ДСТУ 2569-94

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 2569 94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ Терміни та визначення ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Термины и определения WATERSUPPLY AND CANALIZATION Terms and definitions Чипинй від 01 .07.95 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять основних термінів у галузі водопостачання і каналізації. Терміни що містить стандарт обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі яка належить до сфери водопостачання й каналізації з також для робіт з стандартизації або коли використовують результати цих робіт. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін застосування термінів-синонімів до стандартизованого терміна не допускається. Наведені визначення можна в разі потреби змінювати розкриваючи значення використаних термінів уводячи до них похідні ознаки та вказуючи об'єкти що входять в обсяг визначеного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять зазначених у цьому стандарті. У стандарті як довідкові наведено еквіваленти термінів німецькою de англійською en французькою fr російською ru мовами та визначення російською мовою взяті з відповідних міжнародних стандартів перелік яких наведено в додатку . У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їхніх іншомовних еквівалентів. 1 ВОДОПОСТАЧАННЯ 1 водопостачання Подавання води споживачам de еn fr ru Wasserversorgung Wasserbeschaffung water supply alimentation en eau Distribution d'eau водоснабжение Подача воды потребителям 2 водопровід Комплекс споруд що включає водозабір водопровідні насосні станції станцію очищення води або водопідготовки водопровідну мережу і резервуари для забезпе- чення споживачів водою певної якості de ru Wasserversorgungssystem водопровод Комплекс сооружений включающий водозабор водопроводные насосные станции станцию очистки воды или водоподготовки водопроводную сеть и резервуары для обеспечения потребителей водой определенного качества 3 груповий водопровід Водопровід що подає воду споживачам кількох населених пунктів de ru Gruppenwasserverscorgung Групповой водопровод Водопровод подающий воду потребителям нескольких населенных пактов 2 БОДОСПОЖИВАННЯ 4 розрахункова витрат» води для цілей водопостачання Об'єм води яка протікає за певний проміжок часу для розрахунків мереж і споруд водопостачання de ru Berechnungsvolumenstrom расчетный расход воды для целей водоснабжения Объем воды протекающей в интервал времени для расчетов сетей и сооружений водосиабження 5 водоспоживання Споживання води з водного об'єкта або з систем водопостачання de en fr ru Wssserbedarf waer consumption consommation en'eau водопотреблеиие Потребление воды из водного объекта или иэ систем водоснабжения 6 питомеводоспоживання об"єм води яка подається споживачеві за проміжок часу або на одиницю продукції de ru Wesserbedarf spezifischer удельное водопотребление Овьем воды подаваемой потребителю в интервал времени или на единицу продукции 7 нерівномірність водоспоживання Коливання витрати води за проміжок часу de ru Wasserbedarfsschwaitkung неравномерігость недопотребления Колебание расхода воды в интервале времени 8 коефіцієнт нерівномірності водоспоживання Відношення максимального або мінімального водоспоживання до середнього за певний проміжок часу de ru Wasserbedarfsbetwert коэффициент неравномерности водопотреблений Отношение максимального или минимального в одо потребления к среднему за определенный интервал времени 9 втрата води в системі водопостачання Об'єм води втраченої під час транспортування зберігання розподілу та охолодження de ru Wasserverfuste потеря воды і системе водоснабжении Объем воды теряющийся при ее транспортировании хранении распределении и охлаждении 3 ВОДОЗАБОРИ 10 водозабор Забирання води з водойми водотоку або підземного вододжерела de en fr ru Wasscrfassung Wasserentnahme withdrawaf of water prise d`eau водоабор Забор воды из водоема водотока или подземного водоисточника 11 водозабірна споруда Гідротехнічна споруда для забирання води у водопровід з водойми водотоку або підземного вододжерела de en fr ru Oberflachenwasberfassung intake structure ouvrage de grise водозаборное сооружение Гидротехническое сооружение для забора воды в водопровод из водоема водотока или подземного водоисточника 12 водозабірний шахтний колодязь Колодяэь із закріпленими стінками для забирання підземних вод крізь дно і стінки ru водозаборный шахтный колодец Колодец с закрепленными стенками для забора подземных вод через дно и стенки 13 водозаборна свердловина Свердловина для забирання підземних вoд обладнана як правило обсадними трубами і фільтром ru водозаборная скважина Скважина для забора подземных вод оборудованная как правило обсадными трубами и фильтром 14 водозабор променевого типу Водозабірна споруда для підземних вод яка складається з горизонтальних або похилих водоприймальних радіальних пpoменів-фільтрів de ru Horizontalfilterbrunnen лучевое водозаборное сооружение Водозаборное сооружение для подземных вод состоящее из горизонтальных или наклонных водоприемных радиальных лучей-филътров 15 водозабірний колодязь Колодязь для збирання йоди з інших водозабірних споруд de ru Sammeischacht водосборный колодец Колодец для сбора воды из других водозаборных сооружений 16 фільтр водозабірного шахтного колодязя Пристрій який запобігає винесенню в шахтний колодязь частинок грунту разом з водою з водоносного шару de ru Brunnenfilter фильтр водозаборного шахтного колодца Устройство предотвращающее вынос в шахтный колодец частиц грунта вместе с водой из водоносного пласта 17 інфільтраційна споруда Споруда для забирання підземних вод або їх штучного поповнення de ru Infiltrationsanlage инфильтрационное сооружение Сооружение для забора подземных вод или их искусственного пополнения 4 ОЧИЩЕННЯ ВОДИ І ВОДОПІДГОТОВКА 18 очищення води Технологічні процеси застосовувані для освітлення і знебарвлення води de ru Grobreinigung очистка воды Технологические процессу применяемые