Договір про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 18 листопада 2009 року N 366 Про затвердження Форми договору про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 N 514 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті для відшкодування відсоткової ставки за кредитами спрямованими на реалізацію проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві" та Порядку конкурсного відбору виконавців проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві які мають право на відшкодування відсоткових ставок за користування кредитами затвердженого наказом Мінжитлокомунгоспу від 23.07.2009 N 221 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2009 за N 750/16766 наказую: 1. Затвердити Форму договору про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом що додається. 2. Департаменту фінансування та економічного аналізу Репік В. М. забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства та організацію роботи з укладання договорів про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом. 3. Першому заступникові Міністра Р. М. Крамаренку надати право укладання та підпису договорів від імені Мінжитлокомунгоспу згідно із затвердженою формою. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. М. Крамаренка. Міністр О. Ю. Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 листопада 2009 р. N 366 ДОГОВІР про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом м. Київ " " 2009 р. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України що іменується надалі "Мінжитлокомунгосп" в особі першого заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства Крамаренка Руслана Михайловича який діє на підставі Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 з одного боку і що іменується надалі "Підприємство" в особі що діє на підставі з іншого боку уклали цей Договір про таке: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Цей Договір регулює відносини пов'язані з відшкодуванням підприємствам житлово-комунального господарства комунальної форми власності які реалізують проекти з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві спрямовані на модернізацію і реконструкцію котелень систем водопостачання і водовідведення із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання сплачених у 2009 році сум відсоткових ставок за користування кредитами. 1.2. Предметом цього Договору є згідно з рішенням Конкурсної комісії з відбору виконавців проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві які мають право на відшкодування відсоткових ставок за користування кредитами протокол від N далі - рішення Конкурсної комісії виплата відшкодування Підприємству сплачених ним у 2009 році сум відсоткових ставок за користування кредитами залучених в банку іншій фінансовій установі для фінансування проектів за кредитним договором від N укладеним між Підприємством і банком іншою фінансовою установою назва банку іншої фінансової установи далі - Кредитний договір у сумі яка становить гривень. сума прописом 1.3. Визначена у пункті 1.2 сума відшкодування перераховується на рахунок Підприємства N в . назва банку іншої фінансової установи 2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 2.1. Підприємство зобов'язане до 15 числа наступного звітного періоду надати Мінжитлокомунгоспу звіт про використання бюджетних коштів за формою наведеною у додатку до цього Договору. 2.2. Мінжитлокомунгосп зобов'язаний перерахувати суму відшкодування в межах наявних на реєстраційному рахунку Мінжитлокомунгоспу сум бюджетних коштів передбачених на цю мету. 2.3. Мінжитлокомунгосп має право достроково розірвати цей Договір письмово повідомивши про це Підприємство за 5 п'ять календарних днів. 2.4. Підприємство має право відмовитися від отримання суми відшкодування відсоткових ставок за користування кредитами затвердженої згідно з рішенням Конкурсної комісії письмово повідомивши про це Мінжитлокомунгосп за 5 п'ять календарних днів. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 3.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та умовами цього Договору. 3.2. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору якщо таке порушення сталося не з її вини і якщо вона доведе що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору. 4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 4.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі настання обставин непереборної сили які Сторони не могли передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором. Сторона яка не може виконати умов Договору повинна протягом 7 семи календарних днів з моменту настання вищезгаданих обставин повідомити іншу Сторону про їх настання. Початок і період дії зазначених обставин підтверджуються в установленому порядку. До обставин непереборної сили належать: - масові заворушення страйки військові дії; - стихійні лиха пожежа повінь землетрус тощо в т. ч. природні та кліматичні явища ; - заборона експорту та імпорту; - епідемії. 4.2. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань не звільняє відповідну сторону від відповідальності. 4.3. Сторони погодилися що до обставин непереборної сили не належать випадки втрати платоспроможності Підприємства. 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2009 року. 5.2. Питання не врегульовані цим Договором вирішуються з урахуванням вимог Порядку використання у 2009 році коштів передбачених у державному бюджеті для відшкодування відсоткової ставки за кредитами спрямованими на реалізацію проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 N 514 та інших нормативно-правових актів. 5.3. Усі спори що виникають з цього Договору або пов'язані із ним вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України. 5.5. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін додатковими угодами та є його невід'ємною частиною. 5.6. Цей Договір укладено в трьох примірниках по одному для кожної Сторони які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в Юридичному управлінні Мінжитлокомунгоспу. 6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН Мінжитлокомунгосп Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 03150 м. Київ вул. Димитрова 24 реєстраційний рахунок N 35212005004091 в Державному казначействі України м. Київ Код банку: 820172 код ЄДРПОУ: 35077234 КПКВК: 2701200 Підприємство Перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України ПІДПИС ПІДПИС Р. М. Крамаренко " " 2009 року " " 2009 року М. П. М. П. Додаток до Договору про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом ЗВІТ про використання бюджетних коштів для відшкодування відсоткової ставки за кредитами спрямованими на реалізацію проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві по підприємству житлово-комунального господарства комунальної форми власності Виконавцю проекту адміністративно-територіальна одиниця 200 року період N з/п Назва підприємства житлово- комунального господарства комунальної форми власності Виконавець проекту його місцезнаходження Назва проекту Запільна проектно- кошто- рисна вартість проекту тис. грн. Загальна сума кредиту тис. грн. Термін кредиту місяців Сума відшкодування сплаченої відсоткової ставки за користування кредитом у національній валюті тис. грн. Облікова ставка Національ- ного банку України на дату нарахування відсотків дата нарахування відсотків % Рівень відшко- дування однієї відсоткової ставки за користування кредитом % Дата завершення проекту число місяць рік Дата введення об'єкта в експлу- атацію число місяць рік Зниження рівня витрат паливно- енергетич- них ресурсів Примітка причини невикори- стання коштів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Керівник підприємства підпис ініціали та прізвище Керівник фінансового підрозділу або головний старший бухгалтер підпис ініціали та прізвище Виконавець підпис ініціали та прізвище телефон