Наказ N 69 від 03.04.1998 р.

Наказ N 69 від 03.04.1998 р. Про затвердження нормативних актiв: "Правила обстежень, оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї"

ДЕРЖАВHИЙ КОМIТЕТ БУДIВHИЦТВА АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇHИ HАКАЗ 03.04.98 № 69 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 листопада 1998 р. за № 748/3188 Про затвердження нормативних актiв: "Правила обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" Hа виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1997 р. 409 "Про забезпечення надiйностi й безпечної експлуатацiї будiвель споруд та iнженерних мереж" HАКАЗУЮ: 1. Затвердити нормативнi акти: "Правила обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" додаються . 2. В. о. начальника Управлiння водопровiдно-каналiзацiйного господарства та екологiї О. О. Мiльнер забезпечити подання на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України цього наказу. 3. Доручити Українському державному науково-дослiдному та конструкторсько-технологiчному iнституту водопостачання водовiдведення i екологiї В. Я. Бабиченко забезпечити розмноження достатньої кiлькостi згаданих нормативних актiв для надсилання їх на договiрних засадах власникам водопровiдно-каналiзацiйних мереж та споруд спецiалiзованим органiзацiям з виконання робiт щодо обстежень та паспортизацiї iснуючих iнженерних мереж та споруд а також вiдповiдним мiнiстерствам та iншим органам державної виконавчої влади на їх замовлення. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комiтету Семчука Г. М. Голова Комiтету В. М. Гусаков Hаказ Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України 03.04.98 69 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 листопада 1998 р. за 748/3188 ПРАВИЛА обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї 1. Загальнi положення 1.1. Правила обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї далi - Правила поширюються на обстеження оцiнку технiчного стану та паспортизацiю далi - обстеження та паспортизацiя iснуючих завершених будiвництвом або реконструйованих тих що експлуатуються виведених з експлуатацiї для реконструкцiї або капiтального ремонту законсервованих зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї далi - мереж i споруд ВК . 1.2. При виконаннi робiт з обстеження та паспортизацiї мереж i споруд ВК слiд керуватися вимогами нормативних документiв у галузi будiвництва що дiють на територiї України а також Правилами обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї виробничих будiвель i споруд затвердженими наказом Держбуду та Держнаглядохоронпрацi України вiд 27 листопада 1997 р. за 32/288 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 6 липня 1998 р. за 423/2863. 1.3. Обстеження та паспортизацiя мереж i споруд ВК виконується для виявлення та документування у встановлений термiн їхнього технiчного стану а також визначення придатностi або непридатностi їх до подальшої експлуатацiї. Обстеження мереж i споруд ВК можуть виконуватись як самостiйний вид робiт без паспортизацiї коли Паспорт технiчного стану зовнiшньої мережi i споруди водопостачання й каналiзацiї далi - Паспорт який повинен складатися на кожну мережу i споруду ВК прийняту в експлуатацiю не потребує докорiнних переробок. При вiдсутностi Паспортiв або їх докорiнних переробок паспортизацiю мереж i споруд ВК проводять пiсля виконання та аналiзу матерiалiв обстежень. 1.4. Роботи з обстеження для паспортизацiї мереж i споруд ВК повиннi виконуватися спецiалiзованими органiзацiями з проведення обстежень та паспортизацiї будiвель споруд та iнженерних мереж далi - СО якi мають Державну лiцензiю на виконання спецiальних видiв робiт при проектуваннi та будiвництвi iз зазначенням у додатку до лiцензiї мереж i споруд ВК та їхнiх конструктивних елементiв код 5.02.00 . СО також повиннi вiдповiдати вимогам що викладенi в Положеннi про спецiалiзованi органiзацiї з проведення обстежень та паспортизацiї iснуючих будiвель i споруд з метою забезпечення їх надiйностi й безпечної експлуатацiї затвердженому наказом Держбуду та Держнаглядохоронпрацi України вiд 27 листопада 1997 р. за 32/288 i зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 6 липня 1998 р. за 425/2865. 