ДБН Д.2.7-2000

ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України Держбуд України РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ ДБН Д.2.7-2000 C Дополнением Опубликовано в сб. «Ценообразование в строительстве» № 5 май 2001 с. 104 з Доповненням № 1 затвердженим наказом Держбуду України від 17 травня 2001 року № 124; з Доповненням № 2 затвердженим наказом Держбуду України від 15 лютого 2002 року № 35; з Доповненням № 3 затвердженим наказом Держбуду України від 06 грудня 2002 року № 92 C изменением № 1 2004г С изменением № 2 С изменением № 3 от 03.03.2008 №114 Київ 2001 УДК [69.002.5+69] 083.7 ББК 65.9 4УКР 31-372.33 РОЗРОБЛЕНІ: Науково-виробничою фірмою «Інпроект» ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 05.10.2000 № 225 та введені в дію з 1 січня 2001 року З М І С Т Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 9 ДБН Д.2.7-2000 9 1 Основні положення 9 2 Технічна частина 10 Частина І 17 Розділ 01 Автоцементовози трактори причіпи тракторні 17 Розділ 02 Крани 19 Розділ 03 Домкрати лебідки автонавантажувачі підіймачі шахтні автогідропідіймачі підіймачі гідравлічні щогли монтажні 30 Розділ 04 Електростанції устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань 34 Розділ 05 Станції компресорні компресори пересувні установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції 39 Розділ 06 Екскаватори 41 Розділ 07 Бульдозери скрепери установки барові 47 Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва 51 Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт 54 Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води цементаційне устаткування 55 Розділ 11 Машини для приготування транспортування і укладання бетону і розчину 63 Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва 63 Розділ 13 Машини у транспортному будівництві 63 Розділ 14 Машини для пальових робіт 63 Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів 63 Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі 63 Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку 63 Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування 63 Розділ 19 Насосні станції 63 Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки станції 63 Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування 63 Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів сліпів і стапелів 63 Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі 63 Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт 63 Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій 63 Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами 63 Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами 63 Розділ 28 Станції заморожування 63 Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій 63 Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт 63 Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу 63 Розділ 32 Машини що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій 63 Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент 63 Розділ 33А Молотки клепальні відбійні і пневмотрамбівки 63 Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні 63 Розділ 50 Машини що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень 63 Доповнення 63 Частина II 63 Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов 63 СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТА МЕХАНИЗМОВ ДБН Д.2.7-2000 13 1 Основные положения 13 2 Техническая часть 14 Часть І 17 Раздел 01 Автоцементовозы тракторы прицепы тракторные 17 Раздел 02 Краны 19 Раздел 03 Домкраты лебедки автопогрузчики подъемники шахтные автогидроподъемники подъемники гидравлические мачты монтажные 30 Раздел 04 Электростанции оборудование для сварки и контроля сварных соединений 34 Раздел 05 Станции компрессорные компрессоры передвижные установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции 39 Раздел 06 Екскаватори 41 Раздел 07 Бульдозеры скреперы установки баровые 47 Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства 51 Раздел 09 Машины для культуртехнических работ 54 Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды цементационное оборудование 55 Раздел 11 Машины для приготовления транспортировки и укладки бетона и раствора 63 Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства 63 Раздел 13 Машины в транспортном строительстве 63 Раздел 14 Машины для свайных работ 63 Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов 63 Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи 63 Раздел 17 Машины для сооружения линий связи 63 Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки 63 Раздел 19 Насосные станции 63 Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки станции 63 Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование 63 Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей слипов и стапелей 63 Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие 63 Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ 63 Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций 63 Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами 63 Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами 63 Раздел 28 Станции замораживания 63 Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций 63 Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ 63 Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива 63 Раздел 32 Машины применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций 63 Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент 63 Раздел 33А Молотки клепальные отбойные и пневмотрамбовки 63 Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные 63 Раздел 50 Машины применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений 63 Дополнение 63 Часть II 63 Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2002 года 63 Изменение № 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 Частина І Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год. Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Ди-зельне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства 212-2204 Універсальний асфальтоукладальник „Титан-473” з брусом ВБ 81 Универсальный асфальтоукладчик „Титан-473” с брусом ВБ 81 6 2 2 - 10 2 - - 0 642 3 0 19 0 42 0 128 212-2205 Зчленовані тандемні котки НАММ „НД-70” Сочлененные тандемные катки НАММ „НД-70” 5 6 1 - 8 19 - - 0 516 0 129 0 16 0 21 - Опубликовано в сб. «Ценообразование в строительстве» № 1 2004г. с. 61 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000 Замість ДБН IV-3-97 ЗНіРЄМ-93/97 1 Основні положення 1.1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів надалі - РКНЄМ розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції ціноутворення за однорівневою системою визначення вартості будівництва в поточних цінах на матеріально-технічні та трудові ресурси. 1.2 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів є обов'язковими для нового будівництва розширення реконструкції та технічного переоснащення підприємств будівель і споруд ремонту житла об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування* що здійснюються із залученням бюджетних коштів підприємств установ та організацій державної форми власності. При будівництві за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється контрактом. 1.3 Кошторисні норми цього збірника призначені для: - визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва; - розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру а також поточних одиничних розцінок; - визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт. 1.4 Порядок розробки побудова виклад і оформлення РКПЄМ відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України та ДБН А.1.1-2-93 «Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів». * Нове будівництво розширення реконструкція та технічне переоснащення підприємств будівель і споруд ремонт житла об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується «будівництво». 2 Технічна частина 2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники: - середній розряд ланки робітників зайнятих на керуванні ремонті техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні надалі - середній розряд ланки робітників ; - витрати труда машиністів зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів людино-година ; - витрати енергоносіїв фізичні одиниці виміру ; - витрати мастильних матеріалів фізичні одиниці виміру ; - витрати гідравлічної рідини фізичні одиниці виміру ; - витрати труда робітників зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуванні будівельних машин і механізмів людино-година ; - витрати труда робітників зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад в середньому на сумарну відстань до 30 км туди і назад . пункт 2.1 останній абзац викладено в редакції Доповнення № 3 затвердженого наказом Держбуду від 06 грудня 2002 року № 92 2.2 Трудовитрати наведені в нормах частини І враховують повний комплекс робіт з доставки монтажу демонтажу управління обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів. 2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково: - амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів; - матеріальні ресурси на: - заміну частин що швидко спрацьовуються; - ремонт і технічне обслуговування; - перебазування; - податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів. 2.4 Для машин і механізмів що наведені в частині II збірника амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів витрати на заміну частин що швидко спрацьовуються витрати на ремонт ти переміщу-вання перебазування враховуються у складі накладних витрат. Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси. Витрати труда на ремонт та переміщування перебазування по цим машинам в нормах вказані довідково в дужках . 2.5 По морських і річкових будівельних машинах плавучих засобах нормами враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік включаючи періоди навігації та зимового відстою плавучих засобів. 2.6 У разі коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст а за умовами проваджен-ня робіт несприятливі кліматичні умови робота на окремій машині яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази складний рельєф місцевості додаткові вимоги з техніки безпеки тощо до складу ланки повинен включатися помічник машиніста до норм трудовитрат машиніс-тів графа 4 слід застосовувати коефіцієнт 1 8. У разі коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста а умови прова-дження робіт при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника до норм трудовитрат машиністів графа 4 слід застосовувати коефіцієнт 0 55. 2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково: - до 3 % у літній період; - до 4 5% у зимовий період. 2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування графа 11 включають трудовитрати на капітальний поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин. 2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування. 2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи які провадяться під час їх монтажу і демонтажу. Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок. 2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів які є технологічним устаткуванням ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні. 2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування і 20 гідромоніторно-насосно-землесосні установки станції річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год. У випадках коли проектом з об'єктивних причин встановлюється річний режим роботи що відрізняється від зазначеного вище до кошторисних норм на експлуатацію будівельних машин і механізмів які входять до перелічених розді-лів збірника застосовуються коефіцієнти наведеш у таблиці 1. Таблиця 1 Найменування машини Шифр машини Річний режим роботи маш.-год. 1500-2500 2500-3500 4500-5500 1 Землесосні дизельні плавучі снаряди 218-0101 218-0102 1 30 1 10 0 95 2 Землесосні електрич-ні плавучі снаряди 218-0120 - 218-0123 1 25 1 08 0 95 3 Те саме 218-0124 1 2 1 07 0 96 4 Землесосні станції перека чування 218-0201 - 218-0203 1 06 1 02 0 99 5 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки 220-0101 - 220-0120 1 12 1 04 0 98 6 Те саме 220-0201 220-0202 1 07 1 02 0 99 2.13 Витрати ресурсів на експлуатацію заморожу вальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних норм на експлуатацію відповідних машин що входять до їх складу компресорів агрегатів градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж з доданням трудовитрат робітників зайнятих керуванням цими машинами. Показники трудовитрат робітників зайнятих керуванням машинами що входять до складу заморожувальних станцій наведено в цілому у таблиці 2. Таблиця 2 Холодопродуктивність кВт ккал/год. Витрати труда люд. -год. /маш.-год. До 582 500 3 Від 582 500 до 3490 3000 4 Понад 3490 3000 5 При визначенні витрат ресурсів на експлуатацію резервних машин компресорів насосів тощо у складі заморожувальних станцій враховуються трудовитра-ти на перебазування графа 12 а при складанні цін за машино-годину відповідних резервних машин враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів. 2.14 При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами управліннями механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні норми з яких вилучаються трудовитрати машиністів. 2.15 Для машин і механізмів які працюють на стисненому повітрі витрати стисненого повітря слід враховувати в тому разі якщо в нормах РЕКН РЕКНМУ РЕКНр РЕКНР не враховано роботу компресорної установки. Вартість стисненого повітря враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин та механизмов ДБН Д.2.7-2000 Взамен ДБН IV-3-97 ЗНіРЄМ-93/97 1 Основные положения 1.1 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов далее - РСНЭМ разработаны во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции ценообразования по одноуровневой системе определения стоимости строительства в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы. 1.2 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов являются обязательными для нового строительства расширения реконструкции и технического переоснащения предприятий зданий и сооружений ремонта жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства* осуществляемых с привлечением бюджетных средств предприятий учреждений и организаций государственной формы собственности. При строительстве за счет других источников финансирования эти нормы носят рекомендательный характер и их применение обусловливается контрактом. 1.3 Сметные нормы данного сборника предназначены для: - определения состава и количества ресурсов при осуществлении строительства; - разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения а также текущих единичных расценок; - определения стоимости эксплуатации строительных машин и механиз-мов в прямых затратах в инвесторской смете и расчетов за объемы выполненных работ. 1.4 Порядок разработки построение изложение и оформление РСНЭМ отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 Государственная система стандартизации Украины и ДБН А.1.1-2-93 «Порядок разработки требования к построению изложению и оформлению нормативных документов». * Новое строительство расширение реконструкция и техническое переоснащение предприятий зданий и сооружений ремонт жилья объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства а также реставрация памятников архитектуры и градостроительства в дальнейшем именуется «строительство». 2 Техническая часть 2.1 Таблицы норм сборника РСНЭМ содержат следующие показатели: - средний разряд звена рабочих занятых на управлении ремонте техническом обслуживании и перебазировке далее - средний разряд звена рабочих ; - затраты труда машинистов занятых на управлении строительных машин и механизмов человеко-час ; - затраты энергоносителей физические единицы измерения ; - затраты смазочных материалов физические единицы измерения ; - затраты гидравлической жидкости физические единицы измерения ; - затраты труда рабочих занятых на ремонте и техническом обслуживании строительных машин и механизмов человеко-час ; - затраты труда рабочих занятых на перебазировке строительных машин и механизмов с базы механизации на строительную площадку и обратно в среднем на суммарное растояние до 30 км туда и обратно . пункт 2.1 последний абзац изложен в редакции Дополнения № 3 утвержденного приказом Госстроя Украины от 06 декабря 2002 года № 92 2.2 Трудозатраты приведенные в нормах части I учитывают полный комплекс работ по доставке монтажу демонтажу управлению обслуживанию и ремонту строительных машин и механизмов. 2.3 Нормами не учтены и при составлении цен за машино-час учитываются дополнительно: - амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов; - материальные ресурсы на: - замену быстроизнашивающихся частей; - ремонт и техническое обслуживание; - перебазировку; - налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов. 2.4 Для машин и механизмов приведенных в части II сборника амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов затраты на замену быстроизнашивающихся частей затраты на ремонт и перемещение перебазировку учитываются в составе накладных расходов. Затраты энергоносителей и их стоимость учитываются в составе прямых затрат на материальные ресурсы. Затраты труда на ремонт и перемещение перебазировку по этим машинам в нормах указаны справочно в скобках . 2.5 По морским и речным строительным машинам плавучим средствам нормами учтены средневзвешенные трудозатраты на календарный год включая периоды навигации и зимнего отстоя плавучих средств. 2.6 В случае если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов предусмотрен 1 машинист а по условиям проведения работ неблагоприятные климатические условия работа на отдельной машине находящейся на значительном расстоянии от ремонтной базы сложный рельеф местности дополнительные требования по технике безопасности и т.п. в состав звена должен включаться помощник машиниста к нормам трудозатрат машинистов графа 4 следует применять коэффициент 1 8. В случае если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых и многоковшовых экскаваторов предусмотрено 2 машиниста а условия проведения работ при обеспечении соответствующей трудоспособности и производительности позволяют осуществлять их одним машинистом без помощника к нормам трудозатрат машинистов графа 4 следует применять коэффициент 0 55. 2.7 Расход бензина и дизельного топлива принят по среднеотраслевым нормам и учитывает среднегодовой расход бензина и дизельного топлива с учетом работы строительных машин и механизмов в зимний период. Для запуска дизельных двигателей машин норму расхода бензина для пусковых двигателей определяют в процентах от нормы расхода дизельного топлива и учитывают дополнительно: - до 3 % в летний период; - до 4 5 % в зимний период. 2.8 Нормативные показатели на ремонт и техническое обслуживание графа 11 включают трудозатраты на капитальный текущий ремонт и техническое обслуживание строительных машин. 2.9 Ресурсные сметные нормы на эксплуатацию строительных машин и механизмов установленные для условий монтажа технологического оборудования можно применять при монтаже строительных конструкций в случаях когда условия и требования к их монтажу аналогичны условиям и требованиям к монтажу технологического оборудования. 2.10 Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных кранов учтены трудозатраты на пусконаладочные работы проводимые во время их монтажа и демонтажа. Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных приставных кранов учтены трудозатраты на монтаж и демонтаж рам креплений и связей. 2.11 В ресурсных сметных нормах на эксплуатацию мостовых кранов являющихся технологическим оборудованием ресурсы на их перебазировку с одной строительной площадки на другую не включены и дополнительно в сметах учитываться не должны. 2.12 При калькулировании сметных норм разделов 18 землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачивания и 20 гидромониторно-насосно-землесосные установки станции годовые режимы работы машин приняты в размере 4000 маш.-ч. Когда проектом устанавливается годовой режим работы отличающийся от указанного выше к сметным нормам на эксплуатацию строительных машин и механизмов которые входят в перечисленные разделы сборника применяются коэффициенты приведенные в таблице 1. Таблица 1 Наименование машины Шифр машины Годовой режим работы маш.-ч 1500-2500 2500-3500 4500-5500 1 Землесосные дизельные плавучие снаряды 218-0101 218-0102 1 30 1 10 0 95 2 Землесосные электричес-кие плавучие снаряды 218-0120 - 218-0123 1 25 1 08 0 95 3 То же 218-0124 1 2 1 07 0 96 4 Землесосные станции перекачивания 218-0201 - 218-0203 1 06 1 02 0 99 5 Гидромониторно-насосно-землесосные установки 220-0101 - 220-0120 1 12 1 04 0 98 6 То же 220-0201 220-0202 1 07 1 02 0 99 2.13 Затраты ресурсов на эксплуатацию замораживающих станций определяются суммированием сметных норм на эксплуатацию соответствующих машин входящих в их состав компрессоров агрегатов градирен и насосов для рассольной и водоохлаждающей сетей с добавлением трудозатрат рабочих занятых управлением этими машинами. Показатели трудозатрат рабочих занятых управлением машинами которые входят в состав замораживающих станций приведены в целом в таблице 2. Таблица 2 Холодопроизводительность кВт ккал/ч Затраты труда чел.-ч /маш.-ч До 582 500 3 От 582 500 до 3490 3000 4 Свыше 3490 3000 5 При определении затрат ресурсов на эксплуатацию резервных машин компрессоров насосов и т.п. в составе замораживающих станций учитываются трудозатраты на перебазировку графа 12 а при составлении цен за машино-час соответствующих резервных машин учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов. 2.14 При предоставлении машины в аренду без машинистов для взаиморасчетов между трестами управлениями механизации и строительными организациями используются скорректированные сметные нормы из которых исключаются трудозатраты машинистов. 2.15 Для машин и механизмов которые работают на сжатом воздухе расход сжатого воздуха следует учитывать в том случае если в нормах РЭСН РЭСНМО РЭСНр РЭСНР не учтена работа компрессорной установки. Стоимость сжатого воздуха учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы. Частина І Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год. Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Ди-зельне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 01 Автоцементовози трактори причіпи тракторні Раздел 01 Автоцементовозы тракторы прицепы тракторные 201-0101 Автоцементовози вантажопідйом-ність 13 т Автоцементовозы грузоподъемность 13 т 3 6 1 - 9 79 - - 0 61 0 15 0 17 0 05 201-0201 Причіпи трактор-ні вантажопід-йомність 2 т Прицепы трактор- ные грузоподъем- ность 2 т 3 - - - - - 0 03 - 0 08 - Трактори на гусе-ничному ходу при роботі: Тракторы на гусе- ничном ходу при работе: - на водогоспо-дарському будів-ництві потуж-ність кВт к.с. : - на водохозяйст- венном строитель- стве мощность кВт л.с. : 201-0301 до 59 80 до 59 80 4 8 1 - 6 43 - - 0 39 0 03 0 28 0 02 201-0302 79 108 79 108 5 8 1 - 7 34 - - 0 44 0 09 0 34 0 03 201-0303 96 130 96 130 5 7 1 - 10 50 - - 0 65 0 05 0 36 0 04 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Ди-зельне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201-0304 121 165 121 165 5 7 1 - 10 70 - - 0 70 0 09 0 39 0 04 201-0305 132 180 132 180 5 6 1 - 11 40 - - 0 70 0 14 0 52 0 05 201-0306 228 310 228 310 5 4 1 - 22 00 - - 1 34 0 16 0 90 0 11 201-0307 103 140 103 140 5 7 1 - 10 70 - - 0 70 0 12 0 38 0 05 - на інших видах будівництва потужність кВт к.с. : - на других видах строительства мощность кВт л.с. : 201-0311 до 59 80 до 59 80 4 8 1 - 6 43 - - 0 39 0 03 0 21 0 03 201-0312 79 108 79 108 5 6 1 - 7 34 - - 0 44 0 09 0 29 0 03 201-0313 96 130 96 130 5 7 1 - 10 50 - - 0 65 0 05 0 32 0 04 201-0314 121 165 121 165 5 7 1 - 11 40 - - 0 70 0 09 0 40 0 04 201-0315 132 180 132 180 5 7 1 - 10 70 - - 0 70 0 14 0 43 0 04 201-0316 228 310 228 310 5 4 1 - 22 00 - - 1 34 0 16 0 75 0 09 Трактори на пневмоколісному ходу при роботі: Тракторы на пневмоколесном ходу при работе: - на водогоспо-дарському будів-ництві потуж-ність кВт к.с. : - на водохозяйст- венном строитель-стве мощность кВт л.с. : 201-0401 18 25 18 25 3 9 1 - 1 84 - - 0 11 0 01 0 12 0 02 201-0402 29 40 29 40 3 9 1 - 3 16 - - 0 20 0 02 0 15 0 02 201-0403 40 55 40 55 3 9 1 - 4 49 - - 0 28 0 04 0 18 0 03 201-0404 59 80 59 80 4 8 1 - 6 00 - - 0 37 0 04 0 34 0 03 201-0405 158 215 158 215 5 7 1 - 18 00 - - 1 12 0 18 0 45 0 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на інших видах будівництва поту жність кВт к.с. : - на других видах строительства мощность кВт л.с. : 201-0407 18 25 18 25 3 9 1 - 1 84 - - 0 11 0 01 0 10 0 02 201-0408 29 40 29 40 3 9 1 - 3 16 - 0 20 0 02 0 19 0 03 201-0409 40 55 40 55 3 9 1 - 4 49 - - 0 28 0 04 0 22 0 03 201-0410 59 80 59 80 4 8 1 - 6 00 - - 0 37 0 04 0 28 0 03 201-0411 158 215 158 215 5 7 1 - 18 00 - - 1 12 0 18 0 42 0 05 201-0501 Трактори лісогос-подарські на гусе-ничному ходу потужність 58 8 кВт 80 к.с. Тракторы лесохо-зяйственные на гусеничном ходу мощность 58 8 кВт 80 л.с. 4 2 1 0 17 5 19 - - 0 40 - 0 40 0 05 201-0601 Візки тракторні вантажопідйом-ність 20 т Тележки трактор- ные грузоподъем- ность 20 т 2 8 - - - - - - - 0 21 0 01 201-0701 Те саме саморо-звантажні вантажопід- йомність 9 т То же саморазгру- жающиеся грузо- подъемность 9 т 2 7 - - - - - - - 0 33 0 01 Розділ 02 Крани Раздел 02 Краны Крани баштові при роботі : Краны башенные при работе: - на монтажі технологічного устаткування вантажопід- йомність т: - на монтаже техно логического оборудования грузоподъ- емность т: 202-0101 5 5 4 9 1 - - 8 80 - 0 03 - 0 16 0 22 202-0102 8 8 4 8 1 - - 10 40 - 0 03 - 0 28 0 28 202-0103 10 10 4 8 1 - - 10 20 - 0 03 - 0 32 0 31 202-0104 12 5 12 5 4 8 1 - - 13 55 - 0 05 - 0 41 0 64 202-0105 25 25 5 3 1 - - 34 60 - 0 06 - 0 52 0 39 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на гідроенерге-тичному будівни-цтві вантажопід-йомність т: - на гидроэнергети-ческом строитель-стве грузоподъем-ность т: 202-0120 16-50 16-50 5 1 1 - - 10 40 - 0 03 - 0 43 0 30 202-0121 25-75 25-75 5 3 1 - - 13 20 - 0 05 - 0 44 0 34 - на інших видах - на других видах будівництва вантажопідйом-ність т: строительства грузоподъемность т: 202-0128 5 5 4 5 1 - - 8 80 - 0 03 - 0 16 0 20 202-0129 8 8 4 5 1 - - 10 40 - 0 03 - 0 28 0 25 202-0130 10 10 4 5 1 - - 10 20 - 0 03 - 0 32 0 29 202-0131 12 5 12 5 4 5 1 - - 13 55 - 0 05 - 0 41 0 56 202-0132 25 25 5 3 1 - - 34 60 - 0 06 - 0 52 0 35 Крани баштові бетоноукладальні при роботі на гідроенергетичному будівництві вантажопідйом- ність т: Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетичес-ком строительстве грузоподъемность т: 202-0201 10-25 10-25 5 1 1 - - 10 60 - 0 15 - 0 39 0 27 202-0202 25-50 25-50 5 4 1 - - 62 70 - 0 33 - 0 47 0 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202-0301 Крани баштові приставні вантажопід- йомність 4-10 т висота підйому гака до 150 м Краны башенные приставные грузоподъемность 4-10 т высота подъема крюка до 150 м 5 1 - - 31 60 - 0 02 - 0 33 0 64 Крани козлові при роботі: Краны козловые при работе: - на монтажі технологічного устаткування вантажопід- йомність т: - на монтаже технологического оборудования грузоподъ- емность т: 202-0401 12 5 12 5 4 9 1 - - 12 10 - 0 04 - 0 37 0 13 202-0402 20 20 5 5 1 - - 22 90 - 0 06 - 0 39 0 14 202-0403 32 32 5 5 1 - - 31 70 - 0 07 - 0 40 0 16 202-0404 120 120 5 4 1 5 - - 43 60 - 0 09 - 0 71 0 64 202-0405 200 200 5 3 1 5 - - 59 20 - 0 10 - 1 33 1 09 - на гідроенерге-тичному будівни-цтві вантажопід-йомність т: - на гидроэнергети- ческом строитель-стве грузоподъем- ность т: 202-0415 12 5 12 5 5 1 - - 12 10 - 0 04 - 0 37 0 12 202-0416 20 20 5 6 1 - - 22 90 - 0 06 - 0 39 0 12 202-0417 32 32 5 6 1 - - 31 70 - 0 07 - 0 40 0 15 202-0418 120 120 5 6 1 5 - - 43 60 - 0 09 - 0 71 0 23 202-0419 200 200 5 4 1 5 - - 59 20 - 0 10 - 1 33 0 35 - на будівництві теплових і атом-них електростан-цій вантажопід-йомність т: - на строительстве тепловых и атом-ных электростан-ций грузоподъем-ность т: 202-0429 30 30 5 4 1 5 - - 3 30 - 0 05 0 10 0 40 0 16 202-0430 50 50 5 6 1 5 - - 6 20 - 0 07 0 11 0 52 0 20 202-0435 - на будівництві мостів вантажо-підйомність 65 т - на строительстве мостов грузоподъ- емность 65 т 4 4 1 5 - - 16 00 - 0 23 - 0 70 0 40 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202-0501 Крани напівкозло-ві при роботі на будівництві теплових та атомних електро-станцій вантажо-підйомність 30 т Краны полукозло-вые при работе на строительстве тепловых и атом-ных электростан-ций грузоподъ- емность 30 т 4 1 1 5 - - 2 20 - 0 05 0 09 0 31 0 15 Крани консольні вантажопідйом-ність т: Краны консольные грузоподъемность т: 202-0601 80 80 4 9 5 - 6 50 - - 0 03 - 0 65 1 03 202-0602 130 130 4 7 5 - 11 40 - - 0 06 - 2 11 1 77 Крани монтажні вантажопідйом-ність т: Краны монтажные грузоподъемность т: 202-0701 25 25 4 4 1 - - 6 89 - 0 07 - 0 12 0 65 202-0702 65 65 5 5 1 - - 12 90 - 0 12 - 0 33 0 27 Крани мостові електричні при роботі на гідро-енергетичному будівництві вантажопідйом-ність т: Краны мостовые электрические при работе на гид-роэнергетическом строительстве грузоподъ- емность т: 202-0801 30/5 30/5 4 3 1 - - 2 68 - 0 05 - 0 26 - 202-0802 50/10 50/10 5 7 1 - - 9 34 - 0 10 - 0 28 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202-0807 Крани мостові електричні на будівництві теп-лових та атомних електро-станцій прогін 34 5 м вантажопідйом-ність 100 т х 2 Краны мостовые электрические на строительстве тепловых и атомных электро- станций пролет 34 5 м грузоподъ- емность 100 т х 2 5 6 1 5 - - 22 50 - 0 11 0 34 0 34 0 25 Крани мостові електричні при роботі на монтажі технологічного устаткування: Краны мостовые электрические при работе на монтаже техноло-гического оборудования: - загального при- значення ванта-жопідйомність т: - общего назначе- ния грузоподъем- ность т: 202-0810 5 5 4 1 - - 11 00 - 0 03 - 0 11 - 202-0811 10 10 5 1 - - 13 70 - 0 03 - 0 15 - 202-0812 16 16 5 1 - - 28 00 - 0 04 - 0 17 - 202-0813 20 20 4 9 1 - - 28 00 - 0 04 - 0 19 - 202-0814 32 32 4 9 1 - - 35 00 - 0 05 - 0 21 - 202-0815 50 50 5 8 1 - - 35 00 - 0 05 - 0 26 - 202-0816 80 80 5 6 1 - - 56 80 - 0 07 - 0 55 - 202-0817 100 100 5 6 1 - - 56 80 - 0 07 - 0 55 - 202-0818 125 125 5 6 1 - - 56 80 - 0 07 - 0 61 - 202-0819 160 160 5 6 1 - - 61 50 - 0 07 - 0 67 - 202-0820 200 200 5 6 1 - - 63 00 - 0 07 - 0 69 - 202-0821 250 250 5 6 1 - - 63 00 - 0 07 - 0 73 - 202-0822 320 320 5 6 1 - - 61 50 - 0 07 - 0 77 - -спеціальні ванта- -специальные гру- жопідйомність т: зоподъемность т: 202-0826 5 5 5 1 5 - - 12 70 - 0 03 - 0 16 - 202-0827 10 10 5 1 5 - - 18 90 - 0 03 - 0 18 - 202-0828 16 16 5 1 5 - - 32 70 - 0 05 - 0 20 - Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників розряд Ви трати труда маши- ністів люд - год. Енергоносії Мас-тильні мате- ріали кг Гідравлічна рідина кг Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин кг Дизе-льне паливо кг Елек-троен-ергія кВт/ год. Стис-нене повіт-ря м3 ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні люд.- год. перебазуванні люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -спеціальні ванта- жопідйомність т: - специальные гру- зоподъемность т: 202-0829 20 20 4 9 1 5 - - 46 10 - 0 06 - 0 28 - 202-0830 100 100 5 6 2 - - 192 70 - 0 21 - 1 10 - 202-0831 140 140 5 6 2 - - 194 70 - 0 22 - 1 25 - 202-0832 180 180 5 6 2 - - 181 50 - 0 20 - 1 53 - 202-0833 225 225 5 5 2 - - 172 90 - 0 19 - 1 68 - 202-0834 280 280 5 6 2 - - 208 30 - 0 24 - 1 44 - 202-0835 320 320 5 6 2 - - 193 40 - 0 22 - 1 51 - 202-0836 400 400 5 5 2 - - 209 90 - 0 24 - 1 68 - 202-0837 450 450 5 5 2 - - 223 00 - 0 25 - 1 72 - 202-0838 500 500 5 3 2 - - 226 00 - 0 26 - 1 86 - 202-0842 Крани кругової дії прогін 43 м вантажопідйом-ність 320-160 т Краны кругового действия пролет 43 м грузоподъем- ность 320-160 т 5 8 4 - - 27 60 - 0 05 0 15 0 59 0 59 Крани підвісні електричні кран-балки вантажо-підйомність т: Краны подвесные электрические кран-балки гру-зоподъемность т: 202-0901 3 2 3 2 3 5 - - - 1 60 - 0 02 - 0 05 - 202-0902 5 5 3 5 - - - 2 53 - 0 03 - 0 06 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202-1000 Крани підвісні повноповоротні вантажопідйом-ність 10 т Краны подвесные полноповоротные грузоподъемность 10 т 4 7 1 - - 2 60 - 0 03 0 05 0 12 0 06 Крани на автомобільному ходу при роботі: Краны на автомо- бильном ходу при работе: - на монтажі технологічного устаткування вантажопід- йомність т: - на монтаже технологического оборудования грузоподъемность т: 202-1101 6 3 6 3 4 9 1 5 81 - - - 0 41 - 0 24 0 18 202-1102 10 10 5 6 1 - 5 80 - - 0 45 0 16 0 32 0 17 202-1103 12 5 12 5 5 6 1 - 6 02 - - 0 50 0 15 0 44 0 17 202-1104 16 16 5 6 1 - 7 45 - - 0 56 0 25 0 29 0 20 202-1105 25 25 5 4 1 - 10 09 - - 0 84 0 24 1 20 0 27 202-1106 40 40 5 3 1 5 - 11 20 - - 0 84 0 53 1 65 0 51 202-1107 63 63 5 3 1 5 - 16 20 - - 1 24 0 81 2 17 0 54 - на гідроенерге-тичному будів-ництві вантажо-підйомність т: - на гидроэнергети- ческом строитель-стве грузоподъем- ность т: 202-1115 6 3 6 3 4 3 1 6 56 - - - 0 45 - 0 16 0 11 202-1116 10 10 5 3 1 3 44 3 34 - - 0 50 0 08 0 33 0 12 202-1117 12 5 12 5 5 3 1 - 6 67 - - 0 54 0 16 0 42 0 12 202-1118 16 16 5 2 1 - 8 34 - - 0 64 0 22 0 59 0 14 - на спорудженні магістральних трубопроводів вантажопідйом=ність т: - на сооружении магистральных трубопроводов грузоподъемность т: 202-1128 6 3 6 3 5 6 1 5 30 - - - 0 41 0 03 0 29 0 12 202-1129 10 10 5 5 1 - 6 02 - - 0 45 0 03 0 44 0 13 202-1130 12 5 12 5 5 5 1 - 7 45 - - 0 60 0 04 0 46 0 14 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників розряд Ви трати труда маши- ністів люд - год. Енергоносії Мас-тильні мате- ріали кг Гідравлічна рідина кг Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин кг Дизе-льне паливо кг Елек-троен-ергія кВт/ год. Стис-нене повіт-ря м3 ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні люд.