Наказ N 164 від 10.03.2009 р.

Наказ N 164 від 10.03.2009 р. Примірний договір про організацію державної (професійної) пожежної охорони МНС України на об'єктах

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ НАКАЗ від 10 березня 2009 року N 164 Про затвердження Примірного договору про організацію державної професійної пожежної охорони МНС України на об'єктах Відповідно до Закону України від 17 грудня 1993 року N 3745-XII "Про пожежну безпеку" постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та з метою удосконалення роботи з організації підрозділів державної професійної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах наказую: 1. Затвердити Примірний договір про організацію державної професійної пожежної охорони МНС України на об'єктах далі - Примірний договір що додається. 2. Начальникам ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі організувати вивчення в підпорядкованих підрозділах Примірного договору та забезпечити його якісне і повне виконання. 3. Департаменту економіки і фінансів Малицька М. Ф. у разі внесення змін до законодавчих га інших нормативних актів з питань оплати праці вносити відповідні зміни до Примірного договору. 4. Визнати таким що втратив чинність наказ МНС України від 27.04.2006 N 260 "Про затвердження Типового договору про організацію роботи підрозділів державної пожежної охорони що охороняють об'єкти на договірних засадах". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра за напрямками діяльності. Міністр В. Шандра ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МНС України від 10 березня 2009 р. N 164 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про організацію державної професійної пожежної охорони МНС України на об'єктах найменування підприємства установи організації м. " " 20 р. найменування підприємства установи організації їх відомча приналежність форма власності у подальшому - Замовник в особі посада П. І. Б. керівника підприємства який діє на підставі та Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в найменування області міста у подальшому - Виконавець в особі посада звання П. І. Б. начальника ГУ МНС який діє на підставі Законів України від 17 грудня 1993 року N 3745-XII "Про пожежну безпеку" та від 24 червня 2004 року N 1859-IV "Про правові засади цивільного захисту" постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" Положення про Головне управління МНС України в уклали цей Договір найменування області міста про організацію державної професійної пожежної охорони на об'єктах далі - Договір найменування підприємства установи організації Замовника про нижчевикладене: 1. Загальні положення 1.1. Договір визначає правові фінансово-економічні та соціально-побутові відносини між сторонами які його уклали. 1.2. Права і обов'язки сторін визначаються на підставі Конституції України Цивільного кодексу України Законів України "Про пожежну безпеку" "Про правові засади цивільного захисту" тощо указів Президента України постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України нормативних актів МНС центральних і місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування прийнятих у межах їх компетенції а також цього Договору. 2. Предмет Договору 2.1. Відповідне де статей 5 та 24 Закону України "Про пожежну безпеку " та пункту 39 Положення про державну пожежну охорону затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 предметом цього Договору є взаємовідносини сторін щодо організації Виконавцем охорони від пожеж та здійснення пожежно-технічного обслуговування території будівель і споруд Замовника далі - об'єкти їх права обов'язки та відповідальність. 2.2. У порядку та за умов визначених цим Договором Замовник доручає Виконавцю а Виконавець зобов'язується протягом строку дії Договору організовувати охорону від пожеж та здійснювати пожежно-технічне обслуговування об'єктів Замовника. Організація охорони від пожеж та пожежно-технічне обслуговування далі - пожежна охорона об'єктів Замовника яка здійснюється Виконавцем за цим Договором включає: організацію і здійснення гасіння пожеж рятування людей надання допомоги в ліквідації наслідків аварій катастроф і стихійного лиха на об'єктах Замовника; вжиття заходів спрямованих на запобігання виникнення пожеж та нещасних випадків на них у тому числі здійснення пожежно-профілактичної роботи . 