Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

Про затвердження Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта та його форму Наказ Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 9 вересня 1999 року N 220 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї Україїни 23 вересня 1999 р. за N 643/3936 На виконання ст. 12 Закону України "Про архiтектурну дiяль- нiсть" з метою забезпечення архiтектурної конструктивної технiчної та функцiональної iдентифiкацiї об'єктiв архiтектури i надiйної їх експлуатацiї НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури та його форму додаються . 2. Увести в дiю Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури з 1 сiчня 2000 року. 3. Держархбудiнспецiї України Папка В. В. забезпечити реєстрацiю Положення про архiтектурно-технiчний паспорт у Мiн'юстi України та пiсля реєстрацiї опублiкувати в засобах масової iнформацiї. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за- ступника Голови Комiтету Онищука Г. I. Голова В. М. Гусаков ------------------------------------------------------------- ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держбуду України вiд 9 вересня 1999 р. N 220 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 вересня 1999 р. за N 643/3936 Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтек- тури розроблене вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про архi- тектурну дiяльнiсть" є обов'язковим для всiх суб'єктiв архiтектурної дiяльностi на територiї України незалежно вiд форм власностi. Зазначене Положення встановлює порядок складання розгляду i затвердження архiтектурно-технiчного паспорта та його використання. Архiтектурно-технiчний паспорт складається з метою забезпечення архiтектурної конструктивної технiчної та функцiональної iдентифiкацiї об'єкта архiтектури та надiйної його експлуатацiї. Порядок складання архiтектурно-технiчного паспорта 1. Архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури далi - архтехпаспорт складається на замовлення замовника забудовника генеральним проектувальником об'єкта архiтектури за участю генера- льного пiдрядника у 3-х екземплярах оригiнал i двi копiї на кож- ний завершений будiвництвом об'єкт до прийняття його в експлуата- цiю. 2. Архтехпаспорт мiстить вiдомостi про замовника архiтектора - автора проекту iнших розробникiв проекту пiдрядника та основнi характеристики об'єкта архiтектури. 3. В архтехпаспортi визначаються особливi умови експлуатацiї об'єкта архiтектури гарантiйнi зобов'язання виконавцiв проектних i будiвельних робiт а також його окремих елементiв якi не пiдляга- ють змiнам без згоди архiтектора - автора проекту а за його вiдсу- тностi - органу мiстобудування та архiтектури. 4. Архтехпаспорт передається замовнику забудовнику до утво- рення державної приймальної технiчної комiсiї з прийняття його в експлуатацiю. 5. Витрати на складання архтехпаспорта входять до вартостi ро- бiт з авторського нагляду визначенiй у договорi. 6. Архтехпаспорт складається пiсля завершення будiвництва об'єкта архiтектури на пiдставi: - даних з погодженої i затвердженої в установленому порядку проектної документацiї з урахуванням змiн до неї; актiв на прихова- нi роботи; - виконавчих схем монтажу елементiв та замiрiв на об'єктi; - технiчних характеристик матерiалiв i обладнання викладених у вiдповiдних паспортах i сертифiкатах; актiв пусконалагоджувальних випробувань систем i обладнання. 7. Генпiдрядник зобов'язаний передати генпроектувальнику всi необхiднi для складання архтехпаспорта документи пiсля закiнчення будiвельних робiт на об'єктi. 8. Архтехпаспорт разом з iншими документами передбаченими ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення" подається на розгляд державнiй прий- мальнiй технiчнiй комiсiї з прийняття об'єкта в експлуатацiю. Невiдповiднiсть стану об'єкта на момент роботи зазначених ко- мiсiй з даними в архтехпаспортi є пiдставою для вiдмови комiсiї у прийняттi об'єкта в експлуатацiю. 9. Пiсля пiдписання акта державної приймальної технiчної комiсiї архтехпаспорт передається до вiдповiдного органу мiстобуду- вання i архiтектури для затвердження. Пiсля затвердження один при- мiрник копiї архтехпаспорта залишається в архiвi вiдповiдного орга- ну мiстобудування та архiтектури другий примiрник копiї передається генпроектувальнику а оригiнал - замовнику забудовни- ку . 