-год. перебазуванні люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на інших видах будівництва вантажопідйом-ність т: - на других видах строительст-ва грузоподъем-ность т: 202-1140 6 3 6 3 4 2 1 5 81 - - - 0 41 - 0 24 0 18 202-1141 10 10 5 3 1 - 5 80 - - 0 45 0 11 0 27 0 17 202-1142 12 5 12 5 5 3 1 - 6 02 - - 0 50 0 13 0 29 0 19 202-1143 16 16 5 3 1 - 7 45 - - 0 56 0 21 0 30 0 21 Крани на гусенич-ному ходу при роботі: Краны на гусенич-ном ходу при рабо- те: - на монтажі технологічного устаткування вантажопідйом-ність т: - на монтаже технологического оборудования грузоподъемность т: 202-1201 до 16 до 16 5 3 1 - 3 57 - - 0 29 - 0 60 0 44 202-1202 25 25 5 2 1 - 6 12 - - 0 50 - 0 77 0 58 202-1203 40 40 5 3 1 - 4 18 - - 0 33 - 1 38 0 83 202-1204 50-63 50-63 5 0 2 - 6 12 - - 0 54 - 2 49 1 49 202-1205 100 100 5 2 2 - 7 70 - - 0 54 - 4 59 2 45 202-1206 125 125 5 2 2 - 7 75 - - 0 60 - 7 23 3 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на гідроенерге-тичному будівни-цтві вантажопід-йомність т: - на гидроэнергети-ческом строитель-стве грузоподъем-ность т: 202-1216 до 16 до 16 5 4 1 - 3 57 - - 0 22 - 0 31 0 29 202-1217 25 25 5 4 1 - 6 12 - - 0 28 - 0 40 0 39 202-1218 40 40 5 4 1 - 5 10 - - 0 26 - 0 77 0 53 202-1219 50-63 50-63 5 2 2 - 6 12 - - 0 38 - 1 29 0 92 202-1220 100 100 5 4 2 - 8 30 - - 0 64 - 2 38 1 43 202-1221 125 125 5 3 2 - 12 10 - - 0 65 - 3 68 2 05 - на спорудженні магістральних тру бопроводів ван-тажопідйомність т: - на сооружении магистральных трубопроводов грузоподъемность т: 202-1231 до 16 до 16 5 5 1 - 10 10 - - 0 45 - 0 71 0 16 202-1232 25 25 5 1 1 5 - 6 12 - - 0 48 - 1 53 0 21 202-1233 63 63 5 2 2 - 6 12 - - 0 48 - 2 06 0 22 - на інших видах будівництва ван-тажопідйомність т: - на других видах строительства гру-зоподъемность т: 202-1243 до 16 до 16 5 3 1 - 3 57 - - 0 22 - 0 46 0 37 202-1244 25 25 5 3 1 - 6 12 - - 0 38 - 0 51 0 49 202-1245 40 40 5 4 1 - 5 10 - - 0 26 - 0 56 0 57 202-1246 50-63 50-63 5 1 2 - 6 12 - - 0 44 - 0 61 1 03 202-1247 100 100 5 3 2 - 8 30 - - 0 64 - 0 67 1 87 202-1248 125 125 5 2 2 - 12 10 - - 0 65 - 0 79 2 93 Крани на заліз-ничному ходу вантажо-підйомність т: Краны на железно-дорожном ходу грузоподъемность т: 202-1312 16 16 4 6 2 - 7 30 - - 0 53 - 0 52 0 05 202-1313 25 25 4 6 2 - 8 30 - - 0 59 - 0 53 0 31 202-1314 80 80 5 6 2 - 11 20 - - 0 70 0 22 0 57 0 51 202-1315 125 125 4 9 4 - 14 80 - - 0 80 0 28 0 93 1 48 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників розряд Ви трати труда маши- ністів люд - год. Енергоносії Мас-тильні мате- ріали кг Гідравлічна рідина кг Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин кг Дизе-льне паливо кг Елек-троен-ергія кВт/ год. Стис-нене повіт-ря м3 ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні люд.-год. перебазуванні люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Крани на пневмоколісному ходу при роботі: Краны на пневмоко лесном ходу при работе: - на монтажі тех-нологічного устат-кування вантажо-підйомність т: - на монтаже тех-нологического обо-рудования грузо-подъемность т: 202-1401 16 16 5 5 1 - 5 10 - - 0 31 - 0 51 0 48 202-1402 25 25 5 5 1 - 4 28 - - 0 26 - 0 54 0 52 202-1403 40 40 5 4 1 - 6 63 - - 0 39 - 0 60 0 24 202-1404 63 63 5 4 1 5 - 7 14 - - 0 43 - 0 63 0 88 202-1405 100 100 5 3 2 - 14 80 - - 0 90 - 0 71 1 78 - на гідроенерге-тичному будівни-цтві вантажопід-йомність т: - на гидроэнергети-ческом строитель-стве грузоподъем-ность т: 202-1413 16 16 5 3 1 - 5 10 - - 0 31 0 19 0 25 0 20 202-1414 25 25 5 6 1 - 4 28 - - 0 26 - 0 41 0 38 202-1415 40 40 5 6 1 - 6 63 - - 0 39 - 0 45 0 20 202-1416 63 63 5 5 1 5 - 7 14 - - 0 43 - 0 51 0 64 202-1417 100 100 5 4 2 - 14 80 - - 0 78 - 0 87 1 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на спорудженні магістральних тру-бопроводів ванта-жопідйомність т: - на сооружении магистральных трубопроводов грузоподъемность т: 202-1427 16 16 5 5 1 - 5 10 - - 0 31 0 03 0 46 0 15 202-1428 25 25 5 5 1 5 - 6 32 - - 0 39 0 03 0 52 0 17 202-1429 40 40 5 5 1 5 - 6 63 - - 0 43 0 03 0 58 0 18 - на інших видах будівництва ван-тажопідйомність т - на других видах строительства гру-зоподъемность т: 202-1438 16 16 5 1 1 - 5 10 - - 0 31 - 0 46 0 49 202-1439 25 25 5 5 1 - 4 28 - - 0 26 - 0 49 0 51 202-1440 40 40 5 5 1 - 6 63 - - 0 39 - 0 54 0 64 202-1441 63 63 5 4 1 - 7 14 - - 0 43 - 0 58 0 84 202-1442 100 100 5 3 2 - 14 80 - - 0 90 - 0 64 1 73 Крани повзучі для радіощогл ванта-жопідйомність: Краны ползучие для радиомачт грузоподъемность: 202-1501 5 т 5 т 3 8 4 - - 5 28 - 0 06 - 0 42 0 37 202-1502 8 т 8 т 3 6 5 - - 8 70 - 0 06 - 0 51 1 14 202-1503 12 т 12 т 3 5 5 - - 10 80 - 0 06 - 0 53 1 28 202-1504 15 т 15 т 3 5 5 - - 10 80 - 0 06 - 0 57 1 48 202-1601 Портали для мон-тажу радіощогл ва-нтажопідйомність 100 т Порталы для монта-жа радиомачт грузоподъемность 100 т 3 5 5 - - 8 80 - 0 06 - 0 56 0 85 Крани портально-стрілові вантажо-підйомність т: Краны портально-стреловые грузо-подъемность т: 202-1701 10 10 4 1 - - 25 30 - 0 13 - 0 55 0 38 202-1702 16 16 5 1 1 - - 30 80 - 0 17 - 0 59 0 38 Крани стрілові на рейковому ходу вантажопідйомність Краны стреловые на рельсовом ходу грузоподъемность: 202-1801 50-100 т 50-100 т 5 2 1 - - 69 00 - 0 31 - 0 71 1 42 202-1802 75-130 т 75-130 т 5 1 1 - - 87 30 - 0 41 - 0 84 2 55 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 03 Домкрати лебідки автонавантажувачі підіймачі шахтні автогідропідіймачі підіймачі гідравлічні щогли монтажні Раздел 03 Домкраты лебедки автопогрузчики подъемники шахтные автогидроподъемники подъемники гидравлические мачты монтажные 203-0101 Автонавантажувачі вантажопідйомність5т Автопогрузчики грузоподъемность 5 т 2 4 1 4 70 - - - 0 22 0 19 0 26 0 16 Лебідки електрич-ні тягове зусил-ля кН т : Лебедки электри-ческие тяговое усилие кН т : 203-0406 78 48 8 78 48 8 3 1 - - 0 85 - 0 02 - 0 02 0 01 203-0407 122 62 12 5 122 62 12 5 2 8 1 - - 7 26 - 0 04 - 0 04 0 03 203-0408 156 96 16 156 96 16 4 9 1 - - 9 90 - 0 05 - 0 05 0 03 203-0409 313 92 32 313 92 32 4 8 1 - - 13 20 - 0 06 - 0 17 0 12 Лебідки прохідни-цькі тягове зуси-лля кН т до: Лебедки проход-ческие тяговое усилие кН т до: 203-0601 49 05 5 49 05 5 2 1 - - 5 00 - 0 09 - 0 15 0 01 203-0602 98 1 10 98 1 10 2 7 1 - - 11 00 - 0 18 - 0 39 0 01 203-0603 176 58 18 176 58 18 4 5 1 - - 19 00 - 0 32 - 1 02 0 02 203-0604 245 25 25 245 25 25 4 5 1 - - 32 00 - 0 52 - 1 09 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лебідки допоміжні шахтні тягове зу-силля кН т до: Лебедки вспомога- тельные шахтные тяговое усилие кН т до: 203-0701 6 18 0 63 6 18 0 63 2 - - - 3 00 - 0 04 - 0 01 0 01 203-0702 8 83 0 9 8 83 0 9 2 - - - 3 00 - 0 04 - 0 01 0 01 203-0703 13 73 1 4 13 73 1 4 2 - - - 5 00 - 0 08 - 0 01 0 01 203-0704 24 53 2 5 24 53 2 5 2 - - - 9 00 - 0 14 - 0 01 0 01 203-0705 49 05 5 49 05 5 2 - - - 10 00 - 0 16 - 0 02 0 01 203-0706 69 65 7 1 69 65 7 1 3 - - - 10 00 - 0 16 - 0 02 0 01 203-0707 137 34 14 137 34 14 3 - - - 19 00 - 0 32 - 0 02 0 01 203-0801 Щогли повзучі ван-тажопідйомність 3 т Мачты ползучие гру-зоподъемность 3 т 3 9 4 - - 3 00 - 0 05 - 0 15 0 02 Навантажувачі од-ноковшові ванта-жопідйомність т: Погрузчики одноков-шовые грузоподъ-емность т: 203-0850 1 1 4 6 1 - 3 50 - - 0 23 0 02 0 20 0 03 203-0851 2 2 4 5 1 - 4 90 - - 0 31 0 02 0 23 0 03 203-0852 3 3 5 4 1 - 11 00 - - 0 41 0 20 0 26 0 04 203-0853 4 4 5 8 1 - 14 30 - - 0 44 0 20 0 26 0 03 203-0854 7 7 5 9 1 - 19 90 - - 0 51 0 23 0 29 0 04 Підіймачі гідравліч-ні висота підйому м: Подъемники гидрав-лические высота подъема м: 203-0901 8 8 4 1 - - 0 70 - 0 01 0 15 0 10 0 02 203-0902 10 10 4 1 - - 0 70 - 0 02 0 19 0 15 0 02 203-0903 12 5 12 5 4 1 - - 0 70 - 0 12 0 22 0 17 0 02 Автогідропідіймачі висота підйому м: Автогидроподъемни-ки высота подъема м: 203-1001 12 12 3 8 1 6 10 - - - 0 29 0 06 0 21 0 11 203-1002 18 18 4 7 1 5 40 - - - 0 27 0 09 0 29 0 12 203-1003 22 22 4 6 1 8 20 8 20 - - 0 39 0 09 0 34 0 20 203-1004 28 28 5 5 1 - - 0 39 0 09 0 39 0 21 203-1005 понад 35 свыше 35 5 3 1 - 7 34 - - 0 41 0 20 0 47 0 31 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - кг кг кВт/ м3 кг кг люд.- люд.- год. год. год. год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 203-1101 Підіймач будівель-ний вантажопасаж-ирський висота пі-дйому 105 м вант-ажопідйомність 100 т Подъемник троите-льный грузопассажи-рский высота подъ-ема 105 м грузо-подъемность 100 т 3 5 1 2 - - 15 20 - 0 17 - 0 41 0 46 Підіймачі шахтні для промислових труб висотою м: Подъемники шахт-ные для промыш-ленных труб высо- той м: 203-1201 120 120 2 8 4 33 - - 10 90 - 0 11 - 0 41 2 83 203-1202 180 180 2 9 6 33 - - 26 50 0 29 - 0 51 4 83 203-1203 250 250 2 8 6 33 - - 27 80 - 0 30 - 0 59 5 90 203-1204 330 330 2 7 6 33 - - 40 00 - 0 41 - 0 68 8 57 Підіймачі шахтні для футерування промислових труб висотою м: Подъемники шахт- ные для футеровки промышленных труб высотой м: 203-1301 120 120 3 1 4 33 - - 10 90 - 0 11 - 0 33 0 20 203-1302 180 180 3 1 6 33 - - 24 30 - 0 28 - 0 41 0 35 203-1303 250 250 3 1 6 33 - - 24 30 - 0 28 - 0 47 0 41 203-1304 330 330 3 6 33 - - 24 30 - 0 28 - 0 60 0 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Щогли монтажні при роботі на мо-нтажі технологіч-ного устаткуван-ня вантажопід-йомність т: Мачты монтажные при работе на мон-таже технологичес-кого оборудова-ния грузоподъем-ность т: 203-1401 100 100 2 3 - - - - - 0 07 - 0 13 2 49 203-1402 160 160 2 3 - - - - - 0 07 - 0 14 2 58 203-1403 200 200 2 2 - - - - - 0 08 - 0 19 3 73 203-1404 500 500 2 1 - - - - - 0 08 - 0 25 6 80 Риштування са-мохідні висотою підняття м: Подмости самохо-дные высотой подъема м: 203-1501 12 12 4 1 1 - - 3 20 - 0 02 - 0 17 0 02 203-1502 15 15 3 9 1 - - 3 40 - 0 02 0 03 0 19 0 03 203-1600 Самопідйомні ри-штування для зведення залізо-бетонних оболо-нок градирень Самоподъемные подмости для воз-ведения железобе-тонных оболочек градирен 5 4 - - 20 90 - 0 02 0 86 0 59 0 69 203-1700 Ковзна опалубка длязведення залі-зобетонних обо-лонок градирень Скользящая опа-лубка для возведе-ния железобетон-ных оболочек градирен 4 5 6 - - 16 50 - - 1 61 18 07 2 85 Навантажувачі одноковшові унів-ерсальні фронта-льні пневмоколіс-ні вантажопідйо-мність т: Погрузчики одноко-вшовые универса-льные фронталь-ные пневмоколес-ные грузоподъем-ность т: 203-1811 2 2 4 2 1 - 5 61 - - 0 36 - 0 23 0 05 203-1812 3 3 4 1 1 - 9 50 - - 0 63 - 0 26 0 07 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 04 Електростанції устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань Раздел 04 Электростанции оборудование для сварки и контроля сварных соединений Електростанції пересувні потуж-ність кВт: Электростанции передвижные мощность кВт: 204-0101 2 2 3 9 1 1 10 - - - 0 05 - 0 06 0 02 204-0102 4 4 3 9 1 2 10 - - - 0 10 - 0 07 0 02 204-0103 30 30 4 9 1 - 6 20 - - 0 38 - 0 13 0 08 204-0104 60 60 4 8 1 - 13 00 - - 0 80 - 0 18 0 13 204-0105 100 100 4 8 1 - 19 70 - - 1 12 - 0 21 0 18 204-0106 200 200 4 9 1 - 40 20 - - 2 49 - 0 26 0 12 204-0107 500 500 4 6 1 - 98 20 - - 5 60 - 0 77 0 33 204-0108 1050 у вагоні 1050 в вагоне 4 3 2 - 227 00 - - 11 20 - 0 94 0 62 Агрегати зварюв-альні пересувні з номінальним зва-рювальним стру-мом 250-400 А: Агрегаты свароч-ные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: 204-0201 - з бензиновим двигуном - с бензиновым двигателем 4 - 5 60 - - - 0 19 - 0 04 0 01 204-0202 - з дизельним двигуном - с дизельным двигателем 4 5 60 - - - 0 19 - 0 05 0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 204-0300 Автомати зварю- вальні з номіна-льним зварюва-льним струмом 450-1250 А Автоматы свароч-ные с номиналь-ным сварочным током 450-1250 А 4 - - - 53 80 - 0 32 - 0 01 0 03 204-0400 Напівавтомати зварювальні з но-мінальним зварю-вальним струмом 40-500 А Полуавтоматы сва- рочные с оминаль- ным сварочным током 40-500 А 4 - - - 22 10 - 0 15 - 0 01 0 01 Установки для зварювання: Установки для сварки: 204-0501 - аргонодугового - аргонодуговой 4 - - - 13 20 - 0 08 - 0 01 0 01 204-0502 - ручного дугового постійного струму - ручной дуговой постоянного тока 4 - - - 5 30 - 0 04 - 0 01 0 01 204-0503 - автоматичного під шаром флюсу - автоматической под слоем флюса 3 9 - - - 29 90 - 0 18 - 0 02 0 02 204-0600 Установки для ру-чного плазмового різання металу Установки для руч- ной плазменной резки металла 2 3 0 33 - - 33 40 - 0 20 - 0 02 0 04 204-0700 Апарати для пові-тряного плазмов-ого різання металу Аппараты для воз- душной плазмен-ной резки металла 3 3 - - - 43 90 - 0 26 - 0 02 - Випрямлячі зва-рювальні: Выпрямители сва- рочные: 204-0801 - багатопостові з кількістю постів до 30 - многопостовые с количеством постов до 30 3 9 - - - 54 20 - - - 0 01 0 09 204-0802 - однопостові з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А - однопостовые с номинальным сварочным ток-ом 315-500 А 4 - - - 13 00 - - - 0 01 0 02 204-0900 Трансформатори зварювальні з номінальним зва-рювальним стру-мом 315-500 А Трансформаторы сварочные с номи- нальным свароч-ным током 315- 500 А 4 - - - 5 50 - - - 0 01 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 204-1000 Перетворювачі зварювальні з но-мінальним зварю-вальним струмом 315-500 А Преобразователи сварочные с номи- нальным свароч-ным током 315-500 А 4 - - - 14 60 - 0 10 - 0 01 0 03 204-1100 Термопенали з масою завантажу-вальних електро-дів не більше 5 кг Термопеналы с массой загружае-мых электродов не более 5 кг - - - - 0 03 - - - - - Установки з гнуч- ким індуктором для індукційного нагрівання струм-ами частотою Гц: Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой Гц: 204-1201 50 50 3 9 - - - 11 40 - 0 08 - 0 01 0 06 204-1202 2400 2400 3 9 - - - 13 80 - 0 08 - 0 01 0 06 204-1300 Установки елект-ронагрівальні для термічної обробки зварних з'єднань Установки электро- нагревательные для термической обрабо-тки сварных соеди-нений 3 8 - - - 21 40 - 0 14 - 0 01 0 04 204-1400 Електричні печі для сушіння звар-ювальних матері-алів з регулюван-ням температури у межах 80-500°С Электрические пе-чи для сушки сва-рочных материал-ов с регулировани-ем температуры в пределах 80-500°С 4 - - - 8 70 - - - 0 01 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 204-1500 Електрошафи з температурою по-вітряного середо-вища 50-350° С Электрошкафы с температурой воз- душной среды 50-350° С 3 - - - 1 20 - - - 0 01 - Апарати рентгені- вські для просвіч- ування металу то-вщиною мм: Аппараты рентген-овские для просве- чивания металла толщиной мм: 204-1601 30 30 3 - - - 0 44 - - - 0 01 - 204-1602 30 і більше 30 и более 3 - - - 0 63 - - - 0 01 - Апарати рентген-одефектоскопічні для просвічуван-ня сталі товщи-ною мм: Аппараты рентген-одефектоскопиче-ские для просвечи-вания стали тол-щиной мм: 204-1701 25 25 4 - - - 0 19 - - - 0 01 0 01 204-1702 60 пересувні 60 передвижные 4 - - - 1 14 - 0 01 - 0 01 0 01 Дефектоскопи: Дефектоскопы : 204-1801 - ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм - ультразвуковые импульсные для просвечивания из-делия толщиной до5000 мм 4 - - - 0 03 - - - 0 01 0 01 204-1802 - переносні магнітні - переносные магнитные 3 - - - 0 04 - - - 0 01 - 204-1803 - ультразвукові - ультразвуковые 3 - - - 0 13 - - - 0 01 - 204-1900 Гамма-дефектос-копи для просві-чування сталі тов-щиною до 80 мм Гамма-дефекто-скопы для просве-чивания стали тол-щиной до 80 мм 3 9 - - - - - - - 0 03 0 10 204-2000 Опромінювачі ультрафіолетові Облучатели ультрафиолетовые 3 - - - 0 07 - - - 0 01 - 204-2100 Перископи Перископы 3 - - - 0 05 - - - 0 01 - 204-2200 Стилоскопи універсальні Стилоскопы универсальные 3 - - - 0 41 - - - 0 02 - Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 204-2300 Товщиноміри Толщиномеры 3 - - - 0 01 - - - 0 01 - 204-2400 Вузли вакуумні випробувальні для контролю гер-метичності шва Узлы вакуумные испытательные для контроля гер-метичности шва 3 2 0 4 - - 0 90 - 0 01 - 0 01 0 01 204-2500 Установки для хі-мічного очищеная маслопроводів Установки для хи- мической очистки маслопроводов 2 7 0 4 - - 7 00 - 0 04 - 0 03 0 03 204-2600 Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань граничний тиск 6x10 МПа Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений предельное давле-ние 6x10 МПа 3 5 - - - 0 53 - 0 02 - 0 02 - 204-2700 Агрегати електро-насосні для випр-обування трубо-проводів гранич-ний тиск 63 МПа 630 кгс/см2 Агрегаты лектрона- сосные для испыт-аний трубопрово-дов предельное давление 63 МПа 630 кгс/см2 3 5 - - - 7 00 - 0 04 - 0 01 - 204-2800 Копри маятникові для випробуван-ня зварних з'єднань Копры маятнико-вые для испытания сварных соединений 3 5 - - - 0 25 - - - 0 02 0 01 204-2900 Установки для гі-дравлічних випро-бувань трубопро-водів з тиском на-гнітання: низьким 0 1МПа 1кгс/см2 високим 10 МПа 100 кгс/см2 Установки для гид- равлических испы- таний трубопрово-дов с давлением нагнетания: низким 0 1 МПа 1 кгс/см2 высоким 10 МПа 100 кгс/см2 3 5 - - - 1 94 - 0 02 - 0 01 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 204-4001 Маніпулятор уні-версальний для зварювання сфе-ричних резервуа-рів місткістю 600 та 2000 м3 Манипулятор уни- версальный для сварки сферичес-ких резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3 3 4 - - - 12 90 - - - 0 31 0 12 Розділ 05 Станції компресорні компресори пересувні установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції Раздел 05 Станции компрессорные компрессоры передвижные установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции Компресори пере-сувні з двигуном внутрішнього зго-ряння тиск до 686 кПа 7 ат подача м3/хв.: Компрессоры пе-редвижные с дви-гателем внутрен-него сгорания дав-ление до 686 кПа 7 ат подача м3/мин.: 205-0101 2 2 2 2 3 8 1 - 4 70 - - 0 29 - 0 20 0 04 205-0102 5 5 3 8 1 - 7 70 - - 0 48 - 0 21 0 04 205-0201 Компресори пере-сувні з двигуном внутрішнього зго-ряння тиск 800 кПа 8 ат подача 10 м3/хв. Компрессоры пе-редвижные с дви-гателем внутрен-него сгорания дав-ление 800 кПа 8 ат подача 10 м3/мин. 4 8 1 - 14 00 - - 0 81 - 0 25 0 05 205-0301 Компресори сам-охідні з двигуном внутрішнього зго-ряння тиск 800 кПа 8 ат подача 6 3 м3/хв. Компрессоры сам-оходные с двигате-лем внутреннего сгорания авление 800 кПа 8 ат подача 6 3 м3/мин. 3 8 1 - 8 70 - - 0 54 - 0 21 0 03 205-0401 Компресори пере-сувні з електродв-игуном тиск 600 кПа 6 ат подача 0 5 м3/хв. Компрессоры пер-едвижные с элект-родвигателем дав-ление600кПа 6ат подача 0 5 м3/мин. 4 - - - 2 33 - 0 20 - 0 01 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Станції компресорні тиск 245 кПа 2 5 ат подача м3/хв.: Станции компрес-сорные давление 245 кПа 2 5 ат подача м3/мин.: 205-0501 40 40 2 2 2 - - 116 60 - 0 33 - 0 37 0 14 205-0502 60 60 3 3 - - 116 60 - 0 33 - 0 41 0 15 205-0503 70 70 3 3 - - 160 00 - 0 46 - 0 55 0 15 205-0504 80-100 80-100 3 3 - - 233 00 - 0 66 - 0 78 0 21 Станції компресорні тиск 981 кПа 10 ат подача м3/хв.: Станции компрес-сорные давление 981 кПа 10 ат по-дача м3/мин.: 205-0601 20 20 2 3 2 - - 116 60 - 0 33 - 0 31 0 12 205-0602 30 30 2 1 2 - - 160 00 - 0 46 - 0 59 0 17 205-0603 100 100 2 9 3 - - 367 00 - 1 06 - 1 23 0 32 205-0701 Установки компресорні пересувні тиск 7845 кПа 80 ат подача 8 м3/хв. Установки комп-рессорные перед-вижные давление 7845 кПа 80 ат подача 8 м3/мин. 3 5 1 - 9 70 - - 0 13 - 0 53 0 06 205-0800 Установка аеродинамічна для напилення теплової ізоляції Установка аэроди-намическая для напыления тепловой изоляции 4 4 2 - - 1 40 - - - 0 11 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 06 Екскаватори Раздел 06 Екскаватори Екскаватори тран шейні багатоков-шові ланцюгові при роботі: Экскаваторы тран-шейные многоков-шовые цепные при работе: - на водогоспо-дарському будівництві міст-кість ковша л: - на водохозяйст-венном строите-льстве емкость ковша л: 206-0101 12 12 4 4 2 - 4 80 - - 0 31 - 0 11 0 13 206-0102 15 15 4 3 2 - 5 20 - - 0 31 0 39 0 29 0 18 206-0103 23 23 5 4 2 - 6 30 - - 0 51 0 80 0 38 0 16 206-0105 45 45 5 3 2 - 8 80 - - 0 62 1 00 0 50 0 22 - на інших видах будівництва міст-кість ковша л: - на других видах строительства ем-кость ковша л: 206-0115 12 12 4 5 2 - 4 80 - - 0 28 - 0 23 0 12 206-0116 15 15 4 3 2 - 5 20 - - 0 31 0 39 0 24 0 16 206-0117 23 23 5 4 2 - 6 30 - - 0 41 0 80 0 26 0 15 206-0119 45 45 5 3 2 - 8 80 - - 0 53 1 00 0 28 0 20 Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу при роботі: Экскаваторы одно-ковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе: - на гідроенерге-тичному будівни-цтві місткість ковша м3: - на гидроэнергети-ческом строитель-стве емкость ковша м3: 206-0201 0 4 0 4 4 7 1 - 4 20 - - 0 21 - 0 30 0 09 206-0202 0 5 0 5 5 4 1 - 6 30 - - 0 26 0 34 0 33 0 11 206-0203 0 65 0 65 5 3 1 - 8 00 - - 0 39 0 08 0 34 0 12 206-0204 1 1 4 8 2 - 10 60 - - 0 67 0 10 0 38 0 28 206-0205 1 25 1 25 5 1 2 - 13 10 - - 0 78 0 14 0 62 0 33 206-0206 1 6 1 6 5 2 - 15 40 - - 0 87 0 28 0 72 0 36 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на спорудженні магістральних трубопроводів місткість ковша м3: - на сооружении магистральных трубопроводов емкость ковша м3: 206-0216 0 25 0 25 4 7 1 - 4 20 - - 0 23 0 02 0 20 0 09 206-0217 0 5 0 5 5 6 1 - 6 30 - - 0 26 0 03 0 57 0 11 206-0218 0 65 0 65 5 5 1 - 8 00 - - 0 74 0 05 0 83 0 16 206-0219 1 1 5 2 - 10 60 - - 0 74 0 04 0 96 0 35 206-0220 1 25 1 25 5 5 2 - 13 10 - - 0 74 0 08 1 84 0 44 - на водогоспо-дарському будів-ництві місткість ковша м3: - на водохозяйст-венном строитель-стве емкость ковша м3: 206-0230 0 25 0 25 4 8 1 - 4 20 - - 0 23 0 16 0 15 0 09 206-0231 0 4 0 4 4 7 1 - 4 30 - - 0 24 0 16 0 30 0 10 206-0232 0 5 0 5 5 5 1 - 6 30 - - 0 26 0 59 0 70 0 14 206-0233 0 65 0 65 5 5 1 - 8 00 - - 0 40 0 44 0 75 0 15 206-0234 1 1 5 3 2 - 10 60 - - 0 42 0 55 0 84 0 27 206-0235 1 25 1 25 5 3 2 - 11 30 - - 0 65 0 83 0 89 0 31 - на інших видах будівництва міст-кість ковша м3: - на других видах строительства ем-кость ковша м3: 206-0246 0 4 0 4 4 9 1 - 4 20 - - 0 21 - 0 33 0 09 206-0247 0 5 0 5 5 4 1 - 6 30 - - 0 26 0 34 0 36 0 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 206-0248 0 65 0 65 5 3 1 - 8 00 - - 0 39 0 08 0 39 0 12 206-0249 1 1 5 2 2 - 10 60 - - 0 67 0 10 0 53 0 29 206-0250 1 25 1 25 5 2 2 - 13 10 - - 0 78 0 14 0 67 0 33 206-0251 1 6 1 6 5 2 2 - 15 40 - - 0 87 0 28 0 77 0 36 Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу при роботі: Экскаваторы одно-ковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе: - на гідроенерге-тичному будівни-цтві місткість ковша м3: - на гидроэнергети- ческом строитель-стве емкость ковша м3: 206-0301 0 25 0 25 4 4 1 - 4 20 - - 0 25 0 02 0 25 0 03 206-0302 0 4 0 4 4 3 1 - 4 31 - - 0 29 0 02 0 27 0 03 206-0303 0 5 0 5 5 4 1 - 6 20 - - 0 39 0 20 0 29 0 04 206-0304 0 65 0 65 5 3 1 - 6 90 - - 0 39 0 23 0 34 0 05 - на спорудженні магістральних трубопроводів місткість ковша м3: - на сооружении магистральных трубопроводов емкость ковша м3: 206-0315 0 65 0 65 5 5 1 - 5 90 - - 0 39 0 03 0 39 0 05 206-0316 0 8 0 8 5 4 1 - 7 90 - - 0 39 0 03 0 51 0 05 - на водогоспо-дарському будів-ництві місткість ковша м3: - на водохозяйст-венном строитель-стве емкость ковша м3: 206-0325 0 15 0 15 4 8 1 - 3 00 - - 0 29 0 16 0 23 0 03 206-0326 0 25 0 25 4 8 1 - 4 20 - - 0 39 0 16 0 29 0 04 206-0327 0 4 0 4 4 7 1 - 4 31 - - 0 49 0 16 0 29 0 05 206-0328 0 5 0 5 5 6 1 - 6 20 - - 0 57 0 48 0 31 0 05 206-0329 0 65 0 65 5 5 1 - 6 90 - - 0 57 0 44 0 43 0 06 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на інших видах будівництва міст-кість ковша м3: - на других видах строительства ем-кость ковша м3: 206-0337 0 25 0 25 4 4 1 - 4 20 - - 0 25 0 02 0 27 0 03 206-0338 0 4 0 4 4 3 1 - 4 31 - - 0 29 0 02 0 29 0 03 206-0339 0 5 0 5 5 4 1 - 6 20 - - 0 39 0 20 0 31 0 04 206-0340 0 65 0 65 5 3 1 - 6 90 - - 0 39 0 23 0 36 0 05 Екскаватори одноковшові електричні на гусеничному ходу при роботі: Экскаваторы одно-ковшовые электри-ческие на гусеничном ходу при работе: - на гідроенерге-тичному будів-ництві місткість ковша м3: - на гидроэнергети-ческом строитель-стве емкость ковша м3: 206-0401 1 25 1 25 5 2 2 - - 22 80 - 0 30 - 0 49 0 05 206-0402 2 5 2 5 5 2 - - 40 50 - 0 65 - 0 97 0 07 - на інших видах будівництва міст- ксть ковша м3: - на других видах строительства ем-кость ковша м3: 206-0410 1 25 1 25 5 2 2 - - 22 80 - 0 31 - 0 51 0 05 206-0411 2 5 2 5 5 2 - - 40 50 - 0 68 - 1 10 0 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Екскаватори одноковшові електричні при роботі на гідро-енергетичному будівництві: Экскаваторы одно-ковшовые электри-ческие при работе на гидроэнергети-ческом строительстве: - кар'єрні міст-кість ковша м3: - карьерные ем-кость ковша м3: 206-0501 4 6 4 6 5 6 2 - - 63 20 - 0 70 - 1 33 0 17 206-0502 5 2 5 2 5 4 2 - - 63 20 - 0 72 - 2 31 0 23 206-0503 6 3 6 3 5 3 2 - - 131 60 - 0 81 - 2 92 0 33 206-0504 8 8 5 3 2 - - 132 00 - 0 83 - 3 72 0 40 - крокуючі міст-кість ковша м3: - шагающие ем-кость ковша м3: 206-0601 5-6 5-6 5 4 2 - - 177 00 - 0 89 - 2 54 0 29 206-0602 6 3 6 3 5 3 2 - - 167 00 - 0 91 - 3 62 0 39 206-0603 10 10 5 3 2 - - 374 00 - 1 31 - 6 49 0 70 206-0604 15 15 4 6 4 - - 506 00 - 1 83 - 8 96 1 25 206-0605 20 20 4 5 4 - - 632 00 - 2 51 - 11 52 1 51 206-0700 Екскаватори двороторні при роботі на водо-господарському будівництві Экскаваторы двух-роторные при работе на водохозяйствен-ном строительстве 5 3 2 - 13 30 - - 0 71 0 07 1 27 0 28 206-0800 Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу 5 2 - 6 50 - - 0 42 0 37 0 61 0 05 Екскаватори роторні для тран-шей шири-ною глибиною мм: Экскаваторы роторные для траншей шириной глубиной мм: 206-0901 800 2200 800 2200 4 8 2 - 9 20 - - 0 67 0 04 2 53 0 36 206-0902 1200 2200 1200 2200 4 8 2 - 9 20 - - 0 67 0 05 2 58 0 34 206-0903 1500 2200 1500 2200 5 4 2 - 9 20 - - 0 67 0 05 2 58 0 30 206-0904 2100 2500 2100 2500 5 3 2 - 24 00 - - 0 82 0 12 4 22 0 15 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Екскаватори шнекороторні на тракторі потуж-ністю кВт к.с. : Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощнос-тью кВт л.с. : 206-1001 79 108 79 108 5 3 2 - 7 35 - - 0 46 0 10 0 88 0 23 206-1002 118 160 118 160 5 2 2 - 11 30 - - 0 70 0 19 2 51 0 28 206-1003 132 180 132 180 5 2 - 14 50 - - 0 77 0 11 4 49 0 43 206-1004 220 300 220 300 5 2 - 27 10 - - 0 89 0 28 3 59 0 39 206-1005 Агрегат для розробки траншей шири-ною 0 5-0 7 м при виконанні робіт методом «стіна в грунті» Агрегат для разрботки траншей шириной 0 5-0 7 м при производстве работ методом «стена в грунте» 3 9 3 - - 218 00 1200 0* 1 25 - 2 87 1 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 07 Бульдозери скрепери установки барові Раздел 07 Бульдозеры скреперы установки баровые Бульдозери при роботі: Бульдозеры при работе: - на гідроенерге-тичному будівни-цтві та гірничо-розкривних робо-тах потужність кВт к.с. : - на гидроэнергети-ческом строитель-стве и горновск-рышных работах мощность кВт л.с. : 207-0101 до 59 80 до 59 80 4 3 1 - 6 00 - - 0 34 0 02 0 25 0 03 207-0102 79 108 79 108 5 4 1 - 8 50 - - 0 38 0 01 0 26 0 03 207-0103 96 130 96 130 5 4 1 - 10 50 - - 0 42 0 20 0 32 0 04 207-0104 121 165 121 165 5 3 1 - 11 30 - - 0 57 0 10 0 38 0 05 207-0105 132 180 132 180 5 2 1 - 12 90 - - 0 53 0 09 0 53 0 06 207-0106 243 330 243 330 5 3 1 - 32 60 - - 1 71 0 18 0 60 0 07 - на спорудженні магістральних трубопроводів потужність кВт к.с. : - на сооружении магистральных трубопроводов мощность кВт л.с. : 207-0116 до 59 80 до 59 80 4 8 1 - 6 00 - - 0 34 0 03 0 31 0 04 207-0117 96 130 96 130 5 6 1 - 10 50 - - 0 46 0 05 0 33 0 04 207-0118 121 165 121 165 5 5 1 - 11 30 - - 0 53 0 05 0 48 0 05 207-0119 132 180 132 180 5 4 1 - 12 90 - - 0 53 0 05 0 62 0 06 207-0120 228 310 228 310 5 4 1 - 27 00 - - 1 71 0 10 0 77 0 14 207-0121 303 410 303 410 5 2 2 - 43 00 - - 3 71 0 22 1 72 0 17 207-0122 340 450 340 450 5 1 2 - 49 00 - - 4 21 0 25 2 87 0 25 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на водогоспо-дарському будів-ництві потуж-ність кВт к.с. : - на водохозяйст-венном строитель-стве мощность кВт л.с. : 207-0132 37 50 37 50 4 8 1 - 5 88 - - 0 28 0 03 0 16 0 03 207-0133 59 80 59 80 4 7 1 - 7 08 - - 0 37 0 05 0 38 0 04 207-0134 79 108 79 108 5 7 1 - 10 12 - - 0 45 0 14 0 30 0 04 207-0135 96 130 96 130 5 6 1 - 13 40 - - 0 60 0 17 0 35 0 05 207-0136 118 160 118 160 5 6 1 - 15 30 - - 0 70 0 19 0 43 0 05 207-0137 132 180 132 180 5 5 1 - 17 20 - - 0 87 0 19 0 55 0 06 - на інших видах будівництва по-тужність кВт к.с. : - на других видах строительства мощность кВт л.с. : 207-0147 37 50 37 50 4 8 1 - 4 70 - - 0 27 0 03 0 21 0 02 207-0148 59 80 59 80 4 7 1 - 6 00 - - 0 34 0 05 0 26 0 03 207-0149 79 108 79 108 5 8 1 - 8 50 - - 0 37 0 14 0 29 0 03 207-0150 96 130 96 130 5 7 1 - 10 50 - - 0 47 0 17 0 32 0 04 207-0151 118 160 118 160 5 6 1 - 11 20 - - 0 53 0 19 0 39 0 04 207-0152 121 165 121 165 5 6 1 - 11 30 - - 0 57 0 10 0 44 0 05 207-0153 132 180 132 180 5 6 1 - 12 90 - - 0 60 - 0 47 0 04 207-0154 243 330 243 330 5 3 1 - 32 60 - - 1 71 0 18 0 78 0 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Бульдозери-розпушувачі на тракторі при роботі: Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе: - на водогоспо-дарському будів-ництві потуж-ність кВт к.с. : - на водохозяйст-венном строитель-стве мощность кВт л.с. : 207-0201 79 108 79 108 5 7 1 - 9 59 - - 0 47 - 0 42 0 04 207-0202 121 165 121 165 5 5 1 - 14 60 - - 0 93 - 0 53 0 08 207-0203 132 180 132 180 5 4 1 - 27 80 - - 1 05 - 0 73 0 08 207-0213 - на транспортно-му будівництві потужність 132 кВт 180 к.с. - на транспортном строительстве мощность 132 кВт 180 л.с. 5 5 1 - 27 80 - - 0 47 0 11 0 43 0 05 - на інших видах будівництва по-тужність кВт к.с. : - на других видах строительства мощность кВт л.с. : 207-0223 79 108 79 108 5 7 1 - 9 59 - - 0 40 - 0 35 0 08 207-0224 121 165 121 165 5 5 1 - 14 60 - - 0 65 - 0 52 0 06 207-0225 132 180 132 180 5 4 1 - 27 80 - - 0 78 - 0 61 0 06 Скрепери причіпні з гусеничним трактором при роботі: Скреперы прицепные с гусеничным трак-тором при работе: - на водогоспо-дарському будів-ництві місткість ковша м3: - на водохозяйст-венном строитель-стве емкость ковша м3: 207-0301 3 3 4 7 1 - 6 63 - - 0 33 0 12 0 39 0 04 207-0302 4 5 4 5 5 6 1 - 7 75 - - 0 36 0 05 0 92 0 05 207-0303 7 7 5 6 1 - 15 50 - - 0 43 0 14 0 97 0 06 207-0304 8 8 5 5 1 - 15 50 - - 0 46 0 14 1 29 0 07 207-0305 10 10 5 5 1 - 17 40 - - 0 51 0 19 1 51 0 08 207-0306 15 15 5 4 1 - 24 20 - - 0 61 0 46 1 70 0 18 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на інших видах будівництва міст-кість ковша м3: - на других видах строительства ем-кость ковша м3: 207-0316 3 3 4 7 1 - 6 63 - - 0 33 0 12 0 32 0 03 207-0317 4 5 4 5 5 6 1 - 7 75 - - 0 39 0 05 0 49 0 04 207-0318 7 7 5 6 1 - 15 50 - - 0 46 0 14 0 51 0 04 207-0319 8 8 5 5 1 - 15 50 - - 0 46 0 14 0 89 0 06 207-0320 10 10 5 5 1 - 17 40 - - 0 51 0 14 1 07 0 06 207-0321 15 15 5 5 1 - 24 20 - - 0 61 0 19 1 52 0 15 Скрепери самохідні на колісних тягачах при роботі: Скреперы самоходные на колесных тягачах при работе: - на гідроенерге-тичному будівни-цтві місткість ковша м3: - на гидроэнергети-ческом строительстве емкость ковша м3: 207-0401 8 8 5 7 1 - 16 90 - - 0 84 0 20 0 22 0 06 207-0402 10 10 5 6 1 - 21 50 - - 1 26 0 20 0 35 0 09 207-0403 15 15 5 5 1 - 21 50 - - 1 26 0 38 0 39 0 09 207-0410 - на спорудженні магістральних тру-бопроводів міст-кість ковша 8 м3 - на сооружении магистральных трубопроводов емкость ковша 8 м3 5 5 1 - 16 40 - - 0 92 - 0 45 0 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на водогоспо-дарському будів-ництві місткість ковша м3: - на водохозяйст-венном строитель-стве емкость ковша м'1: 207-0415 8 8 5 5 1 - 14 50 - - 0 73 0 31 0 42 0 06 207-0416 10 10 5 4 1 - 15 20 - - 0 76 0 34 0 43 0 08 207-0417 15 15 5 3 1 - 26 30 - - 1 54 0 48 0 55 0 10 - на інших видах будівництва міст-кість ковша м3: - на других видах строительства ем-кость ковша м3: 207-0427 8 8 5 6 1 - 16 40 - - 0 81 0 31 0 35 0 05 207-0428 10 10 5 4 1 - 17 20 - - 0 92 0 34 0 41 0 07 207-0429 15 15 5 4 1 - 20 90 - - 1 23 0 48 0 46 0 08 Установки на тракторі потужніс-тю 79 кВт 108 к.с. : Установки на тракторе мощнос-тью 79 кВт 108 л.с. : 207-0500 - двобарові - двухбаровые 5 7 1 - 8 50 - - 0 37 0 09 0 31 0 05 - однобарові ши-рина щілини см: - однобаровые ширина щели см: 207-0601 14 14 5 8 1 - 8 50 - - 0 37 0 09 0 27 0 04 207-0602 54 54 5 6 1 - 8 50 - - 0 37 0 09 0 41 0 05 Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства Віброформи для каналів глибиною м: Виброформы для каналов глубиной м: 208-0101 до 1 до 1 5 7 1 - - 14 40 - 0 02 - 0 28 0 21 208-0102 1 5 1 5 5 5 1 - 21 50 - - 0 75 - 0 31 0 45 Комплекти машин для бетонування каналів глибиною м до: Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной м до: 208-0200 3 3 4 9 6 - 16 90 - - 0 65 - 0 87 0 38 208-0300 5 5 4 6 8 - 52 80 - - 2 10 - 0 98 0 88 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 208-0400 Копачі шахтних колодязів Копатели шахтных колодцев 3 7 1 - 3 89 - - 0 16 - 0 12 0 03 208-0501 Машини крото-дренажні на тракторі потужніс-тю 59 кВт 80 к.с. Машины кротодре-нажные на тракторе мощнос-тью 59 кВт 80 л.с. 4 7 1 - 6 40 - - 0 25 0 04 0 11 0 11 Машини глибин-ного підготовлен-ня полів на трак-торі потужністю кВт к.с. : Машины глубинной подготовки полей на тракторе мощ-ностью кВт л.с. : 208-0601 79 108 79 108 5 6 1 - 8 06 - - 0 31 0 12 0 25 0 04 208-0602 103 140 103 140 5 5 1 - 13 90 - - 0 54 0 12 0 33 0 07 Екскаватори-дреноукладальники потужність кВт к.с. : Экскаваторы- дреноукладчики мощность кВт л.с. : 208-0801 40 55 40 55 5 5 2 - 4 09 - - 0 19 0 12 0 25 0 25 208-0802 79 108 79 108 5 3 2 - 7 35 - - 0 33 0 22 0 43 0 54 208-0803 118 160 118 160 5 2 2 - 13 90 - - 0 64 0 12 0 78 0 50 208-0902 Дреноукладальники безтраншейні з тягачем потуж-ністю 118 кВт 160 к.с. Дреноукладчики бестраншейные с тягачом мощнос-тью 118 кВт 160 л.с. 5 2 3 - 25 80 - - 1 16 0 12 0 95 0 82 208-1001 Екскаватори ро-торні вузькотран-шейні для тран-шей шириною 280-1300 мм Экскаваторы ротор- ные узкотраншей-ные для траншей шириной 280-1300 мм 5 4 2 - 8 80 - - 0 52 0 12 0 61 0 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 208-1101 Екскаватори ланцюгові безков-шові потужність 118 кВт 160 к.с. Экскаваторы цепные бесковшо-вые мощность 118 кВт 160 л.с. 5 6 1 - 13 90 - - 0 73 0 12 0 28 0 28 Станції насосні дизельні причіпні: Станции насосные дизельные прицепные: - високонапірні потужність кВт к.с. : - высоконапорные мощность кВт л.с. : 208-1201 15-28 20-38 15-28 20-38 3 9 1 - 4 78 - . - 0 18 - 0 03 0 03 208-1202 22-104 30-140 22-104 30-140 3 9 1 - 9 07 - - 0 36 - 0 03 0 04 208-1203 37-81 50-110 37-81 50-110 3 9 1 - 14 40 - - 0 54 - 0 03 0 05 208-1204 44-167 60-225 44-167 60-225 3 9 1 - 16 20 - - 0 60 - 0 04 0 06 - середньонапірні потужність кВт к.