Положення про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 3 березня 2010 року N 187 Про затвердження Положення про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України З метою забезпечення функціонування експертної комісії з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України утвореної наказом МОЗ України від 05.06.2009 N 409 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.06.2008 N 300" відповідно до статей 32 та 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую: 1. Затвердити Положення про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України що додається. 2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України головному державному санітарному лікарю АР Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному та повітряному транспорті об'єктів з особливим режимом роботи центральних органів виконавчої влади в галузі оборони внутрішніх справ у справах охорони державного кордону з питань виконання покарань Державного управління справами Служби безпеки України керівникам державних наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю прийняти до керівництва в роботі затверджене цим наказом Положення для врахування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Мухарська Л. М. довести цей наказ до відома керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби державних наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для використання в роботі та забезпечення виконання в межах компетенції. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Головного державного санітарного лікаря України Ситенка М. А. Перший заступник Міністра - Головний державний санітарний лікар України О. М. Біловол ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.03.2010 N 187 ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України 1. Загальні положення 1.1. Експертна комісія з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному державному санітарному лікарі України далі - Експертна комісія що утворена наказом МОЗ від 05.06.2009 N 409 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.06.2008 N 300" на підставі ст. 12 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" призначена для удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби під час розгляду питань щодо встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон далі - СЗЗ для підприємств та виробництв I - III класу небезпеки. 1.2. Засідання Експертної комісії проводяться на базі Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" - Головної наукової установи державної санітарно-епідеміологічної служби України з питань гігієни не рідше 1 разу на місяць. На засіданні повинно бути не менше половини її членів. 2. Мета та завдання Експертної комісії 2.1. Мета роботи Експертної комісії - забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час реалізації містобудівної документації проектів будівництва об'єктів виробничого та іншого призначення пов'язаних з встановленням санітарно-захисних зон або зміною їх розмірів. 2.2. Основним завданням Експертної комісії є комплексний розгляд проектної документації з встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон підприємств та виробництв I - III класу небезпеки і прийняття узгоджених рішень. 3. Склад Експертної комісії 3.1. Склад Експертної комісії визначено наказом МОЗ України від 05.06.2009 N 409 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.06.2008 N 300". 3.2. Зміни до персонального складу Експертної комісії затверджуються наказом Головного державного санітарного лікаря України. 4. Права та обов'язки членів Експертної комісії 4.1. Члени Експертної комісії повинні бути присутніми на засіданнях брати активну участь в обговоренні питань запропонованих до розгляду. 4.2. Члени Експертної комісії мають право на вільний обмін думками з питань які розглядаються на засіданні Експертної комісії знайомитись з усіма матеріалами що обговорюються на засіданні вносити пропозиції. 4.3. Члени Експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 5. Організація роботи Експертної комісії 5.1. Основною формою роботи Експертної комісії є засідання які проводяться за наявності питань що відносяться до компетенції Експертної комісії та виносяться на її розгляд відповідно до підготовлених матеріалів. Засідання Експертної комісії проводяться як правило щомісячно останнього вівторка. У разі необхідності за наявності підготовлених до розгляду звітів про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи призначаються додаткові засідання Експертної комісії. Для попереднього ознайомлення членів комісії з матеріалами що будуть розглядатись на черговому засіданні Експертної комісії порядок денний засідання та звіти про результати робіт для потреб державної санепідекспертизи направляються електронною поштою членам Експертної комісії за 5 днів до засідання. 5.2. На засідання Експертної комісії крім постійних її членів можуть запрошуватись представники закладів держсанепідслужби керівники об'єктів будівництва фахівці проектних установ виконавці експертних робіт та інші спеціалісти до компетенції яких належать розробка та розгляд документів що виносяться на обговорення Експертної комісії. 5.3. Рішення Експертної комісії приймаються простою більшістю голосів від кількості членів Експертної комісії присутніх на засіданні. Прийняті на засіданні Експертної комісії рішення оформляються протоколом засідання Експертної комісії який підписується головою експертної комісії секретарем та членами комісії що були присутні на засіданні. 5.4. Підготовлені за результатами засідання Експертної комісії проекти висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи підписані керівником Експертної комісії надаються головному державному санітарному лікарю України на затвердження при цьому до висновків додаються протоколи експертизи підписані керівником секретарем та членом Експертної комісії який проводив експертизу а також копія протоколу засідання Експертної комісії. 5.5. Копії висновків та протоколів державної санітарно-епідеміологічної експертизи після затвердження та реєстрації направляються секретарем Експертної комісії до відповідних закладів державної санітарно-епідеміологічної служби для керівництва під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні Експертної комісії 6.1. У разі надходження до Головного державного санітарного лікаря України звернення від замовника експертизи щодо розгляду питання встановлення СЗЗ для нових видів виробництв або зміни розмірів СЗЗ для підприємств I - III класу небезпеки Департаментом організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ надсилається лист у три адреси: голові експертної комісії з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів; головному державному санітарному лікарю відповідної адміністративної території для надання до Експертної комісії відомостей про об'єкт експертизи акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта ф. 315/о та наявні результати копії протоколів натурних досліджень стану забруднення навколишнього середовища концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі рівні шуму середовища концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі рівні шуму вібрації ультразвуку електромагнітних та іонізуючих випромінювань тощо у районі розміщення об'єкта експертизи а також інша інформація щодо можливості розміщення об'єкта на визначеній території; замовнику експертизи - до відома. 6.2. Експертна комісія розглядає звіти про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та приймає рішення по кожному об'єкту експертизи з такими варіантами: звіт про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи погоджується; звіт про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи не погоджується з відповідними обґрунтуваннями наданими членами Експертної комісії. 6.3. Організацію підготовки та проведення засідання Експертної комісії здійснює секретар Комісії який готує порядок денний засідання Експертної комісії інформує членів Експертної комісії та інших запрошених її учасників про дату час і місце проведення засідання а також забезпечує ведення і оформлення протоколу засідання Експертної комісії. Начальник відділу санітарно-гігієнічного благополуччя населення Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ М. А. Ситенко