Наказ N 672 від 23.12.2009 р.

Наказ N 672 від 23.12.2009 р. Програма розвитку Академії муніципального управління до 2015 року

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 23.12.09 м. Київ № 672 Про затвердження Програми розвитку Академії муніципального управління до 2015 року З метою визначення перспективних напрямів розвитку Академії муніципального управління відповідно до її основних функцій та завдань Мінрегіонбуду та керуючись Законом України вiд 17.01.2002 № 2984-III "Про вищу освіту" постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.09 № 103 " Деякі питання Академії муніципального управління" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Програму розвитку Академії муніципального управління до 2015 року що додається. 2. Департаменту місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Ганущак Ю.І. здійснювати моніторинг виконання Програми. 3. Ректору Академії муніципального управління Присяжнюк В.К. щорічно звітувати перед трудовим колективом Академії та Мінрегіонбудом про хід виконання Програми. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра А.Ф. Ткачука. Міністр Василь КУЙБІДА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДО 2015 РОКУ ВСТУП Реалізація програми розвитку Академії муніципального управління до 2015 року далі Програма має принципове значення для її становлення і розвитку як державного вищого навчального закладу що являється єдиним в Україні спеціалізованим навчальним закладом по підготовці перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для органів державної влади та місцевого самоврядування. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року № 103 Академія муніципального управління далі Академія віднесена до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Вченою радою та Конференцією трудового колективу прийнято новий Статут Академії в якому зазначено що Академія є вищим навчальним закладом державної форми власності здійснює підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування державних адміністрацій підприємств установ та організацій різних форм власності. Все це створює можливості для подальшого розвитку Академії як базового навчального наукового методичного інформаційно-організаційного центру підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування місцевих державних адміністрацій та депутатів місцевих рад. В Академії за п'ять останніх років відкриті такі нові напрями підготовки бакалаврів як "Документознавство та інформаційна діяльність" "Психологія" "Соціологія" "Економіка підприємства". Академія отримала ліцензію з підготовки магістрів за спеціальностями: "Менеджмент" "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" "Фінанси та кредит" "Облік та аудит" "Правознавство" "Державне управління" "Бізнес-адміністрування" "Автоматизоване управління технологічними процесами". Акредитовані за IV рівнем такі спеціальності як "Менеджмент" "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" "Фінанси та кредит" "Облік і аудит" "Правознавство". Академія акредитована за IV рівнем як вищий навчальний заклад в цілому. В Академії запроваджена у відповідності до Болонської декларації кредитно-модульна система організації навчального процесу яка реалізується за наступними розробленими і запровадженими документами: "Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою" "Положення про викладачів-кураторів" "Положення про робочу навчальну програму дисципліни" "Положення про індивідуальний навчальний план студента" "Положення про організацію самостійної та індивідуальної роботи студента" "Положення про оцінювання знань студентів" "Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів" "Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з іспиту чи заліку" "Положення про курсову роботу курсовий проект " "Положення про бакалаврську випускову роботу" "Положення про дипломну роботу дипломний проект " "Положення про магістерську роботу". В Академії діє аспірантура за трьома спеціальностями 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством; 25.00.02 - механізми держаного управління . Створені дві спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.04 - місцеве самоврядування; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Періодично видаються збірники наукових праць серії "Управління" "Економіка" "Право" "Техніка" "Теорія мікро-макроекономіки". У відповідності до плану розвитку Академії до 2010 року в навчальний процес впроваджувалися нові освітні технології здійснювалася комп'ютеризація навчального процесу з широким використанням системи "Internet". Подальшого розвитку набула система функціональної спеціалізації "Державне управління та місцеве самоврядування" створені умови для розвитку студентського самоврядування відбулися певні зрушення у розвитку матеріальної бази Академії. Все це створює можливості для подальшого успішного розвитку Академії. Мета та основні пріоритети Метою Програми є: * перетворення Академії муніципального управління на провідний державний вищий навчальний та науковий заклад з підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування місцевих державних адміністрацій та депутатів місцевих рад; * забезпечення подальшого інноваційного розвитку Академії муніципального управління як головного вищого навчального закладу в Національній системі підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на рівні вітчизняних та світових стандартів; * інтеграція Академії до європейського освітнього простору; * підготовка нової генерації висококваліфікованих патріотично налаштованих конкурентоздатних на вітчизняному та європейському ринку праці фахівців. Основними пріоритетами Програми розвитку Академії є: 1. Структурна розбудова Академії відповідно до сучасних потреб розвитку регіонального управління та місцевого самоврядування. 2. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікованими рівнями - "молодший спеціаліст" "бакалавр" "магістр" на рівні вітчизняних та світових стандартів. 3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у відповідності до Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. 4. Організація наукової діяльності Академії. 5. Удосконалення якісного складу науково-педагогічних працівників. 6. Розвиток особистості студента. 7. Комп'ютеризація навчального процесу та управлінських структур. 8. Розвиток міжнародних зв'язків Академії. 9. Розвиток бібліотеки у Академії. 10. Вирішення соціальних проблем співробітників та приведення матеріальної бази у відповідність до сучасних вимог організації навчального процесу. Розділ 1. Структурна розбудова Академії відповідно до сучасних потреб розвитку регіонального управління та місцевого самоврядування Академія має бути перетворена на базовий науково-методичний навчальний та організаційно-інформаційний центр усієї системи підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад. Академія має забезпечити підготовку нової генерації місцевих політиків та муніципальних службовців які будуть діяти в принципово новій ситуації що випливає з реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. На виконання зазначених завдань передбачається: - створення у складі Академії науково-навчального Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування; - відкриття нових освітніх напрямів та спеціальностей в Інституті регіонального управління та місцевого самоврядування на факультетах в коледжі; - створення регіональних інститутів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; - створення факультету соціології та психології; - створення факультету державного управління та місцевого самоврядування; - відкриття нових кафедр. Зазначені напрямки реалізовуватимуться виконанням наступних заходів: 2010 - 2015 роки № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: * Економічний факультет - 6.030505 Управління персоналом та економіка праці - 6.030507 Маркетинг - 8.050114 Оподаткування - 8.050115 Банківська справа - Фінансування інвестиційних проектів магістр - Страховий менеджмент магістр - Податковий менеджмент магістр магістр - 8.050109 Управління трудовими ресурсами * Факультет менеджменту - 8.000007 Адміністративний менеджмент - 8.000003 Управління проектами - 8.000014 Управління інноваційною діяльністю - 8.050208 Логістика - Менеджмент підприємницької діяльності магістр - Управління міжнародним бізнесом магістр - Європейська інтеграція магістр * Юридичний факультет - Державне управління та місцеве самоврядування бакалавр - Правове регулювання комунальної власності магістр - Муніципальне право магістр - Правове регулювання житлово-комунального господарства магістр - Правове регулювання землекористування у місті магістр - Правове регулювання містобудування магістр - Статутне право магістр * Факультет міського господарства - 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій - 6.170101 Безпека інформаційних і комунікативних систем - 6.170102 Система технічного захисту інформації - 6.170103 Управління інформаційною безпекою - 8.070904 Землевпорядкування та кадастр - 8.070908 Геоінформаційні системи і технології - 8.160105 Захист інформації в комп'ютерних мережах - 8.160102 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки - 8.160103 Система захисту від несанкціонованого доступу - 8.160104 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом - 8.000001 Якість стандартизація та сертифікація - 8.000008 Енергетичний менеджмент Разом з факультетом менеджменту * Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування - 8.150102 Управління суспільним розвитком - 8.150106 Публічна політика і управління - 8.150107 Публічне адміністрування - 8.150108 Місцеве самоврядування - 8.150109 Регіональне управління - 8.1501010 Електронне урядування * Коледж міського господарства - 5.070906 Землевпорядкування - 5.070907 Картографічні роботи - 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж - 5.05010301 Розробка програмного забезпечення - 5.03040101 Правознавство 2010 - 2015 роки 2010 - 2015 роки 2010 - 2015 роки 2010 - 2015 роки 2010 - 2015 роки 2010 - 2015 роки Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ акредитації та ліцензування Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ акредитації та ліцензування Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ акредитації та ліцензування Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства відділ акредитації та ліцензування Проректор з науково-педагогічної роботи директор Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування відділ акредитації та ліцензування Проректор з науково-педагогічної роботи проректор-директор коледжу міського господарства відділ акредитації та ліцензування 2. Створити у складі Академії Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування для перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування державних адміністрацій та депутатів місцевих рад лютий Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 3. Розробити механізми правового та організаційного забезпечення створення за участю обласних рад Академії та підприємств Мінрегіонбуду регіональних інститутів перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад травень Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування підприємства Мінрегіонбуду України 4. Створити факультет соціології та психології квітень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи 2011 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити за участю Вінницької та Донецької обласних рад Академії підприємств Мінрегіонбуду обласні інститути підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад лютий Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування 2012 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити за участю Верховної Ради Автономної республіки Крим Запоріжської обласної ради Академії підприємств Мінрегіонбуду України регіональні інститути підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад лютий Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування підприємства Мінрегіонбуду України 2. Створити кафедру соціології березень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи 3. Створити кафедру економіки та управління Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування квітень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи 4. Створити кафедру маркетингу оподаткування та управління трудовими ресурсами квітень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи 5. Створити кафедру адміністративного менеджменту квітень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи 2013 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити за участю Луганської Полтавської обласних рад Академії підприємств Мінрегіонбуду обласні інститути підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад лютий Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування підприємства Мінрегіонбуду України 2. Створити кафедру геодезії картографії та землеустрою березень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства 3. Створити кафедру інформаційної безпеки Ректор проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства 2014 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити факультет державного управління та місцевого самоврядування березень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи Розділ 2. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" "бакалавр" "магістр" на рівні вітчизняних та світових стандартів Визначальним у підготовці фахівців Академії нової формації є формування гармонійно розвиненого фахівця здібного до професійної мобільності стрімкої адаптації в економічній управлінській правничій соціальній інженерній сферах діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування конкурентоздатних на ринку праці в умовах сучасного розвитку держави і світу. Основними напрямами діяльності є: - запровадження нових освітніх напрямів і спеціальностей підготовки фахівців у відповідності з потребами регіонального розвитку та місцевого самоврядування; - забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів бакалаврів магістрів; - вдосконалення кредитно-модульної системи в організації навчального процесу згідно з вимогами Болонської декларації; - створення умов для забезпечення мобільності студентів та науково-педагогічного персоналу кваліфікаційних рівнів і напрямів; - залученням студентів до удосконалення якості навчального процесу; - впровадження механізмів щодо співробітництва з органами державного управління місцевого самоврядування організацій підприємств; - розширення співробітництва з європейськими вищими навчальними закладами встановлення партнерських відносин забезпечення можливості навчання студентів у європейських вищих навчальних закладах; - забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності; - запровадження у навчальний процес розвивальних технологій; - запровадження дистанційного навчання; - створення сучасних підручників інтерактивних електронних курсів дидактичних комплексів тощо; - створення умов для поглибленого вивчення та опанування мов Європейського співтовариства студентами та викладачами; - подальший розвиток та удосконалення спеціалізації "Державне управління та місцеве самоврядування" у відповідності до сучасних потреб регіонального управління; - створення системи відбору молоді схильної до лідерства та громадської роботи; - запровадження системи забезпечення працевлаштування випускників на ринку праці та моніторингу їх кар'єрного росту. Реалізація цих напрямів діяльності дасть можливість докорінно поліпшити якість професійної підготовки спеціалістів для органів державного управління та органів місцевого самоврядування відповідно до сучасних вимог. Зазначене буде реалізуватись наступною системою заходів. Запровадження нових напрямів та відкриття нових спеціальностей підготовки фахівців у відповідності з потребами регіонального розвитку та місцевого самоврядування 2010 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: подовження дії ліцензії 1. Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії : 0925 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 7.092507 Автоматика та автоматизація на транспорті спеціаліст січень Декан факультету міського господарства завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації 2. Повторне ліцензування курсів підвищення кваліфікації кадрів після закінчення терміну дії ліцензії : - 0502 Менеджмент "Менеджмент організацій" - 0501 Економіка і підприємництво "Бухгалтерський облік" - 1501 Державне управління Підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування та керівників працівників державних підприємств установ і організацій січень січень червень Проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації Мета: отримання сертифікату 1. Акредитація спеціальностей: - 0925 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 8.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами магістр - 1501 Державне управління 8.150101 Державна служба магістр - 0201 Культура 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність бакалавр червень червень Декан факультету міського господарства завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Мета: збільшення ліцензованих обсягів 1.Ліцензування нових напрямів курсів підвищення кваліфікації кадрів післядипломна освіта : - 0501 Економіка і підприємництво "Страхування" - 1501 Державне управління Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування які займають посади I-IV категорій січень - лютий січень - лютий Проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації 2011 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: отримання ліцензії на нові спеціальності і напрями Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: - 6.030505 Управління персоналом та економіка праці - 8.050114 Оподаткування - Страховий менеджмент магістр - 8.050208 Логістика - Правове регулювання землекористування у місті магістр - 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій - 6.170101 Безпека інформаційних і комунікативних систем - 5.070906 Землевпорядкування - 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи проректор-директор коледжу відділ ліцензування та акредитації Мета: отримання сертифікату 1.Повторна акредитація Академії в цілому за IV рівнем червень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів: економічного юридичного менеджменту міського господарства завідувачі кафедр відділ ліцензування та акредитації 2. Акредитація спеціальностей: - 0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія бакалавр - 0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Економіка підприємства бакалавр червень червень Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан економічного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Мета: подовження дії ліцензії 1.Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії : - 0925 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 7.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами спеціаліст - 0501 Економіка і підприємництво 8.050106 Облік і аудит магістр 8.050104 Фінанси магістр - 0502 Менеджмент 8.050201 Менеджмент організацій магістр 8.050206 Менеджмент зовнішньо - економічної діяльності магістр січень січень січень Декан факультету міського господарства завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан економічного факультету завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Збільшення ліцензованих обсягів 1. Ліцензування вищих освітньо-кваліфікаційних рівнів: - 0401 Психологія 8.040101 Психологія магістр разом з акредитацією бакалавра - 0201 Культура 8.020105 Документознавство та інформаційна діяльність магістр січень - лютий січень - лютий Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації 2012 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: отримання ліцензії на нові спеціальності і напрями Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: - 6.030507 Маркетинг - Фінансування інвестиційних проектів магістр - 8.000007 Адміністратив-ний менеджмент - 8.000014 Управління інноваційною діяльністю - Державне управління та місцеве самоврядування бакалавр - Муніципальне право магістр - 6.170102 Система технічного захисту інформації - 6.170103 Управління інформаційною безпекою - 8.000001 Якість стандартизація та сертифікація - 8.000008 Енергетичний менеджмент Міжфакультативна магістерська програма - 5.070907 Картографічні роботи - 5.03040101 Правознавство січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи проректор-директор коледжу відділ ліцензування та акредитації Мета: подовження дії ліцензії Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії : - 0601 Право 8.060101 Правознавство магістр січень Декан юридичного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації 2013 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: отримання ліцензії на нові спеціальності і напрями Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: - Податковий менеджмент магістр - 8.000003 Управління проектами - Правове регулювання житлово-комунального господарства магістр - Статутне право магістр - 8.150107 Публічне адміністрування - 5.05010301 Розробка програмного забезпечення січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи проректор-директор коледжу відділ ліцензування та акредитації Мета: отримання сертифікату 1. Акредитація спеціальностей: - 0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія бакалавр - 0401 Психологія 8.040101 Психологія магістр - 0201 Культура 8.020105 Документознавство та інформаційна діяльність магістр - 8.050208 Логістика - 8.050114 Оподаткування - Страховий менеджмент магістр - Правове регулювання землекористування у місті магістр червень червень червень червень червень Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан економічного факультету завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан юридичного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Мета: подовження дії ліцензії 1. Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії : - 0501 Економіка і підприємництво 7.050106 Облік і аудит спеціаліст 7.050104 Фінанси спеціаліст січень Декан економічного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації - 0502 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій спеціаліст 7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності спеціаліст січень Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації - 0601 Право 7.060101 Правознавство спеціаліст січень Декан юридичного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації 2. Повторна акредитація в коледжі міського господарства після закінчення терміну дії ліцензії : - 0201 Культура 5.02010501 Діловодство молодший спеціаліст - 0502 Автоматика та управління 5.05020201 Монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва молодший спеціаліст - 0507 Електротехніка та електромеханіка 5.05070204 Експлуатація ремонт і енергопостачання міського електро- транспорту молодший спеціаліст - 0601 Будівництво та архітектура 5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд молодший спеціаліст січень січень січень січень Проректор-директор коледжу заступник проректора-директора коледжу з навчальної роботи голова циклової комісії відділ ліцензування та акредитації 3. Повторне ліцензування перепідготовки спеціалістів: - 0501 Економіка і підприємництво 7.050106 Облік і аудит спеціаліст 7.050104 Фінанси спеціаліст - 0502 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій спеціаліст січень січень Проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації 4. Повторне ліцензування після закінчення терміну дії ліцензії : Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України січень Декан факультету довузівської підготовки відділ ліцензування та акредитації Збільшення ліцензованих обсягів нові 1. Ліцензування вищих освітньо-кваліфікаційних рівнів: - 0301 Соціально-політичні науки 8.040201 Соціологія магістр січень - лютий Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри 2014 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: отримання ліцензії на нові спеціальності і напрями Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: - 8.050115 Банківська справа - Управління міжнародним бізнесом магістр - Європейська інтеграція магістр - Правове регулювання комунальної власності магістр січень - лютий січень - лютий січень - лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ ліцензування та акредитації Мета: отримання сертифікату Акредитація спеціальностей: - 5.070906 Землевпорядкування - 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж - Специфічні категорії 8.000007 Адміністративний менеджмент - 8.000014 Управління інноваційною діяльністю - Муніципальне право магістр - 8.000001 Якість стандартизація та сертифікація - 8.000008 Енергетичний менеджмент міжфакультативна магістерська програма червень червень червень Червень Проректор-директор коледжу заступник проректора-директора коледжу з навчальної роботи голова циклової комісії відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан юридичного факультету завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декани факультетів: менеджменту та міського господарства завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Мета: подовження дії ліцензії Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії 0401 Природничі науки 5.04010601 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища молодший спеціаліст січень Проректор-директор коледжу заступник проректора-директора коледжу з навчальної роботи голова циклової комісії відділ ліцензування та акредитації 2015 рік Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Мета: отримання ліцензії на нові спеціальності і напрями Запровадити нові освітні напрями та магістерські програми: - 8.050109 Управління трудовими ресурсами - Менеджмент підприємницької діяльності магістр - Правове регулювання містобудування магістр - 8.070904 Землевпорядкування та кадастр - 8.070908 Геоінформаційні системи і технології - 8.160105 Захист інформації в комп'ютерних мережах - 8.160102 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки - 8.160103 Система захисту від несанкціонованого доступу - 8.160104 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом січень - лютий січень - лютий січень - лютий січень - лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декан економічного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан юридичного факультету відділ ліцензування та акредитації Проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету міського господарства відділ акредитації та ліцензування Мета: отримання сертифікату 1. Акредитація спеціальностей: - 5.070907 Картографічні роботи - 5.03040101 Правознавство - 6.080101 Геодезія картографія та землеустрій - 6.170101 Безпека інформаційних і комунікативних систем - 6.030505 Управління персоналом та економіка праці - Податковий менеджмент магістр - 0301 Соціально-політичні науки 8.040201 Соціологія магістр - 8.000003 Управління проектами - Правове регулювання житлово-комунального господарства магістр - Статутне право магістр червень червень червень червень червень Проректор-директор коледжу заступник проректора-директора коледжу з навчальної роботи голови циклових комісій відділ ліцензування та акредитації Декан факультету міського господарства завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан економічного факультету завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Декан юридичного факультету завідувачі випускових кафедр відділ ліцензування та акредитації Мета: подовження дії ліцензії 1. Повторна акредитація після закінчення терміну дії ліцензії : - 0925 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 8.