ГБН В.2.3-218-549:2010

ГБН В.2.3-218-549:2010 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки автомобілів. Загальні вимоги проектування

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система нормування та стандартизації у будівництві ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Пр ДБН 1.1.1-1:200 Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень" РОЗРОБНИКИ: М.В.Омельяненко д-р техн. наук О.І.Сингаївська канд. архіт. керівник розробки 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від № 3 НА ЗАМІНУ ДБН А.1.1-1-93 Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва Мінрегіонбуд України 200 II ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 2 ЗМІСТ 3 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 2 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....................................................................3 6 ОБ'ЄКТИ НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 3 7 ВИДИ І ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ 3 ДОДАТОК А ОБОВ'ЯЗКОВИЙ СТРУКТУРА СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ 6 ДОДАТОК Б ДОВІДКОВИЙ МІСЦЕ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ У СТРУКТУРІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА 17 ДОДАТОК В ДОВІДКОВИЙ БІБЛІОГРАФІЯ 18 ІІІ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення. ДБН 1.1.1-1:200 На заміну ДБН А.1.1-1-93 Чинні від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Ці норми встановлюють основні положення системи нормування та стандартизації у будівництві далі - Система окреслюють суб'єкти та об'єкти нормування та стандартизації класифікацію документів Системи. 1.2 Вимоги цих норм обов'язкові для застосування суб'єктами нормування та суб'єктами господарювання незалежно від форм власності а також громадські організації що виконують роботи з нормування та стандартизації у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові та нормативні документи: Закон України "Про будівельні норми"1 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення погодження затвердження будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність" 1 ДСТУ Б А.1.1-91:2008 "Вимоги до побудови викладання оформлення та видання будівельних норм" ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм" ДСТУ Б "Нормування та стандартизація. Терміни та визначення"1 ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення" ДСТУ 1.1:2001 "Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять" ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів" ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови викладення оформлення погодження прийняття та позначення технічних умов" ДСТУ 1.5:2003 "Національна стандартизація. Правила побудови викладення оформлення та вимоги до змісту нормативних документів" 1 На розгляді 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цих нормах використано терміни що означають поняття визначені відповідно до Закону України "Про будівельні норми" постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 ДСТУ 1.0 ДСТУ 1.1 ДСТУ Б "Нормування та стандартизація. Терміни та визначення" а також наведені нижче. 3.1 нормування у будівництві Діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для обов'язкового застосування у сфері будівництва містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя і здоров'я людини 3.2 будівельні норми Затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва містобудування та архітектури; 3.3 державні будівельні норми Нормативний акт затверджений центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури; 3.4 галузеві будівельні норми Нормативний акт затверджений міністерством іншим центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд що конкретизують вимоги державних будівельних норм. 3.5 технічне свідоцтво Документ що видається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури у разі підтвердження придатності виробів для застосування. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Метою нормування та стандартизації у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів є встановлення положень що забезпечують : - реалізацію єдиної політики у сфері нормування та стандартизації і створення єдиної системи документів; - створення безпечних умов для життя та здоров'я людини; - відповідності будівельних норм та національних стандартів сучасним досягненням науки і техніки; - усунення технічних бар'єрів у торгівлі; - підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних продукції процесів та послуг. Мета нормування та стандартизації досягається через розроблення впровадження та застосування документів Системи. 