Рішення N 64 від 27.11.2009 р.

Рішення N 64 від 27.11.2009 р. Про виконання заходів з енергоефективності та реалізацію Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки у 2010 році

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 27 листопада 2009 року N 64 Про виконання заходів з енергоефективності та реалізацію Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки у 2010 році Ураховуючи пріоритетність напряму енергоефективності у галузях економіки та з метою забезпечення безумовної реалізації завдань і заходів визначених актами Президента України Ради національної безпеки і оборони України та дорученнями Кабінету Міністрів України Мінрегіонбудом у 2008 - 2009 роках прийнято низку наказів та рішень щодо виконання цих завдань і заходів в тому числі розроблено Галузеву програму енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки далі - Галузева програма яку погоджено Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів НАЕР та затверджено в установленому порядку. Виходячи із запланованих завдань і доручень та з метою реалізації Галузевої програми робота Міністерства з енергоефективності його структурних підрозділів у 2010 році буде спрямована на: - створення сучасної нормативної бази з проектування будівель і споруд на основі ефективних ресурсозберігаючих технологій нових будівельних систем архітектурно-конструктивних технічних рішень підвищення теплової ефективності будівель шляхом запровадження ефективних фасадних систем; - вдосконалення існуючих норм і стандартів та розроблення нових вітчизняних норм і методичних документів проектування енергоефективних інженерних систем і обладнання будинків і споруд зокрема із використанням поновлюваних джерел енергії з метою скорочення споживання імпортованого газу; - запровадження сучасних енергоефективних конструкцій будівельних матеріалів і виробів орієнтування їх виробництва на сучасні енергозберігаючі технології тощо; - запровадження системи енергопаспортизації та енергоаудиту у новому будівництві об'єктів містобудування і архітектури та реконструкції існуючого фонду; - забезпечення контролю за дотриманням норм та вимог з енергоефективності при розробленні та експертизі проектів виконанні будівельних робіт та введенні об'єктів в експлуатацію; - надання науково-технічної допомоги суб'єктам проектно-будівельної діяльності з реалізації науково-технічних розробок нових норм забезпечення науково-технічного супроводу та експериментального будівництва; - забезпечення супроводу Галузевої програми а також Програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами заповідниками шляхом їх раціонального використання у 2010 - 2014 роках із залученням базових науково-дослідних організацій Науково-технічного центру з питань енергоефективності та енергозбереження у будівельній галузі ДП НДІБК інших заінтересованих організацій. Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнка О. П. про виконання заходів з енергоефективності та реалізацію Галузевої програми енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки у 2010 році та обговоривши питання пріоритетної діяльності Мінрегіонбуду на 2010 рік з реалізації заходів з енергоефективності у будівельній галузі колегія вирішила: 1. Вважати перспективним один із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства підвідомчих організацій базових науково-дослідних та проектних організацій інших організацій та об'єднань будівельного комплексу реалізацію завдань щодо підвищення енергоефективності у галузі визначених Галузевою програмою. 2. Схвалити роботу проведену структурними підрозділами Міністерства за напрямами діяльності з реалізації у 2009 році указів Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України доручень Кабінету Міністрів України щодо енергоефективності у житлово-цивільному будівництві підвищення теплового захисту будівель і споруд впровадження енергоефективних технічних та інженерних рішень використання альтернативних джерел енергії у системах теплопостачання розвитку нових енергоефективних будівельних матеріалів і виробів та відповідного нормативного забезпечення а також співпраці з іншими центральними органами у цьому напрямі. 3. Відзначити що Мінрегіонбудом створено необхідну нормативно-методичну базу яка забезпечує проектування сучасних енергоефективних будівель і споруд житлового та громадського призначення на основі ресурсозберігаючих технологій технічних рішень огороджуючих конструкцій інженерних систем та обладнання в тому числі при реконструкції існуючого фонду. 4. Першим заступникам заступникам Міністра згідно з розподілом обов'язків керівникам структурних підрозділів за напрямами діяльності при формуванні основних завдань та організаційно-технічних заходів Мінрегіонбуду на 2010 рік забезпечити урахування першочергових заходів з реалізації пріоритетних завдань Уряду наказів та інших рішень Міністерства а також положень Галузевої програми із забезпеченням відповідного їх фінансування в межах бюджетних видатків. 5. Вважати доцільним при черговому коригуванні структури Міністерства розглянути питання щодо створення окремого підрозділу з питань енергоефективності у будівництві з метою забезпечення загальної координації роботи Міністерства за цим пріоритетним напрямом та реалізації завдань з енергоефективності визначених Галузевою програмою. 6. Заступнику Міністра Негоді В. А. начальнику Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнку О. П.: - забезпечити разом з відповідними структурними підрозділами Міністерства подальшу співпрацю з питань енергоефективності з центральними органами виконавчої влади зокрема НАЕР Мінжитлокомунгоспом а також з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування підвідомчими структурними підрозділами у регіонах з метою реалізації державної політики з енергоефективності; - забезпечити участь у складанні НАЕР Національної доповіді з енергоефективності на виконання протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки щорічної Національної доповіді з питань реалізації державної політики енергоефективності від 12.08.2009 N 2 а також відповідне звітування про виконання Міністерством заходів з енергоефективності. - забезпечити разом з Науково-технічним центром з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва Фаренюк Г. Г. загальну координацію з питань реалізації Галузевої програми. 