ДБН А.3.1-9-2000

ДБН А.3.1-9-2000 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Управління організація і технологія ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ЇХ УТРИМАННЯ ДБН А.3.1-9-2000 РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ м. Київ ; керівник теми к.т.н. Заблоцький Є.Й. інженери Москаленко И.М. Сівко О.В. ВНЕСЕНІ Відділом інноваційної політики нормування та ТА ПІДГОТОВЛЕНІ стандартизації Держбуду України ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом Держбуду України від 2000-10-13 № 229 і введені в дію 2001-04-01 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Управління організація і технологія ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом На заміну СНіП 3.01.09-84 захисних споруд цивільної оборони та їх утримання Наказом Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142 затверджена з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН А.3.1-9-2000 "Управління організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання". ТЕКСТ ЗМІНИ Вступна частина. Вилучити другий абзац. Пункт 1.1 викласти в новій редакції: "1.1 Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1 4 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів далі Порядок ". Розділ 2. Назву розділу викласти в новій редакції: "2 Прийняття в експлуатацію об'єктів" Пункт 2.5 викласти в новій редакції: "2.5 Робочі комісії призначаються рішенням наказом постановою замовника забудовника який встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок та тривалість їх роботи. Головою робочої комісії призначається представник замовника. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі". Пункт 2.29 доповнити посиланням "та ДНАОП 0.00-1.32-01". Пункт 2.32 викласти в новій редакції: "2.32 Порядок призначення і функції державних приймальних комісій здійснюються згідно з 11 13 15 16 17 Порядку". Розділ 3 вилучити. Додаток А. Посилання на "ДБН А.3.1-3-94 Управління організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення" замінити на "Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243". Доповнити посиланням на "ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок". Додаток Г вилучити. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Вводная часть. Исключить второй абзац. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1 Законченные строительством защитные сооружения гражданской обороны вводятся в эксплуатацию с учётом требований 1 4 22 Порядка приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов далее - Порядок ". Раздел 2. Название раздела изложить в новой редакции: "2 Приёмка в эксплуатацию объектов" Пункт 2.5 изложить в новой редакции: "2.5 Рабочие комиссии назначаются решениям приказом постановлением заказчика застройщика который устанавливает по согласованию с генеральным подрядчиком порядок и продолжительность их работы. Председателем рабочей комиссии назначается представитель заказчика. Члены рабочей комиссии осуществляют свои полномочия бесплатно". Пункт 2.29 дополнить ссылкой "и ДНАОП 0.00-1.32-01". Пункт 2.32 изложить в новой редакции: "2.32 Порядок назначения и функции государственных приёмочных комиссий осуществляются в соответствии с 11 13 15 16 17 Порядка". Раздел 3 исключить. Приложение А. Ссылку на "ДБН А.3.1-3-94 Управление организация и технология. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" заменить на "Порядок приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов утверждённый постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 г. № 1243". Дополнить ссылкой на "ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных устанонок". Приложение Г исключить. Дані норми встановлюють порядок основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони сховищ протирадіаційних укриттів і їх утримання незалежно від їх форм власності і поширюються на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переозброєння і капітальний ремонт об'єктів будівництва їх окремих черг пускових комплексів. У цих нормах вживаються терміни визначення до яких наведене у додатку 1 ДБН А.3.1-3-94. Перелік нормативних документів на які є посилання у даних нормах наведено у додатку А. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1.2 1.5 1.7 та 1.11 ДБН А.3.1-3-94. 1.2 Прийняттю в експлуатацію підлягають закінчені будівництвом захисні споруди: - вбудовані в будинки які входять до комплексу будівництва об'єктів виробничого або житлово-цивільного призначення а також передбачені у складі новозведених і реконструйованих рудників та шахт разом з основним об'єктом будівництва або його пусковим комплексом; - окремо розташовані а також захисні споруди обладнані в існуючих будинках спорудах і гірничих виробках діючих законсервованих і відпрацьованих рудників і шахт - відразу після закінчення будівництва. 2 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 2.1 Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації захисні споруди цивільної оборони як об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними приймальними комісіями. 2.2 Для пред'явлення розташованих окремо або вбудованих захисних споруд державним приймальним комісіям створюються робочі комісії призначені замовником забудовником які повинні перевірити: відповідність захисних споруд і змонтованого обладнання проектам; відповідність виконання будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм; результати індивідуальних випробувань та комплексного випробовування обладнання; готовність до експлуатації; вжиття заходів щодо забезпечення безпечних умов праці пожежної і радіаційної безпеки. 2.3 Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і обладнання оформляється відповідними актами додаток Б форми 1 2 3 які передаються на розгляд державній приймальній комісії. 2.4 Закінчені будівництвом окремо розташовані або вбудовані захисні споруди приміщення які входять до складу об'єктів виробничого і житлово-цивільного призначення за необхідності введення їх в експлуатацію в процесі будівництва приймаються робочими комісіями по мірі їх готовності з подальшим пред'явленням державним приймальним комісіям що приймають об'єкти в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією додаток Б форма 4 . 2.5 Порядок призначення робочих комісій встановлений у 2.5 ДБН А.3.1-3-94. 2.6 До складу робочої комісії включаються представники замовника забудовника генерального підрядника субпідрядних організацій експлуатуючої організації генерального проектувальника органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації органів державного ДБН А.3.1-9-2000 С.2 санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду державної екологічної інспекції державного нагляду за охороною праці. Головою робочої комісії призначається представник замовника забудовника . 2.7 Генеральний підрядник подає робочим комісіям таку документацію: - перелік організацій які беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників відповідальних за їх виконання; - комплект робочих креслень по яких здійснювалось будівництво об'єкта що приймається з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку; - документи що засвідчують якість матеріалів конструкцій і виробів які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт; - акти на приховані роботи і акти про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; -акти про випробування змонтованого обладнання; акти про випробування технологічних трубопроводів внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання каналізації і вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання каналізації теплопостачання та дренажних пристроїв; акти про ущільнення герметизацію вводів і випусків інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів; - акт перевірки герметичності сховища; - акт герметичності систем вентиляції і з'єднань; - акт випробовування вентиляційних систем; - акт про заміри аеродинамічного опору перемичок і параметрів природної тяги в гірничих виробках; - акт про випробування і комплексне випробовування захищеної дизельної електростанції далі - ДЕС сховища укриття ; - акт про випробування гідропневматичної ємкості; - акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж; - акти про випробування пристроїв телефонізації радіофікації сигналізації і автоматизації; - акти про випробування пристроїв пожежобезпеки вибухобезпеки блискавкозахисту; - акти радіаційного обстеження об'єкта; - акти про виконання протисейсмічних заходів передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах; - акти про виконання заходів при будівництві на територіях з просідаючими грунтами високим рівнем ґрунтових вод підземними виробками карстами; - журнали виконання робіт авторського нагляду при його проведенні матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва. 2.8 Робочі комісії окремо перевіряють: а при прийнятті в експлуатацію вбудованих і окремо розташованих захисних споруд: - стан огороджувальних конструкцій входів аварійних виходів захисно- герметичних дверей воріт ставень і їх відповідність класу захисту споруди дренажних систем і систем автоматичного пожежогасіння; - наявність і якість деталей та пристроїв призначених для закладання технологічних отворів при переведенні споруди на режим сховища укриття ; - справність противибухових пристроїв МЗС УЗС та ін. розширювальних камер засувок на трубопроводах герметичних клапанів на повітрозабірних і витяжних каналах клапанів надмірного тиску; - герметичність сховища; - кріплення обладнання і повітроводів; б при прийнятті в експлуатацію захисних споруд розташованих в гірничих виробках: - маршрути руху переховуваних від робочих місць до захисних споруд і їх захищеність від дії засобів ураження наявність захисних перемичок саморятівників пунктів перемкнення саморятівників покажчиків відстані і напрямку руху тощо ; - роботоздатність системи електропостачання захисних споруд з використанням акумуляторних батарей електровозів і систем їх автоматичного регулювання; - стан автономного джерела живлення; ДБН А.3.1-9-2000 С. З - стан шляхів евакуації переховуваних із захисної споруди; - роботоздатність електрозв'язку проводового мовлення і радіозв'язку а також засобів оповіщення цивільної оборони об'єкта. 2.9 Прийняття робочою комісією інженерно-технічного обладнання повинно закінчуватися перевіркою роботоздатності всіх систем споруди в сумісній комплексній роботі. Для захисної споруди розташованої в гірничій виробці повинні проводитись заміри кількості повітря що надходить в захисну споруду в режимі чистої вентиляції за рахунок природної тяги. Прийняття будівельних конструкцій 2.10 Перевірка стану огороджувальних конструкцій здійснюється зовшішнім оглядом при цьому виявляють: - відповідність проекту конструкцій стін покриття перегородок перемичок тамбурів-шлюзів тунелів шахт тамбурів і герметичних дверей воріт ставень ; - правильність виконання вводів у сховище укриття електричних кабелів кабелів зв'язку а також комунікацій водопостачання каналізації і теплопостачання; - відповідність проекту товщини підсипки грунту на покриття. 2.11 Система автоматичного пожежогасіння перевіряється на роботоздатність у відповідності з вимогами інструкції з її експлуатації. 2.12 Роботоздатність дренажної системи повинна перевірятись шляхом просвічування дренажних труб з одного колодязя до другого. При цьому на дзеркалі повинен бути видний чіткий контур дренажної труби і світла. 2.13 Випробування захисних властивостей споруди від затікання зовнішнього повітря повинно включати два етапи: а перший- випробування споруди на герметичність; б другий - випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встановлених проектом величин надмірного тиску підпору повітря. 2.14 Герметичність сховища перевіряється в такій послідовності: - закриваються всі вхідні двері ставні і люки стопоряться клапани надмірного тиску закриваються герметичні клапани і заглушки на повітроводах витяжних систем сифони заповнюються водою; - включається в роботу припливна система вентиляції відрегульована на задану проектом продуктивність і по продуктивності вентиляторів визначається кількість повітря що подається у сховище; - вимірюється підпір повітря в сховище тягонапороміром рідинним або іншим придатним для цього приладом. У всіх випадках заміряне значення підпору повинне бути не менше значення вказаного на графіку рис. 1 або величини підпору яка визначається за формулами: для сховищ із звичайною герметичністю в одиницях СІ 1 де ?Р - підпір повітря в сховищі Па; те саме в одиницях МКГСС де ?Р - підпір повітря в сховищі кг/м2 мм вод.ст. ; - для сховищ з підвищеною герметичністю в одиницях СІ 2 те саме в одиницях МКГСС де L - повітроподача припливної системи вентиляції м3/год; F - площа огорож по внутрішньому контуру герметизації м2. ДБН А.3.1-9-2000 С.4 1 - нормативна крива підпорів повітря в сховищах із звичайною герметичністю; 2 - те саме з підвищеною герметичністю Рисунок 1 - Графік для оцінки герметичності сховищ При величинах заміряного підпору повітря менше визначених за графіком або формулами 1 і 2 виявляються місця підвищеного витоку повітря за відхиленням полум'я свічки або за допомогою мильної плівки при цьому перевіряються притвори герметичних пристроїв дверей люків клапанів та ін. примикання коробок дверей і ставень до огороджувальних конструкцій ущільнювачі клинових засувів місця проходження через огороджувальні конструкції вводів комунікацій і встановлення інших закладних деталей стики збірних залізобетонних елементів. Після усунення виявлених нещільностей проводиться повторна перевірка герметичності сховища. Без доведення до потрібної герметичності сховище в експлуатацію не приймається. Герметичність перевіряється під час періодичних оглядів не рідше одного разу за квартал а також негайно після заповнення його людьми за сигналами цивільної оборони . Контроль за підпором повітря здійснюється за допомогою тягонапороміра сполученого з атмосферою водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм. Вивід труби від тягогонапороміра в атмосферу проводиться в зону в якій відсутній вплив потоків повітря при роботі систем вентиляції сховища. Тягонапоромір слід встановлювати у вентиляційній камері. 2.15 Надійність і зручність зачинення дверей надійність кріплення ущільнюючих прокладок щільність примикання двірних полотен до коробок і ступінь перекриття рухомими елементами перерізів повітроводів повинні перевірятися шляхом їх випробовування. 2.16 Випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встановлених величин надмірного тиску підпору повітря при режимах II і III повинно проводитись у такому порядку: - вмикаються система припливної вентиляції режиму II і система витяжної вентиляції при цьому відповідні герметичні клапани повинні бути відкриті а клапани перетікання - вільні. Величина підпору повітря в сховище повинна складати не менше 50 Па 5 мм вод.