ДСТУ Б А.3.1-6-96

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Управлiння органiзацiя i технологiя МАТЕРIАЛИ I ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI Порядок розроблення i постановки на виробництво Управление организация и технология МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Порядок разработки и постановки на производство Management organization and technology of manufacture BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS Order of development and launching into manufacture ДСТУ Б А.3.1-6-96 Чинний вiд 1997-01-01 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослiдним iнститутом будiвельних конструкцiй НДIБК Держкоммiстобудування України 2 ВНЕСЕНО Управлiнням будiвельної iндустрiї механiзацiї та промисловостi будiвельних матерiалiв Держкоммiстобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТI наказом Держкоммiстобудування України вiд 27.06.96 116 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ З наданням чинностi цьому стандарту на територiї України припиняє дiю ГОСТ 15.901-91 Змiст Вступ 1 Галузь використання 2 Нормативнi посилання З Визначення 4 Загальнi положення 5 Технiчне завдання 6 Документацiя 7 Виготовлення i випробування зразкiв 8 Приймання результатiв розроблення 9 Дослiдне використання продукцiї 10 Постановка продукцiї на серiйне виробництво Додаток А Перелiк продукцiї на яку поширюється стандарт Додаток Б Загальнотехнiчнi термiни Додаток В Технiчне завдання на розроблення продукцiї Додаток Г Контрольний зразок Додаток Д Форми документiв Змiна 1 до ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управлiння органiзацiя i технологiя "Матерiали i вироби будiвельнi. Порядок розроблення i постановки на виробництво". Наказом Держбуду України вiд 30 сiчня 1998 р. 23 строк введення в дiю встановлений з 1 березня 1998 р. Пункт 4.3.1 останнiй абзац викласти в новiй редакцiї: "Замовник є власником майнової частини авторського права на документацiю крiм технiчних умов i може передавати це право iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi. Власник майнової частини авторського права власник оригiналу технiчних умов визначається п. 8.2.6 ДСТУ 1.0-93". Пункт 6.10 доповнити реченням: "Порядок видання або перевидання технiчних умов та змiн до них а також забезпечення ними користувачiв визначаються за 8.2.8 ДСТУ 1.0-93 10.10 та 11.1 ДСТУ 1.3-93". Наказом Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142 затверджена з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 2 ДСТУ Б А. 3.1-6-96 "Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво". ТЕКСТ ЗМІНИ Пункт 1.3 вилучити. Підпункт 1.3.1 вилучити. Підпункт 1.3.2 вилучити. Розділ 2. Позначення ГОСТ 2.105-79" замінити на ГОСТ 2.105-95". Посилання на "ДСТУ 1.0-93" замінити посиланням на "ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять". Посилання на "ДСТУ 1.3-93" замінити посиланням на "ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення погодження прийняття та позначення технічних умов". Посилання на "Р-50-026-94" вилучити. Підпункт 4.1.2. Слова "необхідно враховувати" замінити словом "враховують". Підпункт 4.3.1. Вилучити останній абзац. Підпункт 4.3.2 вилучити. Підпункт 5.2.2 вилучити. Пункт 6.7 вилучити. Пункт 6.10 викласти в новій редакції: "6.10 Розробник передає результати розробки замовнику". Пункт 7.2. Слово "слід" замінити на "доцільно". Підпункт 3.2 7.викласти в новій редакції: "7.3.2 Випробовування за показниками безпеки продукції виконуються відповідно до чинного законодавства у сфері підтвердження відповідності". Пункт 8.1. Слова: "слід доручати" замінити на "доручають". Пункт 8.4 викласти в новій редакції: "8.4 Оригінал акту засвідчений особистими підписами членів комісії зберігається у розробника а копії акту надаються членам комісії та виготовлювачу якщо він не був членом комісії". Пункт 10.4 викласти в новій редакції: "10.4 Під час освоєння виробництва виготовлювач відпрацьовує технологічний процес підготовляє виробничий персонал до виготовлення продукції зі стабільними властивостями та у встановленому обсязі а також проводить кваліфікаційні випробування далі в цьому розділі - випробування зразків продукції". Додаток Б. Пункт Б. 16. Вилучити посилання на "ДСТУ 1.0"; Пункт Б. 17 викласти в новій редакції: "Б. 17 Сумісність - придатність виробів процесів чи послуг для сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних потреб без спричинення небажаної взаємодії ДСТУ 1.1 ". Пункт Б. 18 викласти в новій редакції: "Б. 18 Взаємозамінність - здатність одного виробу процесу чи послуги бути використаним замість іншого для задоволення тих самих потреб ДСТУ 1.1 "; Пункт Б. 19 викласти в новій редакції: "Б. 19 Безпека - відсутність неприйнятного ризику завдання шкоди ДСТУ 1.1 ". ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Пункт 1.3 исключить. Подпункт 1.3.1 исключить. Подпункт 1.3.2 исключить. Раздел 2. Обозначение ГОСТ 2.105-79" заменить на ГОСТ 2.105-95". Ссылку на "ДСТУ 1.0-93" заменить ссылкой на "ДСТУ 1.1:2001 Национальная стандартизация. