ДСТУ 3097-95

ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурної сталі та сіток. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом по автоматизації та механізації технології виробництва інститут «КАМЕТ» Мінмашпрому України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 165 від 22 травня 1995 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: Н. К. Уточкіна В. Я. Ковальов І. М. Виходцева ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Основні положення. 3 Обладнання для відрізування арматурної сталі і арматурних сіток 4 Лінії і обладнання для заготовлювання арматурних стрижнів та виготовлення арматурних сіток. Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів. ДСТУ 3097 95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАГОТОВЛЮВАННЯ АРМАТУРНИХ СТАЛІ ТА СІТОК Терміни та визначення ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ АРМАТУРНЫХ СТАЛИ И СЕТОК Термины и определения EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF REINFORCING STEEL AND REBAR MATS Terms and definitions Чинний від 1996-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ l.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять для обладнання призначеного для відрізування переміщення і заготовлювання арматурної стрижньової і дротяної сталі сталевих канатів і зварених із сталевої стрижньової і дротяної арматури сіток які застосовуються для армування залізобетону. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові діл використання в усіх ьидах документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до цієї сфери а також для робіт з стандартизації чи в разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. В інших випадках застосування цих термінів рекомендується. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється. 2.2 Для окремих стандартизованих термінів у стандарті подано як довідкові їх короткі форми якими дозволяється користуватися у випадках коїм неможливе їх різне тлумачення. Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документах з стандартизації. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що до неї включено два терміни які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті. 2.3 Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стаьдарті У випадках коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять замість їх визначення ставиться риска. 2.4 У стандарт подано російські ru відповідники термінів а також визначення російською мовою. Якщо визначення терміта російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. 2.5 У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів. 2.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом їхні короткі форми світлим шрифтом а синоніми курсивом. 3 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДРІЗУВАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ І АРМАТУРНИX СІТОК 3.1 арматурні ножиці Машина чи інструмент ручний чи привідний призначений для поперечного розрізування арматурної сталі чи виробів з неї на відрізки ru арматурные ножницы Инструмент или машина с ножами для отрезки арматурной стали или изделий из нее 3.2 арматурні ручні ножиці Арматурні ножиці з ручним приводом ножів ru арматурные ручные ножницы Инструмент с ручным привод дом ножей для отрезки арматурной стали при работе с которым его вес полностью или частично воспринимается оператором 3.3 арматурні електричні ручні ножиці; арматурні ручні електроножиці ru арматурные электрические ручные ножницы; арматурные ручные электроножницы Отрезная головка с приводом ножей от встроенного в нее электродвигателя 3.4 арматурні гідравлічні ручні ножиці; арматурні ручні гідроножиці ru арматурные гидравлически; ручные ножницы; арматурные ручные гидроножницы Отрезная головка со встроенным в нее гидроцилиндром соединенная с гидроприводом 3.5 арматурні пневматичні ручні ножиці; арматурні ручні пневмоножиці ru арматурные пневматические ручные ножницы; арматурные ручные пневмоножницы Отрезная головка со встроенным в нее пневмоцилиндром соединенная с пневмоприводом 3.6 арматурні пневмогідравлічні ручні ножиці; арматурні ручні пневмогідроножиці ru арматурные пневмогидравлические ручные ножницы; арматурные ручные пневмогидроножницы Отрезная головка с встроенным в нее гидроцилиндром соединенная с пневмогидроприводом 3.7 арматурні механічні ножиці ru арматурные механические ножницы Машина для отрезки арматурной стали имеющая электромеханический привод 3.8 арматурні гідравлічні ножиці; арматурні гідроножиці ru арматурные гидравлические ножницы; арматурные гидроножницы Машина для отрезки арматурной стали имеющая гидропривод 3.9 арматурні пневматичні ножиці; арматурні пнєвмоножиці ru арматурные пневматические ножницы; арматурные пневмоножницы Машина для отрезки арматурной стали имеющая пневмопривод 3.10 арматурні пневмогідравлічні