ст. ; - вмикається система підтриманя підпору повітря режиму III. Решта систем не працює при цьому повинні бути закриті всі герметичні клапани на витяжних системах застопорені в закритому положенні клапани надмірного тиску в тамбурах входів. Величина підпору повітря в сховищі має бути не менше 50 Па. Прийняття інженерно-технічного обладнання 2.17 Прийняття інженерно-технічного обладнання повинно проводитися після індивідуальних випробувань і комплексного випробовування що проводяться спеціалізованими організаціями. При прийнятті обладнання робочі комісії перевіряють: ДБН А.3.1-9-2000 С. 5 - правильність установлення вентиляторів протипилових фільтрів повітроохолоджувальних установок автономних кондиціонерів холодильних машин а також виготовлення і монтажу повітроводів; - правильність установлення спеціального обладнання - фільтрів-поглиначів передфільтрів фільтрів для очищення зовнішнього повітря від окису вуглецю ФГ-70 установок регенерації повітря герметичних клапанів клапанів надмірного тиску та противибухових пристроїв; - наявність пристроїв які фіксують положення вентиляційних запірних і регулюючих пристроїв та легкість керування цими пристроями; - роботу рухомих елементів противибухових пристроїв; - роботоздатність електронагрівачів і водних охолоджувачів; - завантаження гравійних охолоджувачів; - наявність приладів для вимірювання підпору повітря в сховищі і роботоздатність труби що з'єднує підпоромір з атмосферою; - стан фільтрів і регенеративних засобів; - кріплення обладнання і повітроводів; - наявність заземлення енергоспоживачів відмітку організації що виконувала перевірку; - зручність обслуговування обладнання; - роботоздатність витяжних повітроводів від акумуляторних шаф; - відповідність проектним даним продуктивності повного тиску напрямку обертання і числа обертів вентиляторів; - відповідність проекту витрат повітря що подається виводиться системами вентиляції в споруду із споруди та в кожне приміщення при всіх трьох режимах а також за режиму мирного часу і відповідність при цьому експлуатаційного підпору повітря нормативному; - герметичність колонок фільтрів-поглиначів і повітроводів що знаходяться під розрідженням до фільтрів-поглиначів; - надійність роботи герметичних клапанів особливо тих які при режимах II і III знаходяться під розрідженням; - ефективність роботи повітроохолоджуючих установок автономних кондиціонерів і холодильних машин; - відповідність проектним даним продуктивності насосних установок що подають воду до повітроохолоджуючих установок автономних кондиціонерів і холодильних машин; - роботу клапанів надмірного тиску; - відповідність проекту об'єму повітря що подається у вентильовані тамбури сховища і ДЕС ; - герметичність проточних баків запасу питної води; - зручність обертання рукоятки ручних вентиляторів обслуговуючою ланкою; - правильність виконання обв'язки баків трубами для забезпечення обміну води в усіх баках; - наявність актів на матеріали що застосовуються для пофарбування баків питної води; - зручність відкривання і щільність прилягання кришок отворів на фекальних резервуарах; - щільність резервуару для збору фекальних вод наявність можливості його очищення; - відповідність пофарбування обладнання вимогам стандартів які діють у промисловості та нормам техніки безпеки; - правильність виконання антикорозійного захисту обладнання повітроводів і трубопроводів. 2.18 Перевірка відповідності об'ємів повітря яке подається системами вентиляції при різних режимах проектним проводиться у відповідності з "Временной инструкцией по пуску наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях". 2.19 Герметичність системи вентиляції з фільтрами ФГ і колонками фільтрів-поглиначів фланцевих і зварних з'єднань повітроводів по яких проходить зовнішнє неочищене повітря від місць забору зовнішнього повітря до герметичних клапанів перевіряється з допомогою мильного розчину для чого; - закриваються всі герметичні двері і ставні на входах і в фільтровентиляційних камерах а також герметичний клапан на витяжній системі із санвузлів; - закриваються герметичні клапани на повітроподавальних системах крім герметичного клапана перед фільтрами-поглиначами і герметичні клапани на всіх витяжних системах крім клапана на системі яка відсмоктує повітря із приміщень що перевіряються; ДБН А.3.1-9-2000 С.6 - вмикається витяжний вентилятор який відсмоктує повітря із приміщення для переховуваних; - закриваються всі засувки вентилі і пробкові крани на трубопроводах водопроводу каналізації підпоромірної лінії вентиляції акумуляторних шаф і інших каналах які пересікають лінію герметизації чистої зони; - обмащуються мильним розчином всі фланцеві зварні та інші з'єднання. Мильні бульки які з'явились вказують на місця просочування повітря. Перевірку герметичності колонок фільтрів-поглиначів допускається проводити також з допомогою етилмеркаптану у відповідності з вимогами "Инструкции по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны". Місця порушення герметичності з'єднань повітроводів можна визначити за відхиленням полум'я свічки при працюючих припливних вентиляторах за винятком сховищ які розташовані в підземних гірничих виробках . Не допускаються до установлення і експлуатації фільтри-поглиначі з вм'ятинами та іншими пошкодженнями корпусів а також фільтри і регенеративні патрони з зафарбованими маркірувальними написами або пошкодженим заводським пофарбуванням. 2.20 При перевірці справності герметичного клапана необхідно в повітроводі перед закритим клапаном у напрямку руху повітря просвердлити отвір діаметром 6-8 мм закрити всі крім одного найближчого до клапана припливні отвори і включити в роботу систему вентиляції. Потім у просвердлений отвір прискнути пульверизатором 50-75 г нашатирного спирту. Відсутність запаху аміаку в найближчому припливному отворі за клапаном підтверджує герметичність клапана. Після проведення випробування отвір закладається. Справність клапана надмірного тиску в застопореному стані перевіряється шляхом просвічування його з боку тамбура в неосвітлене приміщення сховища. Клапан вважається герметичним якщо на неосвітленому боці по периметру прилягання тарелі до сідла світла не видно. 2.21 Перевірка холодильних машин і насосних установок проводиться у відповідності з "Инструкцией по испытанию и наладке систем кондиционирования воздуха". Продуктивність автономних кондиціонерів перевіряється за кількістю холоду і об'єму повітря. 2.22 При прийнятті гравійних охолоджувачів необхідно перевірити: - відповідність проекту об'єму і висоти засипки щебеню або гравію; - розміри щебеню або гравію 30-40 мм ; - відсутність у гравійному охолоджувачі сміття і органічних включень. 2.23 При прийнятті витяжних систем сховищ у яких передбачено димовидаляння з допомогою вентиляції повинна бути перевірена продуктивність останньої. 2.24 У тамбурі сховища який вентилюється повинна бути перевірена кратність повітрообміну при тривалості вентиляції 6 хв. Прийняття захищених дизельних електростанцій 2.25 При прийнятті захищених ДЕС генеральний підрядник представляє робочій комісії: - акт на монтаж обладнання систем технологічних трубопроводів електричної частини ДЕС; - акти випробування систем водопостачання вентиляції електрообладнання і автоматики; - проектно-технічну документацію на ДЕС і документацію на обладнання яке поставляється інструкції з експлуатації і паспорти на встановлене обладнання. 2.26 Робоча комісія при прийнятті змонтованого обладнання ДЕС перевіряє: - горизонтальність установлення дизель-генератора і вузла охолодження на фундаментах при цьому нахил повинен бути не більше 0 002 в поздовжньому і 0 003 в поперечному напрямках для дизель-генератора і не більше 0 005 у поздовжньому і поперечному напрямках для вузла охолодження; - відповідність проекту укладених кабелів для електричних мереж і наявність на них компенсаційних пристроїв; - наявність теплоізоляції викидної труби і компенсатора на ній; - наявність порогу в дверях приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів або наявність піддону під видатковим паливним баком при розташуванні його в машинному залі ДЕС; - наявність і справність системи автоматичного пожежогасіння; ДБН А.3.1-9-2000 С. 7 - наявність аварійних світильників в ДЕС; - наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід" світильників при вході розеток для переносних ламп. 2.27 В системах технологічних трубопроводів при прийнятті перевіряються: - відповідність матеріалів деталей вузлів арматури та іншого обладнання проекту; - наявність опор під трубопроводами. Розміщення опор повинно виключати передачу зусиль від трубопроводів на обладнання до якого вони приєднані; - запірна арматура на легкість її відкривання і закривання. Штурвали арматури повинні бути повернені в бік зручний для обслуговування; - відповідність виконання теплоізоляції вимогам проекту а також правильність установлення збірника конденсату і компенсатора. 2.28. При прийнятті дизеля на холостому ходу і під навантаженням перевіряються: - щільність з'єднання трубопроводів всіх систем і відсутність течі у вентилях насосах і ємкостях; - герметичність систем газовикиду і повітрозабору; - ручне керування дизель-генератора з місцевого пульта; - надійність зупинки агрегату стоп-пристроєм; - регулювання числа обертів; - температура води першого контуру охолодження і мастила; - робота систем подачі пального і мастила; - робота системи видалення тепла від вузла охолодження. 2.29 Прийняття електричної частини ДЕС слід проводити згідно з вимогами розділів 1-8 ПУЕ. 2.30 Для комплексного прийняття ДЕС після виконання вимог 2.27 і 2.28 необхідно: - провести операції з підготовки дизедь-генератора до запуску і закрити герметичні двері входу в ДЕС і в приміщення вузла охолодження дизеля; - ввімкнути аварійне освітлення ДЕС і вимкнути зовнішнє електропостачання; - провести запуск дизеля і вивести дизель-генератор на робочі оберти згідно з інструкцією з його експлуатації; - ввімкнути послідовно електроосвітлення вентиляцію водопровід і електрообладнання сховища. 2.31 При комплексному прийнятті ДЕС перевіряються: - робота дизель-генератора за 1-2 год в період прийняття технологічних систем споруди робочою комісією; - забезпечення електроенергією всіх споживачів за режимами; - додержання вимог 2.27; - температура повітря в машинному залі і приміщенні вузла охолодження дизеля для агрегатів з винесеним вузлом охолодження при роботі дизеля з повним навантаженням. 2.32 Порядок призначення і функції державних приймальних комісій здійснюються згідно з 2.8 2.12 2.14 2.15 2.16 2 17 ДБН А.3.1-3-94. 2.33 До складу державної приймальної комісії включаються представники експлуатуючої організації замовника генерального підрядника генерального проектувальника органів державного архітектурно-будівельного контролю органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного пожежного нагляду державного санітарно-епідеміологічного нагляду Держнаглядохоронпраці. Головою державної приймальної комісії призначається представник експлуатаційної організації. 2.34 Замовник подає державним приймальним комісіям документацію перелічену в 2.7 а також: -довідку про усунення недоробок які виявлені робочими комісіями; - затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта що приймається в експлуатацію; - перелік проектних наукових та інших організацій які брали участь у проектуванні об'єкта що приймається в експлуатацію; ДБНА.3.1-9-2000 С.8 - геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж яка передається також в місцеві органи містобудування та архітектури; - документи про відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт; - документи на геодезичне креслення розпланування для будівництва а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва які виконані замовником; - документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика про результати випробування грунту та аналізу ґрунтових вод; - паспорти на обладнання та механізми; - акти про прийняття споруди і приміщень змонтованого обладнання які складені робочими комісіями додаток Б форми 1 2 3 ; - акти про прийняття споруди і приміщень зазначених в 2.4 додаток Б форма 4 ; - довідки експлуатаційних організацій про те що зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання каналізації теплопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обслуговування; - довідку про відповідність потужностей що вводяться в дію для початкового періоду освоєння проектних потужностей тим потужностям які передбачені проектом; - довідку про фактичну вартість будівництва підписану замовником і підрядником; - зведені матеріали робрчої комісії про готовність об'єкта в цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією. 2.35 Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом додаток Б форма 5 . Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатщію підписується головою та всіма членами комісії. За наявності у членів комісії заперечень вони повинні бути розглянуті за участю організації яку вони представляють. Розгляд акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об'єкта прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії і затвердження акту організацією яка призначила комісію здійснюється в термін що не перевищує місяця після підписання акту. Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акту державною приймальною комісією. У звітність про введення в дію захисних споруд цивільної оборони включаються тільки об'єкти по яких затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію та за наявності гарантійного паспорта-сертифіката на об'єкт який видається генеральним підрядником. 2.36 Документацію перелічену в пунктах 2.7 і 2.34 після прийняття об'єкта в експлуатацію необхідно зберігати у замовника забудовника або в експлуатаційній організації протягом всього терміну експлуатації. З ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ ЯКІ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ 3.1 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони які не є державною власністю встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим облдержадміністраціями Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями за погодженням з МНС та з Державним комітетом будівництва архітектури та житлової політики України. Ці об'єкти рекомендується вводити в експлуатацію за рішенням що приймається державною технічною комісією. 3.2 Державні технічні комісії призначаються розпорядженням районних та міських держадміністрацій. В окремих випадках за дорученням держадміністрацій державні технічні комісії можуть призначатися місцевими органами державного архітектурно-будівельного контролю. Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 15 днів після подання замовником забудовником заяви про готовність об'єкта за формою додатка В. ДБН А.3.1-9-2000 С. 9 3.3 До складу державних технічних комісій включаються представники замовника експлуатуючої організації проектувальника державного архітектурно-будівельного контролю органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду державної екологічної інспекції державного нагляду за охороною праці та організації яка здійснила будівництво. 3.4 Державні технічні комісії які призначаються районними та міськими держадміністраціями приймають рішення про введення в експлуатацію всіх сховищ а також протирадіаційних укриттів з кількістю переховуваних більше 300 осіб. 3.5 Державні технічні комісії які призначаються за дорученням районних та міських держадміністрацій органами державного архітектурно-будівельного контролю приймають рішення про введення в експлуатацію протирадіаційних укриттів з кількістю переховуваних до 300 осіб включно. 3.6 Головою державної технічної комісії призначається представник органу який призначив комісію. 3.7 Державна технічна комісія зобов'язана перевірити: - відповідність об'єкта затвердженій погодженій технічній документації; - відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходам з охорони праці забезпеченню пожежо- вибухобезпеки радіаційної безпеки вимогам захисту навколишнього природного середовища будівельним нормам; ~ відповідальні конструкції і вузли споруди приміщення ; - наявність виконавчої технічної документації; - наявність дозволів відповідних служб на підключення об'єкта до мереж водопроводу гарячого водопостачання каналізації енергопостачання зв'язку теплової мережі. 3.6 Рішення про введення в експлуатацію видається на закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони які підготовлені до експлуатації та по яких повністю виконані будівельно-монтажні роботи в обсязі передбаченому проектом. 3.9 Результатом роботи державної технічної комісії є складання і підписання акта державної технічної комісії додаток Г в якому приймається рішення про готовність об'єкта до експлуатації. 3.10 Акт державної технічної комісії затверджується органом який призначив цю комісію. 3.11 Підписаний та затверджений акт державної технічної комісії є рішенням про готовність до експлуатації захисної споруди цивільної оборони підставою для включення даних про його введення в державну статистичну звітність а також для оформлення права власності на збудований об'єкт. 3.12 У випадку якщо державна технічна комісія дійшла висновку про неготовність споруди приміщення до експлуатації вона оформляє відмову в рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і подає її органу який призначив комісію і замовнику забудовнику . 3.13 Голови та члени державних технічних комісій несуть відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію згідно з чинним законодавством. 