Положення про територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції

Про затвердження Положення про територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11 січня 2010 року N 1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 р. за N 107/17402 Відповідно до пункту 10 Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798 та з метою встановлення правових засад діяльності територіальних органів Державної житлово-комунальної інспекції НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції що додається. 2. Державній житлово-комунальній інспекції О. В. Мазурчак спільно з Юридичним управлінням Мінжитлокомунгоспу І. І. Крилова забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Державній житлово-комунальній інспекції О. В. Мазурчак довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - начальника Державної житлово-комунальної інспекції О. В. Мазурчака. Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра економіки України В. М. Пантелеєнко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11 січня 2010 р. N 1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 р. за N 107/17402 ПОЛОЖЕННЯ про територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції 1. Державні житлово-комунальні інспекції в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі є територіальними органами Державної житлово-комунальної інспекції далі - територіальний орган Держжитлокомунінспекції підзвітними та підконтрольними їй. 2. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції у своїй діяльності керується Конституцією і законами України указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції і законів України актами Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими актами а також цим Положенням. 3. Основними завданнями територіального органу Держжитлокомунінспекції є: участь відповідно до компетенції у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в Автономній Республіці Крим області містах Києві та Севастополі; здійснення в межах своїх повноважень державного нагляду контролю за дотриманням законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства. 4. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції відповідно до покладених на нього завдань в Автономній Республіці Крим області містах Києві та Севастополі: 1 здійснює у межах своїх повноважень: державний контроль за дотриманням: виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг у тому числі суб'єктами природних монополій та суміжних ринків у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення крім суб'єктів господарювання що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії стандартів нормативів норм порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства; власниками/співвласниками житлових будинків квартир приміщень стандартів нормативів норм порядків і правил щодо ведення їх обліку обстеження і паспортизації; суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил стосовно утримання обслуговування експлуатації систем водо- теплопостачання водовідведення газопостачання та іншого інженерного обладнання багатоквартирних житлових будинків утримання обслуговування і використання житлового фонду кількості та якості житлово-комунальних послуг формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги а також у сфері благоустрою населених пунктів та галузі поховання; державний нагляд за виконанням: робіт з утримання обслуговування та використання житлового фонду відповідно до стандартів нормативів норм порядків і правил; інвестиційних і регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства; 2 бере участь у розробленні суб'єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства заходів щодо надійного та безаварійного водо- теплопостачання та водовідведення; 3 розробляє та подає на розгляд Державної житлово-комунальної інспекції далі - Держжитлокомунінспекція : пропозиції щодо формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства в тому числі удосконалення законодавства стандартів нормативів норм порядків і правил у зазначеній сфері та поліпшення умов утримання обслуговування і використання житлового фонду; пропозиції з питань забезпечення і здійснення державного нагляду контролю у сфері житлово-комунального господарства; 4 провадить інформаційну діяльність забезпечує висвітлення актуальних проблем житлово-комунального господарства у місцевих засобах масової інформації; 5 виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 5. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції має право: безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів сфери житлово-комунального господарства незалежно від форм власності; вимагати припинення дій що перешкоджають здійсненню державного нагляду контролю ; складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення приймати рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій до суб'єктів господарювання у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення; видавати в установлених законом випадках суб'єктам господарювання у сфері централізованого водо- теплопостачання та водовідведення приписи щодо усунення виявлених порушень; фіксувати процес здійснення планового позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки; призначати проведення експертизи технічної діагностики обладнання окремих частин обладнання одержувати пояснення довідки документи матеріали відомості з питань що виникають під час здійснення державного нагляду контролю ; залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій за згодою до розгляду питань що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування установ організацій підприємств інформаційні матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань; залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань що належать до його компетенції; скликати наради з питань що належать до його компетенції; брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій що сталися на об'єктах сфери житлово-комунального господарства; передавати органам дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали з питань що належать до його компетенції; здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів. 6. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади що здійснюють державний нагляд контроль у сфері енергозбереження будівництва охорони праці споживання електричної і теплової енергії експлуатації електричних станцій та мереж додержання природоохоронних санітарно-гігієнічних протипожежних та інших вимог передбачених законодавством науково-технічними проектно-конструкторськими установами та громадськими організаціями. 7. При територіальному органі Держжитлокомунінспекції можуть утворюватися групи громадських інспекторів положення про які затверджує начальник Держжитлокомунінспекції. 8. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції очолює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Міністром з питань житлово-комунального господарства України за поданням начальника Держжитлокомунінспекції та за погодженням відповідно з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим головою обласної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Начальник територіального органу Держжитлокомунінспекції має заступників яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку начальник Держжитлокомунінспекції. 9. Начальник територіального органу Держжитлокомунінспекції: здійснює керівництво діяльністю територіального органу Держжитлокомунінспекції несе персональну відповідальність перед Міністром з питань житлово-комунального господарства України і начальником Держжитлокомунінспекції за виконання покладених на нього завдань; призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального органу Держжитлокомунінспекції; розподіляє обов'язки між своїми заступниками; притягає до дисциплінарної відповідальності працівників територіального органу Держжитлокомунінспекції крім своїх заступників; підписує у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру організовує та контролює їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи територіального органу Держжитлокомунінспекції та посадові інструкції працівників; забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю територіального органу Держжитлокомунінспекції вживає заходів щодо її вдосконалення; представляє територіальний орган Держжитлокомунінспекції в органах державної влади органах місцевого самоврядування інших установах та організаціях; здійснює інші повноваження передбачені законодавством та цим Положенням. 10. Начальник територіального органу Держжитлокомунінспекції має право брати участь у засіданнях колегії Держжитлокомунінспекції. 11. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру. 12. Законні вимоги посадових осіб територіального органу Держжитлокомунінспекції обов'язкові для виконання виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг. Посадові особи територіального органу Держжитлокомунінспекції мають службові посвідчення єдиного зразка форма яких затверджується Мінжитлокомунгоспом а також особистий штамп печатку із зазначенням прізвища і найменування територіального органу Держжитлокомунінспекції який вони представляють. 13. Структуру і чисельність працівників територіального органу Держжитлокомунінспекції в межах граничної чисельності працівників Держжитлокомунінспекції затверджує начальник Держжитлокомунінспекції за погодженням з Міністром з питань житлово-комунального господарства України. Штатний розпис і кошторис територіального органу Держжитлокомунінспекції затверджує начальник Держжитлокомунінспекції. 14. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції фінансується за рахунок коштів державного бюджету передбачених на утримання Мінжитлокомунгоспу. 15. Територіальний орган Держжитлокомунінспекції є юридичною особою має самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням а також бланки установленого зразка. Перший заступник Міністра - начальник Держжитлокомунінспекції О. В. Мазурчак