Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

ДЕРЖАВHИЙ КОМIТЕТ БУДIВHИЦТВА АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇHИ HАКАЗ 03.04.98 № 69 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 листопада 1998 р. за № 748/3188 Про затвердження нормативних актiв: "Правила обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" Hа виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1997 р. 409 "Про забезпечення надiйностi й безпечної експлуатацiї будiвель споруд та iнженерних мереж" HАКАЗУЮ: 1. Затвердити нормативнi акти: "Правила обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" додаються . 2. В. о. начальника Управлiння водопровiдно-каналiзацiйного господарства та екологiї О. О. Мiльнер забезпечити подання на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України цього наказу. 3. Доручити Українському державному науково-дослiдному та конструкторсько-технологiчному iнституту водопостачання водовiдведення i екологiї В. Я. Бабиченко забезпечити розмноження достатньої кiлькостi згаданих нормативних актiв для надсилання їх на договiрних засадах власникам водопровiдно-каналiзацiйних мереж та споруд спецiалiзованим органiзацiям з виконання робiт щодо обстежень та паспортизацiї iснуючих iнженерних мереж та споруд а також вiдповiдним мiнiстерствам та iншим органам державної виконавчої влади на їх замовлення. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комiтету Семчука Г. М. Голова Комiтету В. М. Гусаков ЗАТВЕРДЖЕHО Hаказ Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України 03.04.98 № 69 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 листопада 1998 р. за 749/3189 ПОЛОЖЕHHЯ про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї 1. Загальнi положення 1.1. Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшних мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї далi - Положення має на метi забезпечити збереження зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї далi - мереж i споруд ВК шляхом належного догляду за ними своєчасного i якiсного проведення їх ремонту а також запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй. 1.2. Положення є обов'язковим при проведеннi планово- запобiжних ремонтiв ПЗР мереж i споруд ВК. 1.3. Система планово-запобiжних ремонтiв мереж i споруд ВК є сукупнiстю органiзацiйно-технiчних заходiв iз спостереження нагляду усiх видiв ремонтiв що здiйснюються у встановленому плановому порядку. 1.4. Це Положення застосовується разом з Правилами обстежень оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання i каналiзацiї затверджених наказом Держбуду України вiд 3 квiтня 1998 р. за 69 а також Правилами обстежень технiчного стану та паспортизацiї виробничих будiвель i споруд та Положенням про безпечну та надiйну експлуатацiю виробничих будiвель i споруд затвердженими наказом Держбуду та Держнаглядохоронпрацi України вiд 27 листопада 1997 р. за 32/288 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 6 липня 1998 р. за 423/2863 та 424/2864. 2. Спостереження за збереженням мереж i споруд ВК в перiод експлуатацiї 2.1. Мережi й споруди ВК у процесi експлуатацiї а також у перiод тимчасового припинення процесу їхньої експлуатацiї повиннi перебувати пiд систематичним наглядом власника мережi або споруди ВК власником мережi або споруди ВК як правило є пiдприємство водопровiдно-каналiзацiйного господарства . З метою своєчасного виявлення можливих пошкоджень i iншiх недолiкiв на мережах або спорудах ВК їхнiм власником повиннi виконуватися технiчнi огляди. 2.2. За обсягом робiт технiчнi огляди пiдроздiляються на загальнi або комплекснi та частковi або вибiрковi. 2.3. За перiодичнiстю робiт технiчнi огляди подiляються на черговi та позачерговi. 2.4. При загальному оглядi пiдлягає обстеженню вся мережа або споруда ВК в цiлому включно з усiма конструктивними елементами а також елементи їхнього iнженерного обладнання. 2.5. При частковому оглядi обстеженню пiдлягають окремi конструктивнi елементи мережi або споруди ВК елементи iнженерного обладнання наприклад колодязi на каналiзацiйнiй або водопровiднiй мережi . 2.6. Черговi загальнi технiчнi огляди мереж i споруд ВК здiйснюються двiчi на рiк - весною та восени комiсiєю призначеною власником мережi або споруди ВК. Очолює комiсiю керiвник пiдприємства - власника мережi або споруди ВК або його заступник. 