ДСТУ проект Б А.1.1-__:200__

ДСТУ проект Б А.1.1-__:200__ Система стандартизації і нормування в будівництві. Нормування та стандартизація у будівництві. Терміни та визначення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система нормування та стандартизації у будівництві НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ У БУДІВНИЦТВІ Терміни та визначення Пр ДСТУ Б А.1.1- :200 остаточна редакція Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр історико-містобудівних досліджень" РОЗРОБНИКИ: М.В.Омельяненко д-р техн. наук О.І.Сингаївська канд. архіт. керівник розробки 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від № 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва Мінрегіонбуд України 2009 II ЗМІСТ 1 Сфера застосування 1 2 Терміни та визначення 1 Покажчик українських термінів 13 покажчик російських термінів 15 Покажчик англійських термінів 17 ІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМА НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ. НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ У БУДІВНИЦТВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ SYSTEM OF NORMALIZATION AND STANDARDIZATION IN CONSTRUCTION. NORMALIZATION AND STANDARDIZATION IN CONSTRUCTION. TERMS AND DETERMINATIONS Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює основні терміни та їх визначення у сфері нормування та стандартизації у будівництві. Цей стандарт застосовують у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів виконуючи роботи з нормування та стандартизації чи використовуючи їх результати. 2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 2.1 будівельна продукція - завершені будівництвом споруди та їх комплекси en ru build products строительная продукция Видання офіційне 2.2 будівельний виріб - одиниця продукції будівельного призначення en ru build good строительное изделие 2.3 будівельні норми - затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва містобудування та архітектури en ru build norms строительные нормы 2.3.1 галузеві будівельні норми - нормативний акт затверджений міністерством іншим центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд що конкретизують вимоги державних будівельних норм en ru branch build norms отраслевые строительные нормы 2.3.2 державні будівельні норми - нормативний акт затверджений центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури en ru state build norms государственные строительные нормы 2.4 будівля - споруда яка складається з несучих та огороджувальних або сполучених конструкцій які утворюють наземні або підземні приміщення призначені для проживання або перебування людей розміщення обладнання тварин рослин а також предметів праці. en ru building здание 2.5 вимога - умова яка має бути виконана в результаті містобудівної проектної будівельної діяльності з метою формування безпечного середовища для життєдіяльності людини. Вимога може бути якісна або кількісна обов'язкова добровільна до виконання або рекомендована. У будівельних нормах можуть бути обов'язкові та рекомендовані вимоги. У стандартах можуть бути добровільні вимоги. en ru requirement требование 2.5.1 вимога добровільна до виконання - умова яка може бути виконана. Вимоги добровільні до виконання містяться у стандартах. Вимоги наведені у стандартах можуть бути обов'язковими якщо: 1 на ці стандарти є посилання у будівельних нормах; 2 виробник продукції будівельного призначення бере на себе зобов'язання виготовляти продукцію за цим стандартом en ru requirement voluntary to application требование добровольное к выполнению 2.5.2 вимога кількісна - умова виражена у кількісному чисельному значенні en ru requirement quantitative требование количественное 2.5.3 вимога обов'язкова - умова яка повинна бути виконана. en ru requirement obligatory требование обязательное 2.5.4 вимога рекомендована - умова виконання якої рекомендується для досягнення кращого результату en ru requirement recommended требование рекомендованное 2.5.5 вимога якісна - умова яка виражена описовими словесними характеристиками en ru requirement qualitative требование качественное 2.6 елемент середовища - об'єкт містобудівної діяльності будівельна продукція призначені для забезпечення реалізації потреб людини en ru element of environment элемент среды 2.7 комплект - будівельний виріб який складається щонайменше з двох окремих компонентів які потрібно з'єднати в споруді назавжди тобто щоб він став збірною системою . en ru complete комплект 2.8 компонент - одиничний будівельний виріб який у поєднанні з одним або декількома іншими будівельними виробами становить комплект. en ru component компонент 2.9 конструктивна система споруди збірна система : комплект після його монтажу в споруді. Конструктивна система може складатися лише з комплекту або може містити комплект зібраний з одного або декількох інших виробів які можуть самі по собі бути або не бути будівельними виробами. en ru structure system of building assembled system конструктивная система сооружения сборная система 2.10 метод - спосіб прийом для досягнення певної мети для виконання певної операції en ru method метод 2.11 методика - порядок процедура застосування методів реалізація яких дає можливість досягти певної мети або виконати певну операцію en ru methodic