ДСТУ 2460-94

ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом по автоматизації та механізації технології виробництва інститут «КАМЕТ» Мінмашпрому України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: В. Я. Ковальов І. М. Виходцева В. Н. Борулько ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Основні положення 3 Формувальні установки 4 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків та його складові частини 5 Допоміжне обладнання та його складові частини Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів ДСТУ 2460-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ Терміни та визначення ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Термины и определения EQUIPMENT FOR REINFORCED CONCRETE BLOCK MANUFACTURE Terms and definitions Чинний від 1996-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі машинобудування дорожньої та будівельної техніки а також для робіт з стандартизації чи у разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття установлено один стандартизований термін. 2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена у разі використання терміна в документах з стандартизації. 2.3 Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. У випадках коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять замість їх визначення ставиться риска. 2.4 У стандарті як довідкові подано російські ru відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних державних стандартів а також визначення російською мовою. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. 2.5 У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів. 2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом. 3 ФОРМУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ 3.1 касетна установка об'ємних залізобетонних блоків Обладнання для укладання суміші у форми шарами по всій висоті блоків з подальшим ущільненням вібрацією щитів ru кассетная установка объемных железобетонных блоков Оборудование для укладки смеси в формы слоями по всей высоте блоков с дальнейшим уплотнением вибрацией щитов 3.2 касетна установка об'ємних залізобетонних блоків з ваку- умуванням бетонної суміші ru кассетная установка объемных железобетонных блоков с вакуумированием бетонной смеси 3.3 установка безперервного фор- мування об'ємних залізобетон- них блоків Обладнання для укладання бетон- ної суміші в форми способом «ру- хомого осердя» ru установка непрерывного формования объемных железобетонных блоков Оборудование для укладки бетонной смеси в формы способом «подвижного сердечника» 4 УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 4.1 формувальна машина об'єм- них залізобетонних блоків Машина для формування об'ємних залізобетонних блоків та їхнього первинного теплового» оброблення ru формовочная машина объемных железобетонных блоков Машина для формовки объемных железобетонных блоков и первичной тепловой обработки 4.2 осердя формувальної машини Пристрій призначений для утворення внутрішньої порожнини в об'ємному залізобетонному блоці ru сердечник формовочной машины Устройство для образования внутренней полости объемного железобетонного блока 4.3 віброоссрдя формувальної машини ru вибросердечник формовочной машины 4.4 коробчасте осердя формувальної машини ru коробчатый сердечник формовочной машины 4.5 піддон формувальної машини Пристрій для підтримування об'ємного залізобетонного блока під час транспортування ru поддон формовочной машины Устройство для поддержки объемного железобетонного блока во время транспортировки 4.6 борт формувальної машини ru борт формовочной машины 4.7 борт зовнішньої опалубки формувальної машини Пристрій призначений для утворення зовнішнього коробчастого прямокутного в плані контура виробу ru борт наружной опалубки формовочной машины Устройство предназначенное для образования наружного коробчатого прямоугольного в плане контура изделия 4.8 відкидний борт формувальної машини ru откидной борт формовочной машины 4.9 боковий борт формувальної машини ru боковой борт формовочной машины 4.10 торцьовий борт формувальної машини ru торцевой борт формовочной машины 4.11 бортотримач формувальної машини ru бортодержатель формовочной машины 4.12 стельовий щит формуваль- ної машини ru потолочный щит формовочной машины 4.13 відкидний щит формувальної машини ru откидной щит формовочной машины 4.14 поздовжній щит форму- вальної машини ru продольный щит формовочной машины 4.15 торцьовий щит формувальної машини ru торцовый щит формовочной машины 4.16 пристрій для подавання поздовжніх щитів формувальної машини ru устройство для подачи продольных щитов формовочной машины 4.17 роликовий притискач формувальної машини Пристрій у вигляді ролика призначений для формування проектної товщини стінок блоків ru роликовый прижим формовочной машины Устройство в виде ролика предназначенное для формовки проектной толщины стенок блоков 4.18 вкладка формувальної машини Пристрій призначений для з'еднання внутрішніх порожнин об'ємних залізобетонних блоків ru вкладыш формовочной машины Устройство предназначенное для соединения внутренних полостей объемных железобетонных блоков 4.19 поверхневий віброущільнювач формувальної машини Обладнання для ущільнення та загладжуванні поверхні об'ємних блоків ru поверхностный виброуплотнитель формовочной машины Оборудование для уплотнения и заглаживания поверхности объемных блоков 4.20 запірний механізм формувальної машини Механізм призначений для замикання бортів фіксації вкладок у верхньому положенні та попереднього відривання бортів під час розпалублення ru запорный механизм формовочной машины Механизм предназначенный для запирания бортов фиксации вкладышей в верхнем положении и предварительного отрыва бортов от изделия при распалубке 4.21 огородження формувальної Пристрій який перешкоджає витіканню бетонної суміші за межі формувальної машини під час формування ru