ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Управління організація і технологія Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення пр ДСТУ-Н Б А.3.1-6:20ХХ Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ РОЗРОБНИКИ: О.Завойський канд. техн. наук Н.Писаревич С.Полонська канд. техн. наук науковий керівник Р.Цесіс 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від № 3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.3.1-6-96 Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Мінрегіонбуд України 20ХХ ЗМІСТ С. 1 Сфера застосування 1 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 2 4 Загальні положення 3 5 Розроблення технічного завдання 4 6 Розроблення нормативно-технічної документації 5 7 Виготовлення і випробування дослідних зразків 7 8 Приймання результатів розроблення 9 9 Дослідне використання продукції 12 10 Поставлення продукції на виробництво 12 Додаток А Форма акту виготовлення та відбору дослідних зразків для випробувань 15 Додаток Б Форма протоколу приймальних випробувань дослідних зразків 16 Додаток В Форма акту приймання результатів розроблення 17 Додаток Г Форма розпорядного документу підприємства-виробника 18 Додаток Д Форма протоколу перевіряння технологічного процесу виробництва 19 Додаток Е Форма акту приймальних випробувань технологічного процесу виробництва 20 Додаток Ж Форма протоколу щодо невідповідності результатів розроблення технічному завданню 21 Додаток И Форма акту кваліфікаційних випробувань 22 Додаток К Бібліографія 23 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Управління організація і технологія Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення Управление организация и технология Руководство по разработке и постановке на производство продукции строительного назначения Management Organisation and Technology Procedure of development and establishment on production of products for building purpose Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на продукцію матеріали та вироби будівельного призначення далі - продукція . Стандарт установлює порядок розроблення та поставлення на виробництво продукції включаючи уніфіковані типові технічні рішення для багаторазового використання як сукупність заходів щодо організації виробництва нової модернізованої або раніше освоєної на інших підприємствах продукції. Поставленню на виробництво підлягає продукція визначена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 та постанови Кабінету Міністрів України від 07.10.09 № 1050. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування" Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд" Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1050 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 56" ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 1.3-2003 Національна стандартизація. Правила розроблення побудови викладання оформлення погодження прийняття та позначення технічних умов ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанова щодо типової побудови технічних умов ДСТУ ІSO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования. Системи управління якістю. Вимоги ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам Загальні вимоги до текстових документів ГОСТ 14.201-83 Общие правила обеспечения технологичности конструкции изделия Загальні правила забезпечення технологічності конструкції виробу 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано наступні загально-технічні терміни встанов-1лені в Технічному регламенті будівельних виробів будівель і споруд ДСТУ 3278 ДСТУ 1.0 ДСТУ 1.1. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Продукцію розробляють за реальної або очікуваної в ній потреби. 4.2 Потребу в продукції визначають за результатами вивчення попиту і ринку продукції. Розробленню продукції можуть передувати науково-дослідні роботи згідно з ДСТУ 3973 дослідно-конструкторські роботи згідно з ДСТУ 3974 проектні роботи згідно з ДБН А.2.2-3. 4.3 Продукція що підлягає розробленню та поставленню на виробництво повинна задовольняти вимогам замовника споживача забезпечувати безпеку при її використанні. 4.4 Розробник повинен мати офіційний дозвіл ліцензію на виконання відповідної роботи згідно з чинним законодавством [1]. 4.5 Під час розроблення продукції та поставленні її на виробництво враховують вимоги законодавчих актів нормативних документів національного рівня а також правил державного нагляду за безпекою санітарною екологічною пожежною тощо . 4.6 Продукцію розробляють на замовлення зацікавленої сторони оформлене договором далі під ним розуміють також контракт або інший документ чи з ініціативи розробника: а в загальному випадку - у вигляді окремої роботи; б як складову частину розроблення будівельного об'єкта будівлі або споруди . Це стосується переважно виробів. 4.7 Функції замовника розроблення може виконувати: а споживач продукції або особа яка представляє його інтереси; б виробник який передбачає збут продукції за замовленою ним документацією; в розробник продукції за 4.6 б . 