ВБН-СГіП-46-3.94/Мінсільгосппрод України

ВБН-СГіП-46-3.94/Мінсільгосппрод України Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ* ВБН - СГіП-46-3.94 РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект"; Київським проектним інститутом "Промзернопроект"; Мінсільгосппродом України. ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України; Головним управлінням пожежної охорони МВС України. ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об'єднанням "УкрНДІагропроект". ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р. З введенням в дію ВБН - СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України. Дані норми розповсюджуються на будівлі споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України. Норми встановлюють категорії по вибухопожежній небезпеці а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. "Перелік" призначається для застосування при проектуванні нових розширенні технічному переобладнанні та експлуатації діючих будівель і приміщень виробничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства. * Далі по тексту - "Перелік". 1.2. Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ - технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації. 1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв де застосоване унікальне та дороге технологічне облад нання або які мають інші особливості категорії буді вель та приміщень визначаються з врахуванням додаткових вимог протипожежного захисту які повинні бути передбачені завданням замовника на розробку проекту або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку. 1.4. "Перелік" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будівлях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи а також в результаті аварій або несправностей. 1.5. Виробництва в яких тверді рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання а також виробництва де технологічний процес протікає з застосуванням відкритого вогню до категорій виробництва А та Б не відносяться. 1.6. Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств віднесені до числа які категорій по вибуховій і пожежній небезпеці не мають санітарно-побутові харчування охорони здоров'я * культурного обслуговування управління конструкторських бюро учбових занять . 1.7. "Перелік" не розповсюджується на будівлі та приміщення пов'язані з виробництвом зберіганням і застосуванням вибухових речовин і матеріалів на підземні споруди. 1.8. Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 "Переліку" у вигляді таблиці. При користуванні цією таблицею необхідно керуватися такими положеннями: в графі 2 дається назва приміщень цехів відділів дільниць і будівель в тому числі і для будівель в складі яких тільки одне приміщення насосна станція дизельна компресорна і т.п. в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів їх фізичні властивості температура спалаху парів хімічні властивості їх стан твердий рідкий або газоподібний горючість матеріалів горючі трудногорючі негорючі а також названі умови ведення технологічного процесу виділення променевого тепла іскріння газовиділення і т.п. ; в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А Б В Г Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 "Переліку"; в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відповідності з вимогами ПУЕ. Прочерк - в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон; в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій А або Б в примітці приводиться уточнення: чим підтверджується категорія приміщення 1.9. Відповідальність за правильність визначення ка тегорій будівель і приміщень несе організація - розроб ник "Переліку". 1.10. В "Переліку" прийняті такі скорочення: ЛЗР -легкозаймиста рідина; ГР- горюча рідина ТС - температура спалаху; НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я. 1.11. Категорії будівель і приміщень встановлені на основі "Общесоюзных норм технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86 класи вибухопожежонебезпечних зон по "Правилам устройства электроустановок" ПУЭ . 2. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ ВИПИСКА З ОНТП 24-86 2.1. Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею. 2.2. Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці. 1. Будівля відноситься до категорії А коли в ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень або 200 м2. Допускається не відносити будівлю до категорії А коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень але не більше 1000 м2 і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 2. Будівля відноситься до категорії Б коли одночасно виконані дві умови: а будівля не відноситься до категорії А; б сумарна площа приміщення категорій А і Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень або 200 м2. Таблиця 1 Категорії приміщень Характеристика речовин і матеріалів які знаходяться обертаються в приміщенні А вибухопожежо-небезпечна Горючі гази легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні який перевищує 5кПа. Речовини і матеріали здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою киснем повітря або один з одним в такій кількості що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа. Б вибухопожежо-небезпечна Горючий пил абоволокна легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибухувприміщенні який переви-щує 5 кПа. В пожежонебез-печна Горючі і трудногорючі рідини тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали в тому числі пил і волокна речовини і матеріали здатні при взаємодії з водою киснем повітря або один з одним тільки горіти при умовах що приміщення в яких вони є наявні або обертаються не відносяться до кате-горій А або Б. Г Негорючі речовини і матеріали в гарячому розжареному або розплавленому стані процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла іскоріполум'я; горючі гази рідини і твердігорючі речовини які спалюються або утилізуються у вигляді палива. Д Негорючі речовини і матеріали в холодному стані. Додаток Допускається відносити до категорії Д приміщення в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0 2 МПа кабельні електропроводки до устаткування окремі предмети меблів на робочих місцях. Допускається не відносити будівлю до категорії Б коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень але не більше 1000 м2 і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 3. Будівля відноситься до категорії В коли водночас-но виконані дві умови: а будівлі не відносяться до категорії А або Б; б сумарна площа приміщень категорії А Б і В перевищує 5% 10% коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б сумарної площі всіх приміщень. Допускається не відносити будівлю до категорії В коли сумарна площа приміщень категорії А Б і В не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень але не більше 3500 м2 і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 4. Будівля відноситься до категорії Г коли одночасно виконані такі дві умови: а будівля не відноситься до категорії А Б або В; б сумарна площа приміщення категорії А Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень. Допускається не відносити будівлю до категорії Г коли сумарна площа приміщень категорії А Б В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень але не більше 5000 м2 і приміщення категорій А Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 5. Будівля відноситься до категорії Д коли вона не відноситься до категорій А Б В або Г. 3. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ Таблиця 2 № п/п Назва приміщень цехи відділення дільниці і будійель Характеристика речовин і матеріалів які знаходяться в приміщенні а також умови технологічних процесів по властивостям яких визначаються категорії приміщень і класи зон Категорія приміщень Клас зон по ПУЕ Примітка 1 2 3 4 5 6 3.1. Тваринництво скотарство свинарство коневодство вівчарство птахівництво звіроводство бджільництво 3.1.1. Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці Горючі матеріали В П-ІІа 3.1.2. Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки Горючі матеріали відсутні Д 3.1.3. Приміщення для стриження вівців і пресування вовни пуху Горючі матеріали В П-ІІа 3.1.4. Приміщення для утримання звірів кролів Негорючі матеріали Д - 3.1.5. Приміщення для зберігання поточного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3 Незначна кількість горючого матеріалу Д - 3.1.6. Омшаники і сотосховища Горючі матеріали В П-ІІа 3.1.7. Інкубаторії Негорючі матеріали Д 3.1.8. Санпропускники Негорючі матеріали Д 3.1.9. Дезінфікаційний блок Негорючі матеріали Д 3.1.10. Відділення прийому і санітарної обробки тварин вагова склад дезінфікуючих і мийних засобів Негорючі матеріали Д 3.1.11. Лабораторії пунктів штучного запліднення Негорючі матеріали Д 3.1.12. Апаратні по культивації кліткових бактеріальних та вірусних культур Негорючі речовини Д 3.1.13. Відділення сепарування центрифугування і фільтрування вірусних і бактеріальних суспензій живильних середовищ і розчинів сироватки Негорючі речовини Д 3.1.14. Термальні приміщення і камери для інкубування ембріонів вирощування вірусних бактерійних і інших культури скляному посуді розміщеному на стелажах; для зберігання біопрепаратів живильних середовищ суспензій і вірусного матеріалу без упаковки в спалиму тару температура повітря +2 - +38 °С Негорючі речовини Д 3.1.15. Термостатні для установки термостатів інкубаторів сушильних шаф Негорючі речовини Д 3.1.16. Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину Горюча рідина В П-І 3.1.17. Приміщення для інактивації вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях Горюча рідина В П-І 3.1.18. Приміщення для прийому і стерилізації гліцерину приготування розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину. Горюча рідина В П-І 3.1.19 Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з застосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%. Горюча рідина В П-І 3.1.20. Приміщення для приготування розчинів фенолу з застосуванням кристалічного фенолу розчинів формаліну оцтової кислоти і формальдегіду Горючі речовини рідини В П-І 3.1.21. Приміщення для спецодягу технічних і обтирал ьних матеріалів синтетичних миючих і дезінфіку-ючих засобів антисептиків Горючі матеріали і речовини В П-ІІа 3.1.22. Лабораторії вірусологічні ЛЗР ГР горючі гази і речовини в незначних кількостях В Всі роботи повинні проводитися в витяжних шафах або на робочих місцях з місцевим відсмоктуванням при працюючій вентиляції 3.1.23. Оклади вітамінів антибіотиків і ферментних препаратів Горючі рідини В П-ІІа 3.1.24. Приміщення для зберігання Горючі матеріали В П-ІІа 3.1.25. Приміщення для зберігання інвентарю збруї Горючі матеріали В П-ІІа 3.1.26 Інвентарна Негорючі матеріали Д 3.1.27. Фуражна Негорючі матеріали Д 3.1.28. Манежі Негорючі матеріали Д 3.1.29. Канали гноєприбирання Негорючі матеріали Д 3.1.30. Вакуум-насосні і насосно-компресорні для установок доїння Негорючі матеріали Д 3.2. Кормовиробництво 3.2.1. Дробильні відділення сухих харчових продуктів сіна соломи макухи вітамінних додатків преміксів і цехи відділення відпуску комбікормів трав'яного борошна макухи і шроту Горючий пил здатний утворювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ 3.2.2. Приміщення кормоцехів кормо-змішуючих для приготування: а сухих кормових сумішей або комбікормів; « Б В-ІІ б вологих 56% і більше або рідких кормосумішей при умовах розташування складу комбікормів поза будови кормоцеху Негорючі речовини д 3.2.3. Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів надсилосні і підси-лосні поверхи комбікормових виробництв та відділення розфасовки комбікорму Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я НКМПП більше 65 г/м3 до об'єму повітря в П-ІІ При умові виконаная заходів передбачених СНІП 2.10.05-85 3.2.4. Цехи і відділення гранулювання брикетування висівок комбікормів трав'яного борошна і кормових сумішей Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа 3.2.5. Цехи по виробництву комбікормів кормових сумішей нре-міксів і трав'яного борошна « В В-ІІа 3.2.6. Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання комбікормів розсипних і гранульованих трав'яного борошна і преміксів Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я НКМПП більше 65 г/м3 до об'єму повітря В П-ІІ 3.2.7. Вибійні цехи і відділення комбікормів Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа 3.2.8. Приміщення для зберігання а альбумиду сухих кормів тваринного походження м'ясок-істкового борошна упакованого в тару гранульованого жому Горючі речовини В П-ІІа б кормового борошна сухих кормових дріжджів сухого білкового корму - кормового концентрату Б12 комбікормів трав'яного борошна преміксів зерна і зернових продуктів в спалимій тарі Горючий пил в кількостях не здатних утворювати вибухонебезпечні суміші НКМПП більше 65 г/м3 до об'єму повітря В П-ІІ 3.2.9. Приміщення цехів розтарювання безтарні прийомні і відпускні пристрої відділення комбікормів білкової сировини трав'яного борошна преміксів Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи В В-ІІ 3.2.10. Пилові камери на виробництві і сухих кормових сумішей Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ 3.2.11. Склади для зберігання комбікормових кормів концкормів трав'яного борошна висівки сухого жому і м'ясокісткового борошна: а розсипом; Горючий пил В В-ІІ б в тарі Горючий матеріал В П-ІІа 3.2.12. Приміщення для одержання аміачної води із застосуванням стислого аміаку амонізації кормів а застосуванням рідкого і газоподібного аміаку Горючий газ аміак Б В-ІІ 3.2.13. Дробильні відділення сіна і соломи Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ 3.2.14. Галереї і приміщення по яких транспортується розсипом комбікорм білково-вітаміннідобавки трав'яне борошно і премікси Б В-ІІ 3.3. Культиваційні об'єкти тепличні господарства оранжереї парники 3.3.1. Теплиці парники на газовому обігріванні з установкою газових пальників в приміщеннях теплиць і парників Спалення газу Г - 3.3.2. Теплиці і парники на технічному і біологічному обігріві Негорючі матеріали Д - 3.3.3. Приміщення для вирощування грибів в спалимій тарі цехи субстрата комплексів для вирощування шампіньйонів Горючі матеріали тара В П-ІІа 3.4. Ремонтно-технічна база та об'єкти матеріально-технічного забезпечення 3.4.1. Приміщення для ремонту силового і автотракторного електроустаткування: а дільниці для намотування якорів електродвигунів стартерів генераторів; Негорючі матеріали Д б просочувально-сушильне відділення: просочування обмоток якорів і стартерних полюсів шелаком з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів до 61 °С включно; ЛЗР з ТС до 61 °С Б В-Іа в відділення для розбирання і складання масляних силових трансформаторів; Застосовується трансформаторне масло з ТС до 61 °С В П-І г дільниця для поточного ремонту автотракторного електроустаткування: ремонт фар електропроводки заміна щіток і т.