ограждение формовочной машины Устройство препятствующее вытеканию бетонной смеси за пределы формовочной машины при формовании 4.22 штовхач форми формувальної машини Пристрій призначений для передавання форми на платформу формувальної машини для завантаження бетонної суміші ru толкатель формы формовочной машины Устройство предназначенное для передачи формы на платформу формовочной машины для загрузки бетонной смеси 5 ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 5.1 віброударна площадка Площадка для формування об'ємних залізобетонних блоків ru виброударная площадка Площадка для формования объемных железобетонных блоков 5.2 підіймальна площадка для ар- матурних робіт Пристрій для підіймання та опус- кання робітника під час монтаж- них операцій з укладання армату- ри на лінії підготування ru подъемная площадка для арматурных работ Устройство для подъема и опускания рабочего при монтажных операциях по установке арматуры на линии подготовки 5.3 пристрій для розпалублення Пристрій призначений для витя- гування осердя з відформованого об'ємного залізобетонного блока ru устройство для распалубки Устройство предназначенное для извлечения сердечника из отформованного объемного железобетонного блока 5.4 передавальний візок з штовхачем Візок призначений для переміщення піддона з осердям та об'ємним залізобетонним блоком ru передаточная тележка с толкателем Тележка для транспортных операций по перемещению поддона с сердечником и объемным железобетонным блоком 5.5 лінія підготування постів Комплекс механізмів розташований в технологічній послідовності який забезпечує підготування піддона та осердя до формування ru линия подготовки постов Комплекс механизмов расположенный в технологической последовательности и обеспечивают їй подготовку поддона и сердечника к формованию 5.6 привод підготування постів Пристрій для переміщення піддонів вздовж лінії підготування постів ru привод подготовки постов Устройство для перемещения поддонов вдоль постов подготовки 5.7 укладач пластичної суміші Обладнання для транспортування та укладання бетонної суміші в стіни та нижню частину об'ємного блока ru укладчик пластичной смеси Оборудование для транспортировки и укладки пластичной бетонной смеси в стены и нижнюю часть объемного блока 5.8 укладач жорсткої суміші Обладнання для транспортування і укладання жорсткої бетонної суміші на верхню частину об'ємного блока ru укладчик жесткой смеси Оборудование для транспортировки и укладки жесткой бетонной смеси на потолочную часть объемного блока 5.9 випресувальний механізм об'ємних залізобетонних блоків Механізм призначений для випресовування вкладок з виробів та відкривання бортів ru выпрессовочный механизм объемных железобетонных блоков Механизм» предназначенный для выпрессовки вкладышей из изделий и открывания бортов АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ борт формувальної машини 4.6 борт боковий формувальної машини 4.9 борт відкидний формувальної машини 4.8 борт зовнішньої опалубки формувальної машини 4.7 бортотримач формувальної машини 4.11 борт торцьовий формувальної машини 4.10 вібросердя формувальної машини 4.3 віброущільнювач поверхневий формувальної машини 4.19 візок передавальний з штовхачем 5.4 вкладка формувальної машини 4.18 лінія підготування постів 5.5 машина формувальна 4.1 механізм випресувальний об'ємних залізобетонних блоків 5.9 механім запірний формувальної машини 4.20 огородження формувальної машини 4.21 осердя формувальної машини 4.2 осердя коробчасте формувальної машини 4.4 піддон формувальної машнин 4.5 площадка віброударна 5.1 площадка підіймальна для арматурних робіт 5.2 привод підготування постів 5.6 пристрій для подавання поздовжніх щитів формувальної машини 4.16 пристрій для розпалублення 5.3 притискач роликовий формувальної машини 4.17 укладач жорсткої суміші 5.8 укладач пластичної суміші 5.7 установив безперервного формування об'ємних залізобетонних блоків 3.3 установка касетна об'ємних залізобетонних блоків 3.1 установка касетна об'ємних залізобетонних блоків з вакуумуванням бетонної суміші 3.2 штовхач форми формувальної машини 4.22 щит відкидний формувальної машини 4.13 щит поздовжній формувальної машини 4.14 щит стельовий формувальної машини 4.12 щит поперечини формувальної машини 4.16 щит торцьовий формувальної машини 4.15 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ борт формовочной машины 4.6 борт боковой формовочной машины 4.9 борт наружной опалубки формовочной машины 4.7 борт откидной формовочной машины 4.8 борт торцевой формовочной машины 4.10 бортодержатель формовочной машины 4.11 вибросердечник формовочной машины 4.3 виброуплотнитель поверхностный формовочной машины 4.19 вкладыш формовочной машины 4.18 линия подготовки постов 5.5 машина формовочная объемных железобетонных блоков 4.1 механизм выпрессовочный объемных железобетонных блоков 5.9 механизм запорный формовочной машины 4.20 ограждение формовочной машины 4.21 площадка виброударная 5.1 площадка подъемная для арматурных работ 5.2 поддон формовочной машины 4.5 привод подготовки постов 5.6 прижим роликовый формовочной машины 4.7 сердечник коробчатый формовочной машины 4.4 сердечник формовочной машины 4.2 тележка передаточная с толкателем 5.4 толкатель формы формовочной машины 4.22 укладчик жесткой смеси 5.8 укладчик пластичной смеси 5.7 установка кассетная объемных железобетонных блоков 3.1 установка кассетная объемных железобетонных блоков с ваку- умированием бетонной смеси 3.2 установка непрерывного формования объемных железобетонных блоков 3.3 устройство для подачи продольных щитов формовочной машины 4.16 устройство для распалубки 5.3 щит откидной формовочной машины 4.13 щит потолочный формовочной машины 4.12 щит продольный формовочной машины 4.14 щит торцовый формовочной машины 4.15 Ключові слова: терміни та визначення об'ємні залізобетонні бло- ки устаткування