4.7.1 Замовник визначає розробника та виробника продукції. 4.7.2 Розроблення продукції може здійснюватись з ініціативи розробника. 4.7.3 Взаємовідносини між замовником розробником і виробником продукції обумовлюються договором яким визначається також належність зазначеним учасникам права інтелектуальної власності на базі положень чинного законодавства. 4.8 У загальному випадку розроблення продукції на виробництво включає такі етапи: 1 складання технічного завдання; 2 розроблення нормативно-технічної документації проекту нормативного документа підприємства СОУ ТУ У конструкторської документації ; 3 виготовлення дослідних зразків або дослідних партій з відпрацюванням технологічних параметрів виробництва продукції в дослідно-промислових промислових умовах; 4 випробування дослідних зразків або дослідної партій продукції; 5 приймання результатів розроблення з оформленням відповідних документів 8.4 8.5 8.6 8.7 зокрема при виробництві дослідної партії - документації щодо відпрацьованого технологічного процесу виробництва результатів випробування дослідної партії додатки Г Д Е ; 6 виготовлення дослідної партій продукції для дослідного використання в будівництві за необхідності; 7 приймання результатів розроблення після дослідного використання продукції 8.20 8.21 ; 8 погодження нормативної документації представниками наглядових органів за їх участі у приймальній комісії затвердження конструкторської документації; 9 підготування виробництва; 10 погодження нормативного документа підприємства СОУ ТУ У центральним органом виконавчої влади; 11 освоєння виробничого процесу при виготовленні першої промислової партії продукції; 12 кваліфікаційні випробування з позитивним результатом як завершення етапів освоєння виробництва поставлення продукції на виробництво підтвердження готовності підприємства до масового випуску продукції. Згідно з технічним завданням на розроблення продукції окремі етапи можуть не виконуватися. 4.9 Поставлення продукції на виробництво може здійснюватись на основі наведених комплексів нормативної і технічної документації: Комплекс 1 - національний стандарт типу "Технічні умови" на конкретну продукцію і конструкторська документація; Комплекс 2 - нормативний документ підприємства на конкретну продукцію - стандарт організації України СОУ або технічні умови ТУ У і конструкторська документація; Комплекс 3 - національний стандарт типу "Загальні технічні умови" на відповідну групу продукції і конструкторська документація; Комплекс 4 - технічне свідоцтво і технологічна документація що включає вимоги безпеки праці санітарної пожежної екологічної тощо конструкторська документація за необхідності . 5 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 5.1 Технічне завдання є основним вихідним документом для розроблення продукції. 5.1.1 Під технічним завданням розуміють також документ що його замінює. За погодженням замовника і розробника таким документом може бути контракт протокол ескіз тощо. 5.1.2 Технічне завдання повинне містити технічні вимоги до продукції етапи розроблення перелік документів що розробляються порядок здавання і приймання результатів розроблення вказівки щодо складу і змісту програми і методики випробувань продукції необхідності виготовлення дослідних зразків дослідних партій зокрема для дослідного використання продукції в будівництві з розробленням для цього окремого технічного завдання. Випробування зразків продукції для підтвердження визначених показників мають виконуватись в акредитованій лабораторії. За необхідності в технічному завданні встановлюють вимоги до виготовлення першої промислової партії продукції програми методики умов проведення кваліфікаційних випробувань підготовлення і освоєння виробництва зокрема вимоги до технологічного устаткування і технологічної документації. 5.2 Складання технічного завдання доручають розробнику. Технічне завдання складають відповідно до положень ГОСТ 2.105 на основі вимог замовника за його наявності результатів проведених за необхідності науково-дослідних дослідно-конструкторських і технологічних робіт вивчення попиту на продукцію умов її застосування тенденцій розвитку продукції. При цьому необхідно керуватися документами в яких визначено фізико-технічні показники продукції вимоги безпеки охорони здоров'я і навколишнього середовища. 5.3 Конкретний зміст технічного завдання а також порядок його розроблення затвердження погодження і зміни визначають замовник і розробник. 5.4 До складання і узгодження технічного завдання зацікавлена сторона може залучати споживача виробника будівельну чи монтажну організації тощо. 5.5 Для підтвердження окремих вимог до продукції та її безпечності технічне завдання може бути поданим на експертизу. Рішення щодо одержаного висновку приймає замовник за участю розробника виробника за необхідності . 