п. Негорючий матеріал Д - 3.4.2. Ремонт і зарядка стартерних і тягових акумуляторних батарей: а дільниця розбирання і промивання кислотних і лужних акумуляторних батарей дистильованою водою ремонт пластин клем заправка електролітом; Негорючі речовини і матеріали Д - б приміщення зарядки акумуляторних батарей в спеціальних витяжних шафах обладнаними блокуючими пристроями для автоматичного включеннвзаряд-ното струму і витяжної аспірації при цих умовах допускається зарядка не більше 10 акумуляторів безпосередньо в приміщеннях категоріями Г і Д Негорючі речовини і матеріали Д - в приміщення зарядки стартерних і тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах Гримучий газ водород А В-І Вибухонебезпечна зона приймається вище відмітки 0 75 загальної висоти приміщення рахуючи від рівня підлоги 3.4.3. Дільниця складання технічного обслуговування регулювання і діагностики сільськогосподарських машин за виключенням автомашин : а на гумових колесах; Горючі матеріали В б гусеничних Негорючі матеріали Д 3.4.4. Дільниці щоденного технічного обслуговування постів техніч -ного обслуговування ТО-1 ТО-2 діагностування і поточного ремонту автомашин з двигунами які працюють на бензині і дизельному пальному Горючі матеріали В 3.4.5. Приміщення для зберігання автомашин з двигунами які працюють на бензині і дизельному пальному Горючі матеріали в При умовах виконання таких вимог до елек-троустановок: застосування світильників з ступенем захисту по стандарту не нижче для ламп розжарювання і газорозрядних ламп високого тиску-IP4Х для люмінесцентних ламн ІР5Х виконання електропроводоку відповідності з вимогами пп.7.4.30 7.4.39 ПУЕ установка штепсель них розеток з ступенем захисту оболонки не менше ІР43 по стандарту 3.4.6. Приміщення для зберігання автомашин з двигунами які працюють на зрідженому газі Горючі матеріали В - При умові виконання вимог викладених в п.3.4.5. Крім того необхідне виконання таких додаткових вимог: обладнання приміщень постійно-діючою вентиляцією; улаштування системи евакуаційного освітлення виконаної в вибухооахи-щеному виконанні для середовища ПАТІ; улаштування системи автоматичного контролю повітряного середовища 3.4.7. Дільниця щоденного технічного обслуговування постів технічного обслуговування ТО-1 ТО-2 діагностування і поточного ремонту автомашин з двигунами. які працюють на зрідженому газі Горючі матеріали В - При умовах виконання додаткових вимог викладених в п.п. 3.4.6. крім вимог п.п. 3.4.5. 3.4.8. Пости зливу і заправки машин мастилами Горючі рідини з ТС більше 61 °С В П-І 3.4.9. Дільниці монтажу вулканізації оббивних робіт дерево-оброблювальні упаковки і консервації виробів Горючі матеріали в П-ІІа 3.4.10. Розбирально-миєчні дільниці розбирання машиніагрегатів миття агрегатів і деталей в миєчних машинах лужними розчинами нагрітими до 80-90 °С; дефектація і сортировка деталей Негорючі речовини і матеріали Д - 3.4.11. Дільниці для поточного ремонту і перевірки карбюраторів і паливних насосів з використанням тракторного гасу керосину Ззастосуванням ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа 3.4.12. Дільниці технічного обслуговування приладів живлення з застосуванням бензину і тракторного гасу керосину « А В-Іа 3.4.13. Приміщення для ремонту дизельної паливної апаратури ремонту і збирання форсунок перевірки зворотних клапанів і плунжерних пар збиранняіпе-ревірки паливних насосів паливних фільтрів тонкої і грубої очистки палива підкачу-вальних помп випробування і регулювання насосів і фільтрів ремонту гідроагрегатів і мастильних систем Ззастосуванням ЛЗР з ТС більше 28 °С дизельного палива Б В-Іа 3.4.14 Зони радіусом 5 м по вертикалі і горизонталі утворені біля відкритих отворів приміщень категорії А лвж А В-Іа 3.4.15. Склади ремонтного фонду запчастини вузлів і агрегатів в спалимій тарі і в консервації електродвигунів і кабельної гуми покришок камер ізоляційних матеріалів технічних і обтиральних матеріалів синтетичних миючих і де-зінфікуючих засобів антисептиків Горючі матеріали В П-ІІа 3.4.16 .Склади негорючих виробів в негорючій тарі на негорючих стелажах без консервації і упаковки Негорючі матеріали д - 3.4.17. . Дільниці: термічна зварювальна мідницько-радіаторна ремонту кузовів рам кабін зварювання металоконструкцій плазмового напилу металів лиття металів гарячого штампування лазерної обробки металів ковально-ресорна Негорючі матеріали в гарячому стані від крите полум'я променисте тепло Г - 3.4.18 . Дільниці: комплектації деталей ремонту і складання агрегатів двигунів без застосування горючих матеріалів заготовча слюсарно-механічна холодної штамповки деталей інструментальна випробна і метрологічна лабораторії склади балонів з негорючими газами кисень вуглекислий газ і ін. під навісом або в окремому приміщенні склади солі металів утилю приміщення стоянки електрокарів повітряні компресорні Негорючі матеріали Д - 3.4.19. Насосні станції і інші приміщення зв'язані з прийманням