ДСТУ 3098-95

ДСТУ 3098-95 Обладнання камер для теплового оброблення залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом по автоматизації та механізації технології виробництва інститут «Камет» Мінмашпрому України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 травня 1995 р. № 165 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: В. Я. Ковальов І. М. Виходцева А. Г. Волком ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Загальні поняття 5 Зони камери теплового оброблення 6 Основні види обладнання камер теплового оброблення та його складові частини 7 Терміни понять пов'язаних з процесом теплового оброблення 8 Основні показники технічної характеристики обладнання для теплового оброблення Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів Додаток А Загальновживані терміни які не ввійшли до стандарту ДСТУ 3098 95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОБЛАДНАННЯ КАМЕР ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ Термівн та визначення ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕР ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Термины и определения EQUIPMENT OF WARM CURING CHAMBER Terms and definitions Чинний від 1996-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять що відносяться до обладнання камер теплового оброблення залізобе тонних виробів ЗБВ . 1.2 Терміни регламентовані у цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі для потреб машинобудування до рожньої та будівельної техніки в якій подаються поняття про обладнання камер теплового оброблення залізобетонних виробів а також у роботах з стандартизації чи в разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під приємств установ організацій шо діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже нерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведено посилання на такий стандарт: ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Частина терміна що міститься в круглих дужках у разі застосування терміна може бути опущена у випадках коли не можливе його різне тлумачення. Позначку що вказує на галузь застосування багатозначного терміна подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. 3.3 Наведені визначення за потреби можна змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використову ваних термінів зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять визначених в стандарті. У випадках коли термін містить у собі всі достатні і необхідні ознаки понять визначення не наводиться і замість нього ставиться риска. 3.4 У стандарті як довідкові наведено російські го відповідники термінів та визначення російською мовою. Якщо визначення російською мовою відсутнє у чинних державних російськомовних стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. 3.5 У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів. 3.6 Терміни і визначення загальнотехнічних понять які необхідні для розуміння тексту стандарту наведено в додатку А. 3.7 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 камера теплового оброблення залізобетонних виробів ЗБВ Обладнання для теплового оброблення відформованих ЗБВ ДСТУ 3241 ru камера тепловой обработки железобетонных изделий; ЖБИ Устройство для тепловой обработки отформованных ЖБИ 5 ЗОНИ КАМЕРИ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ 5.1 зона камери теплового оброблення ЗБВ Ділянка камери теплового оброблення ЗБВ де відбувається певний технологічний процес із заданим режимом тепловологісного оброблення ru зона камеры тепловой обработки Участок камеры тепловой обработки на котором осуществляется определенный технологический процесс заданного режима тепловлажностной обработки ЖБИ 5.1.1 зона підігрівання камери теплового оброблення ЗБВ ru зона подогрева камеры тепловой обработки ЖБИ 5.1.2 зона витримування камери теплового оброблення ЗБВ ru зона выдержки камеры тепловой обработки ЖБИ 5.1.3 зона охолодження камери теплового оброблення ЗБВ ru зона охлаждения камеры тепловой обработки ЖБИ 5.2 тунель обслуговування камер теплового оброблення ЗБВ Робоча