5.6 Технічне завдання затверджує замовник або за його дорученням інша особа. За відсутності замовника технічне завдання затверджує виробник за погодженням з розробником. 5.7 Технічне завдання може не розроблятися у випадку передбаченому в 4.6 б у цьому випадку продукцію розробляють згідно з технічним завданням на розроблення проекту будівельного об'єкта . 5.8 За згодою замовника розробника виробника в технічне завдання або документ що його замінює можуть бути внесені зміни і доповнення. 5.9 Оригінал затвердженого погодженого технічного завдання засвідченого справжніми підписами зберігає і супроводжує розробник. 6 РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 6.1 Нормативно-технічна документація призначена для виготовлення і використання продукції. Документацію розробляють на основі результатів досліджень розрахунків та в разі необхідності випробувань експериментальних зразків макетів моделей і оформляють за правилами встановленими нормативними документами. 6.2 До складу нормативної і технічної документації у загальному випадку включають: - нормативні документи; - технічну документацію включно з конструкторською технологічною програмною документацією; - технічні свідоцтва; - технічні завдання на розроблення продукції тощо; - програму та методику приймальних випробувань дослідних зразків дослідних партій ; - протоколи випробувань дослідних зразків дослідних партій ; - інструкцію з використання продукції. 6.2.1 Документацію на нестандартне обладнання потрібне для виготовлення продукції розробляють за окремим технічним завданням. 6.3 Технологічну документацію доцільно розробляти згідно з положеннями комплексу "Єдина система технологічної документації". 6.3.1 В технологічній документації як правило встановлюють: - рецептуру; - вимоги до сировини і виробничого обладнання; - карту технологічних процесів і контролю; - вимоги безпеки санітарна пожежна екологічна тощо ; - витрати ресурсів на виготовлення одиниці продукції. 6.3.2 До складу технологічної документації на бетонні і залізобетонні вироби мають входити робочі креслення форм для їх виготовлення. 6.3.3 У разі потреби виготовлення дослідної партії продукції для її дослідного використання в будівництві розробляють нормативно-технічну документацію згідно з 4.8 цього стандарту. 6.3.4 Розроблення технологічної документації на виготовлення продукції доцільно доручати її виробнику. 6.4 В процесі розроблення документації здійснюють перевіряння нових технічних рішень що забезпечують досягнення основних функціональних властивостей продукції та запобігають поставленню на виробництво ненадійної і нетехнологічної у виготовленні продукції. 6.5 Робочі креслення що визначають конструктивне рішення поштучної продукції є основою для виробництва будівельного виробу. 6.6 Робочі креслення слід розробляти згідно з положеннями стандартів комплексу "Системи проектної документації для будівництва" та комплексу "Єдині системи конструкторської документації". В них необхідно враховувати вимоги сумісності та взаємозамінності продукції. 6.6.1 Підготовлення робочих креслень доцільно доручати розробнику. 6.7 В робочих кресленнях встановлюють: - номенклатуру і умовні познаки виробів; - форму і розміри зразків продукції; - стан і захист поверхні виробу; - вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей які використовують для виготовлення виробу їх кількість; - правила випробувань зразків виробів дослідних партій якщо вони не встановлені в нормативній документації ; - вказівки щодо транспортування і зберігання виробів. 6.7.1 В робочих кресленнях уніфікованих конструкційних виробів наводять вказівки щодо їх застосування в проекті конкретного об'єкта. 6.8 Розроблення деталювальних робочих креслень металевих конструкційних виробів доцільно доручати їх виробнику. 6.9 Технічні умови слід розробляти за вимогами ДСТУ 1.3 та ДСТУ-Н 4486. В технічних умовах на продукцію призначену для дослідного використання в будівництві розділ 9 необхідно обмежити термін їх дії або обсяг випуску за ними продукції. 6.10 Стандарт організації України слід розробляти згідно з вимогами ДСТУ 1.5. 6.11 Технічне свідоцтво отримує замовник у встановленому порядку відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 240 та Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд. 6.12 Інструкцію з використання продукції розробляють у разі відсутності іншої документації яка встановлює такі положення. 6.13 Оригінали нормативно-технічної документації засвідчені справжніми підписами зберігає і супроводжує розробник. 6.14 Розробник передає результати розроблення - нормативно-технічну документацію за 6.2 замовнику відповідно до 4.6.3. 7 ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ 7.1 Необхідність виготовлення дослідних зразків дослідних партій і їх випробувань визначає розробник. 7.2 Виготовлення і приймальні випробування дослідних зразків дослідної партії далі - зразків виконують для підтвердження відповідності розробленої продукції вимогам технічного завдання. З метою визначення можливості подання зразків продукції на приймальні випробування за умовами технічного завдання чи за рішенням замовника або виробника можуть виконуватися попередні випробування. 