1.5. Усi мережi i споруди ВК незалежно вiд їхнього призначення форми власностi вiку капiтальностi технiчних особливостей пiдлягають перiодичним обстеженням з метою оцiнки їхнього технiчного стану та паспортизацiї а також прийняття обгрунтованих заходiв щодо забезпечення надiйностi та безпеки при подальшiй їх експлуатацiї консервацiї . 1.6. Обстеження та паспортизацiя мереж i споруд ВК повиннi виконуватись регулярно планове обстеження . Термiн першого пiсля введення в експлуатацiю планового обстеження та паспортизацiї мереж i споруд ВК призначається проектною органiзацiєю автором проекту . Термiн наступних планових обстежень та паспортизацiї призначається СО. При вiдсутностi в проектi термiну першого планового обстеження та паспортизацiї дозволяється вказаний термiн визначати з урахуванням таких основних чинникiв додаток 1 : 1.6.1. Особливостей конструктивних рiшень та досвiду експлуатацiї аналогiчних мереж i споруд ВК. 1.6.2. Ступеня агресивностi стосовно середовища експлуатацiї мережi або споруди ВК. 1.6.3. Потенцiйної екологiчної небезпеки яка може виникнути внаслiдок порушення виробничого процесу при аварiйних ситуацiях. 1.6.4. Класу капiтальностi вiдповiдно до СHиП 2.06.01-86 або рiвня вiдповiдальностi який характеризується економiчними спецiальними та екологiчними наслiдками вiдповiдно до ГОСТ 27751-88 . 1.7. Вiдповiдальнiсть за виконання своєчасних планових обстежень та паспортизацiї мереж i споруд ВК покладається на власника мережi або споруди ВК далi - власник яким як правило є пiдприємство водопровiдно-каналiзацiйного господарства. Термiн планового обстеження визначається експлуатацiйною службою власника за даними технiчної документацiї на обстежувальнi мережi i споруди ВК або за даними СО яка виконала попереднє обстеження мереж i споруд ВК. У разi термiнової потреби звернення до СО у зв'язку з передаварiйним або аварiйним станами мереж споруд ВК або їхнiх конструктивних елементiв фiнансування такого обстеження вирiшується за рахунок коштiв передбачених пунктом 1.7 Положення про спецiалiзованi органiзацiї з проведення обстежень та паспортизацiї iснуючих будiвель i споруд з метою забезпечення їх надiйностi й безпечної експлуатацiї затвердженого наказом Держбуду та Держнаглядохоронпрацi України вiд 27 листопада 1997 р. за 32/288 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 6 липня 1998 р. за 425/2865. 1.8. Потреба в обстеженнях як самостiйному видi робiт визначається власником мережi або споруди ВК або на вимоги посадових осiб органiв Держнаглядохоронпрацi у таких випадках: при виявленнi ознак аварiйного стану окремих конструктивних елементiв мереж i споруд ВК; при плануваннi капiтального ремонту реконструкцiї технiчного переозброєння; пiсля виникнення надзвичайних ситуацiй стихiйне лихо техногеннi аварiї та iн. . Обсяг позапланових обстежень мережi або споруди ВК рекомендується визначати в кожному конкретному випадку. 1.9. Для кожної мережi або споруди ВК рекомендується обстежувати й оцiнювати: техногеннi змiни навколишнього середовища; iнженерно-геологiчнi умови майданчика; хiмiчний склад грунтових вод; основи та фундаменти; уводи та випуски iнженерних мереж; стан повiтряного середовища навколо споруд температура вологiсть хiмiчний склад повiтря ; антикорозiйний захист споруд; зовнiшнє та внутрiшнє iзоляцiйне покриття; хiмiчний склад стiчних вод що транспортуються його потенцiйну здатнiсть до мiкробiологiчних трансформацiй з утворенням корозiйно-агресивних продуктiв. 