зона ізольована від камери теплового оброблення в якій установлюються прилади системи автома лчного регулювання та контролю за процесом теплового оброблення ЗБВ ru тоннель обслуживания камер тепловой обработки Рабочая зона изолированная от камеры тепловой обработки в которой устанавливаются приборы системы автоматического регулирования и контроля процесса тепловой обработки ЖБИ 6 ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛАДНАННЯ КАМЕР ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 6.1 обладнання камер теплового оброблення залізобетонних виробів Обладнання призначене для закривання торців переміщення форм із ЗБВ в камері та теплового оброблення ДСТУ 3241 ru оборудование камер тепловой обработки железобетонных изделий Оборудование для закрывания торцов транспортировки форм с ЖБИ в камере и осуществления тепловой обработки 6.1 геліокришка камери теплового оброблення ЗБВ Кришка для теплового оброблення ЗБВ за рахунок сонячної енергії ru гелиокрышка камеры тепловой обработки ЖБИ Крышка для тепловой обработки ЖБИ за счет солнечной энергии 6.3 двері камери теплового оброблення ЗБВ Пристрій з механічним приводом для герметизації торців чи окремих зон камер теплового оброблення ru дверь камеры тепловой обработки ЖБИ Устройство с механическим приводом для герметизации торцов или отдельных зон камер тепловой обработки 6.4 пакетуьальник ЗБВ Комплект стояків обладнаних кронштейнами автоматичної дії призначений для установлення форм з ЗБВ пакетом в камері теплового оброблення ru пакетировщик ЖБИ Комплект стоек оборудованных автоматически действующими кронштейнами для пакетной установки форм с ЖБИ в камере тепловой обработки 6.5 силова форма для залізобетонних виробів Пристрій в якому 35В формують та провадять теплове оброблення ru силовая форма для железобетонных изделий Приспособление в котором ЖБИ формуют и подвергают тепловой обработке 6.6 установка для електротермічного нагрівання камери теплового оброблення ru установка для электротермического нагрева камеры тепловой обработки 6.7 термосифон камери теплового оброблення ЗБВ Теплопередавальний пристрій у вигляді відвакуумованої замкнутої посудини ru термосифон камеры тепловой обработки ЖБИ Теплопередающее устройство в виде отвакуумированного замкнутого сосуда 6.8 варовий колектор камери теплового оброблення ЗБВ Пристрій призначений для парового прогрівання та рециркуляції середовища в камері ru паровой коллектор камеры тепловой обработки ЖБИ Приспособление предназначенное для парового прогрева и рециркуляции среды в камере 6.8.1 паровий колектор з далекобійними соплами камери теплового оброблення 35В ru паровой коллектор с дальнебойными соплами камеры тепловой обработки ЖБИ 6.9 гідравлічний затвор камери теплового оброблення ЗБВ Пристрій для підвищення надійності герметизації наземних камер теплового оброблення періодичної дії обладнаних кришками ru гидравлический затвор камеры тепловой обработки ЖБИ Устройство для повышения надежности герметизации напольных камер тепловой обработки периодического действия оборудованных крышками 6.10 подвійний гідравлічний затвор камери геплового оброблення ЗБВ ru двойной гидравлический затвор камеры тепловой обработки ЖБИ 6.11 пісковий з "вор камери теплового оброблення ЗБВ ru песчаный затвор камеры тепловой обработки ЖБИ 6.12 вентиляційний водяний затвор камери теплового оброблення ЗБВ Пристрій для видалення середовища з камери теплового оброблення періодичної дії в період її вентиляції та для герметизації камери в період нагрівання та ізотермічного витримування ЗБВ ru вентиляционный водяной затвор камеры тепловой обработки ЖБИ Устройство для удаления среды из камеры тепловой обработки периодического действия в период ее вентиляции и для герметизации камеры в период нагрева и изотермической выдержки ЖБИ 6.13 припливний водяний затвор камери теплового оброблення ЗБВ Пристрій що забезпечує приплив повітря до камери теплового оброблення періодичної дії в період її вентиляції та герметизацію камери в період нагрівання та ізотермічного