для осветления и обесцвечивания воды 19 водопідготовка Технологічні процеси оброблення води для приведення її якості у відідповідність до вимог споживачів de ru Wasseraufbcrettung водоподготовка Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями потребителей 20 освітлення води Видалення з води суспензованих і колоїдних речовин de ru Flockung und Absatzen осветление воды Удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ 21 станція очищення води Комплекс будівель споруд і пристроїв для очищення води de ru Grobreinigungsanlage станция очистки воды Комплекс зданий сооружений и устройств для очистки воды 22 станція во до підготовки Комплекс будівель споруд і пристроїв для водопідготовки de ru Wasseraufberettungsanlage станция водоподготовки Комплекс зданий сооружений и устройств для водоподготовки 23 мікрофільтр для очищення води Сітчастий фільтр для затримання дрібних завислих речовин і планк тону de ru Mikrosicb микрофимьтр для очистки воды сетчатый фильтр для задержания мелких взвешенных веществ и планктона 24 аерація води збагачення води киснем повітря de en fr ru Beluftung von Wasser aeration of water l`aeration de l`eau аэрация воды Обогащение воды кислородом воздуха 25 попередє хлорування води Введення хлору у воду на початку її очищення а6о водопідготовки de ru Vorchlorung предварительное хлорирование воды Введение хлора в воду в начале ее очистки или водоподготовки 26 дегазація води Видалення з води розчинених газів de ru Entgasung von Wasser дегазация воды Удаление из воды растворенных газов 27 Відстійник для очищення вoди Споруда для осадження з води за вислих речовин de Adsetzbecken отстойник для очистки воды Сооружене для осаждения из воды взвешенных веществ 28 Освітлювач води Споруда для освітлення води пропусканням її крізь шар завислого осаду у висходному потоці води de ru Schlammkontaktanlage осветлители воды Сооружение для осветления воды пропуском ее через слой взвешенного осадка в восходящем потоке воды 29 фільтр для очищения води Споруда призначена для видалення з води завислих речовин фільтруванням de ru Filter фильтр для очистки воды Сооружение предназначенное для удаления из воды взвешенных веществ фильтрованием 30 Фільтр для водопідготовки Споруда призначена для іонного обміну або сорбції dе ru Filler фильтр для водоподготовки Сооружение предназначенное для ионного обмена или сорбции 31 Швидкість фільтрації води Об?єм води пропущенної через одиницю площі загрузки фільтра в визначенний інтервал часу de ru Fiftergeschwindigkeit скорость фильтрования воды Объем воды пропускаемой через единицу площади загрузки фильтра в определенный интервал времени 32 повільний фільтр для очищення води Фільтр для очищення води що працює із швидкістю фільтрування води 0 1-0 2 м/год de ru Langsamfilfer медленный фильтр для очистки воды Фильтр для очистки воды работающий при скорости фильтрования воды 0 1-0 2 м/ч 33 швидкий фільтр для очищення води Фільтр для очищення води що працює із швидкістю фільтрування води 5-15 м/год de ru Schnellfilter скорый фильтр для очистки воды Фильтр для очистки воды работающий при скорости фильтрования 5-15 м/ч 34 завантаження фільтра Підтримувальні шари і матеріали у фиьтрі для очищення води і водопідготовки de ru Filtermaterial загрузка фильтра Поддерживающие слои и материалы в фильтре для очистки воды и водоподготовки 35 розширення завантаження фільтра Збільшення площі завантаження фільтра під час його промивання de ru Entsalzung расширение загрузки фильтра Увеличение площади загрузки фильтра при его промывке 36 дренаж фільтра для очищення води Пристрій для рівномірного розподілу промивної води й повітря на площі фільтра збирання і відведення фільтрованної води de ru Filterablaufvorrichtung дренаж фильтра для очистки воды Устройство для равномерного распределения промывной воды и воздуха по площади фильтра сбора и отвода фильтрованной воды 37 фільтрувальний шар Шар однорідною матеріалу завантаження фільтра або його частини певної висоти de ru Filterachicht фильтрующий слой Слой однородного материала загрузки фильтра или его части определенной высоты 38 брудомісткість фільтра Маса забруднювальних речовин яку здатне затримати завантаження фільтра de ru Feststoffaufnahmefahigkelf грязеемкоеїь фильтра Масса загрязняющих веществ которую способна задержать загрузка фильтра 39 знесолювання води Процес водолідготовки з метою зниження концентрації розчинених солей у воді до заданого значення de ru Entsaleung обессоливание воды Процесс водоподготовки с целью снижения концентрации растворенных солей в воде до заданной величины 40 опріснення води Знесолювання води до концентрації встановленої для питних цілей de ru Filterbettexpansion опреснение воды Обессоливание воды до концентрации установленной для питьевых целен 41 пом'якшення води Водопідготовка з метою зниження твердості води dе ru Enthartung умягчение воды Водоподготовка с целью снижения жесткости воды 42 знезараження води Зменшення кількості хвороботворних організмів у воді до меж установлених санітарно-гігієнічними вимогами de ru Desinfektion обеззараживание воды Уменьшение количества болезнетворных организмов в воде до пределов установленных санітарно-гигиеническими требованиями 43 фторування води Введення сполук фтору у воду з метою знезараження до норм встановлених санітарно-гігієнічними вимогами de ru Fluoridierung фторирование воды Введение соединений фтора в воду с целью обеззараживания до норм установленных санитарно-гигиеническими требованиями 5 ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ 44 водовід Гідротехнічна споруда для підведення і відведення води в заданому напрямку de en fr ru Wasserleitung Zubringerleitung waer conduit conduit d'eau водопровод Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении 45 водопровідна мережа Система трубопроводів із спорудами на них для подачі води до місць її споживання de ru Wasserleitungsaetz водопроводная сеть Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления 46 водопровідна