ножиці; арматурні пневмогідроножиці ru арматурные пневмогидравлические ножницы; арматурные пнев-могидроножницы Машина для отрезки арматурной стали имеющая пневмогидропривод 3.11 арматурна пилка тертя Машина з обертовим диском що відрізує арматуру за рахунок тепла яке виділяється під час тертя ru пила трения Машина с вращающимся диском отрезающим арматуру за счет тепла выделяющегося при трении между диском и арматурой 3.12 сіткові ножиці Машина чи інструмент ручний чи з приводом призначений дам відрізування арматурних сіток ru сеточные ножницы Машини или инструмент для отрезки арматурных сеток 3.13 сіткові ручні ножиці ru сеточные ручные ножницы Инструмент с ручным приводом ножей для отрезки сеток 3.14 сіткові механічні ножиці ru сеточные механические ножницы Машина для отрезки арматурных сеток имеющая электромеханический привод 3.15 сіткові гідравлічні ножиці; сіткові гідроножиці ru сеточные гидравлические ножницы; сеточные гидроножнчцы Машина для отрезки арматурных сеток имеющая гидропривод 3.16 сіткові пневматичні ножиці; сіткові пневмоножиці ru сеточные пневматіческие ножницы; сеточные пневмоножницы Машина для отрезки арматурных сеток имеющая пневмопривод 3.17 сіткові пневмогідравлічні ножиці; сіткові пневмогідроножиці ru сеточные пневмогидравлические ножницы; сеточные пневмогидроножницы Машина для отрезки арматурных сеток имеющая пневмогидропривод 4 ЛІНІЇ І ОБЛАДНАНЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ СТРИЖНІВ ?? ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ СІТОК 4.1 комплект обладнання для відрізування арматурних стрижнів [сіток] Набір обладнання який складається ч машин для відрізування арматурних стрижнів [сіт???????????????????????†???????†???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ru комплект оборудования отрезки арматурных стержней [сеток] Набор оборудования состоящий из машин для отрезки арматурных стержней [сеточных ножниц] и раздельно управляемых или неприводных механизмов для подачи стержней [сеток] 4.2 автоматична лінія для від-різування арматурних стрижнів [сіток] Комплект взаємозв'язаного обладнання для подавання і відрізування арматурних стрижнів [сіток] який автоматично виконує у певній послідовності та у певному ритмі весь технологічний процес ru автоматическая линия отрезки арматурных стержней [сеток] Комплект взаимосвязанного оборудования для отрезки и подачи арматурных стержней [сеток] автоматически выполняющий в определенной последовательности с определенным ритмом весь технологический процесс 4.3 автоматична [напівавтоматична] лінія безвідхідної заготівлі арматурних стрижнів Комплект взаємозв'язаного обладнання для подавання відрізування арматурних стрижнів їх стикового зварювання який автоматично виконує у певній послідовності та у певному ритмі весь технологічний процес Примітка. Якщо операції повторюються пуск обладнання здійсню с оператор ru автоматическая [полуавтоматическая] лити безотходной заготовки арматурных стержней Комплект взаимосвязанного оборудования для отрезки арматурных стержней их стыковой сварки и подачи автоматически выполняющий в опре деленной последовательности весь технологический процесс с определенным ритмом с пуском оборудования оператором при повторении операций 4.4 автоматична [напівавтоматична] лінія виготовлення арматурних сіток Комплект взаємозв'язаного обладнання який автоматично виконує у певній послідовності та у певному ритмі весь технологічний процес Примітка. Якщо операції повторюються пуск обладнання здійснює оператор ru автоматическая [полуавтоматическая] линия изготовления арматурных сеток Комплект взаимосвязанного оборудования автоматически выполняющий в определенной последовательности весь технологический процесс изготовления арматурных сеток с определенным ритмом с пуском оборудования оператором при повторении операций 4.5 автомат для випрямлення і відрізування арматурної сталі; правильно-відрізний автомат Машина яка складається з об'єднаних спільною киематичною схемою механізмів для послідовного виконання операцій розмотування арматурної сталі з мотка її переміщування випрямлення відрізування стрижнів та їх скидання у приймальний пристрій ru правильно-отрезной автомат Машина содержащая объединенные общей кинематической схемой механизмы для размотки арматурной стали с мотка ее перемещения выпрямления отрезки стержней и их сброса последовательно выполняющая эти операции 4.6 установка для випрямлення і відрізування арматурної сталі Комплект взаємозв'язаного обладнання для розмотування арматурної сталі з мотка її випрямлення відрізування стрижнів їх скидання і нагромадження ru установка для правки и отрезки арматурной стали Комплект взаимосвязанного оборудования для размотки арматурной стали с мотка ее правки отрезки стержней их сброса и накопления 4.7 пристрій для випрямлення арматурної