ДБН А.3.1-5-96

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДБН А.3.1-5-96 РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України докт.техн. наук проф. В.С.Балицький докт. техн. наук проф. О.В.Долотов канд. техн. наук В.І.Садовський інженери О.Л.Сокол М.І.Кравець за участю інженера А.І.Бічуча НДІМЕХМОНТАЖ Української державної корпорації Укрмонтажспецбуд" . ВНЕСЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України. ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням економічного аналізу зміни ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: форм власності та ринкової інфраструктури у будівництві Держкоммістобудування України В.Ф.Коваленко С.Г.Гроховський М.Ф. Дорошенко . ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від 03.04.96 N 49 і введені в дію 01.09.96 р. 3 введенням в дію Державних будівельних норм України "Організація будівельного виробництва" шифр ДБН А.3.1-5-96 в Україні втрачає силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства". ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------- |Управління організація і технологія. ДБН А.3.1-5-96 | |Організація будівельного виробництва Замість | | СНиП 3.01.01-85* | ------------------------------------------------------------- Наказом Держбуду України від 22 серпня 2005 року № 140 затверджена з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН А. 3.1-5-96 "Управління організація і технологія. Організація будівельного виробництва ". ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 1.1 шостий абзац. Передостаннє перелічення викласти в новій редакції: "- дотримання правил безпеки та охорони праці відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці" пожежної безпеки - відповідно до НАПБ А.01.001-2004 „Правила пожежної безпеки в Україні". Пункт 1.2 викласти в новій редакції: "1.2 До початку виконання будівельно-монтажних робіт у тому числі підготовчих на об'єкті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно- будівельного контролю ДАБК у порядку встановленому „Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 зареєстрований Міністерством юстиції України 25.12.2000 за № 945/5166 а також передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи необхідні для його повноцінного використання якщо договором підряду не передбачено інше . При реконструкції технічному переоснащенні діючих підприємств замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті". Пункт 1.3 другий абзац. Виноску до слова "проектами" викласти в новій редакції: "* Тут і надалі термін "проект" означає проектно-кошторисну документацію розроблену для конкретного об'єкта будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 „Проектування. Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва". Пункт 1.17. Перший абзац викласти в новій редакції: "Прийняття-передача закінчених робіт об'єкта будівництва здійснюється відповідно до вимог "Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 а також "Форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" "Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" "Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб" затверджених наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21. Прийняття-передача об'єкта оформляється актом підписання якого визначає момент його передачі у власність замовника". Пункт 2.2 перший абзац. Перше речення викласти в новій редакції: "Загальна організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва здійснюється відповідно до поло- жень "Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668". Другий абзац викласти в новій редакції: "Права та обов'язки замовника підрядника та інших учасників інвестиційного процесу щодо підготовки будівельного виробництва визначаються умовами договорів підряду з урахуванням вимог встановлених у проектно-технологічній документації". Пункт 8.7. Перший абзац викласти в новій редакції: "Приховані роботи підлягають огляду про що складається акт за формою наведеною у додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видів робіт та конструкцій на які повинні складатись акти огляду прихованих робіт наведено у додатку 10. На вимогу інвестора складаються також акти огляду прихованих робіт на спеціальні види робіт та конструкцій що визначаються відомчими нормами на проектування та виконання робіт". Пункт 9.4 викласти в новій редакції: "9.4 Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащення діючих підприємств необхідно враховувати результати обстежень оцінки й паспортизації технічного стану будівель споруд та інженерних мереж відповідно до Правил обстеження встановлених відповідними нормативними актами". По всьому тексту ДБН замінити у відповідних відмінках слова: "контракт на будівництво об'єкта" на "договір підряду на будівництво об'єкта"; "технічне переозброєння підприємств" на "технічне переоснащення діючих підприємств". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Пункт 1.1 шестой абзац. Предпоследнее перечисление изложить в новой редакции: "- соблюдение правил безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями Закона Украины „Об охране труда" пожарной безопасности - в соответствии с НАПБ А.01.001-2004 „Правила пожарной безопас- ности в Украине". Пункт 1.2 изложить в новой редакции: "1.2 До начала выполнения строительно-монтажных работ в том числе подготовительных на объекте заказчик должен получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ в органах государственного архитектурно-строительного контроля ГАСК в порядке установленном „Положением о порядке выдачи разрешения на выполнение строительных работ" утверждённым приказом Госстроя Украины от 05.12.2000 № 273 зарегистрированный Министерством юстиции Украины 25.12.2000 за № 945/5166 а также передать подрядной организации строительную площадку и оформленные в установленном порядке документы необходимые для его полноценного использования если договором подряда не предусмотрено иное . При реконструкци техническом переоснащении действующих предприятий заказчик передаёт также необходимый фронт работ на объекте". Пункт 1.3 второй абзац. Сноску к слову "проектами" изложить в новой редакции: "* Здесь и далее термин "проект" означает проектно-сметную документацию разработанную для конкрет- ного объекта строительства в соответствии с требованиями ДБН А.2.2-3-2004 „Проектирование. Состав порядок разработки согласования и утверждения проектной документации для строительства". Пункт 1.17. Первый абзац изложить в новой редакции: "Приёмка-передача законченных работ объекта строительства осуществляется в соответствии с требованиями "Порядка приёмки в експлуатацию законченных строительством объектов" утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 22.09.2004 № 1243 а также "Формами актов по приёмке в експлуатацию законченных строительством объектов" "Перечнем исполнительной и другой документации предоставляемой государственной приёмочной рабочей комиссиям при приёмке в эксплуатацию законченных строительством объектов" "Перечнем внутренних отделочных работ в квартирах без выполнения которых возможна приёмка в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий в которых квартиры и другие помещения построены за средства физических и юридических лиц" утверждённых приказом Госстроя Украины от 27.01.2005 № 21. Приёмка-передача объекта оформляется актом подписание которого определяет момент его передачи в собственность заказчика". Пункт 2.2 первый абзац. Первое предложение изложить в новой редакции: "Общая организационно-техническая подготовка строительного производства осуществляется в соответствии с положениями "Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве" утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2005 № 668". Второй абзац изложить в новой редакции: "Права и обязанности заказчика подрядчика и других участников инвестиционного процесса по подготовке строительного производства определяются условиями договоров подряда с учётом требований установленных в проектно-технологической документации". Пункт 8.7. Первый абзац изложить в новой редакции: "Скрытые работы подлежат освидетельствованию о чём составляется акт по форме приведенной в приложении 9. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на законченные работы или этап. Перечень видов работ и конструкций на которые должны составляться акты освидетельствования скрытых работ приведен в приложении 10. По требованию инвестора составляются также акты освидетельствования скрытых работ на специальные виды работ и конструкций определяемых ведомственными нормами на проектирование и выполнение работ". Пункт 9.4 изложить в новой редакции: "9.4 При реконструкции объектов и техническом переоснащении действующих предприятий необходимо учитывать результаты обследований оценки и паспортизации технического состояния зданий сооружений и инженерных сетей в соответствии с Правилами обследования установленными соответствующими норматив- ными актами". По всему тексту ДБН заменить в соответствующих падежах слова: "контракт на строительство объекта" на "договор подряда на строительство объекта"; "техническое перевооружение предприятий" на "техническое переоснащение действующих предприятий". Дані норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва при будівництві а також розширенні реконструкції і технічному переозброєнні надалі - "будівництво" об'єктів підприємств будівель споруд і їх комплексів будь-якого призначення. Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва незалежно від форм власності і відомчої належності. До розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2 4.3 4.4 тексту; 2в 2г 2д 2е 2ж додатку 3; 1в 1г 1д 1з Зв Зг Зд додатку 5 та підпункт "г" додатку 7. По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до да- них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і затверджених у встановленому порядку відомчих нормативних документів що відбивають специфіку цих видів будівництва. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Організація будівельного виробництва повинна забезпечува- ти цілеспрямованість організаційних технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на будівництво об'єктів введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни при дотриманні виробничо-господарських економічних та інших інтересів учасників будівництва. Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва що забезпе- чують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку підготовку до будівництва об'єкта підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті пу- сковому комплексі і розгортання їх з необхідною інтенсивністю повинні бути виконані до початку будівництва. Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан- ня робіт які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації ПТД . Ця документація є невід'ємною складовою части- ною документації на будівництво поряд з проектно-кошторисною документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект організації будівництва ПОВ і проект виконання робіт ПВР . Склад і зміст ПТД необхідної для здійснення робіт на об'єкті встановлю- ються у контракті на його будівництво в залежності від виду будівництва складності об'єкта форм взаємодії учасників будівництва тощо на основі положень розділу 3. Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов раціонального використання технологічної спеціалізації організацій і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних робіт наданню окремих видів послуг або будівництву певних типів об'єктів. Слід застосовувати при необхідності комбіновані організаційні форми управління які грунтуються на раціональному - 2 - ДБН А.3.1-5-96 поєднанні промислового та будівельного виробництва враховують ви- робничу різноплановість різницю форм власності учасників будівництва їх організаційно-економічну самостійність домінування горизонтальних зв'язків ринкового типу. Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті усіма учасниками його будівництва повинно забезпечуватись на основі координації їх діяльності генеральним підрядчиком рішення якого з питань пов'язаних з виконанням зобов'язань передбачених контрак- том є обов'язковим для усіх учасників незалежно від їх відомчої належності організаційно-економічного устрою і форм управління. При організації будівельного виробництва повинні забезпечува- тись: - раціональні методи організації будівельно-монтажних робіт що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво а також відповідають виробничим можливостям і інтересам ви- конавців при достатніх для цього обсягах та техніко-еконо- мічній доцільності - переважно потокові ; - раціональна технологічна послідовність виконання робіт техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення; - комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожно- му організаційно-технологічному модулі будівлі споруді вузлі ділянці секції поверсі ярусі об'ємно-плануваль- ному елементі приміщенні тощо матеріальними і технічними ресурсами в терміни що забезпечують виконання робіт у від- повідності з календарними планами і графіками робіт; - при техніко-економічній доцільності - зведення будинків споруд та їх частин індустріальними методами на основі комплектної поставки конструкцій виробів матеріалів устаткування і блоків підвищеної заводської готовності а також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному майданчику перед їх встановленням у проектне положення; - виконання робіт сезонного характеру включаючи окремі види підготовчих робіт в найбільш сприятливу пору року якщо вимогами замовника не передбачено інше ; - використання сучасних інформаційних технологій засобів обчислювальної техніки та обміну інформацією при вирішенні інформаційних задач будівельного виробництва - його підгото- вки розробки ПТД планування і управління забезпечення всіма видами ресурсів обліку тощо; - умови праці санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; - суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону України "Про охорону праці" пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну без- пеку" та Правил пожежної безпеки в Україні; - дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного сере- довища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існую- чої міської забудови. 1.2 До початку виконання будівельно-монтажних в тому числі підготовчих робіт на об'екті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК у порядку встановленому ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи необхідні для його повноцінного використання якщо контрактом не передбачене інше . - 3 - ДБН А.3.1-5-96 При реконструкції технічному переозброєнні замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті. 1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його частини дозволяється приступати лише після відведення в натурі майданчика траси для його будівництва влаштування необхідних огороджень будівельного майданчика охоронних захисних або сигнальних і створення розбивочної геодезичної основи. До початку зведення будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару грунту складування його в спеціально відведених місцях для подальшого ви- користання для рекультивації земель вертикальне планування будівельного майданчика роботу по водовідведенню влаштування постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг під'їздів та інженерних мереж каналізації водо- тепло- енергопостачання то- що необхідних на період будівництва та передбачених проектом організації будівництва і проектами виконання робіт забезпечення будови протипожежним водопостачанням зв'язком та засобами пожежогасіння. В тих випадках коли будівельний майданчик розташований на території яка підлягає впливу несприятливих природних і техноген- них явищ та геологічних процесів селі лавини зсуви обвали заболоченість підтоплення просідання підроблені території і т.ін. після створення геодезичної розбивочної основи до початку виконання внутрішньомайданчикових підготовчих робіт повинні бути виконані за спеціальними проектами */ першочергові заходи і роботи по захисту території від вказаних процесів. Завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт в обсязі що забезпечує будівництво об'єкта або його черги повинно бути підтверджене актом складеним замовником і генпідрядчиком за участю субпідрядних організацій що виконували роботи підготовчого періоду профспілкового комітету генпідрядчика та представників територіальних органів Державного нагляду за охо- роною праці за формою наведеною у додатку 12. 1.4 Забороняється розпочинати роботи по зведенню конструкцій будинку споруди або його частини секції прогону ділянки зах- ватки тощо до повного завершення влаштування підземних конструкцій і зворотньої засипки котлованів траншей пазух з ущільненням грун- ту до щільності його у природному стані або заданій проектом за винятком підземних конструкцій зведення яких проектом виконання робіт передбачено в інші терміни . 1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні ро- боти по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових ком- плексах або чергах будівництва склад і черговість яких встановлює- ться контрактом. 1.6 Будівництво крупних підприємств в яких можуть бути виділені взаємозв'язані між собою технологічні вузли слід організовувати переважно вузловим методом при якому завершення будівельно-монтажних робіт на окремих вузлах створює таку технічну готовність їх яка дозволяє автономно незалежно від готовності об'єкта в цілому проводити налагоджувальні роботи і випробування агрегатів механізмів і пристроїв. --------------------------------------------------- */ Тут і налалі термін "проект" означає проектно-кошторисну документацію розроблену для конкретного об'єкта у відпо- відності з вимогами ДБН на порядок розробки погодження та затвердження проектної документації для будівництва. - 4 - ДБН А.3.1-5-96 В цьому випадку календарні терміни будівництва поставки уста- ткування і конструкцій потреба у матеріалах та їх комплектна пос- тавка на будову забезпечення трудовими ресурсами і засобами ме- ханізації повинні розглядатись у розрізі виділених вузлів. 1.7 При техніко-економічній доцільності зведення типових та таких що багаторазово повторюються будівель споруд і їх частин котельні компресорні та насосні станції трансформаторні підстанції транспортні галереї вбудовані приміщення виробничих будівель тощо а також монтаж технологічних ліній агрегатів ус- тановок і інженерного обладнання може здійснюватися комплектно-бло- чним методом - з агрегуванням устаткування і конструкцій в блоки на заводах-постачальниках збірно-комплектувальних підприємствах або базах будівельної індустрії. Організація будівельного виробництва в цьому випадку повинна охоплювати виготовлення поставку на будівництво комплектів блоків їх укрупнювальне збирання і зведення об'єкта з них у відповідності з проектно-кошторисною документацією. Проект організації будівництва повинен включати необхідні техніко-економічні обгрунтування а також організацію виготовлення випробування і поставки блоків до місця установки їх в проектне по- ложення. Поставка блоків повинна забезпечувати можливість зведення об'єкта в запроектованій технологічній послідовності та в потрібні терміни. 1.8 При спорудженні лінійних об'єктів транспорту зв'язку меліоративних систем ліній електропередач тощо а також при необхідності виконання робіт на значній віддалі від місця постійної дислокації будівельних організацій доцільно використовувати мобільні будівельні формування які оснащені відповідно до профілю роботи засобами транспорту пересувними механізованими установками і пристроями енергетичного забезпечення а також мобільними інвентарними будівлями для потреб будівництва. В необхідних випадках при техніко-економічній доцільності допускається застосовувати в таких ситуаціях вахтовий метод організації будівництва який передбачає виконання робіт на виїзді силами підрозділів що регулярно змінюють одне одного. 1.9 Для виконання робіт що потребують спеціалізованого облад- нання і відповідно підготовлених кадрів штучне хімічне криогенне і термічне закріплення слабких грунтів безтраншейна прокладка підземних комунікацій монтаж висотних споруд зокрема баштового типу влаштування хімічних та жаростійких покриттів тощо слід за- лучати переважно спеціалізовані будівельні організації які мають ліцензії на виконання відповідного виду робіт. 1.10 При будівництві об'єктів на ділянках існуючої міської за- будови умови виконання робіт повинні бути у встановленому порядку погоджені з відповідними органами державного нагляду місцевою адміністрацією та експлуатаційними організаціями. При цьому обумов- люються: виділення небезпечних зон меж та осей підземних споруд і комунікацій; схеми руху транспорту і пішоходів із забезпеченням бе- зпечних під'їздів та підходів до діючих підприємств будівель і споруд; протипожежні розриви; заходи по попередженню забруднення території водного та повітряного басейнів а також заходи щодо за- хисту від шуму вібрації та інших шкідливих та небезпечних впливів; при необхідності -- відселення жителів з будинків що прилягають до будівельного майданчика. - 5 - ДБН А.3.1-5-96 1.11 Будівництво об'єктів повинно вестись з дотриманням будівельних норм правил і стандартів а складних і унікальних об'єктів - з дотриманням крім того особливих вказівок та технічних умов проекту. Застосування міжнародних стандартів повинно обумовлюватись контрактом. 1.12 При організації будівельного виробництва необхідно керу- ватись діючими нормативними документами що регламентують: - договірні відносини у капітальному будівництві; - склад комплектність і правила оформлення проектної конст- рукторської та кошторисної документації а також забезпечен- ня нею виконавців у відповідності до профілю виконуваних ни- ми робіт; - положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств будівель та споруд; - умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті поря- док і правила їх ведення і приймання облаштування робочих місць; - склад робіт і нормативи витрат ресурсів для їх виконання; - умови поставки устаткування для монтажу; - тривалість будівництва об'єктів; - прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; - охорону праці техніку безпеки пожежну безпеку; - охорону навколишнього природного середовища; - ліцензування учасників інвестиційної діяльності; - сертифікацію будівельної продукції. 1.13 Умови в яких повинні виконуватись будівельні і особли- во монтажні роботи на об'єктах повинні бути відображені в проектній конструкторській та кошторисній документації в ПТД по організації будівництва і виконанню робіт в контрактах на будівництво і договорах на виготовлення та поставку конструкцій і устаткування. У випадках коли будівельно-монтажні організації змушені вико- нувати роботи в умовах що відрізняються від передбачених норматив- ними документами контрактом ПТД по організації будівництва або виконання робіт із застосуванням інших методів і засобів - замо- вник генпідрядчик і виконавець цих робіт повинні спільно вирішити питання щодо їх підготовки комплектації ресурсами та виконання а також взаєморозрахунків за них. 1.14 При організації будівельного виробництва слід передбачити випереджаюче будівництво під'їздних шляхів та причалів; об'єктів складського господарства житлового та соціально-побутового призна- чення розвиток виробничої бази та комунального господарства. При цьому слід враховувати можливість тимчасового використання з цією метою за згодою замовника запроектованих постійних будівель та споруд. Ці об'єкти повинні бути готові до експлуатації в обсягах та в терміни що необхідні для здійснення кожного етапу будівництва. 1.15 На кожному об'єкті будівництва належить: - вести загальний журнал робіт за формою наведеною в додатку 1 спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і субпідрядними організаціями за формами наведеними в додатку 2 а при наявності авторського нагляду проектних організацій - також і журнал авторського нагляду - у відповідності до положення про авторський нагляд проектних організацій за бу- - 6 - ДБН А.3.1-5-96 дівництвом підприємств будівель та споруд; - складати акти обстеження прихованих робіт проміжного прий- няття відповідальних конструкцій індивідуального та компле- ксного випробування устаткування систем мереж та пристроїв; - оформляти іншу виробничу документацію передбачену іншими ДБН і виконавчу документацію - комплект робочих креслень з написами зробленими особами відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погоджен- ням із замовником та проектною організацією змінам. 1.16 Після завершення окремих етапів робіт зведення підземної надземної частин будівель тощо слід своєчасно звільняти майданчик від тимчасових будівель і споруд як тільки в них відпаде необхідність керуючись будгенпланом для відповідних стадій будівництва. При цьому особливу увагу належить звертати на своєчасність відключення і розбирання мереж тимчасового водо- ене- рго- газо-та теплопостачання. 1.17 Закінчені будівництвом об'єкти здаються замовнику в експлуатацію. Здача-прийняття об'єкта проводиться в порядку вста- новленому ДБН А.3.1-3-93 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення" і оформляється актом підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замо- вника. Етапи здачі-прийняття обов'язки сторін при цьому необхідність в програмі випробувань способи розв'язання взаємних претензій та інше а також гарантійні строки експлуатації по об'єкту в цілому і або окремих видах робіт слід встановлювати у контракті на будівництво об'єкта. 2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 2.1 Підготовка будівельного виробництва повинна забезпечувати можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-мон- тажних робіт і взаємозв'язаної діяльності всіх учасників будівництва як на окремих об'єктах так і в обсязі виробничої прог- рами будівельно-монтажної організації. Підготовка повинна з необхідним випередженням передувати кожному етапу безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт. Ії слід організовувати як ре- гулярно функціонуючу систему взаємозв'язаних заходів організаційного технічного технологічного і планово-економічного характеру яка охоплює такі основні напрями: загальну організаційно-технічну підготовку підготовку до будівництва об'єкта підготовку будівельної організації і підготовку до викона- ння будівельно-монтажних робіт. 2.2 Загальна організаційно-технічна підготовка повинна викону- ватися у відповідності з діючим положенням про підрядні контракти в будівництві України. До цього виду підготовки відносяться: передконтрактні роботи в тому числі при оголошенні тендерних торгів - розробка оціночних аванпроектів по об'єктах попереднє формування і оцінка варіантів виробничої програми визначення вит- рат на будівництво а у випадках прямих переговорів -- підготовка і укладання передконтрактної угоди протоколу намірів ; участь у тен- дерних торгах за одержання замовлення на будівництво укладання ко- нтракту вибір партнерів по його виконанню укладання контрактів з субпідрядчиками пошук постачальників матеріалів конструкцій виробів і устаткування укладання з ними договорів на постачання - 7 - ДБН А.3.1-5-96 організація поставок на будову; забезпечення будови проектно-кошто- рисною документацією вирішення питань авторського нагляду; визна- чення необхідності організації пожежної охорони; відведення в натурі майданчика траси для будівництва; вирішення питань фінансування будівництва і фінансових гарантій; оформлення дозволів і допусків на виконання робіт; переселення осіб та організацій ро- зташованих у будівлях що підлягають зносу; забезпечення будівництва під'їзними шляхами електро- тепло-і водопостачанням у тому числі протипожежним системою зв'язку засобами пожежогасіння приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуго- вування будівельників. Обов'язки по здійсненню функцій загальної підготовки будівництва учасники інвестиційного процесу розподіляють між собою самостійно при складанні протоколів намірів і контрактів на будівництво з урахуванням особливостей створюваного об'єкта умов його будівництва складу охоплюваних контрактом робіт складу учасників контракту та інших умов. 2.3 Підготовка до будівництва кожного об'єкта повинна передба- чати: вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-кошторисної документації в тому числі при реконструкції або технічному переозброєнні існуючого об'єкта - документації по технічному об- стеженню конструкцій і детальне ознайомлення з умовами будівництва; розробку проектів виконання робіт по будівництву будівель споруд і їх частин а також на позамайданчикові та внутрішньомайданчикові підготовчі роботи; виконання власне робіт підготовчого періоду з дотриманням природно-охоронних вимог вимог з охорони праці техніки безпеки та пожежної безпеки . До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво під'їзних шляхів і причалів ліній електропередач з трансформатор- ними підстанціями мереж водопостачання з водозабірними спорудами каналізаційних колекторів з очисними спорудами житлових містечок для будівельників об'єктів виробничої бази будівельних організацій обладнання перевалочних баз будівництво пожежних депо та організація пожежної охорони а також створення і налагоджування автоматизованих систем планування та управління обчислювальних ме- реж споруд пристроїв та ліній зв'язку. До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться: здача-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг зведення будівель і споруд; звільнення будівельного майдан- чика для будівельно-монтажних робіт розчищення території знесення будівель тощо ; планування території; штучне пониження в необхідних випадках рівня грунтових вод; перекладання існуючих і прокладання нових інженерних мереж влаштування постійних і тимча- сових доріг огородження будівельного майданчика з організацією в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; розміщення мобільних інвентарних будинків і споруд виробничого складського допоміжного санітарно-побутового та громадського призначення вла- штування складських майданчиків і приміщень для матеріалів конструкцій і устаткування; організація функціонування автоматизо- ваних систем планування і керування обчислювальних мереж і засобів зв'язку для керування виконанням робіт в тому числі оперативно-ди- спетчерського; забезпечення будівельного майданчика освітленням протипожежним водопостачанням засобами пожежогасіння сигналізації та зв'язку. При згоді замовника на використання для потреб будівництва за- проектованих постійних або існуючих будівель і споруд їх також на- - 8 - ДБН А.3.1-5-96 лежить збудувати або пристосувати у підготовчому періоді. При техніко-економічній доцільності і згоді замовника для цих цілей мо- жуть будуватись тимчасові неінвентарні будівлі і споруди. Тимчасові позамайданчикові і внутрішньомайданчикові дороги влаштовують при недоцільності або неможливості використання для по- треб будівництва постійних існуючих і запроектованих доріг. Конструкція всіх доріг що використовуватимуться як тимчасові по- винна забезпечувати рух будівельної техніки і перевезення максима- льних за масою і габаритами будівельних вантажів. Водою теплом парою газом стисненим повітрям і електроенергією будівництво слід забезпечувати як правило від існуючих діючих систем мереж і установок з використанням запроек- тованих постійних інженерних мереж і споруд. Підготовка до будівництва складського і унікального об'єкта повинна включати роботи по організації режимних спостережень сейс- мометричних гідрогеологічних гідрологічних геохімічних геодези- чних маркшейдерських метеорологічних тензометричних тощо за спеціальними програмами а також створення при необхідності вип- робувальних полігонів метрологічних пунктів і вимірювальних станцій. Програми дослідження робіт випробувань конструкцій і елементів споруд а також режимних спостережень повинні розробля- тись замовником і генеральною проектною організацією одночасно з розробкою проектів організації будівництва та проектів виконання робіт якщо контрактом не передбачене інше . 2.4 При підготовці будівельної організації до будівництва об'єктів належить забезпечувати: постійну готовність організації до взаємопов'язаного виконання всіх необхідних будівельно-монтажних робіт на всій сукупності об'єктів її будівельної програми; націленість цієї діяльності на виконання зобов'язань по підрядних контрактах з одного боку та на врахування виробничих можливостей організації і додержання її інтересів - з іншого. В процесі такої підготовки проробляється комплекс питань організації робіт на всю виробничу програму будівельно-монтажної організації з ув'язуванням обсягів і термінів їх виконання на всіх об'єктах цієї програми завантаження виконавців забезпечення усіма видами ресурсів. Горизонт такого планування повинен бути в межах одного-двох років в залежності від ступеня визначенності да- них про замовлення виробничих економічних та інших обставин функ- ціонування організації. Чорновий баланс виробничої програми скла- дається у загальних обсягах а уточнення її та деталізацію в часі терміни виконання і завершення робіт передачі фронтів робіт ха- рактер завантаження потужностей і потребу в ресурсах одержують шляхом календарного планування реалізації програми. На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються зав- дання по організації діяльності всіх виконавців на всіх об'єктах своєчасній комплектації їх ресурсами розрахунку техніко-економіч- них результатів діяльності розробці заходів щодо розвитку або згортання виробничих потужностей. При змінах договірних умов зміні умов укладених контрактів укладанні нових або розриві старих контрактів виникнення форс-ма- жорних обставин обставини непереборної сили а також у зв'язку з інформацією зворотного зв'язку про відхилення реальних параметрів виробництва від їх прогнозних значень проводиться регулярне або епізодичне коригування виробничої програми. При цьому особливе значення має беззаперечне дотримання уже зафіксованих у контрактах зобов'язань. Крім того по мірі наближення термінів виконання окре- мих робіт проводиться конкретизація і деталізація пов'язаних з цим - 9 - ДБН А.3.1-5-96 параметрів програми плану дій окремих виконавців показників ресу- рсного забезпечення тощо. 2.5 При підготовці до виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути: - розроблені проекти виконання робіт; - передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезич- ної розбивки по частинах будівель споруд і видах робіт. До цього виду підготовки виробництва відносяться також: - розробка і здійснення заходів по організації праці забезпе- ченню при необхідності будівельних бригад технологічними картами та інструкціями; - організація інструментального господарства для забезпечення бригад необхідними засобами малої механізації інструментом засобами виміру і контролю засобами підмощування огорожею і монтажною оснасткою в необхідному складі і кількості згі- дно з проектом виконання робіт; - обладнання майданчиків і стендів укрупнювального і конвеєр- ного складання конструкцій; - створення запасу будівельних конструкцій матеріалів і гото- вих виробів необхідного для виконання робіт з потрібною ін- тенсивністю; - поставка або перебазування на робоче місце будівельних машин та пересувних мобільних механізованих установок. 