4 УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД Загальні вказівки 4.1 Захисні споруди в мирний час повинні використовуватись для потреб господарювання і обслуговування населення у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-5 при цьому: -захисні споруди АЕС і в 30-кілометровій зоні від АЕС а також на хімічно небезпечних об'єктах в мирний час повинні утримуватись у постійній готовності до прийняття переховуваних; - відповідальність за підтримання захисних споруд в готовності несуть керівники об'єктів промислового сільськогосподарського виробництв організацій і установ незалежно від форм власності і господарювання. 4.2 При експлуатації захисних споруд у мирний час повинні бути збережені: ДБН А.3.1-9-2000 С.10 - захисні властивості як споруди в цілому так і окремих її елементів: входів і аварійних виходів захисно-герметичних і герметичних дверей і ставень противибухових пристроїв; - герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди; - роботоздатність інженерно-технічного обладнання і можливість переводу його в будь-який час на експлуатацію в режимі воєнного часу. В захисних спорудах забороняється перепланування приміщень улаштування отворів або прорізів в огороджувальних конструкціях і не передбачений проектом демонтаж обладнання. 4.3 Підприємства організації і установи які експлуатують захисні споруди в мирний час незалежно від форм власності призначають після прийняття об'єкта в експлуатацію відповідальних осіб в обов'язки яких входить здійснення систематичного контролю за правильним утриманням приміщень збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисних споруд а також працюючих які здійснюють утримання експлуатацію поточний і плановий ремонти інженерно-технічного обладнання створюють відповідні умови праці санітарно-побутове та медичне забезпечення поточні і періодичні медогляди гігієнічне навчання забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. 4.4 У захисній споруді що експлуатується має бути така документація: - правила утримання і опис обладнання та майна захисної споруди; - плани зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівками вимикаючих пристроїв; - паспорт сховища протирадіаційного укриття складений за формою додатка Д журнал перевірки стану захисної споруди складений за формою додатка Е; - план захисної споруди з зазначенням пристосувань для сидіння і лежання та шляхів евакуації; - план приведення захисної споруди в готовність; - інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС; - інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання правила користування приладами; - журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; - інструкція з обслуговування і журнал обліку роботи ДЕС; - журнал результатів огляду і контрольних перевірок фільтрів-поглиначів фільтрів ФГ-70 пристроїв регенерації і підпору повітря; - формуляр фільтровентиляційного агрегату; - вказівки про порядок провітрювання захисної споруди; - інструкція з протипожежної безпеки; - щорічний акт освідчення санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води; - експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення; - список сигналів оповіщення цивільної оборони; - список телефонів. 4.5 Стан захисних споруд перевіряється при комплексних перевірках один раз на рік і спеціальних позачергових оглядах. Комплексні перевірки і спеціальні огляди проводяться в порядку що встановлюється керівниками підприємств організацій і установ які експлуатують захисні споруди в мирний час. Спеціальні огляди проводяться після пожеж землетрусів ураганів злив повеней тощо. До складу комісій при комплексній перевірці захисних споруд входять представники органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Результати комплексної перевірки і спеціальних оглядів оформляються актами. При позачергових оглядах захисних споруд слід перевіряти: - загальний стан споруди і стан входів аварійних виходів повітрозабірних і випускних клапанів; - стан обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих спорудах стан покрівлі і бокових поверхонь гірничих виробок кріплень і захисно-герметичних перемичок; - справність дверей воріт ставень і механізмів задраювання; - справність захисних пристроїв систем вентиляції водопостачання каналізації електропостачання зв'язку автоматики та іншого інженерного обладнання; - використання площі приміщень для потреб господарювання і обслуговування населення; ДБН А.3.1-9-2000 С. 11 - наявність і стан засобів пожежогасіння; - відсутність протікання і просочування ґрунтових і поверхневих вод; - температуру і відносну вологість повітря в приміщеннях. Результати систематичного огляду записуються в журнал перевірки стану споруди за формою додатка Е. 4.6 При комплексній перевірці захисної споруди слід перевіряти: - герметичність сховища у відповідності з вимогами 2.14; - роботоздатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв; - можливість приведення захисної споруди в готовність у відповідності з планом; - експлуатацію в режимі захисної споруди протягом 6 год з перевіркою роботи за режимами чистої вентиляції і фільтровентиляції. 4.7 Входи в захисні споруди захаращувати не допускається. Забудова ділянок поблизу входів аварійних виходів і зовнішніх повітрозабірних і витяжних пристроїв без узгодження з органом спеціально уповноваженим органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області міста району не допускається. Захисно-герметичні і герметичні двері в період використання споруди в мирний час повинні знаходитися у відкритому стані на підставках і прикриватися легкими знімними екранами. Для зачинення дверних прорізів улаштовуються звичайні двері. 4.8 Приміщення захисних споруд мають бути сухими. Температура в цих приміщеннях у зимовий і літній періоди повинна підтримуватися у відповідності з вимогами щодо експлуатації споруди в мирний час. Підтримання приміщень захисних споруд і їх ремонт проводяться у відповідності з діючими положеннями про проведення планово-попереджувальних ремонтів будинків і споруд залежно від їх призначення в мирний час. Захисні споруди повинні бути обладнані пожежною сигналізацією та технічними засобами пожежогасіння у відповідності з діючими нормативами і проектом. Утримання інженерно-технічного обладнання 4.9 Інженерно-технічне обладнання захисних споруд повинно утримуватися у справності і готовності до використання за призначенням. Утримання експлуатація поточний і плановий ремонти інженерно-технічного обладнання здійснюються у відповідності з інструкціями заводів-виробників з урахуванням особливостей експлуатації захисних споруд. 4.10 Системи і елементи інженерно-технічного обладнання сховищ крім вентиляційних систем ДЕС фільтрів-поглиначів передфільтрів фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю засобів регенерації гравійних повітроохолоджувачів слід експлуатувати в мирний час. Масляні протипилові фільтри у випадку невикористання їх у мирний час рекомендується демонтувати і зберігати у фільтровентиляційному приміщенні зануреними у масляну ванну. Герметичні клапани до і після фільтрів-поглиначів пристроїв регенерації і фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю повинні бути закриті за винятком періоду роботи системи фільтровентиляції при перевірках. Системи і елементи інженерно-технічного обладнання протирадіаційних укриттів повинні експлуатуватися в мирний час у необхідних для експлуатації обсягах. 4.11 Справність систем вентиляції слід перевіряти не рідше одного разу на рік шляхом перевірки справності вентиляторів припливних і витяжних систем фільтрів-поглиначів регенеративних установок герметичних клапанів герметичних з'єднань повітроводів повітрозабірних і витяжних каналів та противибухових пристроїв. При використанні системи чистої вентиляції в мирний час допускається збільшення опору протипилових фільтрів ФЯР не більше ніж у 2 рази запилення 50 % . Опір фільтру визначається за різницею статистичних тисків до і після фільтру. Малогабаритні та уніфіковані захисні секції слід перевіряти не рідше одного разу на рік при цьому контролюються нахил лопатей до площини та пружність лопатевих пружин. 4.12 Приміщення захисних споруд у яких у мирний час не передбачається постійна робота вентиляційних систем слід периодично провітрювати зовнішнім повітрям. ДБНА.3.1-9-2000 C.12 Періодичність провітрювання визначається службою експлуатації з урахуванням місцевих умов. При провітрюванні необхідно враховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і погодних умов: не можна провітрювати приміщення вологим повітрям тобто під час дощу або зразу ж після нього а також у сиру туманну погоду. Нормальною в захисній споруді в мирний час вважається відносна вологість не вище 65-70 %. Відносна вологість повітря в споруді вимірюється психрометром. 4.13 Справність систем водопостачання і каналізації слід перевіряти не рідше одного разу на рік з випробовуванням вентилів засувок і водорозбірних кранів. У напірних ємкостях аварійного запасу питної води повинно забезпечуватися протікання води з повним обміном її протягом 2 діб. Аварійні безнапірні ємкості для питної води повинні утримуватися в чистоті і заповнюватися водою при переводі на режим сховища укриття після засвідчення їх представником служби санітарно-епідеміологічного нагляду. Водозабірні свердловини які влаштовуються як джерела водопостачання слід періодично не рідше одного разу на місяць вмикати на 2-3 години для відкачування води. 4.14 Аварійні резервуари для збирання фекалій повинні бути закриті користуватися ними в мирний час забороняється. Засувки на випуску з резервуарів повинні бути закритими. Санвузли які не використовуються в мирний час повинні бути закриті та опечатані. Допускається використовувати їх при навчаннях але при цьому слід проводити періодичний огляд і ремонт. Допускається використання приміщень санвузлів під комори склади та інші підсобні приміщення. У цьому випадку санвузол відключається від системи каналізації а змонтоване обладнання унітази і змивні бачки консервується без його демонтажу. Розконсервація санвузлів повинна виконуватися у встановлені строки при переведенні захисної споруди на режим сховища укриття . 4.15 ДЕС після випробувань підлягають консервації. Розконсервація проводиться в період переведення захисної споруди на режим сховища і в період навчань. Після розконсервації не рідще одного разу на тиждень слід запускати дизель-агрегат і випробовувати його під навантаженням 30 хв. Під час випробувань слід здійснювати контроль згідно з вимогами 2.28 цих норм. В агрегатів які мають електричний пуск необхідно контролювати зарядку акумуляторних батарей. В агрегатів які мають пуск стисненим повітрям контролюється тиск у пускових балонах. Пускові балони за необхідності дозаправляються стисненим повітрям. ДБН А.3.1-9-2000 С. 13 ДОДАТОК А довідковий Перелік нормативних документів на які наведено посилання у тексті норм ДБН А.3.1-3-94 Управління організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони ПУЭ Правила устройства электроустановок ДБН А.3.1-9-2000 С.14 ДОДАТОК Б обов'язковий Форми актів Форма 1 АКТ робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування м. " " 20 р. Робоча комісія яка призначена назиа організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішенням від " " 20 р. № у складі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії представників: генерального підрядника прізвище ім 'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім 'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім 'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча належність пред'явлено для прийняття наступне обладнання. перелік обладнання та його коротка характеристика за необхідності перелік вказується в додатку ДБН А.3.1-9-2000 С. 15 змонтоване в назва споруди приміщення яка входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу 2. Монтажні роботи виконані назва монтажних організацій та їх відомча підпорядкованість 3. Проектна документація розроблена назва проектних організація та їх відомча підпорядкованість номери креслень і дати їх складання 4. Дата початку монтажних робіт. місяць і рік Дата закінчення монтажних робіт місяць і рік Робочою комісією проведені додаткові випробування обладнання крім випробувань які зафіксовані у виконавчій документації що подана генпідрядником : назва випробувань Рішення робочої комісії Роботи з монтажу пред'явленого обладнання виконані згідно з проектом стандартами будівельними нормами технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Пред'явлене до прийняття обладнання вказане в пункті 1 цього акта вважати прийнятим з " " 20 р. для комплексного випробування. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ представники генерального представники замовника забудовника підрядника і субпідрядних організацій підписи підписи ДБН А.3.1-9-2000 С.16 Форма 2 АКТ робочої комісії про прийняття обладнання після комплексного випробування м. " " 20 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішенням від " " 20 р. № у складі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії- представників: генерального підрядника прізвище їм я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище їм я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище їм я та по батькові посада експлуатаційної о генерального проектувальника прізвище ім 'я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада ВСТАНОВИЛА: Обладнання назва обладнання установки агрегату за необхідності вказується в додатку ...до акта змонтоване в назва споруди приміщення яка входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу ДБН А.3.1-9-2000 С. 17 пройшло комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з " " 20 р. по " " 20 р. протягом у відповідності з встановленими замовником порядком за дні або години назва документа за яким здійснювалось комплексне випробування 2. Комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи виконано назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації 3. Дефекти проектування виготовлення і монтажу обладнання за необхідності вказується в додатку ... до акта які виявлені у процесі комплексного випробування а також недоробки: усунені. 4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи вказані в додатку ... до акта. Рішення робочої комісії Обладнання яке пройшло комплексне випробування вважати готовим до експлуатації передбаченої проектом і прийнятим з " " 20 р. для пред'явлення державній приймальній комісії для прийняття в експлуатацію. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ДБН А.3.1-9-2000 С.18 Форма З АКТ робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії м. " " 20 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішенням від " " 20 р. № у складі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії- представників: генерального підрядника прізвище ім 'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім 'я прізвище ім 'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім 'я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада на підставі вимог ДБН А. 3.1-9-2000 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча підпорядкованість пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом назва об 'єкта 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт ДБНА.3.1-9-2000 С. 19 та його субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча підпорядкованість які виконали види робіт 3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організацій та їх відомча підпорядкованість 4. Будівництво здійснювалось за проектом номер проекту номер серії за типовими проектами 5. Проектно-кошторисна документація затверджена назва організації яка затвердила документацію на об'єкт в цілому " " 20 р. № 6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік 7. Робочій комісії пред'явлена така документація: перелік документів згідно з 2.7 ДБН А. 3. 1-9-2000 або номер додатка до акта Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта. 8. Об'єкт має такі показники загальна площа об'єм місткість та інші основні техніко-економічні показники за проектом 9. Їнженерно-технічні та архітектурно-будівельні рішення з об'єкта характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількості поверхів основних матеріалів і конструкцій інженерного обладнання агрегатів та механізмів 10. Обладнання встановлене згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування і прийняття його робочими комісіями перелік актів наведений в додатку... до цього акта в кількості: за проектом одиниць; фактично одиниць. 