2.7. Весняний огляд має на метi обстеження стану мережi або споруди ВК пiсля танення снiгу чи зимових дощiв. Пiд час весняного огляду уточнюються обсяги робiт з поточного ремонту мереж i споруд ВК що проводиться в лiтнiй перiод i робiт з капiтального ремонту для включення їх в план наступного року. Пiд час весняного огляду потрiбно: ретельно перевiрити стан конструктивних елементiв мережi або споруди ВК i виявити можливi пошкодження що виникли в результатi атмосферних i iнших впливiв; встановити дефектнi мiсця що потребують тривалого спостереження. 2.8. Пiд час осiннього огляду проводиться перевiрка пiдготовки мереж i споруд ВК до зими. До цього часу мають бути закiнченi усi лiтнi роботи з поточного ремонту. Пiд час осiннього огляду потрiбно ретельно перевiрити конструктивнi елементи мереж i споруд ВК та вжити заходiв щодо усунення рiзного роду пошкоджень. 2.9. Крiм чергових оглядiв можуть бути позачерговi огляди мереж i споруд ВК пiсля стихiйного лиха пожеж ураганних вiтрiв великих злив чи снiгопадiв коливань поверхнi землi в районах з пiдвищеною сейсмiчнiстю та iн. або аварiй. 2.10. Результати усiх видiв оглядiв мереж i споруд ВК мають бути оформленi актами. 2.11. При спостереженнi за збереженням мереж i споруд ВК розташованих на територiях пiдроблюваних пiдземними гiрничими виробками на просадних грунтах та зсувних територiях а також на основах що пiддаються постiйнiй вiбрацiї потрiбно щорiчно проводити за допомогою геодезичних iнструментiв перевiрку розмiщення конструктивних елементiв мережi або споруди ВК. 2.12. Огляд основних конструктивних елементiв мереж i споруд ВК якi експлуатуються в дуже агресивному середовищi проводиться один раз на десять днiв. Мережi й споруди ВК що експлуатуються в агресивному середовищi пiдлягають обстеженню спецiалiзованими органiзацiями далi - СО не рiдше одного разу на рiк з грунтовними записами в Паспортi технiчного стану мереж i споруд ВК далi - Паспорт заходiв щодо проведення потрiбних робiт з утримання їх у початковiй експлуатацiйнiй якостi. 2.13. Стан протипожежних заходiв у всiх мережах i спорудах ВК має бути перевiреним спiвробiтниками пiдприємства власника мережi або споруди ВК вiдповiдальними за пожежну охорону в термiни що залежать вiд специфiчних умов експлуатацiї мереж i споруд ВК але не менше нiж один раз на мiсяць. 2.14. Крiм наведених завдань метою технiчних оглядiв є розробка пропозицiй щодо полiпшення технiчної експлуатацiї мереж i споруд ВК а також якостi проведення усiх видiв ремонтiв. 2.15. Для кожної мережi або споруди ВК потрiбно скласти iнструкцiю з їх експлуатацiї пiдкресливши її особливостi. 2.16. Уся технiчна документацiя на зданi в експлуатацiю мережi i споруди ВК включаючи Паспорт проект робочi креслення данi про геологiчнi умови дiлянки забудови акт прийняття в експлуатацiю з документами про характеристики застосованих матерiалiв умови i якiсть проведення робiт акти на прихованi роботи а також вiдомостi про вiдхилення вiд проекту й недоробки на момент введення мережi або споруди ВК в експлуатацiю повинна зберiгатися комплексно в архiвi пiдприємства власника мережi або споруди ВК. 2.17. У залежностi вiд розмiрiв пiдприємства власника мережi або споруди ВК обов'язки зi спостереження за експлуатацiєю мережi або споруди ВК повиннi покладатися або на спецiальну службу - службу спостереження пiдприємства за безпечною експлуатацiєю мереж i споруд ВК далi - служба експлуатацiї або на вiддiл капiтального будiвництва будiвельну групу а також на вiдповiднi експлуатацiйнi служби пiдприємства - власника мережi або споруди ВК: вiддiл головного енергетика транспортний вiддiл та iн. якi в своїй роботi повиннi керуватися передбаченими правилами технiчної експлуатацiї та цим Положенням. 2.18. Структуру й чисельний склад служби експлуатацiї розробляє власник мережi або споруди ВК. Рекомендований чисельний склад служби експлуатацiї наведено в додатку 1 до цього Положення. 