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами магістр - 1501 Державне управління 8.150101 Державна служба магістр - Специфічні категорії 8.000013 Бізнес-адміністрування магістр січень січень січень Декан факультету міського господарства завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Декан факультету менеджменту завідувач випускової кафедри відділ ліцензування та акредитації Проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації Забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів бакалаврів магістрів 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Впровадити в організацію діяльності освітнього процесу Академії додаток до диплому Європейського зразка червень Декани факультетів відділ інформаційних технологій навчально-методичний відділ 2. Створити інформаційні пакети з усіх спеціальностей за якими проходить навчання в Академії вересень - жовтень Декани факультетів відділ інформаційних технологій навчально-методичний відділ 3. Впровадити у навчальний процес ухвалені Вченою радою Академії положення: про курсову роботу кваліфікаційну роботу кваліфікаційну роботу бакалавра дипломну роботу дипломний проект та магістерську роботу вересень Проректор з науково-педагогічної роботи проректор з наукової роботи 4. Розробити нові навчальні плани для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" відповідно до нових галузевих стандартів за всіма напрямами: * 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність * 6.030101 Соціологія * 6.030102 Психологія * 6.030402 Правознавство * 6.030508 Фінанси і кредит * 6.030504 Економіка підприємництва * 6.030509 Облік і аудит * 6.030601 Менеджмент * 6.050202 Автоматизація та комп?ютерно-інтегровані технології січень Декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами навчально-методичний відділ 5. Розробити нові навчальні плани для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" відповідно до нових галузевих стандартів за всіма напрямами: * 8.050106 Облік і аудит * 8.050104 Фінанси * 8.050201 Менеджмент організацій * 8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності * 8.060101 Правознавство * 8.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами * 8.000013 Бізнес адміністрування * 8.150101 Державна служба січень Декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами 6. Запровадити в межах освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" функціональну спеціалізацію "Державне управління та місцеве самоврядування" вересень Завідувач кафедри управління муніципальним розвитком завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування 7. Запровадити дипломну роботу з функціональної спеціалізації "Державне управління та місцеве самоврядування" жовтень Завідувач кафедри управління муніципальним розвитком завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування 8. Запровадити кредитно-модульну систему: - для освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" з таких спеціальностей: - 5.02010501 Діловодство - 5.04010601 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища - 5.05020201 Монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва - 5.05070204 Експлуатація ремонт і енергопостачання міського електропостачання - 5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд - для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з таких спеціальностей: * 8.050106 Облік і аудит * 8.050104 Фінанси * 8.050201 Менеджмент організацій * 8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності * 8.060101 Правознавство * 8.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами * 8.000013 Бізнес адміністрування * 8.150101 Державна служба вересень Проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів проректор-директор коледжу міського господарства декани факультетів 9. Постійно аналізувати та щорічно переглядати бази практик студентів за рахунок успішно діючих підприємств установ організацій регіонів України постійно Декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами 10. Розробити Положення щодо участі органів студентського самоврядування забезпечення якості освітніх послуг листопад Проректор з виховної роботи декани факультетів 11. Розробити та впровадити систему відбору молоді для навчання в Академії через проведення конкурсів та олімпіад передбачивши участь у цій роботі районних міських районних у містах обласних рад а також їх працевлаштування по закінченню навчання лютий Проректори 2011 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробити та впровадити заходи щодо ефективної діяльності викладачів-кураторів для організації індивідуальної роботи зі студентами відповідно вимог Болонської декларації вересень Декани факультетів 2. Провести "круглий стіл" з сучасних проблем впровадження інноваційних освітніх технологій та підготувати збірник матеріалів за результатами обговорення листопад Проректор з наукової роботи проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів завідувачі кафедрами 3. Розробити пропозиції щодо розширення баз фахової практики за рахунок успішно діючих підприємств установ організацій регіонів України та баз практики з функціональної спеціалізації за рахунок районних міських рад областей України листопад Декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами 4. Розробити план дій щодо забезпечення ефективності функціональної спеціалізації "Державне управління та місцеве самоврядування" підготовки всіх напрямів студентів та освітньо-кваліфікаційних рівнів листопад Проректор з наукової роботи проректор з науково-педагогічної роботи декан факультету менеджменту кафедра державного управління та місцевого самоврядування 5. Створити та забезпечити діяльність юридичної клініки в одному із районів м. Києва для вироблення професійних вмінь і навичок студентами юридичного факультету листопад Вчена рада юридичного факультету кафедри юридичного факультету студентське самоврядування 6. Розробити та запровадити систему заходів щодо вивчення студентами іноземних мов передбачивши у тому числі викладання навчальних дисциплін на кожному факультеті іноземними мовами та включення до вимог щодо підготовки написання одного із розділів бакалаврських та магістерських робіт іноземною мовою листопад Завідувач кафедри іноземних мов декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами 7. Розробити та впровадити програми для забезпечення навчання впродовж життя для людей старшого віку грудень Проректор-директор ІПКК проректор-директор-коледжу міського господарства декани факультетів 8. Розробити та запропонувати механізми щодо сприяння працевлаштування випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" "бакалавр" "магістр" грудень Відділ кадрів відділ практики 9. Розробити та ввести в дію систему заходів для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до студентів в організації самостійної та індивідуальної діяльності грудень Кафедра педагогіки і психології проректор-директор коледжу міського господарства декани факультетів 10. Розробити та запровадити в навчальний процес механізми розвивальних технологій: діалогічні методи навчання семінари-дискусії когнітивне консультування інструментально-логічний тренінг організаційно ділові ігри комплексні дидактичні завдання імітаційне ігрове моделювання технологічних процесів інтерактивні та імітаційні ігри тренінги розвитку розвивальну психодіагностику грудень Декани факультетів завідувачі кафедрами навчально-методичний відділ відділ інформаційних технологій 2012 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Провести технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання січень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2. Привести у відповідність до європейських стандартів наукового та навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін спеціальностей Академії січень Проректор з науково-педагогічної роботи навчально-методичний відділ завідувачі кафедрами 3. Розробити та затвердити заходи для поглибленого вивчення та опанування мов поширених у європейському співтоваристві лютий -березень Декани факультетів міжнародний відділ 4. Запровадити перевірку підсумкових знань студентів вироблених ними вмінь і навичок на лабораторному обладнанні тренажерах підготовці проектних завдань через безпосереднє спостереження на реальному об'єкті діяльності квітень Декани факультетів деканати 5. Впровадити методику оцінки індивідуальної роботи викладача зі студентом грудень Проректор з науково-педагогічної роботи завідувачі кафедрами навчально-методичний відділ 2013 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Провести інвентаризацію методичних матеріалів з усіх дисциплін спеціальностей Академії на відповідність їх готовності до впровадження сучасних освітніх інформаційних технологій січень -лютий Проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів завідувачі кафедрами навчально-методичний відділ 2. Здійснити інвентаризацію комп'ютерних програмно-технічних засобів супроводу навчального процесу березень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань 3. Розробити науково-методичні рекомендації щодо створення сучасних підручників інтерактивних курсів електронних дидактичних комплексів жовтень Проректор з наукової роботи проректор з науково-педагогічної роботи завідувачі кафедрами 2014 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Запровадити видачу студентам академічного диплому з функціональної спеціалізації "Державне управління та місцеве самоврядування" червень Ректор завідувач кафедри управління муніципальним розвитком завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування 2. Розробити та впровадити комп'ютерне тестування знань студентів при поточному та підсумковому контролі вересень Декани факультетів завідувачі кафедрами відділ інформаційних технологій 3. Розробити пропозиції щодо системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників по вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів листопад Проректор з наукової роботи науковий відділ 2015 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити інформаційно-аналітичний центр інноваційних технологій вересень Ректорат 2. Увійти з пропозицією до Міністерства освіти і науки України щодо запровадження підготовки фахівців за навчальними програмами інтегрованих магістрів жовтень Ректорат 3. Розробити заходи щодо підвищення ролі студентів у забезпеченні якості навчання грудень Декани факультетів відділ ліцензування та акредитації Розділ 3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у відповідності до Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Діяльність Академії по перепідготовці підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад буде здійснюватись за наступними напрямами: - отримання посадовими особами органів місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад вищої освіти; - післядипломна освіта за магістерськими програмами економічних та управлінських спеціальностей; - післядипломна освіта за освітнім напрямком "Державне управління"; - підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування; - підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад; - підвищення кваліфікації державних службовців; - підвищення кваліфікації керівників та працівників державних підприємств установ і організацій. Організація освітньої діяльності за цими напрямами буде реалізуватися наступними заходами: 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Повторно ліцензувати після закінчення терміну дій ліцензій спеціальності: - "Менеджмент" - "Бухгалтерський облік та аудит" січень Інститут підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації 2. Повторно ліцензувати після закінчення терміну дії ліцензії спеціальності: - "Державне управління" - "Підвищення кваліфікації Державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування та керівників працівників державних підприємств установ і організацій V - VII категорій" червень Інститут підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації 3. Ліцензувати нові спеціальності: "Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування які займають посади I - IV категорії" червень Інститут підвищення кваліфікації кадрів відділ ліцензування та акредитації 4. Провести моніторинг та електронний облік за наступними критеріями: - кількісна потреба в отриманні вищої освіти посадовими особами органів місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад; - кількісна потреба у підвищенні кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування що обрані або призначені вперше у сільських районних міських обласних радах; - кількісна потреба у підвищенні кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування що мають пройти підвищення кваліфікації протягом 5 років; - кількість депутатів місцевих рад які мають пройти підвищення кваліфікації протягом 5 років червень - липень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 5. Увійти з клопотанням до Кабінету Міністрів України щодо формування державного замовлення на навчання в Академії посадових осіб місцевого самоврядування що не мають вищої освіти лютий Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 6. Увійти з клопотанням до Міністерства освіти та науки України про зарахування до Академії на заочну форму навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад що не мають вищої освіти за