3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ 3.1 Документація з організації будівництва і виконання робіт включає проекти організації будівництва об'єктів розділ "Організація будівництва" у складі затверджуваних проектів і робо- чих проектів і проекти виконання робіт які розробляються на основі робочої документації. 3.2 Будівельно-монтажні роботи повинні здійснюватись у відповідності з затвердженими проектами організації будівництва і проектами виконання робіт. Відхилення від рішень цих проектів повинні бути погоджені з організаціями що розробили і затвердили ці проекти а також з органами державного пожежного нагляду - у питаннях що належать до їх компетенції. 3.3 Проекти організації будівництва і проекти виконання робіт повинні передбачати забезпечення міцності і стійкості споруджуваних і існуючих будівель споруд і конструкцій в процесі будівництва а також їх пожежну безпеку. При будівництві в складних умовах при- родно-кліматичних геологічних техногенних тощо а також при зведенні унікальних будівель і споруд для цього повинні передбача- тись спеціальні заходи. У складі проектів виконання робіт на будівництво унікальних об'єктів зі складними технічними рішеннями повинні розроблятися програми необхідних досліджень випробувань та режимних спостере- жень включаючи методи технічного контролю організацію станцій полігонів вимірювальних постів та інші роботи що забезпечують надійність проведення будівельно-монтажних робіт і подальшої експлуатації споруд. 3.4. Проект організації будівництва використовується замовни- ком підрядними організаціями та іншими учасниками інвестиційного - 10 - ДБН А.3.1-5-96 процесу при організації їх діяльності по будівництву об'єкта а та- кож при вирішенні питань фінансування і матеріально-технічного за- безпечення його будівництва. 3.5 Розділ "Організація будівництва" проект організації будівництва повинен бути ув'язаний з іншими розділами передпроектної та проектної документації. В проектну і конструкторську документацію на унікальні об'єкти та об'єкти зі складними технічними рішеннями слід закладати розроблювані спеціалізованими проектно-технологічними організаціями конструктивні монтажно-технологічні та інші рішення і заходи спрямовані на забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт ефективними і безпечними методами. Проект організації будівництва повинна розробляти генеральна проектна організація або на її замовлення інша проектна організація що має ліцензію на цей вид проектування. Проект організації будівництва при реконструкції або технічному переозброєнні діючого підприємства розробляється за участю замовни- ка. Проект організації будівництва розробляється на базі таких вихідних матеріалів: - завдання на проектування даного об'єкта; - матеріали інженерних вишукувань при реконструкції та технічному переозброєнні об'єктів - матеріали їх передпроек- тного технічного обстеження і дані режимних спостережень на територіях які зазнають впливи несприятливих природних явищ і геологічних процесів; - документи що встановлюють строки будівництва нормативні і контрактні ; - рекомендовані генеральною підрядною та субпідрядною органі- заціями рішення щодо застосування матеріалів і конструкцій засобів механізації будівельно-монтажних робіт порядку за- безпечення будівництва енергетичними ресурсами водою тим- часовими інженерними мережами а також місцевими будівельни- ми матеріалами; - відомості про умови поставки та транспортування з підприє- мств-постачальників будівельних конструкцій готових виро- бів матеріалів і устаткування; - спеціальні вимоги до будівництва складних і унікальних об'єктів; - відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах реконструкції та технічного переозброення; - об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та спо- руд і принципові технологічні схеми основного виробництва об'єкта що будуватиметься його черги з розбивкою на пус- кові комплекси та вузли; - відомості про умови забезпечення кадрами будівельників; - відомості про умови забезпечення транспортом в тому числі для доставки будівельників від місця проживання до місця ро- боти; - дані про дислокацію та потужності загальнобудівельних та спеціалізованих організацій та умови її перебазування; - дані про наявність виробничої бази будівельної індустрії і можливості їх використання; - відомості про умови забезпечення будівельників харчуванням медичним обслуговуванням житловими санітарно-побутовими та культурно-побутовими приміщеннями; - заходи по захисту території будівництва від несприятливих - 11 - ДБН А.3.1-5-96 природних явищ зокрема геологічних процесів а також від можливих пожеж та етапність їх виконання; - дані про забезпечення засобами пожежогасіння в тому числі - первинними; - дані про умови будівництва що передбачаються контрактами з іноземними фірмами. 3.6 Склад і зміст проекту організації будівництва визначаються учасниками інвестиційного процесу в контракті на будівництво об'єк- та з урахуванням його складності умов будівництва обсягів робіт та інших обставин. Рекомендації щодо складу проекту наведені у до- датку 3 а форми основних проектних документів - у додатку 4. 3.7 Генеральна підрядна будівельна організація із залученням субпідрядних організацій в залежності від термінів будівництва об'єкта обсягів і складності робіт вирішує чи повинен проект ви- конання робіт розроблятися на будівництво всього об'єкта в цілому чи на спорудження окремих його частин підземної і надземної части- ни секції прогону поверху ярусу тощо виконання окремих технічно складних будівельних монтажних і спеціальних робіт а та- кож робіт підготовчого періоду. Рекомендується передбачати передачу проекту виконання робіт на будівельний майданчик не пізніше ніж за 2 місяці до початку спорудження відповідних частин об'єкта або ви- конання відповідних робіт. Проекти виконання робіт розробляють генеральні підрядні будівельно-монтажні організації а на окремі види загальнобудівель- них монтажних і спеціальних робіт - організації що виконують ці роботи. За замовленням дирекції підприємства що будується за- мовника генеральної проектної генеральної підрядної або субпід- рядної організації проекти виконання робіт можуть розробляти проек- тні проектно-конструкторські проектно-технологічні або інші ор- ганізації. Розробники проекту виконання робіт повинні мати ліцен- зію на цей вид проектування. Проекти виконання робіт по реконструкції та технічному переозброєнню діючих виробництв які визначають методи і послі- довність виконання робіт з урахуванням конкретних умов розробляю- ться проектними або проектно-технологічними організаціями спільно з підприємствами-замовниками за участю підрядних організацій одночасно з розробкою проектно-кошторисної документації. 3.8 Проект виконання робіт розробляється на базі таких вихід- них матеріалів: - завдання на розробку яке видається будівельною організацією як замовником проекту виконання робіт з обгрунтуванням необхідності розробки його на будівлю споруду в цілому її частину або види робіт із зазначенням терміну розробки - проект організації будівництва; - необхідна робоча документація; - умови поставки конструкцій готових виробів матеріалів і устаткування використання будівельних машин і транспортних засобів забезпечення робочими кадрами будівельників основних професій застосування бригадного підряду на виконання робіт виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів а в необхідних випадках також умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом; - матеріали і результати технічного обстеження будівель та споруд діючих підприємств при їх реконструкції і технічному - 12 - ДБН А.3.1-5-96 переозброєнні а також вимоги до виконання будівельних мон- тажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого ви- робництва. 3.9 Склад і зміст проектів виконання робіт повинен формуватися на основі додатку 5 а форми основних документів - додатку 6. Склад і зміст проектів виконання робіт технічно складних мон- тажних і спеціальних робіт монтаж будівельних конструкцій будівель і споруд технологічного устаткування і трубопроводів систем промислової вентиляції теплоізоляція будівельних конструкцій і ус- таткування виконання електромонтажних газозварювальних та інших робіт встановлюється з урахуванням відповідних відомчих норматив- них документів. Склад і ступінь деталізації матеріалів що розробляються в проекті виконання робіт встановлюється відповідною будівельно-мон- тажною організацією виходячи із специфіки і обсягів робіт що ви- конуватимуться. Проект виконання робіт затверджується керівником генеральної підрядної будівельно-монтажної організації а по виконанню монтаж- них і спеціальних робіт - керівником відповідної субпідрядної організації за погодженням з генеральною підрядною будівельно-мон- тажною організацією. При необхідності проводиться також погодження із спеціалізованими організаціями які експлуатують машини механізми виконують спеціальні роботи а також з проектною організацією - у випадку додаткових виробничих та технологічних вимог які пред'являються до конструкцій при виконанні робіт. Проект виконання робіт на розміщення реконструкцію і технічне переозброєння діючого існуючого підприємства будівлі або споруди повинен бути погоджений також із замовником. 3.10 Для будівництва будівель і споруд з особливо складними конструкціями і методами виконання робіт проектні організації у складі проектної документації повинні розробляти проекти виконання технічно складних монтажних і спеціальних робіт і у складі робочої документації - робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди пристосування пристрої і установки до яких відносяться: - оснастка і пристосування для транспортування і монтажу під- йому насування складання унікального устаткування нега- баритних технологічних будівельних і будівельно-технологіч- них блоків спеціальна опалубка склепінь-оболонок незнімна та така що ковзна опалубка разового застосування спеціаль- ні опалубки складних архітектурних монолітних конструкцій; - пристрої для забезпечення робіт по штучному зниженню рівня грунтових вод штучному заморожуванню грунтів і закріпленню їх в тому числі способами цементації глинизації силікати- зації смолизації та термічного закріплення; - шпунтові огорожі котлованів і траншей; - пристрої для крупноблочного монтажу устаткування та укрупню- вального складання конструкц1й; - оснастка і спеціальні пристрої для зведення підземних споруд способом "стіна в грунті" прокладки підземних трубопроводів методом продавлювання грунту зведення споруд глибокого зак- ладання на полях-оболонках і з застосуванням спускних коло- дязів а також пальових фундаментів при наявності осідаючих грунтів; - захисно-запобіжні пристрої при виконанні буровибухових робіт поблизу існуючих будівель і споруд; - 13 - ДБН А.3.1-5-96 - допоміжні пристрої необхідні при пересуванні і надбудові будівель будівництві їх в особливо стиснених умовах а та- кож у випадках реконструкції діючих підприємств будівель споруд. Для розробки вказаних проектів виконання робіт і робочої документації повинні залучатись спеціалізовані про- ектні проектно-конструкторські і проектно-технологічні ор- ганізації. 3.11 Склад і зміст документації з організації робіт що розро- бляється при підготовці будівельної організації до реалізації всієї виробничої програми по будівництву наведені у додатках 7 і 8. 4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 4.1 Управління будівельним виробництвом повинно постійно забезпечувати взаємоув'язану і ефективну діяльність учасників будівництва по реалізації виробничої програми в тому числі зобов'язань по кожному контракту і прийнятих рішень по організації будівництва і виконанню робіт. Зміст управління - вироб- ка поточних завдань та доведення їх до безпосередніх виконавців зворотній зв'язок коригуючі дії. 4.2 Формування та конкретизація завдань виконавцям і виробка рішень по суттєвих коригуючих діях є предметом підготовки будівельного виробництва і формування документації з організації будівництва і виконання робіт. Поточна координація діяльності учасників будівництва для вико- нання ними робіт у відповідності з планами і графіками поточний контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт і їх ресурсним забезпеченням їх постійний облік і регулювання відносяться до зав- дань поточного оперативного управління. Його рекомендується здійснювати через диспетчерську службу. 4.3 Диспетчерська служба здійснює такі функції оператив- но-диспетчерського управління: - збір передача обробка та аналіз оперативної інформації про хід виконання будівельно-монтажних робіт що надходять від організацій і підрозділів а також інформації про допу- щені відхилення від проектів виконання робіт; - контроль за дотриманням технологічної послідовності і регу- лювання ходу будівельно-монтажних робіт у відповідності із затвердженими графіками виконання робіт забезпечення споруджуваних об'єктів матеріальними і трудовими ресурсами засобами механізації і транспорту; - забезпечення постійної взаємодії загальнобудівельних та інших організацій і підрозділів що беруть участь у будівни- цтві; - передача інформації керівництву будівельної організації або в диспетчерський пункт вищої організації що координує буді- вництво за встановленими формою і обсягом; - передача оперативних розпоряджень керівництва виконавцям і контроль за їх виконанням. При реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств рекомендується створювати об'єднані диспетчерські служби будівель- ної організації та дирекції підприємства які повинні забезпечува- ти окрім вказаних такі додаткові функції: - оперативне керівництво роботами із забезпеченням погоджених дій будівельного і експлуатаційного персоналу; - 14 - ДБН А.3.1-5-96 - регулювання спільного використання транспортних комунікацій інженерних мереж вантажопідйомного та іншого устаткування підприємства будівельним та експлуатаційним персоналом; - забезпечення взаємодії загальнобудівельних спеціалізованих і експлуатаційних організацій і підрозділів при виконанні будівельно-монтажних робіт паралельно з функціонуванням під- приємства. В районах будівництва крупних промислових комплексів і при забудові житлових масивів за взаємною згодою учасників будівництва може бути створена об'єднана диспетчерська служба. 4.4 Ефективне функціонування комплексу управлінських задач будівельної галузі забезпечується засобами її інформації. Робочий інструмент інформатизації - система автоматизованих робочих місць АРМ орієнтованих на інформаційну підтримку прийняття рішень на всіх етапах будівельного виробництва - при його підготовці розробці ПТД керуванні виконанням робіт і забезпеченням їх всіма видами ресурсів. Інформаційне програмне і технічне забезпечення інформатизації повинні постійно обновлюватися і розвиватися для підтримки їх на рівні поточних інформаційних потреб галузі її організацій та підприємств а також у зв'язку з розвитком технічних засобів обчислювальної техніки техніки зв'язку оргтехніки тощо і комп'ютерних інформаційних технологій. 5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 5.1 Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядчик залучає в необхідній кількості інженерно-технічних спеціалістів і робітників відповідної кваліфікації. При відповідному обгрунтуванні замовник може ставити питання про усунення від виконання робіт працівників з недостатньою професійною кваліфікацією. 5.2 Бригади робітників в залежності від характеру роботи мо- жуть формуватися як комплексні або спеціалізовані по окремих видах робіт. Комплексні бригади доцільно формувати дня створення ними закінченої будівельної продукції укрупнених етапів робіт констру- ктивних вузлів. 5.3 Організація праці повинна забезпечувати її високу продуктивність своєчасність виконання робіт потрібну якість будівельної продукції та безпечні умови праці. Питання організації праці входять складовою частиною в проекти організації будівництва і проекти виконання робіт. В проекти виконання робіт слід включати технологічні карти що містять в собі сучасні методи виконання робіт і прийоми праці. Для виконання доручених бригаді робіт їй повинен своєчасно у відповідності з графіками робіт надаватися необхідний фронт робіт комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснаще- ння. 5.4 Охорона праці працівників повинна забезпечуватись: - обов'язковою попередньою експертизою проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці; - організацією технологічних процесів у відповідності з вимо- гами діючих санітарних норм механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт; - видачею працівникам необхідних засобів індивідуального - 15 - ДБН А.3.1-5-96 захисту спеціального одягу взуття захисних касок тощо ; - виконанням заходів щодо колективного захисту робітників огородження освітлення вентиляція захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо ; - наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання організацією санітарно-побутового та медичного обслуговуван- ня зокрема проведенням попередніх та періодичних медичних оглядів у відповідності з діючими нормами і характером виконуваних робіт. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці харчу- вання в тому числі спецхарчування та дієтхарчування і відпочинку. При організації праці треба додержуватись вимог чинного зако- нодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працю- ючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва умов праці жінок підлітків пенсіонерів та інвалідів гранично допусти- мих норм переміщення вантажів жінками. В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дот- римуватися нормативних вимог щодо попередження порушень технологічної дисципліни техніки безпеки та пожежної безпеки у будівництві. 3 усіма працівниками повинен проводитись увідний інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки пожежної безпеки та виробничої санітарії. Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпе- кою повинні попередньо перед призначенням на таку роботу пройти спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум а згодом - щорічну перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки. 5.5 Керівництво підрядної організації несе відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів і взятих зобов'язань з праці заробітної плати та забез- печення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному майдан- чику а також вживає необхідних заходів для попередження порушень працівниками технологічної та виробничої дисципліни і громадського порядку. Учасники інвестиційного процесу самостійно розподіляють між собою обов'язки з забезпечення працівників житлом транспортом харчуванням водою медичним обслуговуванням страхуванням тощо. 6 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6.1 Забезпечення будівництва об'єктів всіма видами матеріально-технічних ресурсів повинно створювати передумови для дотримання календарних планів та графіків будівельно-монтажних робіт що відображають прийняту технологічну послідовність їх про- ведення та строки виконання необхідні для реалізації умов контрак- ту. 6.2 Матеріально-технічні ресурси поставляються на будови через систему прямих договорів контрактів з підприємствами-виробниками через товарні біржі постачально-збутові та інші посередницькі організації. Забезпечення будівництва матеріалами устаткуванням виробами виробництво і споживання яких контролюється державою здійснюється через відповідні державні органи і регламентується згідно із вста- новленим порядком. В контракті на будівництво об'єкта слід визначати порядок за- безпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресур- сами та обов'язки учасників будівництва замовник підрядчик - 16 - ДБН А.3.1-5-96 субпідрядчики комплектуючі організації та інші з цих питань - замовлення поставка приймання розвантаження складування подача на будівельний майданчик контроль якості кількості комплектності тощо. 6.3 Загальна потреба в будівельних матеріалах деталях та конструкціях на виконання будівельно-монтажних робіт і на виготовле- ння конструкцій та деталей для будівництва об'єктів а також диференціація цієї потреби по об'єктах і їх частинах видах і вико- навцях робіт комплектах строках використання постачальниках і таке інше визначається в проектно-кошторисній і організаційно-технологічній документації у відповідності з діючими нормами і методичними вказівками. 6.4 Матеріально-технічне забезпечення будівництва об'єктів рекомендується здійснювати на основі виробничо-технологічної комплектації що передбачає доставляння технологічних комплектів будівельних конструкцій деталей матеріалів та інженерного облад- нання в ув'язці з технологією та строками виконання будівельно-мон- тажних робіт. При організації комплектного постачання конструкцій деталей матеріалів та інженерного обладнання слід передбачати: - комплектацію видів робіт що виконуються на організаційно- технологічних модулях об'єкта будівлях спорудах вузлах ділянках секціях поверхах ярусах приміщеннях тощо всі- ма видами матеріально-технічних ресурсів незалежно від дже- рел і порядку їх надходження; - підвищення технологічної готовності виробів матеріалів і інженерного обладнання та поставку на споруджувані об'єкти конструкцій деталей матеріалів та обладнання в комплекті з необхідними інвентарними кріпильними виробами та іншими го- товими до застосування супутніми допоміжними матеріалами і виробами. 6.5 Організація транспортування складування та зберігання матеріалів деталей конструкцій устаткування будівельного інвентаря і оснастки повинна відповідати вимогам стандартів і технічних умов і виключати можливість їх пошкодження псування та втрат. 7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ 7.1 Механізація будівельно-монтажних робіт на об'єктах покли- кана підвищувати техніко-економічні показники будівельного виробни- цтва за рахунок підвищення продуктивності праці скорочення тривалості будівництва та інших факторів обумовлених ефективним застосуванням будівельних машин устаткування та засобів малої механізації. Ступінь і характер механізації робіт на об'єкті вибирається виконавцем робіт або за погодженням з ним розробниками проекту організації будівництва і проектів виконання робіт виходячи з технічної необхідності і техніко-економічної доцільності. 7.2 Ефективність механізації будівельних монтажних і спеціальних будівельних робіт забезпечується її комплексністю яка передбачає застосування технологічно ув'язаних і техніко-економічно обгрунтованих комплектів будівельних машин устаткування засобів малої механізації технологічної оснастки інвентаря пристроїв та - 17 - ДБН А.3.1-5-96 інструменту. Склад комплектів будівельних машин - їх види характеристики кількість провідних і допоміжних машин у комплекті а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації устаткування оснастки інвентаря пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт у відповідності з прийнятою технологією виконання робіт. Розстановка на об'єкті вантажопідйомних машин визначається в проекті організації будівництва уточнюється і деталізується в проекті виконання робіт з урахуванням їх спільної безпечної робо- ти. Відхилення в розміщенні вантажопідйомних машин допускається тільки за умови погодження з розробниками проекту виконання робіт і організацією яка експлуатує машини. 7.3 В стиснених умовах особливо при реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств повинні застосовува- тись будівельні машини невеликих габаритів з високою маневреністю а в закритих приміщеннях - з електричним приводом. 7.4 При достатніх обсягах будівельно-монтажних робіт які об- слуговуються засобами малої механізації доцільно зосереджувати ці засоби в спеціалізованих підрозділах будівельних організацій ді- лянках управліннях малої механізації в яких необхідно мати інструментально-роздаточні пункти і пересувні механізовані майстерні з необхідними технічними засобами механізованого виконан- ня будівельно-монтажних робіт. 7.5 При значних обсягах транспортних перевезень доцільно про- робляти організацію роботи транспорту в проекті організації будівництва. При цьому вибираються транспортні схеми поставки будівельних матеріалів конструкцій деталей і устаткування обгрунтовується потреба в транспортних засобах розробляються графіки їх роботи в технологічній ув'язці з графіками будівництва об'єктів діяльністю перевалочних баз залізничних станцій річкових і морських портів і пристаней повітряних портів. 7.6 Способи і терміни перевезення вантажів визначаються в про- ектах виконання робіт виходячи з необхідності забезпечення їх дос- тавки на будови в терміни обумовлені графіками робіт з врахуван- ням характеру навантажувально-розвантажувальних операцій умов при- об'єктного зберігання тощо. При значних обсягах перевезень може ро- зроблятися окремий проект виконання транспортних робіт. 8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 8.1 Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати потрібну якість і надійність будівель і споруд шляхом здійснення комплексу технічних економічних і організаційних заходів по ефек- тивному управлінню якістю на всіх стадіях створення будівельної продукції. Ці заходи повинні включати сукупність заходів методів і засобів спрямованих на забезпечення відповідності якості будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимо- гам нормативних документів і проектної документації. 8.2 Контроль якості будівельно-монтажних робіт і закінченої будівельної продукції повинні здійснювати атестовані служби контро- лю якості оснащені технічними засобами що забезпечують необхідну достовірність і повноту контролю які входять до складу - 18 - ДБН А.3.1-5-96 будівельно-монтажних організацій або залучаються зі сторони. Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюється також замовником у порядку технічного нагляду проектними організаціями в порядку авторського нагляду органами державного архітектурно-буді- вельного контролю іншими органами державного нагляду та контролю що діють на основі спеціальних положень. 8.3 Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт включає вхідний контроль робочої документації конструкцій виробів матеріалів та устаткування операційний контроль окремих будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль будівельно-монтажних робіт. Питання управління якістю будівельної продукції повинні включатися в проекти виконання робіт див. дода- ток 5 . 8.4 При вхідному контролі робочої документації проводиться перевірка її комплектності і достатності технічної інформації що міститься в ній для виконання робіт а також технологічності прое- ктних рішень. При вхідному контролі конструкцій виробів матеріалів і уста- ткування перевіряється зовнішнім оглядом їх відповідність вимогам стандартів або інших нормативних документів і робочій документації а також наявність і зміст паспортів сертифікатів та інших супрово- джувальних документів. 8.5 Операційний контроль здійснюється в ході виконання будівельних процесів або виробничих операцій і повинен забезпечува- ти своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх попередже- ння. При операційному контролі слід перевіряти дотримання технології виконання будівельно-монтажних процесів а також відповідність виконуваних робіт робочим кресленням будівельним но- рмам правилам і стандартам. Особливу увагу слід звертати на вико- нання спеціальних заходів при будівництві на осідаючих грунтах в районах із зсувами і карстовими явищами а також при будівництві складних і унікальних об'єктів. Результати операційного контролю повинні заноситися до журналу робіт. При операційному контролі слід керуватися відповідними норма- тивними документами по будівництву ДБН технологічними типовими технологічними картами або схемами виконання робіт схемами операційного контролю якості. Схеми операційного контролю якості як правило повинні містити в собі ескізи конструкцій з зазначенням припустимих відхилень в розмірах переліки операдій або процесів що контролюю- ться виконавцем робіт майстром за участю при необхідності будівельної лабораторії геодезичної та інших служб спеціального ко- нтролю дані про склад терміни та способи контролю. 8.6 При приймальному контролі необхідно проводити перевірку якості виконаних будівельно-монтажних робіт а також відповідальних конструкцій. 8.7 Приховані роботи підлягають огляду зі складанням актів за формою наведеною в додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатися на завершений процес виконаний самостійним підрозділом виконавців. Перелік видів робіт та конструкцій на які повинні складатися акти огляду прихованих робіт наведений у додатку 10. Огляд прихованих робіт і складання акта у випадках коли - 19 - ДБН А.3.1-5-96 наступні роботи повинні розпочинатись після перерви слід здійснювати безпосередньо перед виконанням наступних робіт. В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт при відсутності актів огляду попередніх прихованих робіт. 8.8 Відповідальні конструкції підлягають прийняттю в процесі будівництва по мірі їх готовності за участю представника проектної організації або авторського нагляду із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій за формою наведеною у додатку 11. 8.9 Огляд прихованих робіт і приймання відповідальних конструкцій на складних і унікальних об'єктах повинні проводитись з урахуванням особливих вказівок і технічних умов проекту робочого проекту що повинно відображатись у відповідних актах. 8.10 На всіх стадіях будівництва з метою перевірки ефективності виконаного раніше виробничого контролю будівельні організації повинні вибірково здійснювати інспекційний контроль си- лами спеціальних служб або створюваних з цією метою комісій. 8.11 По результатах виробничого та інспекційного контролю якості будівельно-монтажних робіт а також за розпорядженням щодо усунення недоліків виявлених органами технічного нагляду замовни- ка авторського нагляду проектних організацій державного архітектурно-будівельного контролю іншими органами державного наг- ляду повинні бути вжиті заходи щодо усунення виявлених дефектів про що повинні бути зроблені записи в загальному журналі робіт. 9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНIЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ ПІДПРИЄМСТВ 9.1 Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств повинно бути ув'язано з виробничою діяльністю цих підприємств. Замовник і підрядчик повинні визначити порядок погоджених дій і призначити відповідального за оперативне керівництво роботами. 9.2 Необхідність і терміни зупинки основного виробництва або окремих його ділянок визначаються проектом робочим проектом реконструкції або технічного переозброєння і проектом виконання робіт. Доцільно виконувати максимально можливий обсяг будівельно-монтажних робіт у період до зупинки та під час планових технологічних зупинок основного виробництва. 9.3 Проектом слід передбачити спільне використання внутрішньозаводських транспортних комунікацій інженерних мереж і цехового вантажопідйомного устаткування будівельним і експлуатаційним персоналом. 9.4 При реконструкції і технічному переозброєнні належить вра- ховувати дані обстеження технічного стану конструкцій внутрішньоцехових і внутрішньозаводських транспортних засобів і комунікацій обладнання та інженерних мереж умов виконання демон- тажних і будівельно-монтажних робіт загазованість запиленість вибухо- і пожежонебезпека підвищений шум стисненість тощо . 9.5 Замовник і підрядчик із залученням генеральної проектної організації повинні: - 20 - ДБН А.3.1-5-96 - погодити обсяги технологічну послідовність і строки викона- ння будівельно-монтажних робіт а також умови їх суміщення з роботою виробничих цехів і ділянок підприємства; - визначити послідовність розбирання конструкцій а також роз- бирання і або переносу інженерних мереж місця і умови пі- дключення тимчасових мереж водопостачання енергопостачання та інше; - визначити порядок оперативного керівництва включаючи дії будівельників і експлуатаційників при виникненні аварійних ситуацій; - скласти і погодити перелік послуг замовника і його технічних засобів які можуть бути використані будівельниками при ви- конанні робіт; - визначити і погодити умови організації комплектної і першо- чергової поставки устаткування і матеріалів організації пе- ревезень і складування вантажів пересування будівельної те- хніки по території підприємства розміщення мобільних інве- нтарних будівель і споруд. 10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА 10.1 Генпідрядна будівельна організація повинна одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт від місцевих органів влади за місцем будівництва. Для цього вона подає копію позитивного висновку державної екологічної експертизи документації за якою споруджуватиметься об'єкт якщо він відноситься до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку видів діяльності та об'єктів що становлять підвищену екологічну небезпеку а також план здійснення заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища в процесі будівництва об'єкта та проведення пусконалаго- джувальних робіт згідно з вимогами природоохоронного законодавства України та положеннями зазначеного висновку держекоекспертизи. 10.2 Будівельно-монтажні роботи по спорудженню будь-яких об'єктів повинні здійснюватись із дотриманням вимог природоохорон- ного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього природного середовища земель надр водних об'єктів атмосферного повітря рослинного і тваринного світу від забруднення і пошкодже- ння. Заходи щодо забезпечення цього повинні бути передбачені в про- ектно-кошторисній та організаційно-технологічній документації. 10.3 Будівельно-монтажні роботи на територіях з обмеженим ре- жимом господарської діяльності заповідні об'єкти їх охоронні зони і т.ін. повинні здійснюватись тільки у відповідності з документа- ми що визначають статус таких територій із дотриманням вимог щодо цих робіт що містяться у висновках державної екологічної та державної санітарно-гігієнічної експертиз. 10.4 На території об'єктів що будуються не допускається не передбачене проектною документацією знесення деревно-чагарникової рослинності і засипання грунтом кореневих шийок і стовбурів дерев і чагарників що ростуть. 10.5 Не допускається відведення поверхневих стічних вод з території будівельних майданчиків безпосередньо на рельєф без здійснення інженерних протиерозійних заходів що надійно попереджа- - 21 - ДБН А.3.1-5-96 ють виникнення осередків техногенної ерозії грунтів. При виконанні будівельних та планувальних робіт родючий шар грунту повинен зніматись і складуватись для подальшого використання при благоустрої та озелененні територій рекультивації земель або ж для меліорації малопродуктивних сільгоспугідь. 10.6 Тимчасові автомобільні дороги та інші під'їзні шляхи повинні влаштовуватися з урахуванням вимог щодо запобігання пошкод- женню сільськогосподарських угідь та деревно-чагарникової рослинності. 10.7 Будівельно-монтажні роботи в зонах житлової забудови повинні виконуватись із дотриманням вимог щодо попередження пилоут- ворення і забруднення повітряного басейну. Не допускається при прибиранні відходів та сміття скидати їх з будівель та споруд без застосування закритих лотоків та бункерів-накопичувачів. 10.8 В процесі виконання бурових робіт при досягненні водонос- них горизонтів необхідно вживати заходів для запобігання неорганізованому виливу підземних вод. При виконанні робіт по штучному закріпленню слабких грунтів необхідно вживати заходів для запобігання забрудненню підземних вод нижчих горизонтів. Ці заходи повинні бути передбачені в проектно-кошторисній та організаційно-технолоічній документації і беззастережно виконува- тись при здійсненні будівництва. 