насосна станція Споруда водопроводу обладнана насосно-силовою установкою для підіймання й подавання води у водоводи та водопровідну мережу de ru Pumpenantage водопроводная насосная станция Сооружение водолровода оборудовaнное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водопроводы и водопроводную сеть 47 водопровідна кільцева мережа водопровідна мережа що подає воду споживачеві з кількох боків de ru Vermaschtes Netz водопроводная кольцевая сеть Водопроводная сеть подающая воду потребителюс нескольких сторон 48 водопровідна типикова мережа Водопровідна мережа що подає воду споживачеві тільки з одного боку de ru Verasteitungsnetz водопроводная тупиковая сеть Водопроводная сеть подающая воду потребителлю только с одной стороны 49 водопровідний ввід Трубопровід що з'єднує водопровідну мережу з внутрішнім водопроводом будинку чи споруди de ru Hausanschlussletung водопроводный ввод Трубопровод доцмняющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения 50 водопровідний колодязь Споруда на водопровідній мережі призначена для встановлення арматури та для експлуатації мережі de ru Armaturenschacht водопроводній колодец Сооружение на водопроводной сети предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети 6 Резервуар 51 резервуар для води Закрита споруда для зберігання води de ru Wassrbchalter резервуар для воды Закрытое строение для хранения воды 52 регулювальний резервуар для води Резервуар для води призначений дня регулювання нерівномірності водоспоживання в системі водопостачаний ru регулированный резервуар для воды Резервуар для воды предназначенный для регулирования неравномерности водопотребления в системе водопровода 53 напірний резервур для води Резервуар для води призначений для створення напору у водопровідній мережі ru напорный резервуар для воды Резервуар для воды предназначенный для создания напора в водопроводной сети 54 заглиблений резервуар для води Резервуар для води дно якого розташоване нижче від природної чи планованої позначки поверхні землі ru углубленный резервуар для воды Резервуар для воды дно которого расположено ниже природной или плановой отметки поверхности земли 55 водонапірна башта Напірний резервуар для води на штучній опорній констpyкції ru водонапорная башня Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции 56 регулювальний об'єм води в резервуарі Об'єм води в резервуарі який вирівнює різницю між припливом і споживанним води за добу максимального водоспоживання ru регулируемый объем воды в резервуаре Объем воды в резервуаре который выравнивает разницу между приходом и расходом воды за сутки максимального водопотребления 57 аварійний запас води в резервуарі Запас води в резервуарі передбачуваний для подавання одним водоводом на час ліквідації на ньому аварії de ru Storreserve аварийный запас воды в резервуаре Запас воды в резервуаре предусматриваемый для подачи по одному водоводу на время ликвидации на нем аварии 7 КАНАЛИЗАЦИЯ 58 каналізація Відведення побутових промислових і зливових стічних вод de en fr ru Abwasserableitung und Behandiung canalization canalisation канализация Отведение бытовых промышленных и ливневых сточных вод 59 стічні води Води що відводяться після використання в побутовій і виробничій діяльності людини de en fr ru Abwasser wase water des eaux usees сточные воды Воды отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека 60 міські стічні вода Суміш побутових і промислових стічних вод допущена до прийняття в міську каналізацію ru городские сточные виды Смесь бытовых и промышленных сточных вод допущенная к приему в юродскую канализацию 61 водний об'єкт Зосередження природних вод на поверхні суходолу або в гірських породах яке має характерні форми поширення і риси режиму de en fr ru Gewasser water body objet hydrologique водный объект Сосредоточение природных вод на поверхности суши либо в горных породах имеющее характерные формы распространения и черты режима 62 приймач стічних вод Водний об'єкт до якого скидаються стічні води de ru Vorfluter приемник сточных вод Водный объект в который сбрасываются сточные воды 8 ВОДОВІДВЕДЕННЯ І ВИТРАТА СТІЧНИХ ВОД 63 витрата стічних вод Об'єм стічних вод які протікають за проміжок часу для розрахунку мереж і споруд каналізації de ru Abwasserabfluss расход сточных вод Объем сточных вод протекающих в интервал времени для расчета сетей и сооружений канализации 64 коефіцієнт нерівномірності витрат стічних вод Відношення максимальної або мінімальної витрати до середньої витрати стічних вод за певний проміжок часу de ru Ungleichmassigkeitsfakior Z-Werte коэффициент неравномерности расходов сточных вод Отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод за определенный интервал времени 65 норма водовідведення стічних вод Об'єм стічних вод за проміжок часу від одного споживача або з розрахунку на одиницю вироблюваної продукції de ru Schmutzwasseranfall норма водоотведения сточных вод Объем сточных вод в интервал времени от одного потребителя или из расчета на единицу вырабатываемой продукции 66 розрахункова тривалість дощу Тривалість дощу певної інтенсивності й частоти для розрахунку каналізаційної мережі de ru Berechnungsregen расчетная продолжительность дождя Продолжительность дождя определенной интенсивности и частоты для расчета канализационной сети 67 періодичність одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу Число що виражає імовірну кількість появи один раз за рік дощу інтенсивністю яка перевищує ро- зрахункову de ru Regenhaufigkeit периодичность однократного превышения расчетной интенсивности дождя Число выражающее вероятное количество появления один раз в год дождя интенсивностью превышающей расчетную 68 модуль стоку Кількість води» яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю часу de en fr ru Abflussspende specific discharge module specifique модуль стока Количество воды стекающей с единицы площади водосбора в единицу времени 69 залпове скидання стічних вод Короткочасне надходження до каналізації