с. : - средненапорные мощность кВт л.с. : 208-1209 59-130 80-175 59-130 80-175 3 9 1 - 9 07 - - 0 36 - 0 03 0 04 208-1210 118-252 160-340 118-252 160-340 3 9 1 - 13 40 - - 0 52 - 0 04 0 05 - низьконапірні потужність кВт к.с. : - низконапорные мощность кВт л.с. : 208-1215 126-192 170-260 126-192 170-260 3 9 1 - 3 82 - - 0 18 - 0 03 0 02 208-1216 403-521 545-705 403-521 545-705 3 9 1 - 13 40 - - 0 52 - 0 03 0 05 208-1303 Станції насосні пересувні елект-рифіковані поту-жність 126-266 кВт 170-360 к.с. Станции насосные передвижные элек- трифицированные мощность 126-266 кВт 170-360 л.с. 3 9 1 - - 96 80 - 0 04 - 0 03 0 06 Станції насосні навісні до тракто-ра потужність кВт к.с. : Станции насосные навесные к тракто-ру мощность кВт л.с. : 208-1401 13-28 18-38 13-28 18-38 4 1 - 4 49 - - 0 18 - 0 01 0 02 208-1402 30-52 40-70 30-52 40-70 4 1 - 7 75 - - 0 30 - 0 01 0 03 208-1403 30-89 40-120 30-89 40-120 4 1 - 6 43 - - 0 24 - 0 01 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Станції насосні плавучі дизельні потужність кВт к. с. : Станции насосные плавучие дизель-ные мощность кВт л.с. : 208-1501 59-130 80-175 59-130 80-175 4 9 1 - 9 07 - - 0 36 - 0 05 0 04 208-1502 118-252 160-340 118-252 160-340 4 9 1 - 12 20 - - 0 48 - 0 05 0 04 208-1600 Агрегати для зварювання полі-етиленових труб Агрегаты для сварки полиэтиле-новых труб 4 6 1 - 7 00 - - 0 26 0 07 0 12 0 12 Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт Раздел 09 Машины для культуртехнических работ 209-0303 Канавокопачі фрезерні на тракторі Канавок опатели фрезерные на тракторе 5 5 1 - 7 42 - - 0 28 0 07 0 17 0 14 Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю кВт к.с. : Корчеватели-собира- тели с трактором мощностью кВт л.с. : 209-0501 79 108 79 108 5 7 1 - 9 40 - - 0 53 0 07 0 43 0 04 209-0502 96 130 96 130 5 7 1 - 10 60 - - 0 60 0 04 0 45 0 06 209-0503 118 160 118 160 5 7 1 - 15 90 - - 0 75 0 19 0 65 0 07 209-0504 59 80 59 80 3 1 - 7 00 - - 0 40 0 05 0 35 0 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кущорізи навісні на тракторі з гід-равлічним керу-ванням потужніс-тю кВт к.с. : Кусторезы навес-ные на тракторе с гид-равлическим управлением мощ-ностью кВт л. с. : 209-0601 79 108 79 108 5 6 1 - 9 40 - - 0 45 0 12 0 46 0 07 209-0602 118 160 118 160 5 5 1 - 15 90 - - 0 75 0 12 0 98 0 11 209-0700 Мотокущорізи потужність 2 6 кВт 3 5 к.с. Мотокусторезы мощность 2 6 кВт 3 5 л.с. 5 4 1 0 60 - - - 0 02 - 0 01 0 02 209-0800 Машини для встановлення стовпчиків огородження Машины для установки стол-биков ограждения 5 8 1 - 2 77 - - 0 12 0 04 0 21 0 07 209-1600 Машини для зведення лісу потужність 96 кВт 130 к.с. Машины для сводки леса мощность 96 кВт 130 л.с. 5 5 1 - 11 30 - - 0 42 0 83 0 43 0 21 Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води цементаційне устаткування Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды цементационное оборудование Устаткування при- чіпне для відкачу-вання води Оборудование прицепное для откачки воды 210-0101 Блок компресор-носиловий з дви-гуном внутріш-нього згоряння тиск 680 кПа 6 8 ат подача 9 5 м3/хв. Блок компрессор-носиловой с дви-гателем внутрен-него сгорания давление 680 кПа 6 8 ат подача 9 5 м3/мин. 3 8 1 - 4 79 - - 0 20 - 0 33 0 04 210-0102 Станція компресорна пересувна з елек-тродвигуном тиск 680 кПа 6 8 ат подача 5 25 м3/хв. Станция компрес-сорная передвиж-ная с электро-двигателем давление 680 кПа 6 8 ат подача 5 25 м3/мин. 2 7 1 - - 23 00 - 0 22 - 0 02 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повітря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Установки та агрега-ти бурові на базі автомобі-лів для буріння свердловин гли-биною до 100; 200 м початковий діаметр до 190 мм кінцевий діаметр до 93; 118 мм ванта-жопідйомність т: Установки и агре-гаты буровые на базе автомоби-лей для бурения сква-жин глубиной до 100; 200 м началь-ный диаметр до 190 мм конечный диаметрдо 93; 118 мм грузоподъем-ность т: 210-0201 2 5 2 5 5 3 1 8 70 - - - 0 32 - 0 21 0 17 210-0202 4 4 5 3 1 8 70 - - - 0 32 - 0 34 0 20 Установки та агре гати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердло-вин на воду: Установки и агрега ты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду: 210-0203 - глибиною до 500 м початковий діа-метр до 394 мм кінцевий діаметр до 190 мм вантажо-підйомність 12 5 т - глубиной до 500 м начальный диа-метр до 394 мм конечный диаметр до 190 мм грузо-подъемность 12 5 т 5 1 1 - 7 14 - - 0 30 0 22 1 26 0 15 210-0204 - глибиною до 600 м початковий діаметр до 490 мм кінцевий діаметр до 214 мм вантажопід-йомність 32 т - глубиной до 600 м начальный диаметр до 490 мм конечный диаметр до 214 мм грузоподъем-ность 32 т 5 1 2 - 7 14 - - 0 30 0 22 2 34 0 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-0205 - глибиною до 700 м початковий діаметр до 249 мм кінцевий діаметр до 93 мм вантажопід-йомність 13 т - глубиной до 700 м начальный диа-метр до 249 мм конечный диаметр до 93 мм грузо-подъемность 13 т 5 2 1 - 7 14 - - 0 30 0 22 0 87 0 23 Установки та верс-тати ударно-канат-ного буріння: Установки и станки ударно-канатного бурения: 210-0301 - глибина буріння до 25 м діаметр сверд-ловин до 1000 мм - глубина бурения до 25 м диаметр скважин до 1000мм 4 8 1 - - 20 00 - 0 20 - 0 77 0 25 210-0302 - на базі автомобі-ля глибина буріння до 50 м діаметр свердловин до 200 мм - на базе автомо-биля глубина бурения до 50 м диаметр скважин до 200 мм 5 7 1 7 14 - - - 0 28 0 16 0 21 0 17 210-0303 - причіпні глибина буріння до 100 м діаметр свердловин до 600 мм - прицепные глу-бина бурения до 100 м диаметр скважин до 600 мм 5 8 1 - - 8 00 - 0 08 - 0 08 0 12 210-0304 - причіпні глибина буріння до 200 м діаметр свердловин до 900 мм - прицепные глубина бурения до 200 м диаметр скважин до 900 мм 5 7 1 - - 15 00 - 0 14 - 0 08 0 19 210-0305 - на гусеничному хо-ду глибина буріння до 300 м діаметр свердловин до 300 мм - на гусеничном хо- ду глубина бурения до 300 м диаметр скважин до 300 мм 5 1 - - 20 00 - 0 20 - 0 11 0 15 210-0401 Комплекти устатку-вання шнекового бу- ріння на базі авто-мобіля глибина бу-ріння до 50 м початковий діаметр свердловин до 198 мм кінцевий діаметр до 151 мм Комплекты обору-дования шнеково-го бурения на базе автомобиля глу-бина бурения до 50 м начальный диа-метр скважин до 198 мм конечный диаметр до 151 мм 5 1 7 14 - - - 0 28 0 16 0 10 0 16 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Машини та верстати ударно-обертального буріння самохідні при роботі: Машины и станки ударно-вращатель-ного бурения само-ходные при работе: 210-0501 - від стаціонарних компресорів глибина буріння до 50 м діаметр свердловин до 125 мм - от стационарных компрессоров глубина бурения до 50 м диаметр скважин до 125 мм 3 6 - - - 12 40 400 00* 0 18 - 0 22 0 24 210-0502 - від пересувних компресорів глибина буріння до 50 м діаметр свердловин до 125 мм - от передвижных компрессоров глубина бурения до 50 м диаметр скважин до 125 мм 3 5 - - - 12 40 400 00** 0 18 - 0 22 0 39 Машини шароше-чного буріння: Машины шарошеч-ного бурения: - на базі трактора потужністю 118 кВт 160 к.с. : - на базе трактора мощностью 118 кВт 160 л.с. : 210-0507 глибина буріння 15 м діаметр свердловин 76-132 мм глубина бурения 15 м диаметр скважин 76-132 мм 3 4 - - 19 60 - - 1 10 0 54 0 33 0 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-0508 глибина буріння 32 м діаметр свердловин 160 мм глубина бурения 32 м диаметр скважин 160 мм 3 3 - - 19 60 - - 1 10 0 54 0 38 0 43 210-0509 глибина буріння 32 м діаметр свердловин 200 мм глубина бурения 32 м диаметр скважин 200 мм 3 5 - - 19 60 - - 1 10 - 0 29 0 20 - на гусеничному ходу: - на гусеничном ходу: 210-0515 глибина буріння 36 м діаметр свердловин 215 мм глубина бурения 36 м диаметр скважин 215 мм 3 2 - - - 200 00 - 1 28 - 0 93 0 91 210-0516 глибина буріння 32 м діаметр свердловин 250 мм глубина бурения 32 м диаметр скважин 250 мм 3 2 - - - 229 00 - 1 28 - 0 99 0 93 Молотки бурильні легкі при роботі від: Молотки бурильные легкие при работе от: 210-0601 - стаціонарних компресорних станцій - стационарных компрессорных станций 3 - - - - 116 00 * - - 0 01 - 210-0602 - пересувних компресорних станцій - передвижных компрессорных станций 3 - - - - 116 00 * - - 0 01 - Молотки бурильні важкі при роботі від: Молотки буриль-ные тяжелые при работе от: 210-0701 - стаціонарних компресорних станцій - стационарных компрессорных станций 3 - - - - 162 00 * - - 0 01 - 210-0702 - пересувних компресорних станцій - передвижных компрессорных станций 3 - - - - 162 00** - - 0 01 - Верстати бурові обертального буріння: Станки буровые вращательного бурения: 210-0801 - несамохідні гли-бина буріння до 500 м діаметр свердловин 51-42 мм - несамоходные глубина бурения до 500 м диаметр скважин 51-42 мм 3 4 1 - - 19 20 - 0 17 - 0 22 0 04 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-0810 - самохідні глиби-на буріння до 23 м діаметр сверд-ловин 150 мм - самоходные глу-бина бурения до 23 м диаметр скважин 150 мм 4 2 1 - 31 60 74 00 - 1 30 - 0 43 0 15 Верстати ударно-обертального буріння: Станки ударно-вращательного бурения: 210-0820 - самохідні глиби-на буріння до 50 м діаметр сверд-ловини 105 мм - самоходные глубина бурения до 50 м диаметр скважины 105 мм 2 9 - - - 2 64 420 00* 0 02 - 0 09 0 08 210-0830 - несамохідні гли-бина буріння до 24 м діаметр све-рдловин 105 мм - несамоходные глубина бурения до 24 м диаметр скважин 105 мм 2 8 - - - 15 80 400 00* 0 14 - 0 21 0 09 Установки бурові перфораторного буріння: Установки буровые перфораторного бурения: 210-0901 - глибина буріння до 25 м діаметр свердловин 48-60 мм - глубина бурения до 25 м диаметр скважин 48-60 мм 2 8 - - - - 720 00* - - 0 09 0 12 210-0902 - глибина буріння до 30 м діаметр свердловин 65-76 мм - глубина бурения до 30 м диаметр скважин 65-76 мм 2 8 - - - - 780 00* - - 0 09 0 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-1001 Установки цементаційні подача 7 2 м3/год. Установки цементационные подача 7 2 ма/ч 2 9 - - - 14 90 - 0 14 - 0 07 0 05 210-1002 Установки цементаційні автоматизовані подача 15 м3/год. Установки цемен-тационные авто-матизированные подача 15 м3/ч 5 5 1 - - 39 60 - 0 36 - 0 23 0 12 210-1100 Вузли глинороз-чинові з очисним комплексом Узлы глинораст-ворные с очистите-льным комплексом 2 9 - - - 19 90 - 0 18 - 0 03 0 06 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну: Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную: 210-1201 - для нейтраль-них рідин і сус-пензій подача до 1000 м3/год. напір 100 м - для нейтраль-ных жидкостей и сус-пензий подача до 1000 м3/ч напор 100 м 3 - - - 1 69 - 0 02 - 0 01 0 01 - для будівельних розчинів напір 150 м подача м3/год.: - для строитель-ных растворов напор 150 м подача мэ/ч: 210-1207 2 2 3 - - - 1 69 - 0 02 - 0 01 0 01 210-1208 4 4 3 - - - 3 08 - 0 02 - 0 01 0 01 210-1209 6 6 3 - - - 5 78 - 0 04 - 0 02 0 01 210-1215 - для гідросумі-шей з дрібною фрак-цією подача 12 м3/год. напір 120 м - для гидросме-сей с мелкой фра-кцией подача 12 м3/ч напор 120 м 3 - - - 14 20 - 0 08 - 0 03 0 01 - для гідросумі-шей з дрібною твердою фракцією: -для гидросмесей с мелкой твердой фракцией: 210-1220 подача 32 ма/год. напір 80 м подача 32 м3/ч напор 80 м 3 - - - 16 90 - 0 10 - 0 03 0 01 210-1221 подача 40 м3/год. напір 80 м подача 40 м3/ч напор 80 м 2 9 - - - 23 10 - 0 14 - 0 03 0 02 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-1222 подача 150 м3/год. напір 30 м подача 150 м3/ч напор 30 м 3 - - - 23 10 - 0 14 - 0 03 0 02 210-1223 подача 250 м3/год. напір 54 м подача 250 м3/ч напор 54 м 2 9 - - - 88 00 - 0 54 - 0 03 0 06 Насоси бурові для нагнітання проми-вальної рідини: Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости: 210-1301 - подача 0 9-7 2 м3/год. напір 400-200 м - подача 0 9-7 2 м3/ч напор 400-200 м 3 - - - 5 78 - 0 04 - 0 03 0 01 210-1302 - подача 32 м3/год. напір 400 м - подача 32 м3/ч напор 400 м 2 9 - - - 24 60 - 0 16 - 0 03 0 03 210-1303 - подача 40 м3/год. напір 630 м - подача 40 м3/ч напор 630 м 2 9 - - - 44 00 - 0 26 - 0 03 0 04 210-1401 Насоси для нагні-тання води з твер дими частками подача 45 м3/год. напір 55 м Насосы для нагнетания воды содержащей твердые части-цы подача 45 м3/ч напор 55 м 3 - - - 8 08 - 0 06 - 0 01 0 01 210-1402 Насоси для подачі води подача 160 м3/ год. напір 30 м Насосы для подачи воды подача 160 м3/ч напор 30 м 3 - - - 23 10 - 0 14 - 0 01 0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 210-1500 Апарат свердло-винний пневма-тичний для оброб-ки свердловин глибиною до 150 м Аппарат скважин-ный пневматичес-кий для обработ-ки скважин глу-биной до 150 м 3 3 2 - - 6 40 0 02 ** 0 06 - 0 09 0 04 210-1600 Агрегат для оброб-ки та ремонту свердловин глибиною до 150 м Агрегат для обра-ботки и ремонта скважин глуби-ной до 150 м 3 8 2 7 19 - 11 30 - 0 38 - 0 27 0 29 Розділ 11 Машини для приготування транспортування і укладання бетону і розчину Раздел 11 Машины для приготовления транспортировки и укладки бетона и раствора Бетононасоси при роботі: Бетононасосы при работе: 211-0201 - на будівництві тунелів подача 10 м3/год. пересувні на строительстве тоннелей подача 10 м3/ч передвижные 5 6 1 - - 41 20 - 0 18 - 0 08 0 16 211-0210 - на гідроенергети-чному будівництві подача 5-65 М3/год. - на гидроэнергети-ческом строитель-стве подача 5-65 м3/ч 4 6 2 - 17 00 - - 0 92 0 69 0 13 0 38 211-0300 Машини для внут-рішньоблокового перевезення бетону Машины для внут-риблочной перевозки бетона 4 4 1 - 16 80 - - 0 64 0 42 0 12 0 06 211-0401 Крани-маніпулято-ри при роботі на гідро-технічному будівництві ванта-жопідйомність 1 6 т Краны-манипуля-торы при работе на гидротехничес-ком строительстве грузоподъемность 1 6 т 3 3 1 - - 3 10 - 0 04 - 0 31 0 01 211-0501 Глиномішалки місткість 4 м3 Глиномешалки ем-кость 4 м3 2 7 1 - - 6 00 - 0 06 - 0 07 0 06 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розчиномішалки для приготування водоцементних та інших розчинів місткість л: Растворомешалки для приготовле-ния водоцемент-ных и других раст-воров емкость л: 211-0601 350 350 3 - - - 2 64 - 0 02 - 0 05 0 01 211-0602 750 750 3 - - - 4 95 - 0 04 - 0 11 0 01 211-0603 2000 2000 3 - - - 11 20 - 0 10 - 0 32 0 03 211-0700 Установки бето-нозмішувальні ав-томатизовані з бетонозмішувачем місткістю 500 л Установки бетонс-смесительные ав-томатизированные с бетоносмесите-лем емкостью 500л 2 7 - - 13 60 - 0 10 - 0 95 0 37 Бетонозмішувачі примусової дії: Бетоносмесители принудительного действия: - пересувні міст-кість л: - передвижные ем-кость л: 211-0810 165 165 3 1 - - 2 00 - 0 04 - 0 04 0 02 211-0811 250 250 2 9 1 - - 2 90 - 0 06 - 0 05 0 02 - стаціонарні місткість л: - стационарные емкость л: 211-0812 375 375 2 9 1 - - 6 17 - 0 12 - 0 04 0 02 211-0813 500 500 2 9 1 - - 12 80 - 0 16 - 0 05 0 03 211-0814 800 800 2 9 1 - - 17 49 - 0 16 - 0 07 0 03 211-0816 1000 1000 2 9 1 - - 23 32 - 0 22 - 0 09 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розчинозмішувачі: Растворосмесители: - пересувні міст-кість л: - передвижные ем-кость л: 211-0901 65 65 3 1 - - 0 80 - 0 02 - 0 02 0 02 211-0902 250 250 3 1 - - 2 00 - 0 06 - 0 03 0 02 - стаціонарні місткість л: - стационарные емкость л: 211-0903 500 500 2 9 1 - - 3 30 - 0 06 - 0 04 0 02 211-0904 800 800 2 9 1 - - 17 80 - 0 28 - 0 07 0 04 Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства Автогудронатори місткість л: Автогудронаторы емкость л: 212-0101 3500 3500 4 2 2 9 18 - - - 0 32 0 15 0 03 0 06 212-0102 7000 7000 4 3 2 9 18 - - - 0 32 0 15 0 03 0 06 Автогрейдери тип: Автогрейдеры тип: 212-0201 - легкий потуж-ність 66 2 кВт 90 к.с. - легкий мощность 66 2 кВт 90 л.с. 5 6 1 - 7 20 - - 0 43 0 17 0 27 0 04 212-0202 - середній потуж-ність 99 кВт 135 к.с. - средний мощность 99 кВт 135 л.с. 5 5 1 - 9 20 - - 0 55 0 24 0 32 0 05 Грейдери причіпні тип: Грейдеры прицеп-ные тип: 212-0301 - середній - средний 4 9 1 - - - - - - 0 31 0 01 212-0302 - важкий - тяжелый 5 1 - - - - - - 0 41 0 01 212-0400 Грейдер-елева-тор потужність 121 кВт 165 к.с. Грейдер-элеватор мощность 121 кВт 165 л.с. 5 5 1 - 11 60 - - 0 44 0 09 0 53 0 06 212-0600 Заливальник швів на базі автомобіля Заливщик швов на базе автомобиля 3 5 1 17 30 - - - 0 60 - 0 10 0 08 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Котки дорожні: Катки дорожные: - причіпні кулачко-ві маса т: - прицепные кулачковые масса т: 212-0701 8 8 5 - - - - - - - 0 27 0 01 212-0702 17 17 5 - - - - - - - 0 39 0 01 212-0703 28 28 5 - - - - - - - 0 48 0 02 - на пневмоколіс-ному ходу маса т: - на пневмоколес-ном ходу масса т: 212-0710 12 5 12 5 5 - - - - - - 0 09 0 38 0 02 212-0711 25 25 5 - - - - - - 0 22 0 49 0 05 212-0712 50 50 5 - - - - - 0 04 - 1 10 0 10 Котки напівпричіпні на пневмоколісно-му ходу з тягачем маса т: Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом масса т: 212-0801 15 15 5 5 1 - 12 00 - - 0 86 0 33 0 51 0 22 212-0802 25 25 5 4 1 - 15 00 - - 0 86 0 35 0 53 0 37 212-0803 35 35 5 5 1 - 19 00 - - 0 86 0 35 0 53 0 07 Котки дорожні са-мохідні: Катки дорожные самоходные: 212-0901 - вібраційні маса 2 2 т - вибрационные масса 2 2 т 3 7 1 - 3 00 - - 0 17 - 0 10 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - гладкі маса т: - гладкие масса т: 212-0906 8 8 4 6 1 - 4 60 - - 0 19 0 01 0 14 0 03 212-0907 13 13 5 7 1 - 5 60 - - 0 21 0 12 0 15 0 03 212-0908 18 18 5 6 1 - 6 30 - - 0 23 0 12 0 18 0 03 - на пневмоколіс-ному ходу маса т: - на пневмоколес-ном ходу масса т: 212-0910 16 16 5 7 1 - 10 50 - - 0 43 0 17 0 18 0 05 212-0911 30 30 5 7 1 - 14 30 - - 0 45 0 31 0 27 0 01 Машини бетоноук-ладального комп-лекту на рейках-формах Машины бетоноук-ладочного комплекта на рельсформах 212-1101 Машини для опо-рядження цемент-но-бетонних покриттів Машины для отделки цементно-бетонных покрытий 5 5 2 - 3 88 - - 0 21 - 0 31 0 05 212-1102 Профілювальник основ Профилировщик оснований 5 8 1 - 3 30 - - 0 21 - 0 19 0 03 212-1103 Розподільник цементобетону Распределитель цементобетона 5 8 1 - 3 50 - - 0 21 - 0 19 0 03 212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне 5 1 - 2 45 - - 0 14 - 0 14 0 13 Машини високо-продуктивного бе-тоноукладального комплекту Машины высоко-производительногобетоноукладочного комплекта Нарізувачі швів у бетоні що затужа-вів: Нарезчики швов в затвердевшем бетоне: 212-1301 - поперечних - поперечных 4 5 2 - 2 45 - - 0 14 - 0 31 0 23 212-1302 - поздовжніх - продольных 4 5 2 - 2 45 - - 0 14 - 0 33 0 33 212-1303 - поздовжніх та по-перечних - продольных и по-перечных 4 6 2 - 2 45 - - 0 14 - 0 31 0 23 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 212-1304 Бетоноукладальники з ковзними формами Бетоноукладчики со скользящими формами 5 4 2 - 14 80 - - 0 98 0 56 1 40 0 23 212-1306 Машини для на-несення плівкоут-ворювальних матеріалів Машины для нане-сения пленкообра-зующих материалов 4 7 1 - 3 40 - - 0 20 0 07 0 47 0 06 212-1309 Профілювальники основи з ковзни-ми формами Профи лировщики основания со сколь зящими формами 5 5 2 - 22 00 - - 1 42 0 83 0 91 0 23 212-1310 Розподільники це-ментобетону 3 КОВЗ-НИМИ формами Распределители цементобетона со скользящими формами 5 2 2 - 13 20 - - 0 91 0 61 0 91 0 22 212-1312 Фінішери трубчасті Финишеры трубчатые 4 7 1 - 3 60 - - 0 23 - 0 59 0 05 212-1400 Машини маркіру-вальні Машины маркиро-вочные 4 8 1 - 1 60 - - 0 10 - 0 27 0 02 212-1500 Трамбівки трак-торні на базі трактора Трамбовки трак-торные на базе трактора 3 9 1 - 17 20 - - 1 10 - 0 51 0 08 212-1601 Машини полива-льно-мийні місткість 6000л Машины поливомоечные емкость 6000 л 3 6 1 9 18 - - - 0 43 0 03 0 25 0 05 212-1700 Машини для улаш-тування укріпних смуг Машины для уст-ройства укрепите-льных полос 4 7 1 - 3 20 - - 0 20 0 20 0 57 0 05 Розподільники : Распределители : 212-1801 - щебеню та гравію - щебня и гравия 4 4 1 - 3 64 - - 0 20 0 19 0 57 0 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 212-1802 - цементу - цемента 3 6 1 - 7 86 - - 0 39 0 07 0 56 0 06 Снігоочисники на автомобілі: Снегоочистители на автомобиле: 212-1901 - плужні - плужные 4 3 1 9 18 - - - 0 32 0 10 0 07 0 14 212-1902 - шнекороторні - шнекороторные 3 9 1 - 30 60 - - 1 18 0 10 1 12 0 37 212-2000 Укладальники Укладчики асфаль- 5 5 1 - 3 57 - - 0 16 0 05 0 51 0 04 асфальтобетону тобетона 212-2100 Установка для приготування ґрунтових сумі-шей потужність 116 кВт 158 к.с. Установка для приготовления грунтовых смесей мощность 116 кВт 158 л.с. 3 9 2 - - 97 60 - - 0 13 0 77 0 35 212-2201 Фрези навісні до- Фрезы навесные дорожные на тракторе мощностью 121 5 кВт 165 л.с. 5 5 1 - 11 20 - - 0 71 0 02 1 11 0 07 рожні на тракторі потужністю 121 5 кВт 165 к.с. 212-2202 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів “Wirtgen 2100 DС” Машина для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий “Wirtgen 2100 DС” 7 2 4 - 40 84 - - 2 82 0 68 1 76 0 2 0 768 212-2203 Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів “Bobcat” “Caterpillar” шириною фрезерування 410 мм Машина для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий “Bobcat” “Caterpillar” шириной фрезерования 410 мм 5 22 2 - 4 84 - - 0 34 0 073 0 14 0 18 0 00003 Розділ 13 Машини у транспортному будівництві Раздел 13 Машины в транспортном строительстве 213-0100 Автомотриси мон- тажні Автомотрисы мон- тажные 4 6 2 - 15 70 - - 0 83 1 29 0 56 0 10 213-0200 Агрегати для віброзаглиблення пальових фундаментів опор контактної мережі без мотовоза-електростанції Агрегаты для виб- ропогружения сва-йных фундаментов опор контактной сети без мотово-за-электростанции 4 6 2 - - 46 20 - 0 57 0 44 1 71 0 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 213-0300 Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог 3 - 8 30 - - - 0 22 - 0 06 0 04 213-0400 Дозувальники тракторні Дозировщики трак- торные 5 6 1 - 7 50 - - 0 45 0 13 0 53 0 04 Дрезини широкої Дрезины широкой колії: колеи: - з краном ванта-жопідйомністю т: - с краном грузо- подъемностью т: 213-0501 1 1 4 1 2 5 60 - - - 0 19 - 0 53 0 07 213-0502 3 5 3 5 5 1 2 - 15 20 - - 0 86 0 28 0 77 0 09 213-0503 - з монтажною ви- - с монтажной 4 3 2 5 60 - - - 0 19 - 0 27 0 05 шкою вышкой 213-0601 Крани козлові двоконсольні для роботи на ланко-складальних ба-зах вантажопід- йомність 10 т Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах грузо-подъемность 10 т 3 5 1 - - 7 75 - 0 04 - 0 33 0 16 Крани укладальні для рейкових ла-нок довжиною 25 м: Краны укладочные для рельсовых зве-ньев длиной 25 м: 213-0701 - на дерев'яних шпалах - на деревянных шпалах 5 7 2 - 14 30 - - 1 12 - 1 15 0 08 213-0702 - на залізобетон-них шпалах - на железобетон- ных шпалах 5 7 2 - 14 30 - - 1 12 - 1 57 0 11 213-0800 Лінії ланкоскла- дальні потокові напівавтоматичні Линии звеносборо-чные поточные по-луавтоматические 5 2 2 - - 34 90 - 0 64 1 76 0 79 0 10 213-0901 Машини для баластування залізничної колії на залізобетонних шпалах Машины для балластировки железно-дорожного пути на железо-бетонных шпалах 5 5 3 - 9 70 - - 0 57 0 22 2 21 0 14 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Машини для монтажу контактної мережі при роботі: Машины для мон-тажа контактной сети при работе: 213-1001 - «з поля» - «с поля» 4 6 1 6 30 - - - 0 30 0 15 0 67 0 05 213-1002 - «з колії» - «с пути» 4 7 1 - 15 70 - - 1 17 1 29 1 17 0 13 213-1100 Машини для підбиття шпал з пневматичними підбійками Машины для под-бивки шпал с пнев-матическими под-бойками 5 2 - 8 70 - - 0 49 - 1 11 0 05 Машини для копання котлова-нів під опори контактної мережі при роботі: Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе: 213-1201 - «з поля» - «с поля» 5 7 2 - 7 30 - - 0 43 - 1 00 0 06 213-1202 - «з колії» - «с пути» 5 6 2 - 13 00 - - 1 11 0 41 1 51 0 15 213-1300 Машини для укріплення укосів земляного полот-на гідро-сіянням з мульчуванням Машины для укре-пления откосов земляного полотна гидропо-севом с мульчированием 4 8 2 8 30 - - - 0 41 - 0 51 0 07 213-1400 Машини коліє-рихтувальні Машины путерих-товочные 4 5 1 - 4 40 - - 0 29 0 18 1 03 0 05 213-1500 Мотовози- електростанції Мотовозы- электростанции 4 5 2 - 10 20 - - 0 61 - 1 27 0 08 213-1600 Платформи мото-рні до колієукла-дальника Платформы мото-рные к путеуклад-чику 5 4 1 - 8 60 - - 0 61 - 2 33 0 18 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 213-1702 Платформи для розгортання кон-тактного проводу Платформы для раскатки контакт-ного провода 5 - - - - - - - 0 01 0 01 213-1800 Платформи широкої колії з роликовим транспортером Платформы широ- кой колеи с роликовым транспортером 5 - - - - - - - 0 04 0 06 213-1901 Колієпідіймачі са- мохідні Путеподъемники самоходные 3 6 2 - 3 90 - - 0 19 0 56 0 26 0 24 213-2001 Колієукладальники тракторні широкої колії Путеукладчики тракторные широ- кой колеи 5 1 3 - 7 70 - - 0 47 - 0 51 0 07 213-2100 Стенди ланкоск-ладальні Стенды звеносбо-рочные 5 0 05 - - 10 30 - 0 11 0 28 0 49 0 03 213-2200 Машини вирівню- вально- підбива-льно-рихтувальні Машины выправо-чно-подбивочно- рихтовочные 5 3 3 - 12 80 - - 0 85 2 84 6 97 0 32 213-2300 Машини вирівню- вально-підбива-льно-рихту-вальні для стрілкових переводів Машины выпра-вочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов 5 3 4 12 80 - - 0 83 2 84 8 10 0 31 213-2400 Машини вирівню- вально- підбива-льно-опоряджува-льні Машины выправочно-подбивочно-отделочные 4 5 6 - 15 50 - - 0 90 - 4 55 0 27 213-2501 Вагони широкої колії вантажопід-йомність 20 т Вагоны широкой колеи грузо-подъемность 20 т 3 5 - - - - - - - 0 01 0 01 213-2601 Платформи ши-рокої колії ванта-жопідйомність 71 т Платформы широ- кой колеи грузо- подъемность 71 т 3 5 - - - - - - - 0 03 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 213-2701 Тепловози широ-кої колії потуж-ність 294 кВт 400 к.с. Тепловозы широкой колеи мощность 294 кВт 400 л.с. 4 2 - 11 60 - - 0 6О - 0 61 0 64 Тепловози широ-кої колії маневро-ві потужність кВт к.с. : Тепловозы широ-кой колеи манев-ровые мощность кВт л.с. : 213-2801 552 750 552 750 4 2 - 23 50 - - 1 30 - 1 29 0 74 213-2802 735 1000 735 1000 4 2 - 26 30 - - 1 50 - 1 37 0 84 213-2803 883 1200 883 1200 4 2 - 40 00 - - 2 10 - 1 67 0 96 Розділ 14 Машини для пальових робіт Раздел 14 Машины для свайных работ Агрегати копрові без дизель-молота на базі: Агрегаты копровые без дизель-молота на базе: - екскаватора міс-ткістю ковша м3: - экскаватора вмес-тимостью ковша м3: 214-0101 0 65 0 65 5 6 1 - 7 50 - - 0 47 0 12 0 22 0 14 214-0102 1 1 5 6 1 - 8 00 - - 0 51 0 16 0 22 0 14 214-0103 1 25 1 25 5 6 1 - 9 80 - - 0 62 0 16 0 22 0 14 214-0110 - трактора потужністю 80 кВт 108 к.с. - трактора мощно- стью 80 кВт 108 л.с. 5 5 1 - 11 00 - - 0 70 0 12 0 22 0 16 Копри гусеничні для паль довжиною м: Копры гусеничные для свай длиной м: 214-0201 до 12 до 12 5 5 1 - - 28 00 - 0 27 - 0 22 0 21 214-0202 до 20 до 20 5 4 1 - - 28 00 - 0 27 - 0 28 0 26 Копри універсальні: Копры универсаль- ные: 214-0301 - з дизель-молотом масою 2 5 т - с дизель-молотом массой 2 5 т 5 5 1 - 6 32 10 00 - 0 62 0 16 0 26 0 27 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - з пневматичним молотом масою т: - с пневматическим молотом массой т: 214-0310 6 6 5 4 1 - - 17 00 594 0 * 0 14 0 16 0 25 0 47 214-0311 8 8 5 3 1 - - 22 00 792 0 * 0 18 0 16 0 26 0 67 Віброзаг либ лювачі : Вибропогружатели : 214-0401 - високочастотні для заглиблюван-ня шпунтів та паль масою до 1 5 т - высокочастотные для погружения шпунтов и свай массой до 1 5 т 5 5 0 33 - - 20 00 - 0 16 - 0 02 0 02 214-0406 - низькочастотні для заглиблюван-ня металевих та залізобетонних паль масою до 3 т - низкочастотные для погружения ме таллических и же- лезобетонных свай массой до 3 т 5 4 0 33 - - 22 00 - 0 18 - 0 05 0 02 214-0411 низькочастотні для заглиблюван-ня паль-оболонок - низкочастотные для погружения свай-оболочек 5 2 0 33 - - 73 00 - 0 60 - 1 12 0 05 Дизель-молоти маса т: Дизель-молоты масса т: 214-0501 0 5 0 5 5 - - 2 55 - - 0 70 - 0 08 0 02 214-0502 1 25 1 25 5 - - 5 10 - - 1 30 - 0 08 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 214-0503 1 8 1 8 5 - - 8 00 - - 1 30 - 0 09 0 05 214-0504 2 5 2 5 5 - - 9 80 - - 1 30 - 0 11 0 07 214-0505 3 5 3 5 5 - - 10 40 - - 1 30 - 0 13 0 08 214-0506 5 5 5 - - 14 90 - - 1 30 - 0 16 0 12 214-0511 Установка для улаштування бу-ронабивних паль на базі екскавато-ра продуктив-ність 2 5 м3/год. Установка для уст- ройства буронабив ных свай на базе экскаватора про-изводительность 2 5 м3/ч 5 6 3 - - 52 00 - 0 66 - 0 64 0 57 Установки бурові для буріння сверд ловин під палі: Установки буровые для бурения сква- жин под сваи: - ковшового буріння - ковшового буре- ния 214-0601 глибина свердло- вини до 20 м діа- метр до 800 1000 1300 мм глубина скважины до 20 м диаметр до 800 1000 1300 мм 4 5 2 - 8 16 64 60 - 0 96 0 40 0 65 0 53 214-0602 глибина свердло- вини до 24 м діа- метр до 1200 мм глубина скважины до 24 м диаметр до 1200 мм 5 1 - - 43 00 - 0 40 - 0 28 0 05 - шнекового буріння - шнекового буре- ния 214-0603 глибина свердло- глубина скважины 4 5 2 - 8 16 64 60 - 0 96 0 40 0 61 0 46 вини до 20 м діа- метр до 800 1000 1300 мм до 20 м диаметр до 800 1000 1300 мм 214-0604 глибина свердло- вини до 30 м діа- метр до 600 мм глубина скважины до 30 м диаметр до 600 мм 4 9 1 - - 28 00 - 0 26 - 0 31 0 06 214-0605 глибина свердло- вини до 30 м діа- метр до 1000- 1100 мм глубина скважины до 30 м диаметр до 1000-1100 мм 4 3 2 - 8 16 64 60 - 0 96 0 04 0 98 0 78 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - ударно-канатного буріння - ударно-канатного бурения 214-0610 глибина свердло- вини до 20 м діа- метр до 1200 мм глубина скважины до 20 м диаметр до 1200 мм 5 2 - 8 16 49 60 - 0 80 - 0 69 0 50 214-0611 глибина свердло- глубина скважины 4 9 2 - 8 16 64 60 - 0 94 0 04 0 98 0 91 вини до 30 м діа- метр до 1000- 1100 мм до 30 м диаметр до 1000-1100 мм Установки бурові шнекового бурін-ня для улашту-вання буронабив-них паль: Установки буровые шнекового бурения для устройства бу- ронабивных свай: 214-0620 - глибина сверд-ловини до 20 м ді-аметр до 1200 мм - глубина скважины до 20 м диаметр до 1200 мм 4 4 2 - 8 16 49 60 - 0 76 - 0 67 0 45 214-0621 - глибина сверд-ловини до 30 м діаметр до 600 мм - глубина скважины до 30 м диаметр до 600 мм 4 8 1 - - 28 00 - 0 26 - 0 53 0 09 214-0701 Установка з плоским грейфе-ром для про- ходки траншей Установка с плос- ким грейфером для проходки траншей 5 1 2 - 7 14 - - 0 30 0 12 0 51 0 30 214-0702 Установка на напірній штанзі для улаштування споруд типу «стіна в грунті» Установка на напорной штанге для устройства сооружений типа «стена в грунте» 4 9 2 - 7 14 - - 0 30 0 35 0 63 0 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 214-0901 Насоси для підми вання грунту подача 60 м /год. напір 165 м Насосы для подмыва грунта подача 60 м3/ч напор 165 м 1 6 1 - - 24 20 - 0 10 - 0 13 0 04 214-1000 Широкозахватний грейфер на базі екскаватора для проходки тран-шей протифіль-траційних завіс Широкозахватный грейфер на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес 5 4 1 - 8 36 - - 0 32 - 0 31 0 24 214-1100 Баражна машина Барражная машина 5 4 2 - - 85 80 - - 1 60 0 98 0 69 214-1200 Установка для за- глиблювання залізобетонних оболонок діаметром 3 4 м Установка для по- гружения железо-бетонных оболочек диаметром 3 4 м 5 2 1 - - 32 60 - - 2 54 0 78 1 14 214-1300 Установка для улаштування про-меневих дренаж-них свердловин Установка для уст- ройства лучевых дренажных скважин 5 4 1 - - 19 80 - - 0 58 0 39 0 44 214-1400 Пальо-бурова уста новка на базі кра-на на гусеничному ходу вантажопід-йомністю 25 т Свайно-буровая установка на базе крана на гусенич-ном ходу грузо-подъемностью 25 т 5 5 2 - 0 61 36 30 - 0 24 - 0 35 0 15 214-1401 Установки бурові ударно-канатного буріння КАТО-30 ТНС для улаштування буронабивних паль глибина свердловини до 30 м вкл. діаметр до 1700 мм вкл. Установки буровые ударно-канатного бурения КАТО-30 ТНС для устройства буронабивных свай глубина скважины до 30 м вкл. диаметр до 1700 мм вкл. 7 0 3 - 16 - - 0 944 0 564 0 79 0 32 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 214-1402 Установки бурові ударно-канатного буріння КАТО-50 ТНС для улаштування буронабивних паль глибина свердловини до 30 м вкл. діаметр до 1700 мм вкл. Установки буровые ударно-канатного бурения КАТО-50 ТНС для устройства буронабивных свай глубина скважины до 30 м вкл. диаметр до 1700 мм вкл. 7 0 3 - 16 - - 0 944 0 75 0 79 0 32 Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов Спеціалізовані машини Специализирован- ные машины Агрегати наповнювально-опресовувальні продуктивність м3/год. до: Агрегаты наполни- тельно-опрессовоч ные производи-тельность м3/ч до: 215-0101 70 70 2 4 1 - 12 00 - - 0 57 - 0 33 0 08 215-0102 300 300 3 3 1 - 25 00 - - 1 20 - 0 49 0 14 215-0103 500 500 3 3 1 - 40 50 - - 1 80 - 0 59 0 18 Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання: Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: 215-0201 - на автомобіль-ному причіпі - на автомобиль-ном прицепе 3 6 1 - 11 00 - - 0 44 - 0 09 0 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 215-0202 - на тракторі потужністю 79 кВт 108 к.с. - на тракторе мощ- ностью 79 кВт 108 л.с. 4 6 1 - 8 06 - - 0 48 - 0 15 0 14 Агрегати зварю-вальні чотирипос-тові для ручного зварювання: Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки: 215-0301 - на автомобіль-ному причіпі - на автомобиль-ном прицепе 3 5 1 - 12 00 - - 0 48 - 0 14 0 06 215-0302 - на тракторі потужністю 132 кВт 180 к.с. - на тракторе мощ- ностью 132 кВт 180 л.