сталі; правильний пристрій Пристрій для випрямлення арматурної сталі багаторазовим перегинанням під час переміщення між випрямними елементами ru устройство правки арматуры; правильное устройство. Приспособление для выпрямления арматурной стали посредством ее многократных перегибов при перемещении между выпрямляющими элементами 4.8 арматурний розмотувальний пристрій Пристрій для розмотування арматурної сталі з необертового мотка ru размоточное устройство Приспособление для размещения мотка арматурной стали и ее размотки с невращающегося мотка 4.9 арматурна крутилка Пристрій для розміщення мотка арматурної сталі та її розмотування під час обертання мотка ru вертушка Приспособление для размещения мотка арматурной стали и ее размотки при вращении мотка 4.10 арматурна двоярусна крутилка Крутилка на вертикальній осі якої в два яруси розміщено дві котушки идя мотків арматурної сталі ru арматурная двухъярусная вертушка Вертушка на вертикальной оси которой в два яруса расположены две катушки для мотков арматурной стали 4.11 подавальний стіл арматурних стрижнів Обладнання для укладати пакету поздовжніх мірних арматурних стрижнів з якого їх подають вручну до електродів зварювальної машини ru подающий стол арматурных стержней Оборудование для укладки пакета продольных мерных арматурных стержней с которого их подают вручную к электродам сварочной машины 4.12 механізм відокремлення арматурних стрижнів; відокрем-лювач стрижнів Пристрій що ворушить кінці стрижнів у жмуті відокремлює окремий стрижень і видає його у приймально-видавальний лоток ru механизм отделения стержней; отделитель стержней Устройство для отделения арматурных стержней от пачки стержней 4.13 приймальний пристрій арматурних стрижнів Пристрій для приймання і розміщення відрізаних арматурних стрижнів ru приемное устройство стержней; приемное устройство Устройство для размещения подаваемых арматурных стержней 4.14 механізм укладання арматурних стрижнів; укладач стрижнів Пристрій для упорядкованого розміщення арматурних стрижнів у приймальному пристрої ru механизм укладки стержней; укладчик стержней Устройство для подачи арматурных стержней с их упорядоченным распределением в приемном устройстве 4.15 механізм скидання арматурних стрижнів; скидач стрижнів Пристрій зя допомогою якого арматурні стрижні нагромаджуються у приймальному пристрої вільно падаючи ru механизм сброса стержней; сбрасыватель стержней Устройство для перемещения арматурных стержней с их падением 4.16 приймально-видавальний лоток для арматурних стрижнів Пристрій для приймання арматурних стрижнів від механізму відокремлення стрижнів і видання їх на портал-розкладач під час виготовлення сіток із стрижнів ru приемо-выдающий лоток для арматурных стержней Устройство для приема арматурных стержней от механизма отделения стержней и выдачи их на портал-раскладчик при изготовлении сеток из стержней 4.17 портал-розкладач арматурних стрижнів Пристрій для приймання поздовжніх мірних стрижнів розкладання їх із заданим кроком і переміщення в зону зварювання під час виготовлення сіток із стрижнів ru портал-раскладчик арматурных стержней Устройство для приема продольных мерных стержней раскладки их с заданным шагом и перемещения в зону сварки при изготовлении сеток из стержней 4.18 захопник арматурного стрижня [сітки] Пристрій дня захоплювання і утримування арматурного стрижня [сітки] ru захват стержня [сетки] Устройство для захватывания и удержания арматурною стержня при выполнении технологических операций 4.19 механізм повороту арматурного стрижня [сітки] Пристрій для повороту арматурного стрижня [сітки] на заданий кут ru механизм поворота арматурного стержня [сетки] Устройство для поворота арматурного стержня [сетки] на определенный угол 4.20 механізм обертання арматурного стрижня Пристрій для обертання арматурного стрижня навколо його поздовжньої осі ru механизм вращения стержня Устройство для вращения арматурного стержня вокруг его продольной осі. 4.21 досилач арматурної сітки Пристрій для подавання виготовленої сітки на певну позицію після закінчення відрізування сітки одночасного з процесом її виготовлення ru досылатель сетки Устройство для подачи изготовленной сетки на определенную позицию после окончания отрезки сеток одновременного с процессом их изготовления 4.22 пакетувальник арматурних сіток Пристрій для укладання арматурних сіток в пакет ru пакетировщик сеток Устройство для укладки арматурных сеток в пакет 4.23 кантувач арматурних сіток Пристрій для повороту сіток на кут 180 град ru кантователь сеток Устройство для поворота сеток на угол 180 град 4.24 машина для намотування арматурної сітки Пристрій для формування рулону сітки ru машина намотки сетки Устройство для образования рулона сетки АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ автомат для випрямлення і відрізування