витримування ЗБВ ru приточный водяной затвор камеры тепловой обработки ЖБИ Устройство для притока воздуха в камеру тепловой обработки периодического действия в период ее вентиляции и для герметизации камеры в период нагрева и изотермической выдержки ЖБИ 7 ТЕРМІНИ ПОНЯТЬ ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРОЦЕСОМ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ 7.1 період теплового оброблення залізобетонних виробів Технологічна складова теплового оброблення ЗБВ в камері попереднє витримування розігрівання ізотермічне витримування охолоджування ru период тепловой обработки железобетонных изделий Технологическая составляющая тепловой обработки ЖБИ в камере предварительное выдерживание разогрев изотермическая выдержка охлаждение 7.2 режим теплового оброблення залі іобетонннх виробів Порядок теплового оброблення ЗБВ в камері із зазначенням часових температурних та у разі тешювологісного оброблення вологісних характеристик періодів тепловою оброблення ru режим тепловой обработки железобетонных изделий Порядок тепловой обработки ЖБИ в камере с указанием временных температурных и при теллошгажностной обработке вяажностных характеристик периодов тепловой обработки 7.2.1 температурновологісний режим теплового оброблення залізобетонних виробів ru температурновлажностный режим тепловой обработки железобетонных изделий 7.3 тепловологісне оброблення залізобетонних виробів ru тепловлажностная обработка железобетонных изделий 8 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАЛНЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ 8.1 цикл роботи камери теплового оброблення ЗБВ Тривалість роботи від одного завантаження камери теплового оброблення ЗБВ до наступного ru цикл работы камеры тепловой обработки ЖБИ Продолжительность работы от одной загрузки камеры тепловой обработки ЖБИ до следующей 8.2 обіговість камери теплового оброблення ЗБВ Характеристика використання камери теплового оброблення що визначається за відношенням тривалості загального циклу роботи камери до установленої одиниці робочого часу зміна доба ru оборачиваемость ч камеры тепловой обработки ЖБИ Характеристика использования камеры тепловой обработки определяемая по отношению продолжительности общего цикла работы камеры к принятой единице pабочего времени смена сутки 8.3 обіговість форм для теплового оброблення залізобетонних виробів ru оборачиваемость форм тепловой обработки железобетонных изделий 8.4 тривалість геплового оброблення залізобетонних виробів ru продолжительность тепловой обработки железобетонных изделий АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ геліокришка камери теплового оброблення ЗБВ двері камери теплового оброблення ЗБВ затвор водяний вентиляційний камери теплового оброблення ЗБВ затвор водяний припливний камери теплового оброблення ЗБВ затвор гідравлічний камери теплового оброблення ЗБВ затвор гідравлічний подвійний камери теплового оброблення ЗБВ затвор пісковий камери теплового оброблення ЗБВ зона витримування камери теплового оброблення ЗБВ зона камери теплового оброблення ЗБВ зона охолодження камери теплового оброблення ЗБВ зона підігрівання камери теплового оброблення ЗБВ камера теплового оброблення залізобетонних виробів ЗБВ камера теплового оброблення ЗБВ колектор паровий камери теплового оброблення ЗБВ колектор паровий камери теплового оброблення ЗБВ з далекобійними соплами обладнання камер теплового оброблення залізобетонних виробів обіговість камери теплового оброблення ЗБВ обіговість форм для теплового оброблення залізобетонних виробів оброблення залізобетонних виробів тепловологісне пакетувальник ЗБВ період теплового оброблення залізобетонних виробів режим теплового оброблення залізобетонних виробів режим теплового оброблення залізобетонних виробів температурновологісний термосифон камери теплового оброблення ЗБВ тривалість теплового оброблення залізобетонних виробів тунель обслуговування камер теплового оброблення ЗБВ установка для електротермічного нагрівання камери теплового оброблення форма силова для залізобетонних