стічних вод з різко збільшеною витратою і або концентрацією забруднювальних речовин de ru Slossbelastung залповый сброс сточных вод Кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и или концентрацией загрязняющих веществ 70 коефіцієнт наповнення каналізйційної мережі Відношення глибини шару води в самопливному трубопроводі або каналі до його діаметра або ви- соти в розрахунковій точці каналізаційної мережі de ru Fullungssfaktor коэффициент наполнения канализационной сети Отношение глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или высоте в расчетной точке канализационной сети 9 КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ 71 каналізаційна мережа Система трубопроводів каналів або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод de ru Kanalisation канализационная сеть Система трубопроводом каналов или легкой и сооружений на них для сбора и отведения с точных вод 72 каналізаційний випуск Трубопровід що відводить стічні води з будинків і споруд в каналізацію de ru Anschlusskanal канализационный выпуск Трубопровод отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию 73 дощоприймач Споруда на каналізаційній мережі призначена для приймання і відведення дощових вод de ru Strassenablauf дождеприемник Сооружение на канализационной сети предназначенное для приема и отвода дождевых вод 74 зливоспуск Споруда на каналізаційній мережі для скидання надлишків дощових вод у приймач стічних вод de ru Regenuberlauf ливнеспуск Сооружение на канализационной сети для сброса избытков дождевых вод в приемник сточных вод 75 зливовідвід Трубопровід для відведення дощових вод від зливоспуску в приймач стічних вод ru ливнеотвод Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник сточных вод 76 каналізаційний колектор Трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод de ru Hauptkanal Sammler канализационный коллектор Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод 77 швидкотік на каналізаційному колекторі Пряма ділянка каналізаційного колектора укладена з ухилом що створює рух стічних вод підвищеної швидкості ru быстроток на канализационном коллекторе Прямой участок канализационного коллектора уложенный с уклоном создающим повышенные скорости движения сточных вод 78 випуск стічних вод Трубопровід що відводить очищені стічні води у водний об'єкт ru выпуск сточных вод Трубопровод отводящий очищенные сточные воды в водный объект 10 ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 79 очищення стічних вод Оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин de en fr ru Abwasserbehandtung waste water purification l`еpuration des eaus usees очистка сточных вод Обработка сточных вод с целью раэложния или удаления из них определенных веществ 80 механічне очищення стічних вод Технологічний процес очищення стічних вод механічними методами і методами фізичної дії de ru Mechanische Abwasserbehandlung механическая очистка сточных вод Технологический процесс очистки сточных вод механическими методами и методами физического воздействия 81 біологічне очищення стічних вод Технологічні процеси очищення стічних вод які грунтуються на здатності біологічних організмів розкладати забруднювальні речовини de ru Biologische Abwasserbehandlung биологическая очистка сточных вод Технологические процессы очистки сточных вод основанные на способности биологических организмов разлагать загрязняющие вещества 82 хімічне очищення стічних вод Технологічні процеси очищення стічних вод із застосуванням реагентів de ru Chemische Abwasserbehandlung химическая очистка сточных вод Технологические процессы очистки сточных вод с применением реагентов 83 глибоке очищення стічних вод Додаткове очищення попередньо очищених стічних вод яке забезпечує подальше зниження в них деяких залишкових забруднювальних речовин de ru Weitergehende Abwasserbehandlung глубокая очистка сточных вод Дополнительная очистка очищенных сточных вод обеспечивающая дальнейшее снижение содержащихся в них некоторых остаточных загрязняющих веществ 84 знезаражування стічних вод Оброблення стічних вод з метою вилучення з них патогенних і санітарно-показових мікроорганізмів de еn fr ru Entschadigung von Abwasser desinfeciion of waste water desinfection des eaux usees обеззараживание сточных вод Обработка сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов 85 біохімчіне споживання кисню в стічних водах Кількість кисню що витрачається для біохімічниого окислення забруднювальних речовин які містяться в стічних водах за певний проміжок часу de ru Biochemischer Sauerstoffbedart BSD биохимическое потребление кислорода в сточных водах Количество кислорода потребляемое на биохимическое окисление содержащихся я сточных водах загрязняющих веществ в определенный интервал времени 86 аеробний процес очищення стічних вод Процес руйнування органічних речовин мікроорганізмами у присутності кисню повітря de ru Аеrоbеr Prozess аэробный процесс очистки сточных вод Процесс разрушения органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха 87 анаеробний процес очищення стічних под Процес руйнування органічних речовин мікроорганізмами коли відсутній кисень повітря de ru Anaerober Prozess анаэробный процесс очистки сточных вод Процесс разрушения органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха 88 осад стічних вод Твердий залишок одержаний у процесі розподілу суспензії ru осадок сточных вод Твердый остаток полученный в процессе разделения суспензии 89 мінералізація забруднюваль них речовин у стічних водах Перетворення органічних сполук що містяться в стічних водах у неорганічні речовини de ru Mineralisierung минерализация загрязняющих веществ в сточных водах Превращение органических соединений содержащихся в сточных водах в неорганические вещества 90 еквівалентна кількість жителів Умовна кількість жителів що визначає об'єм або концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах de ru Einwohnergleichwert EGW эквивалентное число жителей Условное число жителей определяющее объем