4.2 Основні завдання нормування та стандартизації у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів полягають у тому щоб забезпечити: - надійність та безпеку об'єктів будівництва; - дотримання вимог що встановлюють якісні й безпечні умови праці побуту та відпочинку у спорудах які проектуються; - дотримання вимог щодо якості будівельної продукції процесів або послуг на основі впровадження досягнень науки техніки нових технологій та потреб споживачів; - впровадження нових технологій у системи проектування інженерних вишукувань; - дотримання вимог щодо раціонального використання природних енергетичних трудових ресурсів; - дотримання вимог щодо охорони довкілля; - дотримання вимог безпеки комфорту охорони здоров'я та праці при експлуатації ремонті реставрації та реконструкції споруд; - реалізацію заходів щодо адаптації та гармонізації документів що розроблюються з відповідними міжнародними і регіональними нормами та стандартами; - захист прав споживачів; - розроблення організаційно-методичних загальнотехнічних правил і норм економічних нормативів; - розроблення кошторисних норм і правил. 5 ОБ'ЄКТИ НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 5.1 Об'єктами нормування та стандартизації у будівництві є об'єкти містобудування та архітектури організаційно-методичні та загально-технічні об'єкти продукція процеси та послуги у тому числі: вироби матеріали та їх складники системи процедури функції методи методики послуги органи та персонал . 5.2 Класифікація об'єктів нормування та стандартизації у будівництві визначається окремо. 6 ВИДИ І ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ 6.1 Залежно від об'єкта нормування та стандартизації положень які містить документ та процедур надання йому чинності у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів розрізняють такі документи: 1. будівельні норми; 2. нормативні документи: - стандарт; - пробний стандарт; - стандарт-настанова; - технічні умови; - технічні свідоцтва. 6.2 За рівнями суб'єктів нормування та стандартизації у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів розрізняють документи: - національні; - галузеві; - підприємств організацій товариств спілок. 6.3 Встановлено такі індекси документів у будівництві: "ДБН" - державні будівельні норми; "ГБН" - галузеві будівельні норми; "ДСТУ Б" - національний стандарт у сфері будівництва; "ДСТУ-П Б" - пробний стандарт; "ДСТУ-Н Б" - настанова яку прийнято як стандарт; "ТУУ" - технічні умови України які не є стандарт; "СОУ" - стандарт організації; "ТС" - технічне свідоцтво. 6.4 Будівельні норми містять обов'язкові вимоги технічного характеру що мають пряме відношення до об'єкта нормування. Положення будівельних норм спрямовуються на створення безпечного і зручного в експлуатації середовища існування людини. Будівельні норми не містять правові норми. Будівельні норми можуть містити рекомендовані вимоги. 6.4.1 "ДБН" розробляються на організацію робіт із нормування та стандартизації у сфері містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів вишукування проектування територіальна діяльність зведення обстеження реконструкція та реставрація об'єктів будівництва планування забудова населених пунктів і територій забезпечення надійності і безпеки споруд а також на дотримання вимог технології та технічних норм в установленому порядку . "ДБН" затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури. 6.4.2 "ГБН" розробляються за відсутності "ДБН" та/або за необхідності встановити норми які конкретизують вимоги "ДБН" з урахуванням специфіки діяльності підприємств цієї галузі. "ГБН" затверджуються відповідним субєктом нормування у будівництві. "ГБН" затверджуються після погодження центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури. "ГБН" після затвердження протягом одного місяця подаються до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва і архітектури на реєстрацію. 6.4.3 Будівельні норми "ДБН" "ГБН" розробляються згідно з Порядком розроблення погодження затвердження будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність та ДСТУ Б А.1.1-91 та ДСТУ Б А.1.1-92. 6.7 Стандарти "ДСТУ Б" "ДСТУ-П Б" "ДСТУ-Н Б" "СОУ" розробляються згідно з ДСТУ 1.2 та ДСТУ 1.5 на об'єкти стандартизації які визначені ДСТУ 1.0. 6.8 "ТУУ" розробляються згідно з ДСТУ 1.3 у разі відсутності нормативного документа на конкретні види будівельної продукції призначеної для самостійного постачання на виконання процесів послуг для окремих виробників або якщо показники конкретизують або доповнюють аналогічні наведені у відповідних документах. "ТУУ" встановлюють технічні вимоги до продукції процесів послуг і регулюють відносини між виробником постачальником і споживачем користувачем цієї продукції. "ТУУ" встановлюють вимоги до якості виконання розмірів сировини безпечності методів випробувань пакування маркування транспортування зберігання охорони довкілля. 6.9 "ТС" видається на нові матеріали вироби та конструкції нові будівельні вироби зокрема іноземного походження виробництво застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами державними будівельними нормами і правилами іншими нормативними документами. 