2.19. Усi мережi й споруди ВК за наказом їхнього власника закрiплюються за пiдроздiлами пiдприємства - власника мережi або споруди ВК. Керiвники цих пiдроздiлiв є особами вiдповiдальними за правильну експлуатацiю збереження та своєчасний ремонт закрiплених за ними мереж або споруд ВК. 3. Проведення ремонтних робiт 3.1. Ремонт мереж i споруд ВК є комплексом технiчних заходiв спрямованих на пiдтримання чи вiдновлення початкових експлуатацiйних якостей мережi або споруди в цiлому а також окремих їхнiх конструктивних елементiв. 3.2. Для облiку робiт з обслуговування й поточного ремонту вiдповiдної мережi або споруди ВК має вестись технiчний журнал з експлуатацiї мереж i споруд ВК далi - технiчний журнал в який вносяться записи про всi виконанi роботи iз зазначенням виду й мiсця робiт додаток 2 . 3.3. Вiдомостi що вмiщенi в технiчному журналi вiдображають технiчний стан мережi або споруди ВК на даний перiод часу а також iсторiю їх експлуатацiї. Крiм того частина цих вiдомостей слугує вихiдними даними при складаннi дефектних вiдомостей на ремонтнi роботи. 3.4. Ремонтнi роботи мереж i споруд ВК подiляються на два види: I - поточний ремонт для нормального та задовiльного стану мережi або споруди ВК ; II - капiтальний ремонт для непридатного до експлуатацiї стану мережi або споруди ВК . Поточний ремонт 3.5. До поточного ремонту мереж i споруд ВК належать роботи iз систематичного i своєчасного захисту конструктивних елементiв мережi або споруди ВК та елементiв їхнього iнженерного обладнання вiд передчасного зношення шляхом проведення запобiжних заходiв i усунення дрiбних пошкоджень i поломок. 3.6. Примiрний перелiк робiт з поточного ремонту конструктивних елементiв мереж i споруд ВК наведено в додатку 3 до цього Положення. 3.7. Поточний ремонт мереж i споруд ВК здiйснюється за рахунок експлуатацiйних витрат пiдприємства - власника мережi або споруди ВК. 3.8. Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графiками що складаються службою експлуатацiї пiдприємства - власника мереж i споруд ВК на основi опису загальних чергових або позачергових оглядiв а також за заявками персоналу що експлуатує мережi i споруди ВК. 3.9. Пошкодження аварiйного характеру що загрожують безпецi працiвникiв чи призводять до пошкодження елементiв iнженерного обладнання або до зруйнування конструктивних елементiв мереж або споруд ВК повиннi усуватися негайно. Капiтальний ремонт 3.10. До капiтального ремонту мереж i споруд ВК належать такi роботи у процесi яких проводиться замiна та пiдсилення зношених конструктивних елементiв мереж i споруд ВК або їх замiна на бiльш прогресивнi й економiчнi що полiпшують експлуатацiйнi можливостi мереж i споруд ВК за винятком повної замiни або замiни основних конструкцiйних елементiв мереж i споруд ВК строк служби яких є найбiльшим труби зовнiшнiх мереж i т. iн. . 3.11. Примiрний перелiк робiт з капiтального ремонту конструктивних елементiв мереж i споруд ВК наведено в додатку 4 до цього Положення. 3.12. При капiтальному ремонтi не допускається змiнювати трасу трубопроводу без узгодження з вiдповiдними органiзацiями. 3.13. Приблизна перiодичнiсть проведення капiтальних ремонтiв конструктивних елементiв мереж i споруд ВК наведена в додатку 5. У конкретних умовах термiни капiтального ремонту потрiбно уточнювати з урахуванням експлуатацiйних навантажень клiматичних умов та iнших факторiв. 3.14. Капiтальний ремонт мереж i споруд ВК може бути комплексним що охоплює мережу чи споруду ВК в цiлому або вибiрковим що складається з ремонту конструктивних елементiв мережi або споруди ВК а також елементiв їхнього iнженерного обладнання. 3.15. Вибiрковий капiтальний ремонт проводиться у випадках: якщо комплексний ремонт може викликати серйознi перешкоди в роботi мережi або споруди ВК; при великому зношеннi окремих конструктивних елементiв мережi або споруди ВК; при економiчнiй недоцiльностi проведення комплексного капiтального ремонту. 3.16. При проведеннi вибiркового капiтального ремонту слiд у першу чергу передбачити ремонт тих конструктивних елементiв вiд яких залежить нормальна експлуатацiя мережi або споруди ВК а також через вади яких можуть постраждати iншi конструктивнi елементи мережi або споруди ВК. 3.17. Вибiрковий капiтальний ремонт мереж i споруд ВК залежно вiд умов експлуатацiї їх конструктивних елементiв або елементiв їхнього iнженерного обладнання повинен здiйснюватися вiдповiдно до ступеня їхнього зношення. 