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения основных понятий". Ссылку на "ДСТУ 1.3-93" заменить ссылкой на "ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения изложения оформления согласования принятия и обозначения технических условий". Ссылку на "Р-50-026-94" исключить. Подпункт 4.1.2. Слова "необходимо учитывать" заменить словом "учитывают". Подпункт 4.3.1. Исключить последний абзац. Подпункт 4.3.2 исключить. Подпункт 5.2.2 исключить. Пункт 6.7 исключить. Пункт 6.10 изложить в новой редакции: "6.10 Разработчик передаёт результаты разроботки заказчику". Пункт 7.2. Слово "следует" заменить на "целесообразно". Подпункт 7.3.2 изложть в новой редакции: "7.3.2 Испытания по показателям безопасности продукции выполняются в соответствии с действующим законодательством в сфере подтверждения соответствия". Пункт 8.1. Слова: "следует поручать" заменить на "поручают". Пункт 8.4 изложить в новой редакции: "8.4 Оригинал акта заверенный личными поді исями членов комиссии хранится у разработчика а копии акта передаются членам комиссии и изготовителю если он не был членом комиссии". Пункт 10.4 изложить в новой редакции: "10.4 При освоении производства исполнитель отрабатывает технологический процесс подготавливает производственный персонал к изготовлению продукции со стабильными свойствами и в установленном объёме а также проводит квалификационные испытания далее в этом разделе - испытания образцов продукции". Приложение Б. Пункт Б. 16. Исключить ссылку на "ДСТУ 1.0". Пункт Б. 17 изложить в новой редакции: "Б. 17 Совместимость - пригодность изделий процессов или услуг для совместного использования в соответствующих условиях с целью удовлетворения определённых потребностей без причинения нежелательного взаимодействия ДСТУ 1.1 ". Пункт Б. 18 изложить в новой редакции: "Б. 18 Взаимозаменяемость - пригодность одного изделия процесса или услуги для использования вместо другого с целью удовлетворения одних и тех же потребностей ДСТУ 1.1 ". Пункт Б. 19 изложить в новой редакции: "Б. 19 Безопасность - отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба ДСТУ 1.1 ". ДСТУ Б А.3.1-6-96 Вступ Цей стандарт стосується сфери систем якостi* зокрема органiзацiйних засад створення продукцiї якi встановленi групою ГОСТiв "Системы разработки и постановки продукции на производство" СРПП . Через брак практичного досвiду маркетингових дослiджень в ньому не розглянуто початкову стадiю цього процесу на якiй визначають потрiбний рiвень якостi продукцiї. Стандарт розроблено на замiну в Українi мiждержавного ГОСТ 15. 901-91 "СРПП. Конструкции изделия и материалы строительные" низка положень якого застарiла через суттєвi змiни принципiв управлiння виробництвом та лiквiдацiю союзних державних органiв. Розробленню стандарту спонукало створення вiтчизняних нормативних документiв на основнi види будiвельних матерiалiв i виробiв. Цi документи слiд бiльш доцiльно пов'язати з технiчною документацiєю на продукцiю. Крiм того розробленням i виробництвом продукцiї починають займатися комерцiйниi структури працiвники яких ще не набули в цьому достатнього досвiду. Метою стандарту є надання органiзацiйно-методичної допомоги суб'єктам створення зазначеної продукцiї якi повиннi зараз працювати в нових економiчних умовах господарювання i формування вiльного ринку. Для цього потрiбна висока якiсть рiвень якої закладається пiд час розроблення продукцiї i має бути забезпеченим в процесi її виробництва. Певна рiч продукцiю слiд пропонувати за конкурентною вартiстю. Це суттєво впливає на мотивацiю розроблення конкретизує зацiкавленiсть в його результатах докорiнно змiнює роль виготовлювача продукцiї - аж до виконання ним функцiй замовника. Одночасно постановка на виробництво повинна пiдтверджувати можливiсть стабiльної реалi- зацiї встановлених документацiєю властивостей продукцiї. Стандарт адресовано замовнику розробнику i виготовлювачу продукцiї якi стають значною мiрою незалежними вiд державних управлiнських структур. Це не звiльняє їх вiд вiдповiдальностi за результати своєї дiяльностi навiть пiдвищує таку вiдповiдальнiсть - аж до збанкрутiння. ------------------------------- * Системы качества - Сборник нормативно-методических документов. - М.: Изд-во стандартов 1989. 1 Галузь використання 1.1.Цей стандарт поширюється на матерiали i вироби далi - продукцiя якi вiдносяться до номенклатури Держкоммiстобудування України. Перелiк основних видiв продукцiї наведено в додатку А. 1.2 Стандарт установлює порядок розроблення продукцiї включаючiї унiфiкованi типовi технiчнi рiшення призначенi для багаторазового використання та постановки продукцiї на серiйне виробництво. Порядок постановки продукцiї на одиничне виробництво установлюють в замовленнi на її поставку. 1.3 Обов'язковi положення вимоги викладенi в 4.1.2 4.3.2 6.4.1 6.5 6.7 7.2 7.3.2 8.1 10.4. 1.3.1 Рекомендацiї викладенi в роздiлах 4-9 стають обов'- язковими для розроблення конкретної продукцiї згiдно з умовами технiчного завдання. 1.3.2. Рекомендацiї викладенi в роздiлi 10 використовуються виготовлювачем для розроблення системи якостi продукцiї. 