Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.02.2010 р. N 12/19-2-8-14-1375 Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Про регіональні програми будівництва придбання доступного житла Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1249 Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено розробити та затвердити регіональні програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України як державний замовник і виконавець Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки та провідний орган в системі центральних органів виконавчої влади з питань регіонального розвитку будівництва та архітектури розробило і надсилає для керівництва в роботі Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва придбання доступного житла. Методичні рекомендації розміщено на офіційному сайті Мінрегіонбуду у розділі "Державна підтримка будівництва житла". Додаток: на арк. Міністр В. Куйбіда Додаток Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки 1. Загальні положення 1.1 Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки далі - Методичні рекомендації розроблено з урахуванням загальних підходів до застосування програмно-цільового методу планування визначених Законом України "Про державні цільові програми" постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" та на основі Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм моніторингу та звітності про їх виконання затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367. 1.2 Ці Методичні рекомендації визначають загальні підходи до розроблення регіональних цільових програм будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки далі - програми . 2. Підготовка проекту програми 2.1 Проект програми готується Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями самостійно або спільно із заінтересованими науковими та громадськими організаціями підприємствами установами які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми. Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися робочі групи. 2.2 Проект програми повинен містити такі розділи: паспорт програми; визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма; мета програми; обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми; перелік завдань і заходів програми строки етапи та результативні показники її виконання; обсяги та джерела фінансування програми; координація та контроль за ходом виконання програми. 2.2.1 Паспорт програми Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Методичних рекомендацій і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми назва рішення про розроблення відомості про розробника та перелік співрозробників програми відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці строк виконання обсяги та джерела фінансування . 2.2.2 Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 5 останніх років із посиланням на джерела інформації наприклад щодо кількості сімей та одинаків які перебувають на квартирному обліку динаміки та джерел забезпечення їх житлом середньої забезпеченості житлом на одну особу обсягів введення в експлуатацію житла інших якісних та кількісних показників що характеризують проблему забезпечення житлом у регіоні . До текстової частини додається інформація про обсяг потреби щодо забезпечення житлом громадян у розрізі регіонів за формою згідно з додатком 2. 2.2.3 Мета програми Мета програми має корелюватися з метою Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249. 2.2.4 Шляхи і способи розв'язання проблеми У цьому розділі зазначаються шляхи методи і засоби розв'язання проблеми на основі відповідного розділу Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки за виключенням позицій які не відносяться до компетенції місцевих органів виконавчої влади а також власні напрямки діяльності з урахуванням специфіки регіону. 2.2.5 Перелік завдань і заходів програми строки етапи та результативні показники її виконання Програма виконується трьома етапами. На першому етапі 2010 - 2011 роки передбачається формування нормативно-правової бази та апробація механізму фінансування будівництва доступного житла передбаченого програмою шляхом реалізації пілотних проектів. На другому етапі 2012 - 2014 роки передбачається розгортання будівництва придбання доступного житла на виділених для цього земельних ділянках. На третьому етапі 2015 - 2017 роки передбачається запровадження нового фінансово-економічного механізму підтримки будівництва придбання доступного житла що дасть можливість збільшити обсяги такого будівництва. Завдання і заходи з виконання програми які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей програми готуються згідно з додатком 3. Окремі заходи які містять кількісні та якісні показники що характеризують результати виконання програми та підтверджуються формами державних статистичних спостережень бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми аналіз досягнутих результатів та витрат мають бути представлені у вигляді розгорнутих таблиць у розрізі регіонів додаток 4 додаток 5 . 2.2.6 Обсяги та джерела фінансування програми Прогнозні обсяги фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми зазначаються у паспорті програми додаток 1 . Прогнозні обсяги фінансування програми у розрізі регіонів по роках готуються за формою згідно з додатком 6. 