методика 2.12 методологія нормування у будівництві - сукупність прийомів для визначення нормативних вимог щодо формування безпечного середовища для життєдіяльності людини en ru methodology of normalization in construction методология нормирования в строительстве 2.13 місто - населений пункт значний за розмірами чисельністю й щільністю населення en ru town город 2.14 населений пункт - первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної ділянки en ru settlement населенный пункт 2.15 настанова у будівництві - нормативний документ який містить вимоги щодо шляхів реалізації визначених у будівельних нормах і стандартах на продукцію будівельного призначення вимог а також вимоги щодо процесів і послуг у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів en ru guidance in construction руководство в строительстве 2.16 нормативний документ - документ який установлює правила загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт" "кодекс усталеної практики" та "технічні умови" en ru normative document нормативный документ 2.17 нормування у будівництві - діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для обов'язкового застосування у сфері будівництва містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя і здоров'я людини en ru normalization in construction нормирование в строительстве 2.18 об'єкти містобудівної діяльності - системи розселення міста інші населені пункти та їх частини en ru objects of town-planning activity объекты градостроительной деятельности 2.19 об'єкт нормування у будівництві - матеріальний об'єкт елемент середовища процес явище на які спрямовані дії з визначення обов'язкових вимог en ru object of normalization in construction объект нормирования в строительстве 2.20 об'єкт стандартизації у будівництві - матеріальний об'єкт елемент середовища процес послуга на які спрямовані дії з визначення вимог добровільних до виконання en ru object of standardization in construction объект стандартизации в строительстве 2.21 предмет нормування у будівництві - характеристика параметр дія вимоги до яких є обов'язковими. Такі вимоги містяться у будівельних нормах en ru article of normalization in construction предмет нормирования в строительстве 2.22 предмет стандартизації у будівництві - характеристика параметр дія вимоги до яких є добровільні до виконання. Такі вимоги містяться у стандартах en ru article of standardization in construction предмет стандартизации в строительстве 2.23 продукція будівельного призначення - будівельний виріб матеріал комплект компонент призначені для використання у будівництві en ru products of build setting продукция строительного назначения 2.24 проектна система продукції будівельного призначення - набір компонентів із яких можна створити комплект для подальшого монтажу споруди. Відомості про ту або іншу проектну систему продукції будівельного призначення можуть наприклад міститися у каталозі продукції постачальника і на основі таких відомостей покупець/замовник може зробити свій вибір. Проектна система продукції будівельного призначення може бути основою одного або декількох різних комплектів тобто будівельних виробів . Проектна система продукції будівельного призначення не може бути будівельним виробом оскільки одноразово із системи можливо зробити лише один комплект а її саму зробити неможливо. en ru project system of products of build setting проектная система продукции строительного назначения 2.25 регламентні технічні умови - стандарти та технічні свідоцтва прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації або центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури відповідно до їх компетенції та містять технічні характеристики виробів і споруд. en ru regulation technical conditions регламентные технические условия 2.26 система розселення - територіальне поєднання населених пунктів між якими існує певний розподіл функцій взаємний обмін функціями а також виробничі та соціальні зв'язки. en ru system of settling apart система расселения 2.27 споруда - одиничний результат будівельної діяльності призначений для здійснення певних споживчих функцій en ru building сооружение 2.28 стандарт на продукцію будівельного призначення - нормативний документ який розроблений на основі консенсусу та містить для загального та багаторазового застосування характеристики та вимоги щодо продукції будівельного призначення. Стандарт на продукцію будівельного призначення може містити технічні умови методи випробувань класифікації щодо продукції будівельного призначення en ru standard on products of build setting стандарт на продукцию строительного назначения 2.29 стандартизація у будівництві - діяльність що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у сфері будівництва містобудування архітектури та промисловості будівельних матеріалів результатом якої є підвищення ступеня відповідності будівельної продукції продукції будівельного призначення процесів та послуг їх функціональному призначенню усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву en ru standardization in construction стандартизация в строительстве 2.30 суб'єкт нормування у будівництві - орган виконавчої влади уповноважений затверджувати будівельні норми Примітка. Державні будівельні норми затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. Галузеві будівельні норми затверджуються міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві. en ru subject of normalization in construction субъект нормирования в строительстве 2.31 технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт прийнятий Кабінетом Міністрів України у якому визначено характеристики будівельної продукції чи продукції будівельного призначення або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва а також вимоги до послуг включаючи відповідні положення дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології позначок пакування маркування чи етикетування які застосовуються до певної продукції процесу чи способу виробництва en ru technical regulation технический регламент 2.32 технічні умови - нормативний документ що встановлює технічні вимоги яким повинні відповідати продукція процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом частиною стандарту або окремим документом. en ru technical conditions технические условия 2.33 фонд будівельних норм - упорядковане зібрання контрольних примірників будівельних норм en ru found of build norms фонд строительных норм ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ будівельна продукція 2.1 будівельний виріб 2.2 будівельні норми 2.3 будівля 2.4 вимога 2.5 вимога добровільна до виконання 2.5.1 вимога кількісна 2.5.2 вимога обов'язкова 2.5.3 вимога рекомендована 2.5.4 вимога якісна 2.5.5 галузеві будівельні норми 2.3.1 державні будівельні норми 2.3.2 елемент середовища 2.6 комплект 2.7 компонент 2.8 конструктивна система споруди збірна система 2.9 метод 2.10 методика 2.11 методологія нормування у будівництві 2.12 місто 2.13 населений пункт 2.14 настанова у будівництві 2.15 нормативний документ 2.16 нормування у будівництві 2.17 об'єкти містобудівної діяльності 2.18 об'єкт нормування у будівництві 2.19 об'єкт стандартизації у будівництві 2.20 предмет нормування у будівництві 2.21 предмет стандартизації у будівництві 2.22 продукція будівельного призначення 2.23 проектна система продукції будівельного призначення 2.24 регламентні технічні умови 2.25 система розселення 2.26 споруда 2.27 стандарт на продукцію будівельного призначення 2.28 стандартизація у будівництві 2.29 суб'єкт нормування у будівництві 2.30 технічний регламент 2.31 технічні умови 2.32 фонд будівельних норм 2.33 ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ город 2.13 государственные строительные нормы 2.3.2 здание 2.4 комплект 2.7 компонент 2.8 конструктивная система сооружения сборная система 2.9 метод 2.10 методика 2.11 методология нормирования в строительстве 2.12 населенный пункт 2.14 нормативный документ 2.16 нормирование в строительстве 2.17 объект нормирования в строительстве 2.19 объект стандартизации в строительстве 2.20 объекты градостроительной деятельности 2.18 отраслевые строительные нормы 2.3.1 предмет нормирования в строительстве 2.21 предмет стандартизации в строительстве 2.22 продукция строительного назначения 2.23 проектная система продукции строительного назначения 2.24 регламентные технические условия 2.25 руководство в строительстве 2.15 система расселения 2.26 сооружение 2.27 стандарт на продукцию строительного назначения 2.28 стандартизация в строительстве 2.29 строительная продукция 2.1 строительное изделие 2.2 строительные нормы 2.3 субъект нормирования в строительстве 2.30 технические условия 2.32 технический регламент 2.31 требование 2.5 требование добровольное к выполнению 2.5.1 требование качественное 2.5.5 требование количественное 2.5.2 требование обязательное 2.5.3 требование рекомендованное 2.5.4 фонд строительных норм 2.33 элемент среды 2.6 ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ article of normalization in construction 2.21 article of standardization in construction 2.22 branch build norms 2.3.1 build good 2.2 build norms 2.3 build products 2.1 building 2.4; 2.27 complete 2.7 component 2.8 element of environment 2.6 found of build norms 2.33 guidance in construction 2.15 method 2.10 methodic 2.11 methodology of normalization in construction 2.12 normalization in construction 2.17 normative document 2.16 object of normalization in construction 2.19 object of standardization in construction 2.20 objects of town-planning activity 2.18 products of build setting 2.23 project system of products of build setting 2.24 regulation technical conditions 2.25 requirement 2.5 requirement voluntary to application 2.5.1 requirement obligatory 2.5.3 requirement recommended 2.5.4 requirement qualitative 2.5.5 requirement quantitative 2.5.2 settlement 2.14 standard on products of build setting 2.28 standardization in construction 2.29 state build norms 2.3.2 structure system of building assembled system 2.9 subject of normalization in construction 2.30 system of settling apart 2.26 technical conditions 2.32 technical regulation 2.31 town 2.13 Код УКНД 01.020 Ключові слова: нормування стандартизація будівництво терміни та визначення. Директор ТОВ "Центр історико-містобудівних досліджень" кандидат архітектури О.І.Сингаївська Керівник розробки кандидат архітектури О.І.Сингаївська Відповідальний виконавець доктор технічних наук кандидат архітектури М.В.Омельяненко ?? ?? ?? ?? пр. ДСТУ А.1.1- :200 пр. ДСТУ А.1.1- :200 1