Наказ N 169 від 23.11.2009 р.

Наказ N 169 від 23.11.2009 р. Регламент роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ НАКАЗ від 23 листопада 2009 року N 169 Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" наказу Мінрегіонбуду від 08.09.2009 N 367 "Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" з метою вдосконалення організації ліцензійної роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів наказую: 1. Затвердити Регламент роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - Регламент - додається. 2. Керівникам територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції Управлінню дозвільних процедур Держархбудінспекції: - забезпечити організацію роботи з ліцензування будівельної діяльності відповідно до зазначеного Регламенту; - визначити осіб відповідальних за зберігання видачу облік бланків ліцензій та підготовку звітів про їх використання; - у місячний термін відповідно до встановлених вимог обладнати приміщення для зберігання бланків ліцензій як документів суворої звітності; - до 01.01.2010 року завершити передачу територіальним органам ліцензійних справ на постійне зберігання; 3. Управлінню дозвільних процедур забезпечити замовлення видачу територіальним органам Держархбудінспекції бланків ліцензій їх облік та підготовку узагальнюючого звіту про їх використання а також здійснювати постійний моніторинг виконання даного Регламенту. 4. Відділу моніторингу та аналітичного забезпечення забезпечити розміщення наказу на офіційному сайті Держархбудінспекції. 5. Відділу діловодства канцелярія Гончарук І. В. забезпечити розсилку цього наказу до територіальних органів Держархбудінспекції. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Держархбудінспекції Страннікова А. М. Начальник В. Г. Мухін ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держархбудінспекції від 23 листопада 2009 р. N 169 РЕГЛАМЕНТ роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури I. Загальні положення 1.1. Регламент роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі далі - орган ліцензування з ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - Регламент розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" наказів Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 28.10.2008 N 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів" від 08.09.2009 N 367 "Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі переоформлення внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій анулювання та видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури". 1.2. Регламент встановлює порядок організації роботи органу ліцензування а також - примірні форми заяв та інших документів з питань ліцензування господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. II. Організація роботи з документами 2.1. Прийом заяв та інших документів які надійшли до органу ліцензування поштою або передані особисто суб'єктами господарської діяльності далі - заявники які мають намір отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури далі - ліцензія дублікат ліцензії або переліку видів робіт копію ліцензії на відокремлені структурні підрозділи внести зміни до переліку робіт наведених у додатку до діючої ліцензії переоформити чи анулювати ліцензію здійснює орган ліцензування за місцем державної реєстрації заявника. 2.2. Заява та інші підготовлені документи згідно примірних форм наведених у додатках 1 - 6 далі - документи реєструються та розглядаються у відповідному структурному підрозділу органу ліцензування яким вноситься запис до журналу обліку заяв та видачі ліцензій за формою наведеною у додатку 7. Аркуші журналу нумеруються прошнуровуються та скріплюються печаткою Держархбудінспекції. 2.3. У разі надходження до органу ліцензування документів в яких містяться роботи зазначені у додатку 8 то вони передаються на розгляд ліцензійної комісії Держархбудінспекції. 2.4. Виключно Держархбудінспекцією здійснюється прийом та розгляд документів поданих нерезидентами України та заявниками із стовідсотковим іноземним капіталом. 2.5. У разі подання до Держархбудінспекції документів щодо отримання ліцензії або внесення змін до переліку робіт діючої ліцензії в яких відсутні роботи зазначені у додатку 8 а також видачі дубліката ліцензії або переліку видів робіт копії ліцензії на відокремлені структурні підрозділи відповідна документи передається на розгляд органу ліцензування в якому зберігається ліцензійна справа. 2.6. Документи перевіряються на відповідність вимогам Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 далі - Порядок ліцензування чинних ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури інших нормативно-правових актів які регулюють ліцензійну діяльність. 