2.2.7 Координація та контроль за ходом виконання програми У цьому розділі зазначається орган який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання визначає порядок взаємного інформування із зазначенням конкретних строків звітування тощо. 2.3 Додатки 1 - 6 а також позиції відмічені у Переліку рекомендованих завдань і заходів наведеному у додатку 8 значком * є обов'язковими для включення до програми як такі що враховуються при здійсненні аналізу результативності виконання регіональних та Державної цільової соціально-економічної програм будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. 3. Затвердження та виконання програми 3.1 Після проходження експертизи та погодження у встановленому порядку проект програми затверджується рішенням сесії Верховної Ради АР Крим обласної Київської та Севастопольської міської рад у якому обов'язково вказуються обсяг фінансування програми строк її виконання відповідальний виконавець програми строки та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях органу місцевого самоврядування тощо. 3.2 Показники програми включаються до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону. 3.3 Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі. 3.4 Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів. 3.5 Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів включення додаткових заходів і завдань уточнення показників обсягів і джерел фінансування переліку виконавців строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо. Проект змін до програми проходить експертизу погоджується та затверджується у такому ж порядку як і проект програми. 3.6 Щорічні та проміжні звіти про результати виконання програми подаються Мінрегіонбуду у визначені ним терміни за встановленими формами. Директор Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС О. М. Непомнящий Додаток 1 ПАСПОРТ регіональної цільової програми будівництва придбання доступного житла у області на 2010 - 2017 роки 1. Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 2. Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження програми 3. Розробник програми 4. Співрозробники програми 5. Керівник програми 6. Відповідальний виконавець програми 7. Учасники співвиконавці програми 8. Строк та етапи реалізації програми 9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми Джерела фінансування Обсяг фінансування млн. грн. У тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Державний бюджет* Місцеві бюджети** Інші джерела кошти населення *** Усього * включається показник по відповідному регіону з додатка 7; ** включаються показники за графами 4 - 12 позиції "Усього" з додатка 6; *** вираховується пропорційно до суми обсягів фінансування з державного і місцевого бюджету враховуючи що частка бюджетних коштів складає 30 % а коштів населення - 70 % від загальних обсягів фінансування а саме: державний бюджет + місцевий бюджет х Коефіцієнт 2 33. Додаток 2 Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів Найменування району населеного пункту* Кількість сімей та одинаків які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року усього з них мають право на забезпечення доступним житлом** Усього * включаючи дані по району разом і по кожному місту та районному центру окремо. ** відповідно до Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 право на надання державної підтримки мають громадяни які перебувають на обліку як такі що потребують поліпшення житлових умов та середньомісячний сукупний доход яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні. При цьому слід враховувати що державна підтримки здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30 % вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян що унеможливлює участь у програмі громадян які перебувають на соціальному квартирному обліку середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму . До запровадження Єдиного державного реєстру громадян які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків кількість громадян які мають право на забезпечення доступним житлом для потреб цього додатка обчислюється розрахунково: як 60 % від загальної кількості сімей та одинаків які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2010. Додаток 3 Завдання і заходи з виконання регіональної цільової програми будівництва придбання доступного житла у області на 2010 - 2017 роки N пп Найменування заходу* Строк виконання заходу Виконавці * перелік рекомендованих завдань і заходів з виконання програми наведений у додатку 8. Зазначений перелік не є вичерпним та має бути доповнений власними заходами з урахуванням специфіки регіону. Заходи відмічені у переліку значком * є обов'язковими для включення до програми як такі що враховуються при здійсненні аналізу результативності виконання регіональних та Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. Додаток 4 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання регіональної цільової програми будівництва придбання доступного житла у області I. Загальна площа житла яку планується побудувати придбати Кількість житла яке планується побудувати придбати всього: у тому числі за роками: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів кількість квартир загальна площа кв. метрів Мінімальні показники розподілу за роками у розрізі регіонів житла яке планується побудувати придбати в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 наведені у додатку 3 до Державної програми. Планові показники регіональних цільових програм можуть відрізнятися від показників Державної програми в залежності від запланованих обсягів коштів місцевих бюджетів і відповідно загальних обсягів фінансування регіональних програм. При здійсненні розрахунків слід врахувати що: вартість 1 кв. метра загальної площі житла у гривнях за регіонами наведена у додатку 5 до Державної програми; середня розрахункова площа однієї квартири становить 62 5 кв. метри. Пропонується такий алгоритм здійснення розрахунків. 