ДСТУ Б А.1.1-95:2010

ДСТУ Б А.1.1-95:2010 Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм

Проект НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА Система стандартизації та нормування в будівництві РЕЄСТРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ пр.ДСТУ-Н Б А.1.1- :20 Місце для елемента захисту від копіювання Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 20 ДСТУ-Н Б А.1.1- ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень" РОЗРОБНИКИ: Омельяненко М.В. канд. архіт. Сингаївська О.І. канд. архіт. керівник розробки 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від № 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. ДСТУ Б А.1.1-72-2000 ЗМІСТ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5 5 ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 5 6 АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 6 7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ТИХ ЯКІ ВИЗНАНІ ТАКИМИ ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ 6 ДОДАТОК А 8 обов'язковий 8 ФОРМА РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 8 пр. ДСТУ Б А.1.1- НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА Система стандартизації і нормування в будівництві Реєстрація будівельних норм Система стандартизации и нормирования в строительстве Регистрация строительных норм Standardization and normalization systems in construction Guidance on registration of build norms Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ця настанова встановлює правила реєстрації державних та галузевих будівельних норм і зміни до них. Положення цієї настанови застосовують суб'єкти нормування та суб'єкти господарювання незалежно від форм власності а також громадські організації що виконують роботи з нормування у сфері будівництва. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цій настанові є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови викладання оформлення та видання будівельних норм ДБН Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення 1 ДСТУ Б Нормування та стандартизація. Терміни та визначення 1 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цій настанові використано терміни установлені в терміни що означають поняття визначені відповідно до Закону України "Про будівельні норми" ДСТУ 1.1 ДСТУ Б "Нормування та стандартизація. Терміни та визначення"1 ДБН "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"1 1 На розгляді 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Мета реєстрації: - забезпечення державного обліку будівельних норм; - надання інформаційних послуг з питань нормування у будівництві; - формування фондів справ будівельних норм. 4.2 Реєструє державні та галузеві будівельні норми а також зміни до цих документів які затверджують згідно з Порядком розроблення погодження затвердження внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими що втратили чинність центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 5 ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 5.1 На реєстрацію подають оригінали будівельних норм або зміни до них затверджені відповідними суб'єктами нормування у двох примірниках із супровідним листом з долученням копії документа про затвердження. 5.2 Будівельні норми або зміни до них які подають на реєстрацію повинні бути розроблені погоджені та затверджені в установленому порядку. 5.3 Побудова виклад оформлення та зміст будівельних норм або змін до них мають відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91. 5.4 Державні будівельні норми реєструють протягом п'яти робочих днів після підписання наказу про їх затвердження. 5.5 Галузеві будівельні норми реєструють протягом п'яти робочих днів після надходження необхідного комплекту документів та копії наказу про їх затвердження. 5.6 На титульному аркуші кожного з примірників будівельних норм ставлять штамп із назвою центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури зазначенням дати реєстрації та реєстраційного номера. Реєстраційний номер державних будівельних норм складається з коду за "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" ЄДРПОУ центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури роздільника похилої риски та порядкового реєстраційного номера який починається буквою Д і далі йде порядковий номер який доповнюється нулями до шести знаків. Реєстраційний номер галузевих будівельних норм складається з коду за "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" ЄДРПОУ центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури роздільника та порядкового реєстраційного номера який починається буквою Г і далі йде порядковий номер який доповнюється нулями до шести знаків. Реєстраційний номер зміни до будівельних норм складається з реєстраційного номера будівельних норм до яких розроблено зміну роздільника та порядкового номера зміни два знаки . 5.7 Вносять відповідний запис у реєстр будівельних норм згідно з формою А.1 наведеною у додатку А. Реєстр упорядковують окремо на державні та галузеві будівельні норми. 5.8 Після реєстрації державних будівельних норм змін до них один примірник рукопису передають на публікування видання а другий зберігають у справі будівельних норм зміни будівельних норм . Після публікування видання перший примірник долучають до справи будівельних норм зміни будівельних норм . 5.9 Після реєстрації галузевих норм один примірник повертають відповідному суб'єкту нормування що затвердив будівельні норми а другий примірник зберігається у центральному фонді будівельних норм. 5.10 Дані про зареєстровані будівельні норми передаються до фонду будівельних норм разом зі справою будівельних норм. 6 АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 6.1 Анулювання реєстрації будівельних норм проводять у разі визнання їх такими що втратили чинність. Реєстрацію будівельних норм у разі визнання їх такими що втратили чинність анулює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури на підставі наказу розпорядження постанови відповідного суб'єкта нормування про визнання їх такими що втратили чинність. Після анулювання реєстрації вносять відповідний запис у реєстр будівельних норм згідно з формою А.2 наведеною у додатку А. Реєстри впорядковують окремо відповідно до 2.7. 6.2 Якщо під час застосування будівельних норм або зміни до будівельних норм виявлено неврахування вимог чинного законодавства та інших документів і невжиття заходів щодо усунення зазначених невідповідностей суб'єктом нормування або організацією-розробником цього документа центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури анулює його реєстрацію. Відомості про анулювання реєстрації будівельних норм протягом трьох робочих днів надсилають відповідному суб'єкту нормування та організації-розробнику та публікують в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 6.3 Справу анульованих будівельних норм вилучають із чинного фонду. На обкладинці справи будівельних норм ставлять штамп "Реєстрацію анульовано" із зазначенням дати анулювання реєстрації. 7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ТИХ ЯКІ ВИЗНАНІ ТАКИМИ ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ 7.1 Інформацію про зареєстровані будівельні норми зміни до них і тих які визнані такими що втратили чинність подають у каталозі нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. 7.2 Інформація про зареєстровані будівельні норми та такі що втратили чинність публікується щомісяця в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у Каталозі чинних в Україні регламентуючих документів у будівництві а також може бути доступна іншим засобам масової інформації. При цьому наводять: - відомості про затвердження будівельних норм та їх зміни; - відомості про будівельні норми що втратили чинність в Україні. ДОДАТОК А обов'язковий ФОРМА РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ А.1 Форма реєстру будівельних норм Дата реєстрації будівельних норм Реєстраційний номер Позначення будівельних норм Назва будівельних норм Розроблений "Уперше" чи "На заміну" * Дата надання чинності Суб'єкт нормування який затвердив будівельні норми Розробник співрозробники будівельних норм Примітки * Якщо будівельні норми розроблені на заміну то слід зазначити які будівельні норми чи інший документ вони заміняють. А.2 Форма анулювання реєстрації будівельних норм Дата анулювання реєстрації будівельних норм Реєстраційний номер будівельних норм які анульовано Позначення будівельних норм Назва будівельних норм Дата і номер документа про визнання будівельних норм такими що втратили чинність Яким документом замінено за наявності Розробник співрозробники будівельних норм Примітки ?? ?? ?? ?? 3