоузгодження програм стандартизації під час розроблення стандартів та їх гармонізації з міжнародними стандартами. Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ 2009 - 2012 рр. Прискорення впровадження європейських стандартів в будівельну галузь України усунення технічних перешкод у торгівлі. 7. Невідповідність законодавчої бази сучасним дефініціям щодо наукової діяльності 7.1 Розроблення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врахування діяльності галузевих наукових установ 7.1.1 Розроблення проекту Закону України "Про віднесення робіт із стандартизації та нормування до наукової діяльності". Відділ наукового розвитку Президія АБУ 2010 р. Заохочення взаємодії академічної і галузевої науки та співпраці із закладами МОН та ін. 7.2 Узагальнення законодавства у сфері будівництва 7.2.1 Пришвидшення розроблення Будівельного кодексу України. Управління планування забудови територій Діпромісто КиївЗНДІЕП НДІмістобудування 2010 р. Реалізація системного підходу вирішення питань у сфері будівництва. 7.3 Законодавче визначення статусу будівельних норм 7.3.1 Супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про будівельні норми". Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ 2009 р. Забезпечення прийняття прозорих рішень при плануванні та забудові територій. Створення єдиної цілісної системи законодавства у сфері містобудування. 7.3.2 Розроблення нормативно-правових актів щодо реалізації положень Закону України "Про будівельні норми". Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ 2009 - 2010 рр. 8. Відставання вітчизняної правової бази від норм Євросоюзу з напряму містобудування 8.1 Удосконалення законодавства у сфері містобудування відповідно до європейських та міжнародних норм 8.1.1 Внесення змін до законодавства розроблення нормативно правових актів щодо запровадження в Україні принципу містобудівного зонування територій додатки "в різних природних умовах" приморських прирічкових гірських тощо . Управління планування забудови територій НДПІмістобудування Діпромісто 2010 - 2011 рр. Забезпечення прийняття прозорих рішень при плануванні територій. 8.1.2 Аналіз чинної нормативної бази України та зарубіжних аналогів. УкрНДІПроцивільсільбуд Президія АБУ 8.2. Розширення та деталізація нормативної бази у сфері охорони пам'яток 8.2.1 Підготовка методичних рекомендацій з використання та охорони культурної спадщини. Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини НДПІмістобудування 9. Недостатність чинної нормативної бази та недостатній обсяг розроблених методик щодо засад збереження та використання культурної спадщини. 9.1 Удосконалення науково-методичної і нормативної бази у сфері охорони пам'яток та забезпечення підвищення фахового рівня науково-дослідних і реставраційних робіт 9.1.1 Підготовка низки методичних видань та перегляд нормативних документів у сфері реставрації. Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини УкрНДІпроектреставрація 2009 - 2011 рр. Підвищення якості виконання науково-дослідних та реставраційних робіт. Усунення суперечностей у нормативно-правовій базі сфери охорони пам'яток. Розділ 3 Будівельна наука 1. Відсутність чітких організаційних та методологічних засад діяльності наукових установ 1.1 Удосконалення організації діяльності наукових установ закладів 1.1.1 Здійснення аналізу діяльності наукових установ з позицій визначення їх внеску у створення інноваційних технологій для будівництва та промисловості будівельних матеріалів. Відділ наукового розвитку Президія АБУ щорічно Сприяння розвитку наукових організацій. 1.2 Розвиток методичної бази щодо впровадження інноваційних технологій у будівництві 1.2.1 Розроблення методичних рекомендації щодо можливості запровадження нових форм співпраці для створення інноваційних технологій у будівництві. Відділ наукового розвитку Академія будівництв України 2010 р. 1.2.2 Розробити методичні рекомендації щодо запровадження відрахувань на розвиток наукових організацій коштів інвестора отриманих від економічного ефекту при реалізації наукових розробок. Відділ наукового розвитку Академія будівництва України 2010 р. 1.2.3 Сприяти розвитку співпраці наукових організацій галузі з науковими підрозділами вищих навчальних закладів та будівельних організацій. Відділ наукового розвитку Академія будівництва України постійно 2. Недостатній рівень впливу науково-технічних організацій на розвиток будівництва та промисловості будівельних матеріалів 2.1 Удосконалення діяльності базових організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування 2.1.1 Аналіз діяльності уточнення переліку та напрямів діяльності базових організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів та виробів архітектури і містобудування. Управління технічного регулювання у будівництві АБУ щорічно Сприяння прискоренню науково-технічного розвитку у будівництві. 3. Уповільнений темп розвитку експериментальної бази у виробничих процесах 3.1 Розвиток експериментальної бази науково-дослідних організацій 3.1.1 Розроблення пропозицій та підготовка необхідних обґрунтувань стосовно створення випробувальних центрів щодо сейсмічності вогнестійкості будівельних конструкцій та розвитку центру з питань енергоефективності. Управління архітектурно- конструктивних систем будинків споруд Відділ наукового розвитку Департамент управління майном відомчого контролю та аудиту НДІБК АБУ 2009 - 2010 рр. Підвищення рівня якості науково-дослідних робіт. Розділ 4. Науково-технічні проблеми основних напрямів будівництва 1. Високе енергоспоживання при експлуатації житлового фонду та об'єктів соціально-побутового призначення. 