Методичні рекомендації щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 16 грудня 2009 року N 399 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації" від 26.11.2008 N 1040 та з метою координації правової роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу додаються . 2. Керівникам підприємств установ організацій що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу: - забезпечити належну організацію претензійно-позовної роботи; - кожного місяця до 20 числа подавати Юридичному управлінню І. І. Крилова інформацію про стан претензійно-позовної роботи. 3. Юридичному управлінню І. І. Крилова забезпечити зведення та аналіз поданої інформації. 4. Управлінню відомчого контролю та адміністративного забезпечення Н. І. Майстренко довести наказ до відома керівників підприємств установ організацій що входять до сфери управління Мінжитлокомунгоспу. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. М. Крамаренка. Міністр О. Ю. Кучеренко Додаток 1 Методичні рекомендації щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу 1. Загальні положення 1.1. Методичні рекомендації щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу розроблені відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 з метою вдосконалення організації претензійної та позовної роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу далі - підприємство . 1.2. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України підприємство як самостійний суб'єкт господарювання самостійно через представників веде судово-претензійну роботу захищає свої права та інтереси в суді. Підприємство може звернутись до Мінжитлокомунгоспу з проханням допомогти у вирішенні судових справ. Міністерство розглядає складність судової справи і приймає рішення щодо допомоги. Залучення Мінжитлокомунгоспу до судового розгляду справи без відома узгодження з Міністерством не допускається. 1.3. До претензійно-позовної роботи належить: - підготовка одержання та складання документів необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів; - пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; - підготовка відповідей відзивів заперечень заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку а також у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами; - захист інтересів підприємства під час розгляду справ у судах; - здійснення організаційно-технічних заходів реєстрація облік зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів ; - забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; - розгляд аналіз узагальнення результатів претензійно-позовної роботи; - підготовка висновків пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи. 1.4. Претензійно-позовна робота повинна сприяти: - забезпеченню виконання договірних зобов'язань у сфері діяльності підприємства; - економії та раціональному використанню матеріальних трудових фінансових та інших видів ресурсів; - зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов що їх спричиняють; - забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів підприємства що охороняються законом. 1.5. Керівник підприємства несе особисту відповідальність за належне ведення претензійно-позовної роботи здійснює контроль за її здійсненням. 1.6. Керівник підприємства зобов'язаний не допускати фактів зволікань при розгляді претензій безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників претензій доведення до суду безспірних позовів та здійснювати заходи щодо усунення причин та умов які породжують обґрунтовані претензійні або позовні вимоги. 1.7. Юридична служба юрисконсульт підприємства представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах інших органах під час розгляду правових питань і спорів дає правову оцінку претензіям здійснює аналіз результатів претензійної та правової роботи тощо. 1.8. В разі відсутності на підприємстві юридичної служби юрисконсульта ведення претензійно-позовної роботи покладається на керівника підприємства або на уповноважену особу. 1.9. Юридична служба юрисконсульт підприємства може звертатись за методичною допомогою у веденні претензійно-позовної роботи до Юридичного управління Мінжитлокомунгоспу. 2. Досудове врегулювання спорів 2.1. Порядок пред'явлення претензій 2.1.1. Підприємство з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою претензією крім спорів на які не поширюється порядок їх досудового врегулювання відповідно господарського процесуального законодавства України. 2.1.2. Претензія складається відповідно до вимог господарського процесуального законодавства України. 2.1.3. До претензії додаються документи що підтверджують вимоги підприємства в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи які є у другої сторони можуть не додаватися до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. 2.1.4. Претензія візується керівником юридичної служби юрисконсультом підприємства підписується керівником підприємства та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 2.1.5. На кожну претензію юридична служба юрисконсульт підприємства оформляє окрему претензійну справу у яку підшиваються всі матеріали щодо розгляду претензії а також інформація про результати розгляду претензії. 