10.9 Проектом організації будівництва і проектами виконання робіт повинні передбачатися заходи щодо необхідного очищення і зне- шкодження виробничих та господарсько-побутових стоків що утворюю- ться на будівельному майданчику. Ці заходи повинні беззастережно виконуватись при здійсненні будівництва. 10.10 Попутна розробка природних ресурсів допускається тільки при наявності проектної документації погодженої відповідними орга- нами нагляду і місцевої адміністрації. 10.11 Роботи по меліорації земель створенню ставків і водос- ховищ ліквідації ярів балок боліт і вироблених кар'єрів які ви- конуються попутно із будівництвом об'єктів виробничого і житло- во-цивільного призначення можуть виконуватись тільки при наявності відповідної проектної документації погодженої в установленому по- рядку із зацікавленими організаціями і органами державного нагля- ду. 10.12 Роботи по розчищенню днопоглибленню та берегоукріпленню русел рік та водойм можуть проводитись тільки у відповідності із спеціально розробленою з урахуванням вимог водного Кодексу України з даних питань документацією погодженою і затвердженою у встанов- леному порядку. 10.13 Передбачене затвердженою документацією знесення зелених насаджень повинно в обов'язковому порядку компенсуватись створенням рівновеликих або більших за площею чи кількістю нових насаджень у місцях визначених компетентними органами при погодженні документації або при озелененні і упорядкуванні території об'єкта що будується та його санітарної зони. Організація робіт по знесенню зелених насаджень повинна перед- - 22 - ДБН А.3.1-5-96 бачати їх поступовість і поетапність які б дозволяли місцевій фауні своєчасно мігрувати за межі території будівництва. 11 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 11.1 Юридичні та фізичні особи що виконують будівельно-монтажні роботи та створюють будівельну продукцію а та- кож ті що виконують організаційно-технологічне проектування повинні забезпечувати додержання прав та інтересів споживачів своєї продукції безпеку в тому числі пожежну будівельно-монтажних робіт та охорону навколишнього середовища. Здатність учасника будівельної діяльності додержуватись цих умов та виконувати ті чи інші види робіт у відповідності з вимогами будівельних норм правил стандартів технічних вимог та проектів повинна бути підтверджена державною ліцензією на право виконання цих видів робіт. Перелік видів робіт та послуг у проектуванні та будівництві на виконання яких необхідно мати ліцензію затверджується Кабінетом Міністрів України. 11.2 Учасники будівельної діяльності повинні дотримуватись пе- редбачених ліцензією умов та правил виконання відповідних видів робіт і стежити за своєчасним продовженням терміну чинності ліцензії. При порушенні виконавцем передбачених ліцензією умов та правил виконання відповідних видів робіт чинність ліцензії може бути тим- часово припинено органами державного ліцензування або вона може бу- ти ними анульована. 11.3 Чинним законодавством України передбачено обов'язкову сертифікацію продукції робіт та послуг по яких в державних стан- дартах є вимоги щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей їх майна а також охорони навколишнього середовища. Сертифікацію здійснює Державна система сертифікації України - УкрСЕПРО. Сертифікація проводиться на відповідність продукції обов'язковим вимогам нормативно-технічних документів у тому числі - міжнародних і національних стандартів інших країн що діють в Україні. Сертифікат відповідності реєструється в Державному реєстрі системи. Перелік продукції в тому числі продукції будівельної галузі яка підлягає обов'язковій сертифікації встановлюється Держстандар- том України. Система передбачає також можливість добровільної сертифікації продукції за заявою її виготовлювача споживача або постачальника. Сертифікат відповідності або знак відповідності системи УкрСЕПРО вказує що контроль за відповідністю даної продукції вимо- гам стандартів знаходиться у віданні цієї системи. По результатах технічного нагляду за стабільністю якості сертифікованої продукції орган з сертифікації може в необхідних випадках призупинити або анулювати чинність сертифікату. Чинність сертифікату припиняється з моменту виключення його з Державного реєстру системи УкрСЕПРО. - 23 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 1 ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ Найменування будівельної організації ------------------------------ Загальний журнал робіт N по будівництву об'єкта -------------------------------------------- підприємства будівлі споруди Адреса об'єкта ---------------------------------------------------- Посада прізвище ім'я по батькові і підпис особи відповідальної від будівельної організації за будівництво об'єкта і ведення зага- льного журналу робіт ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Генеральна проектна організація прізвище ім'я по батькові і підпис головного інженера проекту --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Замовник організація посада прізвище ім'я по батькові і підпис керівника представника технічного нагляду ----------------- ------------------------------------------------------------------- Початок робіт: за планом договором ------------------------------------- фактично -------------------------------------------------- Закінчення робіт введення в експлуатацію за планом договором ------------------------------------- фактично -------------------------------------------------- В цьому журналі пронумерованих і прошнурованих сторінок ------------- Посада прізвище ім'я по батькові і підпис керівника будівельної організації що видав журнал -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Дата видачі печатка організації Основні показники об'єкта підприємства будівлі або споруди що будується потужність продуктивність корисна площа містикість тощо і кошторисна вартість --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Інстанція що затвердила проект робочий проект і дата затвердження ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- - 24 - ДБН А.3.1-5-96 Субпідрядні організації і роботи які ними виконуються ------------ ------------------------------------------------------------------- Організація що розробила проектно-кошторисну документацію -------- ------------------------------------------------------------------- Відмітки про зміни в записах на титульному листі ------------------ ------------------------------------------------------------------- Таблиця 1 Список інженерно-технічного персоналу зайнятого на будівництві об'єкта ------------------------------------------------------------------- | Прізвище ім'я |Дата початку робіт|Відмітка про |Дата закінчення| | та побатькові | на будівництві | отримання |робіт на будів-| | посада ділянка| об'єкта | дозволу на |ництві об'єкту | | роботи | |право викона-| | | | | ння робіт | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 2 Перелік актів допоміжного прийняття відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт ------------------------------------------------------------------- | N п.п. |Найменування актів з зазначенням|Дата підписання акта | | | місця знаходження конструкцій і |прізвище ініціали і | | | робіт |посада осіб що під- | | | | писали | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 3 Відомість результатів випереджувального контролю якості будівельно-монтажних робіт -------------------------------------------------------------------- | Дата |Найменування конструктивних|Результати конт-| Посади і | | |частин і елементів місця | ролю якості | підписи осіб | | |їх розташування з посилан- | | що оцінюють | | |ням на номер креслення | | якість робіт | |------------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- - 25 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 4 Перелік спеціальних журналів робіт ------------------------------------------------------------------- | Найменування спеціа-|Організація що веде |Дата здачі-приймання | | льного журналу і | журнал | журналу і підписи | | дата його видачі |прізвище ініціали і | посадових осіб | | |посада відповідальної| | | | особи | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 5 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | Дата | Короткий опис і умови виконання робіт з посиланням при| | | необхідності на роботи що виконуються субпідрядними | | | організаціями посада прізвище ініціали і підпис | | | відповідальної особи | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 6 Зауваження контролюючих органів і служб ------------------------------------------------------------------- | Дата |Зауваження контролюючих органів |Відмітка про прийняття| | | або посилання на розпорядження |зауважень до виконання| | | | і про перевірку іх | | | | виконання | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Вказівки щодо ведення загального журналу робіт 1 Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим доку- ментом який відтворює технологічну послідовність терміни якість і умови виконання будівельно-монтажних робіт. 2 Загальний журнал робіт ведеться на будівництві окремих або групи однотипних що одночасно споруджуються будiвель споруд якi розміщені в межах одного будiвельного майданчика. 3 Загальний журнал робіт веде особа вiдповідальна за будівництво будівлі або споруди виконавець робіт старший викона- вець робiт і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особис- то або доручає керівникам змін. Спеціалізовані будівельно-монтажні організації ведуть спеціалізовані журнали робіт що знаходяться у відповідальних осіб якi виконують ці роботи. По закінченні робіт спеціальний журнал передається генеральній будівельній організації. 4 Титульний лист заповнюється до початку будiвництва генераль- ною підрядною будівельною організацією за участю проектної організації і замовника. - 26 - ДБН А.3.1-5-96 5 Список інженерно-технічного персоналу який зайнятий на будiвництві об'єкта табл.1 складає керівник генпідрядної будівельної органiзації. 6 В табл.2 наводиться перелік всех актiв що підлягають офор- мленню на даному об'єкті будівництва в календарному порядку. 7 В табл.З включаються всі роботи по частинах і елементах будівель і споруд якість виконання яких контролюється і підлягає оцінці. 8 Табл.4 заповнюється особою відповiдальною за ведення зага- льного журналу робiт. 9 Регулярні відомості про виконання робіт з початку і до їх завершення що включаються в табл.5 є основною частиною журналу. Ця частина журналу повинна вміщувати відомості про початок і закінчення роботи і віддзеркалювати хід її виконання. Опис робіт повинен проводитись по конструктивних елементах будівлі або споруди з означенням осей відміток поверхів ярусів секций і приміщень де роботи виконуються. Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи викона- ння робіт застосувані матеріали готові вироби і конструкції вимушені простої будівельних машин із зазначенням вжитих заходів випробування устаткування систем мереж і вимушені простої випро- бування вхолосту або під навантаженням подача електроенергії вип- робування на міцність і герметичність та інше відхилення від ро- бочих креслень із зазначенням причин і їх погодження зміни розміщення охоронних захисних і сигнальних огорож переноси тран- спортних і пожежних мереж прокладання перекладання розбирання тимчасових інженерних мереж наявність виконання схем операційного контролю якості виправлення і переробку виконаних робіт із зазна- ченням винних а також метеорологічні та інші особливі умови вико- нання робiт. 10 В табл.6 вносяться зауваження осіб якi контролюють викона- ння і безпеку робіт у відповідності з наданими їм правами а також уповноважених представників проектної організації або її автор- ського нагляду. 11 Загальний журнал повинен бути пронумерований прошнурова- ний оформлений усіма підписами на титульному листі і скріплений печаткою будівельної організації яка його видала. 12 При здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спе- цiальнi журнали робіт передаються замовнику і зберігаються у нього до введення об'єкта в експлуатацiю. Після введення об'єкта в експлуатацію журнали передаються на постійне зберігання експлуатаційній організації. - 27 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 2 СПЕЦІАЛЬНІ ЖУРНАЛИ 3 ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ 1. ЖУРНАЛ РОБІТ 3 МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ N ---------- Найменування монтажної організації --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будівництва ---------------------------------- Посада прізвище ініціали і підпис особи вiдповідальноі за монтажнi роботи і ведення журналу --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Органiзацiя що розробила проект виконання робіт ------------------ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Підприємство-виготовлювач конструкцій ----------------------------- Шифри замовлень --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Замовник організація посада прізвище інiціали та підпис керівника представника технічного нагляду ----------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Основні показники споруджуваного об'єкта: Обсяг робіт: сталевих конструкцій т ------------------------------------------- збірних залізобетонних конструкцій м3 ---------------------------- дерев'яних конструкцій м3 ---------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- - 28 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 1.1 Список інженерно-технічного персоналу зайнятого на монтажі будівлі споруди ------------------------------------------------------------------- | Прізвище | Фах та | Посада | Дата |Відмітка | Дата | | ім'я | освіта | | початку |про прохо-|закінчення| |по батькові | | |роботи на| дження |роботи на | | | | | об'єкті |атестації | об'єкті | | | | | | та дата | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 1.2 Перелік актів нагляду прихованих робіт і актів проміжного приймання відповідальних конструкцій ------------------------------------------------------------------- | N п.п. | Найменування актів | Дата підпису | | | | акта | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 1.3 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Дата |Опис виконуваних |Місце |Номери |Атмосферні | |виконан- |робіт наймену- |установлен-|технічних |умови тем- | |ня робіт |вання установлюва-|ня і номери|паспортів |пература | |зміна |них конструкцій |монтажних |на |повітря | | |їх марка наслідки|схем |конструкції|опади | | |їх огляду | | |швидк.вітру | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 1.3 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Підпис |Зауваження і пропозиції по мо-|Підпис | |ініціали |виконавця |нтажу конструкцій керівників |майстра | |виконавця | бригадира |монтажної організації автор- | виконавця| | бригадира | |ського нагляду технічного |робіт та | | | |нагляду замовника |осіб які | | | | |здійснюють| | | | |нагляд | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 29 - ДБН А.3.1-5-96 2. ЖУРНАЛ ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ МОНТАЖНИХ СТИКІВ І ВУЗЛІВ N ---------- Найменування органiзації що виконує роботи ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будівництва ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Посада прізвище ініціали і підпис особи що відповідає за виконання робіт по замонолічуванню стиків та ведення журналу ------ ------------------------------------------------------------------- Органiзація що розробила проектну документацію креслення -------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Органiзація що розробила проект виконання робіт по замонолiчуванню монтажних стиків і вузлів ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Підприємство що виготовило конструкції --------------------------- Шифр замовлення --------------------------------------------------- Замовник організація посада прозвище ініціали та підпис керівника представника технічного нагляду ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- - 30 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 2.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | Дата |Найменування сти- | Задані |Температу-|Температура | |замонолі-| ків і вузлів |марки бетону|ра зовніш-|попреднього | | чування |місце або номер за| розчину і |нього по- |обогрівання | | | кресленням або | робочий |вітря оС |елементів у | | | схемою |склад суміші| | вузлах | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 2.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Темпрату-|Результати випро- | Дата |Прізвища та |Зауваження ви-| |ра бетону|бувань контрольних|розпалу-| ініціали |конроба авто-| |в момент | зразків: |блення | виконавця |рського нагля-| |укладання| - через 7 днів | | бригадира |ду технічного| | | - через 28 днів | | підпис |нагляду замов-| | | | | | ника | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 31 - ДБН А.3.1-5-96 3. ЖУРНАЛ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ N ---------- Найменування організації що виконує роботи ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будiвництва ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Посада прізвище ініціали і підпис відповідального за зварювальні роботи і ведення журналу ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Організація що розробила проектну документацію креслення КМ КЗ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------- Організація що розробила проект виконання зварювальних робіт ----- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Підприємство що виготовило конструкції --------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр замовлення --------------------------------------------------- Замовник організація посада прізвище ініціали та підпис керівника представника технічного нагляду ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- - 32 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 3.1 Список інженерно-технічного персоналу зайнятого виконанням зварювальних робіт ------------------------------------------------------------------- | Прізвище | Фах та | Посада | Дата |Відмітка | Дата | | ім'я | освіта | | початку |про прохо-|закінчення| |по батькові | | |роботи на| дження |роботи на | | | | | об'єкті |атестації | об'єкті | | | | | | та дата | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 3.2 Список зварників що виконували зварювальні роботи на об'єкті ------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Кваліфі-|Номер | Посвідчення на право ви- | Відмітка| |ім'я |каційний|особис-|конання зварювальних робіт| про зва-| |по батькові|розряд | того |--------------------------| рювання | | | |клейма |Номер|Термін|Допущений до | пробних | | | | | | дії | зварювання | та конт-| | | | | | |швів у прос- | рольних | | | | | | | торовому | зразків | | | | | | | положенні | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 3.3 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | Дата |Найменування|Місце або |Відмітка |Марка за-|Атмосферні| |виконання|з'днуваних |номер за |про здачу |стосову- | умови | | робіт |елементів |кресленням|і прийман-|ваних зва| темпера- | | зміна |марка сталі |чи схемою |ня вузла |рювальних|тура по- | | | |зварювано-|під зварю-|матеріа- |вітря | | | | го |вання по-|лів дріт|опади | | | | елемента |сада пріз-|флюс еле-|швидкість | | | | |вище іні- |ктроди |вітру | | | | |ціали |номер | | | | | |підпис |партії | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 33 - ДБН А.3.1-5-96 Продовження таблиці 3.3 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Прізвище | |Підписи|Прізвище |Відмітка |Підпис |Зауважен-| |ініціали | |зварни-|ініціали |про |керівника|ня по ко-| |зварників|Клеймо|ків що|відповіда-|приймання|зварюва- |нтрольній| | номер | |зварю- |льного за |зварного |льних |перевірці| |посвідче-| |вали |виконання |з'єднання|робіт | виконав-| | ння | |з'єдна-|робіт | | |ця робіт | | | | ння | майстра | | |та інших | | | | |виконавця | | | | | | | |робіт | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 34 - ДБН А.3.1-5-96 4. ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ З КОНТРОЛЬОВАНИМ НАТЯГОМ N ---------- Найменування організації що виконує роботи ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будiвництва ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Посада прізвище ініціали і підпис особи що відповідає за виконання робіт і ведення журналу --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Організація що розробила проектну документацію креслення КМ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------- Організація що розробила проект виконання робіт ------------------ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Підприємство-розробник креслень КМД і виготовлювач конструкцій ---- ------------------------------------------------------------------- Шифр замовлення --------------------------------------------------- Замовник організація посада прізвище ініціали та підпис керівника представника технічного нагляду ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- - 35 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 4.1 Список ланкових монтажників зайнятих установленням болтів ------------------------------------------------------------------- |Прізвище ім'я |Кваліфіка-|Присвоєний| Кваліфікаційне |Примітка| | по батькові | ційний | номер чи | посвідчення | | | | розряд | знак |------------------| | | | | | Дата | Ким | | | | | | видачі | видано | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблиця 4.2 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Дата|Номер креслення| Ставлення болтів | | |КМД та наймену-|--------------------------------------------| | |вання вузла |Число |Номер се-|Спосіб |Розрахунко- | | | стика в з'єд-|поставле- |ртіфіката|обробки |вий момент | | | нанні |них болтів|на болти |контактних|закручення | | | |в з'єднан-| |поверхонь |або кут по- | | | |ні | | |вороту гайки| |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 4.2 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | Результати контролю | |-----------------------------------------------------------------| |Обробка |Число |Результати |Номер клейма |Підпис |Підпис | |контактних|переві-|перевірки |підпис |особи що |предста-| |поверхонь |рених |моменту |бригадира |відповідає|вника | | |болтів |закручування| |за поста- |замовни-| | | |чи кута по- | |чання |ка | | | |вороту гайки| |болтів | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 36 - ДБН А.3.1-5-96 5. ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ АНТИКОРО3ІЙНИХ РОБІТ N ---------- Найменування організації що виконує роботи ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будівництва ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Підстава для виконання робіт договір наряд --------------------- ------------------------------------------------------------------- Виконавець робіт -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- В журналі пронумеровано і прошнуровано сторінок ------------ Місце печатки Підпис адміністрації організації що видала журнал - 37 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 5.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | | | | Температура під час | | | | | виконання робіт оС | | Дата | Найменування | |-----------------------| |виконання| робіт | | |навколишнь-| | робіт |і застосовуваних | Обсяг робіт | на |ого повітря| | зміна | матеріалів | | поверхні |на відстані| | | поопераційно | | матеріалу | не більше | | | | | | 1м від | | | | | | поверхні | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 5.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | Застосовувані |Кількість|Темпрату-|Прізвище та|Дата | | | матеріали |нанесених| ра оС |ініціали |та | | |--------------------|шарів та |та трива-|бригадира |номер | | |ГОСТ| номер |їх товщи-|лість су-| фахівця |акта |При- | |ДСТ |---------------|на мм |шіння ок-|що виконав |огляду|мітки| |ДБН |паспор-|аналізу| |ремих ша-|захисне |вико- | | |ТУ | та | | |рів пок- |покриття |наних | | | | | | |риття | |робіт | | | | | | |год. | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 38 - ДБН А.3.1-5-96 6. ЖУРНАЛ АНТИКОРО3ІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРНИХ 3'ЄДНАНЬ N -------- Найменування організації що виконує роботи ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Найменування об'єкта будiвництва ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Посада прізвище ініціали і підпис особи що відповідає за виконання робіт по антикорозійному захисту зварних з'єднань і ведення журналу ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Організація що розробила проектну документацію креслення КЗ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------- Організація що розробила проект виконання робіт по антикорозійному захисту зварних з'єднань ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекту ------------------------------------------------------ Підприємство що виготовило конструкції --------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр замовлення --------------------------------------------------- Замовник організація посада прізвище ініціали та підпис керівника представника технічного нагляду ----------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал почато " " 19 р. ---- ------------ -- Журнал закінчено " " 19 р. ---- ------------ -- - 39 - ДБН А.3.1-5-96 Таблиця 6.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- | |Найменування |Місце |Відмітка|Матеріал|Атмосферні | | |Дата |елементів що|або |про зда-|покриття|умови при | | |вико-|з'єднуються і|номер |чу і |зварних |виконанні |Прізви-| |нання|матеріал | за |прийман-|з єднань|антикорозі-|ще і | |робіт|антикорозій- |кресле-|ня вузла|і спосіб|йного |ініці- | | |ного покриття|нням чи|під ан- |їх |захисту |али | | |закладних |схемою |тикорозі|нанесен-|зварних |викона-| | |деталей |елемен-|йний за-|ня |з'єднань |вця | | |нанесеного |та що |хист | | | | | |на заводі |стикує-| посада | | | | | | |ться |підпис | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці 6.1 Відомості про виконання робіт ------------------------------------------------------------------- |Прізвище і |Результати огляду|Підпис| Підписи | Зауваження | |ініціали від-|якості покриття. |вико- | про | з контрольної | |повідального |Товщина покриття |навця |приймання| перевірки | |за роботи по| | |антикоро-| виконавця робіт| |антикарозій- | | |зійного |авторського наг-| |ному захисту | | |захисту |ляду технічного| | майстер | | | майстра |нагляду замовни-| |виконроб | | |виконроба| ка | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 40 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 3 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНИАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 1 Проект органiзації будівництва об'єкта повинен розроблятися на повний обсяг будівництва передбачений проектом. При будiвництві об'єкта по чергах проект організації будівництва на окрему чергу повинен розроблятися з урахуванням здійснення будівництва на повний розвиток. 2 До складу проекта органiзації будівництва включаються: а календарний план будівництва в якому визначаються терміни і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд технологічних вузлів і етапів пускових або містобудівних комплексів з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт на будівлях і спорудах та періодах будівництва додаток 4 форма 1 . Календарний план на підготовчий період складається окремо з розподілом обсягів по місяцях ; б будівельні генеральні плани на об'єкт або комплекс об'єктів для підготовчого і основного періодів будівництва з урахуванням зведення підземних і надземних частин з розташуванням: постійних будівель і споруд; місць розміщення тимчасових будівель і споруд конструкцій матеріалів і виробів; інженерних мереж місць підключення тимчасових інженерних мереж до діючих мереж із зазначе- нням джерел забезпечення будмайданчика електроенергією водою па- рою теплом; складських майданчиків; основних монтажних кранів та інших будівельних машин; існуючих та тих що підлягають знесенню будівель місць розміщення знаків закріплення розбивочних осей будівель та споруд; доріг проїздів та під'їздів місць розташування джерел протипожежного водопостачання протипожежних засобів та пер- винних засобiв пожежогасiння; в організаційно-технологічні схеми що визначають оптимальну послідовність зведення будівель і споруд із зазначенням технологічної поспiдовностi робiт; г відомість обсягів основних будівельних монтажних і спеціа- льних будівельних робіт визначених проектно-кошторисною до- кументацією з виділенням робіт по основних будівлях і спо- рудах пускових. або містобудівних комплексах і періодах будівництва додаток 4 форма 2 ; д відомість потреби в будівельних конструкціях виробах ма- теріалах і устаткуванні з розподілом по календарних періо- дах будівництва яка складається на об'єкт в цілому і на основнi будiвлі і споруди виходячи із обсягів робіт і діючих норм витрат будівельних матеріалів додаток 3 форма 3 ; е відомість потреби в основних будівельних машинах і транспо- ртних засобах по будівництву в цілому складена на основі фізичних обсягів робіт обсягів вантажоперевезень та норм виробітку будiвельних машин і транспортних засобів; ж потреба в кадрах будівельників по основних категоріях; з пояснювальна записка яка містить: характеристику умов та складності будівництва; обгрунтування методів виробництва і можливість суміщення будівельних монтажних і спеціальних будівельних робіт; заходи щодо охорони праці у відпові- дності з діючими нормативними актами; умови збереження на- вколишнього середовища; обгрунтування розмірів і оснащення майданчиків для складування матеріалів конструкцій і уста- - 41 - ДБН А.3.1-5-96 ткування; обгрунтування прийнятої тривалості будівництва. 3 Склад і зміст проектів організації будівництва можуть мінятися з урахуванням складності і специфіки об'єктів що проектую- ться в залежності від об'ємно-планувальних і конструктивних рішень ступеня уніфікації і типізації рішень необхідност1 застосу- вання спеціальних допоміжних споруд пристосувань пристроїв і ус- тановок особливостей окремих видів робіт а також вiд умов постав- ки на будмайданчик матеріалів конструкцій устаткування. 4 Для складних об'єктів де вперше приймається нова технологія виробництва що не має аналогів унікальне технологічне устаткуван- ня а також будівель в яких переважають нові будівельні конструкції або пiдприємств і споруд будівництво яких передбачає- ться у складних геологічних або природних умовах до складу проекту організації будівництва додатково до перерахованих у пункті 2 даного додатку включаються: а комплексний укрупнений сiтьовий графік який відображає взаємозв'язок між усіма учасниками будiвництва і в якому визначенi тривалість основних етапiв підготовки робочої до- кументації і будівництва об'єкта склад і терміни виконання робіт підготовчого періоду черговість будівництва окремих будівель і споруд у складі пускового і містобудівельного комплексу терміни поставок технологічного устаткування; б вказівки щодо черговості і термінів проведення необхідних дослідних робіт випробувань і режимних спостережень для забезпечення якості надійності конструкцій будiвель і спо- руд що зводяться; в вказівки щодо особливостей побудови геодезичної розбивочної основи і методів геодезичного контролю в процесi будівницт- ва а також іншого інструментального контролю якості і на- дійності конструкцій будiвель і споруд що зводяться; г особливостi органiзації зв'язку і оперативно-диспетчерсько- го управління будівництвом. 5 Проект органiзації будівництва для житлових будинків об'єк- тiв соціального призначення і однотипних виробничих об'єктів може розроблятися в скороченому обсязі і складатися із календарного пла- ну будівництва з виділенням робіт підготовчого періоду; будівельного генерального плану; даних про обсяги будівельно-монтажних робіт і потреби будови в основних матеріалах конструкціях виробах і устаткуванні; графіка потреби в будівельних машинах і транспортних засобах; короткої пояснювальної записки з техніко-економічними по- казниками та заходами з охорони праці. 6 При будівництвi об'єктів вузловим методом в проекті організації будівництва повинні виділятися технологічні вузли і ви- значатися календарні терміни їх будiвництва і поставки устаткування і конструкцій потреби в матеріалах трудових ресурсах і засобах механізації при цьому додатково до перерахованого у пунктах 2 і 3 даного додатку до складу проекту організації будівництва включають- ся: а схема розбивки об'єкта на вузли з визначенням іх переліку і складу; б схема технолопчної взаємоув'язки вузлів і енергетичного забезпечення їх; в комплексний укрупнений повузловий сітьовий графік. 7 При забудові житлових районів мікрорайонів і містобудівних комплексів календарний план повинен передбачати будівництво житло- вих будинків в комплексі із закладами і підприємствами які пов'язанi з обслуговуванням населення і виконанням всіх робiт по інженерному обладнанню благоустрою і озелененню території у від- - 42 - ДБН А.3.1-5-96 повідностi з затвердженим проектом забудови; при цьому повинна бути забезпечена технологічна послiдовність виконання робiт пусковим мето- дом. 8 При будівництві магістральних лінійних споруд загальної мережі магістральних залізниць і автомобільних шляхів магістральних нафто- і газопроводiв лiнiй зв'язку і електропередач тощо додат- ково до вимог пунктів 2 і 3 даного додатку у складі проекту органiзації будівництва необхідно: а наводити обсяги l трудомiсткість основних будiвельно-монта- жних робіт по ділянках траси; б наводити перелік мобільних будівельних організацій що за- лучаються з характеристикою їх виробничої потужності і оснащення; в передбачати рішення по можливому використанню окремих діля- нок споруджуваних залізниць і автомобільних шляхів ліній зв'язку і електропередачі для потреб будівництва. 9 При будівництві внутрішньогосподарчих автомобільних шляхів у колгоспах радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах в проекті організації будівництва додатково до вимог пунктів 2 і 3 цього додатку необхідно: а погодити із зацікавленими організаціями агропромисловими об'єднаннями районними управліннями сільського господарст- ва асоціаціями сільськогосподарських виробників та фермер- ських господарств тощо обсяги і технологічну послідовність будівництва автомобільних шляхів з урахуванням можливостей розширення їх будівництва за рахунок спільних зусиль сіль- ськогосподарськими підприємствами і організаціями з метою створення у визначені терміни шляхово-транспортної мережі в цілому; б погоджувати терміни і умови виконання окремих дорожньобуді- вельних робіт із землекористувачами на виробничо-господар- ську діяльність яких можуть мати вплив ці роботи. 