2.3. За цим Договором Виконавець організовує цілодобову пожежну охорону на об'єктах Замовника зазначених у Переліку об'єктів найменування підприємства що охороняються обслуговуються установи організації Замовника найменування структурного підрозділу Виконавця Засоби та штатна чисельність особового складу що залучається Виконавцем для виконання робіт зазначаються в окремому додатку до цього Договору. 2.4. З метою належного виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник разом затверджують: 2.4.1. Акт міжвідомчої комісії з питання організації пожежної охорони на об'єктах найменування підприємства установи організації Замовника окремий додаток до Договору . 2.4.2. Штатну чисельність особового складу Виконавця що залучається ним для виконання умов цього Договору яка визначається нормативними документами окремий додаток до Договору . 2.4.3. Перелік об'єктів найменування підприємства установи організації Замовника що охороняються обслуговуються найменування структурного підрозділу Виконавця окремий додаток до Договору . 2.5. Зміна чисельності особового складу кількості одиниць пожежної техніки та об'єктів що охороняються здійснюється тільки за рішенням міжвідомчої комісії яка створюється Замовником та Виконавцем. 2.6. Виконавець за погодженням із Замовником встановлює: 2.6.1. У межах діючих штатів дислокацію дільниць секторів безперервних постів які обслуговуються особовим складом Виконавця. 2.6.2. Порядок забезпечення підрозділів Виконавця основною спеціальною та допоміжною пожежною технікою засобами зв'язку меблями тощо. 2.6.3 Порядок виконання ремонту техніки будівель приміщень обладнання. 2.6.4. Порядок залучення сил і засобів Виконавця до гасіння пожеж ліквідації аварій та їх наслідків на об'єктах Замовника а також використання з цією метою підрозділів Виконавця за межами об'єкта Замовника. 2.7. Забезпечення пожежної безпеки об'єкта покладається на його керівника і є невід'ємною частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників об'єкта. 2.8. Особи начальницького складу та посадові особи органів державного пожежного нагляду Виконавця є представниками відповідних органів виконавчої влади їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та іншими працівниками об'єкта. У період виконання своїх службових обов'язків працівники Виконавця керуються чинним законодавством України з питань пожежної безпеки і підпорядковуються тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам. 2.9. Ніхто не має права залучати працівників Виконавця до виконання обов'язків не передбачених законодавством. 3. Права та обов'язки сторін 3.1. Замовник та Виконавець інформують один одного що відповідно до Законів України від 28 грудня 1994 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами та від 3 квітня 1997 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами Виконавець зареєстрований як неприбуткова установа та найменування дата номер документа про реєстрацію є не є платником податку на додану вартість Замовник має статус платника податку на прибуток на умовах та платником податку на додану вартість. загальних не загальних є не є 3.2. Виконавець зобов'язується: 3.2.1. Здійснювати державний нагляд за виконанням посадовими особами працівниками об'єкта та громадянами які знаходяться на об'єкті законодавства з питань пожежної безпеки протипожежних вимог стандартів норм та правил. 3.2.2. Організовувати та здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства та нормативних актів МНС України службу і пожежно-профілактичну роботу на об'єктах Замовника професійну підготовку особового складу забезпечувати його постійну найменування структурного підрозділу Виконавця готовність до виконання дій за призначенням. 3.2.3. Організовувати та здійснювати гасіння пожеж на об'єктах Замовника рятування людей на них а також надавати допомогу Замовнику в ліквідації наслідків пожеж аварій катастроф стихійного лиха. Залучати до цієї роботи посадових осіб і працівників Замовника. 3.2.4. Здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування будівництва реконструкції технічного переоснащення експлуатації будівель споруд та інших об'єктів Замовника брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію будівель споруд та інших об'єктів Замовника а також у відведенні територій під будівництво. 3.2.5. Проводити технічні розслідування перевірку заяв повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини пов'язані з ними на об'єктах Замовника. 3.2.6. Надавати консультації посадовим особам та працівникам Замовника з питань пожежної безпеки. 3.2.7. Здійснювати контроль за справністю та цільовим використанням засобів протипожежного захисту на об'єктах Замовника. 