2.7. У разі коли суб'єкт господарювання подав документи не в повному обсязі або в них виявлено факти невідповідності встановленим вимогам орган ліцензування у десятиденний термін з дня реєстрації заяви повертає їх заявнику з письмовим повідомленням про причини повернення. 2.8. У разі відповідності документів встановленим вимогам орган ліцензування протягом 10 робочих днів передає їх розгляд відповідної ліцензійної комісії. До документів додається лист погодження в якому зазначаються прізвище ініціали посадових осіб які здійснювали розгляд поданих документів їх посади та пропозиції щодо прийняття рішення дата розгляду особистий підпис. 2.9. У разі надходження до органу ліцензування документів у термін менше ніж за 3 робочих дні до чергового засідання ліцензійної комісії розгляд їх здійснюється на наступному засіданні ліцензійної комісії. 2.10. До документів які подаються для отримання ліцензії внесення змін до переліку робіт додається висновок установи організації уповноваженої на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості неможливості виконувати роботи згідно з поданим заявленим переліком робіт за формою згідно з додатком 9. III. Підготовка та проведення засідань ліцензійної комісії 3.1. Голова ліцензійної комісії за пропозицією секретаря комісії визначає дату проведення її засідання порядок денний список запрошених та не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати повідомляє членів ліцензійної комісії та запрошених про місце і час проведення комісії. 3.2. Засідання ліцензійної комісії Держархбудінспекції проводяться як правило у першу та третю п'ятницю місяця територіальних органів - у перший та третій тиждень кожного місяця в разі необхідності прийняття невідкладного рішення - позачергово. 3.3. Виключно на засіданні ліцензійної комісії розглядаються питання щодо видачі ліцензії внесення змін до переліку робіт анулювання або зупинення дії ліцензії. Матеріали перевірок суб'єктів господарювання щодо додержання ліцензійних умов розглядаються на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування який здійснив відповідну перевірку. На засіданні ліцензійної комісії Держархбудінспекції розглядаються питання щодо скарг конфліктних питань незгоди з рішенням територіальних органів тощо. 3.4. Якщо у пропозиції органу ліцензування передбачаються певні обмеження щодо переліку робіт порівняно з поданою заявою або заявник не погоджується з висновком установи організації уповноваженої на проведення експертизи зазначене питання може розглядатися на засіданні ліцензійної комісії із запрошенням заявника а також керівника або експерта організації яка здійснювала підготовку експертного висновку. 3.5. За результатами засідання ліцензійної комісії протягом п'яти робочих днів складається протокол в якому зазначаються прізвища та ініціали членів комісії запрошених осіб які взяли участь у засіданні питання що розглядалися та рішення висновки прийняті за результатами розгляду результати голосування по кожному питанню. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. IV. Порядок оформлення рішення висновку ліцензійної комісії 4.1. Орган ліцензування на підставі рішення висновку відповідної ліцензійної комісії протягом семи робочих днів з дати його надходження приймає рішення наказ про видачу ліцензії із визначенням у додатку до неї переліку робіт внесення змін до переліку робіт наведених у додатку до діючої ліцензії анулювання або зупинення дії ліцензії про що письмово повідомляє заявника. 4.2. На підставі висновку ліцензійної комісії про невідповідність окремих видів робіт ліцензійним умовам орган ліцензування приймає рішення про вилучення їх з переліку робіт. 4.3. У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих заявником документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування видає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку наказ про відмову у видачі ліцензії внесенні змін до переліку робіт наведених у додатку до діючої ліцензії про що письмово повідомляє заявника. 4.4. Орган ліцензування оформлює ліцензії та додатки до них які підписуються керівником органу ліцензування або його заступником згідно з розподілом обов'язків і засвідчуються печаткою. 4.5. Внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій оформлюється окремим додатком про що на зворотній стороні бланку ліцензії робиться відповідна відмітка. 