1.1 Впровадження сучасних енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій будівництва доступного житла 1.1.1 Забезпечення супроводження у м. Чернігові та м. Полтаві експериментального будівництва економічних житлових будинків з новими збірно-монолітними конструктивними системами та підготовки за результатами будівництва висновків щодо особливостей їх використання на території України. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків та споруд; НДІБК АБУ відповідно до календарного плану програми експери- ментального будівництва Збільшення обсягів будівництва житла за рахунок зниження собівартості та терміну будівництва. 1.2 Впровадження сучасних енергоефективних вимог до огороджувальних конструкцій об'єктів цивільного призначення а також енергозберігаючого обладнання 1.2.1 Розроблення проектів ДСТУ з проектування теплоізоляційно- опоряджувальних фасадних систем світопрозорих огороджуючих конструкцій а також з визначення енергоефективності будинків. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків та споруд НДІБК 2009 р. 1.2.2 Надання науково-методичної допомоги замовникам проектним та будівельним організаціям при проведенні енергопаспортизації будівель і споруд в регіонах. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків та споруд НДІБК постійно 1.2.3 Забезпечення науково-методичного супроводу розроблення проектів нормативів щодо застосування теплових насосів для енергозабезпечення житлових та громадських будинків. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків та споруд АЕТУ АБУ постійно 1.3 Створення системних засад підвищення рівня енергоефективності в будівництві 1.3.1 Розроблення та запровадження Галузевої програми підвищення енергоефективності в будівництві на 2010 - 2014 роки. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків та споруд підвідомчі науково-дослідні організації АБУ 2009 - 2014 рр. 2. Відсутність індустріального виробництва комплектуючих виробів для спорудження великопанельних будинків 2.1 Розгортання обсягів будівництва житла для окремих категорій громадян що мають право на його отримання 2.1.1 Залучення до виконання державних програм житлового будівництва у тому числі будівництва доступного житла підприємств індустріального домобудування домобудівних комбінатів що споруджують багатоповерхові багатоквартирні житлові будинки . Управління розробки та реалізації державних житлових програм Президія АБУ 2009 - 2020 рр. Поліпшення житлових умов громадян які потребують державної підтримки. 3. Відсутність у повному обсязі нормативної бази з підтвердження відповідності будівельних виробів вимогам нормативних документів 3.1 Запровадження процедур оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд 3.1.1 Забезпечення розроблення та прийняття національних стандартів України: 3.1.2 ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності. 3.1.3 ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності сертифікатів та бланки документів. 3.1.4 СТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації атестації . 3.1.5 ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам. Управління технічного регулювання у будівництві; ДП "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ"; НДІБК З 2011 р. Забезпечення нормативною базою процедур оцінювання відповідності продукції будівельного призначення. 4. Застаріла нормативна база з проектування будівельних конструкцій на основі методів та методик двадцятирічної давності 4.1 Запровадження в Україні паралельного співіснування традиційної системи розроблення проектної документації та системи проектування з використанням Єврокодів 4.1.1 Розроблення та затвердження основоположного документа ДБН щодо порядку застосування Єврокодів. Управління технічного регулювання у будівництві НВП Будконструкція 2010 р. Упровадження новітніх методів та методик для проектування будівельних конструкцій з використанням досвіду Євросоюзу. 4.1.2 Розроблення та прийняття ДСТУ - настанов - EN з проектування конструкцій за Єврокодами приблизно 50 одиниць . Управління технічного регулювання у будівництві Управління Мінрегіонбуду Академія будівництва України 2009 - 2012 рр. Створення прозорих умов проектування які зрозумілі та прийнятні для інвесторів виробників і споживачів продукції та відповідають загальновизнаним вимогам в країнах Євросоюзу. 5. Недостатній обсяг випуску корозійностійких сталей і металопрокату підприємствами металургійної промисловості 5.1 Забезпечення розвитку вітчизняного виробництва будівельних матеріалів 5.1.1 Участь у розробленні Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року головний розробник - Мінпромполітики . Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ До затвердження Програми Збільшення обсягів виробництва вітчизняних будматеріалів. Розділ 5. Якість у будівництві контроль та нагляд 1. Непередбачуваність результатів реалізації складних проектів будівництво яких нормоване недостатньою мірою 1.1 Забезпечення поширення обсягів науково-технічного супроводу будівельних об'єктів 1.1.1 Посилення співпраці установ і підприємств будівельної галузі при здійсненні обов'язкового науково-технічного супроводу будівель і споруд. Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ постійно Забезпечення безпеки будівель і споруд. 