вступними іспитами березень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 7. Розробити та впровадити систему формування контингенту слухачів з числа посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад які будуть отримувати вищу освіту проходити перепідготовку та підвищення кваліфікації лютий - березень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 8. За участю Мінрегіонбуду України та Головдержслужби України вирішити питання щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад які будуть отримувати вищу освіту та проходити перепідготовку підвищення кваліфікації в Академії у 2011 р. червень - липень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 9. За участю Головдержслужби України та Мінрегіонбуду України вирішити питання щодо державного замовлення та фінансування з місцевих бюджетів на отримання вищої освіти перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування державних адміністрацій та депутатів місцевих рад в Академії у 2011 р. липень - серпень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 10. Розробити систему заходів по відбору та підвищенню кваліфікації викладачів що будуть здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад січень - червень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування 11. Розробити заходи щодо впровадження у навчальний процес нових освітніх технологій що забезпечують ефективність роботи по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів вересень 2010 р. - вересень 2011р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування 2011 рік 1. Ліцензувати нові спеціальності: - 8.150109 "Регіональне управління" - 8.150108 "Місцеве самоврядування магістерські програми січень - лютий Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування відділ ліцензування та акредитації 2. Забезпечити необхідне технічне оснащення аудиторій для впровадження нових освітніх технологій січень - вересень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування відділ інформаційних технологій 3. Щорічно вирішувати за участю Мінрегіонбуду та Головдержслужби питання щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад що будуть отримувати вищу освіту проходити перепідготовку та підвищувати кваліфікацію а також питання фінансування цієї діяльності з державного та місцевих бюджетів лютий - березень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 4. Вирішити питання щодо організації бібліотеки у складі Інституту регіонального управління і місцевого самоврядування з читальним залом та створенням у ньому комп'ютеризованих робочих місць січень - вересень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування директор бібліотеки 5. Вирішити питання щодо створення їдальні в Інституті регіонального управління та місцевого самоврядування вересень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з економічних та адміністративно-господарських питань 6. Вирішити питання щодо створення в Інституті регіонального управління та місцевого самоврядування комп'ютерного класу вересень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2012 рік 1. Ліцензування нових спеціальностей магістерські програми : - 8.150102 Управління суспільним розвитком; - 8.150106 "Публічна політика і управління" січень - лютий Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування відділ ліцензування та акредитації 2. Ліцензувати збільшення обсягів перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад січень - лютий Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування відділ ліцензування та акредитації 3. Розробити систему практики та стажування слухачів що навчаються за магістерськими програмами в успішно діючих радах всіх рівнів січень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 4. Розробити та впровадити заходи щодо стажування посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у країнах Євросоюзу 2012 - 2015 рр. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 5. Розробити та впровадити систему інформування органів місцевого самоврядування про напрями і види перепідготовки підвищення посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад січень Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 2013 - 2015 роки 1. Ліцензувати нові спеціальності: - 8.150107 "Публічне адміністрування" січень - лютий 2013 Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації 2. Акредитація спеціальностей: - 8.150109 "Регіональне управління" - 8.150108 "Місцеве самоврядування" червень 2013 р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації 3. Розробити методику державної атестації випускників Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування січень 2013 р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 4. Розробити систему працевлаштування та супроводу кар'єрного росту випускників Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування квітень 2013 р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 5. Повторне ліцензування спеціальностей спеціаліст : - "Фінанси"; - "Облік і аудит"; - "Менеджмент організацій" січень - лютий 2013 р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування відділ ліцензування та акредитації 6. Розробити та впровадити систему підвищення кваліфікації та періодичної атестації викладачів які проводять перепідготовку підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 2013 - 2015рр. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 7. Створити реєстр посадових осіб місцевого самоврядування що пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації в Інституті регіонального управління та місцевого самоврядування січень 2014 р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 8. Ліцензування нових спеціальностей магістерські програми : - 8.1501010 "Електронне урядування" січень-лютий 2014 р Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації 9. Акредитація спеціальностей: - 8.150106 "Публічна політика і управління" - 8.150102 "Управління суспільним розвитком" червень 2014р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації 10. Акредитація спеціальностей: -8.150107 "Публічне адміністрування" червень 2015р. Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації Розділ 4. Організація наукової діяльності Академії Наукова діяльність Академії - це той стрижень який об'єднує всі кафедри весь професорсько-викладацький склад студентство і дає можливість розширення сфери наукової діяльності ВНЗ і перетворення його у провідну науково-дослідну та аналітично-консультативну інституцію Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Академія буде зосереджувати свою наукову діяльність на дослідженні проблем державного управління та місцевого самоврядування регіонального розвитку муніципального права технічного та технологічного забезпечення діяльності підприємств і організації всіх форм власності. Передбачається: - планування та проведення наукових досліджень на замовлення Мінрегіонбуду України; - проведення наукових досліджень на замовлення органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій; - проведення науково-дослідних розробок на бюджетних та договірних засадах на замовлення інших центральних органів виконавчої влади; - здійснення наукових розробок за вітчизняними та зарубіжними грантами; - активна участь у конкурсах і тендерах за науково-технічними програмами МОН України; - проведення науково-практичних конференцій круглих столів семінарів наукових заходів тощо. Поставлена мета буде реалізовуватися наступними заходами: 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Переглянути кафедральні теми наукових досліджень кафедр факультетів економіки та менеджменту відповідно до сучасних потреб регіонального управління та місцевого самоврядування і затвердити їх рішенням Вченої ради Академії квітень Проректор з наукової роботи завідувачі випусковими кафедрами декани факультетів 2. Розробити та впровадити заходи щодо реалізації Постанови Президії Національної Академії наук України № 55 від 25.08. 2009 р. "Про основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих технічних і гуманітарних наук на 2009 - 2013 рр." червень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами 3. Направити інформаційні листи до міських і районних рад з пропозиціями про можливості кафедр економічного факультету і факультету менеджменту надати наукові пропозиції щодо розв'язання проблеми сіл міст регіонів вересень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами відділ наукової роботи 4. Вирішити питання щодо внесення "Наукового вісника Академії муніципального управляння серія "Право" та "Техніка" до переліку наукових видань України грудень Проректор з наукової роботи 5. Розробити заходи по виконанню науково-дослідних робіт на замовлення Мінрегіонбуду України листопад - грудень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами 6. Розробити та впровадити заходи щодо створення механізмів координації наукової тематики Академії з науковою тематикою НДІ НАН України галузевих академій міністерств Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами 7. Створити факультетські наукові студентські товариства жовтень Проректор з наукової роботи декани факультетів 2011 рік 1. Переглянути теми кафедральних наукових досліджень кафедр юридичного факультету та кафедр факультету міського господарства у відповідності до сучасних потреб регіонального управління та місцевого самоврядування і затвердити їх рішенням Вченої ради Академії квітень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами декани факультетів 2. Направити інформаційні листи до міських і районних рад з пропозиціями про можливості кафедр юридичного факультету та факультету менеджменту надати наукові пропозиції щодо розв'язання проблем сіл міст регіонів червень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами відділ наукової роботи 3. Здійснити заходи по виконанню замовлення Мінрегіонбуду України щодо науково-дослідних та науково-експертних робіт розробку проектів законодавчих актів та інше січень -грудень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами 4. Розробити та впровадити заходи по проведенню замовлень міських і районних рад на наукові дослідження кафедрами економічного факультету та факультету менеджменту січень -грудень Декани факультетів завідувачі кафедрами 5. Розробити та впровадити Положення про облік та використання коштів отриманих кафедрами за виконання науково-дослідних та науково-експертних робіт червень Проректор з наукової роботи відділ наукової роботи 6. Внести на розгляд Вченої ради пропозиції щодо входження в науково-дослідний простір окрім Мінрегіонбуду України міністерств і відомств отримання від них замовлень на здійснення наукових розробок участі у конкурсах і тендерах Проректор з наукової роботи декани факультетів 7. Внести пропозиції щодо участі провідних фахівців Академії у роботі Державної акредитаційної комісії та вищої атестаційної комісії України січень -грудень Ректор проректор з наукової роботи проректор з науково-педагогічної роботи 8. Створити загальноакадемічне студентське наукове товариство травень Проректор з наукової роботи декани факультетів 2012 рік 1. Розробити та впровадити заходи по виконанню замовлень міських і районних рад на наукові дослідження кафедр юридичного факультету та факультету міського господарства січень -грудень Декани факультетів завідувачі випусковими кафедрами 2. Щорічно інформувати районні міські обласні ради про можливості Академії надавати наукові пропозиції щодо розв'язання конкретних проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування лютий-березень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами 3. Щорічно розробляти та реалізовувати заходи щодо виконання науково-дослідних та науково-експертних робіт на замовлення Мінрегіонбуду України 2012 - 2015 роки Проректор з наукової роботи декани факультетів завідувачі кафедрами 4. Вирішити питання щодо відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в галузі державного управління травень Проректор з наукової роботи відділ наукової роботи 5. Внести пропозиції до Вченої ради щодо порядку розроблення та реалізації міжкафедральних і міжфакультетських наукових проектів жовтень Проректор з наукової роботи декани факультетів завідувачі кафедрами 6. Щорічно проводити науково-практичні конференції кафедр факультетів та загальноакадемічної науково-практичної конференції на яких розглядати підсумки наукової роботи за рік що минув 2012 - 2015 роки Проректор з наукової роботи декани факультетів завідувачі кафедрами 7. Запровадити щорічне проведення на умовах самофінансування міжнародних всеукраїнських регіональних наукових науково-практичних конференцій семінарів "круглих столів" 2012 - 2015 роки Проректор з наукової роботи відділ наукової роботи завідувачі кафедрами 8. Щорічно проводити факультетські та загальноакадемічні студентські науково-практичні конференції та забезпечити публікацію кращих робіт у студентському науковому збірнику 2012 - 2015 роки Проректор з наукової роботи декани факультетів завідувачі кафедрами студентське наукове товариство 2013 рік 1. Щорічно розробляти і забезпечувати виконання кафедрами заходів по реалізації наукових замовлень районних міських обласних рад червень Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами відділ наукової роботи 2. Розробити та впровадити заходи щодо участі Академії в міжнародних наукових розробках та в науковому обміні фахівцями 2013 - 2015 роки Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами відділ наукової роботи 3. Створити та постійно оновлювати реєстр аналітиків експертів консультантів радників з числа провідних фахівців Академії для пропозицій щодо включення їх до