1. Обраховується загальна площа житла яке планується побудувати придбати шляхом ділення загального обсягу фінансування позиція "Усього" додатка 1 на вартість 1 кв. метра загальної площі житла наведену у додатку 5 до Державної програми. 2. Загальну кількість квартир всього і за роками отримуємо шляхом ділення загальної площі на розрахункову площу однієї квартири 62 5 кв. метри . II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян Найменування категорії громадян Вид житла доступне службове загального призначення Кількість житла яке планується побудувати придбати Примітка кількість квартир Загальна площа кв. метрів Перелік категорій громадян та види житла яким кожна з них забезпечуватиметься в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 наведені у частині другій додатка 2 Забезпечення житлом окремих категорій громадян та додатку 4 Очікувані результати до Державної програми. Розподіл житла за категоріями здійснюється у рамках загальної кількості житла яку планується побудувати придбати зазначеної у частині першій цього додатка. Інформація щодо розподілу у розрізі регіонів планових показників забезпечення доступним житлом категорій громадян які перебувають на квартирному обліку за місцем служби а також надана виконавцями Державної програми потреба у службовому житлі наведені у додатку 9. Додаток 5 ПЕРЕЛІК* земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла у області Адреса земельної ділянки Площа земельної ділянки га Найменування та адреса організації якій виділена земельна ділянка Рішення сесії органу місцевого самоврядування про землевідведення Плановий початок і завершення будівництва роки Примітка * Всі земельні ділянки виділені рішенням сесії під будівництво доступного житла вносяться до цього додатка до програми. У разі відсутності на цей час таких земельних ділянок додаток не готується. Щороку після проведення оцінки результатів виконання програми показники цього додатка уточнюються. При виділенні земельних ділянок під будівництво доступного житла має бути забезпечено контроль зі їх цільовим використанням та прийнято необхідні рішення щодо унеможливлення використання таких земель для інших цілей. Додаток 6 ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ фінансування регіональної цільової програми будівництва придбання доступного житла у області на 2010 - 2017 роки Найменування району міста обласного підпорядкування Загальний обсяг* фінансування млн. грн. у тому числі: державний бюджет** місцевий бюджет*** розподіл коштів місцевих бюджетів за роками інші джерела**** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Усього * загальний обсяг фінансування за програмою графа 2 вираховується як сума граф 3 4 і 13 коштів державного бюджету місцевого бюджету та інших джерел фінансування кошти населення . ** планові обсяги фінансування з державного бюджету за регіонами відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 наведені у графі 2 додатка 7. Їх потрібно розподілити між районами і містами у графі 3 без розбивки за роками. *** графи 4 - 12 кошти місцевих бюджетів формуються за поданням місцевих органів виконавчої влади з розбивкою за роками. **** Обсяг видатків за графою 13 інші джерела якими є залучені кошти населення по кожному району місту і в цілому за програмою вираховується пропорційно до суми обсягів фінансування з державного і місцевого бюджету враховуючи що частка бюджетних коштів складає 30 % а коштів населення - 70 % від загальних обсягів фінансування а саме: по кожній стрічці показник у графі 13 дорівнює сумі показників граф 3 і 4 помноженій на коефіцієнт 2 33. Додаток 7 Планові розрахункові індикативні обсяги фінансування з державного бюджету видатків на будівництво придбання доступного житла шляхом надання громадянам державної підтримки відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки Найменування регіону міста Разом млн. грн. У тому числі за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всього 23234 8 1028 15 1150 6 1967 3 2293 3 2987 6 3911 9 4520 1 5375 9 АР Крим 346 66 16 43 17 07 29 40 34 15 44 57 58 38 67 44 80 28 Вінницька 298 37 14 08 14 77 25 25 29 46 38 36 50 19 58 04 69 08 Волинська 893 61 38 73 44 28 75 63 88 14 114 94 150 47 173 85 206 78 Дніпропетровська 553 66 26 99 27 37 46 92 54 67 71 24 93 22 107 67 128 01 Донецька 2154 36 88 03 106 35 182 47 212 46 277 18 362 81 419 30 498 60 Житомирська 359 03 17 61 17 82 30 47 35 42 46 13 60 44 69 80 83 02 Закарпатська 273 74 25 82 13 55 23 19 26 97 35 23 46 02 53 18 63 19 Запорізька 1461 85 66 90 72 38 123 79 144 28 188 03 246 10 284 39 338 16 Івано-Франківська 203 03 10 56 10 06 17 20 20 02 26 09 34 21 39 50 46 92 Київська 184 95 7 04 9 14 15 68 18 20 23 79 31 07 35 93 42 97 Кіровоградська 365 56 18 78 18 15 31 02 36 12 47 00 61 57 71 06 84 43 Луганська 1176 72 49 29 58 29 99 66 116 14 151 35 198 12 228 92 272 23 Львівська 1911 96 80 98 94 75 161 89 188 50 245 80 321 96 372 05 442 48 Миколаївська 676 03 30 52 33 57 57 24 66 76 86 94 113 82 131 46 156 33 Одеська 1016 35 42 25 50 36 86 04 100 38 130 69 171 12 197 79 235 05 Полтавська 603 77 29 34 29 94 51 12 59 65 77 65 101 58 117 43 139 62 Рівненська 524 35 23 47 26 02 44 39 51 75 67 44 88 25 102 01 121 29 Сумська 1082 24 45 77 53 55 91 58 106 86 139 20 182 22 210 57 250 41 Тернопільська 195 34 8 22 9 66 16 45 19 29 25 12 32 86 37 92 45 41 Харківська 1652 38 70 42 81 90 139 89 163 18 212 50 278 18 321 43 382 24 Херсонська 523 53 25 82 25 97 44 