10 При будівництві гірничих підприємств по добуванню корисних копалин та інших підземних гірничих виробок до складу проекту організації будівництва додатково до пунктів 2 і 3 даного додатку необхідно включати: а терміни підготовки стволів горизонтальних і похилих виро- бок і камер якщо вони відрізняються від типових; б обгрунтування щодо вибору типів копрів і підйомних устано- вок у випадку використання їх як тимчасових на період гірничопрохідницьких робiт; в схеми і режими провітрювання гірських виробок по періодах їх проходок рішення щодо обігріву і охолодження повітря що подається у виробки а також заходи по боротьбі з пилом газом раптовими викидами порід вугілля і газів гірськими ударами проривами вод l пливунів; г схеми водовідведення при проходженні стволів і виробок рі- шення по відведенню і очищенню шахтних вод. 11 При будівництві об'єктів комплексно-блочним методом у скла- дi проекту організації будівництва додатково до перерахова- ного у пунктах 2 і 3 даного додатку в пояснювальній записці повинні бути виконанi техніко-економічні обгрунтування з організації виготовлення і поставки блоків визначені умови своєчасної поставки комплектного устаткування матеріалів конструкцій виробів і деталей на складально-комплектуваль- ні підприємства і бази. При цьому монтаж блоків повинен пе- редбачатися "з коліс" а у випадках їх сезонної поставки повинна бути передбачена можливість зберігання блоків на - 43 - ДБН А.3.1-5-96 спеціально облаштованих накопичувальних майданчиках щоб забезпечити їх доставку до мiсця установки в проектне поло- ження в установленій технологічній послідовності. 12 При будiвництві об'єктiв у гірських районах у проекті організації будівництва додатково до вимог пп.2 та 3 цього додатку повинна враховуватись можливість впливу на підготовку органiзацiю та здійснення будівництва таких факторів: - знижений барометричний тиск що потребує додержання спецiа- льних адаптацiйних режимів роботи буді1вельників; - поривчасті вітри та підвищена небезпека блискавок; - лавинні сельовi обвальні та зсувні явища; - важкодоступність територій великі уклони перепади відміток . 13 При будiвництвi об'єктів на грунтах з особливими власти- востями осідаючi набухаючi і т.iн. в проекті організації будівництва додатково до вимог пп. 2 та 3 цього додатку повинно за- безпечуватись першочергове виконання спеціальних заходів по організації водовідведення влаштуванню та експлуатації систем тим- часового водопостачання що запобігають неорганізованому замочуван- ню грунтів а також по систематичному контролю за осіданнями та їх запобіганню. 14 При будівництві об'єектів в особливих природних умовах проект організації будівництва крім матеріалів вказаних у пп. 2 та 3 цього додатку повинен містити в собі: а для протизсувних та протиобвальних захисних споруд: - прогноз активності та інтенсивності зсувних та обвальних процесів на період будівництва; - заходи по забезпеченню стійкості схилів та укосів на період будівництва захисних споруд; - календарний план будівництва складений з урахуванням суворої черговості та термінів виконання всіх робіт у залеж- ності від необхідності закінчення або тимчасового припинення земляних робіт до настання дощових періодів року; - рiшення по розмiщенню грунту і його складуванню не допуска- ючи влаштування відвалів у зсувній зоні; - рішення по органiзації водовідведення водозниження та спе- ціальних способах закріплення грунтів; б для протисельових захисних споруд: - рішення по пропусканню в необхідних випадках паводків та сельових потоків через недобудовані споруди з забезпеченням їх збереження; - рішення по обгрунтованій сезонності виконання окремих видів робіт з урахуванням мiсцевих умов; - вказівки в календарному плані будівництва щодо терминів мож- ливого утворення сельового потоку за прогнозами матеріалів вишукувань; - матеріали по розміщенню пунктів служби спостереження за ут- воренням сельових потоків і забезпеченню їх сталим радіоз- в'язком з диспетчерським пунктом будівництва; - матеріали по розміщенню в безпечній зонi об'єктів виробничої бази житлового містечка та під'їзних шляхів а також можливих шляхів евакуації людей і будівельної техніки; - вимоги до режиму виконання робіт у селенебезпечний період. - 44 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 4 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Форма 1 Календарний план будівництва найменування будівництва ------------------------------------------------------------------- | N |Найменування окремих|Кошторисна вартість|Розподіл капіта- | |рядка|будівель сполруд |-------------------|льних вкладень і | | |або видів робіт з |Всього|в тому числі|обсягів будівельно| | |виділенням пускового| |будівельно- |-монтажних робіт | | |або містобудівельно-| |монтажні |по періодах будів-| | |го комплексу | |роботи |ництва кварталах | | | | | |роках грн. | |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примітка: 1. Номенклатура у графі "Б" встановлюється в залежності від виду і особливостей будівництва. 2. Розподіл будівельно-монтажних робіт подається у вигляді дробу: в чисельнику - обсяг капітальних вкладень в знаменнику - обсяг будівельно-монтажных робіт для житлово-цивільних об'єктів подається по місяцях. Головний інженер проекту ----------------------- підпис ПОГОДЖЕНО Замовник ----------------------- підпис Керівник підрядної організації ----------------------- підпис - 45 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 2 Відомість обсягів основних будівельних монтажних і спеціальних будівльних робіт ------------------------------------------------------------------- | | | | Обсяг будівельно-монтажних | | | | | робіт | | | | |----------------------------------| | N | Наймнування |Одиниця| всього|в тому числі по| по | |рядка| робіт |виміру | |окремих будівлях|періодах | | | | | |спорудах пуско-|будівниц-| | | | | |вих або містобу-| тва | | | | | |дівельних комп- | | | | | | | лексах | | |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3-14 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Перелік робіт установлюється в залежності від виду і особливостей будівництва. 2. Застосування комплектно-блочного методу будівництва і монтажу будівельних конструкцій і устаткування укрупненними блоками повинно бути виділено. Головний інженер проекту ----------------------- підпис ПОГОДЖЕНО Замовник ----------------------- підпис Керівник підрядної організації ----------------------- підпис - 46 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 3 Відомість потреби в будівельних конструкціях виробах матеріалах і устаткуванні ------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Одиниця | Всього | В тому | В тому | |рядка | | виміру | по |числі по | числі по | | | | |будівництву|основних |календарних| | | | | |об'єктах | періодах | | | | | | |будівництва| |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примітка: 1. Номенклатура конструкцій виробів матеріалів і устаткування графа Б повинна бути визначена в залежності від виду і особливостей будівництва. 2. Потреба в матеріалах показується дробом: в чисельнику - загальна потреба в знаменнику - потреба за винятком матеріалів необхідних для виготовлення конструкцій і виробів на підприємствах будівельної індустрії. 3. Розподіл потреби в ресурсах графа 2 повинен передбачати забезпечення ресурсами виділених пускових комплексів а також необхідний заділ на майбутні періоди будівництва. Головний інженер проекту ----------------------- підпис ПОГОДЖЕНО Замовник ----------------------- підпис Керівник підрядної організації ----------------------- підпис - 47 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 5 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ 1 До складу проекту виконання робіт по зведенню будівлі споруди або її частини включаються: а календарний графік виконання робіт або комплексний сітьовий графік в якому встановлюється послідовність і терміни виконання робіт з максимально можливим їх суміщенням додаток 6 форма 1 ; б будівельний генеральний план із зазначенням: меж будівельного майданчика і видів огорожі діючих і тимчасових підземних надземних і повітряних мереж і комунікацій постійних і тимчасових доріг схем руху засобів транспорту і механізмів місць установки будівельних і вантажопідйомних машин із зазначенням шляхів іх пересування і зон дії розміщення постійних споруджуваних і тим- часових будівель і споруд місць розташування знаків геодезичної основи небезпечних зон шляхів і засобів пiдйому працюючих на робочі яруси поверхи а також подходів до будівель і споруд розміщення джерел і засобів енергопостачання і освітлення будівельного майданчика із зазначенням розміщення заземлюючих контурів мiсць розташування пристроїв для видалення будівельного сміття майданчиків і приміщень для складування матеріалів і кон- струкцій майданчиків укрупнювального складання конструкцій розта- шування примiщень для санітарно-побутового обслуговування будівельників пристроїв для пиття води мiсць відпочинку а також мiсць виконання робіт пов'язаних із використанням відкритих вогнищ розігрівання бітуму приготування мастик тощо заходів щодо захи- сту котлованів і траншей від поверхневих і грунтових вод характе- ристики вантажопідйомних машин схеми безпечної спільної роботи де- кількох вантажопідйомних машин а також зон виконання робіт підвищеної небезпеки. На просідаючих грунтах водозабірні пункти тимчасові споруди і механізовані установки із застосуванням мокрих процесів повинні розташовуватись на будiвельному майданчику з низової за рельєфом мiсцевості сторони від будівель і споруд а майданчики навколо них повинні бути сплановані з організованим шви- дким відведенням води; в графiки надходження на об'єкт конструкцій виробів матеріалів і устаткування додаток 6 форма 2 з доданням комплек- туючих відомостей при наявності служби виробничо-технолопчної ко- мплектації - уніфікованої документації з технолопчної комплектації додаток 6 форма 3 а у випадках будівництва комплектно-блочним методом - графіки комплектації поставки блоків; г графiки руху робочих кадрів по об'єкту додаток 6 форма 4 і основних будiвельних машин по об'єкту додаток 6 форма 5 . Гра- фіки руху основних будівельних машин слід розробляти з урахуван- ням своєчасного виконання кожною бригадою дорученого їй комплексу робіт; д технологічнi карти з використанням відповідної типової доку- ментації на виконання окремих видів робіт із схемами послідовності виконання прийомiв з включенням схем операційного контролю якості описом методів виконання робіт зазначенням трудозатрат і потреби в матеріалах машинах оснастці пристосуваннях і засобах захисту працюючих а також послідовності демонтажних робіт при реконструкції та технічному переозброенні підприємств будівель і споруд; є рішення по виконанню геодезичних робіт які включають схеми розташування знаків для виконання геодезичних побудов і вимірів а також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геоде- зичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт; - 48 - ДБН А.3.1-5-96 ж рішення щодо техніки безпеки та пожежноі безпеки; з заходи по виконанню в разі необхідності робіт вахтовим методом включаючи графіки робіт режими робіт режими праці і від- починку і склади технологічних комплексів оснащення бригад; і рішення щодо забезпечення тимчасовими мережами водо- теп- ло- енергопостачання і освітлення в тому числі аварійним будівельного майданчика і робочих мiсць з розробкою при необхідності робочих креслень підведення мереж до джерел живлен- ня; к пояснювальна записка що містить: - обгрунтування по виконанню робiт в тому числі в зимовий період; - потребу в енергетичних ресурсах і рішення по її забезпеченню; - перелік мобільних інвентарних будівель споруд і пристроїв з розрахунком потреби і обгрунтуванням умов прив'язки їх до ділянок будівельного майданчика; - заходи спрямовані на забезпечення зберігання і виключення розкрадання матеріалів виробів конструкцій і устаткування на будівельному майданчику в будівлях і спорудах; - заходи по забезпеченню безпеки при спільній роботі кількох вантажопідйомних та інших машин і механізмiв; - заходи щодо захисту існуючих будівель і споруд від пошкодже- ння а також природоохоронні заходи. 2 Проект виконання робіт на окремі монтажні спеціальні види робіт монтажнi санітарно-технічнi оздоблювальні геодезичні та інші повинен складатися із календарного графіка виконання робіт по видах робіт додаток 6 форма 1 ; будiвельного генерального плану; технолопчної карти виконання робіт з доданням схем послідовності виконання робіт і операційного контролю якості даних щодо потреби в основних матеріалах конструкціях і виробах а також використову- ваних машинах пристроях і оснастці і короткої пояснювальної запи- ски. Крім того до складу проекту виконання геодезичних робіт слід додатково включати: вказівки щодо точності і методів виконання гео- дезичних робіт при створенні розбивочної сітки будівлi споруди і детальних розбивках схеми розташування розбивочної сiтки монтаж- них рисок маяків і способів їх закрiплення конструкції геодезичних знаків а також перелік виконавчої геодезичної документації. 3 Проект виконання робiт на підготовчий період будiвництва повинен містити: а календарний графік виконання робіт по об'єкту додаток 6 форма 1 ; б будiвельний генеральний план із зазначенням на ньому місць розташування тимчасових в тому числі мобільних інвентар- них будівель споруд і пристроїв позамайданчикових і вну- трішньомайданчикових мереж та місцях підключення до джерел живлення а також постійних об'єктів що зводяться у підго- товчий період з виділенням робіт що виконуються по цих об'єктах у підготовчий період; в технологічні карти; г графік руху робочих кадрів і основних будівельних машин; д графік надходження на будівництво необхідних на цей період будівельних конструкцій виробів основних матеріалів і устаткування додаток 6 форма 2 ; є схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов вимірів а також вказiвки щодо необхідної точності техніч- них засобів геодезичного контролю; ж пояснювальну записку в обсязі передбаченому пунктом 1 к даного положення. - 49 - ДБН А.3.1-5-96 4 Основнi положення по виконанню будівельних і монтажних робіт у складi робочої документації типових проектів підприємств будівель і споруд повинні розроблятися проектною організацією з обгрунтуван- ням прийнятих методів організації і технології виконання основних видів робіт із вказівками щодо виконання робіт в зимових умовах з вимогами щодо техніки безпеки переліком рекомендованої і монтажної оснастки інвентаря і пристроїв. До вказiвок повинні прикладатися графiки виконання робіт із зазначенням фізичних обсягів робіт і тру- дозатрат на їх виконання схема будівельного генерального плану на зведення надземної частини будівлі споруди і коротка пояснювальна записка. - 50 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 6 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Форма 1 Календарний графік виконання робіт по об'єкту -------------------------------------------------------------------- |Найменування|Обсяг робіт |Затрати|Трива-|Кіль-|Склад|Чисель-|Роки | | робіт |------------|праці |лість |кість|бри- |ність |квар | | |одини-|кіль-|людино-|робіт |змін |гади |працю- |тали | | |ця |кість| дн. | дн. | | |ючих в |міся | | |виміру| | | | | |зміну |ці | |------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9-20 | |------------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- Відповідальний виконавець --------------------- підпис Форма 2 Графік поставки на об'єкт будівельних конструкцій виробів матеріалів і устаткування ------------------------------------------------------------------- | Найменування будівельних |Одиниця виміру|Кількість|Рік квартал | | конструкцій виробів | | | місяць | | матеріалів і устаткування| | | день | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Відповідальний виконавець --------------------- підпис Форма 3 Транспортно-тхнологічні комплекти поставки на об'єкт будівльних конструкцій виробів і матеріалів ------------------------------------------------------------------- |Марка виробів|N комплекта| Маса |Сумарна | Схема | Вид | | | |виробу | маса |завантажння|транспорту| | | | кг |--------| транспорту| | | | | |дебаланс| | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Відповідальний виконавець --------------------- підпис - 51 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 4 Графік руху робочих кадрів по об'єкту ------------------------------------------------------------------- |Найменування | Чисельнісь| Середньодобова чисельнісь робітників | | професій | робітників| по місяцях тижнях днях | | робітників | |---------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | і т.д. | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Відповідальний виконавець --------------------- підпис Форма 5 Графік руху основних будівльних машин по об'єкту --------------------------------------------------------------- |Найменування |Одиниця|Число|Змінність| Середньодобове число | | |виміру |машин| |машин по днях тижнях | | | | | | місяцях | | | | | |-----------------------| | | | | | 1 | 2 | 3 |і т.д.| |-------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------- Відповідальний виконавець --------------------- підпис Примітка Форми повинні уточнятися у відповідності із специфікою галузей промисловості і видів будівництва а також вимог до уніфікації проектної документації для різних цілей в тому числі для використання в автоматизованих системах управління будівництвом. - 52 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 7 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ До складу проекту організації будівництва об'єкта виробничої програми включаються наступні документи: а календарний графік робіт з інженерної підготовки території будівництва в якому встановлюють терміни і послідовність викона- ння робіт по підготовці під забудову території і механізованому ви- конанню земляних робіт прокладці інженерних мереж: водопроводу каналізації теплофікації газифікації електрифікації і телефонної каналізації а також влаштування доріг і проїздів додаток 8 форма 1 на окремі черги і в цілому на об'єкт. Розробка графіків інженерної підготовки території полягає в організаційній ув'язці початку і закінчення робіт з інженерної підготовки з початком зведення підземної частини об'єктів. Графік складають таким чином щоб роботи з інженерної підготовки території були закінчені до початку зведення підземної частини будівель на цій території; б календарний графік будівництва об'єктів річної дворічної програми за чергами і в цілому в якому встановлюються терміни і послідовність виконання робіт за технологічними стадіями зведення підземної надземної частин будівлі опоряджувальні роботи і вве- дення об'єктів в експлуатацію додаток 8 форма 2 . При детальній технологічній спеціалізації підрозділів або залученні субпідрядних спеціалізованих організацій стадії можуть бути поділені на окремі комплексні процеси. Наприклад по роботах нульового циклу це: земляні роботи влаштування пальових фундамен- тів влаштування ростверка монтаж конструкцій підземної частини будівлі тощо; в графіки роботи основних будівельних машин і механізмів комплектів встановлюють тривалість роботи кількість машин і механізмів необхідних для забезпечення безперервного і рівномірного функціонування комплексних процесів. Графік забезпечує ув'язування робіт будівельних машин з рухом виконавців у часі і просторі розробляється на основі календарного графіка потокового будівництва об'єктів річної програми додаток 8 форма 3 ; г графік комплексної поставки основних конструкцій матеріалів і напівфабрикатів на об'єкти річної програми встановлює потребу і терміни їх поставки. За заплановану одиницю поставки слід прийняти технологічний кдмплект матеріалів ТКМ - номенклатурний набір конструкцій і матеріалів необхідних для спорудження частин об'єкта конструктивного блоку поверху захватки або виконання певного виду робіт у відповідності з технологічною послідовністю будівельно-монтажних процесів: додаток 8 форма 4 ; д пояснювальна записка яка містить: коротку характеристику об'єктів і умов здійснення будівництва; обгрунтування прийнятих рішень з технології і організації спорудження об'єктів; а також техніко-економічних показників; обгрунтування потреби в основних будівельних машинах механізмах транспортних засобах а також тим- часових будівлях і спорудах з визначенням набору мобільних інвентарних будівель і споруд та вказівками щодо прийнятих типо- вих проектів; заходи з охорони праці; умови збереження природного середовища обгрунтування потреби в будівельних кадрах житлі і санітарно-побутовому обслуговуванні будівельників; обгрунтування прийнятої тривалості будівництва об'єктів. - 53 - ДБН А.3.1-5-96 Проект організації будівництва річної програми повинна розроб- ляти генеральна будівельна організація при наявності ліцензії або за її замовленням трест інститут оргтехбуд або інші проектні організації які мають ліцензії на його виконання. Основні докумен- ти проекту повинні бути погоджені із замовником субпідрядними спеціалізованими будівельними та іншими організаціями що беруть участь у будівництві. - 54 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 8 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Форма 1 Річний дворічний графік інженерної підготовки території будівництва ------------------------------------------------------------------- | Масив | |Обсяг робіт |Коштори-|Провідна | Роки | |мікрорайон|Найменування|------------|сна вар-|організа-| 1-й 2-й | | квартал | робіт |одини-|кіль-|тість- |ція-вико-|квартали | |будівльний| |ця |кість| БМР | навець | місяці | |майданчик | |виміру| | грн. | | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примітка. Перелік робіт визначається в залежності від виду і особливостей будівництва. Форма 2 Календарний графік будівництва об'єктів річної дворічної програми будівельно-монтажної організації ------------------------------------------------------------------- |Виконавець|Найменування|Потужність| Об'єм БМР грн. |Роки | | |і адреса | загальна |--------------------| 1-й 2-й | | |об'єкта |площа м2|Загаль-|Вико- |План |квартали | | |будівництва | |ний |нано | на |місяці | | | | | | на |199 | | | | | | |01.01.| | | | | | | |199 | | | |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 55 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 3 Графік роботи основних будівельних машин і механізмів комплектів ------------------------------------------------------------------- |Виконавець|Найменування|N комплекту |Кіль-|Дата |Дата |Роки | | |і адреса | машин і |кість|почат-|закі-| 1-й 2-й | | |об'єкта |найменування|комп-|ку |нчен-|квартали | | |будівництва | робіт |лктів|робіт | ня |місяці | | | | | | |робіт| | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Форма 4 Графік комплектної поставки основних конструкцєй виробів устаткування і матеріалів ------------------------------------------------------------------- | Виконавець | Найменування | N комплекту | Кількість |Роки | | |і адреса | машин і | комплектів | 1-й 2-й | | |об'єкта |найменування | |квартали | | |будівництва | робіт | |місяці | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-17 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примітка. Форми повинні уточнюватись у відповідності із специфікою об'єктів галузей народного господарства галузей промисловості і видів будівництва а також вимогами до уніфікації проектної документації для різних цілей в тому числі для застосування в автоматизованих системах управління будівництвом. будівництвом. - 56 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 9 АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ------------------------------------------------------------------- найменування робіт виконаних в ------------------------------------------------------ найменування і місце розтаування об'єкта " " 19 р. Комісія у складі: представника будівельно-монтажної організації --------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада представника технічного нагляду замовника ------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посида представника проектної організації у випадках здійснення авторсь- кого нагляду проектної організації ------------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціили посада провела огляд робіт виконаних ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- нийменування будівельно-монтажної організиції і склала цей акт про наступне: 1. До огляду пред'явлені такі роботи: ------------------------ ------------------------------------------------------------------- найменування прихованих робіт 2. Роботи виконані за проектною документацією ---------------- ------------------------------------------------------------------- найменування проектної організиції N кресленнь і дата їх складання 3. При виконанні робіт застосовані --------------------------- ------------------------------------------------------------------- найменування матеріалів конструкцій з посиланням на сертіфікати ------------------------------------------------------------------- або інші документи - 57 - ДБН А.3.1-5-96 4. При виконанні робіт відсутні або допущені відхилення від проектної документації -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені ------------------------------------------------------------------- N креслень і дата погодження 5. Дата: початку робіт ------------------------------------ закінчення робіт ------------------------------------ Рішення комісії Роботи виконані у відповідності з проектною документацією стандартами будівельними нормами і правилами технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання. На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню монтажу ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ нийменування робіт і конструкцій Представник будівельно-монтажної організації ------------------ підпис Представник технічноо нагляду замовника ------------------ підпис Представник проектної організації ------------------ підпис - 58 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 10 ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЯКІ ПОВИННІ СКЛАДАТИСЯ АКТИ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ 1 Земляні роботи Огляд розбивки земляних робіт обстеження грунтів для відсипки насипів та зворотних засипок у котловани та траншеї; огляд якості грунтів основ фундаментів і закладення фундаментів; дотримання технології при шаровому ущільненні грунту досягне- ння проектної щільності товщина кожного відсипаного та ущільнюваного шару та ін. ; підготовка основ насипів; перевірка відповідності проекту розмірів траншей; встановлення рівня та характеру підземних вод; виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та набухаючих грунтах на болотах; влаштування дренажів; зняття та використання для рекультивації родючого шару грунту. 2 Основи та фундаменти Підготовлена основа під фундаменти з зазначенням розмірів по- значок дна котлована відповідності фактичного нашарування та влас- тивостей грунту тим що зазначені в проекті акт складається до по- чатку робіт по влаштуванню фундаментів ; перевірка грунтів основ на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними да- ними; відбір зразків грунту для лабораторних випробувань; відбір контрольних зразків бетону. 3 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні Приймання змонтованої і підготовленої до бетонування опалуб- ки; відповідність арматури та закладних деталей робочим креслен- ням; відбір контрольних зразків бетону; перевірка та приймання всіх конструкцій та їх елементів що закриваються в процесі наступного бетонування; приймання закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій з оцінкою їх якості; влаштування осадочних і температурних швів в конструкціях. 4 Бетонні та залізобетонні конструкції збірні Приймання фундаментів та інших опорних елементів включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проек- тному в плані й по висоті зі складанням виконавчої схеми; виконання зварювальних робіт повнота зварних швів якість зварювання ; антикорозійний захист з'єднань металу; замонолічування стиків збірних елементів; замуровування та герметизація швів і стиків; приймання змонтованих конструкцій споруди або окремих її частин. - 59 - ДБН А.3.1-5-96 5 Кам'яні конструкції влаштування осадочних і температурних швів; гідроізоляція кам'яної кладки; укладання в кам'яні конструкції арматури та металевих заклад- них деталей їх антикорозійний захист; місця спирання ферм прогонів балок плит на стіни стовпи пілястри та закладання їх в кладці; закріплення в кладці конструктивних елементів балконів еркерів карнизів підвіконних плит; влаштування в кам'яних стінах вентиляційних каналів та газо- ходів. 6 Металеві конструкції Приймання площ спирання сталевих конструкцій на фундаменти стіни та опори включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фа- ктичного положення проектному в плані й по висоті зі складанням виконавчої схеми; вибірковий контроль швів зварних з'єднань. 7 Дерев'яні конструкції Приймання фундаментів та інших опорних елементів до початку монтажу дерев'яних конструкцій включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному в плані й по висоті зі складанням виконавчої схеми; антисептування дерев'яних конструкцій та захист їх гідроізо- ляційними матеріалами; вогнезахист дерев'яних конструкцій; ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами; приймання віконних та дверних блоків. 8 Покрівлі гідроізоляція Приймання поверхні основ під ізоляцію; приймання рулонного килима; приймання шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів; приймання ізоляції на ділянках що підлягають закриттю кам'яною кладкою захисними огорожами водою або грунтом; гідроізоляція деформаційних швів. 9 Підлоги Основи під підлоги на грунті; перевірка виконання конструктивних елементів підлог перед влаштуванням наступних їх шарів; гідроізоляція перекриттів санвузлів балконів та лоджій перед укладанням наступних конструкцій. - 60 - ДБН А.3.1-5-96 10 Промислові печі та цегляні труби Приймання фундаментів під піч або трубу каркасів та кожухів печі; влаштування температурних швів у кладці - місця розташування та конструкції; перевірка вертикальності осі труби; влаштування захисту труб від блискавки. 11 Внутрішні санітарно-технічні роботи Готовність ніш каналів та борозден для прокладання в них трубопроводів та встановлення санітарно-технічних приладів; правильність уклонів гнуття труб встановлення санітарно-тех- нічних пристроїв; правильність встановлення та справна дія арматури запобіжних пристроїв автоматики та контрольно-вимірювальних приладів. - 61 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 11 АКТ ПРОМІЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ------------------------------------------------------------------ найменування конструкцій виконаних в ------------------------------------------------------ найменування і місце розташування об'єкта " " 19 р. Комісія у складі: представника будівельно-монтажної організації --------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада представника технічного нагляду замовника ------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада представника проектної організації -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада провела огляд конструкцій і перевірку якості робіт виконаних ------ ------------------------------------------------------------------- нийменування будівельно-монтажної оранізації і склала даний акт про наступне: 1. До прийняття пред'явлені такі конструкції: ---------------- ------------------------------------------------------------------- перелік і коротка хариктеристика конструкцій 2. Роботи виконані за проектною документацією ---------------- ------------------------------------------------------------------- найменування проектної оргинізації N креслень і дата їх складання 3. При виконанні робіт відсутні або допущені відхилення від проектної документації -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені ------------------------------------------------------------------- N креслень і дата погодження 4. Дати: початку робіт ----------------------------------- закінчення робіт ----------------------------------- - 62 - ДБН А.3.1-5-96 Рішення комісії Роботи виконані у відповідності з проектною документацією стандартами будівельними нормами і правилами і технічними умовами. На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню монтажу ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ нийменування робіт і конструкцій Представник будівельно-монтажної організації ------------------ підпис Представник технічноо нагляду замовника ------------------ підпис Представник проектної організації ------------------ підпис - 63 - ДБН А.3.1-5-96 ДОДАТОК 12 АКТ ЗАКІНЧЕННЯ ПОЗАМАЙДАНЧИКОВИХ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ І ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ------------------------------------------------------------------- підприємства будівлі споруди комплексу ДО ПОЧАТКУ БУДІВНИЦТВА " " 19 р. Комісія у складі: керівника дирекції підприємства що будується технічного нагляду замовника-забудовника -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада керівника генеральної підрядної будівельної організації ---------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада керівника субпідрядної спеціалізованої організації яка виконувала роботи в підготовчий період -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада голови профспілкового комітету генеральної підрядної будівельної організації ------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада представника територіального органу Державного нагляду за охороною праці ------------------------------------------------------------- прізвище ініціали посада здійснила огляд позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт в тому числі по забезпеченню санітарно-побуто- вого обслуговування працюючих виконаних за станом на " " 19 р. і склала даний акт про наступне: 1. Для обстеження представлені роботи ------------------------ ------------------------------------------------------------------- найменування позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготов- ------------------------------------------------------------------- чих робіт в тому числі по забезпеченню санітарно-побутового ------------------------------------------------------------------- обслуговування працюючих - 64 - ДБН А.3.1-5-96 2. Роботи виконані в обсягах встановлених проектом організа- ції будівництва і передбачених проектом виконання робіт ----------- ------------------------------------------------------------------- найменування організицій які розробляли ПОБ ПВР N креслень і ------------------------------------------------------------------- дата їх складання 3. При виконанні робіт відсутні або допущені відхилення від проекту організації будівництва і проектів виконання робіт -------- ------------------------------------------------------------------- при наявності відхилень вказується ким погоджені N креслень і ------------------------------------------------------------------- дата погодження Рішення комісії Роботи виконані в обсягах і терміни у відповідності з проектом організації будівництва і проектами виконання робіт. На підставі викладеного дозволяється виконання основних будівельних монтажних і спеціальних робіт по будівництву об'єкта ----------------------------------------------------------------- підприємства будівлі споруди їх комплексу Керівник дирекції підприємства що будується технічного нагляду замовника-забудовника ------------- підпис Керівник генеральної підрядної будівельної організації ------------- підпис Керівник субпідрядної спеціалізованої організації ------------- підпис Голова профспілкового комітету генеральної підрядної будівельної організації ------------- підпис Представник територіального органу Держнаглядохоронпраці ------------- підпис Примітка При необхідності до участі в роботі комісії залучаються пред- ставники органів державного нагляду Держміськтехнагляду Держпожна- гляду Держсаннагляду тощо . - 65 - ДБН А.3.1-5-96 ЗМІСТ С. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................... 1 2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ......................... 6 3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ........................................... 9 4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ .......13 5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ............................ 14 6 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .......................... 15 7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ .................................... 16 8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ................... 17 9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ ПІДПРИЄМСТВ .................... 19 10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА ..................................... 20 11 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ...................... 22 ДОДАТОК 1 ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ........................................ 23 ДОДАТОК2 СПЕЦІАЛЬНІ ЖУРНАЛИ 3 ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ...................... 27 ДОДАТОК 3 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ............... 40 ДОДАТОК 4 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА................................................... 44 ДОДАТОК 5 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ........................ 47 ДОДАТОК 6 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ... 50 ДОДАТОК 7 СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ................................ 52 ДОДАТОК 8 ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ .................... 54 ДОДАТОК9 АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ .................................. 56 ДОДАТОК 10 ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЯКІ ПОВИННІ СКЛАДАТИСЯ АКТИ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ....................................... 58 ДОДАТОК 11 АКТ ПРОМІЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ .......... 61 ДОДАТОК 12 АКТ ЗАКІНЧЕННЯ ПОЗАМАЙДАНЧИКОВИХ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ І ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ПОЧАТКУ БУДІВНИЦТВА .................................................. 63 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДБН А.3.1-5-96 Издание официальное Государственный комитет Украины по делам градостроительства и архитектуры Киев 1996 РАЗРАБОТАНЫ: АП НИИСП Госкомградостроительства Украины докт. техн. наук проф. В.С.Балицкий докт. техн. наук проф. А.В.Долотов канд. техн. наук В.И.Садовский инженеры О.Л.Сокол Н.И.Кравец при участии инженера А.И.Бичуча НИИМЕХМОНТАЖ Украинской государствен- ной корпорации "Укрмонтажспецстрой" . ВНЕСЕНЫ: АП НИИСП Госкомградостроительства Украины ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением экономического анализа К УТВЕРЖДЕНИЮ: смены форм собственности и рыночной инфраструктуры в строительстве Госкомградостроительства Украины М.Ф.Дорошенко С.Г.Гроховский В.Ф.Коваленко УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госкомградостроительства Украины от 3.04.96 N 49 и введены в действие 1.09.96 г. С введением в действие Государственных строительных норм Украины "Организация строительного производства" шифр ДБН А.3.1-5-96 в Украине утрачивает силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства". Укрархстройинформ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ ------------------------------------------------------------------ | Управление организация и технология. ДБН А.3.1-5-96 | | Организация строительного производства Взамен | | СНиП 3.01.01-85* | ------------------------------------------------------------------ Настоящие нормы устанавливают общие требования к организации строительного производства при строительстве а также расширении реконструкции и техническом перевооружении в дальнейшем -"строи- тельство" объектов предприятий зданий сооружений и их комплек- сов любого назначения. Эти требования должны соблюдаться всеми участниками строительства независимо от форм собственности и ведо- мственной принадлежности. К разряду рекомендательных относятся пун- кты 4.2 4.3 4.4 текста; 2в 2г 2д 2е 2ж приложения 3; 1в 1г 1д 1з Зв Зг Зд приложения 5 и подпункт "г" приложения 7. По отдельным видам специального строительства в дополнение к настоящим нормам следует учитывать требования согласованных с Госу- дарственным Комитетом Украины по делам градостроительства и архите- ктуры и утвержденных в установленном порядке ведомственных нормати- вных документов отражающих специфику этих видов строительства. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность организационных технических и технологических решений и мероприятий на выполнение обязательств по контрактам на строительство объектов ввод их в действие с необходимым качеством и в обусловленные сроки при соблюдении производственно-хозяйствен- ных экономических и других интересов участников строительства. Выполнению работ на объектах должен предшествовать комплекс мероприятий и работ по подготовке строительного производства обес- печивающий возможность осуществления строительства в соответстви" с условиями подрядных контрактов и взаимоувязанную деятельность всех его участников. Подготовка строительного производства включает об- щую организационно-техническую подготовку подготовку к строитель- ству объекта подготовку строительной организации и подготовку к производству строительно-монтажных работ. Подготовка производства в объеме необходимом для начала строительно-монтажных работ на объе- кте пусковом комплексе и развертывание их с требуемой интенсив- ностью должны быть выполнены до начала его строительства. Строительство объекта должно осуществляться на основе предвари- тельно разработанных решений по организации строительства и техно- логии производства работ которые должны быть отображены а проек- тно-технологической документации ПТД . Эта документация является неотъемлемой составной частью документации на строительство наряду с проектно-сметной документацией и рабочими чертежами. В ее состав входит проект организации строительства ПОС и проекты производ- ства работ ППР . Состав и содержание ПТД необходимой для осущес- твления работ на объекте устанавливаются в контракте на его строи- тельство в зависимости от вида строительства сложности объекта форм взаимодействия участников строительства и т.п. на основе по- ложений раздела 3. Строительное производство следует организовывать с рациональ- ным использованием технологической специализации организаций и под- разделений на выполнении отдельных видов строительномонтажных ра- бот оказании отдельных видов услуг или строительстве определенных - 2 - ДБН А.3.1-5-96 типов объектов. Следует применять при необходимости комбинированные организационные формы управления основанные на рациональном соче- тании промышленного и строительного производства учитывающие прои- зводственную разноплановость и различие форм собственности участни- ков строительства их организационно-экономическую самостоятель- ность доминирование горизонтальных связей рыночного типа. Согласованное выполнение комплекса работ на каждом объекте всеми участниками его строительства должно обеспечиваться на основе координации их деятельности генеральным подрядчиком решения кото- рого по вопросам связанным с выполнением обязательств предусмот- ренных контрактом являются обязательными для всех участников не- зависимо от их ведомственной принадлежности организационно-эконо- мического уклада и форм собственности. При организации строительного производства должны обеспечива- ться: - рациональные методы организации строительно-монтажных работ обеспечивающие соблюдение условий контрактов на строитель- ство а также соответствующие производственным возможностям и интересам исполнителей при достаточных для этого объемах и технико-экономической целесообразности - преимущественно поточные ; - рациональная технологическая последовательность выполнения работ технико-экономически и технологически обоснованное их совмещение; комплектное обеспечение строительно-монтажных ра- бот на каждом организационно-технологическом модуле здании сооружении узле участке секции этаже ярусе объемно-пла- нировочном элементе помещении и т.п. материальными и техни- ческими ресурсами в сроки обеспечивающие выполнение работ в соответствии с календарными планами и графиками работ; - при технико-экономической целесообразности - возведение зда- ний сооружений и их частей индустриальными методами на ос- нове комплектно поставляемых конструкций изделий материа- лов оборудования и блоков повышенной заводской готовности а также укрупнительная сборка конструкций на стройплощадке перед установкой их в проектное положение; - выполнение работ сезонного характера включая отдельные виды подготовительных работ в наиболее благоприятное время года если требованиями заказчика не диктуется иное ; - использование современных информационных технологий средств вычислительной техники и обмена информацией при решении ин- формационных задач строительного производства - его подго- товки разработки ПТД планирования и управления обеспече- ния всеми видами ресурсов учета и т.п.; - условия труда санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работающих в соответствии с действующими санитарными нормами; - строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопаснос- ти в соответствии с Законом Украины "Об охране труда" по- жарной безопасности в соответствии с Законом Украины "О по- жарной безопасности" и Правилами пожарной безопасности в Украине; - соблюдение требований по охране окружающей природной среды и согласованных условий производства работ на участках сложив- шейся городской застройки. 1.2 До начала выполнения строительно-монтажных в том числе подготовительных работ на объекте заказчик обязан получить разре- шение на выполнение строительно-монтажных работ в органах государ- ственного архитектурно-строительного контроля ГАСК в порядке ус- - 3 - ДБН А.3.1-5-96 тановленном ДБН А.3.1-2-93 "Порядок выдачи разрешения на производ- ство строительных работ" передать подрядной организации строитель- ную площадку и оформленные в установленном порядке документы необ- ходимые для ее полноценного использования если контрактом не пре- дусмотрено иное . При реконструкции техническом перевооружении заказчик передает также необходимый фронт работ на объекте. 1.3 К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать только после отвода в натуре площадки трас- сы для его строительства устройства необходимых ограждений строи- тельной площадки охранных защитных или сигнальных и создания ра- збивочной геодезической основы. До начала возведения зданий и соо- ружений необходимо произвести срезку растительного слоя грунта складирование его в специально отведенных местах для последующего использования для рекультивации земель вертикальную планировку строительной площадки работу по водоотводу устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог подъездов и инженерных сетей канализации водо- тепло- энергоснабжения и др. необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строи- тельства и проектами производства работ обеспечение стройки проти- вопожарным водоснабжением связью и средствами пожаротушения. В тех случаях когда строительная площадка расположена на тер- ритории подверженной воздействию неблагоприятных природных и тех- ногенных явлений и геологических процессов сели лавины оползни обвалы заболоченность подтопление просадочность подрабатываемые территории и др. после создания геодезической разбивочной основы до начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ дол- жны быть выполнены по специальным проектам* первоочередные меропри- ятия и работы по защите территории от указанных процессов. Здесь и далее термин "проект" означает проектно-сметную документацию раз- работанную для конкретного объекта в соответствии с требованиями ДБН на порядок разработки согласования и утверждения проектной до- кументации для строительства. Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объеме обеспечивающем строительство объекта или его очере- ди должно быть подтверждено актом составленным заказчиком и ген- подрядчиком с участием субподрядных организаций выполнявших работы подготовительного периода профсоюзного комитета генподрядчика и представителей территориальных органов Государственного надзора за охраной труда по форме приведенной в приложении 12. 1.4 Запрещается начинать работы по возведению надземных кон- струкций здания сооружения или его части секции пролета учас- тка захватки и т.п. до полного окончания устройства подземных ко- нструкций и обратной засыпки котлованов траншей и пазух с уплотне- нием грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом за исключением подземных конструкций возведение которых проектами производства работ предусмотренно в другие сроки . 1.5 При строительстве крупных объектов строительные и монтаж- ные работы по их возведению рекомендуется осуществлять по пусковым комплексам или очередям строительства состав и очередность которых устанавливается в контракте. 1.6 Строительство крупных предприятий в которых могут быть выделены взаимоувязанные между собой технологические узлы следует организовывать преимущественно узловым методом при котором завер- шение строительно-монтажных работ на отдельных узлах создает такую - 4 - ДБН А.3.1-5-96 техническую готовность их которая позволяет автономно независимо от готовности объекта в целом проводить наладочные работы и опро- бование агрегатов механизмов и устройств. В этом случае календарные сроки строительства поставки обору- дования и конструкций потребность в материалах и их комплектная поставка на стройку обеспечение трудовыми ресурсами и средствами механизации должны рассматриваться в проектах организации строите- льства в разрезе выделенных узлов. 1.7 При технико-экономической целесообразности возведение ти- повых и многократно повторяющихся зданий сооружений и их частей котельные компрессорные и насосные станции трансформаторные под- станции транспортные галереи встроенные помещения производствен- ных зданий и др. а также монтаж технологических линий агрега- тов установок и инженерного оборудования может осуществляться ком- плектно-блочным методом - с агрегированием оборудования и констру- кций в блоки на заводах-поставщиках сборно-комплектовочных пред- приятиях или базах строительной индустрии. Организация строительно- го производства в этом случае должна охватывать изготовление пос- тавку на строительство комплектов блоков их укрупнительную сборку и возведение объекта из них в соответствии с проектно-сметной доку- ментацией. Проект организации строительства должен включать необходимые технико-экономические обоснования а также организацию изготовле- ния испытания и поставки блоков к месту установки их в проектное положение. Поставка блоков должна обеспечивать возможность возведе- ния объекта в запроектированной технологической последовательности и в требуемые сроки. 1.8 При сооружении линейных объектов транспорта связи мели- оративных систем линий электропередач и т.п. а также при необхо- димости выполнения работ на значительном удалении от места постоян- ной дислокации строительных организаций целесообразно использовать мобильные строительные формирования оснащенные соответственно про- филю работы средствами транспорта передвижными механизированными установками и устройствами энергетического обеспечения а также мо- бильными инвентарными зданиями для нужд строительства. В необходимых случаях при технико-экономической целесообраз- ности допускается применять в таких ситуациях вахтовый метод орга- низации строительства предусматривающий выполнение работ на выезде силами регулярно сменяемых подразделений. 1.9 Для выполнения работ требующих специализированного обору- дования и соответственно подготовленных кадров искусственное хими- ческое криогенное и термическое закрепление слабых грунтов бес- траншейная прокладка подземных коммуникаций монтаж высотных соору- жений в частности башенного типа устройство химических и жарос- тойких покрытий и т.п. следует привлекать преимущественно специа- лизированные строительные организации имеющие лицензии на выполне- ние соответствующего вида работ. 1.10 При строительстве объектов на участках сложившейся го- родской застройки условия производства работ должны быть в установ- ленном порядке согласованы с соответствующими органами государстве- нного надзора местной администрацией и эксплуатационными организа- циями. При этом обусловливаются: выделение опасных зон границ и осей подземных сооружений и коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных подъездов и подходов к дейс- - 5 - ДБН А.3.1-5-96 твующим предприятиям зданиям и сооружениям; противопожарные разры- вы; меры предотвращения загрязнения территории водного и воздушно- го бассейнов а также меры защиты от шума вибрации и других вред- ных и опасных воздействий; при необходимости - отселение жителей из домов прилегающих к строительной площадке. 1.11 Строительство объектов должно вестись с соблюдением стро- ительных норм правил и стандартов а сложных и уникальных объектов - с соблюдением кроме того особых указаний и технических условий проекта. Применение международных стандартов должно оговариваться в контракте. 1.12 При организации строительного производства необходимо ру- ководствоваться действующми нормативными документами регламентиру- ющими: - договорные отношения в капитальном строительстве; - состав комплектность и правила оформления проектной кон- структорской и сметной документации а также обеспечение ею исполнителей в соответствии с профилем выполняемых ими работ; - положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предпрятий зданий и сооружений; - условия производства строительно-монтажных работ на объекте порядок и правила их выполнения и приемки обустройство рабочих мест; - состав работ и нормативы расхода ресурсов для их выполне- ния; - условия поставки оборудования на монтаж; - продолжительность строительства объектов; - приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов; - охрану труда технику безопасности пожарную безопасность; - охрану окружающей природной среды; - лицензирование участников инвестиционной деятельности; - сертификацию строительной продукции. 1.13 Условия в которых должны выполняться строительные и особенно монтажные работы на объектах должны быть отображены в проектной конструкторской и сметной документации в ПТД по органи- зации строительства и производству работ в контрактах на строите- льство договорах на изготовление и поставку конструкций и оборудо- вания. В случаях когда строительно-монтажные организации вынуждены выполнять работы в условиях отличных от предусмотренных норматив- ными документами контрактом ПТД по организации строительства или производству работ с применением других методов и средств заказ- чик генподрядчик и исполнитель этих работ должны совместно решить вопросы их подготовки комплектации ресурсами и выполнения а также взаиморасчетов по ним. 1.14 При организации строительного производства следует преду- сматривать опережающее строительство подъездных путей и причалов; объектов складского хозяйства жилищного и социально-бытового наз- начения развитие производственной базы и коммунального хозяйства и т.п. При этом следует учитывать возможность временного использова- ния для этих целей при согласии заказчика запроектированных пос- тоянных зданий и сооружений. Эти объекты должны быть готовы к эк- сплуатации в объемах и в сроки необходимые для осуществления каж- дого этапа строительства. - 6 - ДБН А.3.1-5-96 1.15 На каждом объекте строительства надлежит: - вести общий журнал работ по форме приведенной в приложении 1 специальные журналы по отдельным видам работ перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с за- казчиком и субподрядными организациями по формам приведен- ным в приложении 2 а при наличии авторского надзора проект- ных организаций - также и журнал авторского надзора в соот- ветствии с положением об авторском надзоре проектных ор- ганизаций за строительством предприятий зданий и сооружений; - составлять акты освидетельствования скрытых работ промежу- точной приемки ответственных конструкций индивидуального и комплексного испытания оборудования систем сетей и устро- йств; - оформлять другую производственную документацию предусмотре- нную другими ДБН и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями сделанными лицами ответствен- ными за производство строительно-монтажных работ о соответ- ствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с заказчиком и проектной организацией изменениям. 1.16 После завершения отдельных этапов работ возведение под- земной надземной частей зданий и др. следует своевременно освобо- ждать площадку от временных зданий и сооружений как только в них отпадает необходимость руководствуясь стройгенпланами для соответ- ствующих стадий строительства. При этом особое внимание надлежит обращать на своевременность отключения и разборки сетей временного водо- энерго- газо- и теплоснабжения. 1.17 Законченные строительством объекты сдаются заказчику в эксплуатацию. Сдача-приемка обьекта производится в порядке устано- вленном ДБН А.3.1-3-93 "Приемка в эксплуатацию законченных строите- льством объектов. Основные положения." и оформляется актом подпи- сание которого определяет момент передачи объекта в собственность заказчика. Этапы сдачи-приемки обязанности сторон при этом необходи- мость в программе испытаний способы разрешения взаимных претензий и т.п. а также гарантийные сроки эксплуатации по объекту в целом и или отдельным видам работ следует устанавливать в контракте на строительство объекта. 2 ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 2.1 Подготовка строительного производства должна обеспечивать возможность целенаправленного развертывания и выполнения строитель- но-монтажных работ и взаимоувязанной деятельности всех участников строительства как на отдельных объектах так и в объеме всей произ- водственной программы строительно-монтажной организации. Подготовка должна с требуемым упреждением предшествовать каждому этапу непос- редственного выполнения строительно-монтажных работ. Ее следует ор- ганизовать как регулярно функционирующую систему взаимоувязанных ме- роприятий организационного технического технологического и плано- во-экономического характера охватывающую такие основные направле- ния: общую организационно-техническую подготовку подготовку к строительству объекта подготовку строительной организации и подго- товку к производству строительно-монтажных работ. - 7 - ДБН А.3.1-5-96 2.2 Общая организационно-техническая подготовка должна выпол- няться в соответствии с действующим положением о подрядных контрак- тах в строительстве Украины. К этому виду подготовки относятся: предконтрактные работы в том числе при объявлении тендерных тор- гов: разработка оценочных аванпроектов по объектам предварительное формирование и оценка вариантов производственной программы опреде- ление затрат на строительство а в случае прямых переговоров - по- дготовка и заключение предконтрактного соглашения протокола наме- рений ; участие в тендерных торгах за получение заказа на строите- льство заключение контракта выбор партнеров по его выполнению заключение контрактов с субподрядчиками; поиск поставщиков материа- лов конструкций изделий и оборудования заключение с ними догово- ров организация поставок на строительство; обеспечение стройки проектно-сметной документацией решение вопросов авторского надзо- ра; определение необходимости организации пожарной охраны; отвод в натуре площадки трассы для строительства; решение вопросов финан- сирования строительства и финансовых гарантий; оформление разреше- ний и допусков на производство работ; переселение лиц и организа- ций размещенных в подлежащих сносу зданиях; обеспечение строитель- ства подъездными путями электро- тепло- и водоснабжением в том числе противопожарным системой связи средствами пожаротушения помещениями санитарно-бытового и другого обслуживания строителей. Обязанности по осуществлению функций общей подготовки строите- льства участники инвестиционного процесса распределяют между собой самостоятельно при составлении протоколов намерений и контрактов на строительство с учетом особенностей создаваемого объекта условий его строительства состава охватываемых контрактом работ состава участников контракта и других условий. 2.3 Подготовка к строительству каждого объекта должна предус- матривать: изучение инженернотехническим персоналом проектно - сметной документации в том числе при реконструкции или техническом перевооружении существующего объекта - документации по техническо- му обследованию конструкций и детальное ознакомление с условиями строительства; разработку проектов производства работ по строитель- ству зданий сооружений и их частей а также на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы; выполнение самих работ подготовительного периода с соблюдением природоохранных требова- ний требований по охране труда технике безопасности и пожарной безопасности . К внеплощадочным подготовительным работам относится строитель- ство подъездних путей и причалов линий электропередач с трансфор- маторными подстанциями сетей водоснабжения с водозаборными соору- жениями канализационных коллекторов с очистными сооружениями жи- лых поселков для строителей объектов производственной базы строи- тельных организаций оборудование перевалочных баз строительство пожарных депо и организация пожарной охраны а также создание и на- ладка автоматизированых систем планирования и управления вычисли- тельных сетей сооружений устройств и линий связи. К внутриплощадочным подготовительным работам относятся: сда- ча-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и ге- одезические разбивочные работы для прокладки инженерых сетей и до- рог возведение зданий и сооружений; освобождение строительной пло- щадки для строительно-монтажных работ расчистка территории снос строений и др. ; планировка территории; искусственное понижение в необходимых случаях уровня грунтовых вод; перекладка существующих и прокладка новых инженерных сетей устройство постоянных и времен- ных дорог ограждение строительной площадки с организацией в необ- - 8 - ДБН А.3.1-5-96 ходимых случаях контрольно-пропускного режима; размещение мобильных инвентарных зданий и сооружений производственного складского вспомогательного санитарнобытового и общественного назначения ус- тройство складских площадок и помещений для материалов конструкций и оборудования; организация функционирования автоматизированных си- стем планирования и управления вычислительных сетей и средств свя- зи для управления производством работ в том числе оперативно-дис- петчерского; обеспечение строительной площадки освещением противо- пожарным водоснабжением средствами пожаротушения сигнализации и связи. При согласии заказчика на использование для нужд строительства запроектированных постоянных или существующих зданий и сооружений их также следует построить или приспособить в подготовительном пе- риоде. При технико-экономической целесообразности и согласии заказ- чика для этих целей могут строиться временные неинвентарные здания и сооружения. Временные внеплощадочные и внутриплощадочные дороги устраиваю- тся при нецелесообразности или невозможности использования для нужд строительства постоянных существующих и запроектированных дорог. Конструкция всех дорог используемых в качестве временных должна обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов. Водой теплом паром газом сжатым воздухом и электроэнергией строительство следует обеспечивать как правило от действующих си- стем сетей и установок с использованием запроектированных постоян- ных инженерных сетей и сооружений. Подготовка к строительству сложного и уникального объекта дол- жна включать работы по организации режимных наблюдений сейсмомет- рических гидрогеологических гидрологических геохимических гео- дезических маркшейдерских метеорологических тензометрических и др. по специальным программам а также создание при необходимос- ти испытательных полигонов метрологических пунктов и измеритель- ных станций. Программы исследовательских работ испытаний конструк- ций и элементов сооружений а также режимных наблюдений должны раз- рабатываться заказчиком и генеральной проектной организацией однов- ременно с разработкой проектов организации строительства и проектов производства работ если контрактом не предусмотрено иначе . 2.4 При подготовке строительной организации к строительству объектов следует обеспечивать: постоянную готовность организации к взаимоувязанному производству всех требуемых строительномонтажных работ на всей совокупности объектов ее производственной программы; нацеленность этой деятельности на выполнение обязательств по подря- дным контрактам с одной стороны и на учет производственных возмо- жностей организации и соблюдение ее интересов - с другой. В процессе такой подготовки прорабатывается комплекс вопросов организации работ на всю производственную программу строительно-мо- нтажной организации с увязкой объемов и сроков их выполнения на всех объектах этой программы загрузки исполнителей обеспечения всеми видами ресурсов. Горизонт такого планирования должен быть в пределах одного-двух лет - в зависимости от степени определенности данных о заказах производственных экономических и других обстоя- тельствах функционирования организации. Черновой баланс производ- ственной программы составляется в общих объемах а уточнение ее и детализацию во времени сроки выполнения и завершения работ пере- дачи фронтов работ характер загрузки мощностей и потребности в ре- сурсах получают посредством календарного планирования реализации программы. - 9 - ДБН А.3.1-5-96 На базе сформированной программы и графиков работ решаются за- дачи по организации деятельности всех исполнителей на всех объек- тах своевременной комплектации их ресурсами расчету технико-эконо- мических результатов деятельности разработке мероприятий по разви- тию или сворачиванию производственных мощностей. При изменениях договорных условий заключении новых контрак- тов изменении условий или расторжении старых возникновении форс-мажорных обстоятельств обстоятельств непреодолимой силы а также в связи с информацией обратной связи об отклонениях реальных параметров производства от их прогнозных значений производятся ре- гулярные или эпизодичские корректировки производственной программы. При этом особое значение имеет неукоснительное соблюдение уже зафи- ксированных в контрактах обязательств. Кроме того по мере прибли- жения сроков выполнения отдельных работ производится конкретизация и детализация связанных с этим параметров программы плана действий отдельных исполнителей показателей ресурсного обеспечения и т.п. 2.5 При подготовке к производству строительно-монтажных работ должны быть: - разработаны проекты производства работ; - переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодези- ческой разбивки по частям зданий сооружений и видам работ. К это- му виду подготовки производства относятся также: - разработка и осуществление мероприятий по организации труда обеспечение при необходимости строительных бригад технологичекими картами и инструкциями; - организация инструментального хозяйства для обеспечения бри- гад необходимыми средствами малой механизации инструментом сред- ствами измерений и контроля средствами подмащивания ограждениями и монтажной оснасткой в требуемом составе и количестве в соответ- ствии с проектом производства работ; - оборудование площадок и стендов укрупнительной и конвейерной сборки конструкций; - создание запаса строительных конструкций материалов и гото- вых изделий необходимого для выполнения работ с требуемой интенси- вностью; - поставка или перебазирование на рабочее место строительных машин и передвижных мобильных механизированных установок. 3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 3.1 Документация по организации строительства и производству работ включает проекты организации строительства объектов разделы "Организация строительства" в составе утверждаемых проектов и рабо- чих проектов и проекты производства работ разрабатываемые на ос- нове рабочей документации. 3.2 Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соот- ветствии с утвержденными проектами организации строительства и про- ектами производства работ. Отступления от решений этих проектов до- лжны быть согласованы с организациями разработавшими и утвердивши- ми эти проекты а также с органами государственного пожарного над- зора - в вопросах относящихся к их компетенции. 3.3 Проекты организации строительства и проекты производства работ должны предусматривать обеспечение прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий сооружений и конструкций в проце- - 10 - ДБН А.3.1-5-96 ссе строительства а также их пожарную безопасность. При строитель- стве в сложных условиях природно-климатических геологических те- хногенных и т.п. а также при возведении уникальных зданий и соо- ружений для этого должны предусматриваться специальные меры. В составе проекта производства работ на строительство уникаль- ных объектов и объектов со сложными техническими решениями должны разрабатываться программы необходимых исследований испытаний и ре- жимных наблюдений включая методы технического контроля организа- цию станций полигонов измерительных постов и другие работы обес- печивающие надежность проведения строительно-монтажных работ и пос- ледующей эксплуатации сооружений. 3.4 Проект организации строительства используется заказчиком подрядными организациями и другими участниками инвестиционного про- цесса при организации их деятельности по строительству объекта а также при решении вопросов финансирования и материально-техническо- го обеспечения его строительства. 