3.18. Комплексний капiтальний ремонт мереж i споруд ВК у залежностi вiд їхньої капiтальностi й умов експлуатацiї має здiйснюватися з додержанням приблизної перiодичностi наведеної в додатку 5 цього Положення. 4. Планування заходiв планово-запобiжних ремонтiв 4.1. Усi роботи передбаченi системою планово-запобiжних ремонтiв на мережах i спорудах ВК виконуються за рiчними планами графiками що затвердженi власником мережi або споруди ВК. 4.2. У рiчних планах-графiках встановлюються термiни проведення технiчних оглядiв поточних i капiтальних ремонтiв з рознесенням усiх заходiв за мiсяцями. 4.3. Якщо одночасно з ремонтом мережi або споруди ВК ускладнюється або стає неможливим виконання основної дiяльностi пiдприємства - власника мережi або споруди ВК то плани усiх видiв ремонтiв мереж i споруд ВК повиннi бути пов'язанi з планами робiт вiдповiдних виробничих пiдроздiлiв пiдприємства - власника мережi або споруди ВК. 4.4. Плани ремонтiв складаються на основi даних технiчних оглядiв мереж i споруд ВК їхнiх конструктивних елементiв та елементiв їхнього iнженерного обладнання. 4.5. План капiтального ремонту складається власником мережi або споруди ВК в грошовому еквiвалентi й натуральних показниках i повинен мiстити: затверджений керiвником пiдприємства - власника мережi або споруди ВК - замовником ремонтiв - титульний список мереж й споруд ВК якi потребують ремонту; перелiк основних робiт; кошторисну вартiсть робiт; календарнi графiки ремонтiв; потребу в основних матерiалах будiвельних виробах транспортi засобах механiзацiї i робiтниках. 4.6. Усi мережi й споруди ВК якi пiдлягають ремонту включаються в титульний список поiменно. 4.7. Планування ремонтiв передбачає можливiсть цiлорiчного проведення робiт з метою скорочення термiнiв усунення дефектiв. 5. Фiнансування ремонтних робiт 5.1. Джерелами фiнансування робiт iз ремонту мереж i споруд ВК можуть бути валовi витрати амортизацiйнi вiдрахування та прибуток пiдприємств власника мереж й споруд ВК а також кошти iнвесторiв. 5.2. Фiнансування капiтального ремонту а також розрахунки за виконанi роботи пiдрядними ремонтно-будiвельними органiзацiями здiйснюється в установленому порядку. 6. Порядок складання й затвердження проектно-кошторисної документацiї на проведення ремонту 6.1. Кошторис на проект капiтального ремонту додаток 6 складають на основi зведеного опису робiт додаток 7 якщо конструктивнi елементи або елементи iнженерного обладнання мережi або споруди ВК у процесi ремонту не змiнюються i не пiдсилюються. Дефектний акт на проведення робiт складають окремо по кожнiй мережi i спорудi ВК iз виконанням обмiрювань у натурi та iз наведенням формул розрахункiв з кожного виду робiт. До дефектного акта на проведення робiт повинна бути додана коротка пояснювальна записка. 6.2. Hа всi види ремонту мереж i споруд ВК розробляється проектно-кошторисна документацiя. Проектування здiйснюється в одну стадiю. У складi проектно-кошторисної документацiї повиннi бути: коротка пояснювальна записка що мiстить у собi обгрунтування технiчних рiшень технiко-економiчнi показники й мiркування щодо органiзацiї ремонтних робiт; робочi креслення; кошторисна документацiя. 6.3. За бажанням сторiн розробка проектно-кошторисної документацiї на капiтальний ремонт складних об'єктiв мереж i споруд ВК може здiйснюватись проектними органiзацiями на договiрних засадах. 6.4. Кошторисна вартiсть робiт з ремонту мереж i споруд ВК визначається з використанням збiрникiв кошторисних норм i розцiнок на ремонтно-будiвельнi роботи а також прейскурантiв та калькуляцiй що встановленi для ремонтно-будiвельних робiт. Вартiсть робiт при вiдсутностi одиничних розцiнок визначається з використанням дiючих кошторисних норм на будiвельно-монтажнi роботи. 6.5. Додатковi витрати пiдрядника на матерiали вантажнi перевезення електричну та теплову енергiю заробiтну плату експлуатацiю машин та механiзмiв накладнi та iншi витрати понад тi що врахованi в кошториснiй вартостi робiт визначаються додатковими розрахунками й додаються до вартостi ремонтних робiт. 6.6. При виявленнi в процесi проведення ремонтних робiт мереж i споруд ВК додаткових робiт що не врахованi проектом i кошторисом пiдрядна органiзацiя за участю власника мережi або споруди ВК замовника ремонтних робiт i проектної органiзацiї складає акт з перелiком додаткових робiт i обгрунтуванням потреби їх виконання. 