складу наукових науково-технічних рад консультантів міністерств Комітетів Верховної Ради України тощо лютий Проректор з наукової роботи завідувачі кафедрами відділ наукової роботи 4. Внести на розгляд Вченої ради пропозиції щодо відкриття аспірантур і докторантур за профілем діяльності Академії лютий Проректор з наукової роботи 5. Створити грантовий фонд ректора для підтримки і стимулювання наукового росту науково-педагогічних працівників Академії січень - грудень Ректор проректор з наукової роботи проректор з економічних та адміністративно-господарських питань 6. Розробити заходи щодо стажування науково-педагогічних працівників Академії у європейських вищих навчальних закладах січень - грудень Проректор з наукової роботи 2014 - 2015 роки 1. Запровадити разом з Мінрегіонбудом України випуск фахового журналу "Регіональне управління та місцеве самоврядування" 2014 р. Проректор з наукової роботи департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду України 2. Відкрити спеціалізовані вчені ради по профілю діяльності Академії та потреб підготовки кадрів вищої категорії 2015 р. Проректор з наукової роботи Розділ 5. Удосконалення якісного складу науково-педагогічних працівників У зв'язку з інтеграцією Академії до європейського освітнього простору потребою значного оновлення навчально-виховної та наукової роботи запровадженням сучасних освітніх технологій суттєвих змін потребує склад науково-педагогічних працівників. Йдеться про забезпечення балансу між досвідом традиціями і здатністю до динамічних змін. В цьому контексті планується: - формування кадрового складу кафедр висококваліфікованими спеціалістами; - забезпечення нормативної кількості докторів професорів та кандидатів наук доцентів на кафедрах Академії; - створення системи підвищення кваліфікації кадрів; - розробка та впровадження системи оцінювання якості освітніх послуг викладачами Академії; - створення мотивацій для надання науково-педагогічними працівниками якісних освітніх послуг. Робота за цими напрямами буде реалізовуватися наступними заходами: 2010 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробити заходи щодо забезпечення 80 відсотків складу науково-педагогічних працівників висококваліфікованими штатними працівниками травень Проректор з науково-педагогічної роботи завідувач відділом кадрової роботи завідувач відділом ліцензування та акредитації 2. Розробити та впровадити програму підготовки науково-педагогічних працівників у цільовій аспірантурі Академії та інших Київських вищих навчальних закладах за рахунок коштів Академії з укладанням договору щодо відпрацювання в Академії не менше 5 років жовтень Проректор з наукової роботи 2011 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Запровадити систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в органах державної влади та місцевого самоврядування січень Проректор з наукової роботи науковий відділ 2. Створити на кожному факультеті "Школу педагогічної майстерності" основним завданням якої є підготовка науково-педагогічних працівників до впровадження сучасних освітніх технологій жовтень Кафедра педагогіки і психології декани факультетів завідувачі кафедрами 3. Запровадити рейтингове оцінювання роботи викладачів-кураторів щодо організації навчального процесу за кредитно-модульною системою вересень Проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів навчально-методичний відділ 2012 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Запровадити систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у європейських вищих навчальних закладах ознайомлення з європейським досвідом державного управління та місцевого самоврядування травень Проректор з наукової роботи відділ міжнародних зв'язків 2. Розробити та впровадити систему оцінювання якості освітніх послуг що надається викладачем вересень Проректор з науково-педагогічної роботи відділ ліцензування та акредитації 2013 рік № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Впровадити щорічний огляд роботи кафедр щодо забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін вересень Проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів 2. Увійти з клопотанням до Кабінету Міністрів України про встановлення спеціальних надбавок викладачам Академії за складність роботи по підготовці перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування січень Ректор департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Мінрегіонбуду України 2010 - 2015 роки № п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити умови для забезпечення нормативної кількості докторів наук професорів - 20 відсотків кандидатів наук доцентів - 60 відсотків 2010 - 2015 роки Ректор проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів завідувачі кафедр 2. Створити умови для забезпечення керівництва кафедрами Академії докторами наук професорами 2010 - 2015 роки Ректор проректор з науково-педагогічної роботи відділ кадрової роботи Розділ 6. Розвиток особистості студента Головною метою виховання студентів в Академії є формування гармонійно розвиненої високоосвіченої соціально активної і національно свідомої особистості яка усвідомлює свою відповідальність за долю українського суспільства готова реалізувати свої знання для соціально-економічного політичного духовного розвитку нашої держави. Визначальними напрямками розвитку особистості студента є наступні: - морально-правове виховання; - художньо-естетичне виховання; - формування цінностей здорового способу життя фізичне виховання; - формування навичок самоврядування. Зазначені напрямки розвитку особистості студента будуть реалізовуватися проведенням наступних заходів: 1. Заходи що започатковуються у 2010 - 2011 роках і будуть реалізовуватися до 2015 року. № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробити та впровадити систему заходів щодо участі студентів органів студентського самоврядування у забезпеченні високої якості підготовки фахівців в Академії лютий - 2010 - 2015 роки Проректор з науково-педагогічної роботи проректор з виховної роботи декани факультетів студентські ради факультетів 2. Розробити і впровадити рейтингову систему оцінювання знань студентів з визначенням кращого студента групи курсу факультету відзначення переможців рейтингу академічними відзнаками та одноразовими стипендіями розміщення прізвищ переможців рейтингу на сайті Академії вересень -2010 - 2015 роки Проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів навчально-методичний відділ відділ організаційно-виховної роботи 3. Організувати висвітлення на дошках оголошень спеціальних стендах результати успішності студентів при проведенні проміжних атестацій та по закінченню семестру березень червень 2010 - 2015 роки Декани факультетів навчально-методичний відділ відділ організаційно-виховної роботи студентські ради факультетів 4. Щорічно проводити факультетські круглі столи "Якість освіти в Академії очима студента" 2010 - 2015 роки Проректор з науково-педагогічної роботи декани факультетів студентські ради факультетів 5. Створити музей Академії січень 2010 р. - січень2011 р. Проректор з виховної роботи керівники підрозділів Академії 6. Щорічно проводити дні факультетів за участю випускників Академії з проведенням круглого столу "Академія у моєму житті" 2010 - 2015 роки Декани факультетів студентські ради факультетів 7. Щорічно до Дня Академії проводити наукові конференції факультетів та загальноакадемічну студентську наукову конференцію з послідуючою публікацією доповідей у збірнику "Вісник студентських наукових праць" лютий -березень 2010 - 2015 роки Проректор з наукової роботи декани факультетів відділ організаційно-виховної роботи студентські ради факультетів 8. Розробити і впровадити систему виховних заходів з етики поведінки студентів в академічному середовищі. вересень 2010 - 2015 роки Проректор з виховної роботи декани факультетів студентські ради факультетів 9. Розробити і впровадити систему заходів щодо збереження студентами майна Академії вересень 2010 - 2015 роки Проректор з виховної роботи проректор з економічних та адміністративно-господарських питань декани факультетів студентські ради факультетів 10. Розробити і впровадити систему виховних заходів які б передбачали: - діагностику психологічних властивостей студентів; - аналіз їх відповідності ОКХ за обраною спеціальністю; - розвиток вмінь і здібностей студентів; - проміжну діагностику для виявлення набутих вмінь і здібностей; - фахову характеристику випускників Академії вересень 2010 - 2015 роки Проректор з виховної роботи психологічні служби декани факультетів Провести соціологічні опитування та засідання круглих столів за результатами опитування з участю студентів з наступних тем: - якість освітнього процесу в Академії очима студентів; - умови проживання студентів у гуртожитках; - студентське самоврядування; - художньо-естетичне виховання; - фізичне виховання березень 2010 - 2015 роки Проректор з виховної роботи кафедра соціальних дисциплін декани факультетів студентські ради факультетів 2. Заходи які є традиційними і будуть щорічно проводитися в Академії у 2010-2015 роках. № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Урочисте посвячення першокурсників у студенти Академії вручення студентських квитків першокурсникам 2010 - 2015 роки вересень Ректор проректор з науково-педагогічної роботи проректор з виховної роботи 2. Організація та проведення військово-патріотичних заходів до Дня Збройних Сил України 2010 - 2015 роки грудень Відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 3. Організація святкування Дня Академії: - виставка творчих робіт; - нагородження викладачів; - нагородження студентів; - нагородження спортивних команд та творчих колективів; - випуск стінгазет; - святковий концерт 2010 - 2015 рр. квітень Ректор проректори декани факультетів відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 4. Проведення відбору кандидатур на посади старост зам. старост студентських груп першого курсу 2010 - 2015 рр. вересень березень Деканати факультетів відділ організаційної та виховної роботи 5. Проведення конкурсу на кращий гуртожиток 2010 - 2015 рр. листопад Деканати відділ організаційної та виховної роботи 6. Святково-патріотичні заходи щодо визволення Києва від фашистських загарбників 2010 - 2015 рр. листопад Відділ організаційної та виховної роботи заступники деканів з організаційної та виховної роботи 7. Святкування Дня Збройних Сил України 2010 - 2015 рр. грудень Відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 8. Проведення факультетських та загальноакадемічних студентських конференцій. Формування студентських рад 2010 - 2015 рр. вересень Проректор з виховної роботи декани факультетів 9. Організація та проведення еколого-туристичних походів участь в опорядкуванні міських парків 2010 - 2015 рр. квітень травень Кафедра фізичного виховання відділ організаційної та виховної роботи спеціалісти факультетів з організаційної та виховної роботи студради факультетів 10. Організація участі студентів в опорядкуванні військових поховань 2010 - 2015 рр. жовтень квітень Спеціалісти факультетів з організаційної та виховної роботи студради факультетів 11. Організація і проведення тижня студентських пропозицій та розробка заходів по реалізації пропозицій 2010 - 2015 рр. вересень березень Проректор з виховної роботи відділ організаційної та виховної роботи спеціалісти факультетів з організаційної та виховної роботи 12. Організація та проведення святкових заходів до Дня працівників освіти 2010 - 2015 рр. жовтень Профспілковий комітет декани факультетів відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 13. Організація та проведення святкування дня студента: - проведення дискотек - святкових концертів на факультетах. 