3.2.8. Здійснювати облік і аналіз пожеж на об'єктах Замовника та їх наслідків розробку відповідних заходів спрямованих на їх попередження. 3.2.9. Спільно з уповноваженими представниками Замовника проводити підготовку членів добровільних пожежних формувань. Брати участь у роботі пожежно-технічних комісій. 3.2.10. Спільно з уповноваженими представниками Замовника визначати потребу у протипожежному обладнанні та здійснювати контроль за своєчасним забезпеченням цим обладнанням цехів будинків та споруд об'єктів Замовника. 3.2.11. Спільно з інженерно-технічним персоналом Замовника брати участь у здійсненні технічної політики щодо вдосконалення та впровадження пожежної техніки систем і засобів протипожежного захисту зниження пожежної небезпеки технологічних процесів виробництва. Щоквартально надавати Замовнику інформацію про протипожежний стан об'єктів що охороняються обслуговуються стан їх пожежної охорони укомплектованості організації служби тощо а також про стан та кількість засобів пожежогасіння і сповіщення про пожежі що знаходяться в та на об'єктах. найменування структурного підрозділу Виконавця 3.2.12. Здійснювати всі заходи передбачені чинним законодавством України для забезпечення належної пожежної охорони об'єктів Замовника. 3.2.13. Після закінчення строку дії Договору або у разі дострокового припинення його дії передати повернути майно надане Замовником за Актом приймання-передачі повернення у стані в якому воно було передано з урахуванням зносу під час його використання за умовами цього Договору. 3.3. Виконавець має право: 3.3.1. Отримувати за роботи що виконуються за цим Договором оплату в порядку та розмірах передбачених цим Договором. 3.3.2. В рамках здійснення пожежно-профілактичної роботи передбаченої пунктом 2.1 Договору проводити в присутності представників замовника пожежно-технічне обстеження і перевірку об'єктів Замовника одержувати від представників Замовника необхідні пояснення матеріали та інформацію. 3.3.3. З метою здійснення пожежно-профілактичної роботи передбачено пунктом 2.1 Договору перевіряти наявність у Замовника документів які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт. 3.3.4. Під час гасіння пожеж отримувати доступ до всіх без винятку приміщень об'єктів Замовника 3.3.5. При гасінні пожежі на об'єкті яка триває понад три години отримувати додатково за рахунок Замовника харчування приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та працівників Виконавця залучених до гасіння пожежі. 3.4. Замовник зобов'язується: 3.4.1. Надавати Виконавцю інформацію про факти виникнення загрозу виникнення розвиток і ліквідацію пожеж аварій інших надзвичайних ситуацій подій на території об'єктів що охороняються обслуговуються . 3.4.2. Своєчасно інформувати Виконавця про несправність пожежної техніки систем протипожежного захисту водопостачання а також про закриттю доріг і проїздів на своїй території. 3.4.3. Проводити службове розслідування випадків пожеж на своїх об'єктах і надавати необхідну інформацію Виконавцю. 3.4.4. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. 3.4.5. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів норм та правил а також виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 3.4.6. Дотримуватися вимог законодавства України в сфері забезпечення пожежної безпеки. 3.4.7. На період виконання умов договору за власний рахунок забезпечити працівників Виконавця трудовими соціально-побутовими та іншими пільгами передбаченими для власних працівників відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та інших законодавчих актів. 3.4.8. За власний рахунок забезпечувати соціальний захист працівників найменування структурного підрозділу Виконавця здійснювати відшкодування шкоди в разі загибелі або каліцтва співробітників Виконавця та інші витрати згідно з вимогами Закону України "Про пожежну безпеку" та чинного законодавства з питань охорони праці. 3.4.9. Забезпечити Виконавця службовими і підсобними приміщеннями для розташування пожежної та іншої службової техніки особового складу необхідними меблями та інвентарем. Усі виграти на утримання ремонт та експлуатацію службових і підсобних приміщень встановлених там засобів зв'язку оргтехніки радіо і телебачення здійснювати за власний рахунок. 