2. Основнi термiни що вживаються в цих Правилах Аварiя - вiдмова мережi споруди ВК або їх конструктивних елементiв у зв'язку з якою порушується працездатнiсть об'єкта ГОСТ 27.002-89 . Дiагностика - визначення технiчного стану мережi споруди ВК або їх конструктивних елементiв з означеною заданою точнiстю ДСТУ 2389-94 . Дефект - вiдхилення якостi форми або фактичних розмiрiв мережi споруди ВК або їх конструктивних елементiв вiд вимог нормативно-технiчної або проектної документацiї яке виникає при проектуваннi виготовленнi будiвництвi та експлуатацiї. Обстеження - контроль за виконанням мережею спорудою ВК або їх конструктивним елементом властивих їм функцiй шляхом вiзуального огляду iнструментальних вимiрiв та лабораторних визначень ДСТУ 2389-94 . Пошкодження - подiя у зв'язку з якою порушується справний стан мережi споруди ВК або їхнього конструктивного елемента при збереженнi їх працездатного стану ГОСТ 27.002-89 . Ремонт - комплекс операцiй з вiдновлення справностi або працездатностi мереж споруд ВК або їхнiх конструктивних елементiв ГОСТ 18322-78 . Технiчний стан - стан мережi або споруди ВК який характеризується в певний момент часу за певних умов навколишнього середовища значеннями параметрiв установлених технiчною документацiєю на об'єкт ДСТУ 2389-94 . 3. Органiзацiя й проведення обстеження оцiнки технiчного стану та паспортизацiї мереж i споруд ВК 3.1. Для органiзацiї вказаної роботи власник мережi або споруди ВК укладає договiр iз СО на виконання робiт з обстеження оцiнки технiчного стану та паспортизацiї мережi або споруди ВК та видає наказ по пiдприємству де визначаються об'єкти що пiдлягають обстеженню види й термiни обстеження методи та обсяги окремих видiв робiт та дослiджень. Результати обстежень i оцiнки технiчного стану мереж i споруд ВК подаються у виглядi технiчного звiту СО. 3.2. При органiзацiї i виконаннi обстежень потрiбно використовувати: технiчну документацiю мереж i споруд ВК що обстежуються; акти на прихованi роботи за формою СHиП 3.01.01-85* а також про пiдготовку основ пiд трубопроводи та споруди улаштування упорiв виконання ущiльнень стикових з'єднань улаштування протикорозiйного або iнших заходiв захисту трубопроводiв герметизацiю трубопроводiв засипання трубопроводiв з ущiльненням; проекти ремонтiв пiдсилень та реконструкцiй що виконувались ранiше; звiти про обстеження та випробування мереж i споруд ВК; паспорти мереж i споруд ВК якщо вони є. Крiм того власник мереж i споруд ВК повинен надати СО фактичнi данi про температурний режим вологiсть повiтря режим роботи мереж i споруд ВК фактичнi данi про склад газового середовища та склад стiчних вод. 3.3. Пiдготовчi роботи пов'язанi з виконанням обстежень та паспортизацiї повиннi як правило виконуватися власником мереж i споруд ВК або спецiально залученими до цього власником органiзацiями. 3.4. Плановi обстеження мереж i споруд ВК проводяться з розподiлом на етапи: I - попереднє обстеження збiр та аналiз технiчної документацiї загальний огляд з оцiнкою стану конструктивних елементiв мережi або споруди ВК та виявленням аварiйних частин складання програми спецiальних обстежень та технiчного завдання на виконання робiт з обстеження ; II - детальне обстеження виявлення i обмiр дефектiв та пошкоджень конструктивних елементiв мережi або споруди ВК визначення мiсць i розмiрiв деформацiй швiв та стикiв ширини розкриття та глибини трiщин товщини захисного шару матерiалiв труб i бетону аналiз попереднiх обстежень ; III - спецiальне обстеження тривалi спостереження та вимiрювання деформацiй осiдань кренiв температурно- вологiсного режиму визначень показникiв бiологiчної корозiї уточнення даних iнженерно-геологiчних iнженерно-геодезичних та iнших вишукувань . Цi обстеження призначаються коли попереднiх детальних обстежень недостатньо для прийняття рiшення про технiчний стан функцiональну придатнiсть та безпечнiсть мереж i споруд ВК. 3.5. Звiт СО про обстеження мереж i споруд ВК та аналiз їх результатiв повинен мiстити: результати огляду мереж i споруд ВК iз зазначенням про їхнiй стан i стан окремих конструктивних елементiв; вiдомостi якi характеризують фактичний режим експлуатацiї мереж i споруд ВК а також характер природного й виробничого середовищ; вiдомостi та схеми дефектiв i пошкоджень мереж i споруд ВК; результати фiзико-механiчних випробувань зразкiв матерiалiв конструктивних елементiв мереж i споруд ВК а також захисних матерiалiв хiмiчних аналiзiв матерiалiв та середовищ; результати аналiзiв дефектiв пошкоджень а також причин їх виникнення; висновки про стан мереж i споруд ВК та їх придатнiсть до подальшої експлуатацiї або ремонту. Вiдомостi й висновки якi отриманi СО при обстеженнi мереж й споруд ВК використовуються для заповнення Паспорта зразок якого наведений у додатку 2 цих Правил. 