6.10 Позначення документів здійснюється згідно зі "Структурою Системи нормування та стандартизації у будівництві" додаток А . ДОДАТОК А обов'язковий Схема структури Системи нормування та стандартизації у будівництві ДОДАТОК Б обов'язковий Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва ------------------------------------------------------------------ Шифр Найменування класів Напрямки стандартизації та підкласів та комплексів нормування документів ------------------------------------------------------------------ А. Організаційно-методичні норми правила і стандарти А.1. Стандартизація нормування ліцензування сертифікація і метрологія А.1.1. Система стандартизації та Завдання об'єкти стандарти- нормування в будівництві зації та нормування методо- дологія робіт. Види докумен- тів порядок і організація їх розробки змін перегляду та застосування вимоги до побудови змісту викладу оформлення експертизи по- годження затвердження ре- єстрації видання та відмі- ни нормативних документів. Терміни і визначення позна- чення. Правила використання міжна- родних та зарубіжних норм і стандартів. Органи стандарти- зації та нормування порядок їх акредитації і функціону- вання. А.1.2. Система ліцензування та Завдання об'єкти ліцен- сертифікації в будівництві зування та сертифікації ме- тодологія робіт. Органи лі- цензування сертифікації порядок їх акредитації і функціонування. А.1.3. Система метрологічного Завдання правила метро- забезпечення в будівництві логічного забезпечення ме- тодологія робіт. Одиниці ви- мірювань що застосовуються /фізичні величини/. А.2. Вишукування проектування і територіальна діяльність А.2.1. Вишукування Завдання порядок прове- дення методологія робіт вимоги до складу і резуль- татів робіт з інженерно- технічних екологічних та економічних вишукувань на стадіях проектування бу- дівництва і експлуатації будівельних об'єктів. А.2.2. Проектування Стадійність проектування вимоги до складу проектної документації порядок її розробки і внесення змін погодження експертизи затвердження та передачі замовнику. Авторський на- гляд. А.2.3. Територіальна діяльність Загальні положення в будівництві призначення види робіт і послуг порядок їх вико- нання. Обов'язки і права територіальних організа- цій. А.2.4. Система проектної Вимоги до комплектності документації для змісту викладу та офор- будівництва млення проектної докумен- тації. Нормоконтроль. А.3. Виробництво продукції в будівництві А.3.1. Управління організація Вимоги до технологічної і технологія підготовки організації будівництва та виробництва будівельних матеріалів ви- робів і конструкцій. Орга- нізація використання засо- бів механізації будівницт- ва. Розробка і постановка продукції будівельного призначення на виробництво. Управління якістю будів- ництва. Прийняття будівель- ної продукції і робіт. А.3.2. Система стандартів Вимоги по забезпеченню безпеки праці в безпечного виконання бу- будівництві дівельно-монтажних і спе- ціальних робіт. Загальні вимоги до пристроїв об- ладнання та інструменту для безпечного проведення ро- біт. А.3.3. Система технологічної Вимоги до складу поряд- документації в ку розробки змісту оформ- будівництві лення та затвердження проек- тів провадження робіт тех- нологічних карт та регламен- тів. Б. Містобудування Б.1. Система містобудівної Порядок складання місто- документації будівних програм прогнозів і концепцій містобудівного розвитку генеральних пла- нів проектів земельно- господарського устрою на- селених пунктів та інших видів містобудівної доку- ментації. Вимоги до розроб- ки складу і змісту місто- будівної документації по- рядку проведення її погод- ження експертизи затверд- ження внесення в неї змін та відміни. Б.2. Планування та забудова населених пунктів і територій Б.2.1. Регіональне планування і Соціально-економічні розміщення об'єктів інженерно-технічні сані- містобудування тарні та екологічні вимо- ги. Фізико-географічне та містобудівне районування територій. Б.2.2. Планування та забудова Соціально-економічні міст і функціональних інженерно-технічні сані- територій тарні та екологічні вимо- ги до загальної організа- ції міських територій. Сельбищні виробничі рек- реаційно-оздоровчі терито- рії. Архітектурно-плану- вальні протипожежні та санітарні вимоги до місь- кої забудови. Вимоги ци- вільної оборони. Особли- вості будівництва в умовах забудови що склалася. За- гальні вимоги по охороні природи пам'яток історії та культури. Б.2.3. Системи міської Вимоги до організації інфраструктури культурно-побутового об- слуговування систем і споруд міського та зов- нішнього транспорту ву- лиць та проїздів інженер- ного забезпечення. Земель- но-господарський устрій міст. Б.2.4. Планування та забудова Соціально-економічні міських поселень інженерно-технічні сані- тарні та екологічні вимо- ги до мереж сільського розселення планування та забудови населених пунктів організації сільської сади- би та фермерського госпо- дарства. Вимоги