11. Заходи з охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта. 12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни вказані в додатку ... до акта. 13. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього тис.грн. в тому числі будівельно-монтажних робіт тис.грн. агрегатів і механізмів інструменту інвентаря тис. грн. ДБН А.3.1-9-2000 С.20 Рішення робочої комісії назва об'єкта ВВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядника і готовим до пред'явлення державній приймальній комісії. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії ЗДАЛИ представники генерального підрядника і субпідрядних організацій підписи ПРИЙНЯЛИ представники замовника забудовника підписи підписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 21 Форма 4 ЗАТВЕРДЖУЮ прізвище ім 'я та по батькові посада особи яка затвердила акт " " 20 р. АКТ робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом споруди приміщення м. " " 20 р. Робоча комісія яка призначена назва організації-замовника забудовника яка призначила робочу комісію рішенням від " " 20 р. № у складі: голови - представника замовника забудовника прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії-представників: генерального підрядника прізвище ім 'я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім 'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім 'я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ш 'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада на підставі вимог ДБН А.3.1-9-2000 ДБН А.3.1-9-2000 С.22 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації та її відомча підпорядкованість пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом назва споруди приміщення що входить до складу назва об'єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження наказу від " " 20 р. № назва організації яка винесла рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями назва організації та її відомча підпорядкованість які виконали види робіт 4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва проектних організацій та їх відомча підпорядкованість 5. Будівництво здійснювалось за проектом номер проекту номер серії за типовими проектами 6. Проектно-кошторисна документація затверджена назва організації яка затвердила проектно-кошторисну документацію на об'єкт в цілому " " 20 р. № 7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок ; закінчення місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за ПОБ ; фактично . 8. Робочій комісії представлена така документація: перелік документів відповідно до 2.7 ДБН А.3.1-9-2000 або номер додатка до акта 9. Подані до прийняття в експлуатацію будинок споруда приміщення мають такі основні показники: загальна площа об 'єм місткість та інші основні техніка-економічні показники за проектом ДБН А.3.1-9-2000 С. 23 10. Інженерно-технічні та архітектурно-будівельні вирішення з споруди приміщення характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількості поверхів основних матеріалів та конструкцій інженерного обладнання агрегатів та механізмів 11. Обладнання змонтоване згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування робочими комісіями перелік актів наведений у додатку ... до цього акта у кількості: згідно з проектом одиниць; фактично одиниць. 12. Заходи з охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена у додатку ... до акта. 13. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку ... до акта. 14. Недоробки та дефекти усунені. 15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього тис.грн. утому числі: будівельно-монтажних робіт тис.грн. агрегатів і механізмів інструменту та інвентаря тис.грн. 16. Кошторисна вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис.грн. у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт тис.грн. агрегатів і механізмів інструменту та інвентаря тис.грн. Рішення робочої комісії Пред'явлене до прийняття назва споруди приміщення ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ДБН А.3.1-9-2000 С.24 Форма 5 ЗАТВЕРДЖЕНО дата та номер рішення наказу постанови та ін. прізвище ім 'я та по батькові і посада особи яка підписала рішення наказ постанову та ін. АКТ державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від" " 20 р. місце знаходження об'єкта Державна приймальна комісія яка призначена рішенням наказом постановою та ін. " " 20 р. № назва організації яка призначила комісію у складі: голови комісії прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії-представників: замовника забудовника прізвище ім 'я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім 'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім 'я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім'я та по батькові посада органів державного архітектурно-будівельного контролю прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада державних адміністрацій прізвище ім 'я та по батькові посада ДБН A3.1-9-2000 С. 25 на підставі вимог ДБН А.3.1-9-2000. ВСТАНОВИЛА: 1. Замовником підрядником разом з замовником назва організації та її відомча підпорядкованість пред'явлений до прийняття в експлуатацію назва об'єкта вид будівництва нове розширення реконструкція технічне переозброєння за адресою: область район населений пункт мікрорайон квартал вулиця номер будинку корпусу 2. Будівництво здійснено на підставі рішення наказу постанови та ін. від " " 20 р. № назва організації яка винесла рішення згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від" " 20 р. № назва органу держархбудконтроль який видав дозвіл 3. Будівництво здійснено генеральним підрядником назва організації та її відомча підпорядкованість який виконав види робіт і субпідрядними організаціями назва організації та її відомча підпорядкованість види робіт які виконані кожною організацією при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта 4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником назва організації та її відомча підпорядкованість який виконав назва частин або розділів документації та субпідрядними проектними організаціями назва організацій їх відомча підпорядкованість та виконані частини і розділи документації при кількості організацій більше трьох перелік наводиться в додатку ...до акта 5. Вихідні дані для проектування видані назва науково-дослідних та вишукувальних організацій їх відомча підпорядкованість тематика вихідних даних при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ...до акта ДБН А.3.1-9-2000 С.26 6. Будівництво здійснювалось за проектом типовим індивідуальним повторного застосування номер проекту номер серії за типовими проектами ; для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного призначення вказується назва органу який дозволив застосування такого проекту 7. Проектно-кошторисна документація затверджена назва організації яка затвердила перезатвердила документацію на об'єкт чергу пусковий комплекс " " 20 р. № 8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за ПОБ ; фактично 9. Державній приймальній комісії представлена така документація: перелік документів у відповідності з 2.7 2.34 ДБН А.3.1-9-2000 або номер додатка до акта Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта. 10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт має такі основні техніко-економічні показники: За проектом Фактично Загальний об'єм площа місткість тощо Одиниця виміру загальна з урахуванням раніше прийнятих в тому числі пускового комплексу або черги загальна з урахуванням раніше прийнятих втому числі пускового комплексу або черги 11. Інженерно-технічні та архітектурно-будівельні вирішення по об'єкту характеризуються такими даними: короткі технічні характеристики щодо особливостей його розміщення планування кількості поверхів основних матеріалів і конструкцій інженерного обладнання агрегатів і механізмів 12. На об'єкті змонтовано передбачене проектом обладнання в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування перелік вказаних актів наведений в додатку ... до цього акта . 13. Заходи з охорони праці забезпечення вибухобезпеки пожежобезпеки охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта. ДБН А.3.1-9-2000 С. 27 14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в додатку ... до акта. 15. Недоробки та дефекти які виявлені робочою комісією ліквідовані. 16. Роботи з озеленення влаштування верхнього покриття під'їзних доріг до будинків тротуарів господарчих ігрових та спортивних майданчиків а також оздоблення фасадів будинків повинні бути виконані: Види робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Термін виконання 17. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього тис.грн. у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт тис.грн. агрегатів і механізмів інструменту та інвентаря тис.грн. 18. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис.грн. у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт тис.грн. вартість агрегатів і механізмів інструменту та інвентаря тис.грн. Рішення державної приймальної комісії Пред'явлений до прийняття назва об'єкта ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. Голова державної приймальної комісії підпис Члени державної приймальної комісії підписи ДБН А.3.1-9-2000 С.28 ДОДАТОК В рекомендований Форма заяви назва органу держархбудконтролю прізвище ім 'я та по батькові адреса фізичної особи ЗАЯВА Прошу призначити державну технічну комісію для прийняття рішення про готовність закінченого будівництвом назва і коротка характеристика об'єкта до експлуатації. Дозвіл на підключення до міських мереж холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання електропостачання телефонного і радіозв'язку є. Оплата послуг технічної комісії буде проведена у встановленому порядку. " " 20 р. підпис ДБН А.3.1-9-2000 С. 29 ДОДАТОК Г рекомендований Форма акта АКТ державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації " " 20 р. місцезнаходження об 'єкта Державна технічна комісія призначена назва організації яка призначила державну технічну комісію рішення від " " 20 р. № на підставі вимог 3.1 ДБН А. 3.1-9-2000 у складі: голови - представника організації яка призначила комісію прізвище ім 'я та по батькові посада членів комісії- представників: замовника прізвище ім 'я та по батькові посада організації яка виконувала будівництво підрядника прізвище ім 'я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім я та по батькові посада органу спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного пожежного нагляду прізвище ім 'я та по батькові посада органів державного нагляду за охороною праці прізвище ім 'я та по батькові посада органів державної екологічної інспекції прізвище ім 'я та по батькові посада інших зацікавлених органів нагляду і організацій прізвище ім 'я та по батькові посада ВСТАНОВИЛА: 1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом назва та належність об'єкта ДБН А.3.1-9-2000 С.30 збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт виданим назва органу держархбудконтролю від" " 20 р. № 2. Оглядом об'єкта встановлено що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з діючим будівельними нормами. 3. Порушень вимог органів державного архітектурно-будівельного контролю державно: санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду та державного нагляду охороною праці при будівництві не встановлено. 4. Об'єкт має такі основні техніко-економічні показники: площа місткість і т.ін. Рішення державної технічної комісії 1. назва об’єкта готовий до введення в експлуатацію. 2. Цей акт може служити підставою для реєстрації у відповідних органах об'єкта колективі або приватної власності юридичних і фізичних осіб а також у державних органах статистики. Голова державної технічної комісії підпис Члени державної технічної комісії підписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 31 ДОДАТОК Д обов'язковий Форма паспорта ПАСПОРТ СХОВИЩА ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ № Загальні відомості 1. Адреса місто район вулиця № будинку 2. Кому належить до якого підприємства приписано сховище протирадіаційне укриття 3. Найменування проектної організації ким затверджений проект 4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій які будували сховище протирадіаційне укриття 5. Призначення сховища протирадіаційного укриття в мирний час 6. Організація яка експлуатує сховище протирадіаційне укриття в мирний час з якого періоду 7. Дата прийняття в експлуатацію рік місяць число 8. Час приведення сховища протирадіаційного укриття в готовність год. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ 1. Місткість чол. 2. Загальна площа м2 3. Загальний об'єм м3 4. Розташування сховища протирадіаційного укриття : вбудоване в будинок поверхів окремо розташоване в гірничих виробках 5. Кількість входів 6. Кількість аварійних виходів 7. Кількість дверей і ставень з вказівкою марки або шифру : захисно-герметичних герметичних 8. Клас сховища група укриття ДБН А.3.1-9-2000 С.32 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ Таблиця Д. 1 Венти- ляційна система Вентилятори Фільтри і засоби регенерації Герметичні клапани Противибухові пристрої Тип Кількість Продуктивність Тип Кількість Тип Кількість Тип Кількість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Продовження таблиці Д. 1 Насоси Калорифери або повітроохолоджувачі Холодильні машини Тип Кількість Продуктивність Тип Кількість Продуктивність Тип Кількість Продуктивність 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10. Наявність і перелік вимірювальних приладів 11. Ступінь герметичності величина підпору повітря 12. Система опалення 13. Система енергопостачання 14. Система водопостачання вид водопроводу свердловина ємкість аварійних резервуарів 15. Тип каналізації кількість санітарно-технічних приладів 16. Інструмент інвентар агрегати і механізми які є в сховищі протирадіаційному укритті 17. Дата заповнення паспорта Відповідальний представник організації яка експлуатує захисну споруду Посада П.І.Б. підпис Представник штабу цивільної оборони області міста району Посада П.І.Б. підпис Примітка. Паспорт складається в трьох примірниках: 1 -й прим. знаходиться в сховищі укритті 2-й - у службі сховищ об'єкта 3-й - у органі спеціально уповноваженому органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області міста району . ДБН А.3.1-9-2000 С. 33 ДОДАТОК Е обов'язковий Форма журналу ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ СХОВИЩА ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ № найменування організації якій належить сховище протирадіаційне укриття розміщене за адресою Дата перевірки Посади прізвища та ініціали перевіряючих Перевірені конструкції вузли механізми і обладнання Результати огляду і помічені недоліки Строк усунення недоліків Дата усунення недоліків і підпис від- повідальної особи 1 2 3 4 5 6 Примітка. Журнал зберігається у сховищі протирадіаційному укритті . ДБН А.3.1-9-2000 С.34 ЗМІСТ Стор. 1. Загальні положення ....................................................................................................... 1 2. Прийняття в експлуатацію об'єктів державної власності .......................................... 1 3. Введення в експлуатацію об'єктів які не є державною власністю ........................... 8 4. Утримання захисних споруд ......................................................................................... 9 Додаток А Перелік нормативних документів на які наведено посилання у тексті норм ............. 13 Додаток Б Форми актів ....................................................................................................................... 14 Додаток В Форма заяви ....................................................................................................................... 28 Додаток Г Форма акта ......................................................................................................................... 29 Додаток Д Форма паспорта ................................................................................................................ 