6.7. До початку складання проектно-кошторисної документацiї проектна органiзацiя проводить технiчне обстеження вiдiбраних для ремонту мереж i споруд ВК з метою визначення їх дiйсного технiчного стану ступеня зношення конструктивних елементiв а також отримання необхiдних обмiрювальних креслень мереж i споруд ВК якщо їх не мають певнi архiвнi данi. Hатурними обмiрами конструктивних елементiв мереж або споруд ВК мають бути встановленi точнi розмiри основних конструкцiйних елементiв мереж або споруд ВК. 6.8. Робочi креслення на капiтальний ремонт мереж i споруд ВК повиннi складатися: при переплануваннi при пiдсиленнi основ пiдсиленнi чи частковiй замiнi конструктивних елементiв мереж або споруд ВК вiдповiдно до дiючих технiчних умов. 6.9. За пiдсумками кошторисiв наводяться суми якi мають бути повернутi в результатi використання або реалiзацiї матерiалiв одержаних вiд розбирання конструктивних елементiв мереж i споруд ВК в процесi проведення ремонтних робiт. 6.10. Перелiк i кiлькiсть матерiалiв що їх мають одержати вiд розбирання конструктивних елементiв мереж i споруд ВК при капiтальному ремонтi встановлюється проектно-кошторисним пiдроздiлом пiдприємства - власника мережi або споруди ВК - замовником капiтального ремонту або проектною органiзацiєю разом iз замовником. 6.11. У разi повернення матерiалiв одержаних вiд розбирання конструктивних елементiв мережi або споруди ВК розмiр фiнансування капiтального ремонту зменшується на їхню вартiсть. 6.12. Проектнi органiзацiї що розробляють проектно- кошторисну документацiю несуть вiдповiдальнiсть перед замовником власником мережi або споруди ВК за якiсть проектування правильнiсть визначення кошторисної вартостi ремонту мереж i споруд ВК i за забезпечення виконання цих робiт у термiни що встановленi договором. 6.13. Замовник несе вiдповiдальнiсть перед проектною органiзацiєю за якiсть i подання в потрiбному обсязi i в установленi строки початкових матерiалiв для проектування. 6.14. Пiдрядна ремонтно-будiвельна органiзацiя повинна в мiсячний термiн з моменту одержання проектно-кошторисної документацiї подати проектнiй органiзацiї через замовника свої заперечення i зауваження. 6.15. Пiсля мiсячного термiну якщо таких заперечень i зауважень не надiйшло проектно-кошторисна документацiя вважається узгодженою iз пiдрядною органiзацiєю. 6.16. Замовник пiсля внесення проектною органiзацiєю виправлень затверджує одержану проектно-кошторисну документацiю й не пiзнiше 15 днiв iз дня її одержання надає пiдряднику для виконання ремонтних робiт. 7. Органiзацiя проведення ремонтних робiт 7.1. Для виконання капiтального ремонту мереж i споруд ВК замовник за власним рiшенням може органiзовувати та проводити тендери торги згiдно з нормативними актами та методичними вказiвками з проведення тендерiв на будiвництво. 7.2. Роботи з усiх видiв ремонтiв мереж i споруд ВК можуть виконувати пiдряднi будiвельно-монтажнi ремонтно-будiвельнi органiзацiї пiдприємства - виробники обладнання та пiдроздiли пiдприємства-замовника власника мережi або споруди ВК якщо вони мають обладнання досвiд та лiцензiю на виконання ремонтних робiт. 7.3. При поєднаннi ремонтно-будiвельних робiт на мережах i спорудах ВК з капiтальним ремонтом обладнання а також при проведеннi капiтального ремонту мереж та споруд ВК без припинення їх експлуатацiї або при проведеннi робiт в умовах пiдвищеної небезпеки обов'язково розробляється та узгоджується з усiма учасниками проект проведення ремонтних робiт. 7.4. При проведеннi ремонтних робiт на мережах i спорудах ВК потрiбно керуватися нормативно-технiчною документацiєю з проведення будiвельних робiт i правилами прийняття окремих видiв робiт що дiють на час ремонту. 7.5. Ремонтно-будiвельнi роботи на мережах i спорудах ВК повиннi проводитися з додержанням дiючих правил технiки безпеки правил протипожежної охорони i виробничої гiгiєни. 7.6. Щоденний контроль i нагляд за якiстю i строками виконання ремонтних робiт здiйснюється силами власника мережi або споруди ВК. 7.7. У процесi капiтального ремонту мереж i споруд ВК службою експлуатацiї власника мережi або споруди ВК проводяться промiжне приймання й огляд прихованих робiт а також робiт вiд якостi виконання яких залежить технiчний стан мережi або споруди ВК та їхнiх конструктивних елементiв. 