арматурної сталі автомат правильно-відрізний відокремлювач стрижнів гідроножиці арматурні гідроножиці арматурні ручні гідроножиці сіткові досилач арматурної сітки захопник арматурної сітки захопник арматурного стрижня електроножиці арматурні ручні кантувач арматурних сіток комплект обладнання для відрізування арматурних сіток комплект обладнання для відрізування арматурних стрижнів крутилка арматурна крутилка арматурна двоярусна лінія автоматична безвідхідної заготівлі арматурних стрижнів лінія автоматична виготовлення арматурних сіток лінія для відрізування арматурних сіток автоматична лінія для відрізування арматурних стрижнів автоматична лінія напівавтоматична безвідхідної заготівлі арматурних стрижнів лінія напівавтоматична виготовлення арматурних сіток лоток приймально-видавальний для арматурних стрижнів машина для намотування арматурної сітки механізм відокремлення арматурних стрижнів механізм обертання арматурного стрижня механізм повороту арматурного стрижня механізм повороту арматурної сітки механізм скидання арматурних стрижнів механізм укладання арматурних стрижнів ножиці арматурні ножиці арматурні гідравлічні ножиці арматурні механічні ножиці арматурні пневматичні ножиці арматурні пневмогідравлічні ножиці арматурні ручні ножиці арматурні ручні гідравлічні ножиці арматурні ручні електричні ножиці арматурні ручні пневматичні ножиці арматурні ручні пневмогідравлічні ножиціткові ножиці сіткові гідравлічні ножиці сіткові механічні пожиці сіткові пневматичні ножиці сіткові пневмогідравлічні ножиці сіткові ручні пакетувальник арматурних сіток пилка тертя арматурна пневмогідроножиці арматурні пневмогідроножиці арматурні ручні пневмогідроножиці сіткові пневмоножиці арматурні пневмоножиці арматурні ручні пневмоножиці сіткові портал-розкладач арматурних стрижнів пристрій правильний пристрій для випрямлення арматурної сталі пристрій приймальний арматурних стрижнів пристрій розмотувальний арматурний скидач стрижнів стіл подавальний арматурних стрижнів укладач стрижнів установка для випрямлення і відрізування арматурної сталі 4.5 4.5 4.12 3.8 3.4 3.15 4.21 4.18 4.18 3.3 4.23 4.1 4.1 4.9 4.10 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.16 4.24 4.12 4.20 4.19 4.19 4.15 4.14 3.1 3.8 3.7 3.9 3.10 3.2 3.4 3.3 3.5 3.6 3.12 3.15 3.14 3.16 3.17 3.13 4.22 3.11 3.10 3.6 3.17 3.9 3.5 3.16 4.17 4.7 4.7 4.13 4.8 4.15 4.11 4.14 4.6 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ автомат правильно-отрезной вертушка вертушка двухъярусная арматурная гидроножницы арматурные гидроножницы арматурные ручные гидроножницы сеточные досылатель сетки захват сетки захват стержня кантователь сеток комплект оборудования отрезки арматурных сеток комплект оборудования отрезки арматурных стержней линия автоматическая безотходной заготовки арматурных стержней линия автоматическая изготовления арматурных сеток линия автоматическая отрезки арматурных сеток линия автоматическая отрезки арматурных стержней линия полуавтоматическая безотходной заготовки арматурных стержней линия полуавтоматическая изготовления арматурных сеток лоток приемо-выдающий для арматурных стержней машина намотки сетки механизм вращения стержня механизм отделения стержней механизм поворота сетки механизм поворота стержня механизм сброса стержней механизм укладки стержней ножницы арматурные ножницы арматурные гидравлические ножницы арматурные механические ножницы арматурные пневматические ножницы арматурные пневмогидравлические ножницы арматурные ручные ножницы арматурные ручные гидравлические ножницы арматурные ручные пневматические ножницы арматурные ручные пневмогидравлические ножницы арматурные ручные электрические ножницы сеточные ножницы сеточные гидравлические ножницы сеточные механические ножницы арматурные пневматические ножницы сеточные пневмогидравлические ножницы сеточные ручные отделитель стержней пакетировщик сеток пила трения пневмогидроножницы арматурные пневмогидроножницы арматурные ручные пневмогидроножиицы сеточные пневмоножницы арматурные пневмоножницы арматурные ручные пневмоножницы сеточные портал-раскладчик арматурных стержней сбрасыватель стержней стол подающий арматурных стержней укладчик стержней установка для правки и отрезки арматурной стали устройство правильное устройство правки арматуры устройство приемное устройство приемное стержней устройство размоточное электроножницы арматурные ручные 4.5 4.9 4.10 3.8 3.4 3.15 4.21 4.18 4.18 4.23 4.1 4.1 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.16 4.24 4.20 4.12 4.19 4.19 4.15 4.14 3.1 3.8 3.7 3.9 3.10 3.2 3.4 3.5 3.6 3.3 3.12 3.15 3.14 3.16 3.17 3.13 4.12 4.22 3.11 3.10 3.6 3.17 3.9 3.5 3.16 4.17 4.15 4.11 4.14 4.6 4.7 4.7 4.13 4.13 4.8 3.3 Ключові слона: арматурна сітка арматурна сталь відрізування визначення заготовлювання лінія обладнання переміщення термін