31 Додаток Е Форма журналу ............................................................................................................... 33 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Управление организация и технология ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ДБН А. 3.1-9-2000 Издание официальное Государственный комитет строительства архитектуры и жилищной политики Украины Госстрой Украины Киев 2000 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительного производства НИИСП г. Киев руководитель темы к.э.н. Заблоцкий Е.И. инженеры Москаленко Н.Н. Сивко А.В. ВНЕСЕНЫ Отделом инновационной политики нормирования и ПОДГОТОВЛЕНЫ стандартизации Госстроя Украины К УТВЕРЖДЕНИЮ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госстроя Украины от 2000-10-13 № 229 и введены в действие 2001-04-01 © Укрархстройинформ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Управление организация и технология ДБН А.3.1-9-2000 Приемка в эксплуатацию законченных строительством Взамен СНиП 3.01.09-84 защитных сооружений гражданской обороны и их содержание Настоящие нормы устанавливают порядок основные требования и условия приемки в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны убежищ противорадиационных укрытий и их содержание независимо от их форм собственности и распространяются на новое строительство реконструкцию расширение техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов строительства их отдельных очередей пусковых комплексов. В настоящих нормах употребляются термины определения к которым приведены в приложении I ДБН А.3.1-3-94. Перечень нормативных документов на которые даны ссылки в данных нормах приведены в приложении А. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Законченные строительством защитные сооружения гражданской обороны вводятся в эксплуатацию с учетом требований 1.2 1.5 1.7 и 1.11 ДБН А.3.1-3-94. 1.2 Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством защитные сооружения: - встроенные в здания входящие в комплекс строительства объектов производственного или жилищно-гражданского назначения а также предусмотренные в составе вновь возводимых и реконструируемых рудников и шахт вместе с основным объектом строительства или его пусковым комплексом; - отдельно стоящие а также защитные сооружения оборудованные в существующих зданиях сооружениях и горных выработках действующих законсервированных и отработанных рудников и шахт - сразу по окончании строительства. 2 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2.1 Законченные строительством и подготовленные к эксплуатации защитные сооружения гражданской обороны как объекты государственной собственности подлежат приемке государственными приемочными комиссиями. 2.2 Для предъявления отдельно стоящих или встроенных защитных сооружений государственным приемочным комиссиям создаются рабочие комиссии назначаемые заказчиком застройщиком которые должны проверить: соответствие защитных сооружений и смонтированного оборудования проектам; соответствие выполнения строительно-монтажных работ обязательным требованиям строительных норм; результаты индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования; готовность к эксплуатации; выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда пожарной и радиационной безопасности. 2.3 Приемка рабочими комиссиями указанных объектов и оборудования оформляется соответствующими актами приложение Б формы 1 2 3 которые передаются на рассмотрение государственной приемочной комиссии. 2.4 Законченные строительством отдельно стоящие или встроенные защитные сооружения помещения входящие в состав объектов производственного и жилищно-гражданского назначения при необходимости ввода их в эксплуатацию в процессе строительства принимаются рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением государственным приемочным ДБН А.3.1-9-2000 С.2 комиссиям принимающим объекты в целом. Датой введения в эксплуатацию таких объектов является дата подписания акта рабочей комиссией приложение Б форма 4 . 2.5 Порядок назначения рабочих комиссий установлен в 2.5 ДБН А.3.1-3-94. 2.6 В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика застройщика генерального подрядчика субподрядных организаций эксплуатирующей организации генерального проектировщика органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора государственного пожарного надзора государственной экологической инспекции государственного надзора за охраной труда. Председателем рабочей комиссии назначается представитель заказчика застройщика . 2.7 Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию: - перечень организаций участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников ответственных за их выполнение; - комплект рабочих чертежей по которым осуществлялось строительство принимаемого объекта с внесенными в них в процессе строительства изменениями в установленном порядке; - документы удостоверяющие качество материалов конструкций и изделий примененных при производстве строительно-монтажных работ; - акты на скрытые работы и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; - акты об испытании смонтированного оборудования; акты об испытании технологических трубопроводов внутренних систем холодного и горячего водоснабжения канализации и вентиляции; внешних сетей водоснабжения канализации теплоснабжения и дренажных устройств; акты об уплотнении герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены подвалов; - акт проверки герметичности убежища; - акт герметичности систем вентиляции и соединений; - акт испытания вентиляционных систем; - акт о замерах аэродинамического сопротивления перемычек и параметров естественной тяги в горных выработках; - акт об испытании и комплексном опробовании защищенной дизельной электростанции далее - ДЭС убежища укрытия ; - акт об испытании гидропневматической емкости; - акты об испытании внутренних и наружных электроустановок и электросетей; - акты об испытании устройств телефонизации радиофикации сигнализации и автоматизации; - акты об испытании устройств пожаробезопасности взрывобезопасности молниезащиты; - акты радиационного обследования объекта; - акты о выполнении противосейсмических мероприятий предусмотренных проектом для строительства в сейсмических районах; - акты о выполнении мероприятий при строительстве на территории с просадочными грунтами высоким уровнем грунтовых вод подземными выработками карстами; - журналы производства работ авторского надзора при его проведении материалы проверок органами государственного надзора в процессе строительства. 2.8 Рабочие комиссии отдельно проверяют: а при приемке в эксплуатацию встроенных и отдельно стоящих защитных сооружений: - состояние ограждающих конструкций входов аварийных выходов защитно-герметических дверей ворот ставен и их соответствие классу защиты сооружения дренажных систем и систем автоматического пожаротушения; - наличие и качество деталей и приспособлений предназначенных для заделки технологических проемов при переводе сооружения на режим убежища укрытия ; - исправность противовзрывных устройств МЗС УЗС и др. расширительных камер задвижек на трубопроводах герметических клапанов на воздухозаборных и вытяжных каналах клапанов избыточного давления; ДБН А.3.1-9-2000 С. З - герметичность убежища; - крепление оборудования и воздуховодов; б при приемке в эксплуатацию защитных сооружений расположенных в горных выработках: - маршруты движения укрываемых от рабочих мест к защитным сооружениям и их защищенность от воздействия средств поражения наличие защитных перемычек самоспасателей пунктов переключения самоспасателей указателей расстояния и направления движения и т.д. ; - работоспособность системы электроснабжения защитных сооружений с использованием аккумуляторных батарей электровозов и систем их автоматического регулирования; - состояние автономного источника питания; - состояние путей эвакуации укрываемых из защитного сооружения; - работоспособность электросвязи проводного вещания и радиосвязи а также средств оповещения гражданской обороны объекта. 2.9 Приемка рабочей комиссией инженерно-технического оборудования должна завершаться проверкой работоспособности всех систем сооружения в совместной комплексной работе. Для защитного сооружения расположенного в горной выработке должны быть произведены замеры количества воздуха поступающего в защитное сооружение в режиме чистой вентиляции за счет естественной тяги. Приемка строительных конструкций 2.10 Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром при этом выявляют: - соответствие проекту конструкций стен покрытия перегородок перемычек тамбуров-шлюзов туннелей шахт тамбуров и герметических дверей ворот ставен : - правильность выполнения вводов в убежище укрытие электрических кабелей кабелей связи а также коммуникаций водоснабжения канализации и теплоснабжения; - соответствие проекту толщины подсыпки грунта на покрытие. 2.11 Система автоматического пожаротушения проверяется на работоспособность в соответствии с требованиями конструкции по ее эксплуатации. 2.12 Работоспособность дренажной системы должна проверяться путем просвечивания дренажных труб из одного колодца к другому. При этом на зеркале должен быть виден четкий контур дренажной трубы и света. 2.13 Испытание защитных свойств соооужения от затекания наружного воздуха должно включать два этапа: а первый - испытание сооружения на герметичность; б второй - испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных проектом величин избыточного давления подпора воздуха. 2.14 Герметичность убежища проверяется в такой последовательности: - закрываются все входные двери ставни и люки стопорятся клапаны избыточного давления закрываются герметические клапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем сифоны заполняются водой; - включается в работу приточная система вентиляции отрегулированная на заданную проектом производительность и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха подаваемого в убежище; - измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером жидкостным или другим пригодным для этой цели прибором. Во всех случаях замеренное значение подпора должно быть не менее значения указанного на графике рис. 1 или величины подпора определяемой по формулам: -для убежищ с обычной герметичностью в единицах СИ 1 где ?Р - подпор воздуха в убежище Па; то же в единицах МКГСС ДБН А.3.1-9-2000 С.4 где ?Р - подпор воздуха в убежище кг/м2 мм вод. ст. ; - для убежищ с повышенной герметичностью в единицах СИ 2 то же в единицах МКГСС L - воздухоподача приточной системы вентиляции м3/ч; F - площадь ограждений по внутреннему контуру герметизации м2. 1 - нормативная кривая подпоров воздуха в убежищах с обычной герметичностью; 2 - то же с повышенной герметичностью Рисунок 1 - График для оценки герметичности убежищ При величинах замеренного подпора воздуха меньше определенных по графику или формулам 1 и 2 выявляются места повышенной утечки воздуха по отклонению пламени свечи или с помощью мыльной пленки при этом проверяются притворы герметических устройств дверей люков клапанов и др. примыкание коробок дверей и ставен к ограждающим конструкциям уплотнители клиновых затворов места прохода через ограждающие конструкции вводов коммуникаций и установка других закладных деталей стыки сборных железобетонных элементов. После устранения выявленных неплотностей производится повторная проверка герметичности убежища. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается. Герметичность проверяется во время периодических осмотров не реже одного раза в квартал а также немедленно после заполнения его людьми по сигналам гражданской обороны . Контроль за подпором воздуха осуществляется с помощью тягонапоромера соединенного с атмосферой водогазопроводной оцинкованной трубой диаметром 15 мм с запорным устройством. Вывод труби от тягонапоромера в атмосферу производится в зону в которой отсутствует влияние потоков воздуха при работе систем вентиляции убежища. Тягонапоромер следует устанавливать в вентиляционной камере. 2.15 Надежность и удобство закрывания дверей надежность крепления уплотняющих прокладок плотность примыкания дверных полотен к коробкам и степень перекрытия подвижными элементами сечений воздуховодов должна проверяться путем их опробования. ДБН А. 3.1-9-2000 С. 5 2.16 Испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления подпора воздуха при режимах II и III должно производиться в следующем порядке: - включаются система приточной вентиляции режима II и система вытяжной вентиляции при этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты а клапаны перетекания -свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па 5 мм вод.ст. ; - включается система поддержания подпора воздуха режима III. Остальные системы не работают при этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов. Величина подпора воздуха в убежище должна быть не менее 50 Па. Приемка инженерно-технического оборудования 2.17 Приемка инженерно-технического оборудования должна производиться после индивидуальных испытаний и комплексного опробования проводимых специализированными организациями. При приемке оборудования рабочие комиссии проверяют: - правильность установки вентиляторов противопыльных фильтров воздухоохлаждающих установок автономных кондиционеров холодильных машин а также изготовления и монтажа воздуховодов; - правильность установки специального оборудования - фильтров-поглотителей предфильтров фильтров для очистки наружного воздуха от окиси углерода ФГ-70 установок регенерации воздуха герметических клапанов клапанов избыточного давления и противовзрывных устройств; - наличие приспособлений фиксирующих положение вентиляционных запорных и регулирующих устройств и легкость управления этими устройствами; - работу подвижных элементов противовзрывных устройств; - работоспособность электронагревателей и водяных охладителей; - загрузку гравийных охладителей; - наличие приборов для измерения подпора воздуха в убежище и работоспособность трубы соединяющей подпоромер с атмосферой; - состояние фильтров и регенеративных средств; - крепление оборудования и воздуховодов; - наличие заземления энергопотребителей отметку организации выполнившей проверку; - удобство обслуживания оборудования; - работоспособность вытяжных воздуховодов от аккумуляторных шкафов; - соответствие проектным данным производительности полного давления направления вращения и числа оборотов вентиляторов; - соответствие проекту расходов воздуха подаваемого удаляемого системами вентиляции в сооружение из сооружения и в каждое помещение при всех трех режимах а также при режиме мирного времени и соответствие при этом эксплуатационного подпора воздуха нормативному; - герметичность колонок фильтров-поглотителей и воздуховодов находящихся под разрежением до фильтров-поглотителей; - надежность работы герметических клапанов в особенности тех которые при режимах II и III находятся под разрежением; - эффективность работы воздухоохлаждающих установок автономных кондиционеров и холодильных машин; - соответствие проектным данным производительности насосных установок подающих воду к воздухоохлаждающим установкам автономным кондиционерам и холодильным машинам; - работу клапанов избыточного давления; - соответствие проекту объема воздуха подаваемого в вентилируемые тамбуры убежища и ДЭС ; - герметичность проточных баков запаса питьевой воды; - удобство вращения рукоятки ручных вентиляторов обслуживающим звеном; - правильность выполнения обвязки баков трубами для обеспечения обмена воды во всех баках; - наличие актов на материалы которые применяются для покраски баков питьевой воды; - удобство открывания и плотность прилегания крышек отверстий на фекальных резервуарах; - плотность резервуара для сбора фекальных вод наличие возможности его очистки; ДБН А.3.1-9-2000 С.6 - соответствие покраски оборудования требованиям стандартов действующих в промышленности и нормам техники безопасности; - правильность выполнения антикоррозийной защиты оборудования воздуховодов и трубопроводов. 2.18 Проверка соответствия объемов воздуха подаваемого системами вентиляции при различных режимах проектным производится в соответствии с "Временной инструкцией по пуску наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях". 