цивільної оборони. В. Технічні норми правила і стандарти В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення В.1.1. Захист від небезпечних Характеристика небезпеч- геологічних процесів них геологічних процесів шкідливих експлуатаційних /землетруси зсуви лавини впливів від пожежі селі підтоплення затоп- лення абразія набухаючі грунти карсти території що підроблюються осідання в лесах та ін./. Основні вимоги до проведення вишу- кувань забезпечення захис- ту територий будинків і споруд стійкості будин- ків і споруд безпеки лю- дей та функціонування си- стем життєзабезпечення у складних інженерно-геоло- гічних умовах. Характерис- тики впливів навколишньо- го середовища та шкідливих експлуатаційних впливів /шум температура радио- активне випромінювання токсичні виділення та ін./ вимоги до рівня показників експлуатаційного режиму. Розрахункові методи та конструктивне забезпечення захисту здоровья та ресур- созбереження методи конт- ролю та випробувань. Пожеж- ні навантаження. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогне- стійкості та вибухопожежо- небезпеки показники і ха- рактеристики вогнестійко- сті та горючості загальні принципи забезпечення по- жежобезпеки методи випро- бувань. В.1.2. Система забезпечення Загальні принципи та ос- надійності та безпеки новні положення по забез- будівельних об'єктів печенню надійності і без- пеки. Навантаження діяння і фактори що впливають на надійність та безпеку. Кла- сифікація будинків і спо- руд за ступенем відпові- дальності. Види граничних станів за несучою спромож- ністю показники несучої спроможності загальні принципи розрахунку та випробувань будівельних конструкцій і основ. В.1.3. Система забезпечення Загальні принципи та точності геометричних основні положення по за- параметрів у будівництві безпеченню розмірної суміс- ності та взаємозамінності допуски геометричних пара- метрів загальні вимоги до точності вимірювань. Гео- дезична служба в будів- ництві. В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення В.2.1. Основи та підвалини Загальні правила геотех- будинків і споруд нічного проектування. Класифікація методи роз- рахунку проектування улаштування та забезпечен- ня експлуатаційної надій- ності основ та підвалин в тому числі у складних інженерно-геологічних умовах. Методи контролю та випробувань. В.2.2. Будинки і споруди Житлові та громадські виробничі та допоміжні бу- динки і споруди: класифі- кація вимоги до складу приміщень і об'ємно-плану- вальних параметрів інже- нерного обладнання експлу- атаційного режиму безпеки при експлуатації та стихій- них впливах. Правила прийняття. Мобіль- ні будинки і споруди: класифікація загальні ви- моги технічні умови на конкретні типи. В.2.3. Споруди транспорту Класифікація вимоги до /в тому числі магі- розміщення та відведення стральні трубопроводи/ земель геометричних пара- метрів та експлуатаційних характеристик надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахун- ку та випробувань правила прийняття. В.2.4. Гідротехнічні енерге- Класифікація вимоги до тичні та меліоративні розміщення та відведення системи і споруди земель геометричних пара- підземні гірничі метрів та експлуатаційних виробки. характеристик надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахун- ку та випробувань правила прийняття. В.2.5. Інженерне обладнання Водопостачання. каналі- будинків і споруд. зація теплопостачання Зовнішні мережі та опалення вентиляція та споруди кондиціювання повітря газопостачання електро- постачання та слаботочні системи системи сміттє- виведення: параметри за- гальні вимоги до зовніш- ніх мереж і споруд внут- рішніх мереж та обладнан- ня. Загальні вимоги до розміщення ліфтів під- йомників ескалаторів та вантажопідйомного облад- нання будинків і споруд. Правила прийняття методи контролю та випробувань. Технічні умови на облад- нання арматуру та прила- ди їх типи конструкція параметри і розміри ме- тоди контролю та вимірю- вань. В.2.6. Конструкції будинків і Залізобетонні бетонні споруд кам'яні армокам'яні стальні та з алюмінієвих сплавів дерев'яні азбес- тоцементні на основі пластмас та інших матеріа- лів комбіновані: розрахун- кові характеристики спе- ціальні вимоги до парамет- рів якості матеріалів ме- тоди розрахунку та констру- ювання захисту від коро- зії загальні вимоги до ви- робів методи контролю та випробувань. Технічні умови на вироби та комплектуючі деталі се- рійного виробництва. Вік- на двері ворота та при- лади для них: загальні ви- моги до виробів та комплек- туючих деталей методи кон- тролю та випробувань тех- нічні умови на вироби. В.2.7. Будівельні матеріали Стінові матеріали міне- ральні в'яжучі речовини бетони та розчини заповню- вачі азбестоцементні ви- роби теплоізоляційні зву- коізоляційні та звуковбир- ні матеріали дорожні опо- ряджувальні та облицювальні матеріали будівельне скло матеріали для м'яких покрі- вель гідроізоляції та гер- метизації