7.3 Програму і методику приймальних випробувань дослідних зразків дослідної партії з урахуванням новизни і складності продукції особливостей її виробництва транспортування зберігання і застосування підготовлює розробник за погодженням із замовником виробником. 7.4 У програмі і методиці випробування перевіряння дослідних зразків дослідної партії встановлюють: - мету перевіряння; - порядок відбирання зразків проб їх кількість методику випробувань і правила оцінки одержаних результатів у разі якщо вони відрізняються від встановлених контрольних показників; - місце випробувань і перелік їх учасників 7.16 ; - перелік показників за якими випробовують дослідні зразки дослідні партії продукції і які підлягають документуванню. У випадках передбачених технічним завданням встановлюють порядок проведення спостережень за дослідним використанням продукції згідно з 9.2. 7.5 Розробку програми і методики випробувань розробник може доручити організації яка має дозвіл на виконання таких робіт. 7.6 Робочі креслення або рецептуру за якими виготовлятимуться дослідні зразки дослідна партія затверджує розробник після розгляду їх замовником і виробником якщо цей розгляд передбачений технічним завданням. 7.7 Дослідні зразки дослідну партію виготовляє виробник за участю розробника. 7.8 В процесі виготовлення дослідних зразків дослідної партії виробник і розробник проводять відпрацювання технології виготовлення продукції виявляють помилки технічної документації на підставі чого виробник затверджує технологічну документацію. 7.9 Відповідність виготовлених зразків дослідної партії нормативній і технічній документації оформлюють актом додаток А . 7.10 Приймальні випробування дослідних зразків дослідної партії організовує розробник. 7.11 Приймальні випробування проводить приймальна комісія відповідно до програми і методики випробувань. За узгодженням із замовником розробник може доручити проведення приймальних випробувань лабораторії що акредитована в установленому порядку. 7.12 Для типорозмірного ряду однорідної продукції приймальним випробуванням можуть піддаватися лише типові представники згідно з вимогами нормативних документів на цю продукцію. 7.13 Припускається за умовами технічного завдання або програми і методики випробувань замість дослідних використовувати результати випробування експериментальних зразків або поєднувати приймальні і кваліфікаційні 10.5 випробування із зазначенням в акті приймальних випробувань дослідних зразків додаток Б . 7.14 Згідно з умовами технічного завдання випробування виконують до або під час роботи приймальної комісії. 7.15 Випробування за показниками безпеки продукції виконуються відповідно до чинного законодавства у сфері підтвердження відповідності. 7.16 У виготовленні і випробуванні дослідних зразків дослідних партій згідно з програмою і методикою відповідно до 7.4 згідно з визначенням замовника можуть брати участь розробник виробник представники органів державного нагляду інші зацікавлені особи. 7.17 Результати випробувань дослідних зразків дослідних партій оформлюють протоколом додаток Б . 8 ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБЛЕННЯ 8.1 Поставлення продукції на виробництво здійснюється: - без дослідного використання продукції у будівництві; - за необхідності з дослідним використанням продукції. 8.2 Приймання і оцінювання результатів розроблення продукції доручають приймальній комісії якщо інший порядок не передбачений технічним завданням. 8.2.1 Приймальну комісію за поданням розробника призначає замовник або виконавець функції замовника своїм розпорядчим документом. За ініціативного розроблення продукції приймальну комісію призначає за домовленістю одна із сторін процесу поставлення продукції на виробництво згідно з 4.6.3 цього стандарту. Приймальну комісію може призначати керівник організації-виробника своїм розпорядчим документом. 8.2.2 До складу комісії у загальному випадку включають представників замовника розробника виробника споживача а також представників органів державного нагляду та інших зацікавлених осіб за визначенням сторони яка призначила комісію . 8.2.3 Головою комісії призначають представника замовника керівника організації-виробника. 8.3 Приймальній комісії розробник подає на розгляд: - технічне завдання розділ 5 ; - нормативну і технічну документацію відповідно до конкретних умов поставлення продукції на виробництво розділ 6 ; - технологічну документацію; - програму і методику випробувань дослідних зразків дослідної партії ; - акти виготовлення дослідних зразків дослідної партії ; - результати приймальних випробувань дослідних зразків дослідної партії що підтверджують відповідність продукції технічній документації розділ 7 Додаток А Додаток Б ; - технічне завдання на дослідне використання продукції в будівництві за 9.2 у разі якщо воно передбачене. 