ДСТУ Б А.1.1-96:2010

ДСТУ Б А.1.1-96:2010 Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА Система стандартизації та нормування в будівництві ВЕДЕННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ Пр.ДСТУ-Н Б А.1.1- Місце для елемента захисту від копіювання Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 200 ДСТУ-Н Б А.1.1- ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень" РОЗРОБНИКИ: Омельяненко М.В. канд. архіт. Сингаївська О.І. канд. архіт. керівник розробки 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від № 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. ДСТУ Б А.1.1-72-2000 ЗМІСТ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5 5 СКЛАД СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 5 6 ОФОРМЛЕННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 6 7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 6 8 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ У СПРАВУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЗМІН 7 9 ВИКОРИСТАННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 7 ДОДАТОК А 8 обов'язковий 8 ФОРМА ОПИСУ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 8 ДОДАТОК Б 9 довідковий 9 ФОРМА ОБКЛАДИНКИ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 9 ДОДАТОК В 10 довідковий 10 ФОРМА СТОРІНКИ ІНВЕНТАРНОЇ КНИГИ 10 ДОДАТОК Г 11 довідковий 11 ФОРМА КАРТКИ ОБЛІКУ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 11 ДОДАТОК Д 12 обов'язковий 12 ФОРМИ ШТАМПІВ 12 довідковий 13 БІБЛІОГРАФІЯ 13 пр. ДСТУ Б А.1.1- НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА Система стандартизації і нормування в будівництві Ведення справи будівельних норм Система стандартизации и нормирования в строительстве Ведение дела строительных норм Standardization and normalization systems in construction Guidance on conduct of an affair Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ця настанова визначає правила формування оформлення зберігання та ведення справ довгострокового зберігання будівельних норм змін до них та застосування цих справ. Положення цієї настанови застосовують суб'єкти нормування та суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності а також громадські організації що виконують роботи з нормування у сфері будівництва. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цій настанові є посилання на такі ормативні документи: ДБН Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення 1 ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови викладання оформлення та видання будівельних норм ДСТУ Б Нормування та стандартизація. Терміни та визначення 1 ГОСТ 7.50-90 Консервация документов. Общие требования Консервація документів. Загальні вимоги ГОСТ 17914-72 Обложки для длительных сроков хранения. Технические условия Обкладинки для довгострокового зберігання. Технічні умови 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цій настанові використано терміни установлені в терміни що означають поняття визначені відповідно до Закону України "Про будівельні норми" 1 ДСТУ 1.1 ДСТУ Б "Нормування та стандартизація. Терміни та визначення"1 ДБН "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"1 1 На розгляді 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 На кожні будівельні норми потрібно сформувати справу довічного зберігання далі - справа документа . 4.2 У справі документа мають бути документи підготовлені під час розроблення погодження затвердження реєстрації публікування видання та застосування розроблених і переглянутих будівельних норм а також документи про зміни до них. 4.3 Розробник проекту будівельних норм подає до суб'єкта нормування відповідно до Порядку розроблення погодження перегляду затвердження будівельних норм внесення змін до них та визнання їх такими що втратили чинність комплект документів необхідних для формування справи будівельних норм. 4.4 Після проведення за дорученням центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури експертизи проекту будівельних норм експертний висновок долучається до справи будівельних норм. 4.5 Після розгляду суб'єктом нормування проекту будівельних норм їх затвердження і реєстрації справу документа оформлюють згідно з вимогами розділів 5 і 6. 5 СКЛАД СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 5.1 У складі справи проекту будівельних норм що подається на затвердження мають бути документи 1-11 відповідно до додатка А. 5.2 Висновок експерта долучають до справи проекту після експертизи будівельних норм. 5.3 До справи проекту будівельних норм який розроблено з урахуванням міждержавного регіональний документ долучають: копію оригіналу міждержавного регіонального документа за потреби ; переклад українською мовою міждержавного регіонального документа. Примітка. У справі цього документа мають бути документи зазначені у 5.1 за винятком тих які стосуються першої редакції проекту. 5.4 Після затвердження будівельних норм до справи долучають документи 12-16 відповідно до додатка А. 5.5 До справи документа після надання чинності долучають такі документи чи їх копії : - листи із запитами пропозиціями чи зауваженнями які стосуються будь-яких аспектів змісту положень чи застосування будівельних норм; - зміни; - висновки за результатами перевірки; - перевидані примірники будівельних норм; - переглянуті будівельні норми. 5.6 До справи документа після його реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури долучається витяг з книги реєстрації. 6 ОФОРМЛЕННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 6.1 Документи справи будівельних норм вставляють в обкладинку для довгострокового зберігання виконану згідно з ГОСТ 17914. Лицьову сторінку обкладинки справи документа оформлюють згідно з додатком Б. 6.2 У справі будівельних норм документи розміщують у послідовності згідно з розділом 5 цього документа. У кожну обкладинку справи будівельних норм вставляють не більше 250 арк. Якщо обсяг документів справи будівельних норм перевищує 250 арк. складають другий і наступні томи. 6.3 Кожен аркуш документів справи будівельних норм має бути понумеровано. Кількість аркушів кожного документа зазначають в описі. 6.4 У кожний том справи будівельних норм після обкладинки подають внутрішній опис. У внутрішньому описі першого тому подають зміст усіх томів а в кожному наступному - лише зміст конкретного тому. 6.5 Якщо документи що внесено до справи будівельних норм стосуються кількох будівельних норм то їх оригінали подають у справу будівельних норм які зазначено у цих документах першими. У справи інших будівельних норм вставляють копії цих документів. 7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 7.1 Усі справи будівельних норм прийняті на зберігання у фонд справ будівельних норм реєструють в інвентарній книзі згідно з додатком В. 7.2 Кожній справі будівельних норм треба надати один інвентарний номер незалежно від кількості томів справи. 7.3 Справу будівельних норм визнаних такими що втратили чинність вилучають із чинного фонду справ будівельних норм. На обкладинці справи будівельних норм визнаних такими що втратили чинність яку зберігають у фонді ставлять штамп "Втратили чинність" із зазначенням дати анулювання реєстрації та документа про визнання будівельних норм такими що втратили чинність. 7.4 Для реєстрації користувачів що отримали справи будівельних норм у тимчасове користування у фонді справ будівельних норм треба вести картку обліку. Форму картки обліку справи будівельних норм подано у додатку Г. 7.5 Інформацію про будівельні норми в обсязі наведеному в додатку В можна зберігати на носіях інформації придатних для машинного комп'ютерного оброблення. 7.6 Справи будівельних норм треба зберігати на стелажах у вертикальному положенні. 7.7 Режим зберігання справи будівельних норм має відповідати вимогам ГОСТ 7.50. 7.8 Документи з обмежувальними грифами зберігають згідно з чинною "Інструкцією про порядок обліку зберігання і використання документів справ видань та інших матеріальних носіїв інформації які містять конфіденційну інформацію що є власністю держави" [1]. Термін зберігання справи будівельних норм визначається терміном чинності будівельних норм відповідно до чинного "Переліку типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів" [2]. Після закінчення строку чинності будівельних норм справу будівельних норм зберігають п'ять років а потім знищують згідно з порядком установленим вищезазначеним Переліком. справу будівельних норм необхідно зберігати довічно 8 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ У СПРАВУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЗМІН 8.1 Якщо зроблено зміну до будівельних норм справа зміни будівельних норм формується у тому ж порядку що і справа будівельних норм. 8.2 Працівник відповідальний за ведення фонду справ будівельних норм долучає копію зміни до справи будівельних норм до яких цю зміну внесено. 8.3 Усі долучені до справи документи вносять до опису справи згідно з термінами їх надходження. 8.4 На лицьовій сторінці обкладинки справи будівельних норм у правому нижньому куті ставлять відповідний штамп згідно з додатком Д. 9 ВИКОРИСТАННЯ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 9.1 Справи будівельних норм видаються фахівцям центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та інших суб'єктів нормування розробникам та експертам для ознайомлення у приміщенні фонду будівельних норм. 9.2 Видавати оригінали справ будівельних норм або їхні частини у постійне або тимчасове користування за межами приміщення фонду заборонено. За межи фону будівельних норм надаються тільки копії документів. 9.3 Використання справ будівельних норм з обмежувальними грифами здійснюють відповідно до "Інструкції про порядок обліку зберігання і використання документів справ видань та інших матеріальних носіїв інформації які містять конфіденційну інформацію що є власністю держави" [1]. ДОДАТОК А обов'язковий ФОРМА ОПИСУ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 1 Технічне завдання 2 Звіт про науково-дослідну роботу якщо виконували 3 Перша та подальші за наявності редакції проекту будівельних норм 4 Остаточна редакція проекту будівельних норм у двох примірниках 5 Текст остаточної погодженої редакції проекту будівельних норм на носієві інформації придатному для машинного комп'ютерного читання тип редактора розробник узгоджує з суб'єктом нормування 6 Пояснювальна записка до першої та остаточної редакцій проекту 7 Звід відгуків до всіх редакцій проектів 8 Оригінали листів-відгуків 9 Оригінали документів що засвідчують погодження проекту будівельних норм 10 Протокол засідання НТР організації-розробника за наявності 11 Протокол погоджувальної наради якщо відбулася 12 Ухвала науково-технічної комісії якщо її винесено 13 Витяг з документа про затвердження будівельних норм 14 Текст затверджених будівельних норм з підписами представників організації-розробника після редагування 15 Примірник офіційного видання суб'єкта нормування в якому офіційно опубліковані затверджені будівельні норми 16 Будівельні норми видані друком якщо видавалися контрольний примірник 17 Інші документи Експерт " " 200 р. Прийняв до подання на затвердження " " 200 р. Прийняв до фонду справ будівельних норм " " 200 р. ДОДАТОК Б довідковий ФОРМА ОБКЛАДИНКИ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ Код ЄДРПОУ організації при якій створено фонд будівельних норм СПРАВА № у томах. ТОМ № . позначення і назва будівельних норм Спр. № дата На аркушах Зберігати ДОДАТОК В довідковий ФОРМА СТОРІНКИ ІНВЕНТАРНОЇ КНИГИ Інвентарний номер справи будівельних норм Дата запису Номер і дата документа про затвердження та надання чинності будівельним нормам Позначення будівельних норм Назва Будівельних норм Примітка ДОДАТОК Г довідковий ФОРМА КАРТКИ ОБЛІКУ СПРАВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ФОНД СПРАВ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ Прізвище Відділ Позначення будівельних норм Службові позначки ДОДАТОК Д обов'язковий ФОРМИ ШТАМПІВ Втратили чинність Підстава: Зміна № " " 200 р. Рисунок Д.1 Рисунок Д.2 ДОДАТОК Е довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 "Інструкція про порядок обліку зберігання і використання документів справ видань та інших матеріальних носіїв інформації які містять конфіденційну інформацію що є власністю держави". Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 2 "Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів". Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 р. № 576/3016 ?? ?? ?? ?? 8