2 Низький рівень будівельного виробництва 2.1 Застосування системного підходу до забезпечення якості у будівництві 2.1.1 На стадії формування інфраструктури системи оцінювання відповідності у будівництві передбачити створення органів з оцінки відповідності систем управління якістю у будівництві та систем екологічного управління. Управління технічного регулювання у будівництві Президія АБУ 2009 - 2010 рр. 3. Зростання кількості правопорушень під час розміщення об'єктів нового будівництва реконструкції та реставрації 3.1 Удосконалення системи відповідальності за правопорушення у сфері містобудування 3.1.1 Розроблення проекту змін до Закону України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування". Держархбудінспекція 2009 р. Запровадження нової концепції накладання штрафних санкцій за правопорушення у сфері будівництва в частині збільшення їх розмірів за повторне аналогічне правопорушення протягом визначеного часу. Розділ 6. Підготовка наукових та інженерних кадрів будівельного комплексу 1. Відсутність необхідних знань та досвіду інженерного персоналу щодо використання сучасної нормативної бази у будівництві 1.1 Формування уявлень у інженерному середовищі галузі про підходи до проектування та будівництва на основі нормативної бази нового якісного рівня 1.1.1 Запровадження підготовки персоналу за спеціальністю "Стандартизація сертифікація якість. Нормативне забезпечення в будівництві". Управління технічного регулювання у будівництві КНУБА НДІБК НДІБВ НДІБМВ 2010 р. Прискорення темпів упровадження новацій у проектуванні та будівництві. 1.1.2 Системне проведення семінарів з упровадження: - нових нормативів державного рівня; - інноваційних технологій; - забезпечення якості продукції в будівництві. Управління технічного регулювання у будівництві НДІБК НДІБВ НДІБМВ Постійно - не менше 2 семінарів на рік 2. Недостатній професійний рівень спеціалістів будівельного комплексу 2.1 Підвищення професійного рівня спеціалістів будівельного комплексу 2.1.1 Збільшення науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами кількості випуску висококваліфікованих спеціалістів за рахунок активізації діяльності аспірантур. Відділ наукового розвитку Президія АБУ 2010 р. Підготовка спеціалістів за професією "Технік з архітектурного проектування" та залучення їх відповідно до набутої професії у проектні організації. 2.1.2 Розроблення порядку підготовки наукових кадрів у державних науково-дослідних організаціях Мінрегіонбуду за рахунок бюджетних коштів. Відділ наукового розвитку Президія АБУ 2010 р. 2.2 Розроблення кваліфікаційних характеристик на відповідні професії в будівництві 2.2.1 Підготовка та затвердження кваліфікаційної характеристики на професію "Технік з архітектурного проектування" та внесення її до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 . Управління економіки та розвитку будівельної діяльності НВЦ "Екобуд" 2010 р. 2.2.2 Проведення досліджень професійної класифікації робіт з реставрації пам'яток архітектури та містобудування включення їх до Класифікатора професій ДК 003:2005 розроблення класифікаційних характеристик на професію технік-реставратор та інженер-реставратор Управління економіки та розвитку будівельної діяльності НВЦ "Екобуд" 2009 р. Підготовка спеціалістів за професією технік-реставратор інженер-реставратор. 2.2.3 Виконання спільних заходів Мінрегіонбуду та МОН з вирішення проблемних питань підготовки кваліфікованих кадрів для будівельного виробництва. Проведення обговорення проблемних питань на засіданнях спільних колегій міністерств. Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Адміністративний департамент МОН за згодою щорічно листопад 2009 р. Координація діяльності Мінрегіонбуду та МОН щодо підготовки кваліфікованих кадрів для будівельного виробництва. 3. Відсутність спеціалізованих навчальних закладів або відділень кафедр у ВНЗ з підготовки фахівців- реставраторів та закладів з підвищення кваліфікації фахівців у реставраційній та пам'яткоохоронній діяльності. 3.1 Організація підготовки фахівців- реставраторів. 3.1.1 Запровадження у профільних вищих навчальних закладах спеціалізації з реставрації пам'яток архітектури. Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Президія АБУ 2011 р. Забезпечення сфери реставрації фаховим кадровим науково-технічним та виробничим потенціалом відповідно до сучасних міжнародних пам'яткоохоронних вимог. 3.1.2 Запровадження спеціалізованих курсів з підвищення кваліфікації та фахового рівня спеціалістів у сфері реставраційної та пам'яткоохоронної діяльності на базах заповідників які належать до сфери управління Мінрегіонбуду. 4. Невідповідність професійної класифікації працівників у сфері будівництва вимогам ринку праці та розвитку будівельного виробництва 4.1 Забезпечення відповідності професійної класифікації працівників у будівництві вимогам ринку праці та розвитку будівельного виробництва 4.1.1 Реалізація Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005 - 2010 роки наказ Держбуду від 28.12.2004 N 243 . Управління економіки та розвитку будівельної діяльності 2009 - 2010 рр. Забезпечення суб'єктів будівельного ринку удосконаленою нормативно- методичною базою з праці. Примітка. Тривалі системні завдання виділено жирним шрифтом. Віце-президент Академії будівництва України П. І. Кривошеєв Начальник Управління технічного регулювання у будівництві Д. В. Барзилович