3.6. Паспорт є технiчним документом власника мереж i споруд ВК в якому на основi об'єктивних даних що отриманi в процесi виконання обстежень мiститься висновок про придатнiсть або непридатнiсть мережi або споруди ВК до подальшої експлуатацiї. Перший запис про технiчний стан мереж i споруд ВК заноситься в Паспорт їх власником на основi Акта державної приймальної комiсiї про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта. 3.7. З метою забезпечення надiйностi та безпеки експлуатацiї мереж i споруд ВК їх власник повинен за пiдсумками обстежень та паспортизацiї вживати потрiбних та своєчасних заходiв щодо ремонту реконструкцiї окремих конструктивних елементiв мереж i споруд ВК або їх в цiлому. 3.8. При виявленнi мереж i споруд ВК або їх конструктивних елементiв у непридатному для подальшої експлуатацiї або аварiйному станi СО що виконує обстеження зобов'язана зробити вiдповiднi записи в Паспортi iз зазначенням термiнiв усунення таких дефектiв та пошкоджень. 3.9. У разi встановлення аварiйного стану мережi або споруди ВК або їхнiх конструктивних елементiв СО яка проводила обстеження та паспортизацiю повинна протягом тижня з моменту виконання робiт iз обстеження мережi або споруди ВК повiдомити органи Держнаглядохоронпрацi. Крiм цього СО повинна не пiзнiше 10-денного термiну пiсля закiнчення обстеження надiслати до реєстру аварiйно небезпечних будiвель споруд та iнженерних мереж iнформацiю копiю Паспорта про мережi й споруди ВК або їхнi конструктивнi елементи що мають непридатний для експлуатацiї або аварiйний стан iз зазначенням характеристики дефектiв пошкоджень та термiнiв їх усунення. 4. Основнi положення з дiагностики технiчного стану мереж i споруд ВК 4.1. Дiагностика технiчного стану мереж i споруд ВК здiйснюється шляхом поєднання взаємоув'язаних i взаємодоповнюючих обстежувальних розрахункових та аналiтичних процедур перелiк та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється СО що проводить обстеження. 4.2. При обстеженнi треба брати до уваги що iмовiрнi мiсця пошкоджень мереж i споруд ВК є: для металевих труб - cтики поверхня металу iзоляцiйне покриття зварнi з'єднання; для бетонних i залiзобетонних труб - стики поверхня бетону захисне покриття арматура; для основ споруд - мiсця зволожених грунтiв мiсця можливих вiбрацiйних або ударних навантажень; бiля навантажених стiн фундаментiв опор; для фундаментiв - при неупорядженому водовiдливi та водозниженнi зони зволожених грунтiв особливо агресивними рiдинами; для колон - стики збiрних колон де можливе попадання агресивної рiдини вузли стикування з ригелями перекриттiв та покриттiв; для стiн - мiсця пiдвищеного зволоження iз заморожуванням та вiдтаванням стики панельних стiн у приляганнях до пiдлоги та перекриття. 4.3. Hайбiльш iмовiрними дiлянками пошкодження мереж i споруд ВК є: стиковi сполучення металевих бетонних залiзобетонних чавунних азбестоцементних i керамiчних труб; склепистi частини каналiзацiйних колекторiв в тому числi й колекторiв глибокого закладання з бетонних та залiзобетонних конструкцiй та труб; стиковi сполучення залiзобетонних панелей споруд; поверхня труб i стiнових панелей; гiдроiзоляцiйне й захисне покриття. 4.4. До найбiльш характерних дефектiв i пошкоджень мереж i споруд ВК якi належить виявити при вiзуальному оглядi належать: дефекти виготовлення конструктивних елементiв мереж i споруд ВК якi допущенi на заводах-виготовлювачах; дефекти монтажу конструктивних елементiв мереж i споруд ВК; механiчнi пошкодження вiд порушення умов експлуатацiї; пошкодження вiд агресивних впливiв природного й виробничого середовищ в тому числi агресивних продуктiв мiкробiологiчного походження; бiогенне руйнування склепистих частин каналiзацiйних колекторiв у тому числi й колекторiв глибокого закладання з бетонних та залiзобетонних конструкцiй та труб. 4.5. Для повної дiагностики технiчного стану мереж i споруд ВК доцiльно паралельно з натурними обстеженнями й лабораторними визначеннями проводити таку дiагностику: аналiз дефектiв й пошкоджень; оцiнку технiчного стану конструктивних елементiв мереж i споруд ВК вiдповiдно до нормативних показникiв; оцiнку технiчного стану мереж i споруд ВК в цiлому в залежностi вiд технiчного стану їх конструктивних елементiв. 