виробів цикл роботи камери теплового оброблення ЗБВ 6.2 6.3 6.12 6.13 6.9 6.10 6.11 5.1.2 5.1 5.1.3 5.1.1 4.1 4.1 6.8 6.8.1 6.1 8.2 8.3 7.3 6.4 7.1 7.2 7.2.1 6.7 8.4 5.2 6.6 6.5 8.1 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ гелиокрышка камеры тепловой обработки ЖБИ двери камеры тепловой обработки ЖБИ затвор водяной вентиляционный камеры тепловой обработки ЖБИ затвор водяной приточный камеры тепловой обработки ЖБИ затвор гидравлический камеры тепловой обработки ЖБИ затвор гидравлический двойной камеры тепловой обработки ЖБИ затвор песчаный камеры тепловой обработки ЖБИ зона выдержки камеры тепловой обработки ЖБИ зона камеры тепловой обработки зона охлаждения камеры тепловой обработки ЖБИ зона подогрева камеры тепловой обработки ЖБИ камера тепловой обработки железобетонных изделий камера тепловой обработки ЖБИ коллектор паровой камеры тепловой обработки ЖБИ коллектор паровой камеры тепловой обработки ЖБИ с дальнобойными соплами оборачиваемость камеры тепловой обработки ЖБИ оборачиваемость форм для тепловой обработки железобетонных изделий оборудование камер тепловой обработки железобетонных изделий обработка железобетонных изделий тепловлажностная пакетировщик ЖБИ период тепловой обработки железобетонных изделий продолжительность тепловой обработки железобетонных изделий режим тепловой обработки железобетонных изделий режим тепловой обработки железобетонных изделий температурновлажностный термосифон камеры тепловой обработки ЖБИ тоннель обслуживания камер тепловой обработки установка для электротермического нагрева камеры тепловой обработки форма силовая для железобетонных изделий цикл работы камеры тепловой обработки ЖБИ 6.2 6.3 6.12 6.13 6.9 6.10 6.11 5.1.2 5.1 5.1.3 5.1.1 4.1 4.1 6.8 6.8.1 8.2 8.3 6.1 7.3 6.4 7.1 8.4 7.2 7.2.1 6.7 5.2 6.6 6.5 8.1 ДОДАТОК А довідковий ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ ТЕРМІНИ ЯКІ НЕ ВВІЙШЛИ ДО СТАНДАРТУ А.1 залізобетонні вироби; ЗБВ ru железобетонные изделия; ЖБИ А.2 автоклав Герметично зачинене устаткбвання для теплового оброблення ЗБВ ru автоклав Герметически закрытое устройство для тепловой обработки ЖБИ А.3 касета автоклава ru кассета автоклава А.4 ізоляційне покриття для теплового оброблення Спеціальний матеріал що застосовується для укривання ЗБВ під час теплового оброблення на відкритих стендах ru покрытие изоляционное для тепловой обработки Специальный материал применяемый для укрытия ЖБИ подвергаемых тепловой обработке на открытых стендах А.5 кришка камери теплового оброблення Пристрій для герметизації наземних камер теплового оброблення періодичної дії ru крышка камеры тепловой обработки Устройство для герметизации напольных камер тепловой обработки периодического действия А.6 теплоізоляційна кришка термоформн для теплового оброблення ru теплоизоляционная крышка термоформы для тепловой обработки А.7 механізм автоматичного зачиненім дверей камери теплового оброблення ru механизм автоматического закрывания дверей камеры тепловой обработки A.8 привод заівору камери теплового оброблення Пристрій призначений для надавання руху затвору ru привод затвора камеры тепловой обработки Приспособление предназначенное для приведения в движение затвора А.9 тепловідбивальний екран камери теплового оброблення ru теплоотражающий экран камеры тепловой обработки А.10 штора камери теплового оброблення Пристрій для розділення зон теплового оброблення в тунельній камері ru штора камеры тепловой обработки Устройство для разделения зон тепловой обработки в тоннельной камере А. 11 штовхач Механізм для передавання форми з формувальної ділянки в камеру теплового оброблення а також з однієї зони камери до другої ru толкатель Механизм для передачи формы с формовочного участка в камеру тепловой обработки а также для передачи форм из одной камеры в другую А. 12 нагрівник Нагрівальний пристрій що установлюють в камері теплового оброблення для нагрівання ЗБВ та середовища в об'ємі камери ru регистр Нагревательный прибор устанавливаемый в камере тепловой обработки для нагрева ЖБИ и среды