8.3.1 При поставленні на виробництво дрібноштучної сипкої рулоноподібної продукції тощо приймальній комісії можуть бути представлені додатково: - наказ організації-виробника про створення комісії для проведення приймання технологічного процесу виробництва продукції додаток Г ; - протокол перевіряння технологічного процесу виробництва продукції додаток Д ; - Акт приймальних випробувань технологічного процесу виробництва продукції додаток Е ; 8.3.2 Згідно з технічним завданням на розроблення продукції і за певних умов поставлення продукції на виробництво за домовленістю окремі види документів за 8.3 приймальній комісії можуть не подаватися. 8.3.3 Приймання результатів розроблення виконується згідно з 8.4. 8.4 За результатами розгляду поданих документів приймальна комісія складає акт приймання результатів розроблення Додаток В в якому вказує: - відповідність розробленої і виготовленої продукції технічному завданню; - зауваження і пропозиції з доопрацювання продукції за необхідності ; - рекомендації щодо масового виробництва продукції або затвердження уніфікованих рішень коли вони були об'єктом розроблення . 8.5 У разі виявлення незначних недоліків розроблення їх виправляють під час роботи комісії. Малозначні дефекти виготовленої продукції можуть бути зазначені в акті для їх запобігання під час освоєння виробництва. 8.6 Акт приймання результатів розроблення затверджує голова приймальної комісії після коригування розробником за необхідності технічної документації за наслідками приймальних випробувань. 8.7 Затвердження акту приймання результатів розроблення означає: - закінчення розроблення; - погодження розглянутих приймальною комісією проектів нормативних документів підприємства СОУ ТУ У організаціями представники яких підписали акт приймання; - рекомендація щодо масового виробництва продукції. 8.8 Оригінал акту приймання результатів розроблення засвідчений особистими підписами членів комісії зберігається у розробника. Копії акту передаються членам комісії. Копії акту за домовленістю надаються зацікавленим організаціям за їх запитами. 8.9 Після затвердження акту замовник або за його дорученням розробник затверджує робочі креслення. 8.10 При поставленні продукції на виробництво з дослідним використанням у будівництві приймальна комісія розглядає подані за 8.3 матеріали і складає акт приймання дослідних зразків в якому вказує : - відповідність продукції технічному завданню; - рекомендації щодо виготовлення дослідної партії продукції для дослідного використання у будівництві із зазначенням термінів дії нормативних документів на дослідну партію або обсягів виготовлення продукції; - зауваження і пропозиції з доопрацювання продукції за необхідності . 8.11 Акт приймання дослідних зразків затверджує голова приймальної комісії. 8.12 Затвердження акта приймання дослідних зразків означає узгодження нормативних документів СОУ ТУ У на дослідну партію продукції і дозвіл на організацію дослідного використання продукції згідно з вказівками розділу 9. 8.13 На підставі затвердженого акту приймання дослідних зразків виробник затверджує нормативний документ підприємства СОУ ТУ У на дослідну партію. 8.14 Документацію за якою буде виготовлена дослідна партія продукції затверджує розробник після її коригування за необхідності за результатами приймальних випробувань дослідних зразків. 8.15 Дослідну партію виготовляють на технологічному обладнанні призначеному для подальшого виробництва продукції. При цьому в процесі виготовлення дослідної партії проводять відпрацювання технології виробництва. 8.16 Після закінчення дослідного використання за його результатами розробник складає звіт за формою встановленою у технічному завданні на дослідне використання і розробляє проект нормативного документа підприємства СОУ ТУУ на продукцію для масового виробництва. 8.17 Оцінювання результатів дослідного застосування і рекомендації щодо можливості масового виробництва продукції надає приймальна комісія призначена згідно з 8.2.1. 8.18 Приймальній комісії представляють: - технічне завдання згідно з 9.2; - акт приймання дослідних зразків; - звіт про результати дослідного використання продукції; - нормативну і технічну документацію за 4.9 відповідно до конкретних умов поставлення продукції на виробництво. 8.19 Приймальна комісія на підставі розгляду представлених документів обстеження за необхідності продукції в умовах експлуатації складає акт приймання результатів розроблення в якому у разі позитивних результатів дає рекомендації щодо поставлення даної продукції на виробництво. 8.20 Акт приймання результатів розроблення додаток В затверджує голова приймальної комісії. 8.21 Затвердження акту приймання результатів розроблення означає: - завершення розроблення продукції; - припинення дії технічного завдання та нормативних документів на дослідну партію продукції; - погодження розглянутих приймальною комісією проектів нормативних документів підприємства СОУ ТУУ організаціями представники яких підписали акт приймання; - рекомендація щодо масового виробництва продукції. 