4.6. Виявлення й аналiз змiн якi виникли за перiод експлуатацiї належить виконувати шляхом порiвняння проектних i фактичних на момент обстеження й паспортизацiї основних показникiв: функцiональне призначення мереж i споруд ВК; рiвень вiдповiдальностi мереж i споруд ВК за економiчними та екологiчними наслiдками їх вiдмови ГОСТ 27751-88 або класом капiтальностi за нормами проектування; нормативнi та розрахунковi значення техногенних навантажень та впливiв рiзного характеру; особливостi й параметри розрахункових ситуацiй; ступiнь агресивностi природного та виробничого середовищ; iнженерно-геологiчнi й гiдрологiчнi умови. 4.7. Аналiз дефектiв i пошкоджень i їхнiй вплив на несучу здатнiсть i довговiчнiсть мереж i споруд ВК треба виконувати з урахуванням їх особливостей використовуючи такi групи дефектiв i пошкоджень: дефекти: нормування проектування будiвництва недоробки; пошкодження: механiчнi руйнування механiчний i корозiйний знос атмосферна хiмiчна бiологiчна корозiя деформацiї. 4.8. Фiзико-механiчнi характеристики конструктивних елементiв мереж i споруд ВК у тому числi хiмiко-бiологiчнi показники ступеня ураження мiкробiологiчною корозiєю слiд визначати: за допомогою стандартних неруйнiвних методiв якi придатнi для даних конструктивних елементiв; за допомогою стандартних лабораторних визначень зразкiв матерiалiв. Кiлькiсть визначень характеристик мiцностi матерiалiв конструктивних елементiв мереж i споруд ВК належить призначати з урахуванням їхнього стану i вказiвок дiючих нормативiв СHиП 2.01.14-83 СHиП 1.02.07-87 . 4.9. Ступiнь зносу мереж i споруд ВК належить визначати шляхом безпосереднiх вимiрювань їхнiх основних конструктивних елементiв у найбiльш дефектних мiсцях. Перевiрнi розрахунки елементiв мереж i споруд ВК належить виконувати вiдповiдно до ГОСТ 27751-88 з використанням: скоригованих за результатами аналiзу розрахункових ситуацiй; скоригованих за результатами обстеження й випробування матерiалiв розрахункових моделей. 4.10. Шляхом спiльного аналiзу дефектiв та пошкоджень а також результатiв перевiрних розрахункiв визначається технiчний стан окремих конструктивних елементiв мереж i споруд ВК. За несучою здатнiстю та експлуатацiйними властивостями конструктивних елементiв мережi або споруди ВК рекомендується вiдносити до одного iз таких станiв: I - нормальний дефекти й пошкодження якi перешкоджають нормальнiй експлуатацiї або знижують несучу здатнiсть вiдсутнi ; II - задовiльний мають мiсце дефекти й пошкодження якi можуть знизити довговiчнiсть i надiйнiсть мереж i споруд ВК потрiбнi заходи для пiдвищення їхньої довговiчностi й надiйностi ; III - непридатний до експлуатацiї мають мiсце дефекти й пошкодження якi знижують несучу здатнiсть ; IV - аварiйний. Те саме що й за станом конструкцiй III. Але на основi перевiрених розрахункiв та аналiзу дефектiв i пошкоджень неможливо гарантувати цiлiснiсть конструктивних елементiв мереж i споруд ВК на перiод пiдсилення особливо якщо можливий "крихкий" характер руйнування. Слiд вивести людей iз зони можливого обвалення негайно припинити експлуатацiю вжити iнших заходiв безпеки. 5. Порядок ведення зберiгання та використання Паспорта технiчного стану мереж i споруд ВК 5.1. Паспорт технiчного стану мереж i споруд ВК заповнюється їхнiм власником на основi даних обстеження та визначення їх технiчного стану за участю СО що проводила обстеження. 5.2. Обстеження здiйснюється СО на договiрних засадах. 