2010 - 2015 рр. листопад Проректор з виховної роботи декани факультетів відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 14. Проведення батьківських зборів студентів І курсу 2010 - 2015 рр. грудень Декани факультетів відділ організаційної та виховної роботи 15. Святкування річниці з Дня народження Т. Шевченка 2010 - 2015 рр. березень Заступники деканів з організаційної та виховної роботи 16. Проведення серед студентів волонтерської акції "Діти - наше майбутнє" для допомоги дітям - сиротам 2010-2015 рр. березень Проректор з виховної роботи відділ організаційної та виховної роботи студради факультетів 17. Організація та проведення святкових заходів до дня Перемоги: - привітання ветеранів; - святковий концерт 2010 - 2015 рр. 9 травня Проректор з виховної роботи відділ кадрової роботи відділ організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр 18. Урочисте вручення дипломів випускникам Академії святкові випускні вечори на факультетах 2010 - 2015 рр. червень Ректор проректори декани факультетів відділ організаційної та виховної роботи 19. Участь студентів Академії в урочистих загальнодержавних заходах 2010 - 2015 рр. протягом року Проректор з виховної роботи відділ організаційної та виховної роботи декани факультетів спеціалісти з організаційної та виховної роботи 20. Участь студентів у міських і всеукраїнських конкурсах та фестивалях 2010 - 2015 рр. протягом року Спеціалісти факультетів з організаційної та виховної роботи культурно-мистецький центр студради факультетів 21. Організація роботи гуртків та творчих колективів на факультетах: театральних студій вокальних студій танцювальних колективів команд КВК. 2010 - 2015 рр. протягом року Проректор з виховної роботи культурно-мистецький центр 22. Організація лекторію "Молодь-здоровий спосіб життя": "Профілактика тютюнопаління. Основні методики позбавлення залежності від тютюнопаління" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 23. Участь в міських акціях "За здоровий спосіб життя" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи студради факультетів 24. Організація лекторію "Молоді-здоровий спосіб життя": "Профілактика наркоманії" з використанням відео- та аудіо-матеріалів " 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 25. Участь в міських акціях "За здоровий спосіб життя" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи студради факультетів 26. Організація лекторію "Молоді-здоровий спосіб життя": "Профілактика алкоголізму. Розвіювання культу пиття" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 27. Організація лекторію "Молоді-здоровий спосіб життя": "Статеве виховання та здоров'я студентів. Профілактика ВІЛ/СНІДу" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 28. Організація лекторію "Молоді-здоровий спосіб життя": "Фізкультура і здоров'я. Оздоровчі ефекти фізичної культури" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 29. Організація лекторію "Молоді -здоровий спосіб життя": "Як правильно організувати побут та спланувати життя для того щоб бути здоровим та успішним" 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи міський Центр здоров'я психологічна служба Академії 30. Розповсюдження серед студентів літератури про негативний вплив тютюнопаління алкоголю та наркотичних засобів на організм людини 2010 - 2015 рр. протягом року Відділ організаційної та виховної роботи 31. Організація відвідування студентами спортивних змагань заходів у Палаці Спорту на міських стадіонах 2010 - 2015 рр. протягом року Кафедра фізичного виховання відділ організаційної та виховної роботи 32. Організація роботи спортивних секцій: - футбол; - баскетбол; - волейбол; - дзюдо; - настільний теніс; - рукопашний бій 2010 - 2015 рр. протягом року Кафедра фізичного виховання відділ організаційної та виховної роботи 33. Проведення Академічної спартакіади по видам спорту 2010 - 2015 рр. протягом року Кафедра фізичного виховання відділ організаційної та виховної роботи 34. Участь студентів у міських спортивних змаганнях міжвузівських спартакіадах 2010 - 2015 рр. протягом року Кафедра фізичного виховання відділ організаційної та виховної роботи 35. Організаційні заходи щодо отримання стипендій призначених Київським міським головою Головою Верховної Ради та Президентом України 2010 - 2015 рр. Декани відділ організаційної та виховної роботи 36. Організація відвідування музеїв м. Києва студентськими групами: - Національний музей "Софіївський собор"; - Національний музей історії України; - музей "Київська фортеця"; - Національний художній музей; - Літературний музей України; - Природничий музей України; - Київський музей західного і східного мистецтва; - Художня галерея "Мистецький Арсенал"; - Музей спортивної слави - Музей води 2010 - 2015 рр. Культурно-мистецький центр заступники деканів з організаційно-виховної роботи 37. Організація відвідування студентами театрів: - Національного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка - Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка; - Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки; - Молодіжного театру; - Театру оперети; - Київського державного академічного театру драми і комедії; - Національної філармонії України. 2010 - 2015 рр. Культурно-мистецький центр заступники деканів з організаційно-виховної роботи Розділ 7: Комп'ютеризація навчального процесу та управлінських структур Пріоритетними напрямами діяльності Академії щодо комп'ютеризації та формування інтегрованої інформаційної інфраструктури повинні стати: - створення умов для широкого впровадження нових інформаційно-телекомунікаційних технологій у всі сфери діяльності; - формування єдиного інформаційного простору Академії; - інтеграція навчального процесу наукових досліджень фінансово-економічної роботи управлінської діяльності в єдину загальноакадемічну систему; - широке впровадження сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій в навчальний процес; - ефективне використання в навчальному процесі відповідного програмного забезпечення мультимедійних мережних навчальних комплексів; - ефективне використання послуг всесвітньої мережі Інтернет www E-mail Usernet FTP ; - збільшення кількості та модернізація діючих ПЕОМ; - забезпечення вільного доступу співробітниками і студентами до внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів; - розробка єдиної автоматизованої системи баз даних і показників діяльності Академії та її структурних підрозділів; - збільшення корпоративних серверів направлених на автоматизацію навчальної наукової та адміністративної діяльності; - створення методик дистанційного навчання адаптованих електронних курсів віртуальних лабораторій; - розміщення програм навчальних курсів і робочих навчальних планів у відкритому доступі; - інформаційне супроводження навчального процесу за всіма освітніми і науковими напрямами діяльності; - подальша автоматизація бібліотечної справи та впровадження сучасних програмних комплексів; - розробка системи Інтернет-порталів які будуть охоплювати всі сторони розвитку Академії і забезпечуватимуть повну відкритість і доступність інформації; - перехід на нові безпровідні мережі в адміністративних приміщеннях і гуртожитках; - розвиток електронної пошти; - модернізація системи телефонного зв'язку в частині реалізації функцій щодо корпоративного зв'язку; - забезпечення захисту інформації. Зазначені напрями роботи реалізовуватимуться наступними заходами: 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробка комплексних заходів щодо технічного забезпечення комп'ютеризації адміністративної навчальної та наукової діяльності січень - лютий Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань декан факультету міського господарства відділ інформаційних технологій 2. Створення автоматизованої електронної системи документообігу Академії березень - квітень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ діловодства та архівної справи 3. Створення об'єднаної системи управління базами даних "Ректорат" "Деканат" "Кафедра" протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 4. Впровадження системи управління базами даних "Кадри" протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій відділ кадрів 5. Створення нового сучасного комп'ютерного класу економічного факультету на 25 посадкових місць травень-липень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій декан економічного факультету 6. Створення нового сучасного комп'ютерного класу факультету міського господарства на 25 посадкових місць травень - липень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій декан факультету міського господарства 7. Модернізація комп'ютерної техніки в інтернет-кабінетах протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 8. Модернізація комп'ютерних класів Академії протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2011 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Модернізація загальноакадемічної локальної мережі протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2. Створення локальних комп'ютерних мереж у гуртожитках січень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 3. Підключення до загальноакадемічної мережі кафедр і підрозділів які розташовані у корпусах №2 і №3 березень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 4. Створення сучасного комп'ютерного класу в Інституті підвищення кваліфікації кадрів на 15 посадкових місць березень - квітень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань проректор-директор ІПКК відділ інформаційних технологій 5. Оновлення комп'ютерних класів економічного факультету протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 6. Оновлення комп'ютерних класів у корпусі №1 протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 7. Впровадження сучасного технічно-програмного комплексу "Бібліотека" протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2012 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробка єдиної автоматизованої системи баз даних і показників діяльності Академії березень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2. Розробка системи інтернет-порталу "Наука" та його програмного забезпечення травень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 3. Розробка системи інтернет-порталу "Освіта" та його програмного забезпечення жовтень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 4. Модернізація системи телефонного зв'язку щодо його можливостей розвитку мережі Інтернет грудень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 2013 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створення мультимедійних лекційних аудиторій у всіх навчальних корпусах протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань декани факультетів відділ інформаційних технологій 2. Створення комп'ютерних робочих місць в читальних залах бібліотек факультетів протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій директор бібліотеки 2014 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Подальше розширення і модернізація мережі комп'ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням протягом року Декани факультетів відділ інформаційних технологій 2. Впровадження автоматизованої системи управління бібліотечними фондами із застосуванням пластикових карт користувачів та ідентифікацією джерел бібліотечних фондів протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій директор бібліотеки 3. Розробка та впровадження елементів комплексної системи захисту інформаційних ресурсів що є власністю Академії протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій 4. Створення та облаштування конференц-залу з можливостями трансляції заходів у всі навчальні корпуси протягом року Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань відділ інформаційних технологій Розділ 8. Розвиток міжнародних зв'язків Академії Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва Академії муніципального управління на часі є: 1. Укладення партнерських угод з європейськими вищими навчальними закладами щодо спільних дій по реалізації принципів Болонської декларації та підписання з ними навчальних контрактів щодо навчання конкретних студентів Академії. 2. Співробітництво з навчальними закладами зарубіжних країн які займаються підготовкою кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 3. Співробітництво з міжнародними донорськими організаціями. 4. Сприяння участі студентів викладацького складу Академії в міжнародних проектах та програмах з питань місцевого та регіонального розвитку. 5. Посилення інституційної спроможності Академії щодо розвитку міжнародного співробітництва та проведення аналітичних досліджень з актуальних питань місцевого і регіонального розвитку. 6. Участь Академії в реалізації просвітницьких та навчально-методичних компонентів державної політики у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції. Ці напрями діяльності реалізуються наступними заходами: 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Сформувати та розвивати базу даних щодо організацій партнерів Академії червень 2010р. - 2015р. Відділ міжнародних зв'язків 2. Створити інформаційний пакет про Академію англійською мовою та забезпечити його розповсюдження серед організацій-партнерів березень - червень Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедри іноземних мов 3. Розробити та реалізувати заходи щодо вступу Академії до Європейської асоціації закладів вищої освіти та Європейської студентської спілки січень-жовтень Ректор відділ міжнародних зв'язків департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 4. Розробити та реалізувати план заходів щодо співробітництва з європейською мережею освітніх організацій для органів місцевого самоврядування Проректор з науково-педагогічної роботи відділ міжнародних зв'язків 5. Розробити та впровадити програму інформування студентів і викладачів Академії щодо міжнародного співробітництва Академії діяльність міжнародних грантових організацій стипендіальних програм та можливостей навчання у зарубіжних вищих навчальних закладах вересень-листопад Відділ міжнародних зв'язків декани факультетів студентські ради факультетів 6. Налагодити співробітництво з Національним Теmpus-офісом в Україні січень-грудень 2010 р. Відділ міжнародних зв'язків декани факультетів 7. Провести міжнародну конференцію за участю Академії і Вищої школи менеджменту м. Варшава Польща на тему: "Якість освіти: сучасний стан і перспективи розвитку" квітень 2010 р. Проректор наукової роботи відділ міжнародних зв'язків декани факультетів 8. Розробити разом з керівництвом Українсько-Швейцарського проекту "DESPRO" в Україні систему заходів щодо створення на базі Академії ресурсного центру для підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні грудень Ректор департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 9. Забезпечити планову діяльність Українсько-Польського Інституту управління постійно Відділ міжнародних зв'язків 10. Встановити партнерські зв'язки з Вищою школою державного управління м. Гданськ Польща та іншими польськими ВНЗ що забезпечують підготовку фахівців для органів місцевої влади листопад Відділ міжнародних зв'язків 11. Забезпечити реалізацію угоди між Академією та Університетом ім. Карла Катенео м. Кастеланза Італія щодо проведення літньої лінгвістичної практики для студентів Академії травень - вересень Відділ міжнародних зв'язків 12 Забезпечити співробітництво з Всеукраїнською студентською організацією "Молодіжним об'єднанням народних дипломатів" протягом 2010 р. Проректор з виховної роботи відділ міжнародних зв'язків декани факультетів 13 Підготувати та винести на розгляд пропозиції щодо оптимізації структури та сфери повноважень відділу міжнародних зв'язків та Українсько-Польського Інституту управління грудень Ректор відділ міжнародних зв'язків 14 Розробити пропозиції щодо залучення донорських установ та організацій-партнерів до забезпечення роботи курсів і іноземних мов для студентів та викладачів Академії грудень Відділ міжнародних зв'язків кафедра іноземних мов департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 15 Розробити заходи щодо співробітництва Академії з міжнародними організаціями зокрема: * Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку Програми розвитку ООН; * Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва; * Європейською Комісією. 