8.22 Оригінал акту приймання результатів розроблення засвідчений особистими підписами членів комісії зберігається у розробника. Копії акту передаються членам комісії. Копії акту за домовленості надаються зацікавленим організаціям за їх запитами. 8.23 Після затвердження акту замовник або за його дорученням розробник затверджує робочі креслення. 8.24 У разі невідповідності результатів розроблення виготовлення або дослідного використання продукції в будівництві технічному завданню приймальна комісія складає протокол додаток И в якому наводить одержані результати і рішення щодо завершення розроблення продукції або його припинення. 9 ДОСЛІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ 9.1 Дослідне використання продукції в будівництві виконують якщо без цього неможливо оцінити її споживчі властивості і це передбачають в технічному завданні на розроблення продукції. 9.2 Дослідне використання продукції виконують за окремим технічним завданням. 9.2.1 В технічному завданні на дослідне використання визначають: - мету такого використання технічні показники продукції що підлягають виробничому перевірянню; - програму дослідного використання перевіряння і правила оцінювання одержаних результатів; - будівельний об'єкт обсяг використаної продукції терміни виконання робіт виконавців; - порядок нагляду за дослідним використанням; - форму подання результатів дослідного використання. 9.2.2 Технічне завдання затверджує замовник або за його дорученням розробник продукції. 9.3 Результати дослідного використання розробник продукції подає приймальній комісії згідно з 8.19. 10 ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО 10.1 Поставлення продукції на виробництво здійснюють згідно з 8.7 цього стандарту. 10.2 Поставлення продукції на виробництво виконують в такій послідовності: 1 прийняття рішення про виробництво; 2 підготування виробництва; 3 освоєння виробництва; проведення кваліфікаційних випробувань; 10.3 Рішення про виробництво приймає керівництво підприємства - виробника на основі замовлення на постачання продукції або передбачуваної потреби в ній. Одночасно виробник: - визначає необхідність залучення розробника до підготування та освоєння виробництва продукції проведення кваліфікаційних випробувань; - приймає рішення щодо розроблення і впровадження системи управління якістю згідно з ДСТУ ІSO 9001. 10.4 Підготування виробництва здійснюється для забезпечення готовності підприємства для масового випуску продукції і включає зокрема створення технологічного оснащення і освоєння технологічного процесу. За погодженням з розробником підготування виробництва може розпочинатись одночасно з розробленням продукції. 10.5 Під час освоєння виробництва виробник відпрацьовує технологічний процес з урахуванням положень ГОСТ 14.201 підготовлює виробничий персонал до виготовлення продукції із стабільними властивостями та у встановленому обсязі проводить кваліфікаційні випробування зразків продукції. 10.5.1 Програму кваліфікаційних випробувань і склад приймальної комісії підготовлює виробник із залученням розробника. 10.6 Кваліфікаційні випробування виконують на першій промисловій партії продукції. Вони мають на меті підтвердити що відхилення основних параметрів продукції які пов'язані з технологією не виходять за встановлені документацією межі і недоліки продукції виявлені приймальною комісією усунені підприємство-виробник є готовим до масового випуску продукції. 10.7 Номенклатуру контрольованих показників кількість зразків для випробувань умови методи і засоби випробувань приймають на підставі відповідної нормативної і технічної документації 4.9 цього стандарту . 10.8 Результати кваліфікаційних випробувань оформлюють актом додаток И . Акт кваліфікаційних випробувань затверджує Голова приймальної комісії. Оригінал акта засвідчений справжніми підписами зберігає виробник. 10.9 У разі позитивних результатів кваліфікаційних випробувань поставлення продукції на виробництво освоєння виробництва продукції вважають закінченим дозволяється масове виробництво і надання продукції замовнику споживачу за розробленою документацією. 10.10 У разі негативних результатів випробувань виробник із залученням в разі потреби розробника має усунути виявлені причини до одержання позитивних результатів повторних випробувань. 10.11 На підприємстві де раніше проводилися приймальні випробування і вони були поєднанні з кваліфікаційними випробуваннями 7.13 цього стандарту окреме проведення кваліфікаційних випробувань може не здійснюватись якщо ця рекомендація відображена в акті приймання результатів розроблення. При цьому акт кваліфікаційних випробувань складається на базі отриманих результатів кваліфікаційних випробувань які були заплановані і проведені в умовах промислового виробництва в процесі приймальних випробувань дослідних зразків дослідної партії . 