5.3. Достовiрнiсть даних занесених до паспорта пiдтверджується пiдписами власника мережi або споруди ВК представника СО що проводила обстеження та представника територiального органу Держнаглядохоронпрацi. 5.4. Паспортизацiя дає можливiсть своєчасно виявити передаварiйнi та аварiйнi ситуацiї а також припинити експлуатацiю аварiйно небезпечних мереж i споруд ВК. 5.5. Паспорт шнурується та скрiплюється печаткою власника мережi або споруди ВК. 5.6. Паспорт складається у двох екземплярах: один зберiгається у власника мережi або споруди ВК а другий - в СО що проводила паспортизацiю. Додаток 1 до пункту 1.6 Правил обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ПОРЯДОК визначення термiнiв перших планових обстежень i паспортизацiї технiчного стану мереж i споруд ВК 1. При визначеннi термiну першого планового обстеження та паспортизацiї технiчного стану мережi або споруди ВК треба врахувати такi основнi фактори: конструктивнi особливостi мереж i споруд ВК; рiвень безпеки мереж i споруд ВК; досвiд експлуатацiї аналогiчних мереж i споруд ВК. 2. Рiвень безпеки мереж i споруд ВК оцiнюється коефiцiєнтом безпеки - Кб який складається з трьох коефiцiєнтiв: qh - коефiцiєнт надiйностi; Kek - коефiцiєнт що характеризує екологiчну небезпеку виробництва яка може виникнути через вiдмову мереж або споруд ВК; Kar - коефiцiєнт впливу агресивностi виробничого середовища: Kб = qh х Kek х Kar . Коефiцiєнт qh змiнюється вiд 1 25 найбiльш капiтальнi мережi й споруди ВК до 0 8 найменш капiтальнi ; Kek - вiд 0 8 дуже небезпечне виробництво до 1 0 безпечне виробництво ; Kar - вiд 0 7 для сильно агресивного середовища до 1 0 для неагресивного середовища . Згiдно iз коефiцiєнтом безпеки усi мережi й споруди ВК розподiляються на 8 груп за вiдповiдальнiстю якi наведенi в табл. 1. 3. Залежно вiд екологiчної небезпеки яка може виникнути внаслiдок порушення виробничого процесу при аварiйних ситуацiях мережi й споруди ВК подiляються на двi групи вiдповiдальностi за ступенем небезпеки виробничих процесiв: 1 каналiзацiйнi мережi та очиснi споруди дуже небезпечнi виробництва Кек = 0 8; 2 водозабори поверхневих та пiдземних вод водопровiднi мережi та водоочиснi споруди небезпечнi виробництва Кек = 0 9. Таблиця 1. Групи мереж i споруд ВК за вiдповiдальнiстю ------------------------------------------------------------------- | Група мереж | Клас вiдповiдальностi капiтальностi |Коефiцiєнт| |або споруд ВК| мереж i споруд ВК в тому числi |надiйностi| |за відпові- | колекторiв глибокого закладання за | - qh | |дальнiстю | СHиП 2.06.01-86 або за ГОСТ 27751-88 | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК I | 1 25 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 2 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК II | 1 20 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 3 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК III | 1 15 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 4 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК IV | 1 10 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 5 | Мережi i споруди ВК пiдвищеного рiвня | 1 0 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 6 | Мережi i споруди ВК нормального рiвня | 0 95 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 7 | Мережi i споруди ВК зниженого рiвня | 0 90 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 8 |Мережi i споруди ВК з термiном служби до| 0 8 | | | 5 рокiв | | ------------------------------------------------------------------- 4. У залежностi вiд агресивностi виробничого середовища в якому експлуатуються мережi i споруди ВК вони подiляються на чотири групи за агресивнiстю виробничого середовища згiдно зi СHиП 2.03.11-85 : I - середовище сильноагресивне Кar = 0 7; II - середовище середньоагресивне Кar = 0 8; III - середовище слабоагресивне Кar = 0 9; IV - середовище неагресивне Кar = 1 0. Термiни першого планового обстеження мереж i споруд ВК "Т" кiлькiсть рокiв призначаються залежно вiд коефiцiєнта безпеки Кб : Т = Тб х Кб рокiв де Тб - термiн першого планового обстеження мережi або споруд ВК кiлькiсть рокiв якi перебувають у середнiх