ДСТУ 2411-94

ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Київським політехнічним інститутом ВНЕСЕНО Міністерством освіти України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ! ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 69 від 30 березня 1994 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Основні положення 3 Загальні поняття 4 Види дробарок 5 Основні виконання дробарок 6 Загальні конструктивні элемента дробарок Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів ДОДАТОК А довідковий ДСТУ 2411-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДРОБАРКИ Терміни та визначення ДРОБИЛКИ Термины и определения CRUSHERS Terms and definitions Чинний від 1995-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стадарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі дроблення матеріалів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті с обов'язковими для використання в усіх видів нормативній документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт зі стандартизації або у разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів зі стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2 1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Недозволені до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках з позначкою «Нд» Терміни-синоніми без позначок «Нд» подані як довідкові і не є стандартизованими. 2.2 Подані визначення можна в разі необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти які вводять до обсягу визначуваного поняття Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять визначених у стандарті. 2.3 У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en французькі fr і російські ru відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. 2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів. 2.5 Схему класифікації дробарок наведено в додатку А. 2.6 Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом терміни-синоніми курсивом. 3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 3.1 дроблення Руйнування твердого кускового матеріалу на дрібні куски de en fr ru Zerkleinerung crushing concassage дробление Разрушение твердого кусковoго материала на мелкие куски 3.2 дробарка Машина для дроблення de en fr ru Brecher crusher concasseur дробилка Машина для дробления 4 ВИДИ ДРОБАРОК 4.1 щокова дробарка Дробарка дробления в якій здійснюється стисненням матеріалу між щоками de en fr ru Backenbrecher jaw crusher concasseur ? m?choircs щековая дробилка Дробилка дробление в которой осуществляется сжатием материала между щеками 4.2 конусна дробарка Дробарка дроблення в якій здійснюється стисненням матеріалу між поверхнями розташованих один в одному і протилежно направлених вершинами конусів внутрішній із яких є обертовим de en fr ru Kegelbrecher guratory crusher concasseur ? c?ne конусная дробилка Дробилка дробление в которой осуществляется сжатием материала между конусами расположенными один внутри другого 4.3 валкова дробарка Дробарка дроблення в якій здійснюється стисненням матеріалу між обертовими валками або між валком і нерухомою плитою. Примітка. Залежно від числа валків дробарку називають: «Одновалкова» «Двовалкова» Тривалкова» і т. д. de en fr ru Walzenbrecher roll crusher concasseur ? cylindres валковая дробилка Дробилка дробление в которой осуществляется сжатием материала между вращающимися валками или валком и неподвижной плитой. Примечание. В соответствии с числом валков дробилке присваивают наименования; «Одмовалковая» «Двухвалковая» «Трех валковая» и т. д. 4.4 роторна дробарка Дробарка дроблення в якій здійснюється ударами бил жорстко закріплених на роторі який обертається навколо горизонтальної осі. Примітка. Залежно від числа роторів дробарку називають: «Однороторна» «Двороторна» «Трироторна» і т. д. de en fr ru Prallbrecher impactor concasseur ? percussion роторная дробилка Дробилка дробление в которой осуществляется ударами бил жестко закрепленных на вращающемся вокруг горизонтальной оси роторе. Примечание. В соответствии с числом роторов дробилке присваивают наименования: «Однороторная» «Двухроторная» «Трехроторная» и т. д. 4.5 молоткова дробарка Дробарка дроблення в якій здійснюється ударами молотків шарнірно закріплених на обертовому роторі. Примітка. Залежно від числа роторів дробарку називають: «Однороторна молоткова дробарка» «Двороторна молоткова дробарка» «Трироторна молоткова дробарка» і т. д. de en fr ru Hammerbrecher hammermill concasseur ? marteaux arlicules молотковая дробилка Дробилка дробление в которой осуществляется ударами молотков шарнирно закрепленных на вращающемся роторе. Примечание. В соответствии с числом роторов дробилке присваивают наименования: «Однороторная молотковая дробилка» «Двухроторная молотковая дробилка» « Трех роторная молотковая дробилка» и т. д. 5 ОСНОВНІ ВИКОНАННЯ ДРОБАРОК 5.1 одкоступінчаста дробарка Дробарка в якій оздроблюваний матеріал надходить одноразово на основний робочий орган чи групу основних робочих органів. Примітка. Основним робочим органом дробарки є складальна одиниця чи середовище що передає енергію кускам роздроблюваного матеріалу під час безпосереднього з ним контакту de en fr ru Einstufenbrecher single-stage crusher concasseur ? stade unique одноступенчатая дробилка Дробилка в которой загружаемый материал поступает одновременно на все основные рабочие органы. Примечание. Основным рабочим органом дробилки является сборочная единица или среда передающая энергию кускам дробимого материала при непосредственном с ним контакте 5.2 багатоступінчаста дробарка Дробарка в якій оздроблюваний матеріал послідовно надходить від одного основного робочого органа чи групи основних робочих органів до другого основного робочого органа чи групи основних робочих органів. Примітка. Залежно від кількості ступенів дроблення дробарку називають: «Двоступінчаста» «Триступінчаста» і