в объеме камеры А. 13 нагрівальна сітка камери теплового оброблення ru греющая сетка камеры тепловой обработки А.14 зволожувач камери теплового оброблення Пристрій для зволожування продуктів згоряння природного газу ru увлажнитель камеры тепловой обработки Устройство для увлажнения продуктов сгорания природного газа A.15 ізотермічне прогрівання залізобетонних виробів ru изотермический прогрев железобетонных изделий А.16 прогрівання залізобетонних виробів парою ru прогрев железобетонных изделий паром А.17 сухе прогрівання залізобетонних виробів ru сухой прогрев железобетонных изделий А. 18 прогрівання залізобетонних виробів електропристроями ru прогрев железобетонных изделий электроустройствами А.19 теплоносій Матеріальне рухоме середовище пара газ рідина що служить для передавання теплоти від джерела до об'єкту нагрівання ЗБВ форми ru теплоноситель Материальная движущаяся среда пар газ жидкость служащая для передачи теплоты от источника к объекту нагрева ЖБИ форме А.20 вентиляція камер теплового оброблення Повпрообмінювання в зоні охолодження камери теплового оброблення шляхом подавання в камеру охолоджуваного повітря і одночасного видалення середовища за допомогою системи механічної вентиляції ru вентиляция камер тепловой обработки Воздухообмен в камере тепловой обработки зоны охлаждения путем подачи в камеру охлаждаемого воздуха с одновременным удалением среды с помощью системы механической вентиляции А.21 рециркуляція середовища в камері теплового оброблення Процес керованого обмінювання середовища усередині об'єму камери теплового оброблення для поліпшення умов теплообміну ru рециркуляция среды в камере тепловой обработки Процесс управляемого обмена средой внутри объема камеры тепловой обработки для улучшения условий теплообмена A.22 примусова циркуляція [рециркуляція] середовищі в камері теплового оброблення ru принудительная циркуляция [рециркуляция] среды в камере тепловой обработки А.23 однобічна циркуляція середовища в камері теплового оброблення ru односторонняя циркуляция среды в камере тепловой обработки А.24 піддон Пристрій для установлення чи укладання ЗБВ що піддягає тепловому обробленню ru поддон Приспособление для установки или укладки ЖБИ подвергаемого тепловой обработке А.25 вентиляційна система камери теплового оброблення ru вентиляционная система камеры тепловой обработки А.26 система парозабезпечення камери теплового оброблення ru система пароснабжения камеры тепловой обработки А.27 механізм підключення пари камери теплового оброблення ru механизм подключения пара камеры тепловой обработки А.28 трубчастий електронагрівач ru трубчатый электронагреватель А.29 кутово-стрижньовий нагрівач ru уголково-стержневой нагреватель А.30 теплогенератор Установка для отримання продуктів згоряння природного газу ru теплогенератор Установка для получения продуктов сгорания природного газа A.31 витяжний вентилятор ru вытяжной вентилятор А.32 газохід рециркуляційний ru газоход рециркуляционный А.33 диморозподілювач ru дымораспределитель А.34 труба гофрована Перфорована труба призначена для подавання пари в камеру теплового оброблення ru труба гофрированная Перфорированная труба предназначенная для подачи пара в камеру тепловой обработки А.35 шибер Заслінка що установлюється на вентиляційній витяжці для регулювання розрідження середовища в камері теплового оброблення ru шибер Заслонка устанавливаемая на вентиляционной вытяжке для регулирования разряжения среды в камере тепловой обработки А.36 прилади контрольно-вимірювальні ru приборы контрольно-измерительные А.37 витратомір технологічної пари ru расходомер технологического пара А.38 тягонапоромір Прилад для визначення ступеня розрідження середовища в камері теплового оброблення ru тягонапорсмер Прибор для определения степени разряжения среды в камере тепловой обработки А.39 насичена пара ru насыщенный пар А. 40 перегріта пара ru перегретый пар А.41 відпрацьований пар ru отработанный пар Ключові слова: камера обладнання теплове оброблення теплоносій режим телловологісного оброблення