хімічні добавки для цементів бетонів і бу- дівельних розчинів вогне- тривкі та радіаційностійкі захисні матеріали водяні системи для замішування бетонів і розчинів арма- турна сталь і закладні де- талі для залізобетонних конструкцій полімерні мате- ріали: загальні технічні вимоги та технічні умови на конкретні різновиди ти- пи марки методи контролю та випробувань. В.2.8. Будівельна техніка Будівельні машини та облад- оснастка інвентар нання засоби транспорту- та інструмент вання пакетування і кон- тейнеризації риштовання опалубка для бетонних ро- біт монтажна оснастка будівельний інструмент спеціалізована оснастка підприємств будіндустрії: загальні технічні вимоги на розробку виготовлення випробування технічне об- слуговування та ремонт. Види типи геометричні параметри та навантаження технічні умови на вироби. В.3. Експлуатація ремонт реставрація та реконструкція В.3.1. Експлуатація конструкцій та Загальні вимоги по техніч- інженерного обладнання ному утриманню обстеженню будинків і споруд систем та ремонту конструкцій ін- життєзабезпечення женерного обладнання будин- ків і споруд систем життє- забезпечення містобудівних комплексів. В.3.2. Реконструкція ремонт Вимоги по забезпеченню реставрація об'єктів безпеки комфорту і охо- невиробничої сфери рони здоров'я в будинках і спорудах в тому числі при зміненні їх призначен- ня. Експлуатаційна та ре- монтна документація. Орга- нізація і технологія про- ведення робіт по ремонту реставрації та реконструк- ції об'єктів. Г. Рекомендовані норми правила і стандарти довідково- інформаційні матеріали Г.1. Організаційно-методичні Норми тривалості проекту- економічні і технічні вання будівництва та нор- нормативи мативи відряду. Норми вит- рат матеріалів. Норми пот- реби в будівельному інвен- тарі інструментах прила- дах будівельній техніці. Норми оплати праці в будів- ництві. Базові норми опла- ти /цінники/ проектно-ви- шукувальних робіт. Кошто- рисні норми. Базові норма- тиви питомих капітальних вкладень. Норми споживання енергетичних ресурсів. Д. Кошторисні норми та правила Д.1 Організація робіт з кошторисного нормування Д.1.1 Кошторисна документація Вимоги щодо складання та застосування кошторисної документації. Розроблення відповідних правил порядків вказівок тощо Д.1.2 Вартість будівництва об'єктів і Вимоги щодо визначення вартості робіт будівництва та окремих видів робіт. Розроблення відповідних НД і рекомендацій Д.2 Кошторисні норми Д.2.1 Кошторисні норми на проектно- Кошторисні нормативи на вишукувальні роботи проектно-вишукувальні роботи різного призначення Д.2.2 Ресурсні елементні кошторисні Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи нормативи на окремі види будівельних робіт Д.2.3 Ресурсні елементні кошторисні Кошторисні нормативи на норми на монтаж устаткування монтаж устаткування різного призначення Д.2.4 Кошторисні норми на ремонтно- Кошторисні нормативи на будівельні роботи окремі види ремонтно-будівельних робіт Д.2.5 Кошторисні норми на ремонтно- Кошторисні нормативи на окремі реставраційні роботи види ремонтно-реставраційних робіт Д.2.6 Кошторисні норми на Кошторисні нормативи на пусконалагоджувальні роботи пусконалагоджувальні роботи устаткування різного призначення Д.2.7 Ресурсні кошторисні норми Ресурсні кошторисні нормативи експлуатації будівельних машин і механізмівна експлуа­тацію будівельних машин і механізмів Д.2.8 Ресурсні елементні кошторисні Ресурсні елементні кошторисні нормативи на ремонт норми на ремонт устаткування устаткуванняна ДОДАТОК В довідковий Місце Системи нормування та стандартизації у будівництві у структурі нормативно-правового забезпечення будівництва ДОДАТОК Г довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. №2408-ІІІ 2 Закон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 р. №2780-ХІІ 3 Закон України "Про стандарти технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV 4 ДСТУ ISO 9001:2001 "Системи управління якістю. Вимоги" 5 ДСТУ ISO 9004:2001 "Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності" 6 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування" 7 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" 8 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення" 9 Директива Ради щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних виробів від 21 грудня 1988р. №89\106\ЕЕС 10 ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" 11 ДК 004-2003 ІСS:2001 IDT "Український класифікатор нормативних документів" 01.120 Ключові слова: види документів Системи будівельні норми нормування та стандартизація у будівництві основні положення суб'єкти та об'єкти нормування та стандартизації стандарти схема структури Системи нормування та стандартизації у будівництві. Керівник розробки директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень" кандидат архітектури О.І.Сингаївська Виконавець: доктор технічних наук М.В.Омельяненко ?? ?? ?? ?? пр. ДБН 1.1.1-1:2009 C. 7