Лист N 10928 від 10.09.2009 р.

Лист N 10928 від 10.09.2009 р. Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 10.09.2009 р. N 10928 Про розгляд листа Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист без д/н та в межах компетенції повідомляє наступне. Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" далі - Постанова N 502 передбачено органам і посадовим особам уповноваженим законами здійснювати державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності до 31 грудня 2010 року: тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання крім перевірок суб'єктів господарювання що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику та планових заходів державного нагляду контролю за додержанням санітарного і податкового законодавства правильністю обчислення повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів державних цільових фондів податків і зборів обов'язкових платежів ; установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання крім перевірок що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб'єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням; видавати суб'єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень підготовлений на підставі акта про проведення перевірки якщо інший строк не передбачено законом; приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень крім порушень що неможливо усунути ; не застосовувати санкції щодо порушень усунених на виконання припису. Стосовно розповсюдження сфери дії Постанови N 502 на органи державного нагляду контролю повідомляємо що відповідно до пункту 1 цієї постанови її дія поширюється на органи і посадових осіб уповноважених законами здійснювати державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності. В той же час являючись базовим Закон України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" далі - Закон про контроль визначає правові та організаційні засади основні принципи і порядок здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності повноваження органів державного нагляду контролю їх посадових осіб і права обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду контролю . Відповідно до статті 1 Закону про контроль державний нагляд контроль - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади їх територіальних органів органів місцевого самоврядування інших органів далі - органи державного нагляду контролю в межах повноважень передбачених законом щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства зокрема належної якості продукції робіт та послуг прийнятного рівня небезпеки для населення навколишнього природного середовища. Статтею 2 Закону про контроль встановлено що дія цього Закону поширюється на відносини пов'язані зі здійсненням державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Дія цього Закону не поширюється на відносини що виникають під час здійснення заходів валютного контролю митного контролю на кордоні контролю за дотриманням бюджетного законодавства та використанням державного та комунального майна банківського і страхового нагляду інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції а також оперативно-розшукової діяльності дізнання прокурорського нагляду досудового слідства і правосуддя державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки редакція з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008 . Враховуючи вищевикладене та розпорядчий зміст Постанови N 502 вважаємо що положення зазначеної постанови не поширюється на органи державного нагляду контролю що не підпадають під сферу дії Закону про контроль. Що стосується визначення ступеня ризику від господарської діяльності суб'єктів господарюванн слід зазначити наступне. Статтею 1 Закону про контроль встановлено що заходи державного нагляду контролю - планові та позапланові заходи які здійснюються шляхом проведення перевірок ревізій оглядів обстежень та інших дій. Так статтею 5 Закону про контроль встановлено що планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів які затверджуються органом державного нагляду контролю . Орган державного нагляду контролю визначає у віднесеній до його відання сфері критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання що підлягають нагляду контролю відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим середнім та незначним. Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду контролю визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю . Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду контролю . На сьогоднішній день органами державного нагляду контролю розроблено а Кабінетом Міністрів України прийнято 39 постанов про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення суб'єктами господарської діяльності. Одночасно повідомляємо що перелік органів виконавчої влади уповноважених здійснювати державний нагляд контроль у відповідних сферах господарської діяльності що підпадають під сферу дії Закону про контроль та перелік суб'єктів господарювання що здійснюють господарську діяльність із високим ступенем ризику розміщені на офіційному сайті Держкомпідприємництва www.dkrp.gov.ua . Крім того слід зазначити що на сьогоднішній день не всіма органами державного нагляду контролю подані на затвердження до Кабінету Міністрів України критерії за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання та не визначена періодичність для проведення планових заходів державного нагляду контролю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. У зв'язку з цим повідомляємо що відповідно до вимог постанови такі органи не мають підстав для здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання до 31 грудня 2010 року. Голова О. В. Кужель