3.4.10. Забезпечити Виконавця пожежною та іншою необхідною для виконання службових обов'язків технікою обладнанням спеціальним і форменим одягом оргтехнікою сучасними засобами зв'язку та індивідуального захисту. Витрати на утримання пожежної та іншої техніки обладнання оргтехніки спеціального одягу засобів зв'язку і індивідуального захисту інших інвентарних матеріальних цінностей здійснювати за власний рахунок. 3.4.11. За рахунок власних коштів забезпечувати Виконавця електричною енергією водопостачанням водовідведенням тепловою енергією пально-мастильними та іншими необхідними матеріалами в межах норм забезпечення погоджених під час укладання договору. 3.4.12. Здійснювати оплату робіт Виконавця з пожежної охорони об'єктів Замовника відповідно до погодженого Сторонами кошторису на утримання працівників Виконавця. Видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій на об'єктах Замовника не включаються до кошторису і здійснюються за рахунок власних коштів Замовника. 3.4.13. При виникненні пожежі чи надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на об'єкті на вимогу уповноваженого представника Виконавця надавати безкоштовно в розпорядження найменування структурного підрозділу Виконавця вогнегасні речовини техніку пально-мастильні матеріали людські ресурси обладнання засоби зв'язку тощо а під час пожежі надзвичайної ситуації яка триває понад три години забезпечити харчуванням та приміщенням для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб залучених до її гасіння. 3.4.14. У разі здачі Замовником в оренду стороннім організаціям будівель приміщень дільниць устаткування тощо які будуть охоронятися Виконавцем до Договору про оренду включати розділ із забезпечення пожежної безпеки і за погодженням з Виконавцем обумовлювати порядок здійснення їх пожежної охорони. 3.5. Замовник мас право: 3.5.1. Перевіряти наявність і цільове використання майна та інших матеріальних цінностей отриманих Виконавцем на виконання умов цього Договору. 4. Вартість робіт та порядок розрахунків 4.1. Вартість робіт за Договором визначається Сторонами згідно з погодженим кошторисом. Кошторис щорічно складається Виконавцем на підставі визначених актами чинного законодавства норм на утримання оплату праці та інші види забезпечення і підготовку працівників Виконавця визначених відповідними Законами України актами Верховної Ради України Президента України Кабінету Міністрів України наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи іншими директивними документами перелік яких додається до цього Договору. Замовник має право за рахунок власних коштів передбачати для працівника Виконавця додаткові виплати які не суперечать вимогам чинного законодавства. Примітка. Перелік нормативно-правових актів щодо розрахунку грошового забезпечення і заробітної плати та інших видів забезпечення наведено в додатках 1 2. 4.2. При зміні визначених чинним законодавством норм на утримання і підготовку працівників Виконавця сума робіт за Договором та кошторис підлягають перегляду що оформляється Додатковою угодою до цього договору. 4.3. Документом що підтверджує факт виконання Виконавцем робіт передбачених цим Договором є Акт приймання-передачі виконаних робіт підписаний Сторонами та засвідчений їх печатками який складається щомісячно не пізніше числа. 4.4. Оплата за виконану роботу Виконавцем за цим Договором здійснюється Замовником щомісячно в національній валюті України не пізніше числа шляхом перерахування належної до сплати суми на реєстраційні рахунок Виконавця в установах Державного казначейства України. 5. Відповідальність сторін 5.1. За неналежне виконання обов'язків передбачених цим Договором Замовник та Виконавець несуть відповідальність у порядку передбаченому чинним законодавством України. 5.2. У разі несвоєчасної оплати Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України що діє на момент прострочення від несплаченої суми за кожний календарний день прострочення. 6. Форс-мажорні обставини 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань якщо це викликано обставинами непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за даним Договором у такому разі відкладається на термін дії зазначених обставин. 6.2. Сторона для якої виникла неможливість виконання зобов'язань повинна письмово повідомити іншу сторону про початок можливий строк дії та про припинення існування обставин непереборної сили негайно або не пізніше двох календарних днів з дня виникнення такої дії. 6.3. У разі існування обставин непереборної сили більше трьох місяців дія Договору може бути припинена за взаємною згодою сторін. 