или концентрацию загряняющих веществ в сточных водах 91 гідравлічне навантаження за стічними водами Маса стічних вод що припадає на одиницю поверхні чи об'єму очнених споруд за певний проміжок часу de ru Raum-/Oberflachenshiekung гидравлическая нагрузка по сточным водам Масса сточных вод отнесенная к единице поверхности или объема очистных сооружений за определенный интервал времени 92 навантаження за забруднювальною речовиною стічних вод Маса забруднювальних речовин стічних вод накопичена за певний проміжок часу що припадає на одиницю поверхні чи об'єму споруди de ru Raun-/Oberflachenbelasfung нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод Масса загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени отнесенная к единице поверхности или объема сооружения 93 рециркуляція стічних вод Повернення очищеної води на споруди станції очищення стічних вод для розведення або підтримання певної витрати стічних вод у цих спорудах de ru Abwasserruckftihrung рециркуляция сточных вод Возвращение очищенной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления или для поддержания определенного расхода сточных вод в этих сооружениях 94 окислювальна потужність очисної споруди Продуктивність очисної споруди під час біологічного очищення стічних вод виражена через зниження концентрації забруднювальних речовин що визначається за біологічною витратою кисню на 1 метр кубічний об'єму споруди за добу ru окислительная мощность очистного сооружения Производительность очистного сооружения при биологической очистке сточных вод выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологическому потреблению кислорода на 1 метр кубический объема сооружения в сутки 95 залишкова забрудненість стічних вод Маса забруднювальних речовин що залишилися в стічних водах після їх очищения de ru Restlast остаточная загрязненность сточных вод Масса загрязняющих веществ оставшихся в сточных водах после их очистки 96 станція очищення стічних вод Комплекс будівель споруд і пристроїв для очищення стічних вод та оброблення осаду de ru Abwasserbehandlungsanlage станция очистки сточных вод Комплекс зданий сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка 97 усередшоїич стічних вод Споруда дня вирівнювання коливань витрати концентрації забруднювальних речовин або температури стічних вод de ru Ausgleichsbecken усреднитель сточных вод Сооружение для выравнивания колебаний расхода концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод 98 відстійник стічних вод Споруда для осадження завислих у стічних водах речовин de ru Abseizbecken отстойник сточных вод Сооружение для осаждения в сточных водах взвешенных веществ 99 двоярусний відстійник Відстійник у якому процес відстоювання стічних вод і зброджування осаду суміщені й відбуваються у конструктивно розділених об'ємах ru двухъярусный отстойник Отстойник в котором процессы отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и протекают в конструктивно раздельных объемах 100 септік для очищення стічних вод Споруда для механічного очищення стічних вод відстоюванням з анаеробним зброджуванням їхнього осаду ru септик дня очистки сточных вод Сооружение для механической очистки сточных иод отстаиванием с анаэробным сбраживанием и осадка 101 муло оскреб Пристрій для видалення осаду та мулу що осіли на дно відстійника de ru Schlammraumereinrichtung илоскреб Устройство для удаления осадка и ила осевших на дно отстойника 102 сирий оса сточних вод Осад з первинних відстійників de ru Primarbchlamm сырой осадок сточных вод Осадок из первичных отстойников 103 фільтр для очистки стічних вод Споруда назначена для видалення з сточних вод завислих забруднюючих речовин що пропускаються крізь фільтруючий матеріал de ru filter фильтр для очистки сточных вод Сооружение предназначенное для удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих вешенных пропускаемых через фильтрующий материал 104 біологічна плівка Плівка з бактерій та інших мікроорганізмів на поверхні завнтаження біологічного фільтра які окислюють і мінералізують забрудню вальні речовини dе ru Biologischer Rasen биологическзя пленка Пленка из бактерий и других организмов на поверхности загрузки биологического фильтра окисляющих и минерализующих загрязняющие вещества 105 біологіческий фильтр Споруда для очищення стічних вод яка працює за принципом пропускання їх крізь завантаження з біологічною плівкою de ru Troptkorper биологический фильтр Сооружение для очистки сточных вод работающее по принципу пропуска их через загрузку с биологической пленкой 106 зрошувач біологічного фільтра Пристрій для рівномірного розподілу стічних вод на поверхні завантаження біологічного фільтра de ru Abwasserverteiler ороситель биологического фильтра Устройство для равномерного распределения сточных вод по поверхности загрузки биологического фильтра 107 аеротенк для очищення стічних вод Споруда для біологічного очищення стічних вед з аерацією повітрям de ru Belebungsbecken аэротенк для очистки сточных вод Сооружение для биологической очистки сточных вод с аэрацией воздухом 108 окситенк для очищення стічних вод Споруда для біологічного очищення стічних вод із застосуванням аерації чистим киснем чи повітрям збагаченим киснем ru окситенк для очистки сточных вод Сооружение для биологической очистки сточных вод с применением аэрации чистым кислородом или воздухом обогащенным кислородом 109 аерація стічних вод de ru Abwasserbeluftung аэрация сточных вод 110 біологічний став Водойма для біологічного очищення стічних вод у природних умовах de ru Oxydationsteich биологический пруд Водоем для биологической очистки сточных вод в естественных условиях 111 інтенсивність аерації стічних вод Витрата повітря на одиницю площі чи об?