Наказ N 91 від 03.03.2010 р.

Наказ N 91 від 03.03.2010 р. Про затвердження Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації щорічного визначення потреб і формування замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад)

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 03.03.2010 м. Київ № 91 Про затвердження Методичних рекомендацій Відповідно до Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.09 № 385-р п.6 плану заходів на період до 2011 року щодо реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.09 № 1134-р. НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Методичні рекомендації щорічного визначення потреб і формування замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад далі - Методичні рекомендації що додаються. 2. Департаменту місцевого самоврядування та адміністративно- територіального устрою Ганущак Ю.І. розмістити Методичні рекомендації на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду направити їх до заінтересованих центральних органів виконавчої влади обласних рад та держадміністрацій і забезпечувати узагальнення інформації щодо визначення потреб та формування замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ткачука А.Ф. Міністр Василь КУЙБІДА ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 03.03.2010 № 91 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щорічного визначення потреб і формування замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 1.Загальні положення. Методичні рекомендації щорічного визначення органами місцевого самоврядування потреб і формування замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад далі - Методичні рекомендації розроблено на виконання Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8.04.09 № 385-р та плану заходів на період до 2011 року щодо реалізації цієї Концепції затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.09 № 1134-р. Визначення потреб у підвищенні кваліфікації депутатів місцевих рад далі - Депутати передбачає наявність трьох взаємозалежних компонентів а саме: аналіз складу Депутатів; оцінку кількісної та змістовної потреби в підвищенні кваліфікації; обсяги коштів на підвищення кваліфікації. Аналіз складу Депутатів проводиться з метою встановлення їх компетентності щодо здійснення своїх повноважень та планування підвищення кваліфікації. За результатами цієї роботи визначається кількість Депутатів які потребують підвищення кваліфікації та зміст їх підготовки. Замовлення на підвищення кваліфікації Депутатів формується в результаті визначення потреб у підвищенні кваліфікації . Замовником на підвищення кваліфікації є органи місцевого самоврядування далі -Замовник . Замовником визначаються терміни види і форми підвищення кваліфікації відповідно до чинного законодавства та залежно від сфери діяльності Депутата. Мережа навчальних закладів підвищення кваліфікації Депутатів формується на підставі акредитації та ліцензування відповідно до освітньо-професійних та професійних програм підвищення кваліфікації. Основними видами підвищення кваліфікації Депутатів що забезпечують його безперервність є: - навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації за погодженням із основним місцем роботи Депутата ; - навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів; - навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів тренінгів; - стажування в органах місцевого самоврядування ; - навчання за програмами самоосвіти систематичне самостійне навчання . Форми підвищення кваліфікації також визначаються Замовником: очна заочна виїзний семінар тощо. Підвищення кваліфікації за професійними програмами підвищення кваліфікації проводиться для Депутатів не менше одного разу протягом строку здійснення повноважень. Головдержслужба та Мінрегіонбуд проводять моніторинг якості підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад. 2. Порядок визначення потреб і формування замовлення. Визначення потреб у підвищенні кваліфікації розпочинається з розробки обласними радами методики і форми анкети щодо вивчення потреб у підвищенні кваліфікації Депутатів на наступний рік. Анкети розсилаються до міських районних сільських та селищних рад. Обласні ради опрацьовують і узагальнюють потреби обласної районних міських сільських та селищних рад відповідної території. - Верховна Рада Автономної Республіки Крим Київська та Севастопольська міські ради узагальнюють потреби органів місцевого самоврядування відповідного регіону. Кадрова служба обласної ради узгоджує замовлення на підвищення кваліфікації із навчальними закладами що здійснюють підвищення кваліфікації та надає Замовнику інформацію про вартість навчання однієї особи за певною програмою. Підвищення кваліфікації Депутатів проводиться на підставі договорів укладених Замовником з навчальними закладами які мають відповідну ліцензію на здійснення підвищення кваліфікації. Після узгодження з навчальним закладом термінів видів форм навчання плануються у місцевому бюджеті обсяги коштів на ці заходи. Результатом аналізу потреб у підвищенні кваліфікації Депутатів має бути підготовка річного плану-графіка підвищення кваліфікації на наступний рік який розробляється та затверджується обласною радою не пізніше 15 червня. План-графік повинен відображати функціональні групи Депутатів які підвищуватимуть кваліфікацію їх кількість види підвищення кваліфікації кількість годин навчання його терміни і вартість. План-графік підвищення кваліфікації направляється до Головдержслужби та Мінрегіонбуду. 3.Джерела фінансування підвищення кваліфікації. Фінансування підвищення кваліфікації Депутатів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Зазначені видатки місцевих бюджетів не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації враховують кошти для фінансування підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад під час формування показників місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування. Порядок обрахунку фінансових витрат на підвищення кваліфікації За результатами аналізу кількісної потреби у підвищенні кваліфікації Депутатів визначаються окремо обсяги коштів у тому числі на навчання та відрядження за професійними програмами підвищення кваліфікації тематичними постійно діючими семінарами та тематичними короткотерміновими семінарами. Обсяг коштів на навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних постійно діючих семінарів тематичних короткотермінових семінарів тренінгів обраховується відповідно до загальної кількості Депутатів та середньої вартості навчання на одного слухача за конкретною програмою. Середня вартість навчання одної особи обраховується відповідно до загальної вартості конкретної навчальної програми. Для розрахунку загальної вартості за навчальною програмою необхідно враховувати форму навчання кількість слухачів кількість груп термін навчання та передбачити основні показники видатків відповідно до діючих нормативів для бюджетних освітніх установ : оплата праці працівників бюджетних установ викладачів адміністративно - управлінського персоналу ; оплата господарських і канцелярських витрат. Обсяги видатків з відшкодування витрат на відрядження з метою навчання обраховуються відповідно до кількості Депутатів які направляються на навчання за конкретною програмою з урахуванням середньої вартості відрядження на одну особу. Середня вартість відрядження на одну особу визначає загальну суму коштів з урахуванням основних показників відповідно до діючих нормативів для бюджетних установ : добові з урахуванням терміну програми ; проживання в гуртожитку при мінімальній вартості з урахуванням терміну програми ; міжміський транспорт. Мінімальний норматив бюджетної забезпеченості витрат на підвищення кваліфікації одного Депутата встановлюється за єдиними підходами залежно від наведених умов навчання. Директор Департаменту місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Ю.І.Ганущак