2.1.6. У випадку якщо претензія відхилена повністю або частково без належних підстав або якщо претензія залишена без відповіді юридична служба юрисконсульт підприємства вживає заходів щодо передачі спору на вирішення господарського суду. 2.2. Порядок розгляду претензій 2.2.1. Претензія що надійшла до підприємства підлягає розгляду в місячний строк який обчислюється з дня одержання претензії. 2.2.2. При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини: - наявність всіх документів що підтверджують обґрунтованість претензії; - правильність складання розрахунку; - наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії. 2.2.3. Якщо до претензії не додані всі документи необхідні для її розгляду вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання який не може бути менше п'яти днів не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли претензія розглядається за наявними документами. 2.2.4. Юридична служба юрисконсульт підприємства готує проект відповіді про відхилення або визнання повне часткове претензії. 2.2.5. У відповіді на претензію якщо її визнано повністю або частково вказується визнана сума назва номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії якщо вона не підлягає грошовій оцінці. 2.2.6. У відповіді на претензію якщо її відхилено повністю або частково вказуються мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи що обґрунтовують відхилення претензії. Крім цього заявникові повертаються оригінали документів одержаних з претензією. 2.2.7. Відповідь на претензію візується керівником юридичної служби підписується керівником підприємства та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 2.2.8. Юридична служба підприємства юрисконсульт у претензійну справу підшиває копію відповіді та докази її відправлення квитанція про рекомендований або цінний лист чи розписка про вручення . 2.2.9. Залишення претензії без відповіді не допускається. 3. Порядок ведення позовної роботи 3.1. Позовна робота підприємства включаючи підготовку документів необхідних для пред'явлення позовів підготовку відзивів заперечень заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках захист інтересів підприємства під час розгляду справ в судах здійснюється юридичною службою юрисконсультом підприємства. 3.2. Після надходження до підприємства ухвали суду про порушення провадження по справі юридична служба підприємства вивчає вимоги викладені в позовній заяві забезпечує подання до суду матеріалів що витребовуються готує відзив заперечення . 3.3. У випадку пред'явлення підприємством позовних вимог юридична служба готує позовну заяву направляє її до відповідної судової інстанції з дотриманням правил підсудності та підвідомчості відповідно до процесуального законодавства а також забезпечує направлення рекомендованим або цінним листом копії позовної заяви та додатків до неї відповідачу та третім особам у випадку їх залучення до розгляду справи. 3.4. Позовні заяви відзиви заперечення на позов та інші процесуальні документи подаються до суду в письмовій формі і підписуються керівником підприємства. 3.5. Юридична служба юрисконсульт підприємства забезпечує його представництво під час розгляду справи в суді. 3.6. Юридична служба юрисконсульт підприємства веде моніторинг судових справ формує загальний реєстр судових справ який містить вичерпну інформацію про їх рух та результати розгляду. 4. Реєстрація та зберігання претензійно-позовних матеріалів 4.1. Претензійні та позовні матеріали одержані підприємством реєструються як вхідна кореспонденція а ті що надсилаються - як вихідна кореспонденція. 4.2. Працівник відповідальний за здійснення реєстрації кореспонденції яка надійшла до підприємства повинен до претензійних та позовних матеріалів додавати конверт який має штамп пошти з датою відправки що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки. 4.3. При реєстрації вхідних претензій чи позовних заяв перевіряється наявність всіх документів зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів зазначених в додатку працівником відповідальним за реєстрацію документів складається акт за підписом не менше трьох осіб. 4.4. Претензійні позовні матеріали а також інші процесуальні документи після резолюції керівника передаються до юридичної служби підприємства яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку судових і претензійних справ та формує папки по кожній справі. 4.5. Юрисконсульт підприємства який згідно з посадовою інструкцією відповідає за функціонування та підтримку моніторингу ведення судових справ зобов'язаний своєчасно вносити до нього інформацію про хід та результати розгляду справ за участю підприємства та нести персональну відповідальність за своєчасність та достовірність внесення інформації до моніторингу. 4.6. Юридична служба юрисконсульт підприємства надає на вимогу Юридичного управління Мінжитлокомунгоспу будь-які матеріали що стосуються претензійно-позовної роботи.