3.5 Раздел "Организация строительства" проект организации строительства должен быть увязан с другими разделами предпроектной и проектной документации. В проектную и конструкторскую документацию на уникальные объе- кты и объекты со сложными техническими решениями следует заклады- вать разрабатываемые специализированными проектно-технологическими организациями конструктивные монтажно-технологические и другие ре- шения и мероприятия направленные на обеспечение выполнения строи- тельно-монтажных работ эффективными и безопасными методами. Проект организации строительства должна разрабатывать генера- льная проектная организация или по ее заказу другая проектная орга- низация имеющая лицензию на этот вид проектирования. Проект орга- низации строительства при реконструкции или техническом перевоору- жении действующего предприятия разрабатывается с участием заказчи- ка. Проект организации строительства разрабатывается на базе сле- дующих исходных материалов: - задание на проектирование данного объекта; - материалы инженерных изысканий при реконструкции и техниче- ском перевооружении объектов - материалы их предпроектного технического обследования и данные режимных наблюдений на территориях подверженных неблагоприятным природным явлениям и геологическим процессам; - документы устанавливающие сроки строительства нормативные и контрактные ; - рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной орга- низациями решения по применению материалов и конструкций средств механизации строительно-монтажных работ порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами водой временными инженерными сетями а также местными строитель- ными материалами; - сведения об условиях поставки и транспортирования с предпри- ятий-поставщиков строительных конструкций готовых изделий материалов и оборудования; - специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов; - сведения об условиях производства строительно-монтажных ра- бот на реконструируемых и технически перевооружаемых объектах; - объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и соо- ружений и принципиальные технологические схемы основного - 11 - ДБН А.3.1-5-96 производства подлежащего строительству объекта его очереди с разбивкой на пусковые комплексы и узлы; - сведения об условиях обеспечения кадрами строителей; - сведения об условиях обеспечения строительства транспортом в том числе для доставки строителей от места проживания к месту работы; - данные о дислокации и мощностях общестроительных и специали- зированных организаций и условиях их перебазирования; - данные о наличии производственной базы строительной индус- трии и возможностях ее использования; - сведения об условиях обеспечения строителей питанием меди- цинским обслуживанием жилыми санитарно-бытовыми и культур- но-бытовыми помещениями; - мероприятия по защите территории строительства от неблагоп- риятных природных явлений в частности геологических проце- ссов а также от возможных пожаров и этапность их выполнения; - данные об обеспечении средствами пожаротушения в том числе - первичными; - сведения об условиях строительства предусмотренных контрак- тами с иностранными фирмами. 3.6 Состав и содержание проекта организации строительства оп- ределяются участниками инвестиционного процесса в контракте на строительство объекта с учетом его сложности условий строитель- ства объемов работ и других обстоятельств. Рекомендации по составу проекта приведены в приложении 3 а формы основных проектных доку- ментов - в приложении 4. 3.7 Генеральная подрядная строительная организация с привлече- нием субподрядных организаций в зависимости от сроков строительства объекта объемов и сложности работ решает должен ли проект произ- водства работ разрабатываться на строительство всего объекта в це- лом или на возведение отдельных его частей подземная и надземная части секции пролет этаж ярус и т.п. выполнение отдельных те- хнически сложных строительных монтажных и специальных строительных работ а также работ подготовительного периода. Рекомендуется пре- дусматривать передачу проекта производства работ на строительную площадку не позднее чем за 2 месяца до начала возведения соответ- ствующих частей объекта или выполнения соответствующих работ. Проекты производства работ разрабатывают генеральные подрядные стрительно-монтажные организации а на отдельные виды общестроите- льных монтажных и специальных строительных работ - организации вы- полняющие эти работы. По заказу дирекции строящегося предприятия заказчика генеральной проектной генеральной подрядной или суб- подрядной организации проекты производства работ могут разрабаты- вать проектные проектно-конструкторские проектно-технологические или другие организации. Разработчики проекта производства работ до- лжны иметь лицензию на этот вид проектирования. Проекты производства работ по реконструкции и техническому пе- ревооружению действующих производств определяющие методы и после- довательность выполнения работ с учетом конкретных условий разра- батываются проектными или проектно-технологическими организациями совместно с предприятиями-заказчиками с участием подрядных органи- заций одновременно с разработкой проектно-сметной документации. 3.8 Проект производства работ разрабатывается на базе следую- щих исходных материалов: - задание на разработку выдаваемое строительной организацией - 12 - ДБН А.3.1-5-96 как заказчиком проекта производства работ с обоснованием необходимости разработки его на здание сооружение в целом его часть или вид работ и с указанием сроков разработки; - проект организации строительства; - необходимая рабочая документация; - условия поставки конструкций готових изделий материалов и оборудования использования строительных машин и транспортных средств обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям применения бригадного подряда на выполнение ра- бот производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом; - материалы и результаты технического обследования действующих предприятий зданий и сооружений при их реконструкции и тех- ническом перевооружении а также требования к выполнению строительных монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства. 3.9 Состав и содержание проектов производства работ должны фо- рмироваться на основании приложения 5 а формы основных документов - приложения 6. Состав и содержание проектов производства технически сложных монтажных и специальных строительных работ монтаж строительных ко- нструкций зданий и сооружений технологического оборудования и тру- бопроводов систем промышленной вентиляции теплоизоляция строите- льных конструкций и оборудования производство электромонтажных газосварочных и других работ устанавливается с учетом соответству- ющих ведомственных нормативных документов. Состав и степень детализации материалов разрабатываемых в проекте производства работ устанавливаются соответствующей подряд- ной строительно-монтажной организацией исходя из специфики и объе- мов выполняемых работ. Проект производства работ утверждается руководителем генераль- ной подрядной строительно-монтажной организации а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей суб- подрядной организации по согласованию с генеральной подрядной стро- ительно-монтажной организацией. При необходимости производится так- же согласование со специализированными организациями которые эк- сплуатируют машины механизмы выполняют специальные работы а так- же с проектной организацией - в случае дополнительных производ- ственных и технологических требований предъявляемых к конструкциям при производстве работ. Проект производства работ на расширение реконструкцию и тех- ническое перевооружение действующего существующего предприятия здания или сооружения должен быть согласован также с заказчиком. 3.10 Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе проектной документации должны разрабатывать проекты произ- водства технически сложных монтажных и специальных строительных ра- бот и в составе рабочей документации - рабочие чертежи на специа- льные вспомогательные сооружения приспособления устройства и ус- тановки к которым относятся: - оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа подъема надвижки сборки уникального оборудования нега- баритных и тяжеловесных технологических строительных и строительно-технологических блоков; - 13 - ДБН А.3.1-5-96 - специальная опалубка сводов-оболочек несъемная и скользящая опалубка одноразового применения специальные опалубки слож- ных архитектурных монолитных конструкций; - устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод искусственному замораживанию грунтов и закреплению их в том числе способами цементации глиниза- ции силикатизации смолизации и термического закрепления; - шпунтовые ограждения котлованов и траншей; - устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укруп- нительной сборки конструкций; - оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом "стена в грунте" прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта возведения соо- ружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с примене- нием опускных колодцев а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов; - защитно-предохранительные устройства при выполнении буров- зрывных работ вблизи существующих зданий и сооружений; - вспомогательные устройства необходимые при передвижке и на- дстройке зданий строительстве их в особо стесненных услови- ях а также в случае реконструкции действующих предприятий зданий сооружений. Для разработки указанных проектов производства работ и рабочей документации генеральной проектной организацией должны привлекаться специализированные проектные проектно-конструкторские и проек- тно-технологические организации. 3.11 Состав и содержание документации по организации работ разрабатываемой при подготовке строительной организации к строите- льству всех объектов предусмотренных производственной программой приведены в приложениях 7 и 8. 4 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 4.1 Управление строительным производством должно постоянно обеспечивать взаимоувязанную и эффективную деятельность участников строительства по реализации производственной программы в том чис- ле обязательств по каждому контракту и принятых решений по орга- низации строительства и производству работ. Содержание управления - выработка текущих заданий и доведение их до непосредственных исполнителей обратная связь корректирующие воздействия. 4.2 Формирование и конкретизация заданий исполнителям и выра- ботка решений по существенным корректирующим воздействиям являются предметом подготовки строительного производства и формирования до- кументации по организации строительства и производству работ. Текущая координация деятельности участников строительства для выполнения ими работ в соответствии с планами и графиками текущий контроль за выполнением строительно-монтажных работ и их ресурсным обеспечением их постоянный учет и регулирование относятся к зада- чам текущего оперативного управления. Его рекомендуется осуществлять через диспетчерскую службу. 4.3 Диспетчерская служба осуществляет такие функции оператив- но-диспетчерского управления: - сбор передача обработка и анализ оперативной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ поступающей от органи- - 14 - ДБН А.3.1-5-96 заций и подразделений а также информации о допущенных отклонениях от проектов производства работ; - контроль за соблюдением технологической последовательности и регулирование хода строительно-монтажных работ в соответствии с ут- вержденными графиками производства работ обеспечение строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами средствами механиза- ции и транспорта; - обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных специализированных и других организаций и подразделений участвую- щих в строительстве; - передача информации руководству строительной организации или в диспетчерский пункт координирующей строительство вышестоя- щей организации по установленным форме и объему; - передача оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль за их исполнением. При реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий рекомендуется создавать объединенные диспетчерские слу- жбы строительной организации и дирекции предприятия которые должны обеспечивать помимо указанных такие дополнительные функции: - оперативное руководство работами с обеспечением согласован- ных действий строительного и эксплуатационного персонала; - регулирование совместного использования транспортных комму- никаций инженерных сетей грузоподъемного и другого обору- дования предприятия строительным и эксплуатационным персоналом; - обеспечение взаимодействия общестроительных специализирова- нных и эксплуатационных организаций и подразделений при вы- полнении строительно-монтажных работ параллельно с функцио- нированием реконструируемого предприятия. В районах строительства крупных промышленных комплексов и при застройке жилых массивов по взаимному согласию участников строите- льства может быть создана объединенная диспетчерская служба. 4.4 Эффективное функционирование комплекса управленческих за- дач строительной отрасли обеспечивается средствами ее информатиза- ции. Рабочий инструмент информатизации - система автоматизирован- ных рабочих мест АРМ ориентированных на информационную поддер- жку принятия решений на всех этапах строительного производства - при его подготовке разработке ПТД управлении выполнением работ и обеспечением их всеми видами ресурсов. Информационное программное и техническое обеспечение информа- тизации должны постоянно обновляться и развиваться для поддержания их на уровне текущих информационных потребностей отрасли ее орга- низаций и предприятий а также в связи с развитием технических средств вычислительной техники техники связи оргтехники и т.п. и компьютерных информационных технологий. 5 РАБОЧАЯ СИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 5.1 Для выполнения строительно-монтажных работ подрядчик прив- лекает в требуемом количестве инженерно-технических специалистов и рабочих соответствующей квалификации. При соответствующем обосновании заказчик может ставить вопрос об отстранении от выполнения работ работников с недостаточной про- фессиональной квалификацией. - 15 - ДБН А.3.1-5-96 5.2 Бригады рабочих в зависимости от характера работы могут формироваться как комплексные или специализированные по отдельным видам работ. Комплексные бригады целесообразно формировать для соз- дания ими законченной строительной продукции укрупненных этапов работ конструктивных узлов. 5.3 Организация труда должна обеспечивать его высокую произво- дительность своевременность выполнения работ требуемое качество строительной продукции и безопасные условия труда. Вопросы органи- зации труда входят составной частью в проекты организации строите- льства и проекты производства работ. В проекты производства работ следует включать технологические карты содержащие современные методы производства работ и приемы труда. Для выполнения порученных бригаде работ ей должен своевременно в соответствии с графиком работ предоставляться необходимый фронт работ комплект материально-технических ресурсов и технических средств оснащения. 5.4 Охрана труда работников должна обеспечиваться: - обязательной предварительной экспертизой проектной докумен- тации на ее соответствие нормативным актам об охране труда; - организацией технологических процессов в соответствии с тре- бованиями действующих санитарных норм механизацией и авто- матизацией тяжелых и опасных работ; - выдачей работникам необходимых средств индивидуальной защиты специальной одежды обуви защитных касок и др. ; - выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих ог- раждения освещение вентиляция защитные и предохранитель- ные устройства и приспособления и т.д. ; - предоставлением санитарно-бытовых помещений и устройств ор- ганизацией санитарно-бытового и медицинского обслуживания в частности проведением предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда питания в том числе спецпитания и диетпитания и отдыха. При организации труда должны быть соблюдены требования дейс- твующего законодательства и действующих санитарных норм относитель- но возрастной пригодности работающих к выполнению тех или иных ра- бот на объектах строительства условий труда женщин подростков пенсионеров и инвалидов предельно допустимых норм перемещения гру- зов женщинами. В процессе производства строительно-монтажных работ должны со- блюдаться нормативные требования по предотвращению нарушений техно- логической дисциплины техники безопасности и пожарной безопасности в строительстве. Со всеми работниками должен проводиться вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах по технике безопасности пожарной безопасности и производственной санитарии. Работники занятые на работах с повышенной пожарной опаснос- тью должны предварительно перед назначением на такую работу пройти специальное обучение пожарно-технический минимум а впос- ледствии - ежегодную проверку знания нормативных актов по пожарной безопасности. 5.5 Руководство подрядной организации несет ответственность перед своими работниками за выполнение действущих нормативных доку- ментов и взятых обязательств по труду заработной плате и обеспече- - 16 - ДБН А.3.1-5-96 нию нормальных условий труда и отдыха на строительной площадке а также принимает необходимые меры по предотвращению нарушений работ- никами технологической и производственной дисциплины и общественно- го порядка. Участники инвестиционного процесса самостоятельно распределяют между собой обязанности по обеспечению работников жильем транспор- том питанием водой медицинским обслуживанием страхованием и т.п. 6 МАТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1 Обеспечение строительства объектов всеми видами материаль- но-технических ресурсов должно создавать предпосылки для соблюдения календарных планов и графиков строительно-мотажных работ отобража- ющих принятую технологическую последовательность их производства и сроки выполнения необходимые для реализации условий контракта. 6.2 Материально-технические ресурсы поставляются на стройки через систему прямых договоров контрактов с предприятиями-изгото- вителями через товарные биржи снабженческо-сбытовые и другие пос- реднические организации. Обеспечение строительства материалами оборудованием и издели- ями производство и потребление которых контролируется государ- ством производится централизованно через соответствующие государ- ственные органы и регламентируется в соответствии с установленным порядком. В контракте на строительство объекта следует определять поря- док обеспечения строительно-монтажных работ материально-технически- ми ресурсами и обязательства участников строительства заказчик подрядчик субподрядчики комплектующие организации и др. по этим вопросам - заказ поставка приемка разгрузка складирование по- дача на строительную площадку контроль качества количества ком- плектности и т.п. 6.3 Общая потребность в строительных материалах деталях и ко- нструкциях на производство строительно-монтажных работ и на изгото- вление конструкций и деталей для строительства объектов а также дифференциация этой потребности по объектам и их частям видам и исполнителям работ комплектам срокам использования поставщикам и т.п. определяется в проектно-сметной и организационно-технологичес- кой документации в соответствии с действующими нормами и методичес- кими указаниями. 6.4 Материально-техническое обеспечение строительства объектов рекомендуется осуществлять на основе производственно-технологичес- кой комплектации предусматривающей поставку технологических ком- плектов строительных конструкций деталей материалов и инженерного оборудования в увязке с технологией и сроками производства строите- льно-монтажных работ. При организации комплектной поставки конструкций деталей ма- териалов и инженерного оборудования следует предусматривать: - комплектацию видов работ выполняемых на организационно-тех- нологических модулях объекта зданиях сооружениях узлах участках секциях этажах ярусах помещениях и т.п. всеми видами материально-технических ресурсов независимо от исто- чников и порядка их поступления; - повышение технологической готовности изделий материалов и инженерного оборудования и поставку на строящиеся объекты - 17 - ДБН А.3.1-5-96 конструкций деталей материалов и оборудования в комплекте с необходимыми инвентарными крепежными изделиями и другими готовыми к применению сопутствующими вспомогательными ма- териалами и изделиями. 6.5 Организация транспортирования складирования и хранения материалов деталей конструкций оборудования строительного инве- нтаря и оснастки должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения порчи и потерь. 7 МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ 7.1 Механизация строительно-монтажных работ на объектах приз- вана повышать технико-экономические показатели строительного произ- водства за счет повышения производительности труда сокращения про- должительности строительства и других факторов обусловленных эффе- ктивным применением строительных машин оборудования и средств ма- лой механизации. Степень и характер механизации работ на объекте выбирается ис- полнителем работ или по согласованию с ним разработчиками проекта организации строительства и проектов производства работ исходя из технической необходимости и технико-экономической целесообразнос- ти. 7.2 Эффективность механизации строительных монтажных и специ- альных строительных работ обеспечивается ее комплексностью предус- матривающей применение технологически увязанных и технико-экономи- чески обоснованных комплектов строительных машин оборудования средств малой механизации технологической оснастки инвентаря приспособлений и инструмента. Состав комплектов строительных машин их виды характеристики количество ведущих и вспомогательных машин в комплекте а также со- став технологических комплектов средств малой механизации оборудо- вания оснастки инвентаря приспособлений и инструмента определяе- тся в проекте организации строительства и проектах производства ра- бот в соответствии с принятой технологией выполнения работ. Расстановка на объекте грузоподъемных машин определяется в проекте организации строительства уточняется и детализируется в проекте производства работ с учетом их совместной безопасной рабо- ты. Отступление в расстановке грузоподъемных машин допускается то- лько при условии согласования с разработчиками проекта производства работ и организацией эксплуатирующей машины. 7.3 В стесненных условиях особенно при реконструкции и техни- ческом перевооружении действующих предприятий должны применяться строительные машины небольших габаритов с высокой маневренностью а в закрытых помещениях -- с электрическим приводом. 7.4 При достаточных объемах строительно-монтажных работ об- служиваемых средствами малой механизации целесообразно сосредото- чивать эти средства в специализированных подразделениях строитель- ных организаций участках управлениях малой механизации в кото- рых необходимо иметь инструментально-раздаточные пункты и передвиж- ные инструментальные мастерские с необходимыми техническими сред- ствами механизированного выполнения строительно-монтажных работ. - 18 - ДБН А.3.1-5-96 7.5 При значительных объемах транспортных перевозок целесооб- разно прорабатывать организацию работы транспорта в проекте органи- зации строительства. При этом выбираются транспортные схемы постав- ки строительных материалов конструкций деталей и оборудования обосновывается потребность в транспортных средствах разрабатывают- ся графики их работы в технологической увязке с графиками строите- льства объектов деятельностью перевалочных баз железнодорожных станций речных и морских портов и пристаней воздушных портов. 7.6 Способы и сроки перевозки грузов определяются в проектах производства работ исходя из необходимости обеспечения их поставки на стройки в сроки обусловленные графиками работ с учетом харак- тера погрузочно-разгрузочных операций условий приобъектного хране- ния и т.п. При значительных объемах перевозок может разрабатываться отдельный проект производства транспортных работ. 8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 8.1 Строительно-монтажные организации должны обеспечивать тре- буемое качество и надежность зданий и сооружений путем осуществле- ния комплекса технических экономических и организационных мер по эффективному управлению качеством на всех стадиях создания строите- льной продукции. Эти меры должны включать совокупность мероприятий методов и средств направленных на обеспечение соответствия качес- тва строительно-монтажных работ и законченных строительством объек- тов требованиям нормативных документов и проектной документации. 8.2 Контроль качества строительно-монтажных работ и закончен- ной строительной продукции должны осуществлять аттестованные службы контроля качества оснащенные техническими средствами обеспечиваю- щими необходимую достоверность и полноту контроля входящие в сос- тав строительно-монтажных организаций или привлекаемые со стороны. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется также заказчиком в порядке технического надзора проектными органи- зациями в порядке авторского надзора органами государственного ар- хитектурно-строительного контроля другими органами государственно- го надзора и контроля действующими на основании специальных поло- жений. 8.3 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ включает входной контроль рабочей документации конструкций изделий материалов и оборудования операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. Вопросы управления качеством строительной продукции должны включаться в проекты производства работ см.приложение 5 . 8.4 При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней техни- ческой информации для производства работ а также технологичность проектных решений. При входном контроле строительных конструкций изделий мате- риалов и оборудования проверяется внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации а также наличие и содержание паспортов сертификатов и других сопроводительных документов. - 19 - ДБН А.3.1-5-96 8.5 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и должен обес- печивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их пре- дупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение техно- логии выполнения строительномонтажных процессов а также соответ- ствие выполняемых работ рабочим чертежам строительным нормам пра- вилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах в районах с оползнями и карстовыми явлениями а также при строитель- стве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного кон- троля должны вноситься в журнал работ. При операционном контроле следует руководствоваться соответ- ствующими нормативными документами по строительству ДБН техноло- гическими типовыми технологическими картами или схемами производ- ства работ схемами операционного контроля качества Схемы операционного контроля качества как правило должны со- держать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в ра- змерах перечни операций или процессов контролируемых производите- лем работ мастером с участием при необходимости строительной лаборатории геодезической и других служб специального контроля данные о составе сроках и сповобах контроля. 8.6 При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ а также ответ- ственных конструкций. 8.7 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приведенной в приложении 9. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс выполнен- ный самостоятельным подразделением исполнителей. Перечень видов ра- бот и конструкций на которые должны составляться акты освидетель- ствования скрытых работ приведен в приложении 10. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случа- ях когда последующие работы должны начинаться после перерыва сле- дует производить непосредственно перед производством последующих работ. Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. 8.8 Ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства по мере их готовности с участием представителя прое- ктной организации или авторского надзора с составлением акта про- межуточной приемки этих конструкций по форме приведенной в прило- жении 11. 8.9 Освидетельствование скрытых работ и приемка ответственных конструкций на сложных и уникальных объектах должны проводиться с учетом особых указаний и технических условий проекта рабочего про- екта что должно отображаться в соответствующих актах. 8.10 На всех стадиях строительства с целью проверки эффектив- ности ранее выполненного производственного контроля строительные организации должны выборочно осуществлять инспекционный контроль. 8.11 По результатам производственного и инспекционного контро- ля качества строительно-монтажных работ а также по предписаниям по устранению недостатков выявленных органами технического надзора - 20 - ДБН А.3.1-5-96 заказчика авторского надзора проектных организаций государствен- ного архитектурно-строительного контроля другими органами государ- ственного надзора должны быть приняты меры по устранению выявлен- ных дефектов о чем должны быть сделаны записи в общем журнале ра- бот. 9 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 9.1 Производство строительно-монтажных работ в условиях рекон- струкции и технического переворужения действующих предприятий дол- жно быть увязано с производственной деятельностью этих предприятий. Заказчик и подрядчик должны определить порядок согласованных дейс- твий и назначить ответственного за оперативное руководство работа- ми. 9.2 Необходимость и сроки остановки основного производства или отдельных его участков определяются проектом рабочим проек- том реконструкции или технического перевооружения и проектом прои- зводства работ. Целесообразно выполнять максимально возможный объем строительно-монтажных работ в доостановочный период и во время пла- новых технологических остановок основного производства. 9.3 Проектом следует предусматривать совместное использование внутризаводских транспортных коммуникаций инженерных сетей и цехо- вого грузоподъемного оборудования строительным и эксплуатационным персоналом. 9.4 При реконструкции и техническом перевооружении надлежит учитывать данные обследвания технического состояния конструкций внутрицеховых и внутризаводских транспортных средств и коммуника- ций оборудования и инженерных сетей условий производства демонта- жных и строительно-монтажных работ загазованность запыленность взрыво- и пожароопасность повышенный шум стесненность и т.п. . 9.5 Заказчик и подрядчик с привлечением генеральной проектной организацией должны: - согласовать объемы технологическую последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ а также усло- вия их совмещения с работой производственных цехов и уча- стков предприятия; - определить последовательность разборки конструкций а также разборки и или переноса инженерных сетей места и условия подключения временных сетей водоснабжения энергоснабжения и др.; - определить порядок оперативного руководства включая дейс- твия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; - составить и согласовать перечень услуг заказчика и его тех- нических средств которые могут быть использованы строителя- ми при производстве работ; - определить и согласовать условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов организа- ции перевозок и складирования грузов передвижения строи- тельной техники по территории предприятия размещения моби- льных инвентарных зданий и сооружений. - 21 - ДБН А.3.1-5-96 10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 10.1 Генподрядная строительная организация должна получить ра- зрешение на производство строительно-монтажных работ от местной ад- министрации по месту строительства. Для этого она представляет ко- пию положительного заключения государственной экологической экспер- тизы документации по которой будет сооружаться объект если он от- носится к утвержденному Кабинетом Министров Украины Перечню видов деятельности и объектов представляющих повышенную экологическую опасность а также план осуществления мероприятий по обеспечению охраны окружающей природной среды в процессе строительства объекта и проведения пусконаладочных работ в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины и положениями упомянутого заключения госэкоэкспертизы. 10.2 Строительно-монтажные работы по сооружению любых объектов должны проводиться с соблюдением требований природоохранного зако- нодательства и обеспечивать эффективную защиту окружающей природной среды земель недр водных объектов атмосферного воздуха расти- тельного и животного мира от загрязнения и повреждения. Мероприя- тия по обеспечению этого должны быть предусмотрены в проектно-смет- ной и организационно-технологической документации. 10.3 Строительно-монтажные работы на территориях с ограничен- ным режимом хозяйственной деятельности заповедные объекты их ох- ранные зоны и т.п. должны выполняться только в соответствии с до- кументами определяющими статус таких территорий с соблюдением требований относительно этих работ содержащихся в заключениях го- сударственной экологической и государственной санитарно-гигиеничес- кой экспертиз. 10.4 На территории строящихся объектов не допускается не пре- дусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарнико- вой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов расту- щих деревьев и кустарников. 10.5 Не допускается отвод поверхностных сточных вод с террито- рии строительных площадок непосредственно на рельеф без осуществле- ния инженерных противоэрозионных мероприятий надежно предотвращаю- щих возникновение очагов техногенной эрозии грунтов. При выполнении строительных и планировочных работ плодородный слой почвы должен сниматься и складироваться для последующего испо- льзования при благоустройстве и озеленении территорий рекультива- ции земель или для мелиорации малопродуктивных сельхозугодий. 10.6 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению поврежде- ний сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой раститель- ности. 10.7 Строительно-монтажные работы в зонах жилой застройки дол- жны выполняться с соблюдением требований по предупреждению пылеоб- разования и загрязнения воздушного бассейна. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их со зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей. 10.8 В процессе выполнения буровых работ при достижении водо- носных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неор- ганизованного излива подземных вод. - 22 - ДБН А.3.1-5-96 При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов необходимо принимать меры по предотвращению загрязнения по- дземных вод нижележащих горизонтов. Эти мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной и организационно-технологической документации и неукоснительно выпол- няться при осуществлении строительства. 10.9 Проектом организации строительства и проектами производ- ства работ должны предусматриваться мероприятия по необходимой очи- стке и обезвреживанию производственных и хозяйственнобытовых сто- ков образующихся на строительной площадке. Эти мероприятия должны неукоснительно выполняться при осуществлении строительства. 10.10 Попутная разработка природных ресурсов допускается толь- ко при наличии проектной документации согласованной соответствую- щими органами надзора и местной администрации. 10.11 Работы по мелиорации земель созданию прудов и водохра- нилищ ликвидации оврагов балок болот и выработанных карьеров выполняемые попутно со строительством объектов производственного и жилищно-гражданского назначения могут производиться только при на- личии соответствующей проектной документации согласованной в уста- новленном порядке с заинтересованными организациями и органами го- сударственного надзора. 10.12 Работы по расчистке дноуглублению и берегоукреплению русел рек и водоемов могут проводиться только в соответствии со специально разработанной с учетом требований водного Кодекса Украи- ны по данным вопросам документацией согласованной и утвержденной в установленном порядке. 10.13 Предусмотренный утвержденной документацией снос зеленых насаждений должен в обязательном порядке компенсироваться созданием равновеликих или более крупных по площади или количеству новых насаждений в местах указанных компетентными органами при согласо- вании документации или при озеленении и упорядочении территории строящегося объекта и его санитарной зоны. Организация работ по сносу зеленых насаждений должна предусма- тривать их последовательность и поэтапность которые позволили бы местной фауне своевременно мигрировать за границу территории строи- тельства. 