с. 4 4 1 - 10 00 - - 0 40 - 0 29 0 22 215-0400 Бази бітумопла-вильні місткість 8000 л Базы битумопла- вильные вмести- мость 8000 л 4 8 5 4 70 49 50 - - 2 18 - 0 20 0 22 Бази трубозварю- вальні польові для труб діаметром мм: Базы трубосвароч- ные полевые для труб диаметром мм: 215-0501 350-803 350-803 4 4 3 - 18 90 - - 0 76 - 0 99 0 53 215-0502 1000-1200 1000-1200 4 6 4 - 51 00 - - 2 10 - 0 99 1 41 215-0503 1400 1400 4 6 4 - 51 00 - - 2 10 - О.99 1 82 215-0601 Бази трубозварю-вальні напівстаці-онарні для труб діаметром до 1200-1400 мм Базы трубосвароч-ные полустацио-нарные для труб диаметром до 1200-1400 мм 4 7 4 - 100 00 - - 4 10 - 1 85 2 78 Крани-трубоукла- дальники для труб діаметром мм вантажопід-йомність т : Краны-трубоуклад- чики для труб диа- метром мм грузо- подъемность т : 215-0701 до 400 6 3 до 400 6 3 5 5 1 - 5 41 - - 0 36 0 03 0 48 0 12 215-0702 до 700 12 5 до 700 12 5 5 5 1 - 8 98 - - 0 36 0 05 0 53 0 13 215-0703 800-1000 35 800-1000 35 5 4 1 - 9 80 - - 0 40 0 05 0 54 0 15 215-0704 1200 50 1200 50 5 2 1 - 21 40 - - 0 88 0 11 0 68 0 36 215-0705 1400 63-90 1400 63-90 5 2 1 - 35 70 - - 1 40 0 18 0 69 0 17 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лабораторії для контролю зварних з'єднань: Лаборатории для контроля сварных соединений: 215-0801 - напівстаціонарні -полустационарные 5 6 1 - - - - - - 0 10 0 04 215-0802 - високопрохідні пересувні - высокопроходи- мые передвижные 5 3 1 20 60 - - - 0 74 - 0 37 0 10 Машини для очи- щення та грунту- вання труб діаметром мм: Машины для очистки и грунтовки труб диаметром мм: 215-0901 150-300 150-300 4 3 2 4 49 - - - 0 19 - 0 31 0 07 215-0902 350-500 350-500 4 2 2 - 7 10 - - 0 32 - 0 39 0 09 215-0903 600-800 600-800 5 5 2 - 12 80 - - 0 57 - 0 44 0 10 215-0904 1000-1200 1000-1200 5 3 2 - 18 00 - - 0 81 - 0 67 0 13 Машини ізоляцій-ні для труб діаметром мм: Машины изоляци-онные для труб диаметром мм: 215-1101 до 150 до 150 4 3 2 1 33 - - - 0 06 - 0 10 0 04 215-1102 200-300 200-300 4 3 2 1 12 - - - 0 04 - 0 13 0 04 215-1103 350-500 350-500 5 1 2 4 39 - - - 0 16 - 0 32 0 06 215-1104 600-800 600-800 5 2 2 4 39 - - - 0 16 - 0 15 0 05 215-1105 1000-1400 1000-1400 5 7 2 7 24 - - - 0 26 - 0 39 0 14 Машини для очи- щення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром мм: Машины для очистки и изоля-ции полимерными лентами труб диаметром мм: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 215-1201 200-300 200-300 5 1 2 4 60 - - - 0 17 - 0 61 0 09 215-1202 350-500 350-500 4 9 2 - 7 30 - - 0 32 - 0 87 0 12 215-1203 600-800 600-800 4 9 2 - 7 30 - - 0 32 - 0 98 0 13 215-1204 1000-1200 1000-1200 5 3 3 - 12 00 - - 0 54 - 1 31 0 18 215-1205 1400 1400 5 3 3 - 12 70 - - 0 57 - 1 53 0 21 Верстати трубоз-гинальні для труб діаметром мм: Станки трубогибоч- ные для труб диа- метром мм: 215-1301 200-500 200-500 2 4 1 - - 9 20 - - 0 11 0 09 0 12 215-1302 до 1000 до 1000 2 3 1 - - 20 10 - - 0 29 0 19 0 19 215-1303 1200-1400 1200-1400 4 1 1 - - 20 20 - - 0 29 0 51 0 75 Установки горизонтального буріння для труб діаметром мм: Установки горизон- тального бурения для труб диаметром мм: 215-1501 325-630 325-630 5 5 1 8 47 - - - 0 30 - 0 12 0 34 215-1502 720-1020 720-1020 5 5 1 11 30 - - - 0 42 - 0 12 0 38 215-1503 1220-1420 1220-1420 5 6 1 - 6 12 - - 0 24 - 0 21 0 33 215-1504 1700 1700 5 2 1 - 8 26 - - 0 34 - 0 67. 0 87 215-1600 Установка для від критого водовід-ливу на базі трак-тора продукт ивність 700 м3/год. Установка для от- крытого водоотли-ва на базе тракто-ра производитель-ность 700 м3/ч 4 4 1 - 5 10 - - 0 20 - 0 14 0 08 215-1700 Установка для підігрівання стиків Установка для по- догрева стыков 3 7 1 - - - 19 40 * - - 0 01 0 05 Установка для су- шіння труб діамет ром мм: Установка для суш ки труб иаметром мм: 215-1801 до 500 до 500 3 5 - 2 14 51 00 - - 2 15 - 0 08 0 58 215-1802 до 800 до 800 3 5 - 2 14 59 00 - - 2 50 - 0 08 0 66 215-1803 1000-1200 1000-1200 3 5 - 2 14 61 70 - - 2 55 - 0 08 0 70 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 215-1804 1400 1400 3 5 - 2 14 52 80 - - 2 45 - 0 08 0 61 Загальнобудіве-льні машини Общестроитель-ные машины Бітумозаправники місткість т: Битумозаправщики емкость т: 215-2001 4 4 5 2 1 - 18 40 - - 0 74 - 0 12 0 07 215-2002 6 6 5 1 1 - 23 50 - - 0 96 - 0 21 0 08 215-2100 4 на тракторі 4 на тракторі 5 7 1 - 15 15 - - 0 62 - 0 29 0 05 Трактори на гусе-ничному ходу при роботі на споруд-женні магістраль-них трубопрово-дів потужність кВт к.с. до: Тракторы на гусе- ничном ходу при работе на сооруже нии магистральных трубопроводов мощность кВт л. с. до: 215-2201 59 80 59 80 3 5 1 - 6 50 - - 0 45 0 03 0 40 0 04 215-2202 96 130 96 130 5 6 1 - 10 50 - - 0 64 0 04 0 43 0 04 215-2203 128 7 175 128 7 175 5 5 1 - 13 60 - - 0 83 0 06 0 45 0 05 215-2204 228 310 228 310 5 5 1 - 21 20 - - 1 25 0 10 0 65 0 07 215-2205 244 330 244 330 5 4 1 - 22 00 - - 1 35 0 10 1 12 0 09 Трактори на пнев-моколісному ходу при роботі на спо-рудженні магіст-ральних трубопро водів потужність кВт к.с. до: Тракторы на пнев- моколесном ходу при работе на сооружении магист ральных трубопро водов мощность кВт л.с. до: 215-2301 29 40 29 40 3 6 1 - 3 10 - - 0 20 - 0 19 0 03 215-2302 40 55 40 55 3 6 1 - 5 40 - - 0 34 - 0 20 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 215-2303 59 80 59 80 4 7 1 - 6 00 - - 0 37 - 0 22 0 03 215-2304 108 145 108 145 5 6 1 - 12 00 - - 0 76 - 0 28 0 05 215-2305 158 215 158 215 5 5 1 - 18 00 - - 1 53 0 09 0 40 0 07 Плетевози на автомобільному ходу вантажопід-йомність т до: Плетевозы на автомобильном ходу грузоподъем ность т до: 215-2401 12 12 4 8 1 8 70 - - - 0 57 - 0 44 0 06 215-2402 19 19 5 3 1 - 10 20 - - 0 73 - 0 49 0 06 215-2403 30 30 5 4 1 - 20 00 - - 1 29 - 0 63 0 11 215-2404 50 50 5 4 1 - 24 50 - - 1 53 - 0 65 0 11 215-2500 Плетевози трак-торні з тракто-ром вантажопід-йомність 30 т Плетевозы тракторные с трактором грузо-подъемность 30 т 5 4 1 - 22 00 - - 1 40 - 0 57 0 08 215-2600 Навантажувачі од ноковшові на пнев моколісному ходу Погрузчики одно- ковшовые на пнев- моколесном ходу 4 3 1 - 3 57 - - 0 19 0 03 0 60 0 04 Електростанції пересувні при ро боті на споруджен ні магістраль них трубопроводів потужність кВт: Электростанции пе редвижные при ра боте на сооруже-нии магистральных трубопродов мощность кВт: 215-2701 60 60 4 8 1 - 13 00 - - 0 81 - 0 16 0 14 215-2702 100 100 4 7 1 - 18 90 - - 1 20 - 0 18 0 19 215-2703 200 200 5 2 2 - 56 40 - - 1 91 - 0 26 0 15 215-2704 500 500 5 1 2 - 100 00 - - 4 63 - 0 57 0 28 Компресори пере-сувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа 7 ат подача м3/хв.: Компрессоры пере движные с двигате лем внутреннего сгорания давление до 686 кПа 7 ат подача м3/мин.: 215-2800 11 2 11 2 3 7 1 - 14 30 - - 0 75 - 0 25 0 07 215-2900 50 50 4 1 1 - 42 30 - - 2 15 - 1 17 0 27 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 215-3000 Установка комп ресорна пересув-на тиск 9800 кПа 100 ат подача 16 м3/хв. Установка компрес сорная передвиж-ная давление 9800 кПа 100 ат подача 16 м3/мин. 4 2 1 - 42 30 - - 2 15 - 0 97 0 21 Котки дорожні са- мохідні гладкі ма- са т: Катки дорожные самоходные гладкие масса т: 215-3101 5 5 5 7 1 - 4 28 - - 0 20 - 0 14 0 03 215-3102 10 10 5 7 1 - 4 27 - - 0 20 0 02 0 15 0 03 215-3200 Лебідки тягове зу силля 1471 5 кН 150 т Лебедки тяговое усилие 1471 5 кН 150 т 4 8 2 - 11 50 - - 0 46 - 0 41 0 24 Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи 216-0100 Автобетонозмішувачі на базі авто-мобіля місткість барабана 2 7 м3 Автобетоносмесители на базе автомобиля вместимость барабана 2 7 м3 4 4 1 - 3 37 - - 0 18 - 0 28 0 03 Крани на тракторі потужністю 121 кВт 165 к.с. вантажопідйомність т: Краны на тракторе мощностью 121 кВт 165 л.с. грузоподъемность т: 216-0201 5 5 4 2 1 - 6 83 - - 0 32 - 0 37 0 06 216-0202 10 причіпні 10 причіпні 4 9 1 - 5 30 - - 0 20 - 0 07 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 216-0301 Крани-установки на тракторі потуж-ністю 121 кВт 165 к.с. вантажо-підйомність 12 т Краны-установки на тракторе мощ-ностью 121 кВт 165 л.с. грузо-подъемность 12 т 5 4 1 - 7 65 - - 0 38 - 0 35 0 13 Машини буриль-но- кранові: Машины бурильно- крановые: 216-0401 - на тракторі потужністю 66 кВт 90 к.с. глибина буріння 1 5-3 м - на тракторе мощ- ностью 66 кВт 90 л.с. глубина бу- рения 1 5-3 м 4 4 1 - 6 02 - - 0 33 0 13 0 21 0 12 216-0402 - на автомобілі глибина буріння 3 5 м - на автомобиле глубина бурения 3 5 м 4 4 1 8 67 - - - 0 41 0 13 0 19 0 13 216-0501 Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт 115 к.с. глибина буріння 3 5 м Машины буриль-ные на тракторе мощностью 85 кВт 115 л.с. глубина бурения 3 5 м 4 3 1 - 13 30 - - 0 70 0 12 0 25 0 18 216-0601 Трактори на гусеничому ходу з лебідкою потужність 132 кВт 180 к.с. Тракторы на гусе- ничном ходу с ле- бедкой мощность 132 кВт 180 л.с. 4 2 1 - 10 50 - - 0 64 - 0 41 0 17 216-0701 Пальозаглиблювачі на базі тракто-ра потужністю 121 кВт 165 к.с. Сваепогружатели на базе трактора мощностью 121 кВт 165 л.с. 5 3 1 - 11 20 - - 0 64 - 0 45 0 07 216-0801 Екскаватори одноковшові на гусеничному ходу місткість ковша 0 65 м3 Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу емкость ковша 0 65 м3 5 4 1 - 7 90 - - 0 51 0 57 0 31 0 13 216-0901 Бульдозери на базі трактора потужністю 121 кВт 165 к.с. Бульдозеры на базе трактора мощностью 121 кВт 165 л.с. 5 3 1 - 11 00 - - 0 62 0 17 0 47 0 05 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Крани на автомо-більному ходу для споруд-ження ліній електропе-редачі вантажо-підйомність т: Краны на автомо- бильном ходу для сооружения линий электропередачи грузоподъемность т: 216-1001 10 10 5 4 1 - 7 20 - - 0 45 - 0 28 0 11 216-1002 16 16 5 3 1 - 8 80 - - 0 55 - 0 30 0 12 Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку Раздел 17 Машины для сооружения линий связи Кабелеукладаль-ники: Кабелеукладчики: 217-0101 - колісний причіп- ний легкий для прокладання малогабаритних кабелів зв'язку - колесный прицеп- ной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи 3 5 - - - - - - - 0 08 0 10 217-0102 - колісний причіп- ний для прокла-дання коаксиаль-ного кабеля - колесный прицеп- ной для прокладки коаксиального кабеля 3 5 - - - - - - - 0 09 0 20 217-0103 - навісний вібра-ційний для прок-ладання симет-ричного кабеля - навесной вибрационный для прокладки симмет-ричного кабеля 5 2 - 21 40 - - 0 82 - 0 71 0 71 217-0104 - причіпний легкий для сільського та зонового зв'язку - прицепной легкий для сельской и зоновой связи 3 - - - - - - - 0 08 0 09 217-0201 Комплексна машина кабельна Комплексная машина кабельная 4 2 1 7 14 - - - 0 26 - 0 12 0 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 217-0202 Комплексна маши на для горизонта-льного проколу грунта на базі автомобіля Комплексная маши на для горизонта-льного прокола грунта на базе автомобиля 5 2 1 14 30 - - - 0 50 0 20 0 21 0 23 217-0300 Монтажна маши-на для виконання робіт при прокла-данні та монтажі кабеля на базі автомобіля Монтажная маши-на для выполнения работ при проклад-ке и монтаже кабеля на базе автомобиля 4 3 1 7 14 - - - 0 26 - 0 11 0 13 217-0400 Тросопроводоук-ладальник самохідний Тросопроводоук-ладчик самоходный 5 1 1 - 10 70 - - 0 42 - 0 33 0 38 217-0500 Траншеєзасипальник причіпний колісний Траншеезасыпщик прицепной колесный 3 5 - - - - - - - 0 07 0 01 Транспортери причіпні колісні: Транспортеры при цепные колесные: 217-0601 - для перевезен-ня термокамер та кабельних барабанів вагою до 4 5 т - для перевозки термокамер и ка- бельных барабанов весом до 4 5 т 4 - - - - - - - 0 07 0 04 217-0602 - кабельний до 7 т - кабельный до 7 т 4 - - - - - - - 0 09 0 06 У складі кабелеук- ладальної колони: В составе кабелеук ладочной колонны: 217-0900 - кран автомобіль ний вантажопід-йомність 10 т - кран автомобиль- ный грузоподъем- ность 10 т 5 1 1 - 11 93 - - 0 84 - 0 29 0 23 217-1000 - бульдозер по-тужність 128 7 кВт - бульдозер мощ- ность 128 7 кВт 5 1 1 - 11 20 - - 0 70 0 32 0 62 0 20 217-1100 - трактор на гусе- ничному ходу по- тужність 125 кВт - трактор на гусе- ничном ходу мощ- ность 125 кВт 5 2 1 - 10 70 - - 0 70 - 0 43 0 20 217-1201 - екскаватор для копання траншей ланцюговий - экскаватор для рытья траншей цепной 5 3 1 - 6 12 - - 0 36 - 0 29 0 13 Лабораторії пересувні: Лаборатории пере- движные: 217-1301 - вимірювально-настройкова пенал - измерительно-настроечная пенал 4 2 1 7 14 - - - 0 26 - 0 12 0 16 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та технічному обслуговуванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 217-1302 - монтажно-вимірювальна - монтажно-измерительная 4 1 18 56 - - - 0 64 - 0 26 0 36 Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки Землесосні плавучі снаряди: Землесосные плавучие снаряды: - дизельні: - дизельные: 218-0101 подача 80 М3/год. напір 30 м подача 80 М3/ч напор 30 м 1 9 4 33 - 28 90 - - 1 12 - 0 37 0 39 218-0102 подача 140 м3/год напір 37-52 м подача 140 м3/ч напор 37-52 м 1 8 5 33 - 71 00 - - 2 74 - 0 71 0 87 - електричні: - электрические: 218-0120 подача 80 м3/год. напір 40 м подача 80 м3/ч напор 40 м 2 3 33 - - 144 00 - 0 04 - 0 31 0 33 218-0121 подача 140 м3/год напір 37-52 м подача 140 м3/ч напор 37-52 м 2 4 33 - - 264 00 - 0 04 - 0 38 0 65 218-0122 подача 200 м3/год напір 50-63 м подача 200 М3/ч напор 50-63 м 2 5 6 - - 460 00 - 0 06 - 0 67 0 97 218-0123 з ЕГЗУ-подача 200 м3/год. напір 50-63 м с ЭГЗУ - подача 200 м3/ч напор 50-63 м 2 6 6 - - 561 00 - 0 10 - 0 63 0 92 218-0124 подача 400 м3/год. напір 71 м подача 400 М3/ч напор 71 м 2 8 7 - - 1170 0 - 0 10 - 0 69 1 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 218-0125 з ЕГЗУ - подача 400 м3/год. напір 71 м с ЭГЗУ - подача 400 м3/ч напор 71 м 2 8 7 - - 1540 0 - 0 14 - 0 69 1 52 218-0126 подача 600 м3/год напір 80 м подача 600 м3/ч напор 80 м 3 5 7 6 - - 1920 0 - 0 26 - 0 81 2 01 Землесосні стан ції перекачуван ня електричні: Землесосные стан- ции перекачки элек- трические: - стаціонарні: - стационарные: 218-0201 подача 80 м3/год напір 40 м подача 80 м3/ч напор 40 м 1 6 2 - - 120 00 - 0 02 - 0 02 0 09 218-0202 подача 140 м3/год напір 37-52 м подача 140 м3/ч напор 37-52 м 1 6 2 - - 237 00 - 0 02 - 0 03 0 18 218-0203 подача 200 м3/год. напір 50-63 м подача 200 м3/ч напор 50-63 м 2 8 3 25 - - 438 00 - 0 02 - 0 04 0 30 218-0204 подача 400 м3/год напір 71 м подача 400 м3/ч напор 71 м 4 2 25 - - 991 00 - 0 08 - 0 21 0 07 218-0205 подача 600 м3/год напір 80 м подача 600 м3/ч напор 80 м 3 9 2 25 - - 1570 0 - 0 14 - 0 31 0 11 - плавучі: - плавучие: 218-0220 подача 200 м3/год. напір 63 м подача 200 м3/ч напор 63 м 2 7 3 25 - - 438 00 - 0 02 - 0 10 0 36 218-0221 подача 400 м3/год. напір 71 м подача 400 м3/ч напор 71 м 3 8 3 25 - - 991 00 - 0 08 - 0 31 0 10 218-0222 подача 600 м3/год. напір 80 м подача 600 м3/ч напор 80 м 3 7 3 25 - - 1570 0 - 0 14 - 0 39 0 17 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 19 Насосні станції Раздел 19 Насосные станции Насосні станції електричні: Насосные станции электрические: - стаціонарні: - стационарные: 219-0101 подача 50 м3/год напір 50 м подача 50 м3/ч напор 50 м 3 2 - - 7 30 - - - 0 01 0 01 219-0102 подача 100 м3/год напір 80 м подача 100 м3/ч напор 80 м 3 2 - - 21 91 - - - 0 01 0 02 219-0103 подача 200 м3/год напір 95 м подача 200 м3/ч напор 95 м 3 2 - - 53 50 - 0 02 - 0 01 0 05 - плавучі: - плавучие: 219-0120 подача 400 м3/год напір 105м подача 400 м3/ч напор 105 м 3 2 - - 131 00 - 0 04 - 0 08 0 12 219-0121 подача 2000 м3/год напір 34 м подача 2000 м3/ч напор 34 м 3 2 - - 191 00 - 0 08 - 0 09 0 12 219-0122 подача 2000 м3/год напір 100м подача 2000 м3/ч напор 100 м 3 2 - - 653 00 - 0 08 - 0 09 0 14 219-0123 подача 3200 м3/год. напір 75м подача 3200 м3/ч напор 75 м 3 2 - - 675 00 - 0 08 - 0 10 0 13 219-0124 подача 4000 м3/год напір 95 м подача 4000 м3/ч напор 95 м 3 2 - - 828 00 - 0 10 - 0 13 0 12 219-0125 подача 5000 м3/год напір 32 м подача 5000 м3/ч напор 32 м 3 2 - - 567 00 - 0 08 - 0 14 0 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки станції Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки станции Насосні станції подача 80 м3/год. напір насосної станції 57 м напір землесосної станції 40 м: Насосные станции подача 80 м3/ч на- пор насосной стан- ции 57 м напор землесосной станции 40 м: 220-0101 - дизельні стаціонарні - дизельные стационарные 3 5 - 57 70 - - 2 18 - 0 11 0 28 220-0120 - плавучі - плавучие 3 5 - 57 70 - - 2 18 - 0 14 0 30 Насосні станції і землесосні установки: Насосные станции и землесосные установки: - електричні стаціонарні: - электрические стационарные: 220-0201 подача 80 м3/год напір насосної станції 57 м на-пір землесосної установки 40 м подача 80 м3/ч напор насосной станции 57 м на- пор землесосной установки 40 м 3 5 - - 370 00 - 0 02 - 0 10 0 31 220-0202 подача 140 м3/год напір насосної станції 90 м напір зем-лесосної установки 37-52 м подача 140 ма/ч напор насосной станции 90 м на- пор землесосной установки 37-52 м 3 5 - - 810 00 - 0 02 - 0 11 0 62 220-0203 подача 200 м3/год. напір насосної станції 100 м напір землесосної установки 63 м подача 200 м3/ч напор насосной станции 100 м напор землесосной установки 63 м 3 5 - - 1290 00 - 0 04 - 0 13 0 95 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 220-0204 подача 400 м3/год. напір насосної станції 95 м напір землесосної уста- новки 71 м подача 400 м3/ч напор насосной станции 95 м на- пор землесосной установки 71 м 3 5 - - 1950 0 - 0 18 - 0 21 0 27 - електричні плаву- чі: - электрические плавучие: 220-0220 подача 400 м3/год. напір насосної станції 95 м напір землесосної уста- подача 400 ма/ч напор насосной станции 95 м на- пор землесосной 3 5 - - 1950 0 - 0 18 - 0 23 0 17 новки 71 м установки 71 м Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование Баржі при роботі в закритій акваторії: Баржи при работе в закрытой акватории: - несамохідні ван- тажопідйомність т: - несамоходные грузоподъемность т: 221-0101 250 250 5 7 1 - - - - - - 0 10 0 02 221-0102 400-500 400-500 5 5 1 - - - - - - 0 22 0 03 221-0103 1000 1000 5 5 2 - - - - - - 0 69 0 09 221-0110 - самохідні вантажо підйомність 250 т -самоходные грузо подъемность 250 т 5 7 5 - 36 50 - - 1 10 - 0 78 0 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Баржі при роботі на відкритому рейді: Баржи при работе на открытом рейде: - несамохідні ван- -несамоходные гру зоподъемность т: тажопідйомність т: 221-0120 250 250 5 7 1 - - - - - - 0 12 0 07 221-0121 400-500 400-500 5 5 1 - - - - - - 0 25 0 10 221-0122 1000 1000 5 5 2 - - - - - - 0 75 0 29 221-0130 -самохідні вантаж опідйомність 250 т -самоходные грузо подъемность 250 т 5 7 6 67 - 43 50 - - 1 26 - 0 89 0 52 Буксири дизельні при роботі в закри тій акваторії потуж ність кВт к.с. : Буксиры дизельные при работе в закры-той акватории мощ ность кВт л. с. : 221-0201 221 300 221 300 5 6 3 - 17 90 - - 0 52 - 0 65 0 10 221-0202 294 400 294 400 5 7 5 33 - 28 40 - - 0 82 - 0 67 0 15 221-0203 552 750 552 750 5 6 5 67 - 52 70 - - 1 52 - 0 78 0 22 221-0204 883 1200 883 1200 5 5 6 67 - 83 00 - - 2 40 - 0 89 0 32 Буксири дизельні при роботі на від- критому рейді по- тужність кВт к.с. : Буксиры дизельные при работе на отк-рытом рейде мощ-ность кВт л. с. : 221-0210 221 300 221 300 5 6 3 - 21 20 - - 0 60 - 0 71 0 10 221-0211 294 400 294 400 5 7 5 33 - 33 80 - - 0 98 - 0 75 0 15 221-0212 552 750 552 750 5 6 5 67 - 62 80 - - 1 82 - 0 85 0 22 221-0213 883 1200 883 1200 5 6 8 33 - 98 80 - - 2 74 - 0 99 0 82 Водолазні станції на самохідному боті з компресором потужністю 110 кВт 150 к.с. при роботі: Водолазные стан-ции на самоход-ном боте с комп-рессором мощнос-тью 110 кВт 150 л. с. при работе: 221-0301 - в закритій аквато- рії - в закрытой аква тории 5 8 6 - 10 00 - - 0 28 - 0 57 0 29 221-0306 - на відкритому рейді - на открытом рейде 5 7 3 - 11 90 - - 0 34 - 0 81 0 26 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Копри плавучі ван- тажопідйомність 6 т при роботі: Копры плавучие грузоподъемность 6 т при работе: 221-0401 - в закритій аквато- рії - в закрытой аква- тории 5 7 5 67 - 39 70 - - 1 16 - 0 73 0 47 221-0406 - на відкритому рейді - на открытом рейде 5 6 5 67 - 63 10 - - 1 84 - 0 89 0 87 Крани плавучі при роботі в закритій акваторії: Краны плавучие при работе в закры той акватории: 221-0501 - несамохідні ван- тажопідйомність 5 т - несамоходные грузоподъемность 5 т 5 7 5 33 - 24 00 - - 0 70 - 0 71 0 43 - самохідні ванта- жопідйомність т: - самоходные гру- зоподъемность т: 221-0506 16 16 5 6 6 67 - 37 70 - - 1 10 1 22 0 71 0 94 221-0507 100 100 5 6 8 - 54 30 - - 1 66 1 22 0 73 1 22 221-0508 300 300 5 6 11 - 120 00 - - 3 48 1 22 0 95 1 94 Крани плавучі при роботі на відкритому рейді: Краны плавучие при работе на открытом рейде: 221-0515 - несамохідні ван- тажопідйомність 5 т - несамоходные грузоподъемность 5 т 5 6 5 33 - 28 80 - - 0 84 - 0 75 0 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - самохідні ванта- жопідйомність т: - самоходные гру- зоподъемность т: 221-0520 16 16 5 6 6 67 - 45 30 - - 1 30 1 22 0 75 1 59 221-0521 100 100 5 5 8 83 - 70 10 - - 1 90 1 22 0 86 1 24 221-0522 300 300 5 5 11 - 143 00 - - 4 14 1 22 0 99 3 30 Шаланди несамо-хідні вантажопід-йомність 250 т при роботі: Шаланды несамо- ходные грузоподъ- емность 250 т при работе: 221-0601 - в закритій аквато- рії - в закрытой аква- тории 5 8 2 - - - - - - 0 08 0 03 221-0606 - на відкритому рейді - на открытом рейде 5 8 2 - - - - - - 0 10 0 10 Понтони при роботі: Понтоны при работе: - в закритій аквато- рії вантажопідйом- ність т: - в закрытой аква- тории грузо-подъемность т: 221-0701 40 40 5 5 1 - - - - - - - 0 01 221-0702 100 100 5 3 1 - - - - - - 0 09 0 02 221-0703 400-450 400-450 5 4 1 - - - - - - 0 15 0 04 221-0704 800 800 5 5 1 - - - - - - 0 30 0 04 - на відкритому рейді вантажопід- йомність т: - на открытом рей- де грузоподъем- ность т: 221-0710 40 40 6 1 - - - - - - - 0 04 221-0711 100 100 5 8 1 - - - - - - 0 12 0 05 221-0712 400-450 400-450 4 5 1 33 - - - - - - 0 28 0 23 221-0713 800 800 5 5 1 - - - - - - 0 28 0 13 Кондуктори плавучі для заглиблюван-ня паль-оболонок при роботі: Кондукторы плаву- чие для погруже-ния свай-оболочек при работе: 221-0801 - в закритій аквато- рії - в закрытой акватории 5 7 1 - - - - - - 0 22 0 05 221-0802 - на відкритому рейді - на открытом рейде 5 7 1 - - - - - - 0 28 0 08 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів сліпів і стапелів Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей слипов и стапелей 222-0101 Лебідки сліпові еле ктричні вантажо-підйомність 10 т Лебедки слиповые электрические гру- зоподъемность 10т 1 7 1 - - 6 16 - 0 04 - 0 10 0 05 222-0201 Візки сліпові кося- кові вантажопід-йомність 150 т Тележки слиповые косяковые грузо- подъемность 150 т 2 3 0 33 - - - - - - 0 11 0 12 Візки стапельні вантажопідйом-ність 75 т: Тележки стапель- ные грузоподъем- ность 75 т: 222-0202 - несамохідні - несамоходные 2 3 0 33 - - - - - - 0 02 0 04 222-0203 - самохідні - самоходные 2 2 0 33 - - 1 69 - 0 02 - 0 05 0 05 Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие Баржі вантажопід- йомність т: Баржи грузоподъ- емность т: 223-0101 100 100 4 8 0 57 - - - - - - 0 05 0 01 223-0102 200 200 4 7 0 57 - - - - - - 0 09 0 01 223-0103 300 300 4 7 0 57 - - - - - - 0 10 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 223-0104 400 400 4 6 0 57 - - - - - - 0 11 0 04 223-0105 600 600 4 5 0 57 - - - - - - 0 19 0 06 Буксири потуж-ність кВт к.с. : Буксиры мощ-ность кВт л.с. : 223-0201 110 150 110 150 4 8 3 22 - 14 50 - - 0 56 - 0 29 0 07 223-0202 221 300 221 300 4 7 3 26 - 31 00 - - 1 20 - 0 37 0 13 223-0203 331 450 331 450 4 7 3 86 - 40 20 - - 1 54 - 0 53 0 17 Катери буксирні потужність кВт к.с. : Катера буксир-ные мощность кВт л.с. : 223-0301 66 90 66 90 5 3 22 - 8 07 - - 0 32 - 0 10 0 04 223-0302 96 130 96 130 5 3 22 - 9 79 - - 0 38 - 0 10 0 05 223-0401 Човни моторні по- Завозни моторные 4 8 1 59 - 8 07 - - 0 32 - 0 21 0 04 тужність 66 кВт мощность 66 кВт 90 к.с. 90 л.с. Кондуктори плавучі Кондукторы плаву- для заглиблюван-нязалізобетонних: чие для погружения железобетонных : 223-0501 - шпунта та паль - шпунта и свай 4 9 3 15 - - 24 20 - 0 16 - 0 19 0 12 223-0502 - паль-оболонок - свай-оболочек 4 8 1 89 - 17 40 - - 0 66 - 0 29 0 23 Копри плавучі з ди-зель-молотом ван-тажопідйомність т: Копры плавучие с дизель-молотом грузоподъемность т 223-0601 1 8 1 8 5 9 3 11 - 15 00 - - 0 58 - 0 22 0 06 223-0602 6 6 5 9 11 5 - 15 00 - - 0 58 - 0 37 0 14 Крани плавучі: Краны плавучие: - несамохідні ван-тажопідйомність т: -несамоходные гру зоподъемность т: 223-0701 5 5 5 8 5 6 - 23 50 - - 0 90 - 0 33 0 13 223-0702 16 16 5 7 5 6 - 37 00 - - 1 42 0 81 0 51 0 19 223-0703 25 25 5 8 5 6 - 40 40 - - 1 56 - 0 31 0 17 223-0710 - самохідні ванта-жопідйомність 100т - самоходные гру-зоподъемность 100 т 5 6 14 8 - 53 20 - - 2 10 1 21 0 92 2 96 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ 224-0100 Агрегати зварюва-льні електричні пе-ресувні для підвод-ного зварюван-ня та різання металів Агрегаты свароч-ные электрические передвижные для под-водной сварки и резки металлов 3 9 1 5 60 - - - 0 20 - 0 03 0 04 224-0200 Водолазні станції насамохідному боті зкомпресором потуж-ністю 110 кВт 150 к.с. Водолазные стан-ции на самоходном боте с компрес-сором мощнос-тью 110 кВт 150 л.с. 5 7 5 81 - 9 63 - - 0 38 - 0 29 0 12 Гідромоніторно- Гидромониторно- ежекторні снаряди для розробки під-водних траншей продуктивність м3/год.: эжекторные снаря-ды для разработки подводных тран-шей производи-тельность м3/ч: 224-0301 - 26 5 при роботі нарозмивання 37 прироботі на відсмокту-вання - 26 5 при работена размыв 37 приработе на отсос 5 9 9 3 - 17 30 - - 0 66 - 0 31 0 33 224-0302 - 150 при роботі навідсмоктування - 150 при работе наотсос 5 9 9 3 - 41 60 - - 2 68 - 0 72 0 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 224-0400 Установки для роз-мивання та відсмоктування грунту гідравлічні Установки для раз-мыва и отсоса грунта гидравлические 5 9 1 8 46 - - - 0 36 - 0 09 0 25 224-0500 Насосні установки водовідливні подача400 м3/год. Насосные установ-ки водоотливные подача 400 м3/ч 3 1 8 46 - - - 0 36 - 0 09 0 16 224-0701 Установки скрепер-ні для улаштуван-ня підводних тран-шей з ковшом місткістю1 0-1 5 м3 Установки скрепер-ные для устройст-ва подводных траншейс ковшом емкостью1 0-1 5м3 3 7 1 - 16 10 - - 0 62 - 0 31 0 14 Понтони розванта-жувальні вантажо-підйомність т: Понтоны разгру-жающие грузо-подъемность т: 224-0801 1.5 1 5 4 - - - - - - - 0 01 0 01 224-0802 3 3 4 - - - - - - - 0 01 0 01 224-0803 5 5 4 - - - - - - - 0 01 0 01 224-0804 10 10 4 - - - - - - - 0 01 0 01 Плавучі площадкизбірно-розбірні ван-тажопідйомність т: Плавучие площадкисборно-разборные грузоподъемность т: 224-0901 3 5 3 5 4 - - - - - - - 0 03 0 02 224-0902 7 7 4 - - - - - - - 0 08 0 03 224-0903 13 13 4 - - - - - - - 0 09 0 04 224-0904 29 29 5 - - - - - - - 0 15 0 10 224-0905 37 37 5 - - - - - - - 0 21 0 14 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций Щити прохідницькі: - немеханізовані діаметр м: Щиты проходчес-кие: - немеханизирован ные диаметр м: 225-0101 2 ПЩ-2 0 2 ПЩ-2 0 5 8 1 - - 5 96 - 0 08 - 0 08 0 05 225-0102 2 56 ПЩ-2 56 2 56 ПЩ-2 56 5 5 1 - - 10 50 - 0 12 - 0 25 0 09 225-0103 3 6 ПЩ-3 6 3 6 ПЩ-3 6 5 4 1 - - 18 50 - 0 20 - 0 29 0 11 225-0104 4 ПЩ-4 0 4 ПЩ-4 0 5 3 1 - - 29 30 - 0 38 - 0 35 0 19 225-0105 5 5 ПЩН-1С 5 5 ПЩН-1С 5 5 2 - - 19 50 - 0 24 - 0 35 0 09 - механізовані діаметр м: - механизирован-ные диаметр м: 225-0115 2 16 КЩ-2 16 2 16 КЩ-2 16 5 6 1 - - 29 70 - 0 40 - 0 23 0 10 225-0116 3 6 ПЩМ-3 6 3 6 ПЩМ-3 6 5 4 1 - - 29 30 - 0 38 - 0 33 0 14 Комплекси прохід-ницькі: Комплексы проход-ческие: 225-0201 АБТ-5 5 АБТ-5 5 5 5 1 5 - - 103 00 950 0 * 0 80 - 0 31 0 17 225-0202 КТ-5 6 Д2 КТ-5 6 Д2 5 2 4 - - 186 00 - 2 48 2 80 2 27 1 02 225-0203 КМ-24-0 КМ-24-0 5 2 2 - - 173 00 - 2 30 - 2 01 0 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Комбайни прохід- ницькі площа пере різу в прохідці м2: Комбайны проход-ческие площадь сечения в проходке м2: 225-0301 4 7-15 ГПКС КМШ 4 7-15 ГПКС КМШ 5 7 1 - - 89 80 - 1 20 - 0 31 0 06 225-0302 9-25 4ПП2М 9-25 4ПП2М 5 5 1 - - 187 00 - 2 50 - 0 42 0 11 225-0303 9-25 4ПП51 9-25 4ПП51 5 3 1 - - 175 00 - 2 34 - 0 67 0 14 Тюбінгоукладальники для тунелів діаметром м: Тюбингоукладчики для тоннелей диа- метром м: 225-0401 7 5-9 9 - для по- хилих тунелів 7 5-9 9 - для на- клонных тоннелей 5 6 1 - - 7 59 - 0 10 - 0 31 0 10 225-0406 9 5 - для стан- ційних тунелів 9 5 - для станци- онных тоннелей 5 5 1 - - 11 00 - 0 16 - 0 33 0 11 225-0411 4-6 - для корот- ких дільниць туне- лів 4-6 - для корот- ких участков тоннелей 5 7 1 - - 8 58 - 0 12 - 0 25 0 08 Блокоукладаль-ники для: Блокоукладчики для: - проходки тунелів діаметром 5 1-5 5 м: - проходки тоннелей диамет-ром 5 1-5 5 м: 225-0501 безщитової бесщитовой 5 7 1 - - 8 58 - 0 12 - 0 25 0 08 225-0502 щитової щитовой 5 7 1 - - 8 58 - 0 12 - 0 23 0 07 225-0600 - станційних туне- лів діаметром 8 5 м із стаціонарно ус-тановленими роз-чинонагнітачами - станционных тон- нелей диаметром 8 5 м со стацио-нарно установлен-ными растворонаг-нетателями 5 6 1 - - 11 00 - 0 16 - 0 39 0 11 225-0700 - камер з'їздів діаметром 8 5 - 9 8 м - камер съездов диаметром 8 5 -9 8 м 5 4 1 - - 11 00 - 0 16 - 0 41 0 16 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Машини наванта-жувальні продук-тивність м3/хв.: Машины погрузоч- ные производи-тельность м3/мин.: 225-0801 1 пневматичні 1 пневматические 5 - - - - 218 0* 0 02 - 0 09 0 08 225-0802 1 25 електричні ковшові 1 25 электричес- кие ковшовые 5 - - - 3 94 - 0 04 - 0 19 0 03 225-0803 4 електричні с нагрівальними ла- пами 4 электрические с нагребающими лапами 5 - - - 20 90 - 0 16 - 0 23 0 11 225-0804 Машини наванта-жувально-доставо-чні на пневмоколіс-ному ходу Машины погрузоч-но-доставочные на пневмоколесном ходу 5 7 1 - - - 1536 0* 0 22 - 0 15 0 12 Візки: Тележки: 225-0901 - допоміжні пере- гінні - вспомогатель-ные перегонные 3 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-0902 - станційні - станционные 3 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1000 - монтажні перегін- - монтажные пере- 3 5 - - - - - - - 0 01 0 01 ні відкритого способу робіт гонные открытого способа работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 225-1100 - з опалубкою для спорудження моно- літного склепіння станції метро від- критого способу робіт - с опалубкой для сооружения моно- литного свода станции метро открытого способа работ 4 - - - 0 14 - - - 0 03 0 04 225-1200 - нагнітальні з дво- ма розчинонагніта- чами для перегін-ного тунелю - нагнетательные с двумя растворона- гнетателями для пе регонного тоннеля 4 - - - - - - - 0 02 0 03 225-1300 - широкої колії вантажопідйомніс-ть 6 т - широкой колеи грузоподъемность 6 т 5 - - - - - - - - 0 01 225-1400 Перекидачі кругові Опрокидыватели круговые 5 - - - 1 93 - 0 02 - 0 02 0 02 Вагони прохідниць- кі місткість м3: Вагоны проходчес-кие вместимость м3: 225-1501 7 7 5 - - - - - - - 0 08 0 04 225-1502 10 10 5 - - - - - - - 0 08 0 04 Вагонетки: Вагонетки: - перекидальні місткість м3: - опрокидные вместимость м3: 225-1601 0 8 0 8 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1602 1 1 з приводом неперекидальні місткість м3: 1 1 с приводом - неопрокидные вместимость м3: 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1701 0 8 0 8 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1702 1 4 1 4 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1703 1 5 1 5 5 - - - - - - - 0 01 0 01 225-1704 2 5 2 5 5 - - - - - - - 0 01 0 01 Платформи рухомі: Платформы под- вижные: 225-1801 - для перегінних тунелів - для перегонных тоннелей 5 - - - - - - - 0 03 0 01 225-1802 - для станційних тунелів - для станционных тоннелей 5 - - - - - - - 0 03 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 225-1901 Крани козлові: Краны козловые: - вантажопідйом- ність 16/12 5 т прогін 25 м висота підйому гака 7 м глибина опускання гака 9 м -грузоподъемность 16/12 5 т пролет 25 м высота подъема крюка 7 м глубина опуска-ния крюка 9 м 5 7 1 - - 3 08 - 0 04 - 0 21 0 07 225-1902 - вантажопідйом-ність 20 т прогін 40 м висота підйому гака 9 м глибина опус- кання гака 16 м -грузоподъемность 20 т пролет 40 м высота подъема крюка 9 м глубина опускания крюка 16 м 5 3 1 - - 4 35 - 0 06 - 0 33 0 11 Щогли копрові: Мачты копровые: - з дизель-молотом вантажо-підйомність т: - с дизель-молотом грузоподъемность т: 225-2001 1 25 1 25 5 1 1 - 6 30 - - 0 24 - 0 15 0 15 225-2002 1 8 1 8 5 1 1 - 9 00 - - 0 34 - 0 18 0 18 225-2003 2 5 2 5 5 1 1 - 12 60 - - 0 48 - 0 21 0 24 225-2004 3 5 3 5 5 1 - 16 20 - - 0 62 - 0 23 0 29 225-2100 - з поліспастом для витягання паль -с полиспастом для извлечения свай 5 2 1 - - - - 0 02 - 0 16 0 08 225-2200 Гідропідіймачі спе- ціальні на гусенич- ному ходу Гидроподъемники специальные на гу- сеничном ходу 5 8 1 - 8 60 - - 0 34 0 32 0 22 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Тельфери елект-ричні вантажопід-йомність т: Тельферы элект-рические грузо-подъемность т: 225-2301 0 5 0 5 4 8 - - - 0 60 - 0 02 - 0 01 0 01 225-2302 1 1 4 8 - - - 1 16 - 0 02 - 0 01 0 01 225-2303 2 2 4 8 - - - 2 10 - 0 04 - 0 01 0 01 225-2304 3 2 3 2 4 8 - - - 3 03 - 0 04 - 0 01 0 01 225-2305 5 5 4 8 - - - 5 38 - 0 08 - 0 01 0 01 Станції холодильні пересувні: Станции холодиль- ные передвижные: 225-2401 ПХУ-50 ПХУ-50 4 7 2 - - 86 60 - 0 36 - 0 12 0 36 225-2402 ПХО-100 ПХО-100 4 6 2 - - 173 00 - 0 70 - 0 21 0 59 Насоси для буді-вельних розчинів продуктивність м8/год.: Насосы для строи- тельных растворов производительность м8/ч: 225-2501 4 4 3 8 - - - 3 08 - 0 02 - 0 01 0 01 225-2502 5 5 3 8 - - - 4 43 - 0 04 - 0 01 0 01 225-2503 6 6 3 8 - - - 5 78 - 0 04 - 0 01 0 02 225-2504 16 16 4 4 1 - - 3 30 - 0 02 - 0 01 0 04 225-2600 Насоси фекальні напір 24 м Насосы фекаль-ные напор 24 м 4 3 1 - - 14 90 - 0 02 - 0 01 0 06 225-2700 Бетон-шприц машини установки для набризкбето-нування Бетон-шприц ма-шины установки для набрызгбето-нирования 3 8 - - - 1 24 554 0* 0 02 - 0 04 0 07 Пневмобетоноукладальники продук- тивність м3/год.: Пневмобетоноук-ладчики произво-дительность м'/ч: 225-2801 1 5 1 5 4 - - - 2 29 15 80 * 0 02 - 0 08 0 11 225-2802 3 3 3 3 4 - - - 3 36 29 70 * 0 02 - 0 12 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 225-2900 Цементоукладаль- ники для закладан ня швів Цементоукладчики для заделки швов 4 - - - - 4 62 * - - 0 01 0 01 225-3000 Розчинонагнітачі Растворонагнета-тели 4 - - - 2 27 - 0 02 - 0 02 0 01 225-3100 Зболчувані пневматичні Сболчиватели пневматические 4 - - - - 0 83* - - 0 01 0 01 225-3200 Компенсатори висоти на естакаді Компенсаторы вы-соты на эстакаде 4 - - - 1 92 - 0 02 - 0 09 0 01 225-3300 Живильники плас- тинчасті Питатели пластин- чатые 4 - - - 3 06 - 0 04 - 0 03 0 08 Машини електро-зварювальні автоматичні для контактного зварювання рейок: Машины электро-сварочные автома-тические для контактной сварки рельсов: 225-3401 - підвісні - подвесные 5 8 1 - - 40 90 - 0 40 0 20 0 08 0 11 225-3402 - стаціонарні - стационарные 5 8 1 - - 40 90 - 0 40 0 20 0 12 0 11 Установки гідравлі- Установки гидрав- чні для труб дов-жина продавлю-вання м: лические для труб длина продавливания м: 225-3501 до 20 до 20 5 9 1 - - 13 90 - 0 10 - 0 03 0 09 225-3502 більше 20 м более 20 м 5 8 1 - - 13 90 - 0 10 - 0 08 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 225-3600 Електровози акуму ляторні рудникові вузької колії Электровозы акку- муляторные руд-ничные узкой колеи 6 1 - - - - - - 0 17 0 01 225-3700 Екскаватори для підземних робіт місткість ковша 1 2 м3 Экскаваторы для подземных работ емкость ковша 1 2 м3 5 5 2 - - 13 90 - 0 10 - 0 47 0 09 225-3800 Вентилятори відцентрові для провітрювання тунелів Вентиляторы цен- тробежные для проветривания тоннелей 2 5 - - - 3 03 - 0 02 - 0 01 0 01 Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами Машини для прохо дження гезенків глухим вибоєм діа метр до 1000 мм глибина до 100 м: Машины для про- хождения гезенков глухим забоем диа метр до 1000 мм глубина до 100 м: 226-0101 - електричні - электрические 3 8 - - - 32 00 - 0 46 0 89 0 29 0 23 226-0102 - пневматичні Верстати бурові для буріння сверд-ловин у підземних умовах: - пневматические Станки буровые для бурения сква-жин в подземных условиях: 3 8 - - - - 2747 0* 2 00 0 89 0 27 0 55 226-0201 - з грязьовими насосами діаметр 100-150 мм глибина до - с грязевыми насосами диаметр 100 - 150 мм глубина до 3 8 - - - 19 00 - 0 28 0 15 0 15 0 06 300 м 300 м 226-0210 - електричні діа-метр 105 мм глиби- на до 50 м - електричні діа- метр 300-400 мм глибина до 160 м - электрические диаметр 105 мм глубина до 50 м -электрические ди аметр 300-400мм глубина до 160 м 3 8 - - - 2 00 - 0 06 - 0 07 0 01 226-0211 3 8 - - - 34 00 - 0 50 0 45 0 31 0 23 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226-0220 - пневматичні діа- метр 105 мм глибина до 50 м - пневматические диаметр 105 мм глубина до 50 м 3 8 - - - - 314 0* 0 06 - 0 07 0 05 226-0221 - пневматичні діа- метр 300-400 мм глибина до 160 м -пневматические диаметр 300-400 мм глубина до 160м 3 8 - - - - 2747 0* 2 00 0 45 0 29 0 55 226-0230 Верстати бурові армувальні для буріння лунок під розпори в бетон-ному кріпленні та породній стінці Станки буровые армировочные для бурения лунок под расстрелы в бетонной крепи и породной стенке 3 8 - - - - 1663 0* 1 22 0 43 0 25 0 40 226-0300 Установки бурові для буріння сверд- ловин діаметром 500-850 мм та глибиною до 100 м Установки буровые для бурения сква- жин диаметром 500850 мм и глубиной до 100 м 3 8 - - - 25 00 - 0 36 0 17 0 12 0 07 Устаткування для буріння шпурів Оборудование для бурения шпуров Установки буриль-ні стволові пневма-тичні при кінцевій довжині ствола: Установки буриль- ные стволовые пневматические при конечной длине ствола: 226-0401 - до 100 м з 5-ма бурильними маши- нами - до 100 м с 5-ю бурильными маши нами 3 8 - - - - 3465 0* 2 60 - 0 85 1 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226-0402 - до 300 м з 5-ма бурильними машинами - до 300 м с 5-ю бурильными маши- нами 3 8 - - - - 3465 0* 2 60 - 0 43 0 90 226-0403 - понад 300 м з 5-ма бурильними машинами - свыше 300 м с 5-ю бурильными машинами 3 8 - - - - 3465 0* 2 60 - 0 33 0 83 226-0410 - до 100 м з 4-ма бурильними машинами - до 100 м с 4-мя бурильными маши- нами 3 8 - - - - 3326 0 * 2 38 - 0 31 0 72 226-0411 - до 300 м з 4-ма бурильними машинами - до 300 м с 4-мя бурильными маши- нами 3 8 - - - - 3326 0* 2 60 - 0 21 0 60 226-0412 - понад 300 м з 4-ма бурильними машинами - свыше 300 м с 4-мя бурильными машинами 3 8 - - - - 3326 0* 2 60 - 0 20 0 58 226-0420 - до 100 м з 3-ма бурильними маши- нами - до 100 м с 3-мя бурильными маши- нами 3 8 - - - - 1996 0* 1 46 2 37 0 77 0 85 226-0421 - до 300 м з 3-ма бурильними машинами - до 300 м с 3-мя бурильными маши- нами 3 8 - - - - 1996 0* 1 46 1 38 0 41 0 61 226-0422 - понад 300 м з 3-ма бурильними машинами - свыше 300 м с 3-мя бурильными машинами 3 8 - - - - 1996 0* 1 46 1 15 0 29 0 55 Установки бурильні електричні: Установки бурильные электрические: - самохідні на колісно-рейковому ходу обертальної дії при роботі у виробках: - самоходные на колесно-рельсо-вом ходу вращательно-го действия при работе в выработках: 226-0501 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - 14 00 - 0 20 0 48 0 23 0 19 226-0502 пр иствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - 14 00 - 0 20 0 26 0 12 0 11 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - самохідні на коліс но-рейковому ходу обертально-ударної дії при роботі у виробках: - самоходные на ко лесно-рельсовом ходу вращательно-ударного дейст-вия при работе в выработках: 226-0503 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - 14 00 - 0 20 0 48 0 32 0 25 226-0504 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - 14 00 - 0 20 0 26 0 21 0 15 - на гусеничному ходу з 1-ю буриль ною машиною при роботі у виробках: - на гусеничном хо ду с 1-й бурильной машиной при рабо те в выработках: 226-0601 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - 20 00 - 0 30 0 56 0 13 0 12 226-0602 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - 20 00 - 0 30 0 31 0 09 0 07 - на гусеничному ходу з 2-ма буриль ними машинами обертальної дії при роботі у виробках: - на гусеничном ходу с 2-мя буриль ными машинами вращательного действия при ра-боте в выработках: 226-0603 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - 36 00 - 0 52 0 70 0 45 0 34 226-0604 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - 36 00 - 0 52 0 38 0 23 0 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на гусеничному ходу ударної та ударно-оберталь-ної дії при роботі у виробках: - на гусеничном хо ду ударного и удар но-вращательного действия при ра-боте в выработках: 226-0605 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - 36 00 - 0 52 0 70 0 78 0 43 226-0606 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - 36 00 - 0 52 0 38 0 39 0 25 Установки бурильні пневматичні: Установки буриль ные пневматические - на колісно-рейко вому ходу несамо- хідні з 1-ю буриль- ною машиною при роботі у виробках: - на колесно-рельсо вом ходу несамохо дные с 1-й буриль ной машиной при ра боте в выработках: 226-0701 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - - 657 0* 0 20 0 09 0 09 0 12 226-0702 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - - 657 0* 0 20 0 05 0 05 0 10 - на колісно-рейко- вому ходу самохід ні з 2-ма буриль-ними машинами при роботі у виробках: - на колесно-рель-совом ходу само-ходные с 2-мя бу-рильными машина-ми при работе в выработках: 226-0703 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - - 1315 0* 1 44 0 20 0 31 0 28 226-0704 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - - 1315 0* 1 44 0 11 0 12 0 23 на гусеничному хо- ду для перерізу 8-25 м2 при роботі у виробках: на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках: 226-0801 горизонтальних та похилих горизонтальных и наклонных 3 8 - - - - 1643 0* 1 64 0 44 0 21 0 32 226-0802 приствольного двору околоствольного двора 3 8 - - - - 1643 0* 1 64 0 24 0 15 0 28 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - на гусеничному - на гусеничном ходу для перерізу ходу для сечения 10-34 м2 при роботі у виробках: 10-34 м2 при рабо-те в выработках: 226-0803 горизонтальних та горизонтальных и 3 8 - - - - 1643 0* 1 80 0 86 0 32 0 56 похилих наклонных 226-0804 приствольного околоствольного 3 8 - - - - 1643 0* 1 80 0 47 0 25 0 41 двору двора 226-0900 - самохідні на пнев моколісному ходу з трьома бурильними машинами - самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами 3 8 - 2 14 6 85 - 2079 0* 0 26 0 41 0 87 0 49 Каретки бурові са- мохідні: Каретки буровые самоходные: 226-1001 - електричні - электрические 3 8 - - - 29 00 - 0 42 0 77 0 12 0 12 226-1002 - пневматичні на колісно-рейковому ходу - пневматические на колесно-рельсовом ходу 3 8 - - - - 1122 0* 0 82 0 23 0 10 0 21 226-1003 - пневматичні на колісному ходу - пневматические на колесном ходу 3 8 - - - - 1122 0* 0 82 0 26 0 15 0 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перфоратори: Перфораторы: - колонкові для бу- - колонковые для ріння шпурів та бурения шпуров и свердловин глиби- скважин глубиной ною м: м: 226-1101 до 25 до 25 3 8 - - - - 404 0* 0 08 - 0 08 0 06 226-1102 до 50 до 50 3 8 - - - - 583 0* 0 08 - 0 09 0 08 226-1105 - переносні - переносные 3 8 - - - - 150 00* 0 02 - 0 03 0 02 226-1106 - телескопні - телескопные 3 8 - - - - 202 00* 0 02 - 0 03 0 03 226-1200 Підтримки для пе- Поддержки для пе- 3 2 - - - - - - - 0 01 0 01 реносних перфораторів пневматичних реносных перфораторов пневматических Свердла гірничі: Сверла горные: 226-1301 - електричні - электрические 3 2 - - - 1 00 - 0 02 - 0 01 0 01 226-1302 - пневматичні - пневматические 3 2 - - - - 157 00* 0 02 - 0 01 0 02 226-1400 Молотки відбійні Молотки отбойные 3 2 - - - - 67 00 * 0 02 - 0 01 0 01 Устаткування для навантаження породи Оборудование для погрузки породы Машини навантажу вальні стволові од- ногрейферні при кінцевій глибині ствола м: Машины погрузоч- ные стволовые одногрейферные при конечной глубине ствола м: 226-1501 до 100 до 100 3 8 - - - - 2541 0* 2 40 1 50 0 12 0 66 226-1502 до 300 до 300 3 8 - - - - 2541 0* 2 40 0 83 0 11 0 51 226-1503 понад 300 свыше 300 3 8 - - - - 2541 0* 2 40 0 66 0 10 0 48 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Машини наванта-жувальні стволові двогрейферні при кінцевій глибині ствола м: Машины погрузоч- ные стволовые двухгрейферные при конечной глубине ствола м: 226-1510 до 100 до 100 3 8 - - - - 5082 0* 3 44 1 50 0 35 1 17 226-1511 до 300 до 300 3 8 - - - - 5082 0* 3 44 0 83 0 31 0 94 226-1512 понад 300 свыше 300 3 8 - - - - 5082 0* 3 44 0 66 0 27 0 88 Вантажники грей- ферні з пневматич- ною лебідкою при кінцевій глибині ствола м: Грузчики грейфер- ные с пневматичес кой лебедкой при конечной глубине ствола м: 226-1601 до 100 до 100 3 8 - - - - 430 00* 0 32 - 0 39 0 16 226-1602 до 300 до 300 3 8 - - - - 430 00* 0 32 - 0 29 0 12 226-1603 понад 300 свыше 300 3 8 - - - - 430 00* 0 32 - 0 27 0 10 Машини наванта-жувальні на коліс-но-рейковому ходу для горизонталь-них виробок перерізом м2: Машины погрузоч- ные на колесно-рельсовом ходу для горизонталь-ных выработок сечением м2: 226-1701 до 8 - пневматичні до 8 - пневмати- ческие 3 8 - - - - 574 00* 0 42 - 0 08 0 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226-1702 понад 8 - пневма- свыше 8 - пневма- 3 8 - - - - 1043 0* 0 76 - 0 10 0 20 тичні тические 226-1710 понад 8 - елек- свыше 8 - элек- 3 8 - - - 19 00 - 0 30 - 0 10 0 07 тричні трические Машини наванта-жувальні електрич-ні на гусеничному ходу для горизон-тальних виробок з робочим органом: Машины погрузоч- ные электричес-кие на гусеничном ходу для горизон-тальных выработок с рабочим органом: 226-1801 - «Ковш» - «Ковш» 3 8 - - - 48 00 - 0 92 2 36 0 21 0 19 - «Нагрівальні ла- пи» продуктив- ність м3/хв.: - «Нагребающие лапы» производи-тельность м3/мин.: 226-1802 2 2 2 2 3 8 - - - 27 00 - 0 50 0 42 0 09 0 09 226-1803 2 5 2 5 3 8 - - - 61 00 - 1 16 0 52 0 11 0 15 226-1804 3 3 3 8 - - - 81 00 - 1 54 0 52 0 21 0 39 226-1805 4 4 3 8 - - - 44 20 - 0 96 0 44 0 19 0 11 226-1806 5 5 3 8 - - - 116 00 - 2 22 0 52 0 33 0 51 226-1807 6 3 6 3 3 8 - - - 149 00 - 2 82 0 52 0 37 0 72 Машини наванта-жувальні електрич-ні для похилих виробок з робочим органом: Машины погрузоч- ные электричес-кие для наклонных выработок с рабочим органом: 226-1901 - «Ковш» - «Ковш» 3 8 - - - 19 00 - 0 30 - 0 17 0 10 226-1902 - «Нагрівальні ла- пи» - «Нагребающие лапы» 3 8 - - - 42 00 - 0 80 0 42 0 19 0 17 Перевантажувачі стрічкові: Перегружатели ленточные: 226-2001 - електричні - электрические 3 8 - - - 13 00 - 0 20 - 0 11 0 08 226-2002 - пневматичні - пневматические 3 8 - - - - 626 00* 0 46 - 0 11 0 11 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Комплекси скрепер ні місткість ковша м3: Комплексы скрепе-рные емкость ковша м3: 226-2101 до 0 5 до 0 5 3 8 - - - 17 00 - 0 26 - 0 15 0 04 226-2102 0 8 0 8 3 8 - - - 33 00 - 0 48 - 0 19 0 07 226-2200 Навантажувачі ков- шові універсальні Погрузчики ковшо- вые универсальные 3 8 - - - - 987 0* 0 72 - 0 14 0 18 Комбайни і комп- лекси прохідницькі Комбайны и комп- лексы проходчес-кие Комбайни прохід- ницькі для виробок: Комбайны проход-ческие для выработок: 226-2300 - круглого перерізу - круглого сечения 3 8 - - - 67 00 - 0 72 0 27 0 21 0 12 діаметром 3 5 м диаметром 3 5 м - перерізом м2: - сечением м2: 226-2401 4 - 12 4 - 12 3 8 - - - 74 00 - 0 80 0 31 0 21 0 12 226-2402 9 - 25 9 - 25 3 8 - - - 313 00 - 3 42 1 26 0 37 0 59 226-2403 14 - 35 14 - 35 3 8 - - - 378 00 - 4 12 1 76 0 41 0 65 226-2500 - горизонтальних та похилих до 20° по підняттю та до 25° по спаду виро-бок перерізом 4 7-15 м2 - горизонтальных и наклонных до 20° по восстанию и до 25° по падению выработок сечени-ем 4 7-15 м2 3 8 - - - 85 00 - 0 94 0 29 0 21 0 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226-2600 - підняткових виро- бок перерізом 2 м2 - восстающих выра боток сечением 2м2 3 8 - - - 112 00 - 1 22 0 72 0 35 0 37 226-2700 Комплекси прохід- Комплексы проход- 3 8 - - - 62 00 - 0 68 0 86 0 17 0 21 ницькі щитові ческие щитовые 226-2800 Устаткування для кріплення виробок Оборудование для крепления выработок 3 8 - - - - 1043 0* 0 76 0 14 0 13 0 17 Комплекси бетоно укладальні для ук ладання бетон-ної суміші за опалубку Комплексы бетоно- укладочные для ук- ладки бетонной смеси за опалубку 226-2900 Машини для буду- вання бетонного кріплення методом набризк -бетону на поверхню гірничих виробок та укладання бетону за опалубку Машины для возведения бетонной крепи методом набрызг- бетона на поверх- ность горных выра боток и укладки бетона за опалубку 3 8 - - - 22 00 50 00 * 0 32 0 79 0 13 0 06 226-3000 Пневмобетонома-шини для будуван-ня набризк-бетон-ного кріплення для укладання бетон-ної суміші за опа лубку та тампона-жу закріпного простору Пневмобетонома-шины для возведе-ния набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампо- нажа закрепного пространства 3 8 - - - - 14 00* 0 02 - 0 13 0 04 226-3100 Насоси для тампо- нажу закріпного простору подача 32 м3/год. тиск на- гнітання 4 МПа Насосы для тампо-нажа закрепного про странства пода ча 32 м3/ч давле-ние нагнетания 4 МПа 3 8 - - - 30 00 - 0 44 - 0 10 0 04 Крани шахтні тю- бінгоукладальники : Краны шахтные тю бингоукладчики : 226-3201 - електричні - электрические 3 8 - - - 5 00 - 0 08 0 52 0 29 0 15 226-3202 - пневматичні - пневматические 3 8 - - - - 746 0* 0 54 0 52 0 28 0 25 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 226-3300 Тюбінгоукладаль-ники Тюбингоукладчики 3 8 - - - 11 00 - 0 16 0 52 0 21 0 09 Вагонетки шахтні місткість м3: Вагонетки шахтные вместимость м3: 226-3401 1 1 3 8 - - - - - 0 02 - 0 01 0 01 226-3402 2 5 2 5 3 8 - - - - - 0 02 - 0 01 0 01 226-3403 3 3 3 3 3 8 - - - - - 0 02 - 0 01 0 01 226-3500 Лебідки шахтні ма- неврові для відкочування вагонеток до першої розминовки Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки 3 8 - - - 5 00 - 0 08 - 0 09 0 01 Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами Установки ротор-ного буріння для заморожувальних свердловин глибиною м до: Установки ротор-ного бурения для замораживающих скважин глубиной м до: 227-0101 100 100 3 8 - - - 17 00 - 0 10 - 0 06 0 03 227-0102 350 350 3 8 - - - 50 00 - 0 10 - 0 12 0 10 227-0103 700 700 3 8 - - - 129 00 - 0 10 - 0 13 0 15 227-0104 2000 2000 3 8 - - - 68 00 - 0 10 - 0 17 0 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Установки ротор-ного буріння Л-35 у період: Установки ротор-ного бурения Л-35 в период: 227-0105 - буріння стовбурів та свердловин великого діаметру - бурения стволов и скважин большо го диаметра 4 3 - - - 420 00 - 2 12 - 4 65 0 74 227-0106 - кріплення стовбу- рів та свердловин великого діаметру - крепления ство-лов и скважин боль шого диаметра 4 3 - - - 28 00 - 0 36 - 4 65 0 74 227-0107 - тампонажу осу- шення та перевірки стовбурів та сверд- ловин великого діаметру - тампонажа осу- шения и проверки стволов и скважин большого диаметра 4 3 - - - 28 00 - 1 67 - 4 65 0 74 227-0108 Установка реактив- но-турбінного бу-ріння «Уралмаш» стовбурів та свердловин великого діаметру Установка реактив- но-турбинного бу-рения «Уралмаш» для стволов и скважин большого диаметра 4 7 - - - 14 00 - 2 53 - 0 94 0 28 227-0109 Агрегат буровий для колонкового буріння свердло-вин глибиною 1500-2000 м Агрегат буровой для колонкового бурения скважин глубиной 1500-2000 м 4 1 - - - 29 30 - 0 58 - 1 33 0 07 Турбобури: Турбобуры: 227-0201 - односекційні - односекционные 3 8 - - - - - - - 0 01 0 01 227-0202 - двосекційні - двухсекционные 3 8 - - - - - - - 0 01 0 01 227-0203 - трисекційні - трехсекционные 3 8 - - - - - - - 0 01 0 01 227-0301 Насоси грязьові по дача 23 4-65 3 м3/год тиск нагні-тання 15 7-5 88 МПа 160- 60 кгс/см2 Насосы грязевые подача 23 4-65 3 м3/ч давление наг-нетания 15 7-5 88 МПа 160-60 кгс/см2 3 8 - - - 55 00 - 0 04 - 0 02 0 24 227-0302 Насос для нагнітан ня промивального розчину подача 32 м3/год. потужність двигуна 75 кВт Насос для нагнета- ния промывочного раствора подача 32 м3/ч мощность двигателя 75 кВт 4 1 - - - 44 70 - 0 21 - 0 30 0 02 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227-0303 Насос шламовий відцентровий пода ча 200-250 м3/год. Насос шламовый центробежный по дача 200-250 м3/ч 4 3 - - - 46 30 - 0 16 - 0 09 0 01 227-0304 Насос для нагні-тання промиваль-ного розчину 9МГР подача 23 4-65 3 м3/год. Насос для нагнета- ния промывочного раствора 9МГР подача 23 4-65 3 м3 /ч 4 3 - - - 51 30 - 0 19 - 0 36 0 04 227-0305 Насос для нагні-тання промиваль-ного розчину в свер дловину пода ча 71-184 м3/год. Насос для нагнета- ния промывочного раствора в скважи- ну подача 71-184 м3/ч 4 7 - - - 213 00 - 2 40 - 0 34 0 10 Комплекси глинорозчинові при одночасній роботі бурових установок: Комплексы глинора створные при одно временной работе буровых установок: 227-0401 - однієї - одной 4 3 0 5 - - 73 00 - 0 04 - 0 03 0 06 227-0402 - двох - двух 4 3 0 5 - - 128 00 - 0 04 - 0 04 0 09 227-0403 - трьох - трех 4 1 0 5 - - 187 00 - 0 04 - 0 05 0 13 Вузли тампонажні: Узлы тампонажные: 227-0501 - на 1 насос з гли- номішалкою та конвейєром - на 1 насос с гли- номешалкой и кон- вейером 4 - - - 17 00 - 0 04 - 0 01 0 01 227-0502 - на 1 насос із змі- шувальною маши- ною та складом це- менту автоматизо-ваним - на 1 насос со смесительной машиной и скла-дом цемента авто-матизированным 4 - - 3 37 8 00 - 0 12 - 0 03 0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227-0503 - на 2 насоси із змішувальною ма- шиною глиномі-шалкою та конвейером - на 2 насоса со смесительной машиной глиномешалкой и конвейером 4 - - 3 37 123 00 - 0 12 - 0 04 0 09 227-0600 Установка насосна для нагнітання рід ких середовищ в умовах гідравлічно-го розриву плас-та який проводи-ться у свердловинах Установка насос-ная для нагнета-ния жидких сред при гидравличес-ком разрыве пласта прово- димом в скважинах 4 1 - - 25 00 - - 0 15 - 2 64 0 19 227-0700 Агрегат електрона сосний 6-ти ступін- частий для неагре- Агрегат электрона сосный 6-ти ступен чатый для неагрес- 4 8 - - - 280 00 - 1 77 - 0 08 0 01 сивної води подача 210 м3/год. напір до 1000 м сивной воды подача 210 м'/ч напор до 1000 м 227-0701 Агрегат електро-насос-ний для рідкого скла подача 1 4 М3/год. Агрегат электрона сосный для жидкого стекла подача 1 4 м3/ч 4 - - - 1 29 - 0 01 - 0 04 0 01 227-0702 Агрегат цементува льний на базі авто-мобілю КРАЗ-257 подача 7 2 м3/год. Агрегат цементиро вочный на базе ав томобиля КРАЗ-257 подача 7 2 м3/ч 4 1 - - 8 71 - - 0 17 - 1 65 0 10 227-0800 Млин фрезерност-руменевий потуж-ність двигуна 75 кВт Мельница фрезер-ноструйная мощ-ность двигателя 75 кВт 4 - - - 71 70 - 0 25 - 0 56 0 06 227-0900 Станція контролю та управління про-цесом цементу-вання свердловин Станция контроля и управления процес-сом цементиро-вания скважин 4 1 - - - 93 00 - 0 18 - 2 06 0 15 227-1000 Установка змішува льна на базі авто- мобілю КРАЗ-257 Установка смесите-льная на базе авто-мобиля КРАЗ-257 4 1 - - 7 42 - - 0 54 - 3 00 0 15 227-1100 Установка компре- сорна потужність 37 кВт Установка компрес сорная мощность 37 кВт 4 - - - 25 90 - 0 20 - 0 06 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227-1200 Дезінтегратор ДС-1 для розпушення сухих глин Дезинтегратор ДС-1 для разрыхления сухих глин 4 1 - - - 15 00 - 0 03 - 0 22 0 01 227-1300 Повітродувка водо- кільцева потужні сть двигуна 75 кВт Воздуходувка водо кольцевая мощно сть двигателя 75кВт 4 8 - - - 51 70 - 0 10 - 0 03 0 01 227-1400 Грохот інерційний з гідроциклоном діа- метром 1 м мак-симальна крупність шматків живлення 150 мм Грохот инерцион-ный с гидроцикло-ном диаметром 1 м максимальная крупность кусков питания 150 мм 4 7 - - - 25 90 - 0 03 - 0 06 0 02 227-1500 Агрегат дизель-електричний потужність 100 кВт Агрегат дизель-электрический мощность 100 кВт 4 8 - - 17 00 - - 0 07 - 0 09 0 01 227-1600 Лабораторія каро- тажна потужність 2 5 кВА Лаборатория каро тажная мощность 2 5 кВА 4 - 1 43 - 43 60 - 0 34 - 0 49 0 06 227-1700 Підіймач каротаж- ний для свердло-вин глибиною до 2000 м Подъемник каротажный для скважин глубиной до 2000 м 4 - 1 43 - 45 10 - 0 34 - 0 49 0 06 227-1800 Інклинометр гідро- скопічний системи «ІБАК» Инклинометр гидро скопический систе- мы «ИБАК» 4 1 - - 3 71 - - - - 0 61 0 04 227-1900 Машина піднімаль-на однобарабанна діаметр барабану 1 6 м Машина подъем-ная однобарабан-ная диаметр барабана 1 6 м 4 8 - - - 15 00 - 0 20 - 0 38 0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227-2000 Кран мостовий електричний одно-балочний ванта-жопідйомність 3 т Кран мостовой электрический од-нобалочный грузо-подъемность 3 т 4 - - - 5 60 - 0 02 - 0 19 0 01 227-2001 Крани на автомобі льному ходу при ро боті на спорудженні свердловин велико го діаметру ванта-жопідйом-ність 75 т Краны на автомо- бильном ходу при работе на сооруже нии скважин боль- шого диаметра гру зоподъемность 75 т 4 3 - - 1 15 - - 0 04 0 72 1 57 0 25 227-2002 Кран монтажний причіпний ванта-жопідйомність 25 т Кран монтажный прицепной грузо- подъемность 25 т 4 7 - - 6 60 - - 0 33 - 0 14 0 04 227-3000 Лебідка скреперна тягове зусилля 1600 кг Лебедка скрепер-ная тяговое усилие 1600 кг 4 7 - - - 2 10 - 0 02 - 0 03 0 01 227-3001 Лебідка бурової установки потужність двигуна 640 кВт Лебедка буровой установки мощ-ность двигателя 640 кВт 4 7 - - - 224 00 - 1 88 - 0 37 0 10 227-3002 Лебідка прохід-ницька однобара-банна для рятува-льної драбини вантажопідйом- ність 5 т Лебедка проход-ческая однобара-банная для спасательной лестницы грузо- подъемность 5 т 4 8 - - - 5 00 - 0 10 - 0 15 0 01 Розділ 28 Станції заморожування Раздел 28 Станции замораживания 228-0101 Машини холодиль-ні аміачні холодо-продуктивність при температурі кипін-ня -150° С і темпе-ратурі конденсації +30° С 245 кВт 211000 кКал/год. Машины холодиль- ные аммиачные хо лодопроизводитель ность при темпера- туре кипения-150°С и температуре кон-денсации +30°С 245кВт 211000 кКал/ч 5 - - - 91 00 - 0 06 - 0 01 0 05 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Компресори опозит ні аміачні: Компрессоры оппо зитные аммиачные: - одноступінчасті холодопродуктив- ність при темпера- турі кипіння -15° С і температурі конденсації +30° С кВт кКал/год. : - одноступенчатые холодопроизводи- тельность при тем- пературе кипения -15° С и темпера-туре конденсации +30° С кВт кКал/ч : 228-0201 670 575000 670 575000 5 - - - 307 00 - 0 06 - 0 08 1 79 228-0202 1340 1150000 1340 1150000 5 - - - 580 00 - 0 10 - 0 08 0 33 - двоступінчасті - двухступенчатые холодопродуктивніс тю при температу-рі кипіння -50° С і температурі конденсації +35° С кВт кКал/год. : холодопрои зводи- тельность при тем- пературе кипения -50° С и темпера-туре конденсации +35° С кВт кКал/ч : 228-0301 203 175000 203 175000 5 - - - 307 00 - 0 10 - 0 08 0 18 228-0302 406 350000 406 350000 5 - - - 470 00 - 0 20 - 0 08 0 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Агрегати компре-сорні гвинтові одноступінчасті холодопродуктив-ніть при темпера-турі кипіння -15° С і температурі конде нсації +30° С кВт кКал/год. : Агрегаты компрес- сорные винтовые одноступенчатые холодопроизводи-тельность при температуре кипе-ния -15° С и темпе-ратуре конденса-ции +30° С кВт кКал/ч : 228-0401 300 260000 300 260000 5 - - - 122 00 - 0 06 - 0 03 0 07 228-0402 423 5 365000 423 5 365000 5 - - - 143 00 - 0 06 - 0 03 0 09 228-0403 1750 1505000 1750 1505000 5 - - - 750 00 - 0 06 - 0 03 0 43 Градирні: Градирни: 228-0501 - малогабаритні пересувні - малогабаритные передвижные 5 - - - 3 00 - 0 04 - 0 01 0 01 228-0502 - збірно-розбірні капельні вентиляційні - сборно-разбор-ные капельные вентиляционные 5 - - - 19 00 - 0 04 - 0 03 0 02 Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций Насоси для розсіль ної та водоохолод- жувальної мережі заморожувальних станцій: Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживаю щих станций: 229-0001 - подача 20 м3/год. напір 18 м - подача 20 М3/ч напор 18 м 5 - - - 2 35 - 0 04 - 0 02 0 01 229-0002 - подача 90 м3/год. напір 35 м - подача 90 М3/ч напор 35 м 5 - - - 16 00 - 0 04 - 0 02 0 01 229-0003 - подача 160 га^/год. напір 20 м - подача 160 М3/ч напор 20 м 5 - - - 16 00 - 0 04 - 0 02 0 01 229-0004 - подача 160 м^/год. напір 30 м - подача 160 м3/ч напор 30 м 5 - - - 31 00 - 0 04 - 0 02 0 02 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Насоси для розсіль ної та водоохолод- жувальної мережі заморожувальних станцій: Насосы для рас-сольной и водоох-лаждающей сети замораживающих станций: 229-0005 - подача 200 м3/год. напір 36 м - подача 200 м3/ч напор 36 м 5 - - - 43 00 - 0 04 - 0 02 0 02 229-О006 - подача 290 м3/год. напір 30 м - подача 290 м3/ч напор 30 м 5 - - - 38 00 - 0 04 - 0 02 0 02 229-0007 - подача 320 м'/год. напір 50 м - подача 320 м3/ч напор 50 м 5 - - - 80 00 - 0 04 - 0 02 0 04 229-0008 - подача 320 м3/год. напір 70 м - подача 320 ма/ч напор 70 м 5 - - - 108 00 - 0 04 - 0 02 0 06 229-ОО09 - подача 420 м'/год. напір 24 м - подача 420 м3/ч напор 24 м 5 - - - 59 00 - 0 04 - 0 02 0 03 229-0010 - подача 460 к^/год. напір 30 м - подача 460 м3/ч напор 30 м 5 - - - 80 00 - 0 04 - 0 02 0 04 229-0011 - подача 500 м3/год. напір 36 м - подача 500 м3/ч напор 36 м 5 - - - 117 00 - 0 04 - 0 02 0 07 229-0012 - подача 500 м3/год. напір 65 м - подача 500 м3/ч напор 65 м 5 - - - 169 00 - 0 04 - 0 02 0 09 229-0013 - подача 630 м3/год. напір 90 м - подача 630 м'/ч напор 90 м 5 - - - 264 00 - 0 04 - 0 02 0 14 229-0014 - подача 660 м3/год. напір 380 м - подача 660 м3/ч напор 380 м 5 - - - 111 00 - 0 04 - 0 02 0 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ 230-0100 Кабелепересувачі гусеничні Кабелепередвижчи- ки гусеничные 5 2 1 - 23 90 - - 1 21 - 0 39 - Скрепери колісні самохідні місткість ковша м3: Скреперы колес-ные самоходные емкость ковша м3: 230-0201 10 10 5 8 1 - 20 40 - - 1 02 0 19 0 31 - 230-0202 15 15 5 5 1 - 32 60 - - 1 53 0 46 0 41 - 230-0203 25 25 5 4 1 - 72 40 - - 3 41 0 70 0 43 - Екскаватори одно- ковшові електричні гусеничні з робо-чим устаткуванням «пряма лопата» місткість ковша м3: Экскаваторы одно-ковшовые электри-ческие гусеничные с рабочим оборудо ванием «прямая лопата» емкость ковша м3: 230-0301 4 4 5 5 2 - - 170 00 - 1 10 - 2 12 - 230-0302 4 6 4 6 5 6 2 - - 110 00 - 1 10 - 1 63 - 230-0303 5 2 5 2 5 6 2 - - 130 00 - 1 10 - 1 72 - 230-0304 6 3 6 3 5 5 2 - - 160 00 - 1 10 - 1 93 - 230-0305 8 8 5 5 2 - - 170 00 - 1 10 - 2 03 - 230-0306 10 10 5 5 2 - - 210 00 - 1 10 - 2 03 - 230-0307 12 5 12 5 5 4 3 - - 340 00 - 1 24 - 2 53 - 230-0308 15 15 5 4 3 - - 400 00 - 1 24 - 2 97 - 230-0309 20 20 5 3 3 - - 530 00 - 1 24 - 3 77 - Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Екскаватори одно- ковшові електричні крокуючі з робочим устаткуванням «драглайн» місткість ковша м3: Экскаваторы одно ковшовые электри- ческие шагающие с рабочим оборудо ванием «драг-лайн» емкость ковша м3: 230-0501 4 4 5 7 2 - - 140 00 - 2 23 - 1 39 - 230-0502 6 5 6 5 5 5 2 - - 190 00 - 2 23 - 2 19 - 230-0503 10 10 5 4 2 - - 260 00 - 2 23 - 2 23 - 230-0504 13 13 5 4 2 - - 310 00 - 2 23 - 2 29 - 230-0505 15 15 5 4 3 - - 600 00 - 1 24 15 00 2 91 - 230-0506 20 20 5 3 3 - - 790 00 - 1 24 14 30 3 31 - 230-0507 25 25 5 3 3 - - 1170 0 - 1 24 17 70 3 89 - 230-0508 40 40 5 2 3 - - 1210 0 - 1 24 17 00 3 99 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива Насоси для водозни- ження та водовідли- ву потужність кВт: Насосы для водопо- нижения и водоот- лива мощность кВт: 231-0101 2 8 2 8 3 7 0 3 - - 3 08 - - - - 0 01 231-0102 4 4 3 7 0 3 - - 4 40 - - - 0 01 0 01 231-0103 4 5 4 5 3 7 0 3 - - 4 95 - - - 0 01 0 01 231-0104 5 5 5 5 3 7 0 3 - - 6 05 - - - 0 01 0 01 231-0105 7 5 7 5 3 7 0 3 - - 8 25 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0106 8 8 3 7 0 3 - - 8 80 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0107 11 11 3 7 0 3 - - 12 10 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0108 15 15 3 6 0 3 - - 16 50 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0109 16 16 3 7 0 3 - - 17 60 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0110 17 17 3 6 0 3 - - 18 70 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0111 18 5 18 5 3 6 0 3 - - 20 40 - 0 02 - 0 01 0 01 231-0112 25 25 3 6 0 3 - - 24 20 - 0 02 - 0 01 0 02 231-0113 30 30 3 6 0 3 - - 33 00 - 0 02 - 0 01 0 02 231-0114 32 32 3 6 0 3 - - 35 20 - 0 02 - 0 01 0 02 231-0115 37 37 3 6 0 3 - - 40 70 - 0 02 - 0 01 0 03 231-0116 45 45 3 6 0 3 - - 49 50 - 0 04 - 0 01 0 03 231-0117 55 55 3 6 0 3 - - 60 50 - 0 04 - 0 01 0 04 231-0118 65 65 3 6 0 3 - - 71 50 - 0 04 - 0 01 0 04 231-0119 75 75 3 5 0 3 - - 82 50 - 0 06 - 0 01 0 05 231-0120 110 110 3 6 0 3 - - 121 00 - 0 08 - 0 01 0 07 231-0121 132 132 3 5 0 3 - - 145 00 - 0 10 - 0 01 0 08 231-0122 160 160 3 4 0 3 - - 176 00 - 0 10 - 0 01 0 10 231-0123 200 200 3 3 0 3 - - 220 00 - 0 14 - 0 02 0 12 231-0124 250 250 3 3 0 3 - - 275 00 - 0 16 - 0 02 0 15 231-0125 320 320 3 3 0 3 - - 352 00 - 0 22 - 0 02 0 20 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 32 Машини що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій Раздел 32 Машины применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций 232-0200 Крани-маніпулято- Краны-манипулято 5 5 1 - - 19 60 - 0 26 - 0 12 0 10 ри вантажопідйом- ры грузоподъем- ність 16 т ность 16 т 232-0300 Лебідки самохідні Лебедки самоход- 5 - - - 11 60 - 0 16 - 0 02 0 02 вантажопідйомність ные грузоподъем- 12 5 т ность 12 5 т 232-0400 Машини для видачі пучка арматури в канали захисної оболонки ванта-жопідйомність 16 т Машины для выда-чи пучка арматуры в каналы защитной оболочки грузо- подъемность 16 т 5 - - - 7 85 - - - 0 03 0 03 232-0500 Маніпулятори дом- кратів вантажопід- йомність 5 т Манипуляторы дом кратов грузоподъ- емность 5 т 5 - - - - - - 0 03 0 02 0 02 232-0600 Механізми для мон тажу ковша ванта жопідйомність 10 т Механизмы для мо нтажа ковша гру-зоподъемность 10 т 5 - - - - - - - 0 01 0 01 232-0700 Насосні станції Насосные станции 4 - - - 5 80 - - 6 89 0 02 0 01 500 ат 500 ат 232-0800 Платформи широ-кої колії вантажопі дйомність 200 т Платформы широ- кой колеи грузо- подъемность 200 т 2 8 0 2 - - - - - - 0 02 0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 232-0900 Постаменти з кантувачами Постаменты с кан- тователями 5 8 1 5 - - 1 80 - 0 02 0 06 0 09 0 05 232-1000 Транспортні пристрої з кантувачами Транспортные уст- ройства с кантователями 5 7 1 - - - - - - 0 09 0 04 Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент 233-0100 Апарати дробостру меневі Аппараты дробеструйные 3 - - - 26 40 - 0 16 - 0 03 - Машини свердлильні: Машины сверлиль- ные: 233-0201 - електричні - электрические 3 - - - 0 14 - 0 02 - 0 01 - 233-0202 - пневматичні при роботі від пересув- них компресорів - пневматические при работе от пере движных компрес- соров 3 - - - - 36 00* 0 02 - 0 01 - 233-0500 Машини листозги- нальні спеціальні вальці Машины листоги- бочные специальные вальцы 3 5 - - - 5 60 - 0 04 - 0 03 0 01 233-0600 Машини для райберування отворів Машины для райберовки отверстий 3 5 - - - 0 40 - - - 0 01 - 233-0601 Свердлильний пристрій НССВ-6D HYDROSTRESS Сверлильное устройствоНССВ-6D HYDROSTRESS 5 - - - 2 23 - - 0 002 0 01 0 02 233-0602 Настінна пилка DZ-S Set В HYDROSTRESS Настенная пила DZ-S Set В HYDROSTRESS 5 - - - 5 15 - - - 0 01 0 02 233-0603 Канатна пилка SK SD HYDROSTRESS Канатная пила SK SD HYDROSTRESS 5 - - - 5 15 - - - 0 01 0 02 233-0604 Маслостанція СR-2 Маслостанция СR-2 5 - - - 9 33 - - 0 04 0 01 0 02 233-0605 Наріжчик швів GSA-20LS HYDROSTRESS Нарезчик швов GSA-20LS HYDROSTRESS 5 - - - 9 01 - - 0 034 0 01 0 02 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Розділ 33А Молотки клепальні відбійні і пневмотрамбівки Раздел 33А Молотки клепальные отбойные и пневмотрамбовки Молотки при роботі від стаціонарних компресорних станцій: Молотки при работе от стацио-нарных компрес-сорных станций: 233-0801 - карбувальні для гідроізоляційних робіт - чеканочные для гидроизоляционных работ 3 - - - - 27 70* - - - 0 01 233-0802 - відбійні пневматичні - отбойные пневматические 3 - - - - 69 30 * - - 0 01 0 01 233-0803 Молотки відбійні пневматичні при роботі від пересув- них компресорних станцій Молотки отбойные пневматические при работе от пере движных компрес-сорных станций 3 - - - - 69 30 * - - 0 01 0 02 233-1001 Верстати струга-льні по металу Станки строгаль-ные по металлу 3 - - - 1 10 - 0 02 - 0 01 0 01 233-1002 Верстати свердлильні Станки сверлильные 3 - - - 0 42 - - - 0 01 0 01 233-1200 Установки електро- Установки электро- 4 4 2 - - 8 62 90 00 * 0 04 - 0 01 0 03 металізаційні металлизационные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 233-1300 Вентилятори у ви- Вентиляторы во 3 7 2 - - 1 18 - 0 02 - 0 01 0 07 бухобезпечному виконанні взрывобезопасном исполнении 233-1400 Верстат каменеріз- ний універсальний Станок камнерезный универсальный з 1 1 - - 4 00 - - - 0 03 0 08 Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные Агрегати фарбу- вальні: Агрегаты окрасоч- ные: - високого тиску для фарбування по верхонь конструк- цій потужність кВт: - высокого давле-ния для окраски поверхностей конструкций мощность кВт: 234-0101 1 1 3 8 - - - 0 36 - - - 0 01 0 01 234-0102 2 2 3 8 - - - 0 73 - - - 0 01 0 01 234-0201 - з пневматичним розпилюванням для фарбування фаса-дів будинків продук тивність 500 м8/'год. - с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий производи- тельность 500 м8/ч 3 8 - - - 1 45 - - - 0 01 0 01 234-0301 Агрегати змішу- вально-штукатурні пересувні продук- тивність 2 м8/год. Агрегаты смесите-льно-штукатурные передвижные про-изводительность 2 м8/ч 3 3 1 - - 1 90 - 0 02 - 0 01 0 40 Розділ 50 Машини що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень Раздел 50 Машины применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений 250-0101 Трактори спеціаль-ні виноградникові гу сеничні потужність 47 4 кВт 64 4 к.