2.19 Герметичность системы вентиляции с фильтрами ФГ и колонками фильтров-поглотителей фланцевых и сварных соединений воздуховодов по которым проходит наружный неочищенный воздух от мест забора наружного воздуха до герметических клапанов проверяется при помощи мыльного раствора для чего: - закрываются все герметические двери и ставни на входах и в фильтровентиляционных камерах а также герметический клапан на вытяжной системе из санузлов; - закрываются герметические клапаны на воздухоподающих системах кроме герметического клапана перед фильтрами-поглотителями и герметические клапаны на всех вытяжных системах кроме клапана на системе отсасывающей воздух из проверяемых помещений; - включается вытяжной вентилятор отсасывающий воздух из помещения для укрываемых; - закрываются все задвижки вентили и пробковые краны на трубопроводах водопровода канализации подпоромерной линии вентиляции аккумуляторных шкафов и других каналах пересекающих линию герметизации чистой зоны; - обмазываются мыльным раствором все фланцевые сварные и другие соединения. Появившиеся мыльные пузыри указывают на места просачивания воздуха. Проверку герметичности колонок фильтров-поглотителей допускается производить также с помощью этилмеркаптана в соответствии с требованиями "Инструкции по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны". Места нарушения герметичности соединений воздуховодов можно определить по отклонению пламени свечи при работающих приточных вентиляторах за исключением убежищ расположенных в подземных горных выработках . Не допускаются к установке и эксплуатации фильтры-поглотители с вмятинами и другими повреждениями корпусов а также фильтры и регенеративные патроны с закрашенными маркировочными надписями или поврежденной заводской покраской. 2.20 При проверке исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде перед закрытым клапаном по ходу движения воздуха просверлить отверстие диаметром 6-8 мм закрыть все кроме одного ближайшего к клапану приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором 50-75 г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном отверстии за клапаном подтверждает герметичность клапана. После проведения испытания отверстие заделывается. Исправность клапана избыточного давления в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежищ. Клапан считается герметичным если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. 2.21 Проверка холодильных машин и насосных установок производится в соответствии с "Инструкцией по испытанию и наладке систем кондиционирования воздуха". Производительность автономных кондиционеров проверяется по количеству холода и объему воздуха. 2.22 При приемке гравийных охладитилей необходимо проверить: - соответствие проекту объема и высоты засыпки щебня или гравия; - размеры щебня или гравия 30-40 мм ; - отсутствие в гравийном охладителе мусора и органических включений. 2.23 При приемке вытяжных систем убежищ в которых предусмотрено дымоудаление с помощью вентиляции должна быть проверена производительность последней. ДБНА.3.1-9-2000 С. 7 2.24 В вентилируемом тамбуре убежища должна быть проверена кратность воздухообмена при продолжительности ветиляции 6 мин. Приемка защищенных дизельных электростанций 2.25 При приемке защищенных ДЭС генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии: - акт на монтаж оборудования систем технологических трубопроводов электрической части ДЭС; - акты испытания систем водоснабжения вентиляции электрооборудования и автоматики; - проектно-техническую документацию на ДЭС и документацию на поставляемое оборудо-вание инструкции по эксплуатации и паспорта на установленное оборудование. 2.26 Рабочая комиссия при приемке смонтированного оборудования ДЭС проверяет: - горизонтальность установки дизель-генератора и узла охлаждения на фундаментах при этом уклон должен быть не более 0 002 в продольном и 0 003 в поперечном направлениях для дизель-генератора и не более 0 005 в продольном и поперечном направлениях для узла охлаждения; - соответствие проекту уложенных кабелей для электрических сетей и наличие на них ком- пенсационных устройств; - наличие теплоизоляции выхлопной трубы и компенсатора на ней; - наличие порога в дверях помещения для хранения горюче-смазочных материалов или наличие поддона под расходным топливным баком при расположении его в машинном зале ДЭС; - наличие и исправность системы автоматического пожаротушения; - наличие аварийных светильников в ДЭС; - наличие и исправность электрифицированного указателя "Вход" светильников во входах розеток для переносных ламп. 2.27 В системах технологических трубопроводов при приемке проверяются: - соответствие материалов деталей узлов арматуры и другого оборудования проекту; - наличие опор под трубопроводами. Расположение опор должно исключать передачу усилий от трубопроводов на оборудование к которому они присоединены; - запорная арматура на легкость ее открывания и закрывания. Штурвалы арматуры должны быть обращены в сторону удобную для обслуживания; - соответствие выполнения теплоизоляции требованиям проекта а также правильность установки сборника конденсата и компенсатора. 2.28 При приемке дизеля на холостом ходу и под нагрузкой проверяются: - плотность соединения трубопроводов всех систем и отсутствие подтеканий в вентилях насосах и емкостях; - герметичность систем газовыхлопа и воздухозабора; - ручное управление дизель-генератора с местного пульта; - надежность остановки агрегата стоп-устройством; - регулирование числа оборотов; - температура воды первого контура охлаждения и масла; - работа систем подачи топлива и масла; - работа системы удаления тепла от узла охлаждения. 2.29 Приемка электрической части ДЭС должна производиться согласно требованиям глав 1-8 ПУЭ. 2.30 Для комплексной приемки ДЭС после выполнения требований 2.27 и 2.28 необходимо: - провести операции по подготовке дизель-генератора к запуску и закрыть герметические двери входа в ДЭС и в помещение узла охлаждения дизеля; - включить аварийное освещение ДЭС и отключить внешнее электроснабжение; - произвести запуск дизеля и вывести дизель-генератор на рабочие обороты согласно инструкции по его эксплуатации; - включить последовательно электроосвещение вентиляцию водопровод и электрооборудование убежища. 2.31 При комплексной приемке ДЭС проверяются: - работа дизель-генератора за 1-2 ч в период приемки технологических систем сооружения рабочей комиссией; - обеспечение электроэнергией всех потребителей по режимам; ДБН А.3.1-9-2000 С.8 - соблюдение требований 2.27; - температура воздуха в машинном зале и помещении узла охлаждения дизеля для агрегатов вынесенным узлом охлаждения при работе дизеля с полной нагрузкой. 2.32 Порядок назначения и функции государственных приемочных комиссий осуществляются согласно 2.8 2.12 2.14 2.15 2.16 2.17 ДБН А.3.1-3-94. 2.33. В состав государственной приемочной комиссии включаются представители эксплуатирующей организации заказчика генерального подрядчика генерального проектировщика органов государственного архитектурно-строительного контроля органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного пожарного надзора государственного санитарно-эпидемиологического надзора Госнадзорохрантруда. Председателем государственной приемочной комиссии назначается представитель эксплуатирующей организации. 2.34 Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию перечисленную в 2.7 а также: - справку об устранении недоделок выявленных рабочими комиссиями; - утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта принимаемого в эксплуатацию; - перечень проектных научных и других организаций участвовавших в проектировании объекта принимаемого в эксплуатацию; - геодезическую схему фактического расположения инженерных сетей которая передается также в местные органы градостроительства и архитектуры; - документы об отводе земельных участков и разрешение органа государственного архитектурно-строительного контроля на производство строительно-монтажных работ; - документы на геодезический разбивочный план для строительства а также документы н геодезические работы в процессе строительства выполненные заказчиком; - документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки о результатах испытания грунта и анализа грунтовых вод; - паспорта на оборудование и механизмы; - акты о приемке сооружения и помещений смонтированного оборудования составленные рабочими комиссиями приложение Б формы 1 2 3 ; - акты о приемке сооружения и помещений указанных в 2.4 приложение Б форма 4 ; - справки эксплуатирующих организаций о том что наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения канализации теплоснабжения энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; - справку о соответствии вводимых в действие мощностей для начального периода освоения проектных мощностей мощностям предусмотренным проектом; - справку о фактической стоимости строительства подписанную заказчиком и подрядчиком; - сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. 2.35 Приемка государственными приемочными комиссиями законченных строительством объектов в эксплуатацию оформляется актом приложение Б форма 5 . Акт государственной приемочной комиссии о приемке объектов в эксплуатацию подписывается председателем и всеми членами комиссии. При наличии возражений у членов комиссии они должны быть рассмотрены с участием представляемой ими организации. Рассмотрение акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение акта организацией назначившей комиссию осуществляется в срок не более месяца после подписания акта. Датой ввода объекта в эксплуатацию является дата подписания акта государственной приемочной комиссией. В отчетность о вводе в действие защитных сооружений гражданской обороны включаются только объекты по которым утверждены акты государственной приемочной комиссии о приемке ДБН А.3.1-9-2000 С.9 в эксплуатацию при наличии гарантийного паспорта-сертификата на объект выданного генеральным подрядчиком. 2.36 Документацию перечисленную в 2.7 и 2.34 после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у заказчика застройщика или в эксплуатирующей организации на протяжении всего срока эксплуатации. 3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 3.1 Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны не являющихся государственной собственностью устанавливается Советом Министров Автономной Республики Крым облгосадминистрациями Киевской и Севастопольской горгосадминистрациями по согласованию с МЧС и с Государственным комитетом строительства архитектуры и жилищной политики Украины. Эти объекты рекомендуется вводить в эксплуатацию по решению принимаемому государственной технической комиссией. 3.2 Государственные технические комиссии назначаются распоряжением районных и городских госадминистраций. В отдельных случаях по поручению госадминистраций государственные технические комиссии могут назначаться местными органами государственного архитектурно-строительного контроля. Государственные технические комиссии приступают к работе не позднее 15 дней после подачи заказчиком застройщиком заявления о готовности объекта по форме приложения В. 3.3 В состав государственных технических комиссий включаются представители заказчика эксплуатирующей организации проектировщика государственного архитектурно-строительного контроля органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государственного санитарно-эпидемиологического надзора государственного пожарного надзора государственной экологической инспекции государственного надзора за охраной труда и организации осуществившей строительство. 3.4 Государственные технические комиссии назначаемые районными и городскими госадминистрациями принимают решение о вводе в эксплуатацию всех убежищ а также противорадиационных укрытий с количеством укрываемых более 300 человек. 3.5 Государственные технические комиссии назначаемые по поручению районных и городских госадминистраций органами государственного архитектурно-строительного контроля принимают решение о вводе в эксплуатацию противорадиационных укрытий с количеством укрываемых до 300 человек включительно. 3.6 Председателем государственной технической комиссии назначается представитель органа назначившего комиссию. 3.7 Государственная техническая комиссия обязана проверить: - соответствие объекта утвержденной согласованной технической документации; - соответствие выполненных строительно-монтажных работ мероприятиям по охране труда обеспечению пожаро- взрывобезопасности радиационной безопасности требованиям по защите окружающей природний среды строительным нормам; - ответственные конструкции и узлы сооружения помещения ; - наличие исполнительной технической документации; - наличие разрешений соответствующих служб на подключение объекта к сетям водопровода горячего водоснабжения канализации энергоснабжения связи тепловой сети. 3.8 Решение о вводе в эксплуатацию выдается на законченные строительством защитные сооружения гражданской обороны подготовленные к эксплуатации по которым полностью выполнены строительно-монтажные работы в объеме предусмотренном проектом. ДБН А.3.1-9-2000 С.10 3.9 Результатом работы государственной технической комиссии является составление и подписание акта государственной технической комиссии приложение Г в котором принимается решение о готовности объекта к эксплуатации. 3.10 Акт государственной технической комиссии утверждается органом назначившим эту комиссию. 3.11 Подписанный и утвержденный акт государственной технической комиссии является решением о готовности к эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны основанием для включения данных о его вводе в государственную статистическую отчетность а также для оформления прав собственности на сооруженный объект. 3.12 В случае если государственная техническая комиссия пришла к выводу о неготовности сооружения помещения к эксплуатации она оформляет отказ в решении о вводе объекта в эксплуатацию и направляет его органу назначившему комиссию и заказчику застройщику . 3.13 Председатели и члены государственных технических комиссий несут ответственность за свои действия при приемке объектов в эксплуатацию согласно действующему законодательству. 4 СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Общие указания 4.1 Защитные сооружения в мирное время должны использоваться для нужд хозяйствования и обслуживания населения в соответствии с требованиям ДБН В.2.2-5 при этом; - защитные сооружения АЭС и в 30-километровой зоне от АЭС а также на химически опасных объектах в мирное время должны содержаться в постоянной готовности к приему укрываемых; - ответственность за поддержание защитных сооружений в готовности несут руководители объектов промышленного сельскохозяйственного производств организаций и учреждений независимо от формы собственности и хозяйствования. 4.2 При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны быть сохранены: - защитные свойства как сооружения в целом так и отдельных его элементов: входов и аварийных выходов защитно-герметических и герметических дверей и ставен противовзрывных устройств; - герметизация и гидроизоляция всего защитного сооружения; - работоспособность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме военного времени. В защитных сооружениях запрещается перепланировка помещений устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях и не предусмотренный проектом демонтаж оборудования. 