10. Архтехпаспорт зберiгається власником об'єкта архiтектури архiтектором - автором проекта та вiдповiдним органом мiстобудуван- ня та архiтектури протягом усього перiоду експлуатацiї архiтектур- ного об'єкта. 11. При змiнi власника архiтектурного об'єкта архтехпаспорт разом з проектною документацiєю передається новому власнику. 12. При втратi власником архтехпаспорта вiдповiднi органи мiс- тобудування та архiтектури видають йому дублiкат. Начальник Державної архiтектурно- будiвельної iнспекцiї України В. В. Папка Додаток до Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури "ЗАТВЕРДЖЕНО" назва органу мiстобудування та архiтектури дата i номер наказу Архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури назва потужнiсть об'єкта i мiсце його розташування Генеральний проектувальник пiдпис керiвника дата М. П. Генеральний пiдрядник пiдпис керiвника дата М. П. Вiдомостi про суб'єктiв архiтектурної дiяльностi 1. Об'єкт споруджено за проектом автора авторiв прiзвище iм'я по батьковi головного архiтектора iнженера проекту звання посада мiсце постiйної роботи та iнших авторiв що визначенi документом про затвердження проекту 2. Проектна документацiя розроблена: 2.1. Генеральна проектна органiзацiя назва юридична адреса 2.2. Субпiдряднi проектнi органiзацiї назва юридична адреса 3. Будiвництво об'єкта здiйснено: 3.1. Генеральна пiдрядна органiзацiя назва юридична адреса 3.2. Субпiдряднi органiзацiї: назва юридична адреса 4. Замовник та iнвестор назва юридична адреса 5. Документ про затвердження проектної документацiї: 6. Обсяг виконання проекту назва i юридична адреса власника документацiї архiвний N зберiгання 7. Термiн зберiгання проектної документацiї Основнi технiко-економiчнi характеристики об'єкта архiтектури 1. Загальнi технiчнi вiдомостi 1.1. Призначення об'єкта потужнiсть мiсткiсть пропускна спроможнiсть загальна кiлькiсть працюючих тощо 1.2. Дата початку будiвництва 1.3. Дата завершення будiвництва прийняття в експлуатацiю 1.4. Площа дiлянки кв. м 1.5. Площа забудови кв. м 1.6. Кiлькiсть поверхiв у т.ч. вбудовано-прибудованих до житлових будинкiв 1.7. Конструктивна схема система будiвлi споруди 1.8. Наявнiсть iнженерного обладнання 2. Основнi технiко-економiчнi показники об'єкта виробничого транспортного та iншого промислового призначення 4 -------------------------------------------------------------------- | N | Показники потужнiсть |Одиниця| За проектом | |з/п| продуктивнiсть |вимiру | | | | протяжнiсть i т. iн. | | | | | | |---------------------------| | | | |---------------------------| | | | |Загальна |У тому числi| | | | | з урахуванням|пускового | | | | |ранiше |комплексу | | | | |прийнятих |або черги | |------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------- 3. Основнi технiко-економiчнi показники об'єкта житлово-цивiльного призначення ------------------------------------------------------------------- | N | Показник |Одиниця| За проектом | |з/п| |вимiру | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | Будiвельний об'єм у т.ч.| | | | | пiдземної частини | куб. м| | | | | | | | 2 | Загальна площа будинку | | | | | споруди | | | | | | | | | | Житлова площа для | | | | | житлового будинку | кв. м | | | | | | | | 3 | Кiлькiсть квартир | | | | | для житлового будинку | | | | | у т.ч. - одноквартирних | | | | | - дво - " - | | | | | - трьох - " - | | | | | - чотирьох - " - | | | | | - 5 i бiльше - " - | | | | | |одиниць| | | | | | | | 4 | Нормативна площа корисна | | | | | площа для громадських | | | | | будiвель або споруд |кв. м | | | | | | | | 5 | Вартiсть одиницi вимiру | | | | | 1 кв.м загальної площi | | | | | 1 кв.м загальної площi | | | | | 1 куб.м будiвельного | | | | | об'єму тощо |грн. | | | | | | | | 6 | Витрати тепла на опален- | | | | | ня 1 кв.м загальної | | | | | площi |Вт/кв.м| | ------------------------------------------------------------------- Примiтка. Окремо наводяться показники вбудованих та прибудованих примiщень в житлових будинках якщо такi є в проектi. 