умовах експлуатацiї може коригуватися в залежностi вiд конструктивних особливостей i iнших факторiв якi впливають на параметри надiйностi й довговiчностi мережi або споруди ВК. 5. Термiн першого планового обстеження й паспортизацiї мереж i споруд ВК - Тб з урахуванням виробничого досвiду складає: для мереж i споруд ВК - через 5 рокiв; для гiдротехнiчних споруд ВК I та II класiв капiтальностi - через 3 роки. Додаток 2 до пункту 3.5 Правил обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ПАСПОРТ технiчного стану зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї загальнi положення ------------------------------------------------------------- |0.1| Hазва пiдприємства |повна | | | | установи органiзацiї | | | | | |коротка | | |-----------------------------------------------------------| |0.2| Hазва об'єкта | | ------------------------------------------------------------- 1. Данi про пiдприємство ------------------------------------------------------------- |1.1| Вiдомча належнiсть | | |-----------------------------------------------------------| |1.2| Поштова адреса |Iндекс | | | | пiдприємства | | | |-----------------------------------------------------------| |1.3| Iдентифiкацiйний код | | |-----------------------------------------------------------| |1.4| Форма власностi | | |-----------------------------------------------------------| |1.5| Прiзвище iм'я по | | | | батьковi власника | | |-----------------------------------------------------------| |1.6| Телефон факс | | ------------------------------------------------------------- 2. Загальнi вiдомостi про мережi й споруди ВК ------------------------------------------------------------- |2.1| об'єкта1 | | |-----------------------------------------------------------| |2.2| Призначення | | |-----------------------------------------------------------| |2.3| Категорiя мережi або | | | | споруди ВК з вибу | | | | хопожежної та пожежної | | | | небезпеки | | ------------------------------------------------------------- 1 Призначає власник. Бажаний збiг з за генпланом мережi або споруди ВК. Hалежнiсть мережi або споруди ВК до класифiкацiйних груп2 -------------------------------------------------------------- | 2.4 | за вiдповiдальнiстю | | | ------------------------------------------------------------ | | 2.5 | за небезпекою технологiчних | | | | процесiв | | | ------------------------------------------------------------ | | 2.6 | за агресивнiстю робочого | | | | середовища | | -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- | 2.7 | Рiк забудови | | | ------------------------------------------------------------ | | 2.8 | Площа забудови м2 | | | ------------------------------------------------------------ | | 2.9 | Будiвельний об'єм м3 | | | ------------------------------------------------------------ | |2.10 | Поверховiсть виробничої частини | | | ------------------------------------------------------------ | |2.11 | Поверховiсть адмiнiстративно- | | | | побутової частини | | | ------------------------------------------------------------ | |2.12 | Балансова вартiсть тис. грн. | | | ------------------------------------------------------------ | |2.13 | Страхова компанiя та номер | | | | страхового полiсу | | | ------------------------------------------------------------ | |2.14 | Дата складання Паспорта | | -------------------------------------------------------------- Органiзацiя - генпроектувальник мережi або споруди ВК -------------------------------------------------------------- |2.15 |Hазва | | -------------------------------------------------------------- Органiзацiя-генпiдрядник що здiйснювала будiвництво мережi або споруди ВК -------------------------------------------------------------- |2.16 |Hазва | | -------------------------------------------------------------- Спецiалiзована органiзацiя що провела обстеження для паспортизацiї --------------------------------------------------------------- |2.17 Hазва | | |-------------------------------------------------------------| |2.18 