т. д. ru многоступенчатая дробилка Дробилка в которой загружаемый материал последовательно поступает от одного основного рабочего органа или группы рабочих органов к другому основному рабочему органу или группе основных рабочих органов. Примечание. В соответствии с числом ступеней дробления дробилке присваивают наименования: «Двухступенчатая» «Трехступенчатая» и т. д. 5.3 комбінована дробарка Багатоступінчаста дробарка з основними робочими органами характерними для дробарок різних видів ru комбинированная дробилка Многоступенчатая дробилка с основными рабочими органами характерными для дробилок разных видов 5.4 щокова дробарка iз простим рухом щоки Щокова дробарка точки рухомої щоки якої рухаються по прямих лініях або по дугах кола близьких до прямих ru щековая дробилка с простым движением щеки Щековая дробилка точки подвижной щеки которой движутся по прямым или дугам окружности близким к прямым 5.5 щокова дробарка із складним рухом щоки Щокова дробарка точки рухомої щоки якої рухаються по замкнутих кривих ru щековая дробилка со сложным движением щеки Щековая дробилка точки подвижной щеки которой движутся по замкнутым кривым 5.6 реверсивна роторна дробарка Роторна дробарка з реверсивним обертанням ротора iв de en fr ru Reversieverprallbrecher reversible impactor concasseur a percussion a fonocti- onnernent reversible реверсивная роторная дробилка Роторная дробилка с реверсивным вращением ротора ов 5.7 реверсивна молоткова дробар ка Молоткова дробарка з реверсивним обертанням ротора ів de en fr ru Reversieverhammerbrecher reversible hammermill concasseur ? martcaux articules ? fonctionne mewnt reversible реверсивная молотковая дробилка Молотковая дробилка с реверсивным вращением ротора ов 5.8 вертикальна молоткова дро- барка Молоткова дробарка з вертикаль- ною віссю обертання ротора de en fr ru Verticalhammerbrecher vertical hammermill concasseur ? marteaux arlicules au rotor verticale вертикальная молотковая дробилка Молотковая дробилка с вертикальной осью вращения ротора 6 ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДРОБАРОК 6.1 корпус дробарки; корпус Нд рама Опорна конструкція для ріплення елементів дробарки de en fr ru Brechergehuse crusher housing corps de concasseur корпус дробилки Опорная конструкция для крепления элементов дробилки 6.2 станина дробарки; станина Частина корпуса дробарки вста- новлювана на фундамент de en fr Brecherbett crusher frame b?ti de concasseur ru станина дробилки Часть корпуса дробилки устанавливаемая на фундамент 6.3 камера дроблении Простір між робочими органами дробарки з якому відбувається дроблення та переміщення матеріалу de en fr ru Brechraum crushing chamber chambre de concassage камера дробления Пространство между рабочими органами дробилки в котором происходит дробление и перемещение материала 6.4 запобіжний пристрій дробар- ки; запобіжний пристрій Пристрій для запобігання полому елементів дробарки під час пере- вантажень de en fr ru Brechschutzvorrichtung crusher safety release dispositif de securite de concasseur предохранительное устройство дробилки; предохранительное устройство Устройство для предохранения элементов дробилки от поломок при перегрузках АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ дробарка дробарка багатоступінчаста дробарка валкова дробарка комбінована дробарка конусна дробарка молоткова дробарка молоткова вертикальна дробарка молоткова реверсивна дробарка одноступінчаста дробарка роторна дробарка роторна реверсивна дробарка щокова дробарка із складним рухом щоки щокова дробарка з простим рухом щоки щокова дроблення камера дроблення корпус корпус дробарки пристрій дробарки запобіжний пристрій запобіжний рама станина станина дробарки 3.2 5.2 4.3 5.3 4.2 4.5 5.8 5.7 5.1 4.4 5.6 4.1 5.5 5.4 3.1 6.3 6.1 6.1 6.4 6.4 6.1 6.2 6.2 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Backenhfecher Brecher Brecherbett Brechergehuse Brechreum Brechschutzvorrlchtung Einstufenbrecher Hammerbrecher Kegelbrecher Prallhrecher Reversieverhammerbrccher Reversieverprallbrecher Vertikalhammer brecher Waizenbrecher Zerkleinerung 4.1 3.2 6.2 6.1 6.3 6.4 5.1 4.5 4.2 4.4 5.7 5.6 5.8 4.3 3.1 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ crusher crusher frame crusher housing crusher safety release crushing crushing chamber cyratory crusher hammermill impactor jaw crusher reversible impaclor reversible hammermill roil crusher single-stage crusher vertical hammermill 3.2 6.2 6.1 6.4 3.1 6.3 4.2 4.5 4.4 4.1 5.6 5.7 4.3 5.1 5.8 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ b?tі de concasseur chambre de concassage concassage concasseur concasseur ? cone concasseur ? cylindres concasseur ? m?choires concasseur ? marieaux articules concasseur ? marteaux articules ? fonctionnement reversible concasseur ? marleaux articules au rotor verticale concasseur ? percussion concasseur ? percussion ? fonctionnement reversible concasseur ? sfade unique corps de concasseur disprositif de s?curit? de concasseur 6.2 6.3 3.1 3.2 4.2 4.3 4.1 4.5 5.7 5.8 4.4 5.6 5.1 6.1 6.4 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ дробилка дробилка валковая дробилка комбинированная дробилка конусная дробилка многоступенчатая дробилка молотовая дробилка молотковая вертикальная дробинка молотковая реверсивная дробилка одноступенчатая дробилка роторная дробилка роторная реверсивная дробилка щековая дробилка со сложным движением щеки щековая дробилка с простым движением щеки щековая дробление камера дробления корпус корпус дробилки рама станина станина дробилки устройство дробилки предохранительное устройство предохранительное 3.2 4.3 5.3 4.2 5.2 4.5 5.8 5.7 5.1 4.4 5.6 4.1 5.5 5.4 3.1 6.3 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 64 6.4 Додаток А довідковий КЛАСИФІКАЦІЯ ДРОБАРОК Ключові слова; дробарка термін визначення