Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 16 лютого 2010 року N 44 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах установах та організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Відповідно до підпункту 17 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах установах та організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу що додаються. 2. Управлінню відомчого контролю та адміністративного забезпечення Н. І. Майстренко довести цей наказ до відома підприємств установ організацій що віднесені до сфери управління Міністерства. 3. Сектору інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Березіна С. В. забезпечити розміщення наказу на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О. Ю. Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.02.2010 N 44 Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах установах та організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу 1. Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу розроблені відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 з метою надання правової допомоги сприяння ефективної діяльності та вдосконалення роботи юридичної служби підприємства установи організації що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу далі - підприємства . 2. Основним завданням юридичної служби підприємства є організація правової роботи спрямованої на правильне застосування на підприємстві нормативно-правових актів та інших документів неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства інших нормативних актів підприємством його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків а також представлення інтересів підприємства в судах. 3. У своїй діяльності юридична служба підприємства керується Конституцією та законами України указами Президента України і постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України актами Кабінету Міністрів України міжнародними договорами України Загальним положенням про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади державного підприємства установи та організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 статутом підприємства іншими нормативно-правовими актами. 4. Юридична служба підприємства утворюється як самостійний структурний підрозділ вид якого залежить від обсягу характеру та складності правової роботи управління відділ сектор або вводиться посада юрисконсульта відповідної категорії далі - юридична служба . 5. Юридична служба підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства. Порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства визначається керівником підприємства. 6. На посаду керівника юридичної служби підприємства призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як три роки. 7. Претендент на посаду керівника юридичної служби юрисконсульта підприємства проходить погодження в Юридичному управлінні Мінжитлокомунгоспу згідно з Порядком погодження Юридичним управлінням кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби юрисконсульта урядового органу у системі Мінжитлокомунгоспу його територіальних органів і підприємств установ організацій що належать до сфери управління Міністерства затвердженого наказом від 05.08.2009 N 240. 8. Юридична служба підприємства постійно співпрацює з юридичною службою Мінжитлокомунгоспу отримує методичну допомогу консультації та роз'яснення з правових питань що належать до компетенції Міністерства тощо. Підприємство з метою підвищення професійного рівня працівників юридичної служби може подавати пропозиції юридичній службі Міністерства щодо рекомендованої тематики семінарів що регулярно проводяться для працівників юридичних служб підприємств. 9. Підприємство зобов'язане створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби підприємства забезпечувати їх окремим приміщенням телефонним та електронним зв'язком сучасними комп'ютерами та оргтехнікою транспортом для виконання службових обов'язків нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами іншими посібниками та літературою з правових питань електронною системою інформаційно-правового забезпечення а також доступом до інформаційних баз. 10. Юридична служба підприємства відповідно до покладених на неї завдань: 1 забезпечує правильне застосування і виконання на підприємстві нормативно-правових актів та інших документів подає керівнику підприємства пропозиції щодо вирішення правових питань пов'язаних з діяльністю підприємства; 2 розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства; 3 проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів підготовлених структурними підрозділами підприємства погоджує візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством; 4 проводить разом із структурними підрозділами підприємства роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством; 5 інформує керівника підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів визнання їх такими що втратили чинність або скасування; 6 організовує роботу пов'язану з укладенням договорів контрактів бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням дає правову оцінку проектам таких договорів контрактів . Проекти договорів контрактів погоджуються візуються юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб що їх заміщують; 7 бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань; 8 організовує претензійну та позовну роботу проводить аналіз її результатів; 9 здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій; 10 сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень зазначених у документах прокурорського реагування судових рішеннях відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів; 11 подає керівникові підприємства: пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства; висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей дебіторської заборгованості непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач крадіжок безгосподарності випуску недоброякісної продукції псування майна; 12 розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок проведених правоохоронними і контролюючими органами; 13 сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціальних питань; 14 разом із заінтересованими структурними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни забезпечення охорони праці на виробництві; 15 надає правову допомогу працівникам підприємства які потребують соціального захисту; 16 забезпечує правильне застосування норм трудового житлового пенсійного та іншого законодавства що стосуються прав і законних інтересів працівників підприємства подає пропозиції керівникові підприємства щодо поновлення порушених прав; 17 веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 18 збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 19 організовує і проводить роботу спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників підприємства роз'яснює практику застосування законодавства надає консультації з правових питань; 20 надає правову допомогу в процесі створення освоєння та впровадження науково-технічних розроблень новітніх технологій а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції робіт послуг. 11. Юридична служба підприємства має право: 1 перевіряти дотримання законності структурними підрозділами підприємства; 2 одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства необхідні для виконання покладених на неї завдань документи інформацію довідки розрахунки інші матеріали; 3 залучати за згодою керівника підприємства спеціалістів з метою підготовки проектів актів інших документів а також розроблення та здійснення заходів які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань; 4 інформувати керівника підприємства про покладення на юридичну службу обов'язків що виходять за межі її компетенції а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами підприємства матеріалів на вимогу юридичної служби. 12. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність із законодавством проектів актів наказів розпоряджень підприємства та інших документів є обов'язковими для розгляду керівником підприємства та його структурними підрозділами. 13. Працівник юридичної служби підприємства у разі неналежного виконання покладених на нього завдань несе відповідальність згідно із законодавством. 14. З метою забезпечення узагальнення та подання у встановлені строки Міністерству юстиції інформації щодо складу та структури юридичної служби підприємств фахового та освітнього рівня працівників юридичної служби а також з метою координації правової роботи підприємств здійснення методичного керівництва підприємство здійснює постійне звітування Мінжитлокомунгоспу з наступних питань: 1 щомісяця до 20 числа кожного місяця подає інформацію до юридичної служби Мінжитлокомунгоспу про стан претензійно-позовної роботи підприємства за встановленою формою згідно з додатком 1; 2 щомісяця кожного першого числа наступного місяця подає інформацію до юридичної служби Мінжитлокомунгоспу про видані розпорядчі документи з основної діяльності підприємства накази а також укладені договори в тому числі інвестиційні оренди тощо за встановленою формою згідно з додатком 2; 3 щопівроку кожного першого червня та першого грудня поточного року подає інформацію до юридичної служби Мінжитлокомунгоспу про структуру та склад юридичної служби за встановленою формою згідно з додатком 3. Начальник Юридичного управління І. І. Крилова Додаток N 1 до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Інформація про претензійну роботу підприємства назва підприємства установи організації N Сторони претензійних вимог Предмет претензії короткий зміст претензійних вимог Сума претензії Результат розгляду претензії Інформація про позовну роботу підприємства назва підприємства установи організації N Назва суду в якому розглядається справа та номер справи Предмет позову сторони та короткий зміст позовних вимог Стадія розгляду справи Результат розгляду справи Додаток N 2 до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Інформація про видані розпорядчі документи з основної діяльності накази * назва підприємства установи організації N Дата наказу Номер наказу Назва наказу короткий зміст Інформація про укладені договори назва підприємства установи організації N Назва договору Предмет договору Контрагент Термін дії договору Сума договору * Накази з основної діяльності видають з питань: - утворення реорганізації ліквідації перейменування зміни діяльності організацій або їх структурних підрозділів постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій; - затвердження/внесення змін до статутів положень структури і штатної чисельності штатного розкладу інструкцій правил планів тощо; - надання посадовим і службовим особам організації певних прав і повноважень наприклад: "Про надання заступнику директора права підпису службових документів від імені організації" "Про надання головному бухгалтеру повноважень з розпорядження коштами організації" тощо . Додаток N 3 до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах установах організаціях що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу Інформація про структуру та склад юридичної служби у назва підприємства установи організації Проведено стажувань працівників юрслужби підприємства Штатна чисельність працівників юрслужби підприємства Фактично працівників юрслужб підприємств в тому числі на договірних засадах Кількість вакантних посад Контактний телефон юриста