Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 17 березня 2010 року N 238 Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання закладами санітарно-епідеміологічної служби Відповідно до статті 21 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з метою удосконалення проведення гігієнічного навчання та вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворювань поширенню інфекційних масових неінфекційних захворювань отруєнь у тому числі харчових наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами обслуговуванням населення далі - Методичні рекомендації що додаються. 2. Установити що ведення електронного реєстру громадян які пройшли гігієнічне навчання далі - електронний реєстр покладається на Державне підприємство "Навчально-методичний центр проблем гігієни". 3. Виконуючому обов'язки директора Державного підприємства "Навчально-методичний центр проблем гігієни" Росаді М. О. забезпечити: 3.1. Санітарно-епідеміологічні заклади АР Крим областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному та повітряному транспорті обліковою комп'ютерною програмою для ведення реєстру осіб які пройшли гігієнічне навчання та іншими методично-інформаційними матеріалами на договірних засадах. 3.2. Спільно з фахівцями санітарно-епідеміологічних закладів проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами та обслуговуванням населення згідно з затвердженими Методичними рекомендаціями. 3.3. Постійний моніторинг проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами та обслуговуванням населення. 4. Головним державним санітарним лікарям АР Крим областей міст Києва та Севастополя районів міст районів у містах на водному залізничному та повітряному транспорті забезпечити: 4.1. дотримання вимог Методичних рекомендацій для закладів санітарно-епідеміологічної служби; 4.2. проведення гігієнічного навчання відповідно до методичних матеріалів наданих ДП "Навчально-методичний центр проблем гігієни"; 4.3. внесення відомостей до електронного реєстру; 4.4. у місячний термін укладення договорів з Державним підприємством "Навчально-методичний центр проблем гігієни" МОЗ України на інформаційно-технічні послуги у встановленому законодавством порядку; 4.5. врахування у кошторисі видатків на технічно-організаційний супровід ведення реєстру в інформаційній мережі у спеціальному фонді за КЕКВ 1134 "Оплата послуг крім комунальних "; 4.6. проведення навчання відповідальних осіб з питань організації та проведення гігієнічного навчання; 4.7. організацію проведення перевірок рівня гігієнічних знань на підконтрольних підприємствах. 5. Установити що електронний реєстр є невід'ємною частиною проведення гігієнічного навчання. 6. Директору Департаменту кадрової політики освіти і науки Банчуку М. В. забезпечити постійний контроль за організацією проведення якісного гігієнічного навчання. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра головного державного санітарного лікаря України Біловола О. М. Міністр З. М. Митник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 17.03.2010 N 238 Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами обслуговуванням населення 1. Загальні положення 1.1. Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України з питань проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами обслуговуванням населення далі - Методичні рекомендації розроблені відповідно до: - статті 21 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; - статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"; - статті 10 "Основ законодавства України про охорону здоров'я". 1.2. Методичні рекомендації не містять нових правових норм які зачіпають права свободи та законні інтереси громадян підприємств та організацій і не можуть використовуватися для визначення їх зобов'язань перед державою. 1.3. Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам та відповідальним особам закладів санітарно-епідеміологічної служби України в організації та проведенні гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами обслуговуванням населення далі - декретований контингент . 1.4. Методичні рекомендації визначають порядок проведення закладами санітарно-епідеміологічної служби України безперервного навчання декретованого контингенту який підлягає обов'язковим медичним оглядам. 2. Проведення гігієнічного навчання 2.1. Гігієнічне навчання декретованого контингенту проводять відповідальні особи закладів санітарно-епідеміологічної служби України. 2.2. Гігієнічне навчання проводиться відповідно до розроблених Підприємством інструктивно-методичних матеріалів для працівників закладів: громадського харчування - 33 години побутового обслуговування населення - 25 годин продовольчої торгівлі - 28 годин та дошкільних навчальних закладів - 32 години. 2.3. Для забезпечення достатнього рівня знань окремих працівників декретованого контингенту гігієнічне навчання може проводитись дистанційно за індивідуальним планом згідно з комп'ютерними електронними курсами дистанційного навчання розробленими Підприємством. 2.4. До навчання допускаються особи які мають належним чином оформлену особову медичну книжку надали документ який підтверджує сплату за навчання та внесені до електронного реєстру Підприємства. 2.5. Особи які допустили порушення вимог санітарного законодавства повторно проходять гігієнічне навчання за індивідуальним планом та складають залік. 2.6. Плата за навчання проводиться згідно з тарифами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351 "Про затвердження тарифів прейскурантів на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" відповідно до кількості годин. 3. Складання заліку 3.1. Особи які пройшли повний курс гігієнічного навчання та не мають пропусків занять або якщо навчання відбувалось дистанційно за індивідуальною програмою складають залік з санітарного мінімуму. 3.2. Залік з санітарного мінімуму проводить відповідальна особа закладів санепідслужби у вигляді усної співбесіди або тестового контролю згідно з наданими Підприємством методичними матеріалами і затвердженим переліком питань не менше 35 . 3.3. Залік вважається складеним якщо особа правильно відповіла на 25 і більше питань. 3.4. Результати заносяться до журналу складання заліку з санітарного мінімуму та електронного реєстру громадян які пройшли гігієнічне навчання. 3.5. У разі незадовільного складання заліку особа проходить повторне гігієнічне навчання за індивідуальним планом. 3.6. Після складання заліку в особову медичну книжку в графу "відмітка про залік" сторінка 27 вноситься відмітка голографічний елемент яка засвідчується підписом лікаря який приймав залік та завіряється печаткою санітарно-епідеміологічного закладу. Ведення електронного реєстру Держатель електронного реєстру - Міністерство охорони здоров'я України. Адміністратор електронного реєстру - Державне підприємство "Навчально-методичний центр проблем гігієни" МОЗ України далі - Адміністратор яке здійснює заходи з інформаційного технічного технологічного забезпечення створення та супроводу програмного забезпечення ведення електронного реєстру проходження декретованим контингентом гігієнічного навчання та забезпечує збереження та захист даних що містяться в автоматизованій системі електронного реєстру. Реєстратори електронного реєстру - заклади санітарно-епідеміологічної служби які уклали відповідні договори з Адміністратором та мають доступ до електронного реєстру через інформаційну мережу Адміністратора щодня вносять відомості до електронного реєстру про проходження гігієнічного навчання декретованого контингенту. Внесення відомостей та взаємодія з Адміністратором проводяться Реєстратором відповідно до Інструкції про користування електронним реєстром. Директор Департаменту кадрової політики освіти і науки М. В. Банчук