2010 - 2015 роки Відділ міжнародних зв'язків департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 16 Розробити план участі Академії в реалізації Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України лютий 2010р.-грудень 2011р. Відділ міжнародних зв'язків кафедра політології департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 17 Розробити план участі Академії в реалізації розділу 4.1. "Місцева демократія" Плану дій Ради Європи для України на 2008 - 2011 роки березень 2010 р. - грудень 2011р. Відділ міжнародних зв'язків кафедра державного управління та місцевого самоврядування департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 18 Розробити заходи щодо участі в реалізації Утрехтського плану дій по забезпеченню доброго місцевого та регіонального врядування на 2010 - 2013 роки квітень 2010р. - грудень 2013р. Відділ міжнародних зв'язків департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 19 Розробити та впровадити заходи щодо проведення в Академії наступних заходів: "День Європи" "Європейський тиждень місцевої демократії" травень 2010р. грудень 2014р. Відділ міжнародних зв'язків кафедра державного управління та місцевого самоврядування 2011 рік № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Здійснити заходи щодо пошуку вищих навчальних закладів - партнерів з організацією навчального процесу англійською німецькою французькою мовами для укладання партнерських угод про співробітництво щодо навчання студентів у європейських навчальних закладах січень -травень Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедри іноземних мов декани факультетів 2. Розробити та здійснити заходи щодо укладання партнерських угод про співпрацю щодо навчання студентів у європейських вищих навчальних закладах. вересень -жовтень Ректор відділ міжнародних зв'язків 3. Створити базу даних студентів які бажають навчатися у вищих навчальних закладах Європи листопад Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедрою іноземних мов декани факультетів 4. Розробити та здійснити спільно з Мінрегіонбудом України заходи по вивченню зарубіжного досвіду підготовки службовців органів місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад за програмою "Twinning" січень -грудень Проректор з наукової роботи відділ міжнародних зв'язків департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 5. Вирішити питання щодо поновлення членства Академії в Європейській мережі освітніх організацій ENTO січень -грудень Ректор відділ міжнародних зв'язків департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду України 6. Розробити та укласти угоду з Вищим Калабрійським Інститутом міжнародної політики - I.S.Ca.P.I. регіон Калабрія Італія про участь у міжнародній програмі "Pitagora Mundus" який передбачатиме організацію міжнародної магістерської програми на базі наукових осередків вузів - партнерів I.S.Ca.P.I. січень -грудень. Відділ міжнародних зв'язків 7. Провести культурно-просвітницький фестиваль української та польської культури на базі вузів-партнерів - Академії та Вищої школи менеджменту м. Варшава січень -грудень Відділ міжнародних зв'язків Українсько-Польський Інститут управління декани факультетів 2012 рік № Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Здійснити заходи по підписанню навчальних контрактів між Академією закордонним навчальним закладом - партнером і студентом щодо обраної навчальної програми яка буде ним виконуватися у європейському вищому навчальному закладі 2015 - 2012 роки Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедрою іноземних мов декани факультетів департамент міжнародного співробітництва інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції 2. Розробити та впровадити заходи щодо участі студентів і викладачів Академії у Програмах Європейської Комісії Еразму Мундус Програмі ім. Жане Моне та інших європейських освітніх програмах 2012 - 2015 роки Проректор з наукової роботи відділ міжнародних зв'язків декани факультетів 3. Забезпечувати розвиток співпраці з Італійським інститутом культури при Посольстві Італійської Республіки в м. Києві щодо організації курсів з італійської мови для студентів Академії 2012 - 2015 роки Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедрою іноземних мов 4. Прийняти участь у міжнародному форумі на базі Академії солідарності м. Гданськ Польща липень - серпень Відділ міжнародних зв'язків 2013 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Розробити та впровадити заходи щодо організації візової підтримки студентів що від'їжджають на навчання до європейських вищих навчальних закладів 2013 - 2015 роки Відділ міжнародних зв'язків 2. Провести фестиваль української та італійської культури за сприянням Міжнародної асоціації розвитку італійської мови та культури ITACA м. Палермо. липень -серпень Проректор з виховної роботи відділ міжнародних зв'язків декани факультетів 2014 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Забезпечити реалізацію програми міжнародного співробітництва в галузі освіти між Академією та вищими навчальними закладами Франції при підтримці Міністерства регіонального розвитку та будівництва України протягом року Відділ міжнародних зв'язків завідувач кафедрою іноземних мов декани факультетів 2. Створити базу даних міжнародних угод укладених Академією з іншими вищими навчальними закладами протягом року Відділ міжнародних зв'язків 3. Провести міжнародний "Круглий стіл" за участю вищих навчальних закладів-партнерів щодо створення умов для забезпечення мобільності студентів і викладачів травень Ректор перший проректор відділ міжнародних зв'язків Розділ 9. Розвиток бібліотеки до 2015 року Реалізація Програми розвитку Академії муніципального управління до 2015 року потребує подальшого розвитку бібліотеки як важливої складової організації навчального процесу на принципах Болонської декларації. Запровадження кредитно-модульної системи передбачає зміну пасивного типу навчання при якому студенту відводиться роль слухача яке передбачає: зменшення частки аудиторних занять; стимулювання системної самостійної роботи протягом усього семестру; самостійний пошук знаходження і використання науково-навчальних завдань; написання рефератів курсових кваліфікаційних дипломних робіт. Все це може бути ефективним тільки при модернізації бібліотеки Академії її розбудові у відповідності з інтеграцією Академії у зону європейської вищої освіти що передбачає: - кадрове забезпечення бібліотеки; - нарощування матеріальної бази та належне технічне оснащення бібліотеки; - забезпечення повного якісного оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів; - формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Академії та потреб користувачів усіх категорій. Ці напрями реалізовуватимуться наступними заходами: 2010 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Вирішити питання щодо кадрового забезпечення відділів бібліотеки: - зав. інформаційно-бібліографічного відділу; - зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення; - провідних бібліотекарів травень Директор бібліотеки завідувач відділом кадрової роботи 2. Створити абонемент в бібліотеці економічного факультету в кім. 305 та забезпечити його необхідною технікою та обладнанням травень -червень Проректор з економічних та адміністративно-господарських питань 3. Забезпечити оновлення комп'ютерної техніки в інтернет-кабінеті кім. 303 економічного факультету березень - січень Завідувач відділом інформаційних технологій 4. Забезпечити оновлення комп'ютерної техніки в інтернет-кабінеті кім. 109 факультету менеджменту січень Завідувач відділом інформаційних технологій 5. Забезпечити оновлення комп'ютерної техніки в інтернет-кабінеті юридичного факультету вересень Завідувач відділом інформаційних технологій 6. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 200 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 20 тис. грн.; періодичні видання - 80 тис. грн. у тому числі на електронних носіях протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2011 рік № п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1. Створити у читальному залі бібліотеки економічного факультету 10 комп'ютеризованих робочих місць для роботи з електронними каталогами та в електронній бібліотеці вересень Завідувач відділом інформаційних технологій директор бібліотеки 2. Облаштувати абонемент бібліотеки факультету менеджменту додатковими стелажами лютий Головний інженер 3. Створити у читальному залі бібліотеки факультету менеджменту 6 комп'ютеризованих робочих місць для роботи з електронними каталогами та в електронній бібліотеці травень Завідувач відділом інформаційних технологій директор бібліотеки 4. Облаштувати книгосховище бібліотеки юридичного факультету необхідними меблями червень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 5. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 250 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 30 тис. грн.; періодичні видання - 100 тис. грн. у тому числі на електронних носіях протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2012 рік 1. Облаштувати книгосховище в кім. 307 бібліотеки економічного факультету необхідними меблями травень - серпень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 300 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 40 тис. грн.; періодичні видання - 120 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; художня література - 40 тис. грн. Протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2013 рік 1. Облаштувати зал кім. 108-а бібліотеки факультету менеджменту для підготовки бакалаврських дипломних магістерських робіт з фондом наукової іноземної та художньої літератури вересень Проректор з економ. та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2. Створити у читальному залі бібліотеки юридичного факультету 10 комп'ютеризованих робочих місць для роботи з електронними каталогами та в електронній бібліотеці Жовтень Завідувач інформаційним відділом; директор бібліотеки 3. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 350 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 50 тис. грн.; періодичні видання - 130 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; художня література - 50 тис. грн. Протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2014 рік 1. Облаштувати в кім. 304 бібліотеки економічного факультету зал для підготовки бакалаврських дипломних магістерських робіт з фондом наукової іноземної та художньої літератури вересень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2. Створити автоматизоване обслуговування читачів на абонементі бібліотеки юридичного факультету травень Завідувач інформаційним відділом; директор бібліотеки 3. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 400 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 60 тис. грн.; періодичні видання - 130 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; художня література - 60 тис. грн. протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 2015 рік 1. Створити автоматизоване обслуговування читачів на абонементі бібліотеки економічного факультету вересень Завідувач інформаційним відділом; директор бібліотеки 2. Для збереження бібліотечного фонду в бібліотеці економічного факультету встановити інтегровану систему охорони травень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 3. Створити автоматизоване обслуговування читачів на абонементі бібліотеки факультету менеджменту жовтень Завідувач інформаційним відділом; директор бібліотеки 1. Для збереження бібліотечного фонду в бібліотеці факультету менеджменту встановити інтегровану систему охорони грудень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 4. Для збереження бібліотечного фонду в бібліотеці юридичного факультету встановити інтегровану систему охорони вересень Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки 5. Формування бібліотечного фонду: навчальна література - 400 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; наукова - 60 тис. грн.; періодичні видання - 130 тис. грн. у тому числі на електронних носіях; художня література - 60 тис. грн протягом року Проректор з економічних та адміністративно- господарських питань директор бібліотеки - з метою уникнення прогалин в комплектуванні бібліотечного фонду кошти на комплектування виділяти щоквартально - лютий травень вересень грудень; - замовлення і придбання нової літератури здійснювати щоквартально на основі замовлень кафедр відповідно до навчальних планів програм та тематики наукових досліджень; - постійно впроваджувати в практику роботи бібліотеки нові комп'ютерні технології обліку та обробки бібліотечних фондів; - з метою популяризації наукової і видавничої діяльності Академії поповнювати новими надходженнями діючі виставки наукових праць науково-педагогічних працівників; - з метою оперативного доведення інформації до студентів та викладачів про новинки книжкового ринку постійно проводити у