НАПБ Б.02.014-98

НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на якіне встановлено норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України HАКАЗ 24.03.98 182 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 червня 1998 р. за 392/2832 Про затвердження Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв Вiдповiдно до Закону України "Про пожежну безпеку" уведеного в дiю Постановою Верховної Ради України вiд 17 грудня 1993 р. 3745-XII HАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв додається . 2. Hачальнику ГУДПО МВС України начальникам ГУМВС України в Криму м. Києвi та Київськiй областi УМВС України в областях та м. Севастополi органiзувати вивчення цього Положення керiвним складом управлiнь вiддiлiв Державної пожежної охорони i працiвниками органiв державного пожежного нагляду та забезпечити його виконання. 3. Вважати такими що на територiї України не застосовуються "Указания о порядке рассмотрения и согласования органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений" затвердженi ГУПО МВС СРСР 10 сiчня 1983 року. Мiнiстр генерал-полковник мiлiцiї Ю. Кравченко ЗАТВЕРДЖЕHО Hаказ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 24.03.98 182 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 червня 1998 р. за 392/2832 ПОЛОЖЕHHЯ про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв* 1. Загальнi положення 1.1. Це Положення встановлює порядок розгляду та узгодження з органами державного пожежного нагляду далi - держпожнагляд проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки а також обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв далi - HД у проектнiй документацiї яка виконується за рахунок рiзних джерел фiнансування для нового будiвництва розширення реконструкцiї реставрацiї переоснащення та капiтального ремонту далi - будiвництво пiдприємств будинкiв i споруд на стадiях: проекту робочого проекту ; робочої документацiї якщо вона розробляється за рiшенням замовника на основi затверджених технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiй для об'єктiв промислового призначення або ескiзного проекту для об'єктiв цивiльного призначення . Сфера дiї Положення поширена на мiстобудiвну проектну документацiю якщо остання мiстить обгрунтованi вiдхилення вiд протипожежних вимог державних будiвельних норм у проектах забудови населених пунктiв i територiй. 1.2. Положення призначене для застосування на територiї України всiма учасниками iнвестицiйного процесу в будiвництвi незалежно вiд форм власностi та господарювання а також органами держпожнагляду якщо iнше не передбачено законодавчими актами України. 1.3. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки здiйснюється на пiдставi статей 7 i 9 Закону України "Про пожежну безпеку". 1.4. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки проводиться замовником за участю генерального проектувальника а в разi потреби - зацiкавлених субпiдрядних органiзацiй у порядку встановленому в роздiлi 4 цього Положення. 1.5. З органами держпожнагляду слiд також узгоджувати обгрунтованi вимушенi вiдхилення вiд протипожежних вимог чинних HД та змiни в ранiше узгоджених проектних рiшеннях що виникли в процесi проектування будiвництва чи екс плуатацiї об'єкта. 1.6. Hа узгодження до органiв держпожнагляду подаються проектнi рiшення на стадiях: проекту робочого проекту ; робочої документацiї якщо вона розробляється за рiшенням замовника на основi затверджених технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiй для об'єктiв промислового призначення або ескiзного проекту для об'єктiв цивiльного призначення . За дорученням iнвестора вiдповiднi узгодження з органами держпожнагляду можуть виконуватися щодо передпроектних пропозицiй якi пов'язанi з висвiтленням iнвестицiйних намiрiв. 1.7. Проектна документацiя на будiвництво пiдлягає експертизi на вiдповiднiсть нормативним актам що стосуються забезпечення пожежної безпеки у порядку встановленому Порядком проведення експертизи проектної та iншої документацiї щодо пожежної безпеки затвердженим наказом МВС України вiд 22.11.94 641*. У разi наявностi в проектнiй документацiї проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки або обгрунтованих вiдхилень вiд протипожежних вимог HД замовник за участю генерального проектувальника повинен узгодити такi рiшення вiдхилення з вiдповiдним органом держпожнагляду до передачi проектної документацiї на експертизу. 