Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства

Про затвердження Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11 грудня 2009 року N 390 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2010 р. за N 10/17305 Відповідно до статті 9 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" пункту 13 Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798 та з метою визначення правових засад діяльності громадських інспекторів у сфері житлово-комунального господарства і сприяння роботі Державної житлово-комунальної інспекції далі - Держжитлокомунінспекція НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства що додається. 2. Держжитлокомунінспекції О. В. Мазурчак спільно з Юридичним управлінням Мінжитлокомунгоспу І. І. Крилова забезпечити подання цього наказу в установленому порядку для державної реєстрації до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - начальника Держжитлокомунінспекції О. В. Мазурчака. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО: В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва С. Третьяков ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11 грудня 2009 р. N 390 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2010 р. за N 10/17305 Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства I. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає правовий статус завдання права та обов'язки громадських інспекторів у сфері житлово-комунального господарства. 1.2. Громадський інспектор у сфері житлово-комунального господарства далі - громадський інспектор - особа яка виконує роботу на безоплатній основі без зарахування її до штату Державної житлово-комунальної інспекції далі - Держжитлокомунінспекція або її територіальних органів. 1.3. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує Держжитлокомунінспекція або її територіальний орган. II. Порядок добору громадських інспекторів набуття та припинення ними повноважень 2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України що мають вищу освіту та/або досвід роботи у сфері житлово-комунального господарства а також бажання проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу на громадських засадах щодо попередження порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. 2.2. Особа що бажає бути громадським інспектором подає до територіального органу Держжитлокомунінспекції письмову заяву. До заяви додається рекомендаційний лист установи чи організації громадської організації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку житлово-будівельного кооперативу молодіжного житлового комплексу тощо щодо призначення особи за наявності . 2.3. Громадські інспектори призначаються строком на один рік наказом начальника Держжитлокомунінспекції за поданням начальника відповідного територіального органу Держжитлокомунінспекції після проходження співбесіди та виявлення претендентом знань вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. Строк повноважень громадського інспектора з урахуванням результатів його діяльності може бути продовжений наказом начальника Держжитлокомунінспекції за поданням начальника відповідного територіального органу Держжитлокомунінспекції. 2.4. Громадським інспекторам видаються посвідчення згідно з формою наведеною у додатку до цього Положення що підтверджують їх повноваження. Посвідчення вилучаються після припинення громадськими інспекторами своєї діяльності. 2.5. Перед допуском до виконання повноважень громадський інспектор повинен пройти інструктаж або короткострокове стажування у Держжитлокомунінспекції або її територіальному органі у разі потреби . 2.6. Громадський інспектор може бути включений до кадрового резерву на заміщення вакантних посад працівників Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів а в разі позитивних результатів свої роботи та сумлінної праці - заохочений згідно з чинним законодавством. 2.7. Дії громадських інспекторів можуть бути оскаржені у порядку встановленому законодавством. III. Завдання права та обов'язки громадських інспекторів 3.1. Громадські інспектори в своїй діяльності керуються Конституцією і законами України а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції і законів України Положенням про Державну житлово-комунальну інспекцію затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798 актами Кабінету Міністрів України наказами Міністерства з питань житлово-комунального господарства України далі - Мінжитлокомунгосп наказами Держжитлокомунінспекції. 3.2. Основними завданнями громадських інспекторів є: участь у проведенні Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами заходів щодо запобігання порушенням вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства; надання інформації щодо порушень вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства Мінжитлокомунгоспу Держжитлокомунінспекції або її територіальним органам для подальшого їх реагування; участь у громадських слуханнях у сфері житлово-комунальних послуг; внесення пропозицій Держжитлокомунінспекції та її територіальним органам щодо вдосконалення здійснення заходів державного нагляду контролю та положень законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. 3.3. Під час здійснення своїх повноважень громадські інспектори зобов'язані: дотримуватися вимог законодавства у тому числі цього Положення; сумлінно виконувати покладені на них завдання та звітувати територіальному органу Держжитлокомунінспекції про результати їх здійснення; мати при собі посвідчення проявляти відповідальність і об'єктивність бути коректними у спілкуванні з уповноваженими особами суб'єктів господарювання й громадянами; 3.4. Громадські інспектори мають право: бути присутніми під час здійснення посадовими особами Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів заходів державного нагляду контролю за дотриманням вимог законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства; інформувати Держжитлокомунінспекцію та її територіальні органи про аварії що сталися на об'єктах житлово-комунального господарства; знайомитися з документами та матеріалами що стосуються здійснення посадовими особами Держжитлокомунінспекції або її територіальних органів заходів державного нагляду контролю ; запитувати у встановленому законодавством порядку інформацію про наявність ліцензій на здійснення окремих видів господарської діяльності у сфері житлово-комунального господарства що підлягають ліцензуванню; брати участь в обговоренні стану та планів проектів розвитку реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту; готувати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо погодження інтересів територіальних громад та виконавців/виробників у разі виникнення розбіжностей при визначенні потреби територіальної громади в послугах їх кількості якості та вартості. 3.5. Під час здійснення своїх повноважень громадські інспектори взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями. 3.6. Держжитлокомунінспекція має право позбавити громадського інспектора права здійснювати повноваження громадського інспектора з вилученням відповідного посвідчення у разі: невиконання чи неналежного виконання покладених на нього повноважень визначених цим Положенням; порушення громадським інспектором вимог законодавства при реалізації ним своїх повноважень; за особистою заявою громадського інспектора. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора приймається начальником Держжитлокомунінспекції за поданням начальника відповідного територіального органу Держжитлокомунінспекції та оформлюється наказом. Перший заступник Міністра - начальник Держжитлокомунінспекції О. В. Мазурчак Додаток до Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства Форма посвідчення громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства ламінована картка Державний Герб України Державна житлово-комунальна інспекція місце для фотокартки ПОСВІДЧЕННЯ N Прізвище Ім'я По батькові М. П. особистий підпис Зворотний бік ПОСВІДЧЕННЯ N громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства Видано " " 20 року Дійсне до " " 20 року Перший заступник начальника Держжитлокомунінспекції підпис ініціали та прізвище М. П.