перекачкою відпуском зберіганням і застосуванням: а легкозаймистих рідин напр. бензинів тракторного гасу ; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б легкозаймистих рідин напр. гасу освітлювального дизельного палива типу ДЗ мазуту в суміші з бензином ; ЛЗР з ТС не більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа в горючих рідин напр. дизельного палива типу ДА ДС ДТ-1 ДТ-2 автотракторного Л мазутів мастил ГР з ТС більше 61 °С В П-І 3.4.20. Мазутосховища « В П-І 3.4.21. Склади бензину тракторного гасу ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 °С А ВІг Зона визначається в залежності від умов зберігання 3.4.22.. Акумуляторні Гримучий газ - водень А В-І 3.4.23. Пункти заправки тракторів автомобілів комбайнів і інших машин: а бензинами з температурою спалаху парів до 28 °С ЛЗР А В-Іа б дизпаливами з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР В В-Іа в картернимиітрансмісійними мастилами з температурою спалаху парів вище 61 °С ГР В П-І 3.4.24. Камери електротрансформа-торні маслонаповнені ГР В П-І 3.4.25. Гаражі машинно-тракторного парку Приміщення для миття фільтрів і запчастин компресорів Горючі матеріали В П-ІІа й 3.4.26. Приміщення для фарбування деталей вузлів і агрегатів нітро-фарбами і емалями склади дизельного палива Горючі рідини з ТС більше 28 °С Б В-Іа 3.4.27. Безкамерне фарбування виробів на решітці дільниці розташованої в загальному приміщенні з іншими дільницями: а при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа 3.428. Фарбування і сушіння виробів в камерах розташованих в загальному приміщенні з іншими дільницями; а при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа 3.4.29. Фарбування і сушіння виробів в камерах розташованих в окремих приміщеннях від інших дільниць; а при користуванні розчинниками з температурою спачаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа 3.4.30. Приміщення для приготування лакофарб при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів: а до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа 3.4.31. Приміщення для покриття і просочення тарних матеріалів і тари фарбами лаками і іншими захисними сумішами: а з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів вище 28 °С до 61 °С ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа 3.4.32. Приміщення в яких застосовуються порошкоподібні металеві і полімерні фарби Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях Б В-ІІа Склади: 3.4.33. Фарб лаків розчинників інших легкозаймистих рідин ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-І 3.4.34. Толуолу ефірів ефірних масел конкрета склареола ам-бриаля есенцій ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа 3.4.35. Оліфи "Оксоль" і гліфталевої і інших подібних лакофарбових матеріалів і розчинників ЛЗР з ТС більше 28 °С до 6Д °С Б В-Іа 3.4.36. Технічних жирів гліцерину жирних кислот бітуму ГР з ТС більше 61 °С В П-І 3.4.37. Лісоматеріалів а також виробів з дерева тканин картону паперу пластмас негорючих речовин і деталей упакованих в спалиму м 'яку або тверду тару з використанням горючих пакувальних і консервуючих матеріалів Горючі матеріали і речовини В П-ІІа 3.4.38. Кислот: сірчаної азотної соляної лугів і інших хімікатів в спалимій упаковці В П-ІІа 3.4.39. Спецодягу технічних і обтиральних матеріалів синтетичних миючих і дезінфікуючих засобів антисептиків В - 3.4.40. Негорючих речовин і матеріалів в холодному стані без застосування спалимої тари Негорючі речовини і матеріали Д 3.4.41. Матеріальні загальнотоварні склади Горючі матеріали і речовини В П-ІІа 3.4.42. Склади для зберігання карбіду кальцію балонів з ацетиленом і іншими горючими газами Горючий газ А В-Іа 3.4.43. Приміщення розкупорки барабанів з карбідом кальцію газогенерації і одержання ацетилену Горючий газ А В-Іа 3.4.44 Склади цементу алебастру вапна асбофанери і інших негорючих будівельних матеріалів Негорючі матеріали Д - 3.4.45 Склади пиломатеріалів та вугілля Горючі матеріали В П-ІІа 3.4.46 Цехи деревообробки лісопиляння виробництва віконних рам дверей інших виробів з деревини дільниці розкрою шпалер столярні майстерні Горючі матеріали В П-ІІа 3.4.47 Приміщення для виробництва ламінованих і деревостружкових плит просочення паперу смолою сушіння і кондиціонування просоченого паперу для процесу ламінування пресування Тверді горючі матеріали В П-ІІа 3.4.48. Приміщення для виробництва виробів з пластмас підготовки сировини і переробки відходів з сушінням змішуванням гранулюванням поліетилен поліпропілен та ін. лиття розплавлених пластмас збирання і зварювання вузлів плавлення під тиском пластичних матеріалів термічної обробки виробів з пластмас Тверді горючі матеріали В П- ІІа 3.4.49. Дільниці з застосуванням дерев'яної дробівниці; бітумопла-вильні і змішувальні відділення Горючі матеріали В П-ІІа 3.4.50. Приміщення для виробництва виробів картонних ящиків гоф-ротари виготовлення різних виробів з картону їх обробки Тверді горючі матеріали