4.6. Оформлення ліцензій та додатків до них здійснюються протягом трьох робочих днів з дня надання заявником документа що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії належним чином оформленого бухгалтерського доручення на її одержання та документа що засвідчує особу. 4.7. У разі анулювання ліцензії по заяві заявника на бланку ліцензії робиться відповідний запис. Про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації заявника та його відокремлених структурних підрозділів. 4.8. Про видачу ліцензії або інших документів з питань ліцензування робиться запис у журналі обліку та видачі ліцензій. 4.9. Орган ліцензування формує ліцензійну справу до якої входять копія ліцензії та додатки до неї документи які подавалися для отримання ліцензії або вчинення інших дій з питань ліцензування а також оригінали платіжного та бухгалтерського доручень. 4.10. Ліцензійна справа зберігається в органі ліцензування за місцем державної реєстрації заявника. V. Розгляд документів щодо переоформлення ліцензій видачі дублікатів переліків видів робіт та копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи 5.1. Розгляд заяв та прийняття рішень наказів щодо переоформлення ліцензій видачі дублікатів ліцензії або переліків видів робіт копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи заявника здійснюються органом ліцензування в якому зберігається ліцензійна справа. 5.2. В органі ліцензування здійснюється реєстрація поданих заяв та перевірка доданих до них документів на відповідність вимогам Порядку ліцензування а також дотримання термінів встановлених для подачі заяви на переоформлення ліцензії. 5.3. У разі подання до Держархбудінспекції документів щодо переоформлення ліцензії відповідна заява з відміткою про дату надходження передається на розгляд органу ліцензування в якому зберігається ліцензійна справа. 5.4. У разі дотримання заявником встановлених вимог орган ліцензування протягом 10-ти робочих днів після надходження відповідних документів видає наказ про переоформлення ліцензії видачу дубліката ліцензії або переліку видів робіт копії ліцензії на відокремлені структурні підрозділи заявника. Переоформлена ліцензія оформлюється на новому бланку. Одночасно заявнику повертається попередня ліцензія з відміткою про її переоформлення. 5.5. Після видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення наказ про визнання недійсною ліцензії що була втрачена або пошкоджена. 5.6. Копії переоформленої ліцензії дубліката ліцензії переліку видів робіт та копії ліцензії на відокремлений структурний підрозділ а також документи подані для їх видачі долучаються до ліцензійної справи. VI. Порядок отримання зберігання бланків ліцензій надання звітів про їх використання 6.1. Територіальні органи Держархбудінспекції до першого числа місяця наступного кварталу подають до Держархбудінспекції заявку на необхідну кількість бланків ліцензій яка не повинна перевищувати середньо - квартальної потреби в них органу ліцензування. 6.2. Держархбудінспекція провадить передачу бланків ліцензій органу ліцензування за умови своєчасного звітування про витрачання раніше отриманих бланків ліцензій. Бланки ліцензій передаються посадовій особі органу ліцензування про що робиться відповідний запис у журналі обліку та видачі бланків ліцензій територіальним органам Держархбудінспекції за формою згідно з додатком 10. 6.3. Бланки ліцензій повинні зберігатися у металевих шафах сейфах установлених у приміщеннях які обладнані надійними засобами захисту від стороннього проникнення. 6.4. Орган ліцензування до 5 числа за звітним місяцем подає до Держархбудінспекції звіт про використання бланків ліцензій у паперовому та електронному вигляді за формою передбаченою Інструкцією про порядок замовлення постачання зберігання обліку і звітності витрачення бланків ліцензій єдиного зразка затвердженою наказом Держкомпідприємництва від 18.12.2000 N 78 та зареєстрованою в Мін'юсті України 10.01.2001 за N 3/5194. 6.5. Зіпсовані при оформленні ліцензії та пошкоджені бланки ліцензій підлягають поверненню до Держархбудінспекції. VII. Порядок надання відомостей щодо формування ліцензійного реєстру 7.1. Територіальні органи Держархбудінспекції до 1 числа кожного місяця надають до Держархбудінспекції за встановленою формою відомості в електронному вигляді про суб'єктів господарювання які отримали ліцензії на господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури та вчинення інших дій пов'язаних з ліцензійною діяльністю. 