2 Нормативнi посилання В стандартi є посилання на такi нормативнi документи з стандарти- зацiї: ГОСТ 2.105-79 |Единая система конструкторской документации. Общие |требования к текстовым документам ---------------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.0-93 |Державна система стандартизацiї України. Основнi |положення ---------------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.3-93 |Державна система стандартизацiї України. Порядок |розроблення побудови викладу оформлення |узгодження затвердження позначення та реєстрацiї |технiчних умов ---------------------------------------------------------------------- ДСТУ 2391-94 |Система технологiчної документацiї. Термiни та |визначення ---------------------------------------------------------------------- ДСТУ 2960-94 |Органiзацiя промислового виробництва. Основнi |поняття. Термiни та визначення ---------------------------------------------------------------------- ДСТУ 3021-95 |Випробування i контроль якостi продукцiї. Термiни та |визначення ---------------------------------------------------------------------- Р 50-026-94 |Система сертифiкацiї УкрСЕПРО Вибiр номенклатури |показникiв якi пiдлягають обов'язковому включенню до |нормативних документiв для забезпечення безпеки |продукцiї - Рекомендацiї / Держстандарт. В стандартi також є посилання на такi комплекси мiждержавних стандартiв: 2 - "Единая система конструкторской документации"; З - "Единая система технологической документации"; А.2.4 21 - "Система проектної документацiї для будiвництва"; 40 - "Система качества". 3 Визначення В стандартi використанi загальнотехнiчнi термiни визначення яких наведенi в додатку Б. 4 Загальнi положення 4.1 Продукцiю розроблюють за реальної або очiкуваної в нiй потребi. 4.1.1 Потребу в продукцiї а також необхiдний рiвень її якостi з врахуванням технiко-економiчних показникiв в загальному випадку визначають за результатами вивчення попиту умов використання i ринку продукцiї. Розробленню продукцiї може також передувати науково-дослiдна робота. 4.1.2 Пiд час розроблення продукцiї необхiдно враховувати вимоги чинних нормативних актiв державних будiвельних норм i стандартiв а також правил державного нагляду за безпекою санiтарною екологiчною протипожежною тощо . 4.2 Продукцiю розробляють на замовлення зацiкавленої сторони оформлене договором далi пiд ним розумiють також контракт або iнший документ чи з iнiцiативи розробника: а в загальному випадку - у виглядi окремої роботи; б як складову частину розроблення будiвельного об'єкта будiвлi або споруди . Це стосується переважно виробiв. 4.3 Суб'єктами розроблення виробництва i споживання продукцiї можуть бути юридичнi органiзацiя пiдприємство i фiзичнi особи. 4.3.1 Функцiї замовника розроблення може виконувати: а споживач продукцiї або особа яка представляє його iнтереси; б виготовлювач який передбачає збут продукцiї за замовленою ним документацiєю; в розробник кiнцевої продукцiї за 4.2 6 ; г розробник який фiнансує розроблення. Замовник є власником майнової частини авторського права на документацiю i може передати це право iншiй особi. 4.3.2 Розробник i виготовлювач повиннi мати офiцiйний дозвiл лiцензiю на виконання вiдповiдної роботи якщо це передбачено вiдповiдним нормативним актом. 4.3.3 Взаємовiдносини мiж замовником розробником i виготовлювачем продукцiї обумовлюються договором. 4.4 В загальному випадку розроблення продукцiї включає такi етапи: 1 - складання технiчного завдання; 2 - розроблення технiчної документацiї; З - виготовлення i випробування дослiдних зразкiв продукцiї; 4 - приймання результатiв розроблення; 5 -дослiдне використання продукцiї в будiвництвi. Згiдно з технiчним завданням на конкретне розроблення окремi етапи можуть не виконуватися. 4.5 Порядок постановки продукцiї на серiйне виробництво викладено в роздiлi 10. 5 Технiчне завдання 5.1 Технiчне завдання є основним вихiдним документом для розроблення продукцiї. 5.1.1 Пiд технiчним завданням розумiють також документ що його замiнює. За погодженням замовника i розробника таким документом може бути контракт протокол ескiз тощо. 5.1.2 Технiчне завдання може не складатися у випадку передбаче- ному в 4.2.6 у цьому випадку продукцiю розроблюють згiдно з технiчним завданням на розроблення проекту будiвельного об'єкта . 5.1.3 Конкретний змiст технiчного завдання а також порядок його розроблення затвердження i змiни визначають замовник i розробник. 5.1.4 Рекомендацiї щодо складання технiчного завдання наведенi в додатку В. 5.2 Складання технiчного завдання доручають розробнику. 5.2.1 До складання i узгодження технiчного завдання зацiкавлена сторона може залучати споживача виготовлювача головну за видом продукцiї зовнiшньоторгову будiвельну чи монтажну органiзацiї тощо. 5.2.2 Для пiдтвердження окремих вимог до продукцiї та її безпечностi технiчне завдання може бути поданим на експертизу. Рiшення щодо одержаного висновку приймає замовник за участю роз- робника. 5.2.3 Технiчне завдання затверджує замовник або за його доручен- ням iнша особа. 5.3 Оригiнал технiчного завдання засвiдчений справжнiми пiдписа- ми зберiгає i супроводжує розробник. 6 Документацiя 6.1 Технiчна документацiя призначена для виготовлення i викорис- тання продукцiї. Як правило документацiю розроблюють на основi результатiв дослiджень розрахункiв та в разi необхiдностi випробувань експери- ментальних зразкiв макетiв моделей i оформлюють за правилами вста- новленими стандартами. 6.2 До складу технiчної документацiї в загальному випадку включають: - технологiчну документацiю; - робочi креслення конструкторська документацiя ; - технiчнi умови їх розроблюють в разi вiдсутностi стандарту такого виду на вiдповiдну групу продукцiї ; - iнструкцiю з використання продукцiї; - програму i методiку приймальних випробувань дослiдних зразкiв. 6.2.1.Необхiднi правила креслення вимоги i подiбнi положення розподiляють мiж окремими документами з урахуванням умов їх використання без дублювання i згiдно з подальшими рекомендацiями. 6.2.2 В разi потреби передбачають використання контрольного зразка згiдно з додатком Г. 6.2.3 Документацiю на нестандартне обладнання потрiбне для виготовлення продукцiї розроблюють за окремим технiчним завданням. 