В П-ІІа 3.4.51. Приміщення бобінорізок для тарних виробів « В П-ІІа Приміщення для виробів поліетиленової плівки комбінованих виробів з застосуванням пластмас і із пластмас « В П-ІІа 3.4.52. Приміщення природного і штучного сушіння деревини механічної обробки її виготовлення тари з пиломатеріалів розкрій сколотка виробництва дерев'яної бочкової і ящикової тари оббивки тари консервації і упаковки виробів в спалимій тарі Тверді горючі матеріали В П-ІІа 3.4.53. Приміщення клеєння і фарбування в виробництві клеєних конструкцій з застосуванням ЛЗР з температурою спалаху парів: а не більше 28 °С; ЛЗР А В-Іа б більше 28 °С до 61 °С « Б В-Іа 3.4.54. Приміщення для проведення теплоізоляційних робіт полі-мербетонами з застосуванням: а ацетонів і інших розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С; ЛЗР А В-Іа б поліуретану і алюмінієвої пудри Горючий пил вибухонебезпечної концентрації при аваріях або несправностях В В-ІІа 3.4.55. Дільниці для шліфування в виробництві зв'язаному з застосуванням деревостружкових деревоволокнистих і костро-плит дерев'яних деталей Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях В В-ІІа 3.5. Агрохімобслуговування 3.5.1. Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бактеріальних і кліткових культур Горючі матеріали В - 3.5.2. Приміщення для роботи з комахами і мікроорганізмами при відсутності мокрих процесів сушіння фасовки і упаковки біологічних засобів захисту рослин » В П-ІІа 3.5.3. Склади активованого вугілля сухого кореня крупи і ін. сировини для культивування мікроорганізмів В П-ІІа 3.5.4. Лабораторії мікробіологічні сировинні біологічні ЛЗР горючі речовини в незначних кількостях В - 3.5.5. Відділення сушильних установок сублімаційних розпилювальних і морозильних камер в цехах сушіння біопрепаратів Негорючі речовини Д - 3.5.6. Відділення відстою і зберігання суспензій проміжних продуктів готових біопрепаратів до розфасовки » Д - 3.5.7. Приміщення морозильних камер для зберігання біологічних матеріалів в замороженому стані при використанні фреонових холодильних машин » Д - 3.5.8 Склади аміачної селітри Горюча вибухонебезпечна речовина в вигляді порошку або гранул В В-ІІа 3.5.9. Приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР хімікатів для науково-дослідних і лабораторних робіт ЛЗР горючі речовини В П-І В кількостях до 20 кг і на площі до 18 м2. Роботи проводити в витяжних шафах 3.5.10. Приміщення для зберігання кислот: сірчаної азотної соляної лугів і інших хімікатів: а в спалимій упаковці в тому числі хімікатів для водопідготовки; Горючі матеріали В П-ІІа б в скляній тарі бутелях Негорючі матеріали д - 3.5.11. Склади сульфату амонію суперфосфату калійних добрив Негорючі речовини д - 3.5.12. Склади хімічних засобів захисту рослин отрутохімікатів : а дихлоретану кельтану 20% концентрат металілхлориду карбофосу 30% емульсії к.е. фталофосу 20% к.е. метатіону Б1-58 антіо рогору бензофосфату - 30% к.е. пропаніду -30% к.е.; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа б препарату ДПОК суміш аміачної солі бутилового ефіру -60 % к.е. карбіну -12% к.е. протилену марки А хлору - 40% к.е. ксилолу сольвенту кам'яновугільного циклогексану сильнодіючих отруйних речовин по спеціальному переліку ; ЛЗР з ТС від 28 °С до 61 °С горючі рідини здатні утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші Б В-Іа Клас зони уточнюється по ПУЕ при проектуванні конкретних складів в гербіцидів - гексахлорану 16% к.е. гексанхлорбутадієну полі-хлорпінену - 65% к.е. препарату № 30 трихлорметафосу 3 5 к.е октилового ефіру севі-ну-65% -ного змочуючого порошку фосфіду цинку хлорофосу - 80% -ного змочуючого порошку метаксану -2м СМ-ЧХ монурону пропазину симазину - 50% -ного змочуючого порошку дихлора-льмочевини-50% -ного змочуючого порошку хлорату магнію цінебу 80-ного змочуючого порошку Горючі рідини В П-І 3.5.13. Склади сильнодіючих отруйних речовин « В П-ІІ 3.6. Переробка та зберігання пре дукції сільськогосподарського виробництва зернові овочеві та плодоягідні культури хміль конопля льон 3.6.1. Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів надсилосні і підси-лосні поверхи зерноочисні відділення млинів і круп'яних виробництв Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я НКМПП більше 65 г/м3 до об'єму повітря В П-ІІ При умові виконання заходів передбачених СНіП 2.10.05-80 3.6.2. Цехи і відділення по обробці насіння крім кукурудзомоло-тильних силосні і напідлогові сховища насіння Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я НКМПП більше 65 г/м3 до об'єму повітря В П-ІІ 3.6.3. 