Iдентифiкацiйний код | | |-------------------------------------------------------------| |2.19 Лiцензiя дiйсна до | | --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- |2.20 Перiодичнiсть планових обстежень технiчного | | стану мережi або споруди ВК рокiв | --------------------------------------------------------------- Останнє обстеження проведено --------------------------------------------------------------- |2.21|Обстежувальна | | | |органiзацiя | | |-------------------------------------------------------------| |2.22|Iдентифiкацiйний код | | |-------------------------------------------------------------| |2.23|Лiцензiя дiйсна до | | |-------------------------------------------------------------| |2.24|Дата обстеження | | --------------------------------------------------------------- 3. Технiчний стан мережi або споруди ВК та висновки щодо їх подальшої експлуатацiї --------------------------------------------------------------- |3.1|Технiчний стан мережi або | | | |споруди ВК в цiлому3 | | --------------------------------------------------------------- 2 Визначається з додатка 1 до Правил обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї. 3 Проставляється цифрою та словами одна з чотирьох категорiй технiчного стану: I - нормальний; II - задовiльний; III - непридатний до експлуатацiї; IV - аварiйний. 3.2. Технiчний стан основ та конструктивних елементiв мережi або споруди ВК надається у виглядi табл. 1. 3.3. Технiчний стан iнженерного обладнання мережi або споруди ВК надається у виглядi табл. 2. 3.4. Виявленi дефекти та пошкодження конструктивних елементiв мережi або споруди ВК i термiни їх усунення надаються у виглядi табл. 3. 3.5. Оцiнка потенцiйних наслiдкiв можливої аварiї --------------------------------------------------------------- |3.5.1 Загроза життю та здоров'ю робiтникiв що |чол.| | | працюють на мережi або споруди ВК | | | |-------------------------------------------------------------| |3.5.2 Загроза населенню що мешкає поблизу |чол.| | | мережi або споруди ВК | | | |-------------------------------------------------------------| |3.5.3 Загроза обвалення основних конструктивних | м2 | | | елементiв мережi або споруди ВК | | | |-------------------------------------------------------------| |3.5.4 Загроза забруднення довкiлля навколо |Км2 | | | мережi або споруди ВК | | | --------------------------------------------------------------- 3.6 Пропозицiї щодо подальшої експлуатацiї мережi або споруди ВК -------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------- 4. Iншi вiдомостi4 Власник мережi або споруди ВК пiдпис прiзвище iнiцiали Керiвник групи обстеження пiдпис прiзвище iнiцiали Представник територiального органу Держнаглядохоронпрацi пiдпис прiзвище iнiцiали Дата обстеження " " 199 р. Таблиця 1. Технiчний стан основ та конструктивних елементiв мереж або споруд ВК --------------------------------------------------- |Конструктивнi елементи | Матерiал |Оцiнка стану6 | |мереж або споруд ВК5 | | | |-------------------------------------------------| --------------------------------------------------- Таблиця 2. Технiчний стан iнженерного обладнання мережi або споруди ВК --------------------------------------------------- | Елементи iнженерного | Оцiнка стану6 | |обладнання мережi або | | | споруди ВК5 | | |-------------------------------------------------| --------------------------------------------------- Таблиця 3. Виявленi дефекти та пошкодження i термiни їх усунення -------------------------------------------------- | | Виявлений дефект | Термiн | | | | усунення| |------------------------------------------------| -------------------------------------------------- 4 Hаводяться в разi потреби визначення особливостей мережi або споруди ВК. 5 Перелiк конструктивних елементiв та елементiв iнженерного обладнання приймається за матерiалами обстеження. 6 Проставляється цифрою та словами одна з чотирьох категорiй технiчного стану: I - нормальний; II - задовiльний; III - непридатний до експлуатацiї; IV - аварiйний.