6.4. Належним доказом наявності і тривалості обставин непереборної сили є підтвердження Торгово-промислової палати України або її територіальних підрозділів. 7. Строк дії Договору та інші умови 7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє протягом 3 трьох років. Датою підписання Договору сторонами є дата зазначена у правому верхньому куті на першій сторінці цього Договору. 7.2. Припинення дії Договору не звільняє сторони від виконання покладених на них відповідно до умов цього Договору зобов'язань які не були ними виконані в період дії Договору. 7.3. Цей Договір може бути достроково до закінчення строку його дії припинений за домовленістю сторін. Сторона - ініціатор дострокового розірвання Договору зобов'язується письмово повідомити про бажання припинити дію договору іншу сторону не пізніше ніж за 4 чотири місяці до бажаної дати розірвання Договору. При цьому Договір вважається достроково припиненим після закінчення погодженого сторонами строку та повного проведення розрахунків між сторонами. 7.4. Якщо за чотири місяці до закінчення строку дії Договору кожна із сторін не вимагає його припинення Договір вважається продовженим на тих же умовах на наступні три роки. Це рішення оформлюється додатковою угодою. 7.5. Зміни та або доповнення додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі підписані уповноваженими на те представниками сторін та засвідчені печатками сторін. 7.6. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним незаконним або неможливим для виконання не означає недійсність незаконність чи неможливість виконання інших його положень. 7.7. Усі спори та розбіжності пов'язані із цим Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується у судовому порядку. 7.8. Цей Договір складено при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою на сторінках у двох примірниках кожний з яких має однакову юридичну силу. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним листування попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються предмета цього Договору втрачають юридичну силу. 7.9. Документи що на дату підписання сторонами цього Договору додаються до нього є його невід'ємною частиною: 7.9.1. Акт міжвідомчої комісії з питання організації пожежної охорони на об'єктах найменування підприємства установи організації Замовника окремий додаток до Договору . 7.9.2. Штатний розклад найменування структурного підрозділу Виконавця окремий додаток до Договору . 7.9.3. Перелік об'єктів найменування підприємства установи організації Замовника що охороняються обслуговуються найменування структурного підрозділу Виконавця окремий додаток до Договору . 7.9.4. Кошторис видатків на утримання працівників Виконавця окремий додаток до Договору . 7.9.5. Порядок залучення сил і засобів державної професійної пожежної охорони до гасіння пожеж ліквідації аварій та їх наслідків на об'єктах а також порядок використання з цією метою пожежних підрозділів за межами об'єкту який охороняється окремий додаток до Договору . 7.10. У разі необхідності можуть додаватись інші документи які визначають норми забезпечення електричною енергією водопостачанням водовідведенням тепловою енергією пально-мастильними матеріалами спеціальним одягом спорядженням а також речовим майном якщо це передбачено Договором. Замовник Виконавець Від Замовника Від Виконавця Керівник підприємства Начальник ГУ МНС установи організації Додаток 1 до пункту 4.1 Примірного договору про організацію державної професійної пожежної охорони МНС України на об'єктах ПЕРЕЛІК статей видатків з грошового забезпечення які включаються до розрахунку вартості утримання підрозділів МНС на об'єктах N з/п Найменування статей видатків КЕКВ Підстава 1 2 3 4 1 Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Накази МНС від 28.01.2008 N 51 N 53 2 Оклади за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 додаток 24 3 Надбавка за вислугу років осіб рядового і начальницького складу 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.1 4 Надбавка за спортивні звання 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.6 5 Надбавка за кваліфікаційну категорію 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.9 додаток 1 6 Надбавка за кваліфікацію 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.10 7 Надбавка за службу в нічний час 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.13 8 Надбавка за особливі умови служби пов'язані з підвищеним ризиком для життя 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.14 додаток 2 9 Надбавка за роботу в захисних дихальних апаратах 