10.12 Поставлення на виробництво продукції освоєної раніше іншим підприємством з використанням документації одержаної від власника оригіналу за договірними зобов'язаннями здійснюється згідно з вимогами цього стандарту та чинним законодавством. 10.13 Завершення поставлення продукції на виробництво затверджується розпорядчим документом підприємства-виробника яким регламентується порядок передавання технічної документації відповідальним особам даного підприємства-виробника. Додаток А довідковий ФОРМА АКТУ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВІДБОРУ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АКТ виготовлення та відбору дослідних зразків для випробувань Представники виробника посада назва підприємства ініціали прізвище і розробника посада назва підприємства ініціали прізвище склали цей акт про таке. 1. В період на згаданому підприємстві виготовлено дати дослідну партію дослідні зразки назва продукції 2. Продукцію виготовлено згідно з технічною документацією вид технологічна робочі креслення і позначення документації 3. Під час виготовлення допущені такі відхилення від документації: перелік причини 4. Продукція відповідає вимогам нормативно-технічної документації позначення за винятком: перелік 5. За результатами виготовлення дослідної партії продукції дослідних зразків рекомендоване доопрацювання нормативної-технічної документації: конкретні пропозиції 6. Зразки продукції в кількості відібрані замарковані згідно з вказівками назва документа підготовлені для приймальних випробувань. 7. Цей акт слід вважати паспортом на зразки за позицією 6. 8. Додатки: копії паспортів та результати випробувань застосованих для виготовлення матеріалів та комплектуючих виробів. Підписи особистий підпис ініціали прізвище Примітки: 1. Від виробника акт складають особи відповідальні за якість продукції. 2. Окремі позиції акта можуть бути виключені або додані за потребою. 3. Підписання акта представником розробника є його згодою на подання зразків до приймальних випробувань. Додаток Б довідковий ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ПРОТОКОЛ приймальних випробувань дослідних зразків назва продукції Комісія у складі представників замовника розробника виробника випробувальної лабораторії тощо посада назва організації підприємства ініціали прізвище склала цей протокол про таке. 1. Згадана лабораторія має акредитацію адреса реквізити атестата акредитації 2. Комісія на базі цієї лабораторії в період дати згідно з індекс і назва програми і методики за .7.4 провела приймальні випробування зразків продукції поданої згідно з актом що додається. реквізити акту Протоколи випробувань від № додаються. 3. В результаті комісія визначила: висновки щодо відповідності невідповідності зразків продукції технічній документації 4. Комісія вирішила: подати документацію до приймальної комісії доопрацювати документацію провести додаткові випробування продукції тощо Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток В довідковий ФОРМА АКТУ ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБЛЕННЯ АКТ приймання результатів розроблення ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова комісії особистий підпис ініціали прізвище Печатка організації назва продукції Місце Дати роботи Комісія призначена реквізити розпорядчого документу у складі : голова комісії - представник замовника посада назва організації ініціали прізвище члени комісії посада назва організації ініціали прізвище здійснила приймання результатів розроблення зазначеної вище продукції. Комісії була подана документація за 8.3 або за 8.18 На основі вивчення поданої документації комісія вирішила: 1. Розроблення дослідне використання виконано згідно з технічним завданням. 2. Рекомендувати відповідний варіант за 8.4 або за 8.21 . 3. Додаткові зауваження за 8.5 . 4. Розроблення вважати закінченим у разі передбаченому 8.7 або 8.21 . Дозволити дослідне використання продукції в будівництві у разі передбаченому 8.12 . 5. У разі потреби зобов'язати виробника перед виготовленням першої промислової партії виправити недоліки: перелік Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток Г довідковий ФОРМА РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА НАКАЗ від № Місце Про створення комісії для проведення приймання технологічного процесу виробництва назва продукції Побудовано виробництво з випуску назва продукції Для поставлення продукції на виробництво та перевіряння технологічного процесу назва підприємства-виробника НАКАЗУЮ: 1. Призначити комісію для проведення робіт з приймання технологічного процесу виробництва назва продукції Голова комісії Директор підприємства-виробника особистий підпис ініціали прізвище Члени комісії: особистий підпис ініціали прізвище 2. Комісії забезпечити проведення приймання технологічного процесу виробництва назва продукції 3. Голові комісії у десятиденний термін підготувати матеріали ініціали прізвище щодо проведення приймання технологічного процесу виробництва назва продукції 4. Контроль за виконання цього наказу - залишаю за собою. Директор підприємства-виробника особистий підпис ініціали прізвище Додаток Д довідковий ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПЕРЕВІРЯННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОТОКОЛ перевіряння технологічного процесу виробництва назва продукції Приймальна комісія згідно з наказом від № провела перевіряння технологічного процесу виробництва та встановила наступне: назва продукції 1. Технологічний процес цілком відповідає вимогам технічного завдання та техно-логічного регламенту. 