6.3 Технологiчна документацiя призначена для забезпечення ефективного виробництва продукцiї. Ця документацiя є основною для виробництва будiвельного матерiалу. 6.3.1 Технологiчну документацiю доцiльно розробляти iз застосу- ванням положень стандартiв "Единой системы технологической документации". 6.3.2 В технологiчнiй документацiї встановлюють: - рецептуру матерiалу; - вимоги до сировини i обладнання; - карти технологiчних процесiв i контролю; - правила безпеки виробництва безпека працi санiтарна про- типожежна екологiчна тощо ; - витрати ресурсiв на виготовлення одиницi продукцiї. 6.3.3 Розроблення технологiчної документацiї на виготовлення виробiв доцiльно доручати їх виготовлювачу. 6.4 Робочi креслення визначають конструктивне рiшення поштучної продукцiї. Ця документацiя є основною для виробництва будiвельного виробу. 6.4.1 Робочi креслення слiд розробляти згiдно з положеннями стандартiв "Системи проектної документацiї для будiвництва" та "Единой системы конструкторской документации". В них необхiдно враховувати вимоги сумiсностi та взаємозамiнностi продукцiї. 6.4.2 В робочих кресленнях встановлюють: - номенклатуру i умовнi позначення виробiв; - форму i розмiри екземпляра продукцiї; - стан i захист його поверхнi; - вимоги до матерiалiв i комплектуючих деталей якi використо- вують для виготовлення виробу їх кiлькiсть; - правила випробувань зразкiв виробiв якщо вони не встановле- нi в технiчних умовах ; - вказiвки щодо транспортування i зберiгання виробiв. 6.4.3 В робочих кресленнях унiфiкованих конструкцiйних виробiв наводять вказiвки щодо їх застосування в проектi конкретного об'єкта. 6.4.4 Розроблення деталювальних робочих креслень металевих конструкцiйних виробiв КМД доцiльно доручати їх виготовлювачу. 6.5 Технiчнi умови слiд розробляти за вимогами ДСТУ 1.3. В технiчних умовах на продукцiю призначену для дослiдного використання в будiвництвi див. роздiл 9 необхiдно обмежити обсяг цiєї продукцiї. 6.6 Iнструкцiю з використання продукцiї розробляють в разi вiдсутностi iншої документацiї яка встановлює такi положення. 6.7 Небезпечнiсть продукцiї за технiчними умовами i її вироб- ництва за 6.3.2 а також характеристики небезпеки її вид чинники i джерела згiдно з номенклатурою за Р 50-026 необхiдно обгрунтувати. 6.8 Необхiднiсть виготовлення дослiдних зразкiв i їх випробувань визначає розробник. 6.8.1 В програмi i методицi випробувань дослiдних зразкiв вста- новлюють: - мету перевiрки; - порядок вiдбирання зразкiв проб їх кiлькiсть методику випробувань i правила оцiнки одержаних результатiв в разi якщо вони вiдрiзняються вiд встановлених для виробничого контролю; - мiсце випробувань i перелiк їх учасникiв див. 7.4 ; - перелiк показникiв що пiдлягають документуванню. 6.8.2 Для типорозмiрного ряду однорiдної продукцiї приймальним випробуванням можуть пiддаватися лише типовi представники. 6.8.3 Припускається за умовами технiчного завдання або програми методики випробувань замiсть дослiдних використовувати результати випробування експериментальних зразкiв або поєднувати приймальнi i квалiфiкацiйнi див. 10.5 випробування. 6.9 Оригiнал комплекту технiчної документацiї засвiдчений справ- жнiми пiдписами зберiгає i супроводжує розробник. 6.10 Розробник передає результати розроблення замовнику або за вказiвкою останнього виготовлювачу продукцiї чи iншiй особi. Виготовлення i випробування зразкiв 7.1 Виготовлення i приймальнi випробування дослiдних зразкiв да- лi - зразкiв виконують для пiдтвердження вiдповiдностi розробленої продукцг вимогам технiчного завдання. З метою визначення можливостi подання зразкiв продукцiї на приймальн випробування за умовами технiчного завдання чи рiшенням розробника або виготовлювача можуть виконуватися попереднi випробування. 7.2 Зразки слiд виготовляти пiд наглядом розробника. 7.2.1 Пiд час виготовлення зразкiв виявляють помилки технiчної документацiї. 7.2.2 Вiдповiднiсть виготовлених зразкiв технiчнiй документацiї оформлюють актом додаток Д . 7.3 Приймальнi випробування далi в цьому роздiлi - випробування зразкiв органiзує розробник. 7.3.1 Згiдно з умовами технiчного завдання випробування виконують до або пiд час роботи приймальної комiсiї. 7.3.2 Випробування за показниками безпеки продукцiї повинна виконувати акредитована в системi УкрСЕПРО випробувальна лабораторiя. 7.4.У виготовленнi i випробуваннi зразкiв згiдно з програмою i методикою за 6.8.1 можуть брати участь замовник представники орга- нiв державного нагляду i iншi зацiкавленi особи. 7.5 Результати випробувань оформлюють протоколом додаток Д . 8 Приймання результатiв розроблення 8.1 Приймання результатiв розроблення продукцiї слiд доручати приймальнiй комiсiї якщо iнший порядок не передбачений технiчним завданням. 8.1.1 Приймальну комiсiю за поданням розробника призначає замовник своїм розпорядчим документом. 8.1.2 До складу комiсiї включають представникiв замовника роз- робника виготовлювача споживача органiв державного нагляду для небезпечної продукцiї та iнших зацiкавлених осiб за потребою . 8.1.3 Головою комiсiї призначають представника замовника. 8.1.4.В разi дослiдного використання продукцiї в будiвництвi див. роздiл 9 приймання результатiв розроблення виконують у двi стадiї - до i пiсля такого використання. 8.2 Розробник подає приймальнiй комiсiї на розгляд: - технiчне завдання на розроблення продукцiї роздiл 5 ; - технiчну документацiю роздiл 6 ; - результати приймальних випробувань зразкiв продукцiї роздiл 7 ; - технiчне завдання на дослiдне використання продукцiї в будiвництвi за 9.2 - в разi якщо воно передбачене. 