єму аерованої споруди за певний проміжок часу de ru Sauerstoffertrog интенсивность аэрации сточных вод Расход воздуха на единицу площади или объема аэрируемого сооружения за определенный интервал времени 112 преаератор Споруда для попередньої аерації стічних вод з метою підвищення ефекту їх відстоювання de ru Vofbeluftungsbecken преаэратор Сооружение для предварительной аэрации сточных вод с целью повышения эффекта их отстаивания 113 активний мул Мул що містить мікроорганізми які сорбують і розкладають забруднювальні речовини у стічних водах de ru Belebtschlamm активный ил Ил содержащий микроорганизмы которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах 114 швидкість окислення забруднювальних речовин активним мулом Маса органічних речовин» що окислюється одним грамом беззольної речовини активного мулу за 1 годину ru скорость окисления загрязняющих веществ активным илом Масса органических веществ окисляющихся одним граммом беззольного вещества активного ила за 1 ч 115 індекс активного мулу Об'єм активнсго мулу що містить один грам сухої речовини після тридцятихвилинного відстоювання de ru Schlammindex индекс активного ила Объем активного ила содержащий один грамм сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания 116 навантаження на активний мул Маса забруднювальних речовин накопичених за добу яка припадає на один кілограм сухого залишку активного мулу de ru Schlammbelastung нагрузка на активный ил Масса загрязняющих веществ приходящаяся на один килограмм сухого остатка активного ила в сутки 117 вік активного мулу Проміжок часу за. який відбувається повне оновлення активного мулу в спорудах для очищення стічних вод de ru Schlmmalter возраст активного ила Интервал времени за который происходит полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточных вод 118 приріст активного мулу Збільшення маси активного мулу внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів в аеротенку de ru Schlammwachstum прирост активного ила Увеличение массы активного ила образующейся в результате жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке 119 доза активного мулу Вміст активного мулу в аеротенку dе ru Schlammtrockensubstanzgahalt доза активного ила Содержание активного ила в аэротенке 120 рециркуляції! активного мулу Повернення активного мулу з вторинного відстійника в аеротенк de ru Belebtschlammruckfuhrung рециркуляция активного ила Возвращение активного ила из вторичного отстойника в аэротенк 121 коефіцієнт рециркуляції активного мулу Відношення об'єму зворотного активного мулу до середньої витрати стічних вод в аеротенку de ru Rucklaufschlammverhaltnis коэффициент рециркуляции активного ила Отношение объема возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке 122 регенерація активного мулу Відновлення сорбційної та окислювальної здатності зворотного активного мулу шляхом аерації de ru Belebtschlammregenerierung регенерация активного ила Восстановление сорбционной и окислительной способности возвратного активного ила посредством аэрации 123 регенератор активного мулу Частина аеротенка чи самостійна споруда призначена для регенерації активного мулу de ru Regenerierungsbecken регенератор активного ила Часть аэротенка или самостоятельное сооружение предназначенное для регенерации активного ила 124 спухання активного мулу Спливання активного мулу на поверхню стічних вод унаслідок його бродіння de ru Schlammnblanung вспухание активного ила Всплывание активного ила на поверхность сточных вод в результате его брожения 125 мулове господарство Комплекс споруд і пристроїв для збирання оброблення знешкоджування видалення й використання осаду який утворюється в процесі очищення стічних вод de ru Schlammbehandlung иловое хозяйство Комплекс сооружений и устройств для сбора обработки обезвреживания удаления и использования осадка образующегося в процессе очистки сточных вод 126 аеробна стабілізація мулу Мінералізація активного мулу окисленням de ru Aerober Schlammstabilisirrung аэробная стабилизация ила Минерализация активного ила окислением 127 ущільнення осаду стічних вод Технологічний процес зниження вмісту роди в осаді стічних вод de ru Eindicken уплотнение осадка сточных вод Технологический процесс снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличения его плотности 128 зброджуваная осаду стічних вод Технологічний процес розпаду органічних речовин осаду стічних вод в анаеробних умовах de ru Anaerobe Schlammstabilisicrung сбраживание осадка сточных вод Технологический процесс распада органических веществ осадка сточных вод в анаэробных условиях 129 кондіщіонування осаду Оброблення осаду перед збезводнюванням з метою поліпшення його водовіддавальних властивостей ru кондиционирование осадка Обработка осадка перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдаюших свойств 130 метантенк для осаду стічних вод Споруда для анаеробного зброджування осаду стічних вод а також висококонцентрованих стічних вод за умов підвищених температур de ru Geschlossener Faulbebalter метантенк для осадка сточных вод Сооружение для анаэробного сбраживания осадка сточных вод а также концентрированных сточных вод при повышенных температурах 131 мулова вода Забруднена вода що відокремлюється під час бродіння ущільнення та зневоднювання мулу й осаду стічних вод de ru Schlammwasser иловая вода Загрязненная вода отделяющаяся при брожения уплотнении и обезвоживании ила и осадка сточных вод 132 зневоднювання осаду стічних вод de ru Naturliche Schlammentwasserung обезвоживание осадка сточных вод 133 механічне зневоднювання осаду стічних вод de ru Kunstliche Schlammentwasserung механическое обезвоживание осадка сточных вод 134 термічне оброблення осаду стічних вод Оброблення осаду сіічних вод за умов високих температур для його знезаражування і зневоднювання de ru Thermische Schiammbchandlung термическая обработка осадка сточных вод Обработка осадка сточных вод при высоких температурах для его обеззараживания и обезвоживания 135 кек Осад або активний мул зневоднений до 60-85 процентів вологості ru кек Осадок или активный ил обезвоженный до 60-85 процентов влажности АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ аерація води аерація стічних вод аеротенк для очищення стічних вод брудомісткість фільтра випуск