11 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 11.1 Юридические и физические лица выполняющие строитель- но-монтажные работы и создающие строительную продукцию а также вы- полняющие организационно-технологическое проектирование должны обеспечивать соблюдение прав и интересов потребителей своей продук- ции безопасность в том числе пожарную строительно-монтажных ра- бот и охрану окружающей среды. Способность участника строительной деятельности соблюдать эти условия и выполнять те или иные виды работ в соответствии с требо- ваниями строительных норм правил стандартов технических условий и проектов должна быть подтверждена государственной лицензией на право выполнения этих видов работ. Перечень видов работ и услуг в проектировании и строительстве на выполнение которых необходимо иметь лицензию утверждается Кабинетом Министров Украины. - 23 - ДБН А.3.1-5-96 11.2 Участники строительной деятельности должны соблюдать пре- дусмотренные лицензией условия и правила выполнения соответствующих видов работ и следить за своевременным продлением срока действия лицензии. При нарушении исполнителем предусмотренных лицензией условий и правил выполнения соответствующих видов работ действие лицензии мо- жет быть временно приостановлено органами государственного лицензи- рования или она может быть ими аннулирована. 11.3 Действующим законодательством Украины предусмотрена обя- зательная сертификация продукции работ и услуг по которым в госу- дарственных стандартах имеются требования обеспечения безопасности жизни и здоровья людей их имущества а также охраны окружающей среды. Сертификацию проводит Государственная система сертификации Ук- раины - УкрСЕПРО. Сертификация проводится на соответствие продук- ции обязательным требованиям нормативно-технических документов в том числе международных и национальных стандартов других стран действующих в Украине. Сертификат соответствия регистрируется в Го- сударственном реестре системы. Перечень продукции в том числе продукции строительной отрас- ли подлежащей обязательной сертификации устанавливается Госстан- дартом Украины. Система предусматривает также возможность доброво- льной сертификации продукции по заявлению ее изготовителя потреби- теля или поставщика. Сертификат соответствия или знак соответствия системы УкрСЕПРО указывает что контроль за соответствием данной продукции требова- ниям стандартов находится в ведении этой системы. По результатам технического надзора за стабильностью качества сертифицированной продукции орган по сертификации может в необходимых случаях приос- тановить или аннулировать действие сертификата. Действие сертифика- та прекращается с момента исключения его из Государственного реес- тра системы УкрСЕПРО. - 24 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ Наименование строительной организации ---------------------------- Общий журнал работ N по строительству обЬекта ----------------------------------------- предприятия здания сооружения Адрес обЬекта ---------------------------------------------------- Должность фамилия имя отчество и подпись лица ответственного от строительной организации за строительство обЬекта и ведения об- щего журнала работ ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Генеральная проектная организация фамилия имя отчество и подпись главного инженера проекта --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия имя отчество и подпись руководителя представителя технического надзора --------- ------------------------------------------------------------------- Начало работ: по плану договору ------------------------------------- фактически ------------------------------------------------ Окончание работ ввод в эксплуатацию по плану договору ------------------------------------- фактически ----------------------------------------------- В этом журнале пронумерованных и прошнурованных страниц ---------- Должность фамилия имя отчество и подпись руководителя строитель- ной организации выдавшего журнал -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Дата выдачи печать организации Основные показатели обЬекта предприятия здания или сооружения мощность производительность полезная площадь вместимость и т.п. и сметная стоимость --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Утверждаюжая инстанция и дата утверждения проекта рабочего проекта ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- - 25 - ДБН А.3.1-5-96 Субподрядные организации и выполняемые ими работы ----------------- ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проектно-сметную документацию ---------- ------------------------------------------------------------------- Отметки об изменениях в записях на титульном листе ---------------- ------------------------------------------------------------------- Таблица 1 Список инженерно-техничческого персонала занятого на строительстве обЬекта ------------------------------------------------------------------- | Фамилия имя |Дата начала работ|Отметка о по-|Дата окончания | | отчество | на строительстве| лучении |работ на строи-| | занимаемая дол-| обЬекта |разрешения на| тельстве | | жность участок| |право произ- | обЬекта | | работы | |водства работ| | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ ------------------------------------------------------------------- | N п.п. |Наименование акта с указанием |Дата подписания акта | | | места расположения конструкций и|фамилия инициалы и | | | работ |должности подписыва- | | | | ющих | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Ведомость результатов опережающего контроля качества строительно-монтажных работ -------------------------------------------------------------------- | Дата |Наименование конструктивных|Результаты конт-|Должности и | | |частей и элементов места | роля | подписи лиц | | |их расположения со ссылкой | качества | оценивающих | | | на номер чертежа | |качество работ| |------------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- - 26 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 4 Перечень специальных журналов работ ------------------------------------------------------------------- | Наименование специа-|Организация ведущая | Дата сдачи-приемки | | льного журнала и | журнал | журнала и подписи | | дата его выдачи |фамилия инициалы и | должностных | | |должность ответствен-| лиц | | | ного лица | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Сведения о производстве работ ------------------------------------------------------------------- | Дата | Краткое описание и условия производства работ со ссыл- | | | кой при необходимости на работы выполняемые субпод- | | | рядными организациями должность фамилия инициалы и| | | подпись ответственного лица | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Замечания контролирующих органов и служб ------------------------------------------------------------------- | Дата |Замечания контролирующих органов| Отметка о принятии | | | или ссылки на предписания |замечаний к исполнению| | | | и о проверке их | | | | выполнения | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Указания к ведению общего журнала работ 1. Общий журнал работ является основным первичным производ- ственным документом отражающим технологическую последовательность сроки качество и условия производства строительно-монтажных ра- бот. 2. Общий журнал работ ведется на строительстве отдельных или группы однотипных одновременно строящихся зданий сооружений рас- положенных в пределах одной строительной площадки. 3.Общий журнал работ ведет лицо ответственное за строитель- ство здания или сооружения производитель работ старший производи- тель работ и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен. Специализированные строительно-мо- нтажные организации ведут специализированные журналы работ которые находятся у ответственных лиц выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строите- льной организации. - 27 - ДБН А.3.1-5-96 4. Титульный лист заполняется до начала строительства генера- льной подрядной строительной организацией с участием проектной ор- ганизации и заказчика. 5. Список инженерно-технического персонала занятого на строи- тельстве объекта табл.1 составляет руководитель генподрядной строительной организации. 6. В табл.2 приводится перечень всех актов подлежащих офор- млению на данном объекте строительства в календарном порядке. 7. В табл.З включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке. 8. Табл.4 заполняется лицом ответственным за ведение общего журнала работ. 9. Регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения включаемые в табл.5 являются основной частью журна- ла. Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и оконча- нии работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно приводиться по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей рядов отметок этажей ярусов секций и помещений где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах произ- водства работ применяемых материалах готовых изделиях и конструк- циях вынужденных простоях строительных машин с указанием принятых мер испытаниях оборудования систем сетей и устройств опробова- ние вхолостую или под нагрузкой подача электроэнергии испытания на прочность и герметичность и др. отступлениях от рабочих черте- жей с указанием причин и их согласовании изменениях расположения охранных защитных и сигнальных ограждений переносе транспортных и пожарных сетей прокладке перекладке и разборке временных инженер- ных сетей наличии и выполнении схем операционного контроля качес- тва исправлениях или переделках выполненных работ с указанием ви- новных а также метеорологических и других особых условий произво- дства работ. 10. В табл.6 вносятся замечания лиц контролирующих производ- ство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им пра- вами а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора. 11. Общий журнал должен быть пронумерован прошнурован офор- млен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строите- льной организации его выдавшей. 12. При сдаче законченного строительством объекта общий и спе- циальные журналы работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию журналы передаются на постоянное хранение эксплуатирующей организа- ции. - 28 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ 1. ЖУРНАЛ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ N ---------- Наименование монтажной организации -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- Должность фамилия инициалы и подпись лица ответственного за монтажные работы и ведение журнала ----------------------------- ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проект производства работ ------------------ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Предприятие изготовившее конструкции ----------------------------- Шифры заказов ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия имя отчество и подпись руководителя представителя технического контроля --------- ------------------------------------------------------------------- Основные показатели сооружаемого обЬекта: ОбЬем работ: стальных конструкций т ------------------------------------------- сборных железобетонных конструкций м3 ---------------------------- деревянных конструкций м3 ---------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- - 29 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 1.1 Список инженерно-технического персонала занятого на монтаже здания сооружения ------------------------------------------------------------------- | Фамилия |Специаль- |Занимае- | Дата |Отметка о | Дата | | имя |ность и | мая | начала |прохожде- | окончания| | отчество |образова- |должнось |работы на| нии |работы на | | | ние | | обЬекте |аттестации| обЬекте | | | | | | и дата | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 1.2 Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций ------------------------------------------------------------------- | N п.п. | Наименование актов |Дата подписи акта | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 1.3 Сведения о виполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Дата вы- | Описание работ | Место | Номера |Атмосферные | |полнения | наименования | установки |технических| условия | | работ | устанавливаемых | и номера | паспортов | температура| | смена | конструкций | монтажных | на |воздуха | | |их марка резуль- | схем |конструкции|осадки | | | таты их осмотра | | |скор.ветра | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы 1.3 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Фамилия |Подпись |Замечания и предложения по мо-|Подпись | |инициалы |исполнителя|нтажу конструкций руководите- |мастера | |исполнителя| бригадира | лей монтажной организации | исполни- | | бригадира | | авторского надзора |теля ра- | | | | технического надзора |бот и лиц | | | | заказчика |осуществ- | | | | | ляющих | | | | | надзор | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 30 - ДБН А.3.1-5-96 2. ЖУРНАЛ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ И УЗЛОВ N ---------- Наименование организации выполняющей работы ---------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Должность фамилия инициалы и подпись ответственного за выполнение работ по замоноличиванию стыков и ведение журнала ---------------- ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проектную документацию чертежи -------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Организация разработавшая проект производства работ по замоноли- чиванию монтажных стыков и узлов ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Предприятие изготовившее конструкции --------------------------- Шифр заказа ------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия имя отчество и подпись руководителя представителя технического контроля --------- ------------------------------------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- - 31 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 2.1 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | Дата |Наименование сты- | Заданные |Температу-|Температура | |замоноли-| ков и узлов |марки бетона|ра наруж- |предварите- | | чивания |место или номер по| раствора и|ного воз- |льного обог-| | | чертежу или |рабочий сос-|духа оС |рева элемен-| | | схеме | тав смеси | |тов в узлах | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы 2.1 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Темпрату-|Результаты испыта-| Дата |Фамилия и | Замечания | |ра бетона| ний контрольных |распалу-| инициалы |прораба авто-| |в момент | образцов: | бки | исполнителя| рского надзо-| | укладки | - через 7 дней | | бригадира | ра техничес-| | | - через 28 дней | | подпись | кого надзора | | | | | | заказчика | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 32 - ДБН А.3.1-5-96 3. ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ N ---------- Наименование организации выполняющей работы ---------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Должность фамилия инициалы и подпись ответственного за сварочные работы и ведение журнала ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проектную документацию чертежи КМ КЖ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Организация разработавшая проект производства сварочных работ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Предприятие изготовившее конструкции --------------------------- Шифр заказа ------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия имя отчество и подпись руководителя представителя технического контроля -------- ------------------------------------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- - 33 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 3.1 Список инженерно-технического персонала занятого выполнением сварочных работ ------------------------------------------------------------------- | Фамилия |Специаль- |Занимае- | Дата |Отметка о | Дата | | имя |ность и | мая | начала |прохожде- | окончания| | отчество |образова- |должнось |работы на| нии |работы на | | | ние | | обЬекте |аттестации| обЬекте | | | | | | и дата | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 3.2 Список сварщиков выполняющих сварочные работы на обЬекте ------------------------------------------------------------------- |Фамилия |Квалифи-|Номер |Удостоверение на право вы-| Отметка | |имя |кацион- |личного|полнения сварочных работ | о сварке| |отчество |ный |клейма |--------------------------| пробных | | |разряд | |номер| срок | допущен к | и | | | | | |дейст-| сварке | контро- | | | | | | вия |швов в прос- | льных | | | | | | |транственном |образцов | | | | | | | положении | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 3.3 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | Дата |Наименование|Место или |Отметка о | Марка |Атмосфер- | |выполне- |соединяемых |номер по |сдаче и |применяе-| ные | | ния | элементов |чертежу |приемке |мых сва- | условия | | работ |марка стали |или схеме |узла под |рочных | темпера- | | смена | |сваривае- |сварку |материа- |тура воз- | | | | мого | должность|лов про-| духа | | | | элемента |фамилия |волока | осадки | | | | |инициалы |флюс эле-| скорость | | | | |подпись |ктроды | ветра | | | | | |номер | | | | | | |партии | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 34 - ДБН А.3.1-5-96 Продолжение таблицы 3.3 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Фамилии | |Подписи|Фамилия |Отметка |Подпись |Замечания| |инициалы | |сварщи-|инициалы |о |руководи-|по конт- | |сварщиков|Клеймо|ков |ответстве-|приемке |теля |рольной | | номер | |сварив-|нного за |сварочно-|сварочных|проверке | |удостове-| |ших |производс-|го |работ | произво-| | рения | |соеди- |тво работ |соедине- | |дителя | | | |нения | мастера |ния | |работ | | | | |производи-| | |и др. | | | | |теля работ| | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 35 - ДБН А.3.1-5-96 4. ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА БОЛТАХ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ НАТЯЖЕНИЕМ N ---------- Наименование организации выполняющей работы ---------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Должность фамилия инициалы и подпись ответственного за выполнение работ и ведение журнала ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проектную документацию чертежи КМ ----- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Организация разработавшая проект производства работ ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Предприятие-разработчик чертжей КМД и изготовитель конструкций --------------------------- Шифр заказа ------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия инициалы и подпись руководителя представителя технического контроля --------- ------------------------------------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- - 36 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 4.1 Список звеньевых монтажников занятых установкой болтов ------------------------------------------------------------------- |Фамилия имя |Квалифика-|Присвоен- | Квалификационное|Примеча-| | отчество | ционный |ный номер| удостоверение | ния | | | разряд | или |------------------| | | | | знак | Дата | Кем | | | | | | выдачи | выдано | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Таблица 4.2 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Дата|Номер чертежа | Установка болтов | | |КМД и наимено-|--------------------------------------------| | |вание узла |Количество|Номер се-|Способ |Расчетный | | | стыка в |поставлен-|ртификата|обработки |момент | | |соединении |ных болтов|на болты |контактных|кручения или| | | |в соедине-| |поверхнос-|угол поворо-| | | |нии | |тей |та гайки | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы 4.2 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | Результаты контроля | |-----------------------------------------------------------------| |Обработка |Колич. |Результаты |Номер клейма |Подпись |Подпись | |контактных|прове- |проверки |подпись |ответстве-|предста-| |поверхнос-|ренных |момента |бригадира |нного |вителя | |тей |болтов |кручения | |за поста- |заказчи-| | | |или угла по-| |вку |ка | | | |ворота гайки| |болтов | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 37 - ДБН А.3.1-5-96 5. ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРО3ИЙНЫХ РАБОТ N ---------- Наименование организации выполняющей работы ---------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Основание для выполнения работ договор наряд ------------------- ------------------------------------------------------------------- Исполнитель работ ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц --------- Место печати Подпись администрации организации выдавшей журнал Таблица 5.1 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | | | | Температура во время | | | | | выполнения работ оС | | Дата | Наименования | |-----------------------| |выполне- | работ | | |окружающего| | ния | и применяемых | ОбЬем работ | на | воздуха | | работ | материалов | |поверхности|на расст. | | смена | пооперационно | | материала | не более | | | | | | 1м от | | | | | |поверхности| |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 38 - ДБН А.3.1-5-96 Продолжение таблицы 5.1 Сведения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | Применяемые |Количест-|Темпрату-|Фамилия и |Дата | | | материалы | во | ра оС |инициалы |и | | |--------------------|нанесен- |и продол-|бригадира |номер | | |ГОСТ| номер | ных |житель. | специалис-|акта |При- | |ДСТ |---------------|слоев и |сушки |та |осмот-|меча-| |ДБН |паспор-|анализа|их толщи-|отдельных|выполнявше-|ра вы-|ния | |ТУ | та | |на мм |слоев |го защитное|полне-| | | | | | |покрытия | покрытие |нных | | | | | | | ч. | |работ | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 39 - ДБН А.3.1-5-96 6. ЖУРНАЛ АНТИКОРРО3ИЙНОЙ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ N -------- Наименование организации выполняющей работы ---------------------- ------------------------------------------------------------------- Наименование обЬекта строительства -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Должность фамилия инициалы и подпись ответственного за выполнение работ по антикоррозийной защите сварных соединений и ведение журнала ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Организация разработавшая проект производства работ по антикор- розийной защите сварных соединений ------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Организация разработавшая проект производства работ по антикор- розийной защите сварных соединений ------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Шифр проекта ------------------------------------------------------ Предприятие изготовившее конструкции --------------------------- Шифр заказа ------------------------------------------------------- Заказчик организация должность фамилия инициалы и подпись руководителя представителя технического контроля -------- ------------------------------------------------------------------- Журнал начат " " 19 г. ---- ------------ -- Журнал окончен " " 19 г. ---- ------------ -- - 40 - ДБН А.3.1-5-96 Таблица 6.1 Сведния о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- | |Наименования |Место и|Отметка |Материал|Атмосферные| | |Дата |соединяемых |номер |о сдаче |покрытия| условия | | |выпо-|элементов и | по че-|и прием-|сварных | при |Фамилия| |лне- |материал |ртежу |ке узла |соедине-|выполнении | и | |ния |антикоррозий-|или |под ан- |ний и |антикорро- |иници- | |работ|ного покрытия|схеме |тикорро-|способ |зионной |алы | | |закладных |стыкуе-|зийную |их |защиты |испол- | | |деталей |мого |защиту |нанесе- |сварных |нителя | | |нанесенного |элемнта| долж- |ния |содинений | | | |на заводе | |ность | | | | | | | |подпись | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы 6.1 Свдения о выполнении работ ------------------------------------------------------------------- |Фамилия и |Результаты осмот-|Под- | Подписи | Замечания | |инициалы от- |ра качества |пись- | о | о контрольной | |ветственного |покрытия. |испол-|приемке | проверке | |за работы по|Толщина покрытия |нителя|антикор- | производителя | |антикоррозий-| | |розийной |работ авторско-| |ной защите | | |защите |го надзора тех-| | мастер | | | мастера |нического надзо-| |прораб | | |прораба |ра заказчика | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 41 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 Проект организации строительства объекта должен разрабатыва- ться на полный объем строительства предусмотренный проектом. При строительстве объекта по очередям проект организации стро- ительства на отдельную очередь должен разрабатываться с учетом осу- ществления строительства на полное развитие. 2 В состав проекта организации строительства включаются: а календарный план строительства в котором определяются сро- ки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений технологических узлов и этапов пусковых или градостро- ительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства прил. 4 форма 1 . Календарный план на подготовительный период составляется отде- льно с распределением объемов по месяцам ; б строительные генеральные планы на объект или комплекс объе- ктов для подготовительного и основного периодов строительства с учетом возведения подземных и надземных частей с расположением: постоянных зданий и сооружений; мест размещения временных зданий и сооружений конструкций материалов и изделий; инженерных сетей мест подключения временных инженерных сетей к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией во- дой теплом паром; складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин; существующих и подлежащих сносу строе- ний мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений; дорог проездов и подъездов; мест расположения источни- ков противопожарного водоснабжения противопожарных средств и перви- чных средств пожаротушения; в организационно-технологические схемы определяющие оптима- льную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ; г ведомость объемов основных строительных монтажных и специ- альных строительных работ определенных проектно-сметной документа- цией с выделением работ по основным зданиям и сооружениям пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства прил. 4 форма 2 ; д ведомость потребности в строительных конструкциях издели- ях материалах и оборудования с спределением по календарным перио- дам строительства составляемую на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов прил. 4 форма 3 ; е ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом составленная на основе физических объемов работ объемов грузоперевозок и норм вы- работки строительных машин и средств транспорта; ж потребность в кадрах строителей по основным категориям; з пояснительная записка содержащая: характеристику условий и сложности строительства; обосвание методов производства и воз- можность совмещения строительных монтажных и специальных строите- льных работ; мероприятия по охране труда в соответствии с действую- щими нормативными актами; условия сохранения окружающей природы; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа- лов конструкций и оборудования; обоснование принятой продолжитель- ности оительства. - 42 - ДБН А.3.1-5-96 3 Состав и содержание проектов организации строительства могут изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений сте- пени унификации и типизации решений необходимости применения спе- циальных вспомогательных сооружений приспособлений устройств и установок особенностей отдельных видов работ а также от условий поставки на стройплощадку материалов конструкций оборудования. 4 Для сложных объектов где впервые принимается принципиально новая технология производства не имеющая аналогов уникальное тех- нологическое оборудование а также зданий в которых преобладают новые строительные конструкции или предприятий и сооружений стро- ительство которых намечатся в сложных геологических или природных условиях в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному в п. 2 настоящего приложения включаются: а комплексный укрупненный сетевой график отражающий взаимос- вязь между всеми участниками строительства в котором определены продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта состав и сроки выполнения работ подготовите- льного периода очередность строительства отдельных зданий и соору- жений в составе пускового и градостроительного комплекса сроки по- ставки технологического оборудования; б указания об очередности и сроках проведения необходимых ис- следовательских работ испытаний и режимных наблюдений для обеспе- чения качества и надежности возводимых конструкций зданий и соору- жений; в указания об особенностях построения геодезической разбивоч- ной основы и методах геодезического контроля в процессе строитель- ства а также иного инструментального контроля качества и надежнос- ти возводимых конструкций зданий и сооружений; г особенности организации связи и оперативно-диспетчерского управления строительством. 5 Проект организации строительства для жилых домов объектов социального назначения и однотипных производственных объектов может разрабатываться в сокращенном объеме и состоять из календарного плана строительства с выделением работ подготовительного периода; строительного генерального плана; данных об объемах строительно-мо- нтажных работ и потребности стройки в основных материалах констру- кциях изделиях и оборудовании; графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах; краткой пояснительной записки включая мероприятия по охране труда с технико-экономическими пока- зателями. 6 При строительстве объектов узловым методом в проекте органи- зации строительства должны выделяться технологические узлы и опре- деляться календарные сроки их строительства и поставки оборудования и конструкций потребность в материалах трудовых ресурсах и сред- ствах механизации причем дополнительно к перечисленному в п.п.2 и 3 настоящего приложения в состав проекта организации строительства включаются: а схема разбивки объекта на узлы с определением их перечня и состава; б схема технологической взаимоувязки узлов и энергетического обеспечения их; в комплексный укрупненный поузловой сетевой график. 7 При застройке жилых районов микрорайонов и градостроитель- ных комплексов календарный план должен предусматривать строитель- ство жилых домов в комплексе с учреждениями и предприятиями связа- нными с обслуживанием населения и выполнением всех работ по инжене- - 43 - ДБН А.3.1-5-96 рному оборудованию благоустройству и озеленению территории в соот- ветствии с утвержденным проектом застройки; при этом должна быть обеспечена технологическая последовательность выполнения работ по- точным методом. 8 При строительстве магистральных линейных сооружений общей сети магистральных железных и автомобильных дорог магистральных нефте- и газопроводов линий связи и электропередач и т.п. допол- нительно к требованиям п.п. 2 и 3 настоящего приложения в составе проекта организации строительства необходимо: а приводить объемы и трудоемкость основных строительно-мон- тажных работ по участкам трассы; б приводить перечень привлекаемых мобильных строительных ор- ганизаций с характеристикой их производственной мощности и оснаще- ния; в предусматривать решения по возможному использованию отдель- ных участков вновь строящихся железных и автомобильных дорог линий связи и электропередачи для нужд строительства. 9 При строительстве внутрихозяйственных автомобильных дорог в колхозах совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях в проекте организации строительства дополнительно к требованиям п.п. 2 и 3 настоящего приложения необходимо: а согласовать с заинтересованными организациями агропромыш- ленным объединением районными управлениями сельского хозяйства ассоциациями сельских производителей фермерских хозяйств и т.д. объемы и технологическую последовательность строительства автомоби- льных дорог сельскохозяйственных предприятий в части расширения строительства этих дорог совместными усилиями предприятий и органи- заций входящих в их состав предусматривая необходимость создания в заданные сроки дорожно-транспортной сети в целом; б согласовывать сроки и условия выполнения отдельных дорож- ностроительных работ с землепользователями на производственно-хо- зяйственную деятельность которых могут повлиять эти работы. 10 При строительстве горных предприятий по добыче полезных ис- копаемых и других подземных горных выработок в состав проекта орга- низации строительства дополнительно к перечисленному в п.п. 2 и 3 настоящего приложения необходимо включить: а сроки подготовки стволов горизонтальных и наклонных выра- боток и камер если они отличаются от типовых; б обоснование по выбору типов копров и подъемных установок в случае использования их как временных на период горнопроходческих работ; в схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их проходки решения по обогреву и охлаждению подаваемого в вырабо- тки воздуха а также меры борьбы с пылью газом внезапными выбро- сами пород угля и газов горными ударами прорывами вод и плыву- нов; г схемы водоотлива при проходке стволов и выработок решения по отводу и очистке шахтных вод. 11 При строительстве объектов комплектно-блочным методом в со- ставе проекта организации строительства дополнительно к перечислен- ному в п.п. 2 и 3 настоящего приложения в пояснительной записке до- лжны быть выполнены технико-экономические обоснования по организа- ции изготовления и поставки блоков определены условия своевремен- ной поставки комплектующего оборудования материалов конструкций изделий и деталей на сборочно-комплектовочные предприятия и базы. При этом монтаж блоков должен предусматриваться "с колес" а в слу- чаях их сезонной поставки должна быть предусмотрена возможность хранения блоков на специально оборудованных накопительных площад- - 44 - ДБН А.3.1-5-96 ках обеспечивающих их доставку к месту установки в проектное поло- жение в установленной технологической последовательности. 12 При строительстве объектов в горных районах в проекте орга- низации строительства дополнительно к требованиям п.п. 2 и 3 нас- тоящего приложения должна учитываться возможность воздействия на подготовку организацию и осуществление строительства следующих фа- кторов: - пониженное барометрическое давление требующее соблюдения специальных адаптационных режимов работы строителей; - шквалистые ветры и повышенная молниеопасность; - лавинные селевые обвальные и оползневые явления; - труднодоступность территории большие уклоны перепады отметок . 13 При строительстве объектов на грунтах с особыми свойствами просадочные набухающие и т.п. в проекте организации строитель- ства дополнительно к требованиям п.п. 2 и 3 настоящего приложения должно обеспечиваться первоочередное выполнение специальных мероп- риятий по организации водоотвода устройству и эксплуатации систем временного водоснабжения предупреждающих неорганизованное замачи- вание грунтов а также по систематическому контролю за просадками и их предупреждению. 14 При строительстве объектов в особых природных условиях про- ект организации строительства кроме материалов указанных в п.