7.2. У Держархбудінспекції одержані відомості перевіряються на відповідність встановленим вимогам вносяться до електронного реєстру та розміщуються на сайті Держархбудінспекції. Начальник Управління дозвільних процедур О. П. Ситнік Додаток 1 до Регламенту роботи примірний найменування органу ліцензування ЗАЯВА на видачу ліцензії Заявник для юридичної особи - найменування місцезнаходження робочі телефони для фізичної особи - підприємця - прізвище ім'я по батькові паспортні дані: серія номер паспорта ким і коли виданий місце проживання контактні дані Банківські реквізити: N рахунку найменування банку МФО Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури згідно з переліком робіт що додається. Ліцензія отримується вперше. при наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія N діє до року видана . найменування органу який видав ліцензію З порядком отримання ліцензії умовами і правилами виконання зазначених робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. Не заперечую проти розміщення інформації назва ідентифікаційний код місцезнаходження про видачу ліцензії нашому підприємству в засобах масової інформації. До заяви додаються документи згідно з Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 а саме: - копія свідоцтва про державну реєстрацію засвідчена нотаріально або органом який видав документи ; - довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчена нотаріально або органом який видав документи ; - перелік робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури які заявник має намір виконувати; - дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;* - відомості про виробничо-технічну базу склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем технологію виробництва інформаційно-правове нормативно-технічне забезпечення про наявну систему контролю якості виконання робіт; - висновок установи організації уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення експертизи. Заявник посада особи яка склала заяву підпис прізвище ініціали " " 200 р. М. П. Примітка: * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів філій представництв які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Додаток 2 до Регламенту роботи примірний Відомості про суб'єкта будівельної діяльності заповнюється у довільній формі NN з/п Відомості Основні показники та характеристики 1. Виробничо-технічна база Приміщення Засоби виробництва Оргтехніка Програмне Забезпечення* 2. Склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем Керівники професіонали фахівці** Робітники спеціальність форма трудових відношень 3. Технологія виробництва 4. Інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення*** 5. Контроль якості виконання робіт**** Примітка: * вказуються види програмного забезпечення відповідно до заявленого переліку робіт; ** вказуються посада відповідно до випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників кваліфікація за освітою форма трудових відношень працюють постійно тимчасово за контрактом тощо ; *** Вказуються види та способи інформаційно-нормативного та нормативно-технічного забезпечення **** Вказуються назва та реквізити документів організації якими регулюється проведення контролю якості виконання робіт Заявник посада " " 200 р. М. П. підпис прізвище ініціали Додаток 3 до Регламенту роботи примірний найменування органу ліцензування ЗАЯВА на зміну переліку робіт Заявник для юридичної особи - найменування місцезнаходження робочі телефони для фізичної особи - підприємця - прізвище ім'я по батькові паспортні дані: серія номер паспорта ким і коли виданий місце проживання контактні дані Банківські реквізити: N рахунку найменування банку МФО ідентифікаційний код суб'єкта господарювання просить внести зміни у перелік робіт ліцензії на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серії N виданої " " " " 200 р. строком дії до " " " " 20 р наказ N орган якій видав ліцензію згідно з переліком робіт що додається. З порядком отримання ліцензії умовами і правилами провадження будівельної діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. До заяви додаються документи згідно з Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 а саме: - оригінал ліцензії з переліком робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури; - зміни до переліку робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури які заявник має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ЄДРПОУ засвідчена нотаріально або органом який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем технологію виробництва інформаційно-правове нормативно-технічне забезпечення про наявну систему контролю якості виконання робіт; - висновок установи організації уповноваженої Держархбудінспекцією на проведення експертизи. Заявник посада особи яка склала заяву " " 200 