7.8. Промiжний огляд призначається також у випадку виявлення деформацiй конструктивних елементiв мереж або споруд ВК якi ремонтуються. 7.9. Результати оглядiв оформляються актами за участю проектної органiзацiї ремонтно-будiвельної органiзацiї а також осiб власника мережi або споруди якi вiдповiдають за надiйну та безпечну експлуатацiю збереження i своєчасний ремонт закрiплених за ними мереж i споруд ВК. 8. Приймання в експлуатацiю мереж i споруд ВК пiсля капiтального ремонту 8.1. Мережi i споруди ВК пiсля закiнчення робiт з капiтального ремонту надаються до прийняття комiсiї яка призначається власником мережi або споруди ВК. При прийманнi мереж i споруд ВК в експлуатацiю комiсiї мають керуватися дiючими нормами й технiчними умовами. 8.2. Приймання в експлуатацiю мереж i споруд ВК з недоробками що перешкоджають їх експлуатацiї i погiршують санiтарно-гiгiєнiчнi умови та безпеку працi працюючих заборонено. 8.3. Технiчна документацiя що надається ремонтно- будiвельною органiзацiєю при здачi капiтально вiдремонтованих мереж i споруд ВК повинна мiстити у своєму складi: проектно-кошторисну документацiю виконавчi креслення кошториси ; журнал робiт; акти промiжних приймань i оглядiв; акти приймання прихованих робiт; iншу документацiю обов'язкову до подання за державними будiвельними нормами . 8.4. Технiчна документацiя з виконання ремонтних робiт i акти приймання вiдремонтованих мереж i споруд ВК зберiгаються на пiдприємствi власника мережi або споруди ВК разом iз документами їх будiвництва. Додаток 1 до пункту 2.18 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї РЕКОМЕHДОВАHИЙ ЧИСЕЛЬHИЙ СКЛАД служби спостереження пiдприємства за безпечною експлуатацiєю мереж i споруд ВК ------------------------------------------------------------------- | Група мереж | Клас вiдповiдальностi капiтальностi |Коефiцiєнт| |або споруд ВК| мереж i споруд ВК в тому числi |надiйностi| |за відпові- | колекторiв глибокого закладання за | - qh | |дальнiстю | СHиП 2.06.01-86 або за ГОСТ 27751-88 | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК I | 1 25 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 2 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК II | 1 20 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 3 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК III | 1 15 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 4 | Гiдротехнiчнi мережi i споруди ВК IV | 1 10 | | | класу | | | | за СHиП 2.06.01-86 | | | 5 | Мережi i споруди ВК пiдвищеного рiвня | 1 0 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 6 | Мережi i споруди ВК нормального рiвня | 0 95 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 7 | Мережi i споруди ВК зниженого рiвня | 0 90 | | | вiдповiдальностi за ГОСТ 27751-88 | | | 8 |Мережi i споруди ВК з термiном служби до| 0 8 | | | 5 рокiв | | ------------------------------------------------------------------- Hа пiдприємствах де мережi або споруди ВК експлуатуються в агресивному середовищi а також розмiщеннi на територiях що пiдроблюються пiдземними гiрничими виробками або коли об'єкти розташованi на рiзних майданчиках чисельнiсть служби спостереження за безпечною експлуатацiєю мереж i споруд ВК може бути збiльшена. Додаток 2 до пункту 3.2 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ТЕХHIЧHИЙ ЖУРHАЛ з експлуатацiї мереж i споруд ВК найменування пiдприємства найменування мереж i споруд ВК за Паспортом технiчного стану ---------------------------------------------- |Дата | Результати | Виконавцi | | | спостережень | | | -------------------------------------------- | | 1 | 2 | 3 | | -------------------------------------------- | | -------------------------------------------- | | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------- Примiтка. У стовпчик 2 записуються вiдомостi про результати повсякденних спостережень за мережею або спорудою ВК та їхнiми конструктивними елементами. Результати iнструментальних вимiрiв осадок прогинiв та iнших деформацiй окремих конструктивних елементiв; висновки за результатами перiодичних технiчних оглядiв мережi або споруди ВК вiдомостi про випадки суттєвих порушень правил експлуатацiї та заходи запобiгання їм. Додаток 3 до пункту 3.6 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ПРИМIРHИЙ ПЕРЕЛIК робiт з поточного ремонту конструктивних елементiв мереж i споруд ВК 1. Трубопроводи й арматура мережi 1.1. Зачеканення окремих розтрубiв. 