с. Тракторы специаль ные винограднико-вые гусеничные мощность 47 4 кВт 64 4 л.с. 3 3 1 0 24 6 43 - - 0 39 0 06 0 29 0 04 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Трактори орні гусе- Тракторы пахотные ничні сільськогос-подарські загально го призначення по-тужність кВт к.с. : гусеничные сельс кохозяйственные общего назначения мощность кВт л.с. : 250-0201 55 74 8 55 74 8 3 3 1 0 24 6 43 - - 0 39 0 07 0 30 0 04 250-0202 76 103 76 103 4 5 1 0 29 7 75 - - 0 48 0 05 0 30 0 04 250-0206 90 7 123 90 7 123 4 4 1 0 44 11 60 - - 0 71 0 21 0 41 0 06 250-0301 Трактори просапні колісні універсальні потужність 31 6 кВт 43 к.с. Тракторы пропаш- ные колесные уни- версальные мощ- ность 31 6 кВт 43 л.с. 2 1 1 0 12 3 16 - - 0 19 0 02 0 12 0 03 250-0304 Трактори сільсько- господарські потужність 15 5 кВт 21 1 к.с. Тракторы сельско-хозяйственные мощность 15 5 кВт 21 1 л.с. 2 1 1 - 1 84 - - 0 13 0 02 0 11 0 03 Трактори універ- сальні сільськогос- подарські потуж- ність кВт к.с. : Тракторы универ- сальные сельско-хозяйственные мощность кВт л.с. : 250-0308 39 53 39 53 2 1 0 19 5 10 - - 0 32 0 04 0 17 0 04 250-0309 45 61 45 61 2 1 0 19 5 10 - - 0 32 0 05 0 20 0 04 250-0401 Дощувальний фронтальний з механізованим пересуванням «Днепр» Дождеватель фрон тальный с механи- зированным пере- мещением «Днепр» 4 4 0 33 - - - - - - 0 14 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 250-0402 Машина дощувальна колісний трубопро- від «Волжанка» Машина дождеваль- ная колесный тру- бопровод «Волжан- ка» 4 6 1 - - - - - - 0 05 0 02 250-0403 Машина дощувальна «Фрегат» Машина дождеваль- ная «Фрегат» 4 5 0 33 - - - - - - 0 12 0 02 Доповнення Дополнение Автомобілі бортові вантажопідйом-ність т до: Автомобили борто вые грузоподъем- ность т до: 200-0001 3 3 3 1 2 38 - - - 0 09 - 0 26 - 200-0002 5 5 3 1 3 07 - - - 0 12 - 0 33 - 200-0003 8 8 3 1 - 3 01 - - 0 15 - 0 56 - 200-0004 10 10 3 1 - 3 26 - - 0 16 - 0 61 - 200-0005 15 15 3 1 - 4 16 - 0 19 - 0 62 - 200-0009 Напівпричіпи за- гального призна-чення вантажопід-йомність 25 т Полуприцепы общего назначе-ния грузоподъем-ность 25 т 3 - - - - - 0 01 - 0 20 - Тягачі сідельні тягове зусилля т: Тягачи седельные тяговое усилие т: 200-0010 14 4 14 4 3 6 1 - 4 06 - - 0 18 - 0 26 - 200-0011 19 1 19 1 3 5 1 - 5 05 - - 0 23 - 0 48 - Напівпричіпи за- гального призна-чення вантажо-підйомність т: Полуприцепы общего назначения гру- зоподъемность т: 200-0012 11 4 11 4 4 4 - - - - - - - 0 06 - 200-0013 14 4 14 4 4 4 - - - - - - - 0 09 - 200-0014 20 5 20 5 4 4 - - - - - - - 0 12 - Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Причіпи-ваговози Прицепы-тяжелово- вантажопідйом-ність т: зы грузоподъем- ность т: 200-0015 40 40 4 4 - - - - - - - 0 14 - 200-0016 60 60 4 4 - - - - - - - 0 24 - Крани на гусенич- ному ходу ванта-жопідйомність т: Краны на гусенич- ном ходу грузо- подъемность т: 200-0017 160 160 4 5 2 - 16 32 - - 0 98 - 7 33 5 30 200-0018 250 250 5 1 2 - 25 50 - - 1 56 - 9 52 7 06 200-0019 Кран стріловий на спецшасі автомо-більного типу ван-тажопідйомність 300 т Кран стреловой на спецшасси автомо бильного типа гру- зоподъемность 300 т 4 2 3 - 40 80 - - 3 72 2 43 9 97 1 02 Таль електричний загального призна чення вантажопід- йомність т: Таль электричес-кая общего назна-чения грузоподъ-емность т: 200-0024 3 2 3 2 2 8 - - - 3 80 - 0 08 - 0 01 0 02 200-0025 10 10 3 - - - 7 00 - 0 10 - 0 01 0 03 200-0026 Установка пересув на маслоочищу вальна Установка пере- движная маслоо-чистительная 3 - - - 22 20 - 0 28 - 0 01 0 02 200-0027 Фільтр-прес Фильтр-пресс 3 - - - 2 43 - 0 04 - 0 01 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200-0028 Установка пересувна цеолітова Установка пере- движная цеолитовая 3 - - - 35 60 - 0 44 - 0 01 0 03 200-0029 Установка пересув на вакуумної оброб ки трансформатор-ного масла Установка передви жная вакуумной об работки трансфор маторного масла 3 - - - 69 30 - 0 84 - 0 02 0 06 200-0030 Установка дегаза- ційна для кабельно го масла Установка дегаза-ционная для кабе-льного масла 3 - - - 58 10 - 0 70 - 0 03 0 05 200-0031 Маслопідігрівач Маслоподогреватель 3 - - - 65 10 - 0 78 - 0 01 0 05 200-0032 Установка «Иней» Установка «Иней» 3 3 - - - 8 91 - 0 12 - 0 03 0 01 200-0033 Установка «Суховей» Установка «Суховей» 3 3 - - - 9 70 - 0 12 - 0 03 0 01 200-0037 Електрокалорифер Электрокалорифер 3 3 - - - 16 20 - 0 20 - 0 01 0 02 200-0038 Станція насосна для приводу гідродомкратів Станция насосная для привода гидро- домкратов 3 3 - - - 1 16 - 0 02 - 0 01 0 00 200-0039 Установка домкрат на гідравлічна ван тажопідйомність 360 т Установка домкрат ная гидравличес-кая грузоподъем-ность 360 т 3 3 - - - - - 0 07 0 01 0 01 200-0041 Вентилятор радіа-льний загального призначення пода ча 15000 м3/год. Вентилятор ради- альный общего на- значения подача 15000 м3/ч 3 0 - - - 6 68 - 0 08 - 0 01 0 02 200-0042 Насос вакуумний подачею 3 6 м3/хв. Насос вакуумный 3 0 - - - 4 90 - 0 06 - 0 01 0 02 подача 3 6 м3/мин. Верстати: Станки: 200-0043 - трубообрізний - трубообрезной 2 9 1 - - 4 85 - 0 06 - 0 02 0 14 200-0044 - трубонарізний - трубонарезной 3 6 1 - - 6 93 - 0 08 - 0 01 0 12 200-0045 - токарно-гвин- - токарно-винто- 4 1 1 - - 5 08 - 0 06 - 0 02 0 11 торізний резный Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Маслонасоси подача м3/год.: Маслонасосы подача м3/ч: 200-0046 1 4 1 4 3 4 - - - 0 86 - 0 02 - 0 01 - 200-0047 2 3 2 3 3 4 - - - 1 40 - 0 02 - 0 01 - 200-0048 3 6 3 6 3 6 - - - 1 90 - 0 02 - 0 01 0 01 200-0049 5 8 5 8 3 6 - - - 2 90 - 0 04 - 0 01 0 01 200-0050 18 18 3 6 - - - 3 20 - 0 04 - 0 01 0 01 200-0052 Апарат піскостру-меневий Аппарат пескост-руйный 3 6 - - - - 70 00 * - - 0 01 0 02 200-0053 Вакуум-насос РВН потужність 25 55 кВт Вакуум-насос РВН мощность 25 55 кВт 3 6 - - - 49 00 - 0 18 - 0 01 0 04 200-0059 Автонавантажувач вантажопідйомність Автопогрузчик гру зоподъемность 10т 2 6 1 7 28 - - - 0 26 - 0 23 0 66 10 т 200-0063 Прес гідравлічний з електроприводом Пресс гидравличес кий с электроприво дом 3 6 - - - 0 05 - 0 02 - 0 01 - 200-0069 Фрезерний верстат Фрезерный станок 3 6 - - - 0 83 - 0 02 - 0 02 0 07 200-0070 Прес кривошипний простої дії Пресс кривошип-ный простого действия 3 2 1 - - 0 20 - - - 0 01 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200-0071 Прес листозгиналь- Пресс листогибоч- 5 9 1 - - 8 58 - 0 10 - 0 02 - ний ный 200-0072 Шинотрубозгин з мо торним приводом Шинотрубогиб с мо- 3 1 1 - - 1 65 - 0 02 - 0 01 0 04 торным приводом 200-0074 Прилад для вимірювання твердості металу Прибор для измерения твердости металла 3 1 1 - - 0 33 - - - 0 01 0 10 200-0075 Машина випробу- вальна універсальна Машина испыта- тельная универсальная 4 2 1 - - 0 50 - 0 02 0 01 0 01 - Верстати: Станки: 200-0076 - для розмотування - для размотки ру- 3 1 1 - - 0 83 - 0 02 - 0 01 - рулонного металу лонного металла 200-0077 - трубозгинальний - трубогибочный 3 2 - - - 1 62 - 0 02 0 01 0 01 0 01 гідравлічний гидравлический 200-0100 - точильно-шліфу- - точильно-шлифо- 3 2 - - - 0 41 - 0 02 - 0 01 0 03 вальний вальный 200-0102 - вертикально-свердлильний - вертикально-сверлильный 3 2 - - - 0 83 - 0 02 - 0 01 0 07 270-0002 Цемент-пушка для усіх видів будів-ництва крім будів-ництва тунелів Цемент-пушка для всех видов строи- тельства кроме строительства тоннелей 3 8 1 - - 2 20 118 80* 0 02 - 0 01 0 02 270-0003 Комплекси вакуумні Комплексы вакуум- ные 5 3 0 06 - - 24 60 - 0 16 - 0 01 0 01 270-0004 Підіймачі вантажо- пасажирські ванта жопідйомність 0 8 т Подъемники грузо-пассажирские гру- зоподъемность 0 8т 4 4 1 - - 1 60 - 0 04 0 22 0 10 0 25 270-0005 Машини арматур-нонавивальні для резервуарів міст-кістю до 10000 м3 Машины арматур-нонавивочные для резервуаров ем-костью до 10000 м3 3 6 - - - 3 26 - 0 06 - 0 21 0 57 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0007 Розчинозмішувачі Растворосмесители 2 5 1 0 38 - - - 0 02 - 0 01 0 02 пересувні місткість передвижные ем- 80 л кость 80 л 270-0009 Колієукладальний Путеукладчик узкой 3 5 2 - 6 80 - - 0 30 - 0 12 0 56 вузької колії колеи 270-0012 Мотовози вузької Мотовозы узкой ко- 3 2 1 8 10 - - - 0 16 - 0 09 0 01 колії леи 270-0012-У Мотовози широкої Мотовозы широкой 2 8 2 9 20 - - - 0 48 - 0 10 0 12 колії потужність колеи мощность 66 кВт 90 к. с. 66 кВт 90 л. с. 270-0013 Платформи вузької Платформы узкой 4 1 - - - - - 0 02 - 0 03 0 09 колії колеи 270-0014 Підіймачі щоглові будівельні ванта-жопідйомність 0 5 т Подъемники мачто вые строительные грузоподъемность 0 5 т 2 2 1 - - 0 45 - - - 0 01 0 07 270-0015 Розчинонасоси продуктивність 3 м3/год. Растворонасосы производитель-ность 3 м3/ч 2 2 1 - - 1 10 - 0 02 - 0 02 0 06 270-0020 Кран переносний вантажопідйом-ність 1 т Кран переносной грузоподъемность 1 т 3 4 1 - - 0 42 - 0 02 - 0 01 0 01 270-0021 Землесосні плаву-чі установки проду ктивність 25 м3/год. Землесосные плаву чие установки про изводительность 25 м3/ч 3 8 2 - 8 04 - - 0 38 - 0 09 0 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0022 Кран козловий ван тажопідйомність 65 т висота підйому гака 24 м при робо ті на гідротехніч-ному будівництві Кран козловой гру- зоподъемность 65 т высота подъема крюка 24 м при ра-боте на гидротехни ческом строительстве 4 4 1 5 - - 12 80 - 0 10 - 0 31 0 44 270-0023 Шасі самохідні вантажопідйом-ність 0 9 т Шасси самоход-ные грузоподъем-ность 0 9 т 2 1 1 - 1 63 - - 0 06 - 0 10 - Молотки бурильні середні при роботі від компресорних станцій: Молотки буриль-ные средние при работе от компрес-сорных станций: 270-0024 - стаціонарних - стационарных 3 3 - - - - 139 0* - - 0 01 - 270-0025 - пересувних - передвижных 3 3 - - - - 139 0 * - - 0 01 - Крани консольно- шлюзові вантажо- підйомність т: Краны консольно- шлюзовые грузо- подъемность т: 270-0026 2x20 2x20 4 3 1 - - 2 10 - 0 06 - 0 39 2 81 270-0027 2x50 2x50 4 2 1 - - 7 10 - 0 16 - 0 43 5 83 270-0033 Автобітумовози вантажопідйом-ність 15 т Автобитумовозы грузоподъемность 15 т 3 5 1 - 16 20 - - 1 32 0 15 0 23 0 06 270-0035-1 Кран козловий ван тажопідйомність 50 т при роботі на монтажі технологі-чного устаткування Кран козловой гру- зоподъемность 50 т при работе на мо нтаже технологиче ского оборудования 5 6 1 5 - - 39 70 - 0 08 - 0 49 0 20 270-0036 Розчинонасос місткість 1 м3 Растворонасос емкость 1 м3 2 2 1 - - 0 79 - 0 02 - 0 03 0 04 270-0038 Транспортер для перевезення опор Транспортер для перевозки опор 3 3 1 0 40 - - - 0 04 - 0 03 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0039 Вагонетка колійна широкої колії Вагонетка путевая широкой колеи 4 1 - - - - - 0 02 - 0 01 0 01 270-0045 Візки розкочувальні на гусеничному ходу Тележки раскаточные на гусеничном ходу 4 3 - - - - - - - 0 02 0 16 270-0047 Котки дорожні причіпні гладкі маса 5 т Катки дорожные прицепные гладкие масса 5 т 5 4 - - - - - - - 0 01 0 01 270-0049 Кран козловий вантажопідйомність 50 т при роботі на гідротехнічному будівництві Кран козловой грузоподъемность 50 т при работе на гидротехническом строительстве 4 5 1 5 - - 39 70 - 0 08 - 0 37 0 23 270-0051 Автобетононасоси продуктивність 65 м3/год. Автобетононасосы производитель-ность 65 м3/ч 4 8 2 - 17 00 - - 1 12 0 69 0 30 0 21 270-0052 Крани спеціальні будівельні для зведення гіперболічної оболонки градирні Краны специаль-ные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни 3 6 7 - - 12 24 - 0 30 0 86 0 61 6 35 270-0055 Верстати ударно-канатного буріння малогабаритніКонвейєри стрічкові пересувні довжина м: Станки ударно-канатного бурения малогабаритные конвейеры ленточные передвижные длина м: 3 6 - 0 70 - - - 0 04 - 0 09 0 07 270-0056 5 5 4 4 0 25 - - 1 39 - 0 02 - 0 02 0 04 270-0057 10 10 4 4 0 25 - - 1 11 - 0 02 - 0 02 0 04 270-0058 15 15 4 4 0 5 - - 1 92 - 0 02 - 0 02 0 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Установки вібро- ущільнювальні пла- вучі для 2 зони: Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны: 270-0060 - в закритій аквато- рії - в закрытой аква тории 5 9 2 - - - - 0 34 - 0 04 0 26 270-0061 - на відкритому рейді - на открытом рейде 5 7 2 - - - - 0 34 - 0 05 0 63 270-0062 Віброущільнювачі для підводних по- стелей для 2 зони в закритій акваторії Виброуплотнители для подводных пос телей для 2 зоны в закрытой акватории 3 - - - - - - - 0 01 - 270-0063 Віброущільнювачі для підводних по- стелей для 2 зони на відкритому рейді Виброуплотнители для подводных по стелей для 2 зонына открытом рейде 3 - - - - - - - 0 01 - 270-0064 Підіймачі скіпові Подъемники скиповые 4 1 - - 6 72 - 0 26 0 15 0 02 0 01 270-0067 Агрегати для бето- нування стін само- -хідні Агрегаты для бето нирования стен са моходные 3 5 0 6 - - 7 70 - 0 18 - 0 09 0 11 270-0068 Крани плавучі само хідні річкові ванта жопідйомність 15 т Краны плавучие са моходные речные грузоподъемность 15 т 4 2 5 6 - 46 08 - - 2 75 0 81 0 37 0 08 270-0071 Насос грязьовий подача 15 м3/год. напір 50 м Насос грязевый подача 15 м3/ч напор50 м 3 6 - - - 16 80 - 0 20 - 0 02 0 14 Гідромоніторно-на- сосні установки дизельні стаціонарні: Гидромониторно- насосные установ ки дизельные стационарные: 270-0072 - продуктивність - 400 м /год. напір 40 м производительность 400 м3/ч на пор 40 м 3 1 - 12 70 - - 0 46 - 0 02 0 03 270-0073 - продуктивність - 700 м /год. напір 80 м производитель- ность 700 м3/ч на пор 80 м 3 2 - 37 90 - - 0 96 - 0 02 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Гідромоніторно-ежекторні і земле-сосні снаряди для розробки підводних траншей продук-тивність м3/год.: Гидромониторно-эжекторные и зем-лесосные снаряды для разработки подводных тран-шей производите-льность м8/ч: 270-0075 90 90 4 3 5 - 26 20 - - 1 70 - 0 97 2 21 270-0075-1 90 на баржі 90 на барже 4 2 5 - 26 20 - - 1 70 - 0 93 2 95 270-0076 Комплекти ротор-ного буріння з дизе льним двигуном глибина до 100 м Комплекты роторно го бурения с дизель ным двигателем глубина до 100 м 4 5 2 - 18 30 - - 1 14 - 0 17 0 05 270-0077 Комплекти ротор-ного буріння для буріння свердло-вин під буронабив-ні палі глибиною до 50 м Комплекты роторно го бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м 4 8 1 - - 7 03 - 0 12 - 0 19 0 20 Заводи бетонні інвентарні автомати зовані продуктивність м3/год.: Заводы бетонные инвентарные авто матизированные производительность м3/ч: 270-0081 30 30 3 3 8 6 55 25 20 21 00 378 00* 0 20 - 0 10 0 45 270-0082 60 60 3 4 9 6 55 25 20 45 90 378 00* 0 20 - 0 10 0 68 270-0083 120 120 3 4 13 13 10 25 20 240 20 378 00* 0 42 - 0 12 1 11 270-0084 240 240 3 2 14 19 60 25 20 275 60 378 00* 0 60 - 0 14 1 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0085 Насос відцентро-вий продуктив-ність 25 м3/год. напір 150мм Насос центробежный производительность 25 м3/ч напор 150 м 3 7 0 3 - - 9 10 - 0 02 - 0 01 0 04 270-0086 Установки для приготування бітумної емульсії продуктивність 3 т/год. Установки для приготовления битумной эмуль сии производите-льность 3 т/ч 4 4 2 - - 19 20 - 0 26 0 13 0 07 0 40 270-0087 Установки для приготування поверхнево-активних добавок Установки для приготовления поверхностно-активных добавок 2 8 2 - - 10 00 - 0 12 0 13 0 02 0 16 270-0093 Верстат пересув-ний для свердлен-ня отворів в залізо бетоні діаметром 20-160 мм Станок передвиж-ной для сверления отверстий в желе-зобетоне диамет-ром 20-160 мм 3 - - - 1 62 - 0 02 - 0 01 0 09 Автомобілі-самос-киди вантажопід-йомність т до: Автомобили-самосвалы грузоподъ-емность т до: 270-0094 7 7 3 1 - 3 52 - - 0 11 - 0 29 - 270-0095 10 10 3 1 - 3 77 - - 0 16 - 0 38 - 270-0096 15 15 3 1 - 4 96 - - 0 16 - 0 69 - 270-0097 30 30 3 1 - 12 56 - - 0 91 - 1 06 - 270-0098 42 42 4 1 - 17 23 - - 1 22 - 1 33 - 270-0099 75 75 4 1 - 29 49 - - 2 09 - 1 60 - Екскаватори одно-ковшові електричні з подовженим ро-бочим устаткуван-ням розкривні місткість ковша м3: Экскаваторы одно-ковшовые электри-ческие с удлинен-ным рабочим обору дованием вскрыш ные емкость ковша м3: 270-0100 6 3 - 6 6 3 - 6 5 5 3 - - 180 00 - 1 94 - 1 60 - 270-0101 15 15 5 5 4 - - 400 00 - 2 68 - 2 10 - Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0102 Екскаватори траншейні багатоковшо ві ланцюгові при роботі на водогос-подарському будів ництві місткість ковша 35 л Экскаваторы траншейные многоков-шовые цепные при работе на водохо-зяйственном стро-ительстве емкость ковша 35 л 5 6 2 - 5 90 - - 0 25 0 08 2 60 0 84 270-0103 Вагон-самоскид Думпкар вантажопідйомність 136т Вагон-самосвал Думпкар грузоподъемность 136 т 3 0 2 - - - - 0 05 - 0 29 0 19 270-0104 Струг колійний Струг путевой 5 2 - - - - - - 0 17 0 14 270-0109 Розчинозмішувачі пересувні місткість 150 л Растворосмесители передвижные емкость 150 л 3 1 - - 2 00 - 0 01 - 0 03 0 04 270-0110 Крани баштові приставні вантажопідйомність 10 т висота підйому гака 105 м Краны башенные приставные грузо-подъемность 10 т высота подъема крюка 105 м 5 5 1 - - 12 30 - 0 02 - 5 40 3 01 270-0111 Трактори гусеничні з лебідкою потужність 96 кВт 130 к.с. Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощность 96 кВт 130 л.с. 5 4 1 - 10 50 - - 0 65 - 1 26 0 17 270-0112 Крани баштові при роботі на будівни-цтві елеваторів висота підйому гака більше 40 м Краны башенные при работе на стро ительстве элевато ров высота подъе-ма крюка более 40м 5 5 1 - - 10 00 - 0 03 - 1 90 1 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0114 Вишки телескопічні на автомобілі ва нтажопідйомність 0 35 т Вышки телескопические на автомобиле грузоподъ-емность 0 35 т 4 1 4 50 - - - 0 03 0 02 0 50 0 49 270-0128 Підйомники щоглові висота підйому 50 м Подъемники мачтовые высота подъема 50 м 4 4 1 - - 0 55 - 0 02 - 0 04 0 18 270-0129 Установки для свердлення отворів в залізобетоні діа-метром до 160 мм Установки для свер ления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм 3 5 1 - - 1 62 - 0 01 - 0 02 0 16 270-0136 Вагонетки вузької колії Вагонетки узкой колеи 3 - - - - - 0 01 - 0 05 - 270-0142 Автонаванажувач з вилочними підхватами вантажопідйомність 2 т Автопогрузчики с вилочными подх-ватами грузоподъ-емность 2 т 3 1 4 70 - - - 0 26 0 09 0 20 0 45 270-0149 Щітки дорожні навісні на базі трактора Щетки дорожные навесные на базе трактора 4 5 1 4 80 - - 0 29 0 02 0 25 0 10 270-0154 Автоцистерна Автоцистерна 4 8 1 4 20 - - - 0 13 - 0 02 - 270-0155 Агрегат електрона- Агрегат электрона- 3 - - - 0 60 - 0 01 - 0 02 0 01 сосний продуктивність 3 6 м3/год. сосный произво-дительность 3 6м8/ч 270-0156 Агрегат електрона-сосний Агрегат электронасосный 3 - - - 7 00 - 0 02 - 0 03 0 03 270-0157 Прес-ножиці комбіновані Пресс-ножницы комбинированные 3 - - - 6 00 - 0 03 - 0 90 0 04 270-0171 Тягачі сідельні Тягачи седельные 4 5 1 - 5 05 - - 0 23 - 0 48 - 270-0174 Прес однокриво-шипний горизонта-льно-правильний для правки рейок Пресс однокриво-шипный горизонтальноправильный для правки рельсов 3 1 - - 0 30 - 0 01 - 0 03 0 03 270-0175 Кран для встановлення опор при роботі «з поля» Кран для установ-ки опор при работе «споля» 4 4 1 - 7 30 - - 0 50 0 02 0 50 0 90 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0178 Спецавтомашина ГАЗ-53 Спецавтомашина ГАЗ-53 3 1 3 65 - - - 0 16 - 0 56 - 270-0179 Кран на залізнично му ходу Кран на железнодо рожном ходу 5 3 2 - 11 00 - - 0 20 0 22 1 50 2 15 270-0180 Платформи широ-кої колії вантажо-підйомність 20 т Платформы широкой колеи грузоподъемность 20 т 2 8 0 10 0 02 270-0181 Агрегат опресовувальний Агрегат опрессовоч-ный 3 1 - 30 00 - - 0 55 - 1 20 0 49 Причіп автомобільний вантажопід-йомність т до: Прицеп автомоби-льный грузоподъ-емность т до: 270-0183 5 5 3 - - - - - 0 05 - 0 02 - 270-0184 7 5 7 5 3 - - - - - 0 05 - 0 03 - 270-0185 Вишка телескопічна висота підйому 25 м Вышка телескопи-ческая высота подъема 25 м 3 1 4 50 - - - 0 03 0 02 1 10 0 79 270-0186 Платформи широ-кої колії вантажо-підйомність 63 т Платформы широкой колеи грузоподъемность 63 т 3 - - - - - - - 0 40 0 04 270-0205 Машина універ-сальна для контур-ного обрізання крон дерев Машина универсальная для контурной обрезки крон деревьев 3 - - 8 10 - - 0 20 0 03 0 50 0 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0208 Грейферний навантажувач Грейферный погрузчик 4 1 - 4 40 - - 0 28 0 05 0 30 0 10 270-0212 Розчинний вузол Растворный узел 3 1 - - 5 10 - 0 10 - 0 03 0 04 270-0215 Верстат бурозаправний Станок бурозапра-вочный 3 5 - - - 2 00 - 0 20 - 0 30 0 28 270-0216 Верстат для зато-чування бурового знаряддя Станок для заточки бурового инструмента 3 - - - 0 47 - 0 01 - 0 06 0 07 270-0219 Агрегат грунтуваль ний на автомобільному ходу Агрегат грунтовочный на автомобиль ном ходу 3 - - - - - - - 0 02 0 02 270-0220 Кран укосина вантажопідйомність 5т Кран укосина грузоподъемность 5 т 5 1 - - 2 50 - 0 01 - 0 09 - 270-0223 Напівпричіпи-ваго-вози вантажопід-йомність 60 т Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемность 60 т 4 - - - - - 0 01 - 0 08 - 270-0225 Автомобіль-самос-кид вантажопід-йомність 110 т Автомобиль-самосвал грузоподъ-емность 110 т 4 1 - 75 77 - - 5 46 - 1 75 - 270-0229 Агрегат шнековий для приготування електротехнічного мастила Агрегат шнековый для приготовле-ния электротехни-ческой смазки 3 - - - 0 50 - 0 01 - 0 02 0 03 270-0230 Автомобіль-самос кид вантажопід-йомність 5т Автомобиль-самосвал грузоподъем ность 5 т 4 5 1 - 4 10 - - 0 14 - 0 10 - 270-0231 Піч нагрівальна Печь нагревательная 3 5 - - - 0 30 - - - 0 01 0 01 270-0233 Автонавантажувачі спеціальні із стрілою та пересувним гаком вантажопідйомність 3 т Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком грузоподъемность 3 т 2 4 1 4 69 - - - 0 21 0 19 0 12 0 16 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Бетонозмішувачі гравітаційні пересувні місткість л: Бетоносмесители гравитационные передвижные емкость л: 270-0234 65 65 2 9 1 - - 1 20 - 0 01 - 0 02 0 02 270-0235 330 330 2 9 1 - - 3 83 - 0 04 - 0 06 0 02 270-0237 Підіймач двостояковий Подъемник двухстоечный 2 8 1 - - 10 90 - 0 11 - 0 41 1 98 270-0238 Конвейєр стрічковий секційний довжина 40 м Конвейер ленточный секционный длина 40 м 3 0 5 - - 1 80 - - - 0 02 - 270-0239 Спецавтомобіль типа УАЗ Спецавтомобиль типа УАЗ 3 1 1 71 - - - 0 09 - 0 26 - 270-0240 Розігрівач асфальтобетонних покриттів Разогреватель асфальтобетонных покрытий 3 1 - 15 00 - - - - 0 02 - Шифр машин та механізмів Найменуван-ня машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Ма-зут Суміш гасу та мотор-ного пали-ва Дро-ва Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Ди-зельне па-ли-во Електро-енер-гія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг кг кг м3 люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 212-1001 Котли бітумні стаціонарні місткість 15000 л Котлы битум-ные стационар ные емкость 15000 л 3 7 1 - - 2 46 - 0 02 - 27 90 - - 0 01 0 05 270-0065 Пароутворювачі причіпні Парообразователи прицепные 4 1 1 - - - - 1 32 - 40 00 - - 0 10 0 01 270-0079 Заводи бетон-ні інвентарні продуктивність 7 5 м3/год. на будівництві мостів і труб Заводы бетон-ные инвентар-ные произво-дительность 7 5 м3/ч на строительстве мостов и труб 3 7 8 6 80 12 65 15 90 - 2 10 - 40 00 - - 0 87 0 41 270-0080 Заводи асфаль тобетонні з дистанційним управлінням продуктивність 50 т/год. Заводы асфа-льтобетонные с дистанцион-ным управле-нием произво-дительность 50 т/ч 3 7 14 - 21 00 431 00 - 24 34 17 00 442 0 17 00 - 1 35 8 85 Частина II Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год. Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Домкрати гідравліч ні вантажопідйомність т: Домкраты гидравлические грузоподъемность т: 203-0201 6 3 6 3 - - - - - - 0 01 0 01 0 01 - 203-0202 до 25 до 25 - - - - - - 0 01 0 03 0 01 - 203-0203 63 63 - - - - - - 0 01 0 06 0 01 - 203-0204 до 100 до 100 - - - - - - 0 01 0 01 0 01 0 01 203-0205 200 200 - - - - - - 0 01 0 02 0 01 0 01 Лебідки ручні та важільні тягове зусилля кН т : Лебедки ручные и рычажные тяговое усилие кН т : 203-0301 до 9 81 1 до 9 81 1 - - - - - - 0 01 - 0 01 0 01 203-0302 12 26 1 25 12 26 1 25 - - - - - - 0 01 - 0 01 0 01 203-0303 14 72 1 5 14 72 1 5 - - - - - - 0 01 - 0 01 0 01 203-0304 29 43 3 29 43 3 - - - - - - 0 02 - 0 01 0 01 203-0305 31 39 3 2 31 39 3 2 - - - - - - 0 04 - 0 01 0 01 203-0306 49 05 5 49 05 5 - - - - - - 0 04 - 0 01 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лебідки електрич-ні тягове зусилля кН т : Лебедки электри-ческие тяговое усилие кН т : 203-0401 до 5 79 0 59 до 5 79 0 59 - - - - 0 25 - 0 01 - 0 01 0 01 203-0402 до 12 26 1 25 до 12 26 1 25 - - - 0 65 - - - 0 01 0 01 203-0403 19 62 2 19 62 2 - - - - 0 69 - - - 0 01 0 01 203-0404 до 31 39 3 2 до 31 39 3 2 - - - - 0 85 - 0 01 - 0 02 0 01 203-0405 до 49 05 5 до 49 05 5 - - - - 1 12 - 0 01 - 0 02 0 01 204-1100 Термопенали з масою завантажу-вальних електро-дів не більше 5 кг Термопеналы с массой загружае-мых электродов не более 5 кг - - - - 0 03 - - - - - 204-3000 Феритометри Ферритометры - - - - - - - - 0 01 - 208-0700 Планувальники дов-гобазові без трактора Планировщики длиннобазовые без трактора 0 03 208-1700 Підбирачі дрібних деревних залишків Подборщики мелких древесных остатков - - - - - - - - 0 06 0 01 208-1800 Валкователі деревних залишків без трактора Валкователи дре-весных остатков без трактора 0 06 0 02 Борони: Бороны: 209-0101 - корчувальні без трактора - корчевальные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 209-0102 - дискові меліоративні без трактора - дисковые мелиоративные без трактора - - - - - - - - 0 05 0 01 209-0200 Граблі чагарникові без трактора Грабли кустарниковые без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 Канавокопачі: Канавокопатели: 209-0301 - плужні навісні без трактора - плужные навес-ные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 209-0302 - плужні причіпні без трактора - плужные прицепные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 209-0400 Викорчовувані роторні без трактора Корчеватели роторные без трактора - - - - - - - - 0 12 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Машини: Машины: 209-0900 - каменезбиральні - камнеуборочные - - - - - - - - 0 10 0 01 209-1000 - лісосадильні без трактора - лесопосадочные без трактора - - - - - - - - 0 10 0 01 209-1100 Обприскувачі вентиляторні Опрыскиватели вен-тиляторные - - - - - - - - 0 07 0 01 209-1200 Обпилювач широкозахватний універсальний Опыливатель широкозахватный универсальный - - - - - - - - 0 01 0 01 Плуги: Плуги: 209-1301 - викопувальні без трактора - выкопочные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 209-1302 - чагарниково-болотні без трактора - кустарниково-болотные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 209-1400 Розпушувачі причі-пні без трактора Рыхлители прице-пные без трактора - - - - - - - - 0 01 0 02 209-1500 Ямокопачі Ямокопатели - - - - - - - - 0 01 0 01 Бадді місткість м3: Бадьи емкость м3: 211-0101 2 2 - - - - - - - - 0 01 - 211-0102 4 4 - - - - - - - - 0 01 - 211-0103 8 8 - - - - - - - - 0 01 0 01 212-0500 Гудронатори ручні Гудронаторы ручные - - - - - - - - 0 01 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 212-1311 Візки арматурні Тележки арматурные - - - - - - - - - 0 01 215-1000 Машини для загви нчування анкерів без крана-трубоук ладальника Машины для завин чивания анкеров без крана-трубоукладчика - - - - - - - 0 05 0 09 - Центратори внут-рішні гідравлічні для труб діаметром мм: Центраторы внутренние гидравли-ческие для труб диаметром мм: 215-1901 до 500 до 500 - - - - - - - - 0 04 0 01 215-1902 700-800 700-800 - - - - - - - - 0 04 0 01 215-1903 900-1000 900-1000 - - - - - - - - 0 04 0 01 215-1904 1200 1200 - - - - - - - - 0 04 0 01 215-1905 1400 1400 - - - - - - - - 0 04 0 02 217-0700 Волокуша для тран спортування бара-банів з кабелем у заболочених місцевостях Волокуша для тран спортировки бара-банов с кабелем в заболоченных местностях - - - - - - - - 0 07 0 06 217-0800 Лижі для переве-зення автокранів в заболочених міс-цевостях за допо-могою трактора Лыжи для пере-возки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора - - - - - - - - 0 01 0 01 227-4000 Машини для контролю електричного кола змінного струму Машины для контроля электричес-кой цепи переменного тока - - - - - - - - 0 01 - 227-4001 Машини для підривання шпурів Машины для взрывания шпуров - - - - - - - - 0 01 - 227-4002 Прилад для орієн-тування штучних від-хилювачів в бурових свердло-винах діаметром до 59 мм Прибор для ориентирования искусственных отклоните-лей в буровых скважинах диамет-ром до 59 мм - - - - - - - - 0 01 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227-4003 Витратомір електромагнітний діаметр умовного проходу 150 мм Расходомер электромагнитный диаметр условного прохода 150 мм - - - - - - - - 0 01 0 01 227-4004 Пристрій що герметизує Герметизирующее устройство - - - - - - - - 0 02 0 01 227-4005 Бункер-накопичу-вач глинистого розчину Бункер-накопитель глинистого раствора - - - - - - - - 0 03 0 01 227-4006 Повітрозбірник Р-5 місткість 5 м3 Воздухосборник Р-5 вместимость 5м3 - - - - - - - - 0 01 0 01 227-4007 Причіп на коліс-ному ходу ванта-жопідйомність 6 т Прицеп на колес-ном ходу грузо-подъемность 6 т - - - - - - - - 0 13 - 227-4008 Ємкість металева для рідкого скла місткість 11 5 м3 Емкость металли-ческая для жидкого стекла вмести-мость 11 5 м3 - - - - - - - - 0 01 0 01 232-0100 Домкрати гідравліч ні вантажопідйомність 1200 т Домкраты гидравли ческие грузоподъ емность 1200 т - - - - - - - 0 44 0 02 0 06 Машини шліфувальні: Машины шлифовальные: 233-0301 - електричні - электрические - - - 0 50 - 0 02 - 0 01 - 233-0302 - кутові - угловые - - 0 90 - 0 02 - 0 01 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 233-0303 - пневматичні при роботі від пересувних компресорів - пневматические при работе от пере движных компрессоров - - - - - 74 00 * 0 02 - 0 01 - 233-0400 Машини електрозачисні Машины электрозачистные - - - - 3 60 - 0 02 - 0 01 0 02 233-0606 Бетонолом SP-280 HYDROSTRESS Бетонолом SP-280 HYDROSTRESS - - - - - - - - 0 01 - 233-0700 Молотки клепальні Молотки клепальные - - - - 0 15 - 0 02 - 0 01 - 233-0900 Ножиці листові кривошипні гільйотинні Ножницы листовые кривошипные гильотиновые - - - - 6 00 - 0 04 - 0 07 0 01 233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора Трамбовки пневматические при рабо те от компрессора - - - - - 16 00* - - 0 01 0 01 200-0034 Випрямляч керований напівпровідниковий для підігрівання трансформа торів Выпрямитель управляемый полу проводниковый для подогрева трансформаторов - - - - - - - - 0 01 - 200-0040 Котел електричний бітумний місткість 1 м3 Котел электрический битумный емкость 1 м3 - - - - 17 20 - 0 22 - 0 01 0 04 200-0061 Гайковерт пневматичний Гайковерт пневматический - - - - - 63 00 * 0 02 - - - 200-0064 Перфоратор електромагнітний Перфоратор электромагнитный - - - - 0 17 - 0 02 - 0 01 - 200-0068 Пістолет монтажний Пистолет монтажный - - - - - - - - 0 01 - 200-0073 Пилка маятникова для різання металопрокату Пила маятниковая для резки металлопроката - - - - 0 47 - 0 02 - 0 01 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0001 Домкрат гідравлічний вантажопід-йомність до 300 т Домкрат гидравлический грузоподъемность до 300 т - - - - 0 60 - 0 12 0 07 0 01 0 01 270-0050 Вібратори для усіх видів будівництва крім гідротехнічно-го Вибраторы для всех видов строи-тельства кроме гидротехнического - - - - 0 20 - 0 02 - 0 01 0 01 270-0090 Пилка дискова електрична Пила дисковая электрическая - - - - 0 30 - - - - 0 01 270-0105 Рама планувальна Рама планировочная - - - - - - 0 02 - 0 11 0 11 270-0106 Апарат для газово-го зварювання і різання Аппарат для газовой сварки и резки - - - - - - - - 0 10 0 16 270-0107 Бензопилка Бензопила - - 0 70 - - - 0 01 - 0 05 0 07 270-0113 Шприц пневматичний для забивання швів Шприц пневматический для заделки швов - - - - - 4 00 * - - 0 01 - 270-0115 Дрилі електричні Дрели электрические - - - - 0 42 - - - 0 01 - 270-0116 Вібратори поверхневі Вибраторы поверхностные - - - - 0 57 - 0 01 - 0 20 0 04 270-0117 Вібратори глибинні Вибраторы глубинные - - - - 0 21 - 0 01 - 0 20 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0118 Грохоти інерційні середнього типу Грохоты инерционные среднего типа - - - - 1 56 - 0 01 - 0 10 0 06 270-0119 Шуруповерти Шуруповерты - - - - 0 32 - - - 0 01 - 270-0120 Рубанки електричні Рубанки электрические - - - - 0 57 - - - 0 01 - 270-0121 Машини мозаїчно-шліфувальні Машины мозаично-шлифовальные - - - - 0 41 - 0 01 - 0 01 0 03 270-0122 Машини паркетно-стругальні Машины паркетно-строгальные - - - - 0 43 - 0 01 - 0 01 0 03 270-0124 Установки для зварювання поліети-ленової плівки Установки для сварки полиэтиле-новой пленки - - - - 0 55 - - - 0 03 0 04 270-0125 Люльки одномісні самопідйомні ван-тажопідйомність 120 кг Люльки одномест-ные самоподъем-ные грузоподъем-ность 120 кг - - - - 0 41 - - - 0 01 0 03 270-0126 Фарборозпилювачі ручні Краскораспылители ручные - - - - - - - - 0 03 0 01 270-0127 Пристрій шпалеро-різальний Устройство обоерезательное - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0130 Трамбівки ручні Трамбовки ручные - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0131 Перфоратор пневматичний Перфоратор пневматический - - - - - 70 00 * - - 0 01 0 05 270-0132 Установка для виго товлення бандажів діафрагм пряжок Установка для изго товления банда-жей диафрагм пряжек - - - - 0 42 - 0 01 - 0 03 0 01 270-0133 Установка відпалу дроту з улаштуван ням перемотки Установка отжига проволоки с устрой ством перемотки - - - - 0 32 - 0 01 - 0 02 0 01 270-0134 Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції Установка для заго товки защитных покрытий тепловой изоляции - - - - 0 37 - 0 01 - 0 01 0 01 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0135 Перфоратори електричні Перфораторы электрические - - - - 0 42 - - - 0 01 0 01 270-0137 Рейкосвердло Рельсосверлилка - - - - 0 40 - - - 0 01 0 05 270-0138 Рейкорізка Рельсорезка - - - - 0 40 - 0 01 - 0 01 0 07 270-0139 Забивальник костилів Костылезабивщик - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0140 Електрокалорифер продуктивність 1000 м3/год. Электрокалориферпроизводительность 1000м3/ч - - - - 15 00 - - - 0 01 0 05 270-0141 Ключ електричний Ключ электрический - - - - 0 20 - - - 0 01 0 01 270-0143 Шпалопідбійка Шпалоподбойка - - - - - - - - 0 02 0 03 270-0144 Трамбівки електричні Трамбовки электрические - - - - 1 00 - - - 0 02 0 01 270-0145 Гідравлічний рихтувальний Гидравлический рихтовщик - - - - - - - 0 05 0 04 0 05 270-0146 Прилади пневмати чні для регулюван-ня стиків та зазорів залізничних колій Приборы пневмати ческие для регулировки стыков и за зоров железнодорожных путей - - - - - 16 00 * - - 0 01 0 05 270-0147 Бачки фарбонагнетальні Бачки красконагне-тательные - - - - - - - - 0 05 0 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0148 Шприц електричний для забивання стиків Шприц электрический для заделки стыков - - - - 0 35 - - - 0 01 0 03 270-0150 Киркувальник Кирковщик - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0151 Візок ручний 3-х колісний Тележка ручная 3-х колесная - - - - - - - - 0 01 0 04 270-0152 Цистерна тракторна Цистерна тракторная - - - - - - - - 0 02 - 270-0153 Затиральна машина на базі трактора Затирочная машина на базе трактора - - - - - - - - 0 20 - 270-0158 Насос гідравлічний ручний Насос гидравличес кий ручной - - - - - - - 0 05 0 02 0 01 270-0159 Шлюпка Шлюпка - - - - - - - - 0 05 - 270-0160 Емкість 5 м3 Емкость 5 м3 - - - - - - - - 0 02 0 02 270-0161 Емкість 10 м3 Емкость 10 м3 - - - - - - - - 0 08 0 03 270-0162 Бункер Бункер - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0163 Прес ручний Пресс ручной - - - - - - - - 0 01 - 270-0164 Устанопка для при готування клею Установка для при готовления клея - - - - 0 10 - - - 0 02 0 01 270-0165 Подрібнювач мінеральних добрив Измельчитель мине ральных удобрений - - - - 0 60 - 0 01 - 0 05 - 270-0166 Змішувач-завантанжувач Смеситель-загрузчик - - - - 3 00 - 0 03 - 0 10 0 40 270-0167 Аерозольний генератор Аэрозольный генератор - - - - - 5 00 * - - 0 02 0 04 270-0168 Ручний станок для гнуття Ручной станок для гнутья - - - - - - - - 0 02 - 270-0169 Дощувальний шлейф Дождевальный шлейф - - - - - - - - 0 30 0 07 270-0170 Зчіпка з борон зуб-кових Сцепка из борон зубковых - - - - - - - - 0 02 0 03 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0172 Культиватор-живильник Культиватор-питатель - - - - - - - - 0 03 0 04 270-0173 Слані Слани - - - - - - - - 0 02 0 02 270-0176 Плуг п'ятикорпусний навісний Плуг пятикорпусной навесной - - - - - - - - 0 02 0 01 270-0177 Тринога Тренога - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0182 Апарат мастильний тросовий Аппарат смазочный троссовый - - - - 3 10 - 0 50 - 0 30 0 56 270-0187 Машина для приго тування ґрунтовки місткість 400 л Машина для приго товления грунтовки вместимость 400 л - - - - 8 00 - 0 03 - 1 00 0 30 270-0188 Сівалка тукова без трактора Сеялка туковая без трактора - - - - - - - - 0 02 0 01 270-0189 Тракторний розкидач причіпний Тракторный разбра сыватель прицепной - - - - - - 0 01 - 0 02 0 02 270-0190 Плуг трикорпусний навісний Плуг трехкорпусной навесной - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0191 Сівалка причіпна Сеялка прицепная - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0192 Косарка тракторна Косилка тракторная - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0193 Гребки тракторні Грабли тракторные - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0194 Газонокосарка моторна Газонокосилка моторная - - 2 00 - - - 0 03 - 0 08 0 06 270-0195 Культиватор навісний Культиватор навесной - - - - - - - - 0 05 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270-0196 Лущильник Лущильщик - - - - - - - - 0 05 0 03 270-0197 Зчіпка з борон дискових Сцепка из борон дисковых - - - - - - - - 0 05 0 03 270-0198 Борони фрезерні причіпні Бороны фрезер-ные прицепные - - - - - - - - 0 05 0 03 270-0199 Каток причіпний кільчастий Каток прицепной кольчатый - - - - - - - - 0 10 0 03 270-0200 Плану вальник-розрівнювач Планировщик-разравниватель - - - - - - - - ОДО 0 04 270-0201 Скоба корчуваль-на навісна Скоба корчеваль-ная навесная - - - - - - - - 0 10 0 04 270-0202 Маркер навісний Маркер навесной - - - - - - - - 0 05 0 04 270-0203 Агрегат садильний причіпний Агрегат посадоч-ный прицепной - - - - - - - - 0 30 0 03 270-0204 Навісне сільськогос подарське обладнання Навесное сельско-хо зяйственное оборудование - - - - - - - - 0 30 0 03 270-0206 Підрізувач навісний Подрезчик навесной - - - - - - - - ОДО 0 01 270-0207 Плуг-розпушувач причіпний з пристроями Плуг-рыхлитель прицепной с приспособлениями - - - - - - - - 0 03 0 01 270-0209 Валкувач-розкидач Валкователь-разбрасыватель - - - - - - - - 0 20 0 09 270-0210 Дощувальний дво-консольний агрегат Дождевальный двух-консольный агрегат - - - - - - - - 0 20 0 08 270-0211 Дощувальник дале-кострумінний навісний Дождеватель дальнеструйный навесной - - - - - - - - 0 40 0 09 270-0213 Агрегат для приготування робочих рідин Агрегат для приготовления рабочих жидкостей - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0214 Універсальний підгодувальник-обприскувач Универсальный подкормщик-опрыскиватель - - - - - - 0 10 - 0 05 0 02 Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Витрати труда робіт-ників зайнятих на: Бен- зин Дизе-льне паливо Елек-троен-ергія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обс-лугову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Прилади для регулювання стиків та зазорів залізнич-них колій: Приборы для регулировки стыков и зазоров железнодо рожных путей: 270-0217 - гвинтові - винтовые - - - - - - - - 0 01 - 270-0218 - гідравлічні - гидравлические - - - - - - - 0 05 0 03 - 270-0221 Гайковерт електричний Гайковерт электрический - - - - 0 20 - 0 01 - 0 01 - 270-0222 Домкрат колійний Домкрат путевой - - - - - - 0 01 0 03 0 05 0 04 270-0224 Пальник газопламеневий Горелка газопламенная - - - - - - - - 0 05 0 03 270-0226 Котли вулканізаційні Котлы вулканизационные - - - - 12 00 - - - 0 04 0 11 270-0227 Тиглі Тигли - - - - 1 00 - - - 0 01 0 01 270-0228 Віброхобот Виброхобот - - - - 0 30 - - - 0 02 0 02 270-0232 Пістолет-розпилювач Пистолет-распылитель - - - - 2 80 - - - 0 01 0 01 270-0236 Пилосос промисловий Пылесос промышленный - - - - 1 50 - - - 0 04 0 01 270-0241 Машина паркетно-шліфувальна Машина паркетно-шлифовальная - - - - 1 00 - - - 0 04 0 02 270-0242 Установка інфрачервоного відновлення Установка инфракрасного восстановления - - - - 8 40 - - - 0 05 0 02 270-0244 Котки ручні 30-40 кг Катки ручные 30-40 кг - - - - - - - - 0 01 0 01 270-0245 Паяльник електричний Паяльник электрический - - - - 1 5 - - - 0 01 - 270-0246 Паяльна лампа Паяльная лампа - - 1 6 - - - - - 0 01 - Шифр машин та механізмів Найменуван-ня машин та механізмів Наименование машин и механизмов Серед- ній розряд ланки робіт-ників Ви трати труда маши- ністів Енергоносії Мас-тильні мате- ріали Гідравлічна рідина Ма-зут Суміш гасу та мотор-ного пали-ва Дро-ва Витрати тру- да робітників зайнятих на: Бен- зин Ди-зельне па-ли-во Електро-енер-гія Стис-нене повіт-ря ремонті та техніч- ному обслу- гову- ванні перебазуванні розряд люд - год. кг кг кВт/ год. м3 кг кг кг кг м3 люд.- год. люд.- год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Котли бітумні пересувні місткість л: Котлы битум-ные передвиж-ные емкость л: 270-0029 800 800 - - - - - - - - - - 0 05 0 01 0 01 270-0030 1000 1000 - - - - - - - - - - 0 05 0 02 0 01 270-0108 400 400 - - - - - - - - - - 0 05 0 01 0 01 АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів А Автобетонозмішувачі 82 216-0100 Автобетононасоси 140 270-0051 Автобітумовози 139 270-0033 Автогідропідіймачі 29 203-1001 - 203-1005 Автогрейдери 63 212-0201 212-0202 Автогудронатори 63 212-0101 212-0102 Автомати зварювальні 33 204-0300 Автомобілі бортові 133 200-0001 - 200-0005 Автомотриси монтажні 67 213-0100 Автонавантажувачі 28 136 203-0101 200-0059 Автоцементовози 15 201-0101 Агрегати бурові для колонкового буріння свердловин 117 227-0109 Агрегати дизель-електричні 120 227-1500 Агрегати для бетонування стін 141 270-0067 Агрегати для віброзаглиблення пальових фундаментів опор контактної мережі 67 213-0200 Агрегати для зварювання поліетиленових труб 52 208-1600 Агрегати для обробки і ремонту свердловин 61 210-1600 Агрегати для розробки траншей мето-дом «стіна в грунті» 44 206-1005 Агрегати для травосіяння на укосахдоріг 67 213-0300 Агрегати електронасосні 36 59 60 119 204-2700 210-1201 210-1207 -210-1209 210-1215 210-1220 -210-1223 227-0700 227-0701 Агрегати зварювальні для підводного 96 224-0100 зварювання і різання металів Агрегати зварювальні для ручного зва-рювання 76 215-0201 215-0202 215-0301 215-0302 Агрегати зварювальні пересувні 32 204-0201 204-0202 Агрегати компресорні гвинтові одно-ступінчасті 123 228-0401 - 228-0403 Агрегати копрові 71 214-0101 - 214-0103 214-0110 Агрегати наповнювально-опресовувальні 75 215-0101 - 215-0103 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні 131 234-0101 234-0102 234-0201 234-0301 Агрегати цементувальні 119 227-0702 Апарати для повітряного плазмового різання металу 33 204-0700 Апарати дробоструменеві 129 233-0100 Апарати піскоструменеві 136 200-0052 Апарати рентгенівські для просвічування металу 35 204-1601 204-1602 Апарати рентгенодефектоскопічні 35 204-1701 204-1702 Апарати свердловинні пневматичні 61 210-1500 Б Бадді 152 211-0101 - 211-0103 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Бази бітумоплавильні 76 215-0400 Бази трубозварювальні 76 77 215-0501 - 215-0503 215-0601 Баражна машина 75 214-1100 Баржі 90 91 94 95 221-0101 - 221-0103 221-0110 221-0120 - 221-0122 221-0130 223-0101 - 223-01О5 Бетонозмішувачі 62 211-0810 - 211-0814 211-0816 Бетононасоси 61 211-0201 211-0210 Бетоноукладальники із ковзними формами 66 212-1304 Бетоншприцмашини 103 225-2700 Бітумозаправники 79 215-2001 215-2002 215-2100 Блок компресорно-силовий 53 210-0101 Блокоукладальники 99 225-0501 225-0502 225-0600 225-0700 Борони дискові без трактора 151 209-0102 Борони корчувальні без трактора 151 209-0101 Буксири 91 95 221-0201 - 221-0204 221-0210 -221-0213 223-0201 - 223-0203 Бульдозери 45 46 207-0101 - 207-О106 207-0116 -207-0122 207-0132 - 207-0137 207-0147 - 207-0154 Бульдозери на спорудженні ЛЕП і ліній зв'язку 83 85 216-0901 217-1000 Бульдозери-розпушувачі 47 207-0201 - 207-0203 207-0213 207-0223 - 207-0225 Бункер-накопичувач глинистого розчину 154 227-4005 В Вагонетки 101 116 140 225-1601 225-1602 225-1701 -225-1704 226-3401 - 226-3403 270-0039 Вагони прохідницькі 101 225-1501 225-1502 Вагони широкої колії 70 213-2501 Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань 36 204-2600 Валкователі деревних залишків без трактора 151 208-1800 Вантажники грейферні 112 226-1601 - 226-1603 Вентилятори відцентрові для провітрювання тунелів 105 225-3800 Вентилятори радіальні 135 200-0041 Вентилятори у вибухобезпечному виконанні 131 233-1300 Верстати бурові для буріння свердловин у підземних умовах 105 106 226-0201 226-0210 226-0211 226-0220 226-0221 226-0230 Верстати бурові обертального буріння 57 58 210-0801 210-0810 Верстати для розмотки рулонного металу 137 200-0076 Верстати для свердлення отворів в залізобетоні 143 270-0093 Верстати каменерізні 131 233-1400 Верстати свердлильні 130 137 233-1002 200-0102 Верстати стругальні шліфувальні 130 137 233-1001 200-0100 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Верстати токарно-гвинторізні фрезерні 135 136 200-0045 200-0069 Верстати трубозгинальні 78 137 215-1301 - 215-1303 200-0077 Верстати трубообрізні трубонарізні 135 200-0043 200-0044 Верстати ударно-обертального та ударно-канатного буріння 58 140 210-0820 210-0830 270-0055 Викорчовувачі 52 151 209-0501 - 209-0504 209-0400 Випрямлячі для підігрівання трансформаторів 155 200-0034 Випрямлячі одно- та багатопостові зварювальні 33 204-0801 204-0802 Витратомір електромагнітний 154 227-4003 Вібратори 156 270-0050 Вібро заглиблювані 72 214-0401 214-0406 214-0411 Віброущільнювачі 141 270-0062 270-0063 Віброформи 49 208-0101 208-0102 Візки 100 101 140 225-0901 225-0902 225-1000 225-1100 225-1200 225-1300 270-0045 Візки арматурні 153 212-1311 Візки слипові косякові 94 222-0201 Візки стапельні 94 222-0202 222-0203 Візки тракторні 17 201-0601 201-0701 Волокуша для транспортування барабанів з кабелем 153 217-0700 Вузли вакуумні випробувальні 36 204-2400 Вузли глинорозчинові 59 210-1100 Вузли тампонажні 118 227-0501 - 227-0503 Г Гайковерт пневматичний 155 200-0061 Гамма-дефектоскопи 35 204-1900 Гідропідйомники спеціальні на гусеничному ходу 102 225-2200 Глиномішалки 61 211-0501 Градирні 123 228-0501 - 228-0502 Грейдер-елеватори 63 212-0400 Грейдери причіпні 63 212-0301 212-0302 Грейфер широкозахватний на базі екскаватора 75 214-1000 Грохот інерційний 120 227-1400 Гудронатори ручні 152 212-0500 Д Дезінтегратор ДС-1 120 227-1200 Дефектоскопи 35 204-1801 - 204-1803 Дизель-молоти 72 73 214-0501 - 214-0506 Дозувальники тракторні 67 213-0400 Домкрати гідравлічні 150 154 156 203-0201 - 203-0205 232-0100 270-0001 Дрезини широкої колії 68 213-0501 - 213-0503 Дреноукладальники безтраншейні 50 208-0902 Е Екскаватори двороторні 43 206-0700 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Екскаватори для копання траншей 85 217-1201 Екскаватори для підземних робіт 105 225-3700 Екскаватори-дреноукладальники 50 208-0801 - 208-0803 Екскаватори електричні кар'єрні 43 206-0501 - 206-0504 Екскаватори електричні крокуючі 43 206-0601 - 206-0605 Екскаватори ланцюгові безковшові 51 208-1101 Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу при роботі: - на гідроенергетичному будівництві 39 206-0201 - 206-0206 - на спорудженні магістральних трубопроводів 40 206-0216 - 206-0220 - на водогосподарському будівництві 40 206-0230 - 206-0235 - на інших видах будівництва 40 41 206-0246 - 206-0251 Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу при роботі: - на гідроенергетичному будівництві 41 206-0301 - 206-0304 - на спорудженні магістральних трубопроводів 41 206-0315 206-0316 - на водогосподарському будівництві 41 206-0325 - 206-0329 - на інших видах будівництва 42 206-0337 - 206-0340 Екскаватори одноковшові драглайн електричні крокуючі 126 230-0501 - 230-0508 Екскаватори одноковшові електричні на гусеничному ходу при роботі: - на гірничорозкривних роботах 125 230-0301 - 230-0309 - на інших видах будівництва 42 206-0410 206-0411 - на гідроенергетичному будівництві 42 206-0401 206-0402 - на будівництві ЛЕП 83 216-0801 Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу 43 206-0800 Екскаватори роторні 43 206-0901 - 206-0904 Екскаватори роторні вузькотраншейні 50 208-1001 Екскаватори траншейні багатоковшові ланцюгові 39 206-0101 - 206-0103 206-0105 206-0115 - 206-0117 206-0119 Екскаватори шнекороторні на тракторі 44 206-1001 - 206-1004 Електровози акумуляторні рудникові 105 225-3600 Електрокалорифер 135 200-0037 Електростанції пересувні 32 81 204-0101 - 204-0108 215-2701 -215-2704 Електрошафи 35 204-1500 Є Ємкість металева для рідкого скла 154 227-4008 Ж Живильники пластинчасті 104 225-3300 3 Заводи бетонні асфальтобетонні 142 149 270-0081 - 270-0084 270-0079 270-0080 Заливальники швів 63 212-0600 Зболчувані пневматичні 104 225-3100 І Інклинометр гідроскопічний системи «ІБАК» 120 227-1800 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів К Кабелепересувачі 125 230-0100 Кабелеукладальники 84 217-0101 - 2170104 Канавокопачі плужні та фрезерні 151 209-0301 - 209-0303 Каретки бурові самохідні 110 226-1001 - 226-1003 Катери буксирні 95 223-0301 223-0302 Колієпідіймачі самохідні 70 213-1901 Колієукладальники 70 138 213-2001 270-0009 Комбайни прохідницькі 99 114 115 225-0301 - 225-0303 226-2300 226-2401 - 226-2403 226-2500 226-2600 Компенсатори висоти на естакаді 104 225-3200 Комплекси вакуумні 137 270-0003 Комплекси глинорозчинові 118 227-0401 - 2270403 Комплекси прохідницькі 98 115 225-0201 - 225-0203 226-2700 Комплекси скреперні 114 226-2101 226-2102 Комплекти машин для бетонування каналів 49 208-0200 208-0300 Комплекти устаткування шнекового і роторного буріння 55 142 210-0401 270-0076 270-0077 Компресори опозитні аміачні 122 228-0201 228-0202 228-0301 228-0302 Компресори пересувні і самохідні 37 81 205-0101 205-0102 205-0201 205-0301 205-0401 215-2800 215-2900 Конвейєри стрічкові 140 270-0056 - 270-0058 Кондуктори плавучі для заглиблення паль 93 221-0801 221-0802 Копачі шахтних колодязів 50 208-0400 Копри гусеничні 71 214-0201 214-0202 Копри маятникові для випробування зварних з'єднань 36 204-2800 Копри плавучі 92 221-0401 221-0406 Копри плавучі з дизель-молотом 95 223-0601 223-0602 Копри універсальні 71 72 214-0301 214-0310 214-0311 Котки дорожні 64 65 81 140 212-0801 - 212-0803 212-0701 -212-0703 212-0710 - 212-0712 212-0901 212-0906 - 212-0908 212-0910 212-0911 215-3101 215-3102 270-0047 Котли бітумні 149 155 163 212-1001 200-0040 270-0029 270-0030 270-0108 Крани банітові при роботі: - на монтажі технологічного устаткування 17 202-0101 - 202-0105 - на гідроенергетичному будівництві 18 202-0120 202-0121 202-0201 202-0202 - на інших видах будівництва 18 202-0128 - 202-0132 Крани баштові приставні 19 202-0301 Крани для зведення гіперболічної оболонки градирні 140 270-0052 Крани козлові 102 225-1901 225-1902 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Крани козлові двоконсольні при роботіна ланкоскладальних базах 68 213-0601 Крани козлові при роботі: - на монтажі технологічного устаткування 19 139 202-0401 - 202-0405 270-0035-1 - на гідроенергетичному будівництві 19 202-0415 - 202-0419 - на гідротехнічному будівництві 139 140 270-0022 270-0049 - на будівництві теплових і атомних електростанцій 19 202-0429 202-0430 - на будівництві мостів 19 202-0435 Крани колової дії 22 202-0842 Крани консольні 20 202-0601 202-0602 Крани консольно-шлюзові 139 270-0026 270-0027 Крани-маніпулятори 61 128 211-0401 232-0200 Крани монтажні 20 121 202-0701 202-0702 227-2002 Крани мостові електричні однобалочні 121 227-2000 Крани мостові електричні при роботі: - на монтажі технологічного устаткування - загального призначення 21 202-0810 - 202-0822 - спеціальні 21 22 202-0826 - 202-0838 - на гідроенергетичному будівництві 20 202-0801 202-0802 - на будівництві теплових і атомних електростанцій 21 202-0807 Крани на автомобільному ходу при роботі: - на монтажі технологічного устаткування 23 202-1101 - 202-1107 - на гідроенергетичному будівництві 23 202-1115 - 202-1118 - на спорудженні магістральних трубопроводів 23 202-1128 - 202-1130 - на інших видах будівництва 24 202-1140 - 202-1143 - на спорудженні ЛЕП і ліній зв'язку 83 85 216-1001 216-1002 217-0900 Крани на автомобільному ходу при роботі на спорудженні свердловин великого діаметру 121 227-2001 Крани на гусеничному ходу при роботі: - на монтажі технологічного устаткування 24 202-1201 - 202-1206 - на гідроенергетичному будівництві 25 202-1216 - 202-1221 - на спорудженні магістральних трубопроводів 25 202-1231 - 202-1233 - на інших видах будівництва 25 134 202-1243 - 202-1248 200-0017 Крани на залізничному ходу 25 200-0018 202-1312 - 202-1315 Крани напівкозлові 20 202-0501 Крани на пневмоколісному ходу при роботі: - на монтажі технологічного устаткування 26 202-1401 - 202-1405 - на гідроенергетичному будівництві 26 202-1413 - 202-1417 - на спорудженні магістральних трубопроводів 27 202-1427 - 202-1429 - на інших видах будівництва 27 202-1438 - 202-1442 Крани на тракторі 82 216-0201 216-0202 216-0301 Крани переносні 138 270-0020 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Крани підвісні 22 202-0901 202-0902 Крани плавучі 92 93 95 141 221-0501 221-0506 - 221-0508 221-0515 221-0520 - 221-0522 223-0701 - 223-0703 223-0710 270-0068 Крани повзучі для радіощогл 27 202-1501 - 202-1504 Крани повноповоротні 23 202-1000 Крани портально-стрілові 27 202-1701 202-1702 Крани стрілові на рейковому ходу 27 202-1801 202-1802 Крани стрілові на спец-шасі 134 200-0019 Крани-трубоукладальники 77 215-0701 - 215-0705 Крани укладальні для рейкових ланок 68 213-0701 213-0702 Крани шахтні тюбінгоукладальники 115 226-3201 226-3202 Кущорізи 53 209-0601 209-0602 Л Лабораторії для контролю зварних з'єднань 77 215-0801 215-0802 Лабораторії каротажні 120 227-1600 Лабораторії пересувні 85 217-1301 217-1302 Лебідки 81 215-3200 Лебідки бурової установки 121 227-3001 Лебідки електричні 151 203-0401 - 203-0405 Лебідки прохідницькі 28 121 203-0601 - 203-0604 227-3002 Лебідки ручні та важільні 150 203-0301 - 203-0306 Лебідки самохідні 128 232-0300 Лебідки скреперні 121 227-3000 Лебідки сліпові 94 222-0101 Лебідки шахтні допоміжні 29 203-0701 - 203-0707 Лебідки шахтні маневрові 116 226-3500 Лижі для перевезення автокранів 153 217-0800 Лінії ланкоскладальні 68 213-0800 М Маніпулятори домкратів 128 232-0500 Маніпулятори універсальні для зварю-. вання сферичних резервуарів 37 204-4001 Маслонасоси 136 200-0046 - 200-0050 Маслопідігрівники 135 200-0031 Машини арматурно-навивальні 137 270-0005 Машини бурильні 83 216-0501 Машини бурильно-кранові 82 216-0401 216-0402 Машини випробувальні універсальні 137 200-0075 Машини вирівнювально-підбивально-рихтувальні та опоряджувальні 70 213-2200 213-2300 213-2400 Машини глибинного підготовлення полів 50 208-0601 208-0602 Машини для баластування залізничної колії 69 213-0901 Машини для будування бетонного кріплення методом набризку 115 226-2900 Машини для видачі пучка арматури в канали захисної оболонки 128 232-0400 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Машини для внутрішньо-блокового перевезення бетону 61 211-0300 Машини для горизонтального проколу грунту 84 217-0202 Машини для загвинчування анкерів 153 215-1000 Машини для зведення лісу 53 209-1600 Машини для контролю електричного кола змінного струму 153 227-4000 Машини для копання котлованів під опори контактної мережі 69 213-1201 213-1202 Машини для монтажу контактної мережі 69 213-1001 213-1002 Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів 66 212-1306 Машини для опорядження цементно-бетонних покриттів 65 212-1101 Машини для очищення і грунтування труб 77 215-0901 - 215-0904 Машини для очищення та ізоляції труб полімерними стрічками 78 215-1201 - 215-1205 Машини для підбиття шпал 69 213-1100 Машини для підривання шпурів 153 227-4001 Машини для проходження гезенків 105 226-0101 226-0102 Машини для райберування отворів 129 233-0600 Машини для укріплення укосів земляного полотна 69 213-1300 Машини для улаштування укріпних смуг 66 212-1700 Машини для установлення стовпчиків огородження 53 209-0800 Машини дощувальні 132 250-0401 - 250-0403 Машини електрозачисні 155 233-0400 Машини електрозварювальні для контактного зварювання рейок 104 225-3401 225-3402 Машини і верстати бурові ударно-обертального буріння 56 210-0501 210-0502 Машини ізоляційні для труб 77 215-1101 - 215-1105 Машини кабельні комплексні 84 217-0201 Машини камнезбиральні 152 209-0900 Машини колієрихтувальні 69 213-1400 Машини кротодренажні 50 208-0501 Машини листозгинальні 129 233-0500 Машини лісосадильні 152 209-1000 Машини маркірувальні 66 212-1400 Машини монтажні 85 217-0300 Машини навантажувальні 100 111 112 113 225-0801 - 225-0804 226-1501 -226-1503 226-1510 - 226-1512 226-1701 226-1702 226-1710 226-1801 - 226-1807 226-1901 226-1902 Машини піднімальні однобарабанні 120 227-1900 Машини поливально-мийні вв 212-1601 Машини свердлильні 129 233-0201 233-0202 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Машини холодильні аміачні 121 228-0101 Машини шарошечного буріння 56 57 210-0507 - 210-0509 210-0515 210-0516 Машини шліфувальні 154 233-0301 - 233-0303 Механізми для монтажу ковша 128 232-0600 Млини фрезерноструменеві 119 227-0800 Молотки бурильні 57 139 210-0601 210-0602 210-0701 210-0702 270-0024 270-0025 Молотки відбійні 111 130 226-1400 233-0802 233-0803 Молотки карбувальні 130 233-0801 Молотки клепальні 155 233-0700 Мотовози мотовози-електростанції 69 138 213-1500 270-0012 270-0012-У Мотокущорізи 53 209-0700 Н Навантажувачі ковшові 31 114 203-1811 203-1812 226-2200 Навантажувачі одноковшові 29 80 203-0850 - 203-0854 215-2600 Напівавтомати зварювальні 33 204-0400 Напівпричіпи 133 200-0009 Напівпричіпи загального призначення 133 200-0012 - 200-0014 Нарізувачі швів 65 212-1200 212-1301 - 212-1303 Насоси бурові 60 210-1301 - 210-1303 Насоси вакуумні 135 136 200-0042 200-0053 Насоси грязьові 117 141 227-0301 270-0071 Насоси для будівельних розчинів 103 225-2501 - 225-2504 Насоси для водозниження і водовідливу 127 231-0101 - 231-0125 Насоси для мереж заморожувальних станцій 123 229-0001 - 229-0014 Насоси для нагнітання води з твердими частками 60 210-1401 Насоси для нагнітання промивального розчину 117 118 227-0302 227-0304 227-0305 Насоси для підмивання грунту 75 214-0901 Насоси для подачі води 60 210-1402 Насоси для тампонажу закріпного простору 115 226-3100 Насоси фекальні 103 225-2600 Насоси шламові відцентрові 118 227-0303 Ножиці листові 155 233-0900 О Обпилювач широкозахватний універсальний 152 209-1200 Обприскувачі вентиляторні 152 209-1100 Опалубка ковзна для зведення залізобетонних оболонок градирень 31 203-1700 Опромінювачі ультрафіолетові 35 204-2000 П Пальо-бурова установка 75 214-1400 Пальозанурювачі на базі трактора 83 216-0701 Пароутворювачі причіпні 149 270-0065 Перевантажувачі стрічкові 113 226-2001 226-2002 Перекидачі колові 101 225-1400 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Перетворювачі зварювальні 34 204-1000 Перископи 35 204-2100 Перфоратори електромагнітні 155 200-0064 Перфоратори колонкові 111 226-1101 226-1102 226-1105 226-1106 Печі електричні 34 204-1400 Пилка 155 156 200-0073 270-0090 Підбирачі дрібних деревних залишків 151 208-1700 Підіймачі будівельні вантажопасажир- ські 30 137 203-1101 270-0004 Підіймачі гідравлічні 29 203-0901 - 203-0903 Підіймачі каротажні 120 227-1700 Підіймачі скіпові 141 270-0064 Підіймачі шахтні для промислових труб 30 203-1201 - 203-1204 Підіймачі шахтні для футерування промислових труб 30 203-1301 - 203-1304 Підіймачі щоглові 138 270-0014 Підтримки для переносних перфораторів 111 226-1200 Пістолет монтажний 155 200-0068 Планувальники довгобазові без трактора 151 208-0700 Платформи для розгортання контактного проводу 69 213-1702 Платформи моторні до колієукладаль-ника 69 213-1600 Платформи рухомі 101 225-1801 225-1802 Платформи широкої та вузької колії 70 128 138 213-1800 213-2601 232-0800 270-0013 Плетевози 80 215-2401 - 215-2404 215-2500 Площадки плавучі 97 224-0901 - 224-0905 Плуги 152 209-1301 209-1302 Пневмобетономашини 115 226-3000 Пневмобетоноукладальники 103 225-2801 225-2802 Повітродувка водокільцева 120 227-1300 Повітрозбірник Р-5 154 227-4006 Понтони 93 97 221-0701 - 221-0704 221-0710 -221-0713 224-0801 - 224-0804 Портали для монтажу радіощогл 27 202-1601 Постаменти з кантувачами 129 232-0900 Преси 136 137 200-0063 200-0070 200-0071 Прилад для вимірювання твердості металу 137 200-0074 Прилад для орієнтування штучних від-хилювачів в бурових свердловинах 153 227-4002 Пристрій герметизувальний 154 227-4004 Причіпи-ваговози 134 200-0015 200-0016 Причіпи на колісному ходу 154 227-4007 Причіпи тракторні 15 201-0201 Профілювальники основ 65 66 212-1102 212-1309 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Р Риштування самопідйомні 31 203-1600 Риштування самохідні 31 203-1501 203-1502 Розподільники гравію щебеню цементу 67 212-1801 212-1802 Розподільники цементобетону 65 66 212-1103 212-1310 Розпушувачі причіпні без трактора 152 209-1400 Розчинозмішувачі 63 138 211-0901 - 211-0904 270-0007 Розчиномішалки 62 211-0601 - 211-0603 Розчинонагнітачі 104 225-3000 Розчинонасоси 138 139 270-0015 270-0036 С Свердла гірничі 111 226-1301 226-1302 Скрепери колісні самохідні 125 230-0201 - 230-0203 Скрепери причіпні з гусеничним трактором 47 48 207-0301 - 207-0306 207-0316 -207-0321 Скрепери самохідні на колісних тягачах 48 49 207-0401 - 207-0403 207-0410 207-0415 - 207-0417 207-0427 -207-0429 Снаряди гідромоніторно-ежекторні та землесосні 96 142 224-0301 224-0302 270-0075 270-00075-1 Снаряди землесосні плавучі 86 87 218-0101 218-0102 218-0120 -218-0126 Снігоочисники 67 212-1901 212-1902 Станції водолазні 91 96 221-0301 221-0306 224-0200 Станції компресорні 38 205-0501 - 205-0504 205-0601 -205-0603 Станції компресорні пересувні з електродвигуном 53 210-0102 Станції контролю та управління процесом цементування свердловин 119 227-0900 Станції насосні 52 89 208-1501 208-1502 220-0101 220-0120 Станції насосні дизельні причіпні 51 208-1201 - 208-1204 208-1209 208-1210 208-1215 208-1216 Станції насосні для приводу гідродомкратів 135 200-0038 Станції насосні електричні 88 128 219-0101 - 219-0103 219-0120 -219-0125 232-0700 Станції насосні і установки землесосні електричні 89 90 220-0201 - 220-0204 220-0220 Станції насосні навісні до трактора 51 208-1401 - 208-1403 Станції насосні пересувні електрифіковані 51 208-1303 Станції перекачування землесосні 87 218-0201 - 218-0205 218-0220 -218-0222 Станції холодильні пересувні 103 225-2401 225-2402 Стенди ланкозбиральні 70 213-2100 Стилоскопи універсальні 35 204-2200 Т Таль електричний 134 200-0025 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Тельфери електричні 103 225-2301 - 225-2305 Тепловози широкої колії 71 213-2801 - 213-2803 213-2701 Термопенали 151 204-1100 Товщиноміри 36 204-2300 Трактори на гусеничному ходу 15 16 79 83 85 132 201-0301 - 201-0307 201-0311 -201-0316 215-2201 - 215-2205 216-0601 217-1100 250-0201 250-0202 250-0206 250-0304 250-0308 250-0309 Трактори на пневмоколісному ходу 16 17 80 201-0401 - 201-0405 201-0407 -201-0411 215-2301 - 2152305 Трактори просапні колісні 132 250-0301 Трактори спеціальні виноградникові 131 250-0101 Трамбівки пневматичні 155 233-1100 Трамбівки тракторні 66 212-1500 Транспортери 85 139 217-0601 217-0602 270-0038 Транспортні пристрої з кантувачами 129 232-1000 Трансформатори зварювальні 33 204-0900 Траншеєзасипальник причіпний 85 217-0500 Тросопроводоукладальник самохідний 85 217-0400 Турбобури 117 227-0201 - 227-0203 Тюбінгоукладальники 99 116 225-0401 225-0406 225-0411 226-3300 Тягачі сідельні 133 200-0010 200-0011 У Укладальники асфальтобетону 67 212-2000 Установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції 38 205-0800 Установки бетонозмішувальні 62 211-0700 Установки бурильні 106 107 108 109 110 226-0401 - 226-0403 226-0410 -226-0412 226-0420 - 2260422 226-0501 - 226-0504 226-0601 -226-0606 226-0701 - 226-0704 226-0801 - 226-0804 226-0900 Установки бурові для буріння свердловин 106 226-0300 Установки бурові для буріння свердловин під палі 73 74 214-0601 - 214-0605 214-0610 214-0611 Установки віброущільнювальні 141 270-0060 270-0061 Установки водовідливні 79 97 215-1600 224-0500 Установки гідравлічні для продавлювання труб 104 225-3501 225-3502 Установки гідромоніторно-насосні 141 270-0072 270-0073 Установки горизонтального буріння 78 215-1501 - 215-1504 Установки дегазаційні для кабельної олії 135 200-0030 Установки для гідравлічних випробувань 36 204-2900 Установки для заглиблення залізобетонних оболонок 75 214-1200 Установки для зварювання 33 204-0501 - 204-0503 Установки для індукційного нагрівання 34 204-1201 204-1202 Установки для перфораторного буріння 58 210-0901 210-0902 Установки для підігрівання стиків 79 215-1700 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Установки для приготування грунтових сумішей бітумної емульсії поверхово-активних добавок 67 143 212-2100 270-0086 270-0087 Установки для розмивання і відсмоктування грунту 97 224-0400 Установки для ручного плазмового різання металу 33 204-0600 Установки для сушіння труб 79 215-1801 - 215-1804 Установки для улаштування буронабив-них паль 73 74 214-0511 214-0620 214-0621 Установки для улаштування променевих дренажних свердловин 74 75 214-0620 214-0621 214-1300 Установки для хімічного очищення маслопроводів 36 204-2500 Установки домкратні гідравлічні 135 200-0039 Установки електрометалізаційні 130 233-1200 Установки електронагрівальні 34 204-1300 Установки землесосні плавучі 138 270-0021 Установки змішувальні 119 227-1000 Установки з плоским грейфером для проходки траншей 74 214-0701 Установки «Иней» 135 200-0032 Установки і агрегати бурові 54 55 210-0201 - 210-0205 Установки і верстати канатного буріння 55 210-0301 - 210-0305 Установки компресорні 38 81 119 205-0701 215-3000 227-1100 Установки на напірній штанзі 74 214-0702 Установки насосні 119 227-0600 Установки однобарові і двобарові на тракторі 49 207-0500 207-0601 207-0602 Установки пересувні маслоочищувальні 134 200-0026 Установки пересувні УВМ -1 135 200-0029 Установки пересувні цеолітові 135 200-0028 Установки реактивно-турбінного буріння «Уралмаш» 117 227-0108 Установки роторного буріння для замо-рожувальних свердловин 116 227-0101 - 227-0104 Установки роторного буріння Л-35 117 227-0105 - 227-0107 Установки скреперні для улаштування підводних траншей 97 224-0701 Установки «Суховей» 135 200-0033 Установки цементаційні 59 210-1001 210-1002 Устаткування для кріплення виробок 115 226-2800 Ф Феритометри 151 204-3000 Фільтр прес 134 200-0027 Фінішери трубчасті 66 212-1312 Фрези навісні 67 212-2201 Ц Цементоукладальники для закладання швів 104 225-2900 Цемент- пушка 137 270-0002 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Центратори внутрішні гідравлічні 153 215-1901 - 215-1905 Ч Човни моторні 95 223-0401 Ш Шаланди несамохідні 93 221-0601 221-0606 Шассі самохідні 139 270-0023 Шинотрубогиб 137 200-0072 Щ Щити прохідницькі 98 225-0101 - 225-0105 225-0115 225-0116 Щогли копрові 102 225-2001 - 225-2004 225-2100 Щогли монтажні 31 203-1401 - 203-1404 Щогли повзучі 29 203-0801 Я Ямокопачі 152 209-1500 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ Наименование машин и механизмов Стр. Шифр машин и механизмов А Автобетононасосы 140 270-0051 Автобетоносмесители 82 216-0100 Автобитумовозы 139 270-0033 Автогидроподъемники 29 203-1001 - 203-1005 Автогрейдеры 63 212-0201 212-0202 Автогудронаторы 63 212-0101 212-0102 Автоматы сварочные 33 204-0300 Автомобили бортовые 133 200-0001 - 200-0005 Автомотрисы монтажные 67 213-0100 Автопогрузчики 28 136 203-0101 200-0059 Автоцементовозы 15 201-0101 Агрегаты буровые для колонкового бурения скважин 117 227-0109 Агрегаты дизель-электрические 120 227-1500 Агрегаты для бетонирования стен 141 270-0067 Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети 67 213-0200 Агрегаты для обработки и ремонта скважин 61 