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.15 10 Надбавка за виконання особливо важливих завдань 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 пункт 4.2 наказ МНС від 25.02.2008 N 141 11 Преміювання 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 розділ V ; наказ МНС від 25.02.2008 N 141 наказ МНС від 24.06.2008 N 486 12 Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 розділ XIX 13 Матеріальна допомога на оздоровлення 1112 Постанова КМУ від 07.11.2007 N 1294 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 розділ XX 14 Грошова допомога при звільненні 1112 Постанова КМУ від 17.07.92 N 393 Наказ МНС від 10.06.2008 N 447 розділ XV 15 Компенсація сум податку з доходів фізичних осіб 15 % розміру грошового забезпечення 1112 Постанова КМУ від 06.01.2005 N 17 16 Нарахування на грошове забезпечення до пенсійного фонду та фонду соціального страхування на випадок безробіття 1120 Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 17 Одноразова грошова допомога у разі загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу 1343 Постанова КМУ від 11.07.2007 N 908 Наказ МНС від 02.08.2007 N 527 Примітки: 1. Виплата грошової допомоги при звільненні атестованого складу забезпечується за рахунок підприємств організацій та установ які утримують підрозділи державної пожежної охорони за договорами згідно з законодавством України за фактом надання документів про звільнення. 2. У разі внесення змін до законодавчих актів з питань грошового забезпечення протягом року до розрахунку кошторису вносяться відповідні зміни. 3. У разі виконання завдань за специфічних умов гірські умови вахтовий метод тощо до кошторису витрат додаються відповідні розрахунки відповідно до постанови КМУ від 07.11.2007 N 1294 та наказу МНС від 10.06.2008 N 447. 4. Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання утвореного в розмірі визначеному наказом МНС на відповідний рік але не менше від 10 відсотків фонду посадових окладів. Директор Департаменту економіки і фінансів МНС України М. Ф. Малицька Додаток 2 до пункту 4.1 Примірного договору про організацію державної професійної пожежної охорони МНС України на об'єктах ПЕРЕЛІК статей видатків з заробітної плати які включаються до розрахунку вартості утримання підрозділів МНС на об'єктах N з/п Найменування статей видатків КЕКВ Підстава 1 2 3 4 1 Посадові оклади працівників 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 2 Надбавка за високі досягнення у праці за виконання особливо важливої роботи за складність напруженість у роботі 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.4.1 3 Надбавка за спортивні звання 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.4.3 4 Надбавка за класність 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.4.7 5 Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій посад ; за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу і виконуваних робіт 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.5.1 6 Доплата за роботу в нічний час 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Накази МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.5.2 7 Доплата за використання у роботі дезінфекційних заходів 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.5.5 8 Доплата за роботу в ізольованих захисних дихальних апаратах 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.5.6 9 Доплата водіям за ненормований робочий день 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.5.7 10 Надбавка за вислугу років 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.6 11 Преміювання 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.7.3 12 Матеріальна допомога 1111 Постанова КМУ від 30.08.2002 N 1298 Наказ МНС від 10.07.2006 N 431 п. 1.7.2 13 Нарахування на заробітну плату 1120 Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Примітки: 1. Оплата праці працівників бюджетних установ закладів та організацій МНС посади яких не передбачені наказом МНС від 10.07.2006 N 431 здійснюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки. 2. У разі внесення змін до законодавчих актів з питань заробітної плати протягом року до розрахунку кошторису вносяться відповідні зміни. 3. У разі виконання завдань за умов не передбачених цим переліком до кошторису витрат додаються відповідні розрахунки згідно з постановою КМУ від 30.08.2002 N 1298 наказом МНС від 10.07.2006 N 431 та іншими нормативно-правовими актами Директор Департаменту економіки і фінансів МНС України М. Ф. Малицька