8.2.1 За результатами розгляду поданих документiв приймальна комiсiя складає акт приймання результатiв розроблення в якому засвiдчує вiдповiднiсть розроблення технiчному завданню i приймає рiшення: а в разi якщо дослiдне використання продукцiї в будiвництвi не передбачене - про можливiсть постановки продукцiї на серiйне вироб- ництво або затвердження унiфiкованих рiшень коли вони були об'єктом розроблення ; б про погодження документацiї i органiзацiю дослiдного викорис- тання продукцiї в будiвництвi згiдно з вказiвками роздiлу 9. 8.2.2 Пiсля закiнчення дослiдного використання продукцiї в будiв- нiцтвi розробник подає на розгляд комiсiї: - технiчне завдання передбачене 9.2; - результати використання. В разi позитивних результатiв використання комiсiя приймає рiшення згiдно з 8.2.1 а. 8.2.3 Додатково в разi потреби комiсiя може також прийняти рiшення про доцiльнiсть розроблення за окремим завданням стандарту технiчних умов на групу продукцiї та або унiфiкованих технiчних рiшень. 8.2.4 В разi виявлення незначних недолiкiв розроблення їх виправ- ляють пiд час роботи комiсiї. Малозначнi дефекти виготовлення продукцiї можуть бути зазначенi в актi для їх запобiгання пiд час освоєння виробництва. 8.3 Остаточний акт за 8.2.1 а або 8.2.2 затверджений головою комiсiї додаток Д означає: - завершення розроблення продукцiї; - припинення дiї технiчного завдання та технiчних умов на дослiдну продукцiю; - узгодження особами представленими в комiсiї всiх розглянутих нею документiв. 8.4 Оригiнал акту засвiдчений справжнiми пiдписами зберiгає розробник. Вiн надає копiї акту членам комiсiї а також виготовлювачу якщо вiн не був членом комiсiї. 8.5 Пiсля затвердження акту замовник або за його дорученням розробник затверджує робочi креслення. 8.6 В разi невiдповiдностi результатiв розроблення виготовлення або дослiдного використання продукцiї в будiвництвi технiчному завданню приймальна комiсiя складає протокол додаток Д в якому наводить одержанi результати i приймає рiшення щодо завершення розроблення продукцiї або його припинення. 9 Дослiдне використання продукцiї 9.1 Дослiдне використання продукцiї в будiвництвi виконують в то- му разi якщо без цього неможливо оцiнити її споживчi властивостi чи та безпечнiсть i передбачають в технiчному завданнi на її розроб- лення. 9.2 Дослiдне використання виконують за окремим технiчним завдан- ням. 9.2.1 В технiчному завданнi потрiбно зазначити пiдставу для проведення дослiдного використання i встановити: - мету такого використання характеристики продукцiї що пiдлягають виробничiй перевiрцi; - програму перевiрки i правила оцiнки одержаних результатiв; - будiвельний об'єкт обсяг використовуваної продукцiї термi- ни виконання робiт виконавцiв; - порядок нагляду за таким використанням; - форму подання його результатiв. 9.2.2 Технiчне завдання затверджує замовник або за його дорученням розробник продукцiї на основi рiшення приймальної комiсiї за 8.2.1 б. 9.3 Результати дослiдного використання розробник подає приймальнiй комiсiї згiдно з 8.2.2. 10 Постановка продукцiї на серiйне виробництво 10.1.Постановку продукцiї на серiйне виробництво виконують в такiй послiдовностi: 1 - прийняття рiшення про виробництво; 2 - пiдготування виробництва; З - освоєння виробництва; 4 - початок серiйного виробництва за наявною документацiєю. 10.2.Рiшення про виробництво приймає керiвництво пiдприємства- виготовлювача на основi наявностi замовлення на постачання продукцiї або передбачуваної потреби в нiй. Одночасно виготовлювач: - визначає свої взаємини з розробником щодо порядку i умов одержання комплекту документацiї на виготовлення продукцiї а також в разi потреби залучення розробника до пiдготу- вання i освоєння її виробництва; - органiзує розроблення i впровадження вiдповiдної моделi якостi за вказiвками стандартiв "Систем качества". 10.3 Пiдготування виробництва включає створення технологiчного оснащення i освоєння технологiчного процесу. За погодженням з розробником пiдготування виробництва може розпочинатися одночасно з розробленням продукцiї. 10.4 Пiд час освоєння виробництва виготовлювач повинен вiдпрацювати технологiчний процес пiдготувати виробничий персонал до виготовлення продукцiї з стабiльними властивостями та у встановленому обсязi а також провести квалiфiкацiйнi випробування далi в цьому роздiлi - випробування зразкiв продукцiї i в разi потреби подати продукцiю на сертифiкацiю за вказiвками нормативних документiв системи УкрСЕПРО. 10.5 Випробування виконують на установчiй серiї першiй промисло- вiй партiї продукцiї. Вони мають на метi пiдтвердити що вiдхилення основних параметрiв продукцiї пов'язанi з технологiєю не виходять за встановленi документацiєю межi. 10.5.1.Номенклатуру контрольованих показникiв кiлькiсть зразкiв для випробувань умови методи i засоби випробувань приймають за стандартом на вiдповiдну групу продукцiї або за технiчними умовами. 10.5.2 В разi освоєння виробництва типорозмiрного ряду однорiд- ної продукцiї випробуванням пiддають її представника. 10.5.3 Результати випробувань оформляють актом додаток Д . Оригiнал акта засвiдчений справжнiми пiдписами зберiгає виготовлювач. 10.6 В разi позитивних результатiв випробувань освоєння виробництва продукцiї вважають закiнченим. Пiсля цього дозволяється серiйне виробництво продукцiї за розробленою документацiєю. 