3.6.4. Відділення розфасовки борошна крупи висівки Розмельні цехи і відділення млинів Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях В Б П-ІІ В-ІІа 3.6.5. Лущильні шеретувальні цехи і відділення кру повиробництва » Б В-ІІа 3.6.6. Вибійні цехи і відділення борошна крупи » Б В-ІІа 3.6.7. Приміщення цехів розтарюван-ня борошна крупи Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІ 3.6.8. Цехи відділення і склади безтарного зберігання і відпуску борошна крупи бррошневої сировини Горючий пил здатний утворювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ 3.6.9. Kyкурудзомолотильні відділення Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа 3.6.10. Безтарні прийомні і відпускні пристрої відділення для борошна висівки лушпиння Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ 3.6.11. Відділення очистки і сортування м'якої тари » Б В-ІІ 3.6.12. Галереї і приміщення по яких транспортується розсипом борошно висівка і крупа » Б В-ІІ 3.6.13. Прийомно-відпускні пристрої для зерна зерносушарки крім топкових приміщень транспортні галереї і приміщення де переміщується зерно розсипом і хлібопродукти в тарі » В П-ІІ 3.6.14. Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання зерна і зернової сировини тарного зберігання борошна крупи висівок Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б П-ІІ 3.6.15. Аспіраційні камери сушильних відділень » В В-ІІ 3.6.16. Зони радіусом 3 м по вертикалі і горизонталі утворені біля відкритих отворів приміщень з виробництвом категорії В Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа 3.6.17. Склади зберігання хмелю сировини і продукції переробки коноплі Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.18. Приміщення підготовки сировини сушіння механічної обробки трести сортування пресування волокна і костриці Горючий пил і волокна з НКМПП більше 65 г/м3 В П-ІІ 3.6.19. Гоплені відділення зерносушарок Спалення горючих матеріалів Г - 3.6.20. Експедиція склад допоміжних матеріалів Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.21. Виробничі лабораторії Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.22. Склади зберігання м'якої тари і майстерні по її ремонту Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.23. Складські приміщення для овочів фруктів і картоплі в спалимій тарі в тому числі в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 °С Горючі матеріали тара В П-ІІа Те ж при температурі зберігання 5 °С і нижче Негорючі матеріали Д - 3.6.24. Секції камери зберігання продукції в металевих контейнерах розсипом; приймальні відділення; транспортні проїзди Негорючі матеріали Д - 3.6.25. Приміщення для протравлення товарної обробки і розфасування картоплі овочів і фруктів з застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних матеріалів Горючі матеріали тара В П-ІІа Те ж де горюча тара займає площу менше 10% від загальної Незначна кількість горючої тари Д - 3.5.26. Площадкадля сировини закрита недовготривалезнаходження сировини овочів фруктів в піддонах і дерев'яних ящиках Горючі матеріали В П-ІІа 3.5.27. Підготовче відділення миття чищення подрібнення розварювання фасування овочів і фруктів холодне і теплове оброблення Негорючі речовини Д 3.6.28. Відділення стерилізації консервів теплове оброблення Негорючі речовини Д 3.6.29. Відділення розтарюваиня склотари негорюча склотара в горючій упаковці Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.30. Відділення для миття склотари негорюча склотара оброблена негорючими розчинами Негорючі речовини Д 3.6.31. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів » Д - 3.6.32. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів із зберіганням миючих речовин Горючі речовини В П-ІІа 3.6.33. Відділення для вистоювання готової продукції упакованої в горючу тару » В П-ІІа 3.6.34. Відділення для приготування цукрового сиропу. Наявність в приміщенні і апаратах горючої речовини » В П-Па 3.6.35. Термостатна; наявність горючої тари » В П-ІІа 3.6.36. Відділення антисептичного зберігання напівфабрикатів негорюча сировина в горючій тарі Негорючі речовини д 3.6.57. Відділення для сепараторної обробки соку. Негорюча сировина в холодному стані Негорючі речовини д 3.6.58. Відділення для сепарації сухих продуктів Горючі матеріали і речовини В П-ІІа 3.6.59. Відділення для сушіння переробки відходів і фасування продукції в тару. Горюча продукція в горючій тарі » В П-ІІа 3.6.40. Приміщення для просіювання борошна цукру крохмалю сухого молока та ін. Горючий пил здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа 3.6.41. Відділення для приготування пом'якшеної води пожежобез-печний процес Негорючі речовини д - 3.6.42. Відділення для виготовлення ремонту дерев'яної і картонної горючої тари Горючі речовини В П-ІІа 3.6.43. Відділення по виготовленню полімерної тари і поліетиленової плівки пакетів Горючі речовини з ТС вище 61 °С в П-І 3.6.44. Відділення для лакування і літографії бляхи лакування бляшаних банок застосування легкозаймистих лаків з температурою спалаху більше 28 °С Горючі речовини з ТС вище 28 °С Б В-Іб 3.6.45. Відділення для приготування форм друку упакування банок в ящики. Застосування горючої рідини і дерев'яних ящиків Горючі матеріали В П-ІІа 3.6.46. Склад банок; зберігання без тари Негорючі речовини д 3.6.47. Ділянка для приготування лаку та емалі Горючі речовини з ТС вище 28 °С В В-Іб 3.6.48. Склад готової продукції; негорюча продукція в горючій тарі і упаковці Горючі матеріали в П-ІІа 3.6.49. Склад склотари закритий зберігання негорючої склотари в горючій тарі і упаковці » в П-ІІа 3.6.50. Склад для зберігання борошна крохмалю желатину та інших горючих сипучих матеріалів у мішках » в П-ІІа 3.6.51. Склад комора для зберігання миючих і дезінфікуючих матеріалів; горючі важкогорючі та негорючі матеріали і речовини в горючій тарі і упаковці » в П-ІІа 3.6:52. Склад комора для зберігання яєць сухих яєчних продуктів упакованих в горючу тару » в П-ІІа 3.653. Склад комора для зберігання спецій горючі спеції в горючій тарі і упаковці Горючі матеріали в П-ІІа 3.6.54. Склад комора для зберігання солі. Негорюча сіль в горючій упаковці » В П-ІІа 3.6.55. Склад олії маргарину вершкового масла Горючі рідини з ТС вище 61°С В П-І 3.6.56. Склад комора для зберігання технічної сірки горюча речовина в горючій тарі Горючі речовини і матеріали В П-ІІа 3.6.57. Дозаторна аміаку Горючі гази здатні утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб 3.6.58. Склад для сухого зберігання в горючій упаковці і тарі сірчаного алюмінію вапна соди сірчаної кислоти хлористого заліза фторомістких реагентів поліакриламіду активноїкрем-некислоти Горючі матеріали і речовини В П-ІІа 3.6.59. Склад аміаку Горючі гази здатні утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб 3.6.60. Склад активованого вугілля Горючі пил в кількостях не здатний утворювати вибухонебезпечні суміші більше 65 г/м3 до об'єму повітря В П-ІІ 3.7. М'ясо-молочна промисловість 3.7.1. Приміщення для забою тварин і птиці Негорючі матеріали д - 3.7.2. Приміщення тимчасового зберігання м'яса Горючі речовини в - 3.7.3. Приміщення для засолу і тим-часового зберігання шкір тварин Негорючі матеріали д - 3.7.4. Приміщення для приймання і попередньої очистки пір'я сортування і зберігання пір'я пуху. Сушіння і зберігання шкірок кроликів хутрової сировини вовни. Склади жирів Горючі матеріали в П-ІІа 3.7.5. Приміщення для приймання: первинної обробкимолока вклю-чаючи пастеризацію ; приміщен- Негорючі речовини д - ня для зберігання молока 3.7.6. Приміщення для миття молочного посуду і обладнання » д - 3.7.7. Приміщення для зберігання і приготування мяючих і де-зінфікуючих засобів: а в спалимій тарі; Горючі матеріали в б в негорючій упаковці Негорючі матеріали д - 3.7.8. Лабораторії для визначення якості молока » д - 3.8. Будівлі споруди та приміщення інженерного забезпечення 3.8.1. Приміщення в яких розміщені: а енергетичні установки розподільне устаткування і підстанції з масляними вимикачами; трансформаторами з вмістом більше 60 кг масла в одиниці устаткування камери трансформаторні маслонаповнені Горюча рідина в устаткуванні В - б розподільні установки і підстанції з масляними вимикачами і трансформаторами конденсаторні з вмістом не більше 60 кг масла в одиниці устаткування; Нагрівання робочих з'єднань горюча рідина в незначній кількості і в герметично закритих об'ємах Г - в електромашинні відділення Нагрівання робочих вузлів Г - г розподільні електрощитові випрямні з устаткуванням без масла; Негорючі матеріали д - д дизельні силові електростанції без наявності в них витратних паливних і мастильних баків; Горючі рідини в устаткуванні в - е дизельні приміщення з використанням палива в баках ємкістю більше 5м3 Горючі рідини В П-І 3.8.2. Газорегуляторні газорозподільні пункти Горючий газ А В-Іа 3.8.3. Приміщення для зберігання горючих газів в балонах водород ацетилен бутан і т.п. » А В-Іа 3.8.4. Машинні апаратні насосні ком -пресорні і газоочисні відділення біогазових установок » А В-Іа 3.8.5. Газогенераторні одержання газу-ацетилену з карбіду кальцію » А В-Іа 3.8.6. Склади балонів стиснутогоамі-аку » В В-Іа 3.8.7. Тешюгенераторні з використанням зрідженого або природного газу Спалення газу Г - 3.8.8. Склади балонів з негорючими газами кисень вуглекислий газ азот і т.ін. Негорючі гази д - 3.8.9. Машинні апаратні і компресорні відділення аміачних холодильних установок Горючий газ А В-Іб 3.8.10. Камери розподільних холодильників а також сховища овочів і фруктів при зберіганні в спалимій тарі при температурі зберігання вище 5 °С Горючі матеріали В П-ІІа Категорія Д-при безтарному зберіганні указаної продукції 3.8.11. Такі ж холодильники і сховища при зберіганні овочів і фруктів при температурі зберігання 5 °С і нижче Низька температура і підвищена вологість не підтримують горіння д - 3.8.12. Машинні апаратні насосні компресорні відділення холодильних установок: а при використанні фреонових холодильних машин з ємкістю систем по маслу більше 60 кг на одиницю устаткування Горюча рідина В - б при використуванні таких же машин з ємкістю масла менше 60 кг на одиницю устаткування Незначна кількість горючих речовин . д 3.8.13 Рефрижераторні для встановлення холодильних шаф Негорючі речовини д - 3.8.14 Котельні зали приміщення димососів і деаераторів Спалення горючих речовин г -