26 51 67 67 36 88 12 101 81 121 11 Хмельницька 224 34 11 74 11 09 18 96 22 11 28 80 37 78 43 60 52 03 Черкаська 509 87 23 47 25 26 43 09 50 40 65 56 85 86 99 15 117 97 Чернівецька 518 08 24 65 25 70 43 89 51 20 66 63 87 19 100 71 119 80 Чернігівська 585 03 26 99 29 02 49 53 57 73 75 25 98 52 113 78 135 29 м. Київ 4743 53 196 01 234 77 401 67 468 36 609 47 798 76 923 11 1097 77 м. Севастополь 196 45 8 22 9 76 16 63 19 42 25 27 33 08 38 20 45 41 Додаток 8 ПЕРЕЛІК рекомендованих завдань і заходів з виконання регіональної цільової програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки Найменування заходу Строк виконання заходу Примітка 1. Проведення широкого обговорення прес-конференцій круглих столів тематичних дискусій з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній банківських установ громадських організацій експертів і вчених тощо 2010 - 2011 роки 2. Забезпечення інформування громадян які перебувають на квартирному обліку про можливість їх участі у програмі будівництва придбання доступного житла та порядок надання державної підтримки 2010 та наступні роки 3. Здійснення відбору громадян які мають право на надання державної підтримки для будівництва придбання доступного житла та формування списків таких осіб* 2011 та наступні роки 4. Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку Після запровадження Єдиного реєстру 5. Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів* 2010 - 2017 роки 6. Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням* Постійно 7. Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва забудовниками земельних ділянок які надані під будівництво доступного житла для інших цілей* Постійно 8. Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови 2010 - 2017 роки 9. Створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду економічних проектів житлової забудови рекомендованих для масового застосування* 2010 - 2011 роки 10. Розроблення проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними конструктивними та технічними рішеннями що відповідають параметрам доступного житла з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів 2010 - 2011 роки 11. Передбачення видатків на виконання визначених програмою заходів виходячи з можливостей місцевих бюджетів* щорічно при формуванні місцевих бюджетів 12. Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника забудовника що здійснює будівництво доступного житла від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла Постійно 13. Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови так і на вільних земельних ділянках Постійно 14. Формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва* 2010 рік 15. Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій* Постійно 16. Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів стінових оздоблювальних утеплювальних та покрівельних матеріалів інженерного обладнання автономних систем інженерного забезпечення санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності інших будівельних виробів і матеріалів* Постійно 17. Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла* 2010 - 2011 роки 18. Забезпечення за період дії програми будівництва придбання тис. м2 доступного житла у регіонах згідно з додатком 4 до програми* 2010 - 2017 роки Включаючи п. 17 19 і 20 19. Добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва придбання доступного житла 2010 - 2017 роки 20. Проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів переплануванням та тепловою модернізацією а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло 2010 - 2017 роки 21. Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства встановлених нормативів правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян які мають право на надання державної підтримки* Постійно Зазначений Перелік не є вичерпним. Рекомендовані заходи мають бути конкретизовані доповнені якісними і кількісними показниками а також іншими заходами з урахуванням особливостей регіону та можливостей місцевих бюджетів. Позиції відмічені значком * є обов'язковими для включення до програми як такі що враховуються при здійсненні аналізу результативності виконання регіональних та Державної цільової соціально-економічної програм будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки. Додаток 9 Планові розрахункові показники забезпечення доступним житлом категорій громадян які перебувають на квартирному обліку за місцем служби та потреба у службовому житлі відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла на 2010 - 2017 роки Найменування регіону Кількість квартир що планується побудувати придбати для: забезпечення доступним житлом військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби Державної кримінально-виконавчої служби посадових осіб митної служби прирівняних до них осіб забезпечення службовим житлом вчених та працівників Національної академії наук України забезпечення службовим житлом молодих спеціалістів державних підприємств космічної галузі АР Крим 200 20 0 області: Вінницька 250 0 0 Волинська 1446 0 0 Дніпропетровська 171 67 3400 Донецька 626 130 0 Житомирська 923 0 0 Закарпатська 1085 7 0 Запорізька 885 3 0 Івано-Франківська 211 1 0 Київська 530 24 0 Кіровоградська 328 0 0 Луганська 261 4 0 Львівська 3338 355 0 Миколаївська 1298 5 0 Одеська 3655 65 0 Полтавська 906 2 0 Рівненська 355 0 0 Сумська 436 5 0 Тернопільська 173 0 0 Харківська 1406 335 0 Херсонська 258 2 0 Хмельницька 1358 0 0 Черкаська 992 2 0 Чернівецька 1116 2 0 Чернігівська 1431 2 0 міста: 0 Київ 3072 2640 0 Севастополь 790 76 0 Разом 27500 3747 3400