1.8. При поданнi проектної документацiї на експертизу до органiв держпожнагляду головним iнженером головним архiтектором проекту наводиться повний перелiк проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки та обгрунтованих вiдхилень вiд протипожежних вимог HД узгоджених iз вiдповiдним органом держпожнагляду дата i номер документа про узгодження при потребi долучається його копiя . 2. Повноваження органiв держпожнагляду щодо узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД 2.1. Узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД в органах держпожнагляду здiйснюють: Головне управлiння Державної пожежної охорони ГУДПО МВС України центральний орган держпожнагляду ; управлiння Державної пожежної охорони УДПО головних управлiнь МВС України в Криму м. Києвi та Київськiй областi управлiння вiддiли Державної пожежної охорони УДПО - ВДПО управлiнь МВС України в областях i м. Севастополi територiальнi органи держпожнагляду . Повноваження з цих питань апаратiв i пiдроздiлiв Державної пожежної охорони МВС України якi пiдпорядкованi безпосередньо центральному органу держпожнагляду визначаються ГУДПО МВС України. Загонам частинам iншим пiдроздiлам Державної пожежної охорони що здiйснюють функцiї органiв держпожнагляду мiсцевi органи держпожнагляду дозвiл на узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила щодо забезпечення пожежної безпеки та обгрунтованих вiдхилень вiд вимог HД не надається. 2.2. В центральному органi держпожнагляду узгоджуються: частковi обгрунтованi вiдхилення вiд обов'язкових вимог HД у проектнiй продукцiї масового застосування типових проектах а також в експериментальних проектах без конкретної адреси будiвництва що розробляються за державними iнвестицiями i затверджуються вiдповiдними органами державної виконавчої влади; проектнi рiшення на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованi вiдхилення вiд обов'язкових вимог HД у проектнiй документацiї на будiвництво унiкальних та особливо важливих об'єктiв що передбачається за державними iнвестицiями i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України; проектнi рiшення на якi не встановленi норми i правила або обгрунтованi вiдхилення вiд обов'язкових вимог HД у проектнiй документацiї що розробляється як виняток за iноземною лiцензiєю якщо таке передбачено мiжнародною угодою або умовами проведення мiжнародного конкурсу незалежно вiд джерел iнвестицiй та порядку затвердження документацiї. 2.3. В територiальних органах держпожнагляду узгоджуються: проектнi рiшення на якi не встановленi норми i правила за винятком випадкiв що належать до компетенцiї центрального органу держпожнагляду ; обгрунтованi вiдхилення вiд обов'язкових вимог HД: у проектнiй документацiї яка розробляється для вiдповiдного регiону Автономної Республiки Крим областi мiста ; у разi прив'язування до мiсцевих умов проектної продукцiї масового застосування типових проектiв ; у зональних проектах що розробляються або розповсюджуються проектними органiзацiями розташованими на територiї що обслуговується вiдповiдним територiальним органом держпожнагляду. 2.4. Про узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила територiальнi органи держпожнагляду повиннi письмово повiдомити центральний орган держпожнагляду. 3. Порядок розгляду та узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила а також обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД 3.1. Розгляд в органах держпожнагляду питань пов'язаних з узгодженням проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД здiйснюється на пiдставi подання замовником пiдготовленої генеральним проектувальником потрiбної документацiї: органiзацiйних та iнженерно-технiчних заходiв спрямованих на забезпечення пожежної безпеки у тому числi додаткових заходiв що компенсують вiдхилення вiд норм проектування; обгрунтувань розрахункiв креслень тощо. Ця документацiя подається разом iз супровiдним листом в якому викладаються потрiбнi пояснення щодо причин вiдхилень вiд HД та прийняття вiдповiдних проектних рiшень. 