каналізаційний випуск стічних вод витрата води розрахункова витрата стічних вод відстійник двоярусний відстійник для очищення води відстійник стічних вод вік активного мулу вода мулова води стічні води стічні міські водовід всдозабір водозабір променевого типу водопідготовка водопостачання водопровід водопровід груповий водоспоживання водоспоживання питоме втрата води в системі водопостачання господарство мулове дегазація води доза активного мулу дощоприймач дренаж фільтра для очищення води забрудненість стічних вод залишкова завантакення фільтра запас води в резервуарі аварійний зброджування осаду стічних вод зливовідвід зливоспуск зм'якшення води зневоднювання осаду стічних вод зневоднювання осаду стічних вод механічне 24 109 107 38 72 78 4 63 99 27 98 117 151 59 60 44 10 14 19 1 2 3 5 6 9 125 26 117 73 36 95 34 57 128 75 74 41 132 133 знезаражування води знезаражування стічних вод знесолювання води зрошувач біологічного фільтра індекс активного мулу інтенсивність аерації стічних вод каналізація кек кількість жителів еквівалентна коефіцієнт наповнення каналізаційної мережі коефіцієнт нерівномірності витрат стічних вод коефіцієнт нерівномірності водоспоживання коефіцієнт рециркуляції активного мулу колектор каналізаційний колодязь водозбірний колодязь водозбірний шахтний колодязь водопровідний ко нд и ці снування осаду мережа водопровідна мережа водопровідна кільцева мережа водопровідна тупикова мережа каналізаційна метатенк для осадження стічних вод мікрофільтр для очищення води мінералізація забруднювальних речовин у стічних водах модуль стоку мул активний мул оскреб навантаження на активний мул навантаження за забруднювальною речовиною стічних вод навантаження за стічними водами гідравлічне нерівномірність водоспоживання норма водовідведення стічних вод об'єкт водний об'єм води в резервуарі регулювальний оброблення осаду стічних вод термічне окситенк для очищення епічних вод опріснення води осад стічних вод осад стічних вод сирий освітлення води 42 84 39 107 115 111 58 135 90 70 64 8 121 76 15 12 50 129 45 47 48 71 130 23 89 68 113 101 99 92 91 7 65 61 56 134 108 40 88 102 20 освітлювач води очищення води очищення стічних вод очищення стічних вод біологічне очищення стічних вод глибоке очищення стічних вод механічне очищення стічних вод хімічне періодичність одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу плівка біологічна потужність очисної споруди окислювальна преаератор приймач стічних вод приріст активного мулу процес очищення стічних вод аеробний процес очищення стічних вод анаеробний регенератор активного мулу регенерація активного мулу резервуар для води резервуар для води заглиблений резервуар для води напірний резервуар для води регулювальний рециркуляція активного мулу рециркуляція стічних вод розширення завантаження фільтра свердловина водозабірна септик для очищення стічних вод скидання стічних вод залпове споживання кисню в стічних водах біохімічне споруда водозабірна споруда інфільтраційна спухання активного мулу стабілізація мулу аеробна став біологічний станція водопідготовки станція насосна водопровідна станція очищення води станція очищення стічних вод тривалість дощу розрахункова увід водопровідний 28 18 79 81 83 80 82 67 104 94 112 62 118 86 87 123 122 51 54 53 52 120 93 35 13 100 69 85 11 17 124 126 110 22 46 21 96 66 49 усереднювач стічних вод ущільнення осаду стічних вод фільтр біологічний фільтр водозабірного шахтного колодязя фільтр для водопідготовки фільтр для очищення води фільтр для очищення води повільний фільтр для очищення води швидкий фільтр для очищення стічних вод фторування води флорування води попереднє шар фільтрувальний швидкість окислення забруднювальних речовин активним мулом швидкість фільтрування води швидкотік на каналізаційному колекторі 97 127 105 16 30 29 32 33 103 43 25 37 114 31 77 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Abflussspende Absetzbecken Absetzbecken Abwasser Abwasserabfluss Abwasserabieitung und Behandlung Abwasserbehandlung . Abwasserbehandlungsanlage Abwasserbeluftung Abwasserruckfuhnmg Abwasserverteiler aerober Prozess aerober Schlammslabilisierung anaerober Prozess anaerobe Schlammslabilisierung Anschluss kanal Armaturenschacht Ausgleichsbecken biologische Abwasserbehandlung biologischer Rasen biochemischer Sauerstoffbedart BSB 68 27 98 59 63 58 79 96 109 93 106 86 126 87 128 72 50 97 81 104 85 Beiebfschlamm Beleblschlammregenerierung Belebtschlammmckftihrung Belebungsbecken Beluftung von Wasser В erechnungsregen Berechnungsvolumenstrom Bohbrunnen Brunnenfilter chemische Abwasserbehandlung Desinfektion Eindicken Einwohnergleichwert EGW Erdbehalter Enthartung Entgasung von Wasser Entsalzung Enfsalzung Entschadigung von Abwasser Feststoffaufhahmefahigkeit Filter Filter Filter Filterablaufvorrichtung Filierbettexpansion Filtergeschwindigkeit Filtermaterial Filterschicht Flockung und Absatzen Fluktuierende Wassermenge Fluoridierung Fullungssfaktor geschlossencr Fauibehaifer Gewasser Grobreinigung Grobremigungsanlage Gruppenwasserverscorgung Hauptkanal Sammler Hausanschlussleitung Hochbehalter 113 122 120 107 21 66 4 13 16 82 42 127 90 54 41 26 35 39 84 38 29 30 103 36 40 31 34 37 20 56 43 70 130 61 18 21 3 76 49 53 Horizontalfilterbrunnen Infiltrationsanlage Kanalisation Kunstliche Schlammentwasserung Langsamfilfer Mechanische Abwasserbehandlung Mikrosicb Mineralisierung naturliche Schlammentwasserung Oberflachenwasberfassung Oxydationsteich Primarbchlamm Pumpenantage Raum-/Oberflachenshiekung Raun-/Oberflachenbelasfung Regenerierungsbecken Regenhaufigkeit Regenuberlauf Restlast Rucklaufschlammverhaltnis Sammeischacht Sauerstoffertrog Schimmaller Schlammraumercinrichtung Schlammbeiastung Schlammbehandlung Schlammindex Schlammtrockensubstanzgchait Schlammwachstum Schlammbelastung Schlmmkontaktaniage Schlammwasser Schmutzwasseranfall Schnellfilter Stossbelastung Storreserve Strassenablauf Thermische Schiammbchandlung Troptkorper Ungleichmassigkeitsfakior Z-Werte 