10.7 Технологiчну документацiю затверджує виготовлювач. 10.8 В разi негативних результатiв випробувань виготовлювач iз залученнням в разi потреби розробника має усунути виявленi недолiки до одержання позитивних результатiв повторних випробувань. 10.9.Продукцiя виготовлена в процесi освоєння виробництва може бути використана за призначенням лише з дозволу розробника i згоди споживача. Додаток А довiдковий Перелiк продукцiї на яку поширюється стандарт А.1 Перелiк видiв продукцiї подано у виглядi основних класифiкацiйних груп за її призначенням. А.2 Будiвельнi матерiали: - конструкцiйнi; - водо- тепло- i звукоiзоляцiйнi та покрiвельнi; - опоряджувальнi i обличкувальнi; - в'яжучi i хiмiчнi добавки; - заповнювачi для бетонних i розчинних сумiшей; - дорожнi. А.3 Будiвельнi вироби з рiзних матерiалiв; - конструкцiйнi включаючи об'ємнi блоки та секцiї що складаються ; - заповнення вiконних i дверних прорiзiв; - елементи санiтарного i iнженерного обладнання галузевого застосування; - замковi i залiзнi; - арматурнi i закладнi вироби для залiзобетонних виробiв i конструкцiй; - iнвентарна опалубка для виготовлення виробiв i зведення конструкцiй з бетону; - риштування виробнича оснастка i ручний iнструмент. А.4 Стандарт не поширюється на продукцiю iнших галузей економiки яку використовують в будiвництвi металопрокат фарби полiмернi ком- позицiї технологiчне обладнання тощо . Додаток Б обов'язковий Загальнотехнiчнi термiни Б.1 Продукцiя - предмет працi що пройшов усi стадiї виробничого процесу на даному пiдприємствi та придатний для безпосереднього споживання чи подальшого використання в сферi виробництва. - ДСТУ 2960. Б.2 Матерiал - певний предмет працi який використовують для виготовлення виробу. - ДСТУ 2391. Функцiональна ознака: пiд час використання матерiал витрачають iз змiненням його форми складу або стану. Кiлькiсть матерiалу визначають за допомогою безперервних величин маса об'єм площа довжина або великої кiлькостi екземплярiв тис. млн. штук . Б.2 Вирiб - одиниця промислової продукцiї кiлькiсть якої обчислюють в штуках екземплярах . - ДСТУ 2391. Функцiональна ознака: вирiб використовують без роздiлення на частини чи змiни його форми складу або стану. В процесi використання вирiб зношується тобто витрачає свiй ресурс. Б.4 Розроблення продукцiї - процес створення зразкiв та або технiчної документацiї необхiдних для органiзацiї промислового виробництва продукцiї. Б.5 Постановка продукцiї на серiйне виробництво - сукупнiсть за- ходiв з технологiчного та органiзацiйного пiдготовлення та запуску у виробництво нової для даного пiдприємства або модернiзованої продукцiї. - ДСТУ 2960. Б.6 Виробництво промислове - сукупнiсть органiзованих у систе- му виробничих процесiв створення з предметiв працi за допомогою засобiв працi промислової продукцiї певного призначення. - ДСТУ 2960. Виробництво включає також процеси контролю процедуру приймання продукцiї та документування її якостi. Його характеризують регулярнiсть стабiльнiсть та обсяг продукцiї що випускається. Б.7 Серiйне виробництво - тип виробництва що характеризується одночасним виготовленням на пiдприємствi обмеженої номенклатури однорiдної продукцiї випуск якої перiодично повторюється протягом тривалого часу. - ДСТУ 2960. Б.8 Одиничне виробництво - тип виробництва що характеризується невеликим обсягом випуску однакової продукцiї повторне виготовлення якої як правило не передбачається. - ДСТУ 2960. Б.9 Партiя продукцiї - сукупнiсть одиниць однорiдної продукцiї виготовленої пiдприємством протягом обмеженого часу за однiєю документацiєю з матерiалiв одного виду i якостi в однакових технологiчних умовах. Дослiдною вважають партiю продукцiї призначену для приймальних випробувань роздiл 7 або дослiдного використання роздiл 9 . Б.10 Випробування - експериментальне визначення кiлькiсних та або якiсних характеристик властивостей об'єкта випробувань як результату дiї на нього пiд час його функцiювання при моделюваннi об'єкта та чи впливiв. - ДСТУ 3021. Б.11 Контрольне випробування - випробування що проводиться для контролю якостi об'єкта. -ДСТУ 3021. Таке випробування може бути попереднiм приймальним квалiфiка- цiйним перiодичним типовим та сертифiкацiйним їх визначення за тим самим стандартом . Б.12 Зразок продукцiїодиниця конкретної продукцiї проба екземп- ляр яку використовують як представника цiєї продукцiї пiд час до- слiдження контролю або оцiнювання. Конкретна одиниця продукцiї стає зразком лише якщо її використовують за представника продукцiї. Зразок продукцiї може бути експериментальним його використовують переважно для науководослiдної роботи дослiдним роздiл 7 та контрольним його використовують для виробничого та iнспекцiйного контролю . Б.13 Типорозмiр продукцiї - сукупнiсть одиниць продукцiї одного виду з однаковим чисельним значенням головного параметра. Головним звичайно вважають геометричний параметр лiнiйний об'ємний площа перерiзу . Для матерiалу таким параметром може бути й iнша характеристика. Приклади типорозмiру: заповнювач фракцiї 10-20 мм; залiзобетоннi вироби що виготовляють в однiй опалубочнiи формi. Б.14 Типорозмiрнчй ряд - сукупнiсть одиниць продукцiї одного виду що вiдрiзняються одна вiд одної чисельним значенням головного параметра за Б.13 . Приклади типорозмiрного ряду: портландськi цементи рiзних марок; стiновi панелi заввишки 0 6-1 2-1 8 м. Б.15 Однорiдна продукцiя - продукцiя яку виготовляють за однiєю документацiєю в однакових технологiчних умовах. Б.16 Унiфiкацiя - вибiр оптимальної кiлькостi рiзновидiв продук- цiї процесiв послуг значень їх параметрiв i розмiрiв. - ДСТУ 1.0. Безпосереднi результати унiфiкацiї оформляють у виглядi: альбому унiфiкованих типових конструкцiй виробiв; стандартiв типiв парамет- рiв та розмiрiв марок i сортаменту; документацiї унiфiкованих типо- вих технологiчних процесiв тощо. Б.17 Сумiснiсть - придатнiсть продукцiї процесiв послуг до спiльного використання що не викликає небажаних взаємодiй за заданих умов для виконання встановлених вимог. - ДСТУ 1.0. Б.18 Взаємозамiннiсть - придатнiсть одного виробу процесу пос- луги для використання замiсть iншого виробу процесу послуги з ме- тою виконання одних i тих самих вимог. - ДСТУ 1.0. Б.19 Безпека - вiдсутнiсть неприпустимого ризику пов'язаного з можливiстю завдання будь-якої шкоди. -ДСТУ 1.0. Тут маэться на увазi безпека для життя здоров'я i майна грома- дян для навколишнього природного середовища. Класифiкацiя видiв не- безпеки продукцiї та номенклатура показникiв її безпеки встановленi Р 50-026. Додаток В рекомендований Технiчне завдання на розроблення продукцiї Викладення i оформлення технiчного завдання рекомендується за ГОСТ 2.105. В технiчне завдання доцiльно включати наведенi нижче роздiли i положення змiст яких в разi потреби розкрито у вiдповiдних роздiлах цього стандарту. 1.Назва i галузь використання продукцiї. - Назва продукцiї яка буде використовуватися в документацiї. Загальна характеристика галузi використання продукцiї. 2. Пiдстава розроблення. - В разi: а планового розроблення - назва плану програми реквiзити до- кумента яким його затверджено позицiя шифр завдання його назва якщо вона не збiгається з назвою продукцiї наведеною в роздiлi 1 ; б розроблення для певного об'єкта за 4.2 б якщо складається окреме технiчне завдання - реквiзити технiчного завдання на розроб- лення об'єкта; в позапланового розроблення - вiдомостi про суб'єкта що iнiцiю- вав розроблення. 3. Суб'єкти виконання завдання. - Вiдомостi назви про замовника розробника а також якщо вони вiдомi виготовлювача випробовувальну лабораторiю споживача дослiдної партiї продукцiї спiввиконавцiв окремих робiт. 4. Мета розроблення. - Створення продукцiї: а нової або вдосконаленої розширення iснуючого асортименту; б унiфiкованої за Б.16 для багаторазового використання або iн- дивiдуальної для конкретного об'єкта замовника ; в для постачання в межах України або також за кордон в якi кра- їни . 5. Джерела розроблення. - Посилання на назви iндекси докумен- тiв якi потрiбно використати пiд час розроблення бо вони: а мiстять обгрунтування доцiльностi розроблення i або спожив- чих характеристик продукцiї звiти про результати робiт за 4.1.1 тощо ; б встановлюють вимоги до продукцiї за 4.1.2 . 6. Вимоги. - Перелiк формулювання i значення вимог показникiв якостi яким повинна вiдповiдати розроблювана продукцiя. Враховується порiвняльна ефективнiсть виробництва i використання продукцiї за витратами ресурсiв трудових матерiальних енергетичних i в разi можливостi за вартiстю. 7. Календарний план. - Його доцiльно складати в формi таблицi що мiстить такi графи з конкретизацiєю для кожного етапу : 1 - Етапи розроблення - змiст основних етапiв що встановленi цим стандартом а також в разi потреби додатковi роботи наприклад роз- роблення технiчних рiшень унiфiкованих виробiв проведення експертизи документацiї патентнi дослiдження тощо ; 2 - Виконавцi - назви суб'єктiв що виконують роботи за етапом; 3 - Термiн закiнчення роботи; 4 - Результати роботи; 5 - Вартiсть роботи. Примiтка. В разi великого обсягу календарний план може бути перенесений в додаток. 8. Перелiк розроблюваних документiв. 9. Порядок приймання i затвердження результатiв розроблення. 10. Додатковi вказiвки. - В залежностi вiд особливостей розроблення. Додаток Г рекомендований Контрольний зразок Г.1 Контрольним зразком зразком-еталоном вважають готову одини- цю продукцiї яку затверджено як представника цiєї продукцiї для звiряння з ним випущеної продукцiї за зовнiшнiм видом та iншими ознаками що визначаються органолептичними за допомогою органiв вiд- чуттiв методами наприклад кольоровий цемент - за кольором лiнолеум - за малюнком стiнова панель з декоративною поверхнею - за зовнiшнiм видом. Г.2 За контрольний затверджують зразок з дослiдної або установоч- ної партiї продукцiї - в залежностi вiд готовностi виробництва вiдтворювати продукцiю iдентичну цьому зразку. Г.3 В разi випуску продукцiї рiзних кольорових або фактурних рiшень контрольний зразок може бути одним з таких рiшень з доданням до нього комплекту всiх передбачених зразкiв матерiалу або опоряджуваль- ного покриття. Г.4 Iндивiдуальну упаковку яка має самостiйне рекламне значення затверджують разом з контрольним зразком. Г.5 На контрольний зразок наносять напис що мiстить вiдомостi про продукцiю її виготовлювача та затвердження цього зразка. Якщо напис неможливо зробити на зразку його розмiщують на ярлику який закрiплюють до зразка. Г.6 Контрольний зразок супроводжують технiчним описом що мiстить вiдомостi про продукцiю її виготовлювача вiдтворюванi властивостi а також припустимi дефекти та пошкодження. Цей документ затверджує замовник або розробник. Г.7 Термiн дiї контрольного зразка не встановлюють за винятком випадку коли властивостi продукцiї не можуть тривало зберiгатися . Г.8 Контрольний зразок зберiгається у виготовлювача на протязi всього часу виготовлення продукцiї та дiї гарантiї на останню її партiю. Г.9 Для забезпечення контролю продукцiї у виробничому процесi а також для вхiдного контролю у споживача можуть використовуватися робочi контрольнi зразки що є копiями основного контрольного зразка або його частини. Вiрнiсть копiї пiдтверджує служба контролю виробника. В разi розбiжностi остаточне рiшення приймають за допомогою основного контрольного зразка. Додаток Д рекомендований Форми документiв Д.1 Акт до 7.2.2 АКТ виготовлення дослiдних зразкiв Представники виготовлювача Посада назва пiдприємства iнiцiали прiзвище i розробника ?????????????????????????????????