2. Результати випробувань продукції підтверджують відповідність фізико-техніч-них показників виробів вимогам технічних умов. 3. Санітарно-гігієнічні випробування виробів відібраних на виробництві під час роботи технологічної лінії підтверджують відповідність технологічного процесу відповідним нормам. Голова комісії Керівник підприємства-виробника особистий підпис ініціали прізвище Члени комісії: Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток Е довідковий ФОРМА АКТУ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА АКТ приймальних випробувань технологічного процесу виробництва назва продукції Місце Дати роботи Приймальна комісія призначена наказом від № у складі Голова комісії Директор підприємства-виробника ініціали прізвище Члени комісії: ініціали прізвище виконала приймання технологічного процесу виробництва назва продукції Комісії представлений повний комплект технічної документації: - ТУ У - технологічний регламент виробництва продукції; - результати санітарно-гігієнічного обстеження виробництва. Розглянувши представлені матеріали комісія вважає технологічний процес вироб-ництва прийнятим. назва продукції Протокол перевіряння технологічного процесу від № є невід'єм-ною частиною цього акту. Голова комісії Директор підприємства-виробника особистий підпис ініціали прізвище Члени комісії: Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток Ж довідковий ФОРМА ПРОТОКОЛУ ЩОДО НЕВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННЮ ПРОТОКОЛ щодо невідповідності результатів розроблення технічному завданню ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова комісії особистий підпис ініціали прізвище Печатка організації Місце Дати роботи Комісія призначена реквізити розпорядчого документа в складі: Голова комісії - представник замовника посада назва організації ініціали прізвище члени комісії з метою приймання результатів розроблення назва продукції розглянула подані матеріали і вирішила: 1. Результати розроблення дослідного використання в будівництві не відповіда-ють вимогам технічного завдання в частині перелік невідповідностей що обґрунтовують рішення 2. Рекомендувати: перелік заходів потрібних для завершення розроблення із зазначенням виконавців і терміну реалізації або пропозиції щодо припинення розроблення Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток И довідковий ФОРМА АКТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ АКТ кваліфікаційних випробувань ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова комісії особистий підпис ініціали прізвище Печатка організації виготовленої назва продукції назва підприємства Місце Дати роботи Приймальна комісія призначена реквізити розпорядчого документу у складі посади ініціали і прізвища членів комісії розглянула зразки продукції та протоколи кваліфікаційних випробувань від №№ проведених випробувальною лабораторією назва атестат акредитації за представленими у протоколах показниками виконала кваліфікаційні випробуван-ня зазначеної вище продукції. Перша промислова партія зазначеної продукції в кількості обсяг виготовлена за документацією посилання на нормативно-технічну документацію в період з по . дата дата Приймальна комісія перевірила цю продукцію виконала випробування продукції згідно з і встановила що продукція в індекс нормативного документа цілому відповідає вимогам поіменованої вище документації. Під час перевіряння першої промислової партії виявлені такі дефекти продукції які потрібно усунути: перелік незначних дефектів з рекомендаціями щодо їх усунення Після усунення зазначених дефектів поставлення представленої продукції на виробництво і освоєння виробництва слід вважати закінченим продукція може поставлятися замовнику споживачу згідно із затвердженою документацією. Підписи членів комісії особистий підпис ініціали прізвище Додаток К довідковий БІБЛІОГРАФІЯ Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-4 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Код УКНД 03.100.50; 91.100.01 Ключові слова: продукція будівельного призначення технічне завдання нормативно-технічна документація розроблення випробування дослідне використання поставлення на виробництво Заступник директора НДІБВ В.О. Іваненко Зав. лабораторією науковий керівник С.О. Полонська Відповідальний виконавець Р.А. Цесіс ?? ?? ?? ?? ДСТУ-Н Б А.3.1-6:20ХХ ДСТУ-Н Б А.3.1-6:20ХХ 22 II