р. М. П. підпис прізвище ініціали Додаток 4 до Регламенту роботи примірний найменування органу ліцензування ЗАЯВА на переоформлення ліцензії Заявник для юридичної особи - найменування місцезнаходження робочі телефони для фізичної особи - підприємця - прізвище ім'я по батькові паспортні дані: серія номер паспорта ким і коли виданий місце проживання контактні дані Банківські реквізити: N рахунку найменування банку МФО ідентифікаційний код суб'єкта господарювання просить переоформити ліцензію на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серії N виданої " " " " 200 р. строком дії до " " " " 20 р. наказ N орган якій видав ліцензію у зв'язку зі зміною місцезнаходження назви . Не заперечую проти розміщення інформації назва ідентифікаційний код місцезнаходження про переоформлення ліцензії нашого підприємства в засобах масової інформації. До заяви додаються документи згідно з Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 а саме: - копія свідоцтва про державну реєстрацію засвідчена нотаріально або органом який видав документ ; - довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчені нотаріально або органом який видав документи ; - дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;* - оригінал ліцензії з додатком що переоформлюється. Заявник посада особи яка склала заяву підпис прізвище ініціали " " 200 р. М. П. Примітка: * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів філій представництв які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Додаток 5 до Регламенту роботи примірний найменування органу ліцензування ЗАЯВА на видачу дубліката ліцензії Заявник для юридичної особи - найменування місцезнаходження робочі телефони для фізичної особи - підприємця - прізвище ім'я по батькові паспортні дані: серія номер паспорта ким і коли виданий місце проживання контактні дані Банківські реквізити: N рахунку найменування банку МФО ідентифікаційний код суб'єкта господарювання просить видати дублікат ліцензії на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серії N виданої " " " " 200 р. строком дії до " " " " 20 р. наказ N видану назва органу якій видав ліцензію у зв'язку з її втратою пошкодженням *. Не заперечую проти розміщення інформації назва ідентифікаційний код місцезнаходження про видачу дубліката ліцензії нашому підприємству в засобах масової інформації. Заявник посада особи яка склала заяву підпис прізвище ініціали " " 200 р. М. П. Примітка: * до заяви додаються в разі: - втрати - повідомлення про втрату ліцензії яке надруковане в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" якщо ліцензія діяла на території України або регіональній пресі якщо ліцензія діяла на території АР Крим області міст Києва та Севастополя; - пошкодження - непридатна для користування ліцензія з додатком. Додаток 6 до Регламенту роботи примірний назва органу ліцензування ЗАЯВА на анулювання ліцензії Заявник для юридичної особи - найменування місцезнаходження робочі телефони для фізичної особи - підприємця - прізвище ім'я по батькові паспортні дані: серія номер паспорта ким і коли виданий місце проживання контактні дані Банківські реквізити: N рахунку найменування банку МФО ідентифікаційний код суб'єкта господарювання просить анулювати ліцензію на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серії N виданої " " " " 200 р. строком дії до " " " " 20 р. наказ N видану назва органу якій видав ліцензію Не заперечую проти розміщення інформації назва ідентифікаційний код місцезнаходження про анулювання ліцензії в засобах масової інформації. До заяви додається оригінал ліцензії. Заявник посада особи яка склала заяву " " 200 р. М. П. підпис прізвище ініціали Додаток 7 до Регламенту роботи примірний ЖУРНАЛ обліку заяв та видачі ліцензій N з/п Відомості про заявника найменування місцезнаходження телефон ідент. код Зміст заяви Дата надходження заяви найменування органу ліцензування Номер дата наказу Дата видачі ліцензії серія номер термін дії інших документів Прізвище ініціали заявника уповн. особи який отримав ліцензію інші документи Підпис Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Додаток 8 до Регламенту роботи примірний ПЕРЕЛІК робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури висновок щодо яких надає ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції 1.00.00 ВИШУКУВАННЯ 2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ 2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2.03.01 Житлових будівель 2.03.01.05 до 24 поверхів включно 2.03.02 Громадських будівель та споруд 2.03.02.02 5 поверхів і більше 2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів 2.03.03.02 5 поверхів і більше 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств 2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами 2.03.05 Інженерних споруд 2.03.05.01 градирень водоохолоджувачів 2.03.05.02 стволів промислових труб 2.03.05.03 щоглових 2.03.05.04 баштових 2.03.05.05 ємкісних 2.03.05.07 фундаментів які виконуються спеціальними способами опускний колодязь кесон стіна у ґрунті тощо 2.03.05.09 галерей захисних 2.03.05.10 копрів вугільних та інші 2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ накопичувачів промислових стоків 2.03.05.12 галерей естакад етажерок технологічних 2.03.05.13 каналів тунелів колекторів технологічних 2.03.05.14 опор зв'язку енергопостачання повітряно-канатного транспорту 2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних 2.03.05.16 естакад відкритих кранових 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів 2.03.11.02 гребель дамб насипів ґрунтових з напором понад 5 м 2.03.11.04 гребель дамб насипів бетонних залізобетонних з напором понад 10 м 2.03.11.05 морського транспорту 2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних 2.03.11.09 водоймищ і водосховищ 2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних 2.03.11.11 каналів та тунелів 2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних 2.03.11.14 які виконуються гідронамивом 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів 2.03.12.02 електростанцій атомних 2.03.12.03 електростанцій теплових 2.03.12.04 електростанцій гідравлічних 2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії 2.03.12.07 спеціальних 2.03.13 Магістральних трубопроводів споруд та обладнання 2.03.15 Реставрація консервація ремонтні роботи реабілітація на пам'ятках культурної спадщини 2.03.15.01 національного значення 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СИСТЕМ І СПОРУД 2.06.04 Газопостачання 2.06.04.03 тиском понад 0.6 Мпа 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання 2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 2.10.00 РІВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.10.01 Рівні відповідальності 2.04.01.01 І - підвищений 3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.02 Ґрунтових 3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ накопичувачів промислових стоків 3.01.05 Фундаментів що виконуються спеціальними способами 3.01.05.01 кесонів 3.01.05.02 опускних колодязів 3.01.05.03 ґрунтових паль 3.01.05.04 стіна у ґрунті 3.01.06 металевих 3.01.06.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.06.05 виробничих що обладнані мостовими кранами 3.01.06.07 прогоном понад 48 м 3.01.06.09 структурних 3.01.06.10 вантових 3.01.06.12 гідротехнічних та підводних 3.01.06.13 інженерних споруд відповідно до пункту 3.01.13 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних 3.01.07.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.07.05 виробничих що обладнані мостовими кранами 3.01.07.07 прогоном понад 24 м 3.01.07.08 не каркасного типу складних форм 3.01.07.09 гідротехнічних та підводних 3.01.07.10 інженерних споруд відповідно до пункту 3.01.13 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних 3.01.08.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.08.05 виробничих що обладнані мостовими кранами 3.01.08.08 панельних та об'ємно-блочних висотою більше 40 м 3.01.08.10 прогоном понад 24 м 3.01.08.11 не каркасного типу 3.01.08.12 гідротехнічних та підводних 3.01.08.13 інженерних споруд відповідно до пункту 3.01.13 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних 3.01.09.03 з цегли каменів блоків висотою більше 40 м 3.01.09.08 інженерних споруд відповідно до пункту 3.01.13 3.01.13 Інженерних споруд 3.01.13.01 водоохолоджувачів 3.01.13.02 градирень 3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м 3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м 3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м 3.01.13.12 ємкісних що працюють під тиском об'ємом до 50000 м3 3.01.13.13 ємкісних що працюють під тиском об'ємом понад 50000 м3 3.01.13.14 підземних складів сховищ ємкостей 3.01.13.17 копрів вугільних та інші 3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин 3.01.14 Магістральних трубопроводів споруд та обладнання 3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем 3.01.15.02 гребель дамб ґрунтових з напором понад 5 м 3.01.15.04 гребель дамб бетонних залізобетонних з напором понад 10 м 3.01.15.09 підводно-технічних 3.01.15.12 гідронамивних 3.01.16 Гірничих споруд 3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ КОНСЕРВАЦІЯ РЕМОНТНІ РОБОТИ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 3.03.01 національного значення 3.03.07 стародавніх мурувань археологічних розкопів 3.03.13 позолоти 3.03.15 монументальних 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СИСТЕМ СПОРУД ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.05.01 Водопостачання 3.05.01.02 магістральних водогонів 3.05.02 Каналізації 3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних 3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання 3.05.03.01 магістральних 3.05.04 Газопостачання 3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0.6 МПа 3.05.05 Магістральних продуктопроводів 3.05.06 Електропостачання 3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ 3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ 3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 3.05.06.10 контактних мереж метрополітену 3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 3.06.01 Залізничних колій 3.06.01.01 державного призначення 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних 3.06.02.01 державного призначення 3.06.04 Мостів шляхопроводів переходів 3.06.04.01 великих 3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів 3.06.06 Тунелів та метрополітенів 3.06.08 Конвеєрного канатного тощо 3.06.10 Пневматичних 4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні 4.01.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.01.03 магістральних трубопроводів та споруд 4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель споруд та інженерних мереж визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом 4.05.05 магістральних трубопроводів Додаток 9 до Регламенту роботи примірний Експертний висновок N щодо спроможності виконання робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури суб'єкта будівельної діяльності найменування суб'єкта господарської діяльності " " 200 р. м. Експертний висновок підготовлений згідно з Порядком ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 та договором від " " 200 р. N . 1. Організаційно-функціональний стан 1.1. Відповідність правової організаційно-технічної документації для юридичної особи: ідентифікаційний код місцезнаходження контактні телефони; для фізичної особи: ідентифікаційний код паспортні дані місце проживання контактні дані: 1.2. Наявність ліцензії серія номер орган який видав ліцензію термін дії : 1.3. Наявність у довідці з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України видів діяльності за кодами КВЕД відповідно до видів робіт що заявляються: 1.4. Наявність затвердженої організаційно-функціональної структури підприємства відповідність заявленим роботам дата затвердження номер наказу положення про підрозділи: 1.5. наявність відомостей щодо відношення даного суб'єкта господарювання до нерезидентів України або суб'єктів господарської діяльності із стовідсотковим іноземним капіталом 2. Кваліфікаційний склад спеціалістів 2.1. Наявність штатного розкладу відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства дата затвердження номер наказу склад відповідність вимогам "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64" форма трудових відношень : а інженерно-технічних працівників: посада освіта спеціальність за освітою досвід роботи форма трудових відношень постійно/тимчасово/контракт б загальна чисельність ІТП - всього в т. ч. працюють за основним місцем роботи. в робітників: професія форма трудових відношень постійно/тимчасово/контракт г . Загальна чисельність робітників - всього в т. ч. працюють за основним місцем роботи. 2.2. Наявність затверджених посадових інструкцій інженерно-технічних працівників дата затвердження номер наказу відповідність "Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64" : 2.3. Ведення кадрового обліку працівників наявність наказів особових справ трудових книжок копій дипломів контрактів тощо : 2.4. Наявність відомостей про атестацію підвищення професійної кваліфікації інженерно-технічних працівників наявність посвідчень на виконання спеціальних видів робіт виконання робіт у складних інженерно-геологічних умовах сейсмічних зонах тощо : 2.5. Наявність відомостей щодо професіонального складу робітників на виконання спеціальних видів робіт наявність професійних посвідчень : 3. Виробничо-технічна база 3.1. Наявність і стан виробничо-технічної бази власної/орендованої адреса документ про власність договір про оренду площа склад виробничих приміщень : 3.2. Наявність і стан офісних приміщень власних/орендованих адреса документ про власність договір про оренду площа : а виробничих: б архівних: 3.3. Технічне забезпечення