склали цей акт про таке Те саме 1. В перiод на згаданому пiдприємствi виготовлено Дати дослiдну партiю дослiднi зразки Назва продукцiї 2. Продукцiю виготовлено згiдно з технiчною документацiєю Вид технологiчна робочi креслення i позначення документацiї 3.Пiд час виготовлення допущенi такi вiдхилення вiд документацiї: Перелiк причини 4. Продукцiя вiдповiдає вимогам нормативного документа за винятком: Позначення Перелiк 5. За результатами виготовлення дослiдної продукцiї рекомендоване доопрацювання технiчної норматiвної документацiї: Конкретнi пропозицiї 6. Зразки продукцiї в кiлькостi вiдiбранi i замаркованi згiдно з вказiвками Марки Назва документа 7. Цей акт слiд вважати паспортом на зразки за позицiєю 6. 8. Додатки: копiї паспортiв та результати випробувань застосова- них для виготовлення матерiалiв и комплектуючих виробiв. Пiдписи Примiтки: 1. Вiд виготовлювача акт складають особи вiдповiдальнi за якiсть продукцiї. 2. Окремi позицiї акта можуть бути виключенi або доданi за потребою. 3. Пiдписання акта представником розробника є його згодою на по- дання зразкiв до приймальних випробувань. Д.2 Протокол до 7.5 ПРОТОКОЛ приймальних випробувань дослiдних зразкiв Назва продукцiї Комiсiя в складi представникiв замовника розробника випробувальної лабораторiї тощо Посада назва организацiї пiдприємства iнiцiали прiзвище склала цей протокол про таке. 1. Згадана лабораторiя має акредитацiю лiцензiю Реквiзити 2. Комiсiя на базi цiєї лабораторiї в перiод Дати згiдно з Iндекс i назва програми i методики за 6.8.1 провела приймальнi випробування зразкiв продукцiї поданої згiдно з актом що додається. 3. В результатi комiсiя визначила: Висновки щодо вiдповiдностi невiдповiдностi зразкiв документацiї 4. Комiсiя вирiшила: Подати документацiю до приймальної комiсiї доопрацювати документацiю провести додатковi випробування тощо Пiдписи членiв комiсiї Д.3 Акт до 8.2.1 Затверджую: Голова комiсiї Особистий Розшифрування пiдпис пiдпису Печатка органiзацiї АКТ ПРИЙМАННЯ результатiв розроблення Назва продукцiї Мiсце Дати роботи Комiсiя призначена Реквiзити розпорядчого документа в складi голови комiсiї - представника замовника Посада назва органiзацiї iнiцiали прiзвище та членiв комiсiї Те саме здiйснила приймання результатiв розроблення зазначеної вище продукцiї. Комiсiї були поданi: Варiант 1 -документи за 8.2 Варiант 2 - документи за 8.2.2 На основi вивчення поданої документацiї комiсiя вирiшила: 1. Розроблення дослiдне використання виконане згiдно з технiч- ним завданням. 2. Рекомендувати вiдповiдний варiант за 8.2.1 3. Додатковi зауваження за 8.2.3 та 8.2.4 4. Розроблення вважати закiнченим в разi передбаченому 8.2.1 а або 8.2.2 / Дозволити дослiдне використання продукцiї в будiвництвi в разi передбаченому 8.2.1 б . 5. В разi потреби зобов'язати виготовлювача перед виготовленням установчої партiї виправити недолiки: Перелiк Пiдписи членiв комiсiї Д.4 Протокол до 8.6 Затверджую: Голова комiсiї Особистий Розшифрування пiдпис пiдпису Печатка органiзацiї ПРОТОКОЛ Мiсце Дати роботи Комiсiя призначена Реквiзити розпорядчого документа в складi голови комiсiї - представника замовника Посада назва органiзацiї iнiцiали прiзвище та членiв комiсiї з метою приймання результатiв розроблення Назва продукцiї розглянула поданi матерiали i вирiшила: 1. Результати розроблення дослiдного використання в будiвництвi не вiдповiдають вимогам технiчного завдання в частинi: Перелiк невiдповiдностей що обгрунтовують рiшення 2. Рекомендувати: Перелiк заходiв потрiбних для завершення розроблення iз зазначенням виконавцiв i термiну реалiзацiї або пропозицiї щодо припинення розроблення Пiдписи членiв комiсiї Д.5 Акт до 10.5.3 Затверджую: Голова комiсiї Особистий Розшифрування пiдпис пiдпису Печатка органiзацiї АКТ квалiфiкацiйних випробувань Назва продукцiї виготовленої Назва пiдприємства Мiсце Дати роботи Комiсiя призначена Реквiзити розпорядчого документа в складі Посади iнiцiали i призвиша членiв комiсiї виконала випробуваняня зазначеної вище продукцiї. Установочна партiя зазначеної продукцiї в кiлькостi Обсяг виготовлена за документацiєю Посилання на технiчну i нормативну документацiю в перiод з по документацiю Дата Дата Комiсiя перевiрила цю продукцiю виконала випробування дослiдних зразкiв проб згiдно з??????????????????????????????i встановила що iндекс нормативного документа продукцiя в цiлому вiдповiдає вимогам поiменованої вище документацiї. Пiд час перевiрки установочної партiї виявленi такi дефекти продукцiї якi потрiбно усунути: Перелiк незначних дефектiв з рекомендацiями щодо їх усунення Пiсля усунення зазначених дефектiв освоєння виробництва зазначеної продукцiї слiд вважати закiнченим. Пiдписи членiв комiсiї УДК 65.012:006.354 Група Ж01 Ключовi слова: розроблення i постановка на виробництво будiвельних матерiалiв i виробiв технiчне завдання документацiя випробування i дослiдне використання.