4.3 Предприятия организации и учреждения эксплуатирующие защитные сооружения в мирное время независимо от форм собственности назначают после приемки объекта в эксплуатацию ответственных в обязанности которых входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений сохранностью защитных устройств и инженерно-технического оборудования защитных сооружений а также работающих которые осуществляют содержание эксплуатацию текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования создают соответствующие условия труда санитарно-бытовое и медицинское обеспечение текущие и периодические медосмотры гигиеническое обучение обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 4.4 В эксплуатируемом защитном сооружении должна быть следующая документация: - правила содержания и опись оборудования и имущества защитного сооружения; - планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; - паспорт убежища противорадиационного укрытия составляемый по форме приложения Д журнал проверки состояния защитного сооружения составляемый по форме приложения Е; - план защитного сооружения с указанием приспособлений для сидения и лежания и путей эвакуации; - план приведения защитного сооружения в готовность; - инструкция по мерам безопасности при эксплуатации ДЭС; ДБН А.3.1-9-2000 С. 11 - инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования правила пользования приборами; - журнал эксплуатации фильтровентиляционного оборудования; - инструкция по обслуживанию и журнал учета работы ДЭС; - журнал результатов осмотров и контрольных проверок фильтров-поглотителей фильтров ФГ-70 устройств регенерации и подпора воздуха; - формуляр фильтровентиляционного агрегата; - указания о порядке проветривания защитного сооружения; - инструкция по противопожарной безопасности; - ежегодный акт освидетельствования санитарно-эпидемиологическими органами емкостей для питьевой воды; - эксплуатационные схемы систем жизнеобеспечения; - список сигналов оповещения гражданской обороны; - список телефонов. 4.5 Состояние защитных сооружений проверяется при комплексных проверках один раз в год и специальных внеочередных осмотрах. Комплексные проверки и специальные осмотры проводятся в порядке установленном руководителями предприятий организаций и учреждений эксплуатирующих защитные сооружения в мирное время. Специальные осмотры производятся после пожаров землетрясений ураганов ливней наводнений и т.п. В состав комиссий по комплексной проверке защитных сооружений включаются представители органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты комплексной проверки и специальных осмотров оформляются актами. При внеочередных осмотрах защитных сооружений должны проверяться: - общее состояние сооружения и состояние входов аварийных выходов воздухозаборных и выхлопных каналов; - состояние обвалования отдельно стоящих и подсыпки покрытия во встроенных сооружениях состояние кровли и боковых поверхностей горных выработок крепи и защитно-герметических перемычек; - исправность дверей ворот ставен и механизмов задраивания; - исправность защитных устройств систем вентиляции водоснабжения канализации электроснабжения связи автоматики и другого инженерного оборудования; - использование площадей помещений для нужд хозяйствования и обслуживания населения; - наличие и состояние средств пожаротушения; - отсутствие протечек и просачивания грунтовых и поверхностных вод; - температура и относительная влажность воздуха в помещениях. Результаты систематического осмотра записываются в журнал проверки состояния сооружения по форме приложения Е. 4.6 При комплексной проверке защитного сооружения необходимо проверять: - герметичность убежища в соответствии с требованиями 2.14; - работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств; - возможность проведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом; - эксплуатацию в режиме защитного сооружения в течение 6 ч с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции. 4.7 Входы в защитные сооружения загромождать не допускается. Застройка участков вблизи входов аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств без согласования с органом специально уполномоченным органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций области города района не допускается. Защитно-герметические и герметические двери в период использования сооружения в мирное время должны находиться в открытом состоянии на подставках и прикрываться легкими съемными экранами. Для закрывания дверных проемов устанавливаются обычные двери. ДБН А.3.1-9-2000 С.12 4.8 Помещения защитных сооружений должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимний и летний периоды должна поддерживаться в соответствии с требованиями по эксплуатации сооружения в мирное время. Поддержание помещений защитных сооружений и их ремонт производятся в соответствии с действующими положениями о проведении планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений в зависимости от их назначения в мирное время. Защитные сооружения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией и техническими средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами и проектом. Содержание инженерно-технического оборудования 4.9 Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно содержаться в исправности и готовности к использованию по назначению. Содержание эксплуатация текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей с учетом особенностей эксплуатации защитных сооружений. 4.10 Системы и элементы инженерно-технического оборудования убежищ кроме вентиляционных систем ДЭС фильтров-поглотителей предфильтров фильтров для очистки воздуха от окиси углерода средств регенерации гравийных воздухоохладителей следует эксплуатировать в мирное время. Масляные противопыльные фильтры в случае неиспользования их в мирное время рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении погруженными в масляную ванну. Герметические клапаны до и после фильтров-поглотителей устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода должны быть закрыты за исключением периода работы системы фильтровентиляции при проверках. Системы и элементы инженерно-технического оборудования противорадиацион- ных укрытий должны эксплуатироваться в мирное время в необходимых для эксплуатации объемах. 4.11 Исправность систем вентиляции следует проверять не реже одного раза в год путем проверки исправности вентиляторов приточных и вытяжных систем фильтров-поглотителей peгенеративных установок герметических клапанов герметических соединений воздуховодов воздухозаборных и вытяжных каналов и противовзрывных устройств. При использовании системы чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления противопыльных фильтров ФЯР не более чем в 2 раза запыление 50 % . Сопротивление фильтра определяется по разности статистических давлений до и после фильтра. Малогабаритные и унифицированные защитные секции следует проверять не реже одного раза в год при этом контролируются наклон лопастей к плоскости и упругость лопастных пружин. 4.12 Помещения защитных сооружений в которых в мирное время не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем следует периодически проветривать наружным воздухом. Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных условий. При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в зависимости от времени года и погодных условий: не разрешается проветривание помещения влажным воздухом т.е. во время дождя или сразу после него а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном сооружении в мирное время считается относительная влажность не выше 65-70 %. Относительная влажность воздуха в сооружении измеряется психрометром. 4. 13 Исправность систем водоснабжения и канализации следует проверять не реже одного раза в год с опробованием вентилей задвижек и водоразборных кранов. В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища укрытия после освидетельствования их представителем службы санитарно-эпидемиологического надзора. Водозаборные скважины устраиваемые в качестве источников водоснабжения следует пери дически не реже одного раза в месяц включать на 2-3 часа для откачки воды. ДБН A 3.1-9-2000 С. 13 4.14 Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты пользоваться ими в мирное время запрещается. Задвижки на выпуске из резервуаров должны быть закрыты. Санузлы не используемые в мирное время должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их при учениях но при этом следует проводить периодический осмотр и ремонт. Допускается использование помещений санузлов под кладовые склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации а смонтированное оборудование унитазы и смывные бачки консервируется без демонтажа. Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе защитного сооружения на режим убежища укрытия . 4.15 ДЭС после испытаний подлежат консервации. Расконсервация производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений. После расконсервации не реже одного раза в неделю следует запускать дизель-агрегат и испытывать его под нагрузкой 30 мин. Во время испытаний следует осуществлять контроль согласно требованиям 2.28 настоящих норм. У агрегатов имеющих электрический пуск необходимо контролировать зарядку аккумуляторных батарей. У агрегатов имеющих пуск сжатым воздухом контролируется давление в пусковых баллонах. Пусковые баллоны при необходимости дозаправляются сжатым воздухом. ДБН А.3.1-9-2000 С.14 ПРИЛОЖЕНИЕ А справочное Перечень нормативных документов на которые приведены ссылки в тексте норм ДБН А.3.1-3-94 Управление организация и технология. Приемка в експлуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ДБН В.2.2-5-97 Здания и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны ПУЭ Правила устройства электроустановок ДБН А.3.1-9-2000 С. 15 ПРИЛОЖЕНИЕ Б обязательное Формы актов Форма 1 АКТ рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания г. " " 20 г. Рабочая комиссия назначенная наименование организации-заказчика застройщика назначившей рабочую комиссию решением от " " 20 г. № в составе: председателя - представителя заказчика застройщика фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителей: генерального подрядчика фамилия имя отчество должность субподрядных монтажных организаций фамилия имя отчество должность эксплуатационной организации фамилия имя отчество должность генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность УСТАНОВИЛА: 1. Генеральным подрядчиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность предъявлено к приемке следующее оборудование перечень оборудования и его краткая характеристика при необходимости перечень указывается в приложении ДБН А.3.1-9-2000 С.16 смонтированное в наименование сооружения помещения входящего в состав наименование предприятия его очереди пускового комплекса 2. Монтажные работы выполнены наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность 3. Проектная документация разработана наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность номера чертежей и даты их составления 4. Дата начала монтажных работ месяц и год Дата окончания монтажных работ месяц и год Рабочей комиссией произведены следущие дополнительные испытания оборудования кроме испытаний зафиксированных в исполнительной документации представленной генподрядчиком наименование испытаний Решение рабочей комиссии Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом стандартами строительными нормами техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования. Предъявленное к приемке оборудование указанное в поз. 1 настоящего акта считать принятым с " " 20 г. для комплексного опробования. Председатель рабочей комиссии подпись Члены рабочей комиссии подписи СДАЛИ ПРИНЯЛИ представители генерального представители заказчика застройщика подрядчика и субподрядных организаций подписи подписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 17 Форма 2 АКТ рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования г. " " 20 г. Рабочая комиссия назначенная наименование организации-заказчика застройщика назначившей рабочую комиссию решением от " " 20 г. № в составе: председателя - представителя заказчика застройщика фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителей: генерального подрядчика фамилия имя отчество должность субподрядных монтажных организаций фамилия имя отчество должность эксплуатационной организации генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность УСТАНОВИЛА: 1. Оборудование наименование оборудования установки агрегата при необходимости указывается в приложении ...к акту смонтированное в наименование сооружения помещения входящего в состав наименование предприятия его очереди пускового комплекса ДБН А.3.1-9-2000 С.18 прошло комплексное опробование включая необходимые пусконаладочные работы совместно с коммуникациями с " " 20 г. по " " 20 г. в течение в соответствии с установленным заказчиком порядком по дни или часы наименование документа по которому производилось комплексное опробование 2. Комплексное опробование включая необходимые пусконаладочные работы выполнено наименование организации-заказчика пусконаладочной организации 3. Дефекты проектирования изготовления и монтажа оборудования при необходимости указываются в приложении ... к акту выявленные в процессе комплексного опробования а также недоделки: устранены. 4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы указанные в приложении... к акту. Решение рабочей комиссии Оборудование прошедшее комплексное опробование считать готовым к эксплуатации предусмотренной проектом и принятым с " " 20 г. для предъявления государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию. Председатель рабочей комиссии подпись Члены рабочей комиссии подписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 19 Форма З АКТ рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для предъявления государственной приемочной комиссии г. " " 20 г. Рабочая комиссия назначенная наименование организации-заказчика застройщика назначившей рабочую комиссию решением от " " 20 г. № в составе: председателя - представителя заказчика застройщика фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителей: генерального подрядчика фамилия имя отчество должность субподрядных монтажных организаций фамилия имя отчество должность эксплуатационной организации фамилия имя отчество должность генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность на основе требований ДБН А.3.1-9-2000 УСТАНОВИЛА: 1. Генеральным подрядчиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный строительством наименование объекта 2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим виды работ ДБН А.3.1-9-2000 С.20 и его субподрядными организациями наименование организаций и их ведомственная подчиненность выполнившими виды работ 3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями наименование организаций и их ведомственная подчиненность 4. Строительство осуществлялось по проекту номер проекта номер серии по типовым проектам 5. Проектно-сметная документация утверждена наименование организации утвердившей документацию на объект в целом " " 20 Г. № 6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ; окончание работ месяц и год месяц и год 7. Рабочей комиссией представлена следующая документация перечень документов в соответствии с 2.7 ДБН А.3.1-9-2000 или номер приложения к акту Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту. 8. Объект имеет следующие показатели: общая площадь объем вместимость и другие основные технико-экономические показатели по проекту 9.Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: краткие технические характеристики по планировке этажности основным материалам и конструкциям инженерному оборудованию агрегатам и механизмам 10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования и приемки его рабочими комиссиями перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту в количестве: по проекту единиц; фактически единиц. 11. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом сведения о выполнении Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту. 12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки указанные в при- ложении... к акту. ДБН А.3.1-9-2000 С. 21 13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего тыс. грн. в том числе: строительно-монтажных работ тыс. грн. агрегатов и механизмов инструмента инвентаря тыс. грн. Решение рабочей комиссии наименование объекта СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии Председатель рабочей комиссии подпись Члены рабочей комиссии подписи СДАЛИ ПРИНЯЛИ представители генерального представители заказчика застройщика подрядчика и субподрядных организаций подписи подписи ДБН А.3.1-9-2000 С.22 Форма 4 УТВЕРЖДАЮ фамилия имя отчество и должность лица утвердившего акт " " 20 г. АКТ рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством сооружения помещения г. " " 20 г. Рабочая комиссия назначенная наименование организации-заказчика застройщика назначившей рабочую комиссию решением от " " 20 г. № в составе: председателя - представителя заказчика застройщика фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителен: генерального подрядчика фамилия имя отчество должность субподрядных монтажных организаций фамилия имя отчество должность эксплуатационной организации фамилия имя отчество должность генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность на основании требований ДБН А. 3.1-9-2000 ДБН А.3.1-9-2000 С. 23 УСТАНОВИЛА: 1. Генеральным подрядчиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность прелъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством наименование сооружения помещения входящее в состав наименование объекта 2. Строительство произведено на основании решения постановления распоряжения приказа " " 20 г. наименование организации вынесшей решение 3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнявшим виды работ и субподрядными организациями наименование организаций и их ведомственная подчиненность выполнившими виды работ 4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями наименование организаций и их ведомственная подчиненность 5. Строительство осуществлялось по проекту номер проекта номер серии по типовым проектам 6. Проектно-сметная документация утверждена наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом “ ” 20 г. № 7. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки: начало работ ; окончание месяц и год месяц и год при продолжительности строительства месяцев: по норме или по ПОС ; фактически . 8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: перечень документов в соответствии с 2.7ДБН .4.3.1-9-2000 или номер приложения к акту 9. Предъявленные к приемке в эксплуатацию здание сооружение помещение имеют следующие основные показатели: общая площадь объем вместимость и другие основные технико- экономические показатели по проекту ДБН А.3.1-9-2000 С.24 10. Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по сооружению поме-щению характеризуются следующими данными: краткие технические характеристики по планировке этажности основным материалам и конструкциям инженерному оборудованию агрегатам и механизмам 11. Оборудование смонтировано согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту в количестве: по проекту единиц; фактически единиц. 12. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом сведения о выполнении Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту. 13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения канализации теплоснабжения энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сооружения помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту. 14. Дефекты и недоделки устранены. 15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего тыс. грн. в том числе: строительно-монтажных работ тыс. грн. агрегатов и механизмов инструмента и инвентаря тыс. грн. 16. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию тыс. грн. в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. грн. стоимость агрегатов и механизмов инструмента и инвентаря тыс. грн. Решение рабочей комиссии Предъявленное к приемке наименование сооружения помещения ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель рабочей комиссии подпись Члены рабочей комиссии подписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 25 Форма 5 УТВЕРЖДЕНО дата и номер решения приказа постановления и др. фамилия имя отчество и должность лица подписавшего решение приказ постановление и др. АКТ государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию закопченного строительством объекта от " " 20 г. местонахождение объекта Государственная приемочная комиссия назначенная решением приказом постановлением и др. от " " 20 г.№ наименование организации назначившей комиссию в составе: председателя комиссии фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителей: заказчика застройщика фамилия имя отчество должность эксплуатационной организации фамилия имя отчество должность генерального подрядчика фамилия имя отчество должность генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской бороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя отчество должность органов государственного архитектурно-строительного контроля фамилия имя отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность государственных администраций фамилия имя отчество должность ДБН А.3.1-9-2000 С.26 на основании требований ДБН А.3.1-9-2000. УСТАНОВИЛА: 1. Заказчиком подрядчиком совместно с заказчиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность предъявлен к приемке в эксплуатацию наименование объекта вид строительства новое расширение реконструкция техническое перевооружение по адресу: область район населенный пункт микрорайон квартал улица номер дома корпуса 2. Строительство осуществлено на основании решения приказа постановления и др. от " " 20 г.№ наименование организации вынесшей решение в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от " " 20 г.№ наименование органа госархстройконтроля выдавшего разрешение 3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность выполнившим виды работ и субподрядными организациями наименование организаций и их ведомственная подчиненность виды работ выполненные каждой организацией при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту 4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком наименование организации и ее ведомственная подчиненность выполнившим наименование частей или разделов документации и субподрядными проектными организациями наименование организаций их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту 5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций их ведомственная подчиненность тематика исходных данных при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту ДБН А.3.1-9-2000 С. 27 6. Строительство осуществлялось по проекту типовому индивидуальному повторного применения номер проекта номер серии по типовым проектам ; для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа разрешившего применение такого проекта 7. Проектно-сметная документация утверждена наименование организации утвердившей переутвердившей документацию на объект очередь пусковой комплекс " " 20 г. 8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ; окончание работ месяц и год месяц и год при продолжительности строительства месяцев: по норме или по ПОС ; фактически 9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: перечень документов в соответствии с 2.7 2.34 ДБН А.3.1-9-2000 или номер приложения к акту Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту. 10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные технико-экономические показатели: По проекту Фактически Общий объем площадь вместимость и т.д. Единица измерения общая с учетом ранее принятых в том числе пускового комплекса или очереди общая с учетом ранее принятых в том числе пускового комплекса или очереди 11. Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следущими данными: краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке этажности основным материалам и конструкциям инженерному оборудованию агрегатам и механизмам 12. На объекте смонтировано предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту 13.Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом сведения о выполнении Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту. ДБН А.3.1-9-2000 С.28 14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения канализации теплоснабжения газоснабжения энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту. 15. Недоделки и дефекты выявленные рабочей комиссией устранены. 16. Работы по озеленению устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям тротуаров хозяйственных игровых и спортивных площадок а также отделке фасадов зданий должны быть выполнены: Виды работ Единица измерения Объем работ Срок выполнения 17. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно-сметной документации: всего тыс. грн. в том числе: базисная стоимость строительно-монтажных работ тыс. грн. агрегатов и механизмов инструмента и инвентаря тыс. грн. 18. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию тыс. грн. в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. грн. стоимость агрегатов и механизмов инструмента и инвентаря тыс. грн. Решение государственной приемочной комиссии Предъявленный к приемке наименование объекта ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель государственной приемочной комиссии подпись Члены государственной приемочной комиссии подписи ДБН А.3.1-9-2000 С. 29 ПРИЛОЖЕНИЕ В рекомендуемое Форма заявления наименование органа госархстройконтроля фамилия имя отчество адрес физического лица ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу назначить государственную техническую комиссию для предъявления о готовности законченного строительством наименование и краткая характеристика объекта к эксплуатации. Разрешения на подключение к городским сетям холодного и горячего водоснабжения канализации теплоснабжения электроснабжения телефонной и радиосвязи имеются. Оплата услуг технической комиссии будет произведена в установленном порядке. " " 20 г. подпись ДБН А.3.1-9-2000 С.30 ПРИЛОЖЕНИЕ Г рекомендуемое Форма акта АКТ государственной технической комиссии о готовности законченного строительством объекта к эксплуатации " " 20 г. местонахождение объекта Государственная техническая комиссия назначенная наименование организации назначившей государственную техническую комиссию решение от " " 20 г. № на основании 3.1 ДБН А.3.1-9-2000 в составе: председателя - представителя организации назначившей комиссию фамилия имя отчество должность членов комиссии - представителей: заказчика фамилия имя. отчество должность организации осуществлявшей строительство подрядчика фамилия имя отчество должность генерального проектировщика фамилия имя отчество должность органа специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций фамилия имя. отчество должность органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора фамилия имя отчество должность органов государственного пожарного надзора фамилия имя отчество должность органов государственного надзора за охраной труда фамилия имя отчество должность органов государственной экологической инспекции фамилия имя отчество должность других заинтересованных органов надзора и организаций фамилия имя отчество должность ДБН А.3.1-9-2000 С. 31 УСТАНОВИЛА: 1. Государственной технической комиссии предъявлен законченный строительством наименование и принадлежность объекта построенный в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ выданным наименование органа госархстройконтроля от " " 20 г. № 2. Осмотром объекта установлено что строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с действующими строительными нормами. 3. Нарушений требований органов государственного архитектурно-строительного контроля государственного санитарно-зпидемиологического надзора государственного пожарного надзора и органов государственного надзора за охраной труда при строительстве не установлено. 4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели: площадь вместимость т.п. Решение государственной технической комиссии 1. наименование объекта готов к вводу в эксплуатацию. 2. Настоящий акт может служить основанием для регистрации в соответствующих органах объекта коллективной или частной собственности юридических и физических лиц а также в государственных органах статистики. Председатель государственной технической комиссии подпись Члены государственной технической комиссии подписи ДБН А.3.1-9-2000 С.32 ПРИЛОЖЕНИЕ Д обязательное Форма паспорта ПАСПОРТ УБЕЖИЩА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ № Общие сведения I. Адрес город район улица N дома 2. Кому принадлежит к какому предприятию приписано убежище противорадиационное укрытие 3. Наименование проектной организации кем утвержден проект 4. Наименование генподрядной и субподрядных организаций возводивших убежище противорадиационное укрытие 5. Назначение убежища противорадиационного укрытия в мирное время 6. Организация эксплуатирующая убежище противорадиационное укрытие в мирное время с какого периода 7. Дата приемки в эксплуатацию год месяц число 8. Время приведения убежища противорадиационного укрытия в готовность ч ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ 1. Вместимость чел. 2. Общая площадь м2 3. Общий объем м3 4. Расположение убежища противорадиационного укрытия : встроенное в здание этажей отдельно стоящее в горных выработках 5. Количество входов 6. Количество аварийных выходов 7. Количество дверей и ставен с указанием марки или шифра : защитно-герметических герметических 8. Класс убежища группа укрытия ДБН А.3.1-9-2000 С. 33 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ Таблица Д. 1 Вентиляционная система Вентиляторы Фильтры и средства регенерации Герметические клапаны Противовзрывные устройства Тип Количество Производительность Тип Количество Тип Количество Тип Количество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Продолжение таблицы Д. 1 Насосы Калориферы или воздухоохладители Холодильные машины Тип Количество Производительность Тип Количество Производи-тельность Тип Количество Производительность 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10. Наличие и перечень измерительных приборов 11. Степень герметичности величина подпора воздуха 12. Система отопления 13. Система энергоснабжения 14. Система водоснабжения вид водопровода скважина емкость аварийных резервуаров 15. Тип канализации количество санитарно-технических приборов 16. Инструмент инвентарь агрегаты и механизмы имеющиеся в убежище противорадиационном укрытии 17. Дата заполнения паспорта Ответственный представитель организации эксплуатирующей защитное сооружение Должность Ф.И.О подпись Представитель штаба гражданской обороны области города района Должность Ф.И.О подпись Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах: 1-й экз. находится в убежище укрытии 2-й - в службе убежищ объекта 3-й - в органе специально уполномоченном органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций области города района . ДБН А.3.1-9-2000 С.34 ПРИЛОЖЕНИЕ Е обязательное Форма журнала ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УБЕЖИЩА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ № наименование организации которой принадлежит убежище противорадиационное укрытие расположенное по адресу Дата проверки Должности фамилии и инициалы проверяющих Проверенныеконструкции узлы механизмы и оборудование Результаты осмотра и замеченные недостатки Срок устранения недостатков Дата устранения недостатков и подпись ответствен- ного лица 1 2 3 4 5 6 Примечание. Журнал хранится в убежище противорадиационном укрытии . ДБН А.3.1-9-2000 С. 35 СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Обще положения ......................................................................................................... 1 2. Приемка в эксплуатацию объектов государственной собственности .................... 1 3. Ввод в эксплуатацию объектов не являющихся государственной собственностью ......................................................................................................... 9 4. Содержание защитных сооружений ......................................................................... 10 Приложение А. Перечень нормативных документов на которые приведены ссылки в тексте норм ............................................................................................................. 14 Приложение Б. Формы актов ............................................................................................................. 15 Приложение В. Форма заявления ...................................................................................................... 29 Приложение Г. Форма акта ............................................................................................................... 30 Приложение Д. Форма паспорта ....................................................................................................... 32 Приложение Е. Форма журнала ........................................................................................................ 34