виконання замовлених робіт власних/орендованих : а наявність будівельних машин механізмів підйомно-транспортних засобів технологічного обладнання засобів підмощування ручного інструменту матеріальний облік технічні паспорта талони акти технічного стану договір про оренду тощо : б офісне обладнання матеріальний облік комп'ютери множна техніка засоби комунікацій інформаційні системи програмне забезпечення договір про оренду тощо : в програмне забезпечення види програмного забезпечення відповідно до заявленого переліку робіт 4. Стан безпечного ведення робіт 4.1. Наявність служби відповідного фахівця з промислової безпеки та охорони праці накази розпорядження положення : 4.2. Наявність і стан документів які підтверджують навчання безпечним методам праці: а інженерно-технічних працівників: б робітників: 4.3. Наявність журналів інструктажів з промислової безпеки та охорони праці: 4.4. Відомості щодо медичного огляду працівників Наказ МОЗУ від 21.05.2007 N 246 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 N 846/14113 : 4.5. Наявність дозволів Держгірпромнагляду на право виконання робіт підвищеної небезпеки спеціальних дозволів газової інспекції тощо: 4.6. Заходи щодо забезпечення захисту навколишнього природного середовища земель надр водних об'єктів атмосферного повітря рослинного і тваринного світу від забруднення і пошкодження дозволи накази розпорядження положення : 5. Система контролю якості виконуваних робіт 5.1. Наявність служби відповідального фахівця з контролю якості виконання робіт накази розпорядження положення : 5.2. Наявність виконавчої документації із забезпечення функціонування системи контролю якості виконання робіт: а проектних вишукувальних відповідність вихідних даних нормоконтроль авторський нагляд : б будівельно-монтажних робіт вхідний контроль робочої документації конструкцій виробів матеріалів та устаткування операційний контроль окремих будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль будівельно-монтажних робіт : 5.3. Наявність системи управління якістю виконання робіт стандартів підприємства схеми операційного контролю графіка розроблення сертифікатів: 5.4. Наявність атестованих лабораторій або договорів на лабораторні випробування будівельних матеріалів виробів та конструкцій: 5.5. Наявність інструментів і обладнання для забезпечення контролю якості виконуваних робіт геодезичного лінійних вимірів контрольно-вимірювальних приладів: 6. Система дозволів і реагування 6.1. Наявність дозвільно-правових документів на виконання робіт вихідних даних/дозволів : 6.2. Наявність рекламацій замовників щодо якості робіт строків виконання: 6.3. Наявність приписів державної архітектурно-будівельної інспекції реакція на них: 6.4. Наявність висновків комплексної державної експертизи реакція на них: 7. Стан нормативно-правової і проектно-кошторисної документації 7.1. Наявність фонду офіційних видань діючої нормативно-правової документації відповідно до видів робіт які замовлені до ліцензування: 7.2. Наявність відомостей які підтверджують актуалізацію нормативної документації: 7.3. Наявність відповідальної особи на яку покладено обов'язки із обліку зберігання внесення змін та видачі нормативно-технічної документації: 7.4. Оцінка умов зберігання нормативно-технічної проектної та виконавчої документації: 7.5. Наявність на робочих місцях і постах контролю необхідної проектно-кошторисної документації: 8. Перелік об'єктів видів робіт для суб'єкта будівельної діяльності якій мав попередню ліцензію 8.1. Перелік об'єктів видів робіт: N з/п Назва об'єкта замовник Адреса Дата закінчення Види робіт* 1 2 3 4 5 * Види робіт визначаються згідно виконавчому кошторису форма 2 . 9. Додаткові дані 10. Висновки пропозиції і рекомендації 10.1. Виявлені недоліки які необхідно усунути: 10.2. Пропозиції та рекомендації: 10.3. Висновки 10.3.1. Суб'єкт господарювання спроможний виконувати такі види робіт додаток 1 : 10.3.2. Не має спроможності виконувати такі види робіт додаток 2 : Експерти: Експерт підпис прізвище ініціали Експерт підпис прізвище ініціали Представник юридичної або фізичної особи посада М. П. підпис прізвище ініціали Додаток 10 до Регламенту роботи примірний ЖУРНАЛ обліку та видачі бланків ліцензій територіальним органам Держархбудінспекції N з/п Регіон область Кількість виданих бланків ліцензій Серія та номер бланків ліцензій Прізвище ім'я про батькові посада відповідальної особи яка отримала бланки ліцензій Довіреність на отримання бланків ліцензій номер та дата видачі Дата видачі бланків ліцензій Підпис Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 9