3.2. Для розгляду та узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД щодо технiчно складних вибухопожежонебезпечних об'єктiв об'єктiв iз масовим перебуванням людей в центральному та територiальних органах держпожнагляду створюються експертнi ради групи . Експертну раду групу очолює начальник заступник начальника вiдповiдного органу держпожнагляду. До складу експертної ради групи можуть входити працiвники структурних пiдроздiлiв центрального чи територiальних органiв Державної пожежної охорони фахiвцi випробувальної пожежної лабораторiї. До роботи в експертнiй радi групi за погодженням з керiвниками вiдповiдних пiдприємств органiзацiй та установ можуть залучатися iнженерно-технiчнi та iншi працiвники пiдприємств фахiвцi науково-дослiдних проектних i будiвельних органiзацiй. Склад експертної ради групи затверджується керiвником органу держпожнагляду при якому вона створюється. Рiшення про розгляд зазначених питань на експертнiй радi групi приймає керiвник органу держпожнагляду або особа що виконує його обов'язки. Hа експертну раду групу можуть також покладатися й iншi завдання пов'язанi з розглядом питань пожежної безпеки. 3.3. Експертна рада група розглядає допустимiсть i обгрунтованiсть вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД ефективнiсть i достатнiсть розроблених основних чи компенсацiйних протипожежних заходiв i приймає вiдповiдне рiшення яке оформлюється протоколом та висновком. За результатами розгляду експертною радою групою винесених питань замовнику видається витяг з протоколу та висновок додаток за пiдписом керiвника заступника керiвника органу держпожнагляду. У разi недостатнього опрацювання питань щодо забезпечення пожежної безпеки подана документацiя повертається на додаткове доопрацювання. 3.4. Експертна рада група не розробляє iнженерно- технiчнi рiшення на якi не встановленi норми i правила та заходи що компенсують вiдхилення вiд протипожежних вимог HД. 3.5. У разi недоцiльностi винесення питання на розгляд експертної ради групи узгодження проектних рiшень вiдхилень здiйснюється керiвником органу держпожнагляду чи особою що виконує його обов'язки i оформлюється письмово у виглядi листа. 3.6. Копiя листа витяг iз протоколу чи висновок надсилаються також до вiдповiдного органу держпожнагляду територiального мiсцевого для iнформування та здiйснення контролю. 3.7. Узгодження проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог дiючих HД повинно здiйснюватися як правило до затвердження проектної документацiї. 3.8. Узгодження органами держпожнагляду проектної документацiї проводиться у термiн до 10 днiв. По проектах на якi вiдсутнi норми проектування або по тих що потребують опрацювання окремих технiчних питань за участю спецiалiстiв пiдприємств установ чи органiзацiй термiн узгодження може бути продовжений до 30 днiв. Суперечностi мiж генеральним проектувальником i органом держпожнагляду що виникли в процесi розгляду та узгодження проектної документацiї розглядаються у встановленому порядку центральним органом держпожнагляду або арбiтражним судом. 3.9. Контрольнi примiрники узгодженої документацiї копiї протоколiв висновкiв чи листiв пiдлягають облiку та зберiгаються в органi держпожнагляду який прийняв вiдповiдне рiшення. У мiсцевих органах держпожнагляду якi обслуговують територiю де здiйснюється будiвництво має бути забезпечено зберiгання документiв надiсланих згiдно з пунктом 3.6 цього Oоложення. 3.10. Узгодження проектної документацiї з органами держпожнагляду дiйсне тiльки для даної проектної документацiї i на iншi об'єкти аналогiчнi зазначеним у нiй не поширюється. Узгодження вiдхилень вiд обов'язкових вимог HД у проектнiй продукцiї масового застосування типових проектах зберiгається на весь термiн її дiї аж до виключення з числа дiючих. 3.11. Узгодження проектних рiшень не виключає потреби внесення у встановленому порядку до проектної документацiї змiн пов'язаних iз введенням у дiю нових HД. Додаток до пункту 3.3 Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень на якi не встановленi норми i правила та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв рекомендований Форма висновку експертної ради групи МВС України найменування органу державного пожежного нагляду " " 19 р. Висновок експертної ради групи за результатами розгляду проектних рiшень у проектi робочому проектi робочiй документацiї тощо на будiвництво????????????????????????????????????????????? найменування об'єкта належнiсть вид власностi адреса поданих???????????????????????????????????????????????????? найменування органiзацiї яка подає на розгляд документацiю розроблених???????????????????????????????????????????????? найменування проектної органiзацiї Hа узгодження подано документацiю: перелiк документацiї Короткий змiст проектного рiшення що розглядається: Рiшення експертної ради групи : Голова експертної ради Секретар експертної ради Представники: замовника генпроектувальника