п. 2 и 3 настоящего приложения должен содержать: а для противооползневых и противообвальных защитных сооружений: - прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов на период строительства; - мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и откосов на период строительства защитных сооружений; - календарный план строительства составленный с учетом стро- гой очередности и сроков выполнения всех работ в зависимости от не- обходимости окончания или временного прекращения земляных работ до наступления дождливых периодов года; - решения по размещению грунта и его складированию не допус- кая устройства отвалов в оползневой зоне; - решения по организации водоотвода водопонижения и специаль- ными способами закрепления грунтов; б для противоселевых защитных сооружений: - решения по пропуску в необходимых случаях паводков и селевых потоков через недостроенные сооружения с обеспечением их сохраннос- ти; - решения по обоснованной сезонности выполнения отдельных ви- дов работ с учетом местных условий; - указания в календарном плане строительства о сроках возмож- ного образования селевого потока по прогнозам материалов изыска- ний; - материалы по размещению пунктов службы наблюдения за образо- ванием селевых потоков и обеспечению их устойчивой радиосвязью с диспетчерским пунктом строительства; - материалы по размещению в безопасной зоне объектов производ- ственной базы жилого поселка и подъездных путей а также возможных путей эвакуации людей и строительной техники; - требования к режиму производства работ в селеопасный период. - 45 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Форма 1 Календарный план строительства наименование обЬекта ------------------------------------------------------------------- | N |Наименование отдель-|Сметная стоимость |Распределение ка- | |стро-|ных зданий сооруже-| грн. |питальных вложений| | ки |ний или видов работ |-------------------|и обЬемов строите-| | | с выделением пуско-|Всего |в том числе|льно-монтажных ра-| | |вого или градострои-| |строительно-|бот по периодам | | |тельного комплекса | |монтажные |строительства ква-| | | | |работы |рталам годам грн.| |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. Номенклатура по графе "Б" устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства. 2. Распределение строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в числителе - объем капитальных вложений в знаменателе - объем строительно-монтажных работ для жилищно-гражданских объектов дается по месяцам. Главный инженер проекта ----------------------- подпись СОГЛАСОВАНО Заказчик ----------------------- подпись Руководитель подрядной организации ----------------------- подпись - 46 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 2 Ведомость обЬемов основных строительных монтажных и специальных строительных работ ------------------------------------------------------------------- | | | | ОбЬем строитльно-монтажных | | | | | работ | | | | |----------------------------------| | N | Наименование |Единица| всего |в том числе по| по | |стро-| работ |измере-| |отдельным здани-|периодам | |ки | | ния | |ям сооружниям |строите- | | | | | |пусковым или |льства | | | | | |градостроитель- | | | | | | |ным комплексам | | |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3-14 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства. 2. Применение комплектно-блочного метода строительства и монтажа строительных конструкций и оборудования укрупненными блоками должно быть выделено. Главный инженер проекта ----------------------- подпись СОГЛАСОВАНО Заказчик ----------------------- подпись Руководитель подрядной организации ----------------------- подпись - 47 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 3 Ведомость потребности в строительных конструкциях изделиях материалах и оборудовании ------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Всего | В том |В том числе | |строки| |измерения| по |числе по|по календар-| | | | |строитльст-|основным|ным периодам| | | | | ву |обЬектам| строитель- | | | | | | | ства | |-----------------------------------------------------------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. Номенклатура конструкций изделий материалов и оборудования графа Б должна быть определена в зависимости от вида и особенностей строительства. 2. Потребность в материалах показывается дробью: в числителе - общая потребность в знаменателе - потребность за исключением материалов необходимых для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии. 3. Распределение потребности в ресурсах графа 2 должно предусма- тривать обеспечение ресурсами выделяемых пусковых комплексов а также необходимый задел на будущие периоды строительства. Главный инженер проекта ----------------------- подпись СОГЛАСОВАНО Заказчик ----------------------- подпись Руководитель подрядной организации ----------------------- подпись - 48 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 1 В состав проекта производства работ на возведение здания соружения или его части включаются: а календарный график производства работ или комплексный сете- вой график в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением прил. 6 форма 1 ; б строительный генеральный план с указанием: границ строите- льной площадки и видов ограждений действующих и временных подзем- ных надземных и воздушных сетей и коммуникаций постоянных и вре- менных дорог схем движения средств транспорта и механизмов мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия размещение постоянных строящихся и временных зданий и сооружений мест расположения знаков геодезичес- кой основы опасных зон путей и средств подъема работающих на ра- бочие ярусы этажи а также подходов в здания и сооружения разме- щения источников и средств энергоснабжения и освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров мест распо- ложения устройств для удаления строительного мусора площадок и по- мещений складирования материалов и конструкций площадок укрупните- льной сборки конструкций расположения помещений для санитарно-бы- тового обслуживания строителей питьевых установок мест отдыха а также мест выполнения работ связанных с использованием открытого огня разогрев битума и приготовление мастик и т.д. мероприятия по защите котлованов и траншей от поверхностных и грунтовых вод характеристики грузоподъемных машин схемы совместной безопасности работы нескольких грузоподъемных машин а также зон выполнения ра- бот повышенной опасности. На просадочных грунтах водозаборные пун- кты временные сооружения и механизированные установки с применени- ем мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от зданий и сооружений а пло- щадки вокруг них должны быть спланированы с организованным быстрым отводом воды; в графики поступления на объект строительных конструкций из- делий материалов и оборудования прил. 6 форма 2 с приложением комплектовочных ведомостей при наличии службы производственнотех- нологической комплектации - унифицированной документации по техно- логической комплектации прил. 6 форма 3 а в случаях строитель- ства комплектно-блочным методом - графики комплектной поставки блоков; г графики движения рабочих кадров по объекту прил. 6 форма 4 и основных строительных машин по объекту прил. 6 форма 5 . Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ; д технологические карты с использованием соответствующей ти- повой документации на выполнение отдельных видов работ со схемами последовательности выполнения приемов с включением схем операцион- ного контроля качества описанием методов производства работ ука- занием трудозатрат и потребностей в материалах машинах оснастке приспособлениях и средствах защиты работающих а также последовате- льности демонтажных работ при реконструкции и техническом перевоо- ружении предприятий зданий и сооружений; - 49 - ДБН А.3.1-5-96 е решения по производству геодезических работ включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; ж решения по технике безопасности и пожарной безопасности; з мероприятия по выполнению в случае необходимости работ вахтовым методом включающие графики работ режимы работ режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бри- гад; и решения по обеспечению временными сетями водо- тепло- и энергоснабжения и освещением в том числе аварийным строительной площадки и рабочих мест с разработкой при необходимости рабочих чертежей подводящих сетей к источникам питания; к пояснительная записка содержащая: - обоснования по производству работ в том числе выполняемых в зимнее время; - потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; - перечень мобильных инвентарных зданий и сооружений и ус- тройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; - мероприятия направленные на обеспечение сохранности и ис- ключение хищения материалов изделий конструкций и оборудования на строительной площадке в зданиях и сооружениях; - мероприятия по обеспечению безопасности при совместной рабо- те нескольких грузоподъемных и других машин и механизмов; - мероприятия по защите существующих зданий и сооружений от повреждений а также природоохранные мероприятия. 2 Проект производства работ на выполнение отдельных монтажных и специальных видов работ монтажных санитарно-технических от- делочных геодезических и т.п. должен состоять из календарного графика производства работ по видам работ прил. 6 форма 1 ; стро- ительного генерального плана; технологической карты производства работ с приложением схем последовательности выполнения работ и операционного контроля качества данных о потребности в основных материалах конструкциях и изделиях а также используемых маши- нах приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки. Кроме того в состав проекта производства геодезических работ следу- ет дополнительно включать: указания о точности и методах производ- ства геодезических работ при создании разбивочной сети здания соо- ружения и детальных разбивках схемы расположения пунктов разбивоч- ной сети монтажных рисок маяков и способы их закрепления кон- струкции геодезических знаков а также перечень исполнительной гео- дезической документации. 3 Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать: а календарный график производства работ по обьекту прил.6 форма 1 ; б строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных в том числе мобильных инвен- тарных зданий сооружений и устройств внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и мест их подключения к исто- чникам питания а также постоянных объектов возводимых в подготовительный период для нужд строительства с выде- лением работ выполняемых по этим объектам в подгото- вительный период; - 50 - ДБН А.3.1-5-96 в технологические карты; г график движения рабочих кадров и основных строительных машин; д график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций изделий основных материалов и оборудования прил. 6 форма 2 ; е схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений измерений а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля; ж пояснительную записку в объеме предусмотренном пунктом 1 к настоящего приложения. 4 Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проектов предприятий зданий и сооружений должны разрабатываться проектной организацией с обоснованием принятых методов организации и технологии выполнения основных видов работ с указаниями по производству работ в зимних условиях с требованиями по технике безопасности перечнем рекомен- дуемой монтажной оснастки инвентаря и приспособлений. К указаниям должны прилагаться графики производства работ с указанием физичес- ких объемов работ и затрат труда на их выполнение схема строитель- ного генерального плана на возведение надземной части здания соо- ружения и краткая пояснительная записка. - 51 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Форма 1 Календарный график производства работ по обЬекту -------------------------------------------------------------------- |Наименование|ОбЬем работ |Затраты|Продол|Число|Сос- |Числен-|Годы | | работ |------------|труда |житель|смен |тав |ность |квар-| | |едини-|коли-|чел./дн|ность | |бри- |рабочих|талы | | |ца |чест-| | дн. | |гады | в |меся | | |измер.|во | | | | | смену |цы | |------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9-20 | |------------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- Ответственный исполнитель --------------------- подпись Форма 2 График поставки на обЬект строительных конструкций изделий материалов и оборудования ------------------------------------------------------------------- | Наименование строительных|Единица изме- |Количест-|Год квартал | | конструкций изделий | рения | во | месяц | | материалов и оборудования| | | дни | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Ответственный исполнитель --------------------- подпись - 52 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 3 Транспортно-технологические комплекты поставки на обЬект строительных конструкций изделий и материалов -------------------------------------------------------------------- |Марка изделия|N комплекта| Масса | Суммар- | Схема | Вид | | | |изделия|ная масса| загрузки |транспорта| | | | кг |---------|транспорта | | | | | |дебаланс | | | |------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- Ответственный исполнитель --------------------- подпись Форма 4 График движения рабочих кадров по обЬекту ------------------------------------------------------------------- |Наименования |Численность|Среднесуточная численность рабочих по | | профессий | рабочих | месяцам неделям дням | | рабочих | |---------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | и т.д. | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Ответственный исполнитель --------------------- подпись Форма 5 График движения основных строительных машин по обЬекту --------------------------------------------------------------- |Наименование |Единица|Число|Сменность| Среднесуточное число | | |измере-|машин| |машин по дням неделям | | |ния | | | месяцам | | | | | |-----------------------| | | | | | 1 | 2 | 3 |и т.д.| |-------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------- Ответственный исполнитель --------------------- подпись Примечание. Формы должны уточняться в соответствии со специфи- кой объектов отраслей народного хозяйства отраслей промышленности и видов строительства а также требованиями к унификации проектной документации для различных целей в том числе для применения в ав- томатизированных системах управления строительством. - 53 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В состав проекта организации строительства объектов производ- ственной программы включаются следующие документы: а календарный график работ по инженерной подготовке территории строительства в котором устанавливают сроки и последовательность выполнения работ по подготовке под застройку территории и механизи- рованному производству земляных работ прокладке инженерных сетей: водопровода канализации теплофикации газификации электрификации и телефонной канализации а также устройство дорог и проездов прил. 8 форма 1 на отдельные очереди и в целом на объект. Разработка графиков инженерной подготовки территории состоит в организационной увязке начала и окончания работ по инженерной под- готовке с началом возведения подземной части объектов. График сос- тавляют так чтобы работы по инженерной подготовке территории были закончены до начала возведения подземной части зданий на этой тер- ритории; б календарный график строительства объектов годовой двухлет- ней программы по очередям и в целом в котором устанавливают сроки и последовательность выполнения работ по технологическим стадиям возведение подземной надземной части здания отделочные работы и ввод объектов в эксплуатацию прил. 8 форма 2 . При детальной технологической специализации подразделений или привлечении субподрядных специализированных организаций стадии мо- гут быть расчленены на отдельные комплексные процессы. Например по работам нулевого цикла: земляные работы устройство свайных фунда- ментов устройство ростверка монтаж конструкций подземной части здания и т.д.; в графики работы основных строительных машин и механизмов комплектов устанавливают продолжительность работы количество ма- шин и механизмов необходимых для обеспечения непрерывного и равно- мерного функционирования комплексных процессов. График обеспечивает увязку работ строительных машин с движением исполнителей во времени и пространстве разрабатывается на основе календарного графика по- точного строительства объектов годовой программы прил. 8 форма 3 ; г график комплектной поставки основных конструкций деталей материалов и полуфабрикатов на объекты годовой программы устанавли- вает потребность и сроки их поставки. В качестве планируемой едини- цы поставки следует принять технологический комплект материалов ТКМ - номенклатурный набор конструкций и материалов необходимых для возведения частей объекта конструктивного блока этажа захва- тки или выполнения определенного вида работ в соответствии с тех- нологической последовательностью строительно-монтажных процессов прил. 8 форма 4 ; - 54 - ДБН А.3.1-5-96 д пояснительная записка содержащая: краткую характеристику объектов и условий осуществления строительства; обоснование приня- тых решений по технологии и организации возведения объектов а так- же технико-экономических показателей; обоснование потребности в ос- новных строительных машинах механизмах транспортных средствах а также временных зданиях и сооружениях с определением набора мобиль- ных инвентарных зданий и сооружений и указанием принятых типовых проектов; мероприятия по охране труда; условия сохранения природной среды; обоснование потребности в строительных кадрах жилье и соци- ально-бытовое обслуживание строителей; обоснование принятой продол- жительности строительства объектов. Проект организации строительства годовой программы должна раз- рабатывать генеральная строительная организация при наличии лицен- зии или по ее заказу трест институт оргтехстрой или другие прое- ктные организации имеющие лицензии на его выполнение. Основные до- кументы проекта должны быть согласованы с заказчиком субподрядными специализированными строительными и другими организациями учас- твующими в строительстве. - 55 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Форма 1 Годовой двухлетний график инженерной подготовки территории строительства ------------------------------------------------------------------- | Массив | |ОбЬем работ |Сметная |Ведущая | Годы | |микрорайон|Наименование|------------|стои- |организа-| 1-й 2-й | | квартал | работ |едини-|коли-|мость |ция-испо-|кварталы | |строитель-| |ца |чест-| СМР | лнитель | месяцы | |ная | |изме- |во | грн. | | | площадка | |рения | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примечание Перечень работ опредляется в зависимости от вида и особенностей строительства. Форма 2 Календарный график строительства обЬектов годовой двухлетней программы строительно-монтажной организации ------------------------------------------------------------------- |Исполни- |Наименование|Мощность | ОбЬем СМР грн. |Годы | | тель |и адрес | общая |--------------------| 1-й 2-й | | |обЬекта |площадь |Общий |Выпол-|План |кварталы | | |строитель- | м2 | |нано | на |месяцы | | |ства | | | на |199 | | | | | | |01.01.| | | | | | | |199 | | | |-----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- - 56 - ДБН А.3.1-5-96 Форма 3 График работы основных строительних машин и механизмов комплектов ------------------------------------------------------------------- |Исполни- |Наименование|N комплекта |Коли-|Дата |Дата |Годы | | тель |и адрес | машин и |чест-|нача- |окон-| 1-й 2-й | | |обЬекта |наименование|во ко|ла |чания|кварталы | | |строительст-|работ |мпле-|работы|рабо-|месяцы | | | ва | |ктов | | ты | | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Форма 4 График комплектной поставки основных конструкций изделий оборудования и материалов ------------------------------------------------------------------- |Исполнитель | Наименование | N комплекта | Количество |Годы | | |и адрес | машин и | комплектов | 1-й 2-й | | |обЬекта |наименование | |кварталы | | |строительства | работ | |месяцы | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-17 | |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------- Примечание Формы могут уточняться в соответствии со спецификой обЬектов отраслей народного хозяйства отраслей промышленности и видов строительства а также с требованиями к унификации проек- тной документации для разных целей в том числе для применения в автоматизированных системах управления строительством. - 57 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ------------------------------------------------------------------ наименование работ выполненных в --------------------------------------------------- наименование и место расположения обьекта " " 19 г. Комиссия и составе: представителя строительно-монтажной организации ------------------- ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность представителя технического надзора заказчика ---------------------- ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность представителя проектной организации в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией ------------------------ ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность произвела осмотр работ выполненных ------------------------------------------------------------------- наименование строительно-монтажной организации и составила настоящий акт о нижеследующем 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: ------------------------------------------------------------------- наименование скрытых работ 2. Работы выполнены по проектной документации ---------------- ------------------------------------------------------------------- наименование проектной организации N чертежей и дата их ------------------------------------------------------------------- составления 3. При выполнении работ применены ---------------------------- ------------------------------------------------------------------- наименование материалов конструкций со ссылкой на сертификаты ------------------------------------------------------------------- или др. документы - 58 - ДБН А.3.1-5-96 4. При выполнении работ отсутствуют или допущены отклонения от проектной документации ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- при наличии отклонений указывается с кем и как согласованы ------------------------------------------------------------------- N чертежей и дата согласования 5. Даты: начала работ ----------------------------------- окончания работ ----------------------------------- Решение комиссии Работы выполнены в соответствии с проектной документацией стандартами строительными нормами и правилами тематическими усло- виями и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству монтажу ------------------------------------ ниименоыаиие работ и конструкций Представитель строительно-монтажной организации --------------------------- подпись Представитель технического надзора заказчика --------------------------- подпись Представитель проектной организации --------------------------- подпись - 59 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ВИДЫ РАБОТ И КОНСТРУКЦИЙ НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬСЯ АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 1. Земляные работы Освидетельствование разбивки земляных работ обследование гру- нтов для отсыпки насыпей и обратных засыпок в котлованы и траншеи; освидетельствование качества грунтов оснований фундаментов и заложения фундаментов; соблюдение технологии при послойном уплотнении грунта дости- жение проектной плотности толщина каждого отсыпанного и уплотняе- мого слоя и др. ; подготовка оснований насыпей; проверка соответствия проекту размеров траншей; установление уровня и характера подземных вод; выполнение защитных мероприятий при строительстве на просадоч- ных и набухающих грунтах на болотах; устройство дренажей; снятие и использование для рекультивации плодородного слоя почвы. 2. Основания и фундаменты Подготовленное основание под фундаменты с указанием размеров отметок дна котлована соответствия фактического напластования и свойств грунта учтенным в проекте акт составляется до начала работ по устройству фундаментов ; проверка грунтов оснований на отсутствие нарушений их природ- ных свойств или качество их уплотнения по сравнению с проектными данными; отбор образцов грунта для лабораторных испытаний; отбор контрольных образцов бетона. 3. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные Приемка смонтированной и подготовленной к бетонированию опалубки; соответствие арматуры и закладных деталей рабочим чертежам; отбор контрольных образцов бетона; проверка и приемка всех конструкций и их элементов закрывае- мых в процессе последующего бетонирования; приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций с оценкой их качества; устройство осадочных и температурных швов в конструкциях. 4. Бетонные и железобетонные конструкции сборные Приемка фундаментов и других опорных элементов включая геоде- зическую проверку соответствия их фактического положения проектному в плане и по высоте с составлением исполнительной схемы; выполнение сварочных работ полнота сварных швов качество сварки ; антикоррозионная защита соединений металла; замоноличивание стыков сборных элементов; заделка и герметизация швов и стыков; приемка смонтированных конструкций сооружения или отдельных его частей. - 60 - ДБН А.3.1-5-96 5. Каменные конструкции Устройство осадочных и температурных швов; гидроизоляция каменной кладки; укладка в каменные конструкции арматуры и металлических закла- дных деталей их антикоррозионная защита; места для опирания ферм прогонов балок плит на стены стол- бы пилястры и заделка их в кладке; закрепление в кладке конструктивных элементов балконов эрке- ров карнизов подоконных плит; устройство в каменных стенах вентиляционных каналов и газохо- дов. 6. Металлические конструкции Приемка площадей опирания стальных конструкций на фундаменты стены и опоры включая геодезическую проверку соответствия их фак- тического положения проектному в плане и по высоте с составлением исполнительной схемы; выборочный контроль швов сварочных соединений. 7. Деревянные конструкции Приемка фундаментов и других опорных элементов до начала мон- тажа деревянных конструкций включая геодезическую проверку соотве- тствия их фактического положения проектному в плане и по высоте с составлением исполнительной схемы; антисептирование деревянных конструкций и защита их гидроизо- ляционными материалами; огнезащита деревянных конструкций; изоляция от кладки наружных стен термоизоляционными материалами; приемка оконных и деревянных блоков. 8. Кровли гидроизоляция Приемка поверхности оснований под изоляцию; приемка рулонного ковра; приемка слоев изоляции до укладки последующих слоев; приемка изоляции на участках подлежащих закрытию каменной кладкой защитными ограждениями водой и грунтом; гидроизоляция де- формационных швов. 9. Полы Основания под полы на грунте; проверка выполнения конструктивных элементов полов до устройства последующих их слоев; гидроизоляция перекрытий санузлов балконов и лоджий до укладки последующих конструкций. - 61 - ДБН А.3.1-5-96 10. Промышленные печи и кирпичные трубы Приемка фундаментов под печь или трубу каркасов и кожухов печи; устройство температурных швов в кладке - места расположения и конструкции; проверка вертикальности оси трубы; устройство молниезащиты труб. 11. Внутренние санитарно-технические работы Готовность ниш борозд и каналов для прокладки в них трубопро- водов и установки санитарнотехнических приборов; правильность уклонов гибких труб установки санитарно-техниче- ских устройств; правильность установки и исправное действие арматуры предох- ранительных устройств автоматики и контрольно-измерительных прибо- ров. - 62 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ------------------------------------------------------------------- наименование работ выполненных в ----------------------------------------------------- наименование и место расположения обЬекта " " 19 г. Комисия в составе: представителя строительно-монтажной организации ------------------- ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность представителя технического надзора заказчика ---------------------- ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность представитель проектной организации ------------------------------ ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность произвела осмотр конструкций и проверку качства работ выполненных ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- наименование строительно-монтажной организации и составила настоящий акт о нижеследующем: 1. К приемке предъявлены следующие конструкции: ------------------------------------------------------------------- перечень и краткая характеристика конструкций 2. Работы выполнены по проектной документации ---------------- ------------------------------------------------------------------- наименование проектной организации N чертежей и дата их ------------------------------------------------------------------- составления - 63 - ДБН А.3.1-5-96 3. При выполнении работ отсутствуют или допущены отклонения от проектной документации ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- при наличии отклонений указывается с кем и как согласованы ------------------------------------------------------------------- N чертежей и дата согласования 4. Даты: начала работ ----------------------------------- окончания работ ----------------------------------- Решение комиссии Работы выполнены в соответствии с проектной документацией стандартами строительными нормами и правилами и техническими усло- виями. На основании изложенного разрешается производство последую- щих работ по устройству монтажу --------------------------------- ------------------------------------------------------------------- наименование работ и конструкций Представитель строительно-монтажной организации --------------------------- подпись Представитель технического надзора заказчика --------------------------- подпись Представитель проектной организации --------------------------- подпись - 64 - ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГОТОВНОСТИ ОБЬЕКТА ------------------------------------------------------------------- предприятия здания сооружения комплекса " " 19 г. Комисия в составе: руководителя дирекции строящегося предприятия технического надзора заказчика-застройщика -------------------------------------------- фамилия инициалы должность руководителя генеральной подрядной строительной организации ------ ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность руководителя субподрядной специализированной организации выполняв- шей работы в подготовитльный период -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- фамилия инициалы должность председателя профсоюзного комитета генеральной подрядной строитель- ной организации --------------------------------------------------- фамилия инициалы должность представителя территориального органа Государственного надзора за охраной труда ----------------------------------------------------- фамилия инициалы должность произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в том числе по обеспечению санитарно-быто- вого обслуживания работающих выполннных по состоянию на " " 19 г. и составила данный акт о нижеследую- щем: 1. К освидетельствованию представлены работы ---------------- наименование ------------------------------------------------------------------- внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в том ------------------------------------------------------------------- числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих - 65 - ДБН А.3.1-5-96 2. Работы выполнены в обЬмах установленных проектом организа- ции строительства и предусмотренных проектами производства работ ------------------------------------------------------------------- наименование организиций разработавших ПОС ППР N чертежей и ------------------------------------------------------------------- дата их составления 3. При выполнении работ отсутствуют или допущены отклонения от проекта организации строительства и проектов производства работ ------------------------------------------------------------------- при наличии отклонений указывается кем согласованы N чертежей ------------------------------------------------------------------- и дата согласования Решение комиссии Объемы и сроки выполнения работ соответствуют проекту органи- зации строительства и проектам производства работ. На основании изложенного разрешается производство основных строительных монтажных и специальных работ по строительству объек- та --------------------------------------------------------------- предприятия здания сооружения их комплекса Руководитель дирекции строящегося предприятия технического надзора заказчика-застройщика ----------------- подпись Руководитель генеральной подрядной строительной организации ----------------- подпись Руководитель субподрядной специализированной организации ----------------- подпись Председатель профсоюзного комитета генеральной подрядной строительной организации ----------------- подпись Представитель территориального органа Госнадзорохрантруда ----------------- подпись Примчание. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются представители органов государственного надзора Госгортехнадзора Госпожнадзора Госсаннадзора и др. . - 66 - ДБН А.3.1-5-96 СОДЕРЖАНИЕ С. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................. 1 2 ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА........................ 6 3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ............................ 9 4 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ...... 13 5 РАБОЧАЯ СИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ........................... 14 6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..... .................. 16 7 МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ .................................... 17 8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ................ 18 9 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ...................... 20 10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 21 11 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ......................... 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ............................................ 24 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ.................. 28 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА........ 41 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ................................................ 45 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ............... 48 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ......................................................... 51 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .................. 53 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .................. 55 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ........................ 57 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ВИДЫ РАБОТ И КОНСТРУКЦИЙ НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬСЯ АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ............................. 59 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ .......... 62 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К НАЧАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА ................................................ 64