4. Основнi конструктивнi характеристики: 4.1. Основи 4.1.1. Характернi iнженерно-геологiчнi розрiзи 4.1.2. Тип фiзико-механiчнi характеристики основ 4.2. Фундаменти 4.2.1. Тип матерiал конструкцiй загальна довжина площа опори та мiцнiснi характеристики фундаментiв 4.3. Конструктивнi елементи 4.3.1. Зовнiшнi стiни тип матерiал товщина мiцнiсть загальна площа з урахуванням вiкон вхiдних i балконних дверей тепловий опiр 4.3.2. Внутрiшнi несучi стiни тип матерiал товщина iнш. 4.3.3. Перекриття тип матерiал товщина iнш. 4.3.4. Покриття тип матерiал утеплення покриття загальна площа iнш. 4.3.5. Сходова клiтина тип матерiал 4.3.6. Тип вiкон вхiдних та балконних дверей їх теплотехнi- чнi характеристики загальна площа 4.4. Опорядження 4.4.1. Тип зовнiшнього опорядження види застосованих матерiалiв елементи монументально-декоративного мистецтва їх фiзико-механiчнi та експлуатацiйнi характеристики затверджений паспорт фасаду додається 4.4.2. Тип внутрiшнього опорядження застосованi технологiї i матерiали їх фiзико-механiчнi та експлуатацiйнi характеристики 4.5. Зовнiшнi iнженернi мережi 4.5.1. Тепловi мережi матерiал трубопроводiв загальна довжина джерело теплопостачання втрати тепла на 100 м довжини 4.5.2. Мережi газопостачання матерiал трубопроводiв загальна довжина дiаметр точка пiдключення робочий тиск 4.5.3. Мережi водопостачання матерiал трубопроводiв загальна довжина джерело водопостачання термiчний опiр стiнок трубопроводiв 4.5.4. Каналiзацiйнi мережi види каналiзацiї з указанням їх точки пiдключення розмiри каналiв трубопроводiв загальна довжина 4.5.5. Електропостачання телефоннi телекомунiкацiйнi мережi 4.6. Iнженерне обладнання будинку споруди 4.6.1. Вентиляцiя i кондицiювання повiтря 4.6.2. Опалення тип джерело енергопостачання технологiя матерiал трубопроводiв тип нагрiвальних елементiв облiк тепловитрат та iнш. 4.6.3. Водопостачання холодне та гаряче тип матерiал водопроводiв облiк витрат 4.6.4. Системи електропостачання й освiтлення тип встановлена потужнiсть обладнання загальна потужнiсть освiтлювальних приладiв 4.6.5. Телефонiзацiя теле- радiофiкацiя диспетчеризацiя сигналiзацiя 4.7. Лiфти та iнше пiдйомно-транспортне обладнання кiлькiсть типи з вказанням вантажопiдйомностi 4.8. Благоустрiй прилеглої територiї площа в т. ч. зелених насаджень дорiжок дитячих майданчикiв опис планування застосування мал. арх. форм 4.9. Допустимi кориснi навантаження 4.9.1. Ферми балки перекриття 4.9.2. Перекриття мiжповерховi 4.9.3. Покриття 5. Гарантiйнi зобов'язання виконавцiв проектних i будiвельних робiт 5.1. Генеральний проектувальник зобов'язується за повної реалiзацiї проекту при будiвництвi забезпечити безпечну експлуата- цiю об'єкта та дотримання технiко-економiчних показникiв у межах будiвельних норм i правил АПЗ та умов контракту. 5.2. Генеральний пiдрядник зобов'язується забезпечити гарантiйнi термiни експлуатацiї об'єкта щодо таких його частин: 5.2.1. Несучi конструкцiї рокiв 5.2.2. Огороджувальнi конструкцiї рокiв 5.2.3. Зовнiшнє опорядження рокiв 5.2.4. Внутрiшнє опорядження рокiв 5.2.5. Зовнiшнi iнженернi мережi рокiв 5.2.6. Внутрiшнi iнженернi мережi рокiв 5.2.7. Сантехнiчнi комунiкацiї рокiв 5.2.8. Електромережi рокiв 5.2.9. Благоустрiй прилеглої територiї рокiв 5.2.10.Iнженерне забезпечення рокiв 6. Особливi умови щодо експлуатацiї об'єкта архiтектури Без згоди архiтектора - автора проекту й органу мiстобудування та архiтектури забороняється змiнювати: 6.1. Фасади деталi фасадiв указати 6.2. Основнi несучi конструкцiї або їх елементи указати 6.3. Iнтер'єри указати 6.4. Благоустрiй указати 6.5. Твори монументально-декоративного мистецтва указати З умовами експлуатацiї та утримання об'єкта архiтектури вiдповiдно до архтехпаспорта ознайомився i зобов'язуюсь їх виконувати. Замовник забудовник посада пiдпис прiзвище iм'я по батьковi Наказ від 6 березня 2000 р. № 42 Про Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури Згідно з Законом України "Про архітектурну діяльність" наказом Держбуду України від 09.09.99 № 220 затверджено та введено в дію з 01.01.2000 Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури. У зв'язку із зазначеним наказую: 1 Вважати такими що втратили чинність з 01.01.2000 ДБН А.3.1-4-95 "Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт що вводиться в експлуатацію" які затверджені наказом Держкоммістобудування України від 15.06.95 № 122. 2 Видавництву "Укрархбудінформ" опублікувати в періодичних виданнях Комітету інформацію про втрату чинності ДБН А.3.1-4-95. Голова Комітету В М Гусаков