бібліотеках "Дні видавництв" а в міру надходження нових книг - "Дні інформації". Розділ 10. Вирішення соціальних проблем співробітників та приведення матеріальної бази у відповідність до сучасних вимог організації навчального процесу У 2010 - 2015 рр. передбачається: - створення умов праці відповідно до трудового законодавства та Колективного договору Академії; - підвищення заробітної плати співробітників за рахунок покращення якості підготовки випускників та розширення набору на контрактну форму навчання. Встановлення її рівня у залежності від особистої участі кожного співробітника у результати роботи Академії; - створення умов для отримання кафедрами окремими викладачами госпрозрахункового замовлення на наукові та науково-експертні розробки від Мінрегіонбуду України обласних міських та районних рад; - створення умов для підтримки науково-педагогічних працівників у процесі отримання грантів на наукові та науково-методичні розробки; - створення системи преміювання викладачів за підготовку підручників та монографій; - проектування і будівництво навчального корпусу для факультетів менеджменту міського господарства і коледжу; - проектування і будівництво гуртожитків для студентів; - проектування і будівництво гуртожитків для слухачів які будуть проходити перепідготовку та підвищення кваліфікації в Інституті регіонального розвитку та місцевого самоврядування; - реконструкція і ремонт існуючих навчальних корпусів і гуртожитків; - проектування і будівництво спортивного комплексу; - створення нових і оновлення існуючих комп'ютерних класів; - матеріальне забезпечення впровадження нових освітніх технологій; - комп'ютеризації структурних підрозділів Академії; - створення програмно - технічного комплексу "Бібліотека АМУ"; - забезпечення всіх лекційних аудиторій Академії мультимедійною технікою; - щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду; - проектування і будівництво житлового будинку для співробітників Академії; - створення матеріально - технічної бази для системи дистанційного навчання; - впровадження енергозберігаючих технологій в приміщеннях Академії. Виконання вище перерахованих напрямів будуть реалізовуватися наступними заходами: № п/п Заходи Орієнтовна вартість тис. грн. Джерела фінансування Власні кошти Бюджетні кошти Гранти Інвестиції Відпові- дальні 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 1 Повне оновлення окремих комп'ютерних класів на економічному факультеті факультеті менеджменту. Переобладнання двох навчальних лабораторій коледжу автоматизація технологічних процесів і енергопостачання МЕТ 150 150 Завідувач відділом інформа-ційних технологій директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 2 Ремонт огородження території по вул. Фрунзе 164 200 200 Головний інженер 3 Проектування гуртожитку для студентів по вул. Галицькій 6 1500 1500 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 4 Проектування гуртожитку для слухачів ІПКК по вул. Галицькій 6 1500 1500 Головний інженер 5 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 200 180 20 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 6 Проектування навчального корпусу по вул. І.Кудрі 33 2000 2000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 7 Створення комп'ютерного класу на ФМГ та ІПКК 80 80 Завідувач відділом інформа-ційних технологій 2011 1 Будівництво гуртожитку для студентів по вул. Галицькій 6 25000 25000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 2 Будівництво гуртожитку для слухачів ІПКК по вул. Галицькій 6 25000 25000 Головний інженер 3 Будівництво учбового комплексу по вул. І.Кудрі 33 150000 150000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 4 Реконструкція студентських гуртожитків по вул. Попова 9а та вул. Галицькій 6 2000 2000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 5 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 640 610 30 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань. директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 6 Створення програмно - технічного комплексу "Бібліотека АМУ" 250 95 155 Завідувач відділом інформа-ційних технологій директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 7 Часткове оновлення комп'ютерних класів юридичного факультету і коледжу 100 100 Завідувач відділом інформа-ційних технологій 8 Проектування спортивного комплексу по вул. Фрунзе 164 2000 2000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 9 Впровадження енергозберігаючих систем в опалювальні по вул. І.Кудрі 33. Здійснити переобладнання двох лабораторій коледжу електричні машини та транспортні пристрої будівель і споруд 510 510 Головний інженер заступник завідувача кафедри управлін-ня міським господа-рством начальник відділу управлін-ня майном 2012 1 Будівництво навчального корпусу по вул. І.Кудрі 33 250000 250000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 2 Будівництво гуртожитку для студентів по вул. Галицькій 6 25000 25000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 3 Будівництво гуртожитку для слухачів ІПКК по вул. Галицькій 6 25000 25000 Головний інженер 4 Комплексний ремонт навчального корпусу по вул. Фрунзе 164 та вул. І.Кудрі 33 2500 1200 1300 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 5 Проектування житлового будинку для співробітників Міністерства та Академії по вул. Богатирській 2 2000 2000 Головний інженер 6 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 500 420 80 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань. директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 7 Створення по всіх факультетах комп'ютерних класів для самостійної роботи студентів підготовка бакалаврських та магістерських дипломних робіт 300 150 150 Завідувач відділом інформа-ційних технологій директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 8 Забезпечення всіх лекційних аудиторій мультимедійною технікою. Створення лабораторій фізики та хімії для коледжу 700 350 350 Завідувач відділом інформа-ційних технологій Проректор-директор коледжу директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 9 Будівництво спортивного комплексу по вул. Фрунзе 164 40000 40000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 10 Впровадження енергозберігаючих систем в опалювальні по вул. Чигоріна 8 310 310 Головний інженер заступник завідувача кафедри управлін-ня міським господа-рством начальник відділу управлін-ня майном 2013 1 Будівництво житлового будинку для співробітників міністерства та Академії по вул. Богатирській 2 35000 35000 Головний інженер 2 Комплексний ремонт приміщень по вул. вул. Глазунова 2/4 Чигоріна 8 Електриків 26/8 1000 1000 Головний інженер 3 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 600 500 100 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 4 Створення системи дистанційного навчання 1000 500 500 Завідувач відділом інформа-ційних технологійдекани факульте-тів директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 5 Створення нових комп'ютерних класів на всіх факультетах 150 75 75 Завідувач відділом інформа-ційних технологій директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань оєвро-пейської інтеграції 6 Будівництво спортивного комплексу по вул. Фрунзе 164 40000 40000 Головний інженер начальник відділу управлін-ня майном 7 Впровадження енергозберігаючих систем в опаленні по вул. Фрунзе 164 410 410 Головний інженер заступник завідувача кафедри управлін-ня міським господа-рством начальник відділу управлін-ня майном 2014 1 Будівництво нового житлового будинку для співробітників Академії по вул. Богатирській 2 35000 35000 Головний інженер 2 Вибірковий ремонт приміщень по вул. вул. І. Кудрі 33 і Фрунзе 164 1500 1500 Головний інженер 3 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 550 430 120 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 4 Проектування гуртожитку для студентів по вул. Попова 9а 2000 2000 Головний інженер 5 Оновлення комп'ютерних класів 100 100 6 Впровадження енергозберігаючих систем в опаленні по вул. Електриків 26/8 410 410 Головний інженер заступник завідувача кафедри управлін-ня міським господа-рством начальник відділу управлін-ня майном 2015 1 Будівництво гуртожитку для студентів по вул. Попова 9а 35000 35000 Головний інженер 2 Щорічне поповнення матеріально - технічної бази і бібліотечного фонду 600 480 120 Проректор з економіч-них та адміністративно-господа-рських питань директор департа-менту міжнарод-ного співробіт-ництва інвести-ційного розвитку та з питань євро-пейської інтеграції 3 Впровадження енергозберігаючих систем в опалювальні по вул. Дегтярівській 31 корп.2 410 410 Головний інженер заступник завідувача кафедри управлін-ня міським господа-рством начальник відділу управлін-ня майном Фінансове забезпечення виконання Програми Видатки пов'язані з розвитком Академії до 2015 року здійснюються за рахунок власних коштів Академії коштів Державного бюджету інвестицій участі Академії у зарубіжних грантах та освітніх програмах. Прогнозовані результати виконання Програми В Академії у період виконання Програми буде додатково запроваджено 7 освітніх напрямків підготовки бакалаврів ліцензовано 33 магістерські програми. Навчання в Академії буде провадитись за 16 бакалаврськими і 41 магістерськими програмами. Буде ліцензовано 5 нових спеціальностей з підготовки молодших спеціалістів. Молодші спеціалісти будуть навчатися за 10 спеціальностями. В Академії додатково буде створено 6 нових кафедр та 2 нових факультети і організація навчального процесу буде здійснюватися 33 кафедрами і 7 факультетами. Буде створена система відбору молоді схильної до лідерства і соціальної роботи для навчання в Академії. Отримає подальшого розвитку система функціональної спеціалізації для всіх студентів Академії - "Державне управління та місцеве самоврядування". Всього в Академії буде навчатися більше 6 тисяч студентів. Для перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад буде створено Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування а також обласні інститути підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Академія стане науковою базою для Мінрегіонбуду України органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. Відбудеться інтеграція Академії до європейського освітнього простору. Суттєво покращиться матеріальна база Академії. Розпочнеться будівництво навчального корпусу та спортивного комплексу. Завершиться будівництво 2 студентських гуртожитків та гуртожитку для слухачів що навчатимуться за програмами підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Всі лекційні аудиторії будуть забезпечені мультимедійною технікою необхідним комп'ютерним обладнанням що дасть можливість забезпечити впровадження нових освітніх технологій. Буде створена нова матеріальна база для системи дистанційного навчання впроваджений програмно-технічний комплекс "Бібліотека АМУ" та інше. Виконання Програми дасть можливість: - Створити Національну систему підготовки та підвищення кваліфікації кадрів посадових осіб органів місцевого самоврядування на навчання депутатів місцевих рад системостворюючим суб'єктом якої стане Академія муніципального управління. - Готувати за направленнями місцевих рад потрібну кількість фахівців на денній та заочній формах навчання. - Включити сільські селищні районні міські ради до системи відбору молоді схильної до лідерства і громадянської роботи для навчання в Академії та її розподілу на роботу після завершення навчання. - Проводити перепідготовку кадрів місцевого самоврядування за напрямками у яких зацікавлені місцеві ради та посадові особи місцевого самоврядування. - Проводити підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у відповідності з Концепцією формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. - Залучити для проведення занять в Академії досвідчених посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад - Проводити постійне стажування студентів у місцевих радах всіх регіонів України для поєднання теорії і практики місцевого самоврядування. - Вести широкомасштабну і постійну науково-дослідну роботу щодо розвитку регіонального управління і місцевого самоврядування та здійснювати постійну законотворчу роботу. Все це створить умови для розвитку Академії муніципального управління як головного вищого навчального закладу в Національній системі підготовки перепідготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад забезпечить підготовку нової генерації висококваліфікованих конкурентоспроможних на вітчизняному ринку та європейському ринку праці фахівців що дасть можливість з повними підставами претендувати як спеціалізований єдиний в державі вищий навчальний заклад з підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад на статус Національного вищого навчального закладу України.. Моніторинг виконання Програми Виконання Програми потребує постійного моніторингу. Ефективна система моніторингу складається з постійного відстеження досягнутих результатів та їх ефективності. Моніторинг - єдиний спосіб переконатися в тому що результати роботи відповідають тому що було заплановано що результати реалізації конкретних заходів Програми допомагають досягнути поставленої мети а поставлені завдання все ще є актуальними. Функції моніторингу покладаються на відділ ліцензування та моніторингу якості освіти Академії і відділ кадрового супроводу та освіти Департаменту місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Мінрегіонбуду які розробляють індикатори виконання Програми та відслідковують її виконання. Про хід виконання Програми ректор Академії щорічно звітує перед трудовим колективом Академії та Мінрегіонбудом. Програма щорічно переглядається та коригується.