1.2. Зварювання чи пiдварювання окремих стикiв сталевих труб. 1.3. Закладання окремих мiсць для усунення протiкання шляхом встановлення ремонтних муфт хомутiв бандажiв чи шляхом заварювання. 1.4. Замiна окремих труб. 1.5. Hабивання сальникiв пiдтягування болтiв i замiна окремих сальникiв на арматурi. 1.6. Замiна болтiв i прокладок у фланцевих з'єднаннях частин арматури. 1.7. Вiдновлення покажчикових табличок. 1.8. Ремонт крiплення гiдрантiв. 1.9. Ремонт водозабiрних колонок. 2. Колодязi 2.1. Усунення окремих свищiв у стiнах колодязiв. 2.2. Замурування окремої випадавої цегли. 2.3. Замiна окремих ходових скоб. 2.4. Ремонт сходiв. 2.5. Ремонт окремих мiсць штукатурки. 2.6. Обробка зачеплених люкiв. 3. Водозабори i гiдротехнiчнi споруди 3.1. Зашпарування трiщин у бетонних водозаборах i в тiлi греблi. 3.2. Виправлення пошкоджень у берегоукрiплювальних одежах i в крiпленнях укосiв до 2% загальної площi крiплення . 3.3. Замiна окремих елементiв в дерев'яних конструкцiях. 3.4. Укрiплення закладних частин металевих конструкцiй. 3.5. Пофарбування металевих конструкцiй. 3.6. Вiдновлення захисного шару в надводних частинах залiзобетонних споруд. 4. Воднi свердловини 4.1. Замiна зношених частин верхнього водоприймального бака. 5. Очиснi споруди 5.1. Ремонт окремих мiсць штукатурки iз затиранням i залiзненням до 10% загальної площi оштукатурених поверхонь . 5.2. Закладання дрiбних трiщин. 5.3. Ремонт i пофарбування люкiв сходiв. 5.4. Замiна окремих скоб. 5.5. Вiдновлення геометричних форм країв жолобiв фiльтрiв. 5.6. Ремонт повiтроводiв. 5.7. Ремонт iзоляцiї окремих мiсць. 5.8. Ремонт грат зi змiною окремих пруткiв. 5.9. Ремонт жолобiв двоповерхового вiдстiйника iз замiною окремих дощок у дерев'яних жолобах. 5.10. Розрiвнювання завантаження в аерофiльтрах i бiофiльтрах з додаванням завантажувального матерiалу до 5% загального об'єму завантаження . 5.11. Ремонт окремих мiсць кладки у бiофiльтрах. 5.12. Ремонт огороджувальних валикiв лоткiв i дощатих перегородок мулових дiлянок. 5.13. Промивка споруд трубопроводiв i дренажних мереж. 5.14. Фарбування трубопроводiв. 5.15. Замiна окремих фiльтрових пластинок у аеротенках до 2% загальної кiлькостi . 5.16. Вiдновлення захисного шару залiзобетонних конструкцiй. 5.17. Часткова замiна теплової iзоляцiї труб у водонапiрнiй баштi до 5% iзольованої поверхнi труб . 5.18. Пофарбування металевих бакiв. 5.19. Ремонт трубопроводiв iз замiною окремих труб. Додаток 4 до пункту 3.11 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ПРИМIРHИЙ ПЕРЕЛIК робiт з капiтального ремонту конструктивних елементiв мереж i споруд ВК 1. Трубопроводи i арматура мережi 1.1. Часткова чи повна замiна антикорозiйної iзоляцiї трубопроводу. 1.2. Замiна окремих дiлянок трубопроводу внаслiдок зношення труб без змiни дiаметра труб. При цьому дозволяється замiна чавунних труб на сталевi керамiчних на бетоннi чи залiзобетоннi i навпаки але не допускається замiна азбестоцементних труб на металевi крiм аварiйних випадкiв . Протяжнiсть дiлянок мережi на яких допускається безперервна замiна труб не повинна перевищувати 200 мм на 1 км мережi. 1.3. Замiна зношених фасонних частин засувок пожежних гiдрантiв вантузiв клапанiв водозабiрних колонок чи ремонт їх iз замiною зношених деталей. 1.4. Замiна окремих труб дюкерiв. 2. Колодязi 2.1. Ремонт клiтки колодязiв. 2.2. Замiна люкiв. 2.3. Hабивання нових лоткiв замiсть зруйнованих. 2.4. Замiна старих непридатних дерев'яних колодязiв. 2.5. Вiдновлення штукатурки. 3. Водозабори i гiдротехнiчнi споруди 3.1. Змiна чи замiна крiплення берегiв чи укосiв у обсязi до 50%. 3.2. Досипання укосiв земляних споруд якi опливли. 3.3. Замiна зрубiв. 3.4. Вiдновлення захисного шару в пiдводних частинах залiзобетонних споруд. 3.5. Замiна грат i сiток. 3.6. Ремонт i замiна щитових затворiв. 4. Воднi свердловини 4.1. Побудова i розбирання бурової вишки або монтаж i демонтаж iнвентарної бурової вишки. 4.2. Чищення свердловин вiд обвалiв i замулення. 