7. Заступнику Міністра Ісаєнку Д. В. директору Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Непомнящому О. М. активізувати у 2010 році роботу щодо вдосконалення існуючих та розроблення нових нормативних документів щодо підвищення енергоефективності у промислових будівлях і спорудах із залученням профільних міністерств інших центральних органів які відповідають за галузеві нормативи у будівництві промислових об'єктів. 8. Першому заступнику Міністра Беркуті А. В. начальнику Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Осинській В. А. забезпечити у 2010 році розроблення нормативних документів щодо визначення питомих витрат енергоресурсів при виробництві основних будівельних матеріалів та виробів згідно з обсягами фінансування відповідних розробок з державного бюджету. 9. Заступнику Міністра Негоді В. А. начальнику Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Литвинчуку В. Ю. забезпечити виконання Плану заходів із впровадження та реалізації Програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами заповідниками шляхом їх раціонального використання у 2010 році затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 03.11.2009 N 469 та надання відповідної інформації НАЕР. 10. Першому заступнику Міністра Доротичу С. І. директору Департаменту регіональної політики Фишку Є. О. під час формування переліку та відбору інвестиційних проектів з фінансуванням за рахунок Стабілізаційного фонду за пропозиціями регіонів на 2010 рік ураховувати пріоритетність завдань Уряду щодо енергоефективності скорочення споживання газу та застосування відновлюваних джерел енергії. 11. Заступнику Міністра Ткачуку А. Ф. директору Департаменту міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Толкованову В. В. разом з структурними підрозділами забезпечити: - виконання угод між Міністерством та Німецьким товариством технічного співробітництва GTZ щодо реалізації проектів "Енергоефективна забудова" та "Енергоефективність в будівлях"; - проведення заходів щодо активізації роботи Міністерства з питань енергоефективності в рамках двосторонніх міжурядових комісій. 12. Директору державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" Чурилову В. В. та начальнику Державної архітектурно-будівельної інспекції Мухіну В. Г. забезпечити із залученням підвідомчих органів у регіонах безумовне дотримання нормативних вимог з енергоефективності при розгляді проектної документації наданні експертних висновків дозволів на виконання будівельних робіт і при прийнятті об'єктів в експлуатацію. 13. Першим заступникам заступникам Міністра згідно з розподілом обов'язків керівникам структурних підрозділів Міністерства за напрямами діяльності що супроводжують формування переліків замовлень з питань стандартизації наукових та проектних робіт забезпечити в межах визначених коштів фінансування пріоритетних першочергових заходів з енергоефективності та здійснення моніторингу їх виконання. 14. Директору Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Кривошеєву П. І. керівнику Науково-технічного центру з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва - завідувачу відділу будівельної фізики та ресурсозбереження Фаренюку Г. Г. забезпечити надання науково-методичної допомоги структурним підрозділам Міністерства за напрямами діяльності з питань енергоефективності здійснення моніторингу реалізації Галузевої програми та виконання замовлень та завдань покладених Міністерством на Інститут як базовий за зазначеним напрямом. 15. Начальнику Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнку О. П. керівнику Науково-технічного центру з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва Фаренюку Г. Г. підготувати у грудні цього року пропозиції щодо уточнення переліку першочергових заходів Галузевої програми проведення яких може бути забезпечено у 2010 році. 16. Керівникам підвідомчих базових науково-дослідних та проектних організацій державних будівельних корпорацій забезпечувати при проектуванні і будівництві об'єктів містобудування і архітектури використання сучасних містобудівних рішень архітектурно-будівельних систем на основі енергоефективних технологій технічних рішень енергозаощаджуючих інженерних систем та обладнання запровадження відновлюваних джерел енергії енергоефективних утеплювачів будівельних матеріалів і виробів вітчизняного виробництва. 17. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування: - розробити та затвердити регіональні програми та заходи з енергоефективності у будівництві на 2010 рік; - встановити належний контроль за дотриманням нормативних вимог з енергозбереження при проектуванні будівництві та введенні в експлуатацію об'єктів різного призначення зокрема щодо показників теплоопору огороджуючих конструкцій обліку та регулювання теплоспоживання а також його енергопаспортизації; - вжити заходів щодо суттєвого зменшення обсягів споживання природного газу збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії впровадження енергоефективних технологій та обладнання у забудові населених пунктів та реконструкції існуючого фонду на виконання рішень Уряду із зазначеного напряму. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на перших заступників заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків та забезпечити в черговому порядку розгляд на засіданні колегії у грудні 2010 року питання з енергоефективності за результатами діяльності Мінрегіонбуду у 2010 році. Голова колегії В. Куйбіда