14 17 71 133 32 80 23 89 132 11 110 102 46 92 91 123 67 74 95 121 15 111 117 101 116 125 115 119 118 124 28 131 65 33 69 57 73 134 105 64 Verastelungsnetz Vermaschtes Netz Vorbcluftungsbecken Vorchlorung Vorfluter Wasseraufbereitung Wasscraufbereitungsanlage Wasserbedarf Wasserbedarfsbeiwcrt Wasserbedarf spezifischer Wasserbedarfsschwankung Wasserbehalter Wasserfassung Wasserentnahme Wassedcitung Zubringerleitung Wasserleitungsnetz Wasserverluste Wasserversorgungssystem Wasserversorgung Wasserbeschaffung Wasserspeicheranlage Wasserturm Weitergehende Abwasserbehandlung 48 47 112 25 62 19 22 5 8 6 7 51 10 44 45 9 2 1 52 55 83 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ aeration of water canalization desinfection of waste water intake structure specific discharge waste water waste water purification water body water conduit water consumption water supply withdrawal of water 24 58 84 11 68 59 79 61 44 5 1 10 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ alimentation en cau Distribution d'eau canalisation conduit d'eau consummation en'eau des eaux usces desinfection des eaux .usees l'aeration de l'eau l'epuration des eaus usees module specifique objet hydrologique ouvrage de prise prise d'eau 1 58 44 5 59 84 24 79 68 61 11 10 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ аэрация воды аэрация сточных вод аэротенк для очистки сточных вод башня водонапорная быстроток на канализационном коллекторе ввод водопроводный вода иловая водовод водозабор водоподготовка водопотребление водопотребление удельное водопровод водопровод групповой водоснабжение воды сточные воды сточные городские возраст активного ила вспухание активного ила выпуск канализационный выпуск сточных вод грязеемкость фильтра дегазация воды 24 109 107 55 77 49 151 44 10 19 5 6 2 3 1 59 60 117 124 72 78 38 26 дождеприемник доза активного ила дренаж фильтра для очистки воды загрузка фильтра загрязненность сточных вод остаточная запас воды в резервуаре аварийный ил активный илоскреб индекс активного ила интенсивность аэрации сточных вод канализация кек коллектор канализационный колодец водозаборный холодец водозаборный шахтный колодец водопроводный кондиционирование осадка коэффициент наполнения канализационной сети коэффициент неравномерности водопотребления коэффициент неравномерности раеходрв сточные вод коэффициент рециркуляции активного ила ливнеотвод ливнеспуск метатенк для осадка стопных вод микрофильтр дал очистки води минерализация загрязняющих веществ 8 сточных водах модуль стока мощность очистного сооружения окислительная нагрузка на активный ил нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод нагрузка по сточным водам гидравлическая неравномерность водопотребления норма водоотведения сточных вод обезвоживание осадка сточных вод обезвоживание осадка сочных вод механическое обеззараживание воды обеззараживание сточных вод обессоливание воды обработка осадка сточных под термическая объект водный 73 117 36 34 95 57 113 101 115 111 58 135 76 15 12 50 129 70 8 64 121 75 74 130 23 89 68 94 116 92 91 7 65 132 133 42 84 39 134 61 объем воды в резервуаре регулирующий окситенк для очистки сточных вод опреснение воды ороситель биологического фильтра осадок сточных вод осадок сточных вод сырой осветление воды осветлитель воды отстойник двухярусный отстойник для очистки воды отстойник сточных вод очистка воды очистка сточных вод очистка сточных вод биологическая очистка сточных вод глубокая очистка сточных вод механическая очистка сточных вод химическая периодичность однократного превышение расчетной интенсивности дождя пленка биологическая потеря воды в системе водоснабжения потребление кислорода в сточных водах биохимическое преаэратор приемник сточных вод прирост активного ила продолжительность дождя расчетная процесс очистки сточных вод анаэробный процесс очистки сточных вод аэробный пруд биологический расход воды расчетный расход сточных вод расширение загрузки фильтра регенератор активного ила регенерация активного ила резервуар для воды резервуар для воды заглубленный резервуар для воды напорный резервуар для воды регулирующий рециркуляция активного ила рециркуляция сточных вод сбраживание осадка сточных вод 56 108 40 107 88 102 20 28 99 27 98 18 79 81 83 80 82 67 104 9 85 112 62 118 66 87 86 111 4 63 35 123 122 51 54 53 52 120 93 128 сброс сточных вод залповый септик для очистки сточных вод сеть водопроводная сеть водопроводная кольцевая сеть водопроводная тупиковая сеть канализационная скважина водозаборная скорость окисления загрязняющих веществ активным илом скорость фильтрования воды слой фильтрующий сооружение водозаборное сооружение водозаборное лучевое сооружение инфильтрационное стабилизация ила аэробная станция водоподготовки станция насосная водопроводная станция очистки воды станция очистки сточных вод умягчение воды уплотнение осадка сточных вод усреднитель сточных вод фильтр биологический фильтр водозаборного шахтного колодца фильтр для водоподготовки фильтр для очистки воды фильтр для очистки воды медленный фильтр для очистки воды скорый фильтр для очистки сточных под фторирование воды фторирование воды предварительное хозяйство иловое число жителей эквивалентное 69 100 45 47 48 71 13 114 31 37 11 14 1 126 22 46 21 96 41 127 97 105 16 30 29 32 33 103 43 25 125 90 ДОДАТОК Довідковий ПЕРЕЛІК міждержавних та міжнародних нормативно-технічних документів ГОСТ 25150 82 Каналізація. Терміни и определения. ГОСТ 25151 - 82 Водоснабжение. Термины и определения. СТ СЭВ 2085-80 Канализация. Термины и определения. СТ СЭВ 2084 80 Водоснабжение. Термины и определения. ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1. РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства РОЗРОБНИКИ: Г. П. Щербина О. М. Воронов Л. А. Будько Л. О. Бронникова Є. В. Недавняя Т. Д. Мииаєнко М. Д. Ільяшенко Ю. Ф. Татаренко ВНЕСЕНО Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 138 від 10 червня 1994 р. 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