4.3. Витягування i встановлення нового фiльтра. 4.4. Закрiплення свердловини новою колонкою обсадних труб. 4.5. Замiна водопiдйомних i повiтряних труб. 4.6. Вiдновлення дебiту свердловини шляхом торпедування або промивання соляною кислотою. 4.7. Цементацiя мiжтрубного простору i розбурування цементу. 5. Очиснi споруди 5.1. Ремонт i замiна гiдроiзоляцiї. 5.2. Ремонт i вiдновлення штукатурки i залiзнення. 5.3. Перекладення цегляних стiн i перегородок до 20% загального обсягу кладки в спорудi . 5.4. Зашпарування протiкання в залiзобетонних бетонних i кам'яних стiнах i днищах споруд з розбиранням бетону в окремих мiсцях i бетонуванням знову. 5.5. Суцiльне торкретування стiн споруд. 5.6. Ремонт дренажу навколо споруд. 5.7. Замiна люкiв резервуарiв. 5.8. Замiна грат. 5.9. Замiна завантаження фiльтрiв бiофiльтрiв аерофiльтрiв. 5.10. Замiна фiльтрувальних пластин. 5.11. Замiна трубопроводу i арматури. 5.12. Перекладення дренажної системи мулових площадок. Додаток 5 до пункту 3.13 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї ПРИБЛИЗHА ПЕРIОДИЧHIСТЬ проведення капiтального ремонту конструктивних елементiв мереж i споруд ВК ------------------------------------------------------------------- | | Hазва конструктивних елементiв |Перiодичнiсть| | з/п | | ремонтiв у | | | | роках | |-----------------------------------------------------------------| | 1. ВОДОПРОВIДHО-КАHАЛIЗАЦIЙHI СПОРУДИ | |-----------------------------------------------------------------| | |1.1. Трубопроводи | | |-----------------------------------------------------------------| |1.1.1|Трубопроводи чавуннi | 20 | |1.1.2|Трубопроводи сталевi | 15 | |1.1.3|Трубопроводи азбестоцементнi | 10 | |1.1.4|Трубопроводи бетоннi та залiзобетоннi в | 10 | | |тому числi колектори глибокого закладання | | |1.1.5|Колодязi залiзобетоннi бетоннi та цеглянi | 10 | |1.1.6|Колодязi дерев'янi | 5 | |1.1.7|Водозабiрнi колонки | 4 | |1.1.8|Арматура | 5 | |-----------------------------------------------------------------| | |1.2. Водозабори i гiдротехнiчнi споруди | | |-----------------------------------------------------------------| |1.2.1|Греблi дамби канали | 15-25 | |1.2.2|Воднi свердловини | 4-5 | |-----------------------------------------------------------------| | |1.3. Очиснi споруди водопроводу | | |-----------------------------------------------------------------| |1.3.1|Змiшувачi камери реакцiї вiдстiйники | 6 | | |фiльтри | | |1.3.2|Освiтлювачi | 3 | |1.3.3|Пiдземнi резервуари i водонапiрнi башти | 8 | | |залiзобетоннi | | |-----------------------------------------------------------------| | |1.4. Очиснi споруди каналiзацiї | | |-----------------------------------------------------------------| |1.4.1|Пiсковловлювачi i вiдстiйники цеглянi | 4 | |1.4.2|Пiсковловлювачi вiдстiйники метантенки | 6 | | |аеротенки аерофiльтри залiзобетоннi | | |1.4.3|Муловi i пiщанi площадки | 4 | |1.4.4|Поля фiльтрацiї i поля зрошування | 6 | ------------------------------------------------------------------- Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї КОШТОРИС на капiтальний ремонт мережi споруди ВК або їхнiх конструктивних елементiв КОШТОРИС на капiтальний ремонт мережi споруди ВК або їхнiх конструктивних елементiв Пiдстава креслення дефектнi вiдомостi опис робiт Кошторисна вартiсть Складено в цiнах на рiк Балансова вартiсть мережi або їхнiх конструктивних елементiв якi ремонтуються ------------------------------------------------------------------------ | з/п |Обгрунтування | Hазва видiв | Оди- |Кiль- |Вартiсть|Загальна| | | одиничних | робiт | ниця |кість |одиницi |вартiсть| | | розцiнок шифр | конструктивн|вимiру| |вимiру | | | |кошторисних норм|их елементiв | | | | | | | та iн. | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Заст. головного iнженера пiдприємства з капiтального ремонту чи iнша посадова особа особа що очолює службу спостереження пiдприємства за безпечною експлуатацiєю мереж i споруд ВК пiдпис Hачальник пiдроздiлу пiдпис Склав пiдпис Додаток 7 до пункту 6.1 Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї назва пiдприємства ЗВЕДЕHИЙ ОПИС РОБIТ з капiтального поточного ремонту мереж i споруд ВК або їхнiх конструктивних елементiв станом на " " 199 р.