210-1600 Агрегаты для разработки траншей методом «стена в грунте» 44 206-1005 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 52 208-1600 Агрегаты для травосеяния на откосах дорог 67 213-0300 Агрегаты компрессорные винтовые одноступенчатые 123 228-0401 - 228-0403 Агрегаты копровые 71 214-0101 - 214-0103 214-0110 Агрегаты наполнительно-опресовочные 75 215-0101 - 215-0103 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные 131 234-0101 234-0102 234-0201 234-0301 Агрегаты сварочные дляподводной сварки и резки металлов 96 224-0100 Агрегаты сварочные для ручной сварки 76 215-0201 215-0202 215-0301 215-0302 Агрегаты сварочные передвижные 32 204-0201 204-0202 Агрегаты цементировочные 119 227-0702 Агрегаты электронасосные 36 59 60 119 204-2700 210-1201 210-1207 - 210-1209 210-215 210-1220 - 210-1223 227-0700 227-0701 Аппараты для воздушной плазменной резки металла 33 204-0700 Аппараты дробеструйные 129 233-0100 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Аппараты пескоструйные 136 200-0052 Аппараты рентгеновские для просвечивания металла 35 204-1601 204-1602 Аппараты рентгенодефектоскопические 35 204-1701 204-1702 Аппараты скважинные пневматические 61 210-1500 Б Бадьи 152 211-0101 - 211-0103 Базы битумоплавильные 76 215-0400 Базы трубосварочные 76 77 215-0501 - 215-0503 215-0601 Баржи 90 91 94 95 221-0101 - 221-0103 221-0110 221-0120 - 221-0122 221-0130 223-0101 - 223-0105 Барражная машина 75 214-1100 Бетононасосы 61 211-0201 211-0210 Бетоносмесители 62 211-0810 - 211-0814 211-0816 Бетоноукладчики со скользящими формами 66 212-1304 Бетоншприцмашины 103 225-2700 Битумозаправщики 79 215-2001 215-2002 215-2100 Блок компрессорно-силовой 53 210-0101 Блокоукладчики 99 225-0501 225-0502 225-0600 225-0700 Бороны дисковые без трактора 151 209-0102 Бороны корчевальные без трактора 151 209-0101 Буксиры 91 95 221-0201 - 221-0204 221-0210 -221-0213 223-0201 - 223-0203 Бульдозеры 45 46 207-0101 - 207-0106 207-0116 -207-0122 207-0132 - 207-0137 207-0147 - 207-0154 Бульдозеры на сооружении ЛЭП и линий связи 83 85 216-0901 217-1000 Бульдозеры –рыхлители 47 207-0201 - 207-0203 207-0213 207-0223 - 207-0225 Бункер-накопитель глинистого раствора 154 227-4005 В Вагонетки 101 116 140 225-1601 225-1602 225-1701 -225-1704 226-3401 - 226-3403 270-0039 Вагоны проходческие 101 225-1501 225-1502 Вагоны широкой колеи 70 213-2501 Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений 36 204-2600 Валкователи дров-остатков без трактора 151 208-1800 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Вентиляторы во взрывоопасном исполнении 131 233-1300 Вентиляторы радиальные 135 200-0041 Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей 105 225-3800 Вибраторы 156 270-0050 Вибропогружатели 72 214-0401 214-0406 214-0411 Виброуплотнители 141 270-0062 270-0063 Виброформы 49 208-0101 208-0102 Воздуходувка водокольцевая 120 227-1300 Воздухосборник Р-5 154 227-4006 Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем 153 217-0700 Выпрямители для подогрева трансформаторов 155 200-0034 Выпрямители одно- и многопостовые сварочные 33 204-0801 204-0802 Г Гайковерт пневматический 155 200-0061 Гамма-дефектоскопы 35 204-1900 Гидроподъемники специальные на гусеничном ходу 102 225-2200 Глиномешалки 61 211-0501 Градирни 123 228-0501 - 228-0502 Грейдеры прицепные 63 212-0301 212-0302 Грейдер-элеваторы 63 212-0400 Грейфер широкозахватный на базе экскаватора 75 214-1000 Грохот инерционный 120 227-1400 Грузчики грейферные 112 226-1601 - 226-1603 Гудронаторы ручные 152 212-0500 Д Дезинтегратор ДС-1 120 227-1200 Дефектоскопы 35 204-1801 - 204-1803 Дизель-молоты 72 73 214-0501 - 214-0506 Дозировщики тракторные 67 213-0400 Домкраты гидравлические 150 154 156 203-0201 - 203-0205 232-0100 270-0001 Дрезины широкой колеи 68 213-0501 - 213-0503 Дреноукладчики бестраншейные 50 208-0902 Е Емкость металлическая для жидкого стекла 154 227-4008 З Заводы бетонные асфальтобетонные 142 149 270-0081 - 270-0084 270-0079 270-0080 Завозни моторизированные 95 223-0401 Заливщики швов 63 212-0600 И Инклинометр гидроскопический системы «ИБАК» 120 227-1800 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів К Кабелепередвижчики 125 230-0100 Кабелеукладчики 84 217-0101 - 2170104 Канавокопатели плужные и фрезерные 151 209-0301 - 209-0303 Каретки буровые самоходные 110 226-1001 - 226-1003 Катера буксирные 95 223-0301 223-0302 Катки дорожные 64 65 81 140 212-0801 - 212-0803 212-0701 -212-0703 212-0710 - 212-0712 212-0901 212-0906 - 212-0908 212-0910 212-0911 215-3101 215-3102 270-0047 Комбайны проходческие 99 114 115 225-0301 - 225-0303 226-2300 226-2401 - 226-2403 226-2500 226-2600 Компенсаторы высоты на эстакаде 104 225-3200 Комплексы вакуумные 137 270-0003 Комплексы глинорастворные 118 227-0401 - 2270403 Комплексы проходческие 98 115 225-0201 - 225-0203 226-2700 Комплексы скреперные 114 226-2101 226-2102 Комплекты машин для бетонирования каналов 49 208-0200 208-0300 Комплекты оборудования шнекового и роторного бурения 55 142 210-0401 270-0076 270-0077 Компрессоры оппозитные аммиачные 122 228-0201 228-0202 228-0301 228-0302 Компрессоры передвижные и самоходные 37 81 205-0101 205-0102 205-0201 205-0301 205-0401 215-2800 215-2900 Конвейеры ленточные 140 270-0056 - 270-0058 Кондукторы плавучие для погружения свай 93 221-0801 221-0802 Копатели шахтных колодцев 50 208-0400 Копры гусеничные 71 214-0201 214-0202 Копры маятниковые для испытания сварных соединений 36 204-2800 Копры плавучие 92 221-0401 221-0406 Копры плавучие с дизель-молотом 95 223-0601 223-0602 Копры универсальные 71 72 214-0301 214-0310 214-0311 Корчеватели 52 151 209-0501 - 209-0504 209-0400 Котлы битумные 149 155 163 212-1001 200-0040 270-0029 270-0030 270-0108 Краны башенные при работе: - на монтаже технологического оборудования 17 202-0101 - 202-0105 - на гидроэнергетическом строительстве 18 202-0120 202-0121 202-0201 202-0202 - на других видах строительства 18 202-0128 - 202-0132 Краны башенные приставные 19 202-0301 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Краны для возведения гиперболической оболочки градирни 140 270-0052 Краны козловые 102 225-1901 225-1902 Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 68 213-0601 Краны козловые при работе: - на монтаже технологического оборудования 19 139 202-0401 - 202-0405 270-0035-1 - на гидроэнергетическом строительстве 19 202-0415 - 202-0419 - на гидротехническом строительстве 139 140 270-0022 270-0049 - на строительстве тепловых и атомных электростанций 19 202-0429 202-0430 - на строительстве мостов 19 202-0435 Краны консольно-шлюзовые 139 270-0026 270-0027 Краны консольные 20 202-0601 202-0602 Краны кругового действия 22 202-0842 Краны-манипуляторы 61 128 211-0401 232-0200 Краны монтажные 20 121 202-0701 202-0702 227-2002 Краны мостовые электрические однобалочные 121 227-2000 Краны мостовые электрические при работе: - на монтаже технологического оборудования - общего назначения 21 202-0810 - 202-0822 - специальные 21 22 202-0826 - 202-0838 - на гидроэнергетическом строительстве 20 202-0801 202-0802 - на строительстве тепловых и атомных электростанций 21 202-0807 Краны на автомобильном ходу при работе: - на монтаже технологического оборудования 23 202-1101 - 202-1107 - на гидроэнергетическом строительстве 23 202-1115 - 202-1118 - на сооружении магистральных трубопроводов 23 202-1128 -202-1130 - на других видах строительства 24 202-1140 - 202-1143 - на сооружении ЛЭП и линий связи 83 85 216-1001 216-1002 217-0900 Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении скважин большого диаметра 121 227-2001 Краны на гусеничном ходу при работе: - на монтаже технологического оборудования 24 202-1201 - 202-1206 - на гидроэнергетическом строительстве 25 202-1216 - 202-1221 - на сооружении магистральных трубопроводов 25 202-1231 - 202-1233 - на других видах строительства 25 134 202-1243 - 202-1248 200-0017 200-0018 Краны на железнодорожном ходу 25 202-1312 - 202-1315 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Краны на пневмоколесном ходу при работе: - на монтаже технологического оборудования 26 202-1401 - 202-1405 - на гидроэнергетическом строительстве 26 202-1413 - 202-1417 - на сооружении магистральных трубопроводов 27 202-1427 - 202-1429 - на других видах строительства 27 202-1438 - 202-1442 Краны на тракторе 82 216-0201 216-0202 216-0301 Краны переносные 138 270-0020 Краны плавучие 92 93 95 141 221-0501 221-0506 - 221-0508; 221-0515 221-0520 - 221-0522 223-0701 - 223-0703 223-0710 270-0068 Краны подвесные 22 202-0901 202-0902 Краны ползучие для радиомачт 27 202-1501 - 202-1504 Краны полноповоротные 23 202-1000 Краны полукозловые 20 202-0501 Краны портально-стреловые 27 202-1701 202-1702 Краны стреловые на рельсовом ходу 27 202-1801 202-1802 Краны стреловые на спец-шасси 134 200-0019 Краны укладочные для рельсовых звеньев 68 213-0701 213-0702 Краны-трубоукладчики 77 215-0701 - 215-0705 Краны шахтные тюбингоукладчики 115 226-3201 226-3202 Кусторезы 53 209-0601 209-0602 Л Лаборатории для контроля сварных соединений 77 215-0801 215-0802 Лаборатории каротажные 120 227-1600 Лаборатории передвижные 85 217-1301 217-1302 Лебедки 81 215-3200 Лебедки буровой установки 121 227-3001 Лебедки проходческие 28 121 203-0601 - 203-0604 227-3002 Лебедки ручные и рычажные 150 203-0301 - 203-0306 Лебедки самоходные 128 232-0300 Лебедки скреперные 121 227-3000 Лебедки слиповые 94 222-0101 Лебедки шахтные вспомогательные 29 203-0701 - 203-0707 Лебедки шахтные маневровые 116 226-3500 Лебедки электрические 151 203-0401 - 203-0405 Линии звеносборочные 68 213-0800 Лыжи для перевозки автокранов 153 217-0800 М Манипуляторы домкратов 128 232-0500 Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров 37 204-4001 Маслонасосы 136 200-0046 - 200-0050 Маслоподогреватели 135 200-0031 Мачты копровые 102 225-2001 - 225-2004 225-2100 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Мачты монтажные 31 203-1401 - 203-1404 Мачты ползучие 29 203-0801 Машины арматурно-навивочные 137 270-0005 Машины бурильно-крановые 82 216-0401 216-0402 Машины бурильные 83 216-0501 Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные и отделочные 70 213-2200 213-2300 213-2400 Машины глубинной подготовки полей 50 208-0601 208-0602 Машины для балластировки железнодорожного пути 69 213-0901 Машины для взрывания шпуров 153 227-4001 Машины для внутриблочной перевозки бетона 61 211-0300 Машины для возведения бетонных крепей методом набрызга 115 226-2900 Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки 128 232-0400 Машины для горизонтального прокола грунта 84 217-0202 Машины для завинчивания анкеров 153 215-1000 Машины для контроля электрической цепи переменного тока 153 227-4000 Машины для монтажа контактной сети 69 213-1001 213-1002 Машины для нанесения пленкообразующих материалов 66 212-1306 Машины для отделки цементно-бетонных покрытий 65 212-1101 Машины для очистки и грунтовки труб 77 215-0901 - 215-0904 Машины для очистки и изоляции труб полимерными лентами 78 215-1201 - 215-1205 Машины для подбивки шпал 69 213-1100 Машины для прохождения гезенков 105 226-0101 226-0102 Машины для райберовки отверстий 129 233-0600 Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети 69 213-1201 213-1202 Машины для сводки леса 53 209-1600 Машины для укрепления откосов земляного полотна 69 213-1300 Машины для установки столбиков ограждения 53 209-0800 Машины для устройства укрепительных полос 66 212-1700 Машины дождевальные 132 250-0401 - 250-0403 Машины изоляционные для труб 77 215-1101 - 215-1105 Машины испытательные универсальные 137 200-0075 Машины и станки буровые ударно-вращательного бурения 56 210-0501 210-0502 Машины кабельные комплексные 84 217-0201 Машины камнеуборочные 152 209-0900 Машины кротодренажные 50 208-0501 Машины лесопосадочные 152 209-1000 Машины листосгибочные 129 233-0500 Машины маркировочные 66 212-1400 Машины монтажные 85 217-0300 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Машины погрузочные 100 111 112 113 225-0801 - 225-0804 226-1501 -226-1503 226-1510 - 226-1512 226-1701 226-1702 226-1710 226-1801 - 226-1807 226-1901 226-1902 Машины подъемные однобарабанные 120 227-1900 Машины поливо-моечные 66 212-1601 Машины путерихтовочные 69 213-1400 Машины сверлильные 129 233-0201 233-0202 Машины холодильные аммиачные 121 228-0101 Машины шарошечного бурения 56 57 210-0507 - 210-0509 210-0515 210-0516 Машины шлифовальные 154 233-0301 - 233-0303 Машины электрозачистные 155 233-0400 Машины электросварочные для контактной сварки рельсов 104 225-3401 225-3402 Мельницы фрезерноструйные 119 227-0800 Механизмы для монтажа ковша 128 232-0600 Молотки бурильные 57 139 210-0601 210-0602 210-0701 210-0702 270-0024 270-0025 Молотки клепальные 155 233-0700 Молотки отбойные 111 130 226-1400 233-0802 233-0803 Молотки чеканочные 130 233-0801 Мотовозы мотовозы-электростанции Мотокусторезы 69 138 53 213-1500 270-0012 270-0012-У 209-0700 Н Нарезчики швов 65 212-1200 212-1301 - 212-1303 Насосы буровые 60 210-1301 - 210-1303 Насосы вакуумные 135 136 200-0042 200-0053 Насосы грязевые 117 141 227-0301 270-0071 Насосы для водопонижения и водоотлива 127 231-0101 - 231-0125 Насосы для нагнетания воды содержащей твердые частицы 60 210-1401 Насосы для нагнетания промывочного раствора 117 118 227-0302 227-0304 227-0305 Насосы для подачи воды во 210-1402 Насосы для подмыва грунта 75 214-0901 Насосы для сетей замораживающих станций 123 229-0001 - 229-0014 Насосы для строительных растворов 103 225-2501 - 225-2504 Насосы для тампонажа закрепного пространства 115 226-3100 Насосы фекальные 103 225-2600 Насосы шламовые центробежные 118 227-0303 Ножницы листовые 155 233-0900 О Облучатели ультрафиолетовые 35 204-2000 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Оборудование для крепления выработок 115 226-2800 Опалубка скользящая для возведения железобетонных оболочек градирен 31 203-1700 Опрокидыватели круговые 101 225-1400 Опрыскиватели вентиляторные 152 209-1100 Опыливатель широкозахватный универсальный 152 209-1200 П Парообразователи прицепные 149 270-0065 Перегружатели ленточные 113 226-2001 226-2002 Перископы 35 204-2100 Перфораторы колонковые 111 226-1101 226-1102 226-1105 226-1106 Перфораторы электромагнитные 155 200-0064 Печи электрические 34 204-1400 Пила 155 156 200-0073 270-0090 Пистолет монтажный 155 200-0068 Питатели пластинчатые 104 225-3300 Планировщики длиннобазовые без трактора 151 208-0700 Платформы для раскатки контактного провода 69 213-1702 Платформы моторные к путеукладчику 69 213-1600 Платформы подвижные 101 225-1801 225-1802 Платформы широкой и узкой колеи 70 128 138 213-1800 213-2601 232-0800 270-0013 Плете возы 80 215-2401 - 215-2404 215-2500 Площадки плавучие 97 224-0901 - 224-0905 Плуги 152 209-1301 209-1302 Пневмобетономашины 115 226-3000 Пневмобетоноукладчики 103 225-2801 225-2802 Погрузчики ковшовые 31 114 203-1811 203-1812 226-2200 Погрузчики одноковшовые 29 80 203-0850 - 203-0854 215-2600 Подборщики мелких древесных остатков 151 208-1700 Поддержки для переносных перфораторов 111 226-1200 Подмости самоподъемные 31 203-1600 Подмости самоходные 31 203-1501 203-1502 Подъемники гидравлические 29 203-0901 - 203-0903 Подъемники каротажные 120 227-1700 Подъемники мачтовые 138 270-0014 Подъемники скиповые 141 270-0064 Подъемники строительные грузопассажирские 30 137 203-1101 270-0004 Подъемники шахтные для промышленных труб 30 203-1201 - 203-1204 Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб 30 203-1301 - 203-1304 Полуавтоматы сварочные 33 204-0400 Полуприцепы 133 200-0009 Полуприцепы общего назначения 133 200-0012 - 200-0014 Понтоны 93 97 221-0701 - 221-0704 221-0710 -221-0713 224-0801 - 224-0804 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Порталы для монтажа радиомачт 27 202-1601 Постаменты с кантователями 129 232-0900 Преобразователи сварочные 34 204-1000 Прессы 136 137 200-0063 200-0070 200-0071 Прибор для измерения твердости металла 137 200-0074 Прибор для ориентирования искусственных отклонителей в буровых скважинах 153 227-4002 Прицепы на колесном ходу 154 227-4007 Прицепы тракторные 15 201-0201 Прицепы-тяжеловозы 134 200-0015 200-0016 Профилировщик оснований 65 66 212-1102 212-1309 Путеподъемники самоходные 70 213-1901 Путеукладчики 70 138 213-2001 270-0009 Р Распределители гравия щебня цемента 67 212-1801 212-1802 Распределители цементобетоне 65 66 212-1103 212-1310 Растворомешалки 65 66 212-1103 212-1310 Растворонагнетатели 104 225-3000 Растворонасосы 138 139 270-0015 270-0036 Растворосмес ители 63 138 211-0901 - 211-0904 270-0007 Расходомер электромагнитный 154 227-4003 Рыхлители прицепные без трактора 152 209-1400 С Сболчиватели пневматические 104 225-3100 Сваепогружатели на базе трактора 83 216-0701 Свайно-буровая установка 75 214-1400 Сверла горные 111 226-1301 226-1302 Скреперы колесные самоходные 125 230-0201 - 230-0203 Скреперы прицепные с гусеничным трактором 47 48 207-0301 - 207-0306 207-0316 -207-0321 Скреперы самоходные на колесных тягачах 48 49 207-0401 - 207-0403 207-0410 207-0415 - 207-0417 207-0427 -207-0429 Снаряды гидромониторно-эжекторные и землесосные 96 142 224-0301 224-0302 270-0075 270-00075-1 Снаряды землесосные плавучие 86 87 218-0101 218-0102 218-0120 -218-0126 Снегоочистители 67 212-1901 212-1902 Станки буровые вращательного бурения 57 58 210-0801 210-0810 Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях 105 106 226-0201 226-0210 226-0211 226-0220 226-0221 226-0230 Станки для размотки рулонного металла 137 200-0076 Станки для сверления отверстий в железобетоне 143 270-0093 Станки камнерезные 131 233-1400 Станки сверлильные 130 137 233-1002 200-0102 Станки строгальные шлифовальные 130 137 233-1001 200-0100 Станки токарно-винторезные фрезерные 135 136 200-0045 200-0069 Станки трубогибочные 78 137 215-1301 - 215-1303 200-0077 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Станки трубообрезные трубонарезные 135 200-0043 200-0044 Станки ударно-вращательного и ударно-канатного бурения 58 140 210-0820 210-0830 270-0055 Станции водолазные 91 96 221-0301 221-0306 224-0200 Станции компрессорные 38 205-0501 - 205-0504 205-0601 -205-0603 Станции компрессорные передвижные с электродвигателем 53 210-0102 Станции контроля и управления процессом цементирования скважин 119 227-0900 Станции насосные 52 89 208-1501 208-1502 220-0101 220-0120 Станции насосные дизельные прицепные 51 208-1201 - 208-1204 208-1209 208-1210 208-1215 208-1216 Станции насосные для привода гидродомкратов 135 200-0038 Станции насосные и землесосные установки электрические 89 90 220-0201 - 220-0204 220-0220 Станции насосные навесные к трактору 51 208-1401 - 208-1403 Станции насосные передвижные электрифицированные 51 208-1303 Станции насосные электрические 88 128 219-0101 - 219-0103 219-0120 -219-0125 232-0700 Станции перекачки землесосные 87 218-0201 - 218-0205 218-0220 -218-0222 Станции холодильные передвижные 103 225-2401 225-2402 Стенды звеносборочные 70 213-2100 Стилоскопы универсальные 35 204-2200 Т Таль электрическая 134 200-0025 Тележки 100 101 140 225-0901 225-0902 225-1000 225-1100 225-1200 225-1300 270-0045 Тележки арматурные 153 212-1311 Тележки слиповые косяковые 94 222-0201 Тележки стапельные 94 222-0202 222-0203 Тележки тракторные 17 201-0601 201-0701 Тельферы электрические 103 225-2301 - 225-2305 Тепловозы широкой колеи 71 213-2801 - 213-2803 213-2701 Термопеналы 34 204-1100 Толщинометры 36 204-2300 Тракторы на гусеничном ходу 15 16 79 83 85 132 201-0301 - 201-0307 201-0311 - 201-0316 215-2201 - 215-2205 216-0601 217-1100 250-0201 250-0202 250-0206 250-0304 250-0308 250-0309 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Тракторы на пневмоколесном ходу 16 17 80 201-0401 - 201-0405 201-0407 – 201-0411 215-2301 – 215-2305 Тракторы пропашные колесные 132 250-0301 Тракторы специальные виноградниковые 131 250-0101 Трамбовки пневматические 155 233-1100 Трамбовки тракторные 66 212-1500 Транспортеры 85 139 217-0601 217-0602 270-0038 Транспортные устройства с кантователями 129 232-1000 Трансформаторы сварочные 33 204-0900 Траншеезасыпщик прицепной 85 217-0500 Тросопроводоукладчик самоходный 85 217-0400 Турбобуры 117 227-0201 - 227-0203 Тюбингоукладчики 99 116 225-0401 225-0406 225-0411 226-3300 Тягачи седельные 133 200-0010 200-0011 У Узлы вакуумные испытательные 36 204-2400 Узлы глинорастворные 59 210-1100 Узлы тампонажные 118 227-0501 - 227-0503 Укладчики асфальтобетона 67 212-2000 Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции 38 205-0800 Установки бетоносмесительные 62 211-0700 Установки бурильные 106 107 108 109 110 226-0401 - 226-0403 226-0410 -226-0412 226-0420 - 2260422 226-0501 - 226-0504 226-0601 -226-0606 226-0701 - 226-0704 226-0801 - 226-0804 226-0900 Установки буровые для бурения скважин 106 226-0300 Установки буровые для бурения скважин под сваи 73 74 214-0601 - 214-0605 214-0610 214-0611 Установки виброуплотнительные 141 270-0060 270-0061 Установки водоотливные 79 97 215-1600 224-0500 Установки гидравлические для продав-ливания труб 104 225-3501 225-3502 Установки гидромониторно-насосные 141 270-0072 270-0073 Установки горизонтального бурения 78 215-1501 - 215-1504 Установки дегазационные для кабельного масла 135 200-0030 Установки для гидравлических испытаний 36 204-2900 Установки для индукционного нагрева 34 204-1201 204-1202 Установки для перфораторного бурения 58 210-0901 210-0902 Установки для погружения железобетонных оболочек 75 214-1200 Установки для подогрева стыков 79 215-1700 Установки для приготовления грунтовых смесей битумной эмульсии поверхностно-активных добавок 67 143 212-2100 270-0086 270-0087 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Установки для размыва и отсоса грунта 97 224-0400 Установки для ручной плазменной резки металла 33 204-0600 Установки для сварки 33 204-0501 - 204-0503 Установки для сушки труб 79 215-1801 - 215-1804 Установки для устройства буронабивных свай 73 74 214-0511 214-0620 214-0621 Установки для устройства лучевых дренажных скважин 74 75 214-0620 214-0621 214-1300 Установки для химической очистки маслопроводов 36 204-2500 Установки домкратные гидравлические 135 200-0039 Установки землесосные плавучие 138 270-0021 Установки и агрегаты буровые 54 55 210-0201 - 210-0205 Установки «Иней» 135 200-0032 Установки и станки канатного бурения 55 210-0301 - 210-0305 Установки компрессорные 38 81 119 205-0701 215-3000 227-1100 Установки на напорной штанге 74 214-0702 Установки насосные 119 227-0600 Установки однобаровые и двухбаровые на тракторе 49 207-0500 207-0601 207-0602 Установки передвижная маслоочистительная 134 200-0026 Установки передвижные УВМ-1 135 200-0029 Установки передвижные цеолитовые 135 200-0028 Установки реактивно-турбинного бурения «Уралмаш» 117 227-0108 Установки роторного бурения для замораживающих станций 116 227-0101 - 227-0104 Установки роторного бурения Л-35 117 227-0105 - 227-0107 Установки скреперные для устройства подводных траншей 97 224-0701 Установки смесительные 119 227-1000 Установки с плоским грейфером для проходки траншей 74 214-0701 Установки «Суховей» 135 200-0033 Установки цементационные 59 210-1001 210-1002 Установки электрометаллизационные 130 233-1200 Установки электронагревательные 34 204-1300 Устройство герметизирующее 154 227-4004 Ф Ферр итометры 151 204-3000 Фильтр- пресс 134 200-0027 Финишеры трубчатые 66 212-1312 Фрезы навесные 67 212-2201 Ц Цементоукладчики для заделки швов 104 225-2900 Цемент-пушка 137 270-0002 Центраторы внутренние гидравлические 153 215-1901 - 215-1905 Ш Шаланды несамоходные 93 221-0601 221-0606 Шасси самоходные 139 270-0023 Найменування машин та механізмів Стор. Шифр машин та механізмів Шинотрубогиб 137 200-0072 Щ Щиты проходческие 98 225-0101 - 225-0105 225-0115 225-0116 Э Экскаваторы двухроторные 43 206-0700 Экскаваторы для подземных работ 105 225-3700 Экскаваторы для рытья траншей 85 217-1201 Экскаваторы-дреноукладчики 50 208-0801 - 208-0803 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе: - на гидроэнергетическом строительстве 39 206-0201 - 206-0206 - на сооружении магистральных трубопроводов 40 206-0216 - 206-0220 - на водохозяйственном строительстве 40 206-0230 - 206-0235 - на других видах строительства 40 41 206-0246 - 206-0251 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе: - на гидроэнергетическом строительстве 41 206-0301 - 206-0304 - на сооружении магистральных трубопроводов 41 206-0315 206-0316 - на водохозяйственном строительстве 41 206-0325 - 206-0329 - на других видах строительства 42 206-0337 - 206-0340 Экскаваторы одноковшовые драглайн электрические шагающие 126 230-0501 - 230-0508 Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе: - на горно-вскрышных работах 125 230-0301 - 230-0309 - на других видах строительства 42 206-0410 206-0411 - на гидроэнергетическом строительстве 42 206-0401 206-0402 - на строительстве ЛЭП 83 216-0801 Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу 43 206-0800 Экскаваторы роторные 43 206-0901 - 206-0904 Экскаваторы роторные узкотраншейные 50 208-1001 Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 39 206-0101 - 206-0103 206-0105 206-0115 - 206-0117 206-0119 Экскаваторы цепные бесковшовые 51 208-1101 Экскаваторы шнекороторные на тракторе 44 206-1001 - 206-1004 Экскаваторы электрические карьерные 43 206-0501 - 206-0504 Экскаваторы электрические шагающие 43 206-0601 - 206-0605 Электровозы аккумуляторные рудничные 105 225-3600 Электрокалорифер 135 200-0037 Электростанции передвижные 32 81 204-0101 - 204-0108 215-2701 -215-2704 Электрошкафы 35 204-1500 Я Ямокопатели 152 209-1500 Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2002 Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов разработаны НПФ “Инпроект” носят справочный характер и могут использоваться при составлении инвесторской сметной документации. Стоимость одного машино-часа эксплуатации строительных машин и механизмов учтены: - зароботная плата рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов определенная на основе нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа рассчитанной на основании совместного письма Минэкономики украины от 19.02.02 № 64-26/195 и Госстроя Украины от 19.02.02 № 7/7-123 которая соответствует среднему нормативному разряду звена рабочих занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов; - амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов; - стоимость материальных ресурсов на: • замену быстроизнашивающихся частей; • ремонт и техническое обслуживание; • перебазировку; - стоимость электроэнергии и горюче-смазочных материалов; - налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов. Стоимость горюче-смазочных материалов составляет: • бензин 1кг - 1 91 грн. • дизельное топливо 1кг - 1 70 грн. • смазочные материалы 1кг - 2 52 грн. • гидравлическая жидкость 1кг - 2 52 грн. • мазут 1кг - 0 60 грн. • смесь керосина и моторного топлива 1кг - 1 41 грн. Указанные цены учитывают заготовительно-складские и транспортные затраты. Налог на добавленную стоимость НДС не учтен. Стоимость электроэнергии составляет за 1 кВт/год. - 0 13 грн. без НДС . Шифр машин и механизмов соответствует шифрам приведенным в Ресурсных сметных нормах эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 . Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 200-0001 12 05 3 26 0 84 0 22 4 55 - - 0 23 - 2 95 0 85 - - 200-0002 14 57 3 26 0 80 0 37 5 86 - - 0 30 - 3 98 1 08 - - 200-0003 17 60 3 26 1 36 0 59 - 5 12 - 0 38 - 6 89 1 83 - - 200-0004 18 73 3 26 1 48 0 59 - 5 54 - 0 40 - 7 46 1 99 - - 200-0005 21 01 3 26 2 48 0 74 - 7 07 - 0 48 - 6 98 2 02 - - 200-0009 2 18 - 0 48 0 22 - - - - - 1 48 - - - 200-0010 17 68 3 51 2 80 0 37 - 6 90 - 0 45 - 3 65 0 91 - - 200-0011 23 06 3 47 3 20 0 59 - 8 59 - 0 58 - 6 63 1 67 - - 200-0012 1 73 - 0 44 0 29 - - - - - 1 00 0 23 - - 200-0013 2 41 - 0 68 0 22 - - - - - 1 51 0 35 - - 200-0014 3 26 - 0 84 0 44 - - - - - 1 98 0 47 - - 200-0015 5 62 - 1 16 2 17 - - - - - 2 29 0 55 - - 200-0016 9 51 - 1 92 3 78 - - - - - 3 81 0 94 - - 200-0017 297 41 7 92 33 24 21 17 - 27 74 - 2 47 - 143 29 29 03 61 58 20 99 200-0018 449 12 8 60 51 06 32 71 - 43 35 - 3 93 - 216 77 40 94 92 70 30 36 200-0019 653 70 11 37 87 54 65 86 - 69 36 - 9 37 6 12 392 74 37 79 11 34 3 87 200-0024 2 03 - 0 66 - - - 0 49 0 20 - 0 58 0 03 0 10 0 06 200-0025 9 85 - 0 72 7 06 - - 0 91 0 25 - 0 58 0 03 0 33 0 10 200-0026 4 73 - 0 42 - - - 2 89 0 71 - 0 52 0 03 0 19 0 07 200-0027 0 61 - 0 06 - - - 0 32 0 10 - 0 08 0 03 0 05 0 03 200-0028 8 37 - 0 84 - - - 4 63 1 11 - 1 48 0 03 0 31 0 10 200-0029 16 49 - 2 10 - - - 9 01 2 12 - 2 62 0 07 0 64 0 20 200-0030 15 10 - 2 34 - - - 7 55 1 76 - 2 95 0 10 0 50 0 16 200-0031 11 24 - 0 12 - - - 8 46 1 97 - 0 17 0 03 0 52 0 16 200-0032 2 98 - 0 60 - - - 1 16 0 30 - 0 81 0 10 0 11 0 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 200-0033 2 71 - 0 48 - - - 1 26 0 30 - 0 56 0 10 0 11 0 03 200-0037 2 91 - 0 06 - - - 2 11 0 50 - 0 08 0 03 0 16 0 07 200-0038 0 39 - 0 06 - - - 0 15 0 05 - 0 11 0 03 0 02 - 200-0039 0 72 - 0 18 - - - - - 0 18 0 25 0 03 0 11 0 03 200-0041 1 40 - 0 06 - - - 0 87 0 20 - 0 08 0 03 0 19 0 07 200-0042 1 33 - 0 12 - - - 0 64 0 15 - 0 25 0 03 0 17 0 07 200-0043 10 13 3 23 1 20 - - - 0 63 0 15 - 3 65 0 06 1 27 0 45 200-0044 7 57 3 51 0 42 - - - 0 90 0 20 - 1 42 0 04 1 12 0 42 200-0045 7 19 3 73 0 36 - - - 0 66 0 15 - 1 19 0 07 1 10 0 41 200-0046 0 28 - 0 06 - - - 0 11 0 05 - 0 06 0 03 - - 200-0047 0 35 - 0 06 - - - 0 18 0 05 - 0 06 0 03 - - 200-0048 0 49 - 0 06 - - - 0 25 0 05 - 0 07 0 04 0 06 0 04 200-0049 0 67 - 0 06 - - - 0 38 0 10 - 0 07 0 04 0 06 0 04 200-0050 0 71 - 0 06 - - - 0 42 0 10 - 0 07 0 04 0 06 0 04 200-0052 0 61 - 0 18 - - - - - - 0 24 0 04 0 19 0 07 200-0053 8 14 - 0 36 - - - 6 37 0 45 - 0 60 0 04 0 36 0 14 200-0059 33 99 3 15 3 42 0 22 13 90 - - 0 66 - 6 82 0 72 5 82 2 08 200-0063 0 22 - 0 06 - - - 0 01 0 05 - 0 10 0 04 - - 200-0069 1 49 - 0 12 - - - 0 11 0 05 - 0 56 0 07 0 65 0 25 200-0070 3 87 3 35 0 24 - - - 0 03 - - 0 25 0 03 - - 200-0071 11 24 4 87 1 68 - - - 1 12 0 25 - 3 32 0 10 - - 200-0072 4 20 3 30 0 06 - - - 0 21 0 05 - 0 25 0 03 0 33 0 13 200-0074 5 32 3 30 0 36 - - - 0 04 - - 0 71 0 03 0 91 0 33 200-0075 5 19 3 79 0 42 - - - 0 07 0 05 0 03 0 83 0 04 - - 200-0076 4 45 3 30 0 30 - - - 0 11 0 05 - 0 69 0 03 - - 200-0077 0 60 - 0 06 - - - 0 21 0 05 0 03 0 20 0 03 0 05 0 03 200-0100 0 55 - 0 06 - - - 0 05 0 05 - 0 15 0 03 0 24 0 10 200-0102 1 04 - 0 06 - - - 0 11 0 05 - 0 20 0 03 0 62 0 23 201-0101 29 43 3 51 1 50 1 69 - 16 64 - 1 54 0 38 3 67 0 60 0 50 0 18 201-0201 1 05 - 0 12 0 15 - - - 0 08 - 0 70 0 26 - - 201-0301 21 57 4 12 1 50 - - 10 93 - 0 98 0 08 3 75 1 15 0 21 0 08 201-0302 25 10 4 80 1 26 - - 12 48 - 1 11 0 23 4 83 1 63 0 39 0 14 201-0303 34 74 4 72 3 00 - - 17 85 - 1 64 0 13 6 88 1 70 0 52 0 19 201-0304 35 05 4 72 2 16 - - 18 19 - 1 76 0 23 7 43 1 84 0 56 0 19 201-0305 39 50 4 66 2 94 - - 19 38 - 1 76 0 35 9 79 2 42 0 62 0 23 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 201-0306 87 94 4 51 12 42 - - 37 40 - 3 38 0 40 28 37 4 06 1 46 0 50 201-0307 35 01 4 72 2 16 - - 18 19 - 1 76 0 30 7 19 1 79 0 69 0 24 201-0311 20 73 4 12 1 26 - - 10 93 - 0 98 0 08 3 00 0 87 0 36 0 12 201-0312 24 00 4 66 1 08 - - 12 48 - 1 11 0 23 4 04 1 35 0 40 0 14 201-0313 33 20 4 72 2 52 - - 17 85 - 1 64 0 13 5 84 1 51 0 50 0 19 201-0314 34 98 4 72 1 80 - - 19 38 - 1 76 0 23 6 55 1 89 0 54 0 19 201-0315 36 14 4 72 2 40 - - 18 19 - 1 76 0 35 8 16 2 03 0 56 0 19 201-0316 80 86 4 51 10 32 - - 37 40 - 3 38 0 40 23 58 3 38 1 27 0 41 201-0401 9 80 3 63 0 72 0 15 - 3 13 - 0 28 0 03 1 65 0 44 0 21 0 07 201-0402 12 77 3 63 0 84 0 15 - 5 37 - 0 50 0 05 2 02 0 54 0 21 0 07 201-0403 16 07 3 63 0 96 0 22 - 7 63 - 0 71 0 10 2 51 0 65 0 31 0 11 201-0404 21 23 4 12 1 14 0 29 - 10 20 - 0 93 0 10 4 11 1 40 0 34 0 12 201-0405 52 16 4 72 3 00 1 25 - 30 60 - 2 82 0 45 8 56 2 12 0 76 0 28 201-0407 9 41 3 63 0 60 0 15 - 3 13 - 0 28 0 03 1 38 0 36 0 21 0 07 201-0408 12 62 3 63 0 72 0 15 - 5 37 - 0 50 0 05 1 93 0 69 0 27 0 11 201-0409 15 71 3 63 0 78 0 22 - 7 63 - 0 71 0 10 2 33 0 80 0 31 0 11 201-0410 20 32 4 12 0 96 0 29 - 10 20 - 0 93 0 10 3 40 1 15 0 32 0 12 201-0411 50 34 4 72 2 46 1 25 - 30 60 - 2 82 0 45 7 35 1 98 0 69 0 24 201-0501 23 63 3 79 3 60 - 0 32 8 82 - 1 01 - 5 59 1 52 0 50 0 19 201-0601 4 84 - 0 48 1 69 - - - - - 2 58 0 67 0 09 0 03 201-0701 6 78 - 0 90 0 88 - - - - - 4 91 1 05 0 09 0 03 202-0101 23 69 4 18 3 08 5 33 - - 1 14 0 08 - 7 32 0 67 2 56 0 92 202-0102 29 12 4 12 3 92 6 67 - - 1 35 0 08 - 9 70 1 15 3 28 1 15 202-0103 31 17 4 12 4 13 7 46 - - 1 33 0 08 - 10 41 1 32 3 64 1 28 202-0104 50 80 4 12 7 42 8 95 - - 1 76 0 13 - 20 94 1 69 7 48 2 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 202-0105 70 84 4 45 11 69 8 95 - - 4 50 0 15 - 35 47 2 31 5 63 1 74 202-0120 45 32 4 30 7 49 7 10 - - 1 35 0 08 - 21 34 1 85 3 66 1 29 202-0121 68 92 4 45 9 03 23 35 - - 1 72 0 13 - 25 65 1 96 4 59 1 51 202-0128 21 49 3 96 2 52 5 33 - - 1 14 0 08 - 6 22 0 63 2 24 0 79 202-0129 26 49 3 96 3 29 6 67 - - 1 35 0 08 - 8 28 1 11 2 86 0 99 202-0130 28 44 3 96 3 50 7 46 - - 1 33 0 08 - 8 90 1 27 3 21 1 15 202-0131 45 02 3 96 6 23 8 95 - - 1 76 0 13 - 17 72 1 62 6 27 2 22 202-0132 62 95 4 45 9 80 8 95 - - 4 50 0 15 - 30 18 2 31 4 92 1 56 202-0201 37 75 4 30 9 24 4 04 - - 1 38 0 38 - 15 13 1 68 3 28 1 16 202-0202 73 90 4 51 24 85 8 53 - - 8 15 0 83 - 20 60 2 12 6 43 2 12 202-0301 53 44 3 67 6 86 8 21 - - 4 11 0 05 - 23 72 1 21 6 82 2 35 202-0401 19 25 4 18 1 74 0 22 - - 1 57 0 10 - 9 90 1 55 1 54 0 54 202-0402 25 48 4 59 1 80 0 51 - - 2 98 0 15 - 13 48 1 79 1 97 0 64 202-0403 28 42 4 59 1 98 0 74 - - 4 12 0 18 - 14 55 1 84 2 26 0 73 202-0404 56 16 6 77 4 44 1 10 - - 5 67 0 23 - 29 10 3 20 8 85 2 89 202-0405 94 16 6 68 7 74 1 62 - - 7 70 0 25 - 55 16 5 92 15 01 4 85 202-0415 15 11 4 24 1 02 0 22 - - 1 57 0 10 - 6 58 1 57 1 38 0 51 202-0416 19 91 4 66 1 08 0 44 - - 2 98 0 15 - 8 86 1 82 1 74 0 56 202-0417 22 44 4 66 1 20 0 74 - - 4 12 0 18 - 9 47 1 86 2 07 0 70 202-0418 38 72 6 99 2 64 1 10 - - 5 67 0 23 - 18 86 3 31 3 23 1 07 202-0419 61 09 6 77 4 62 1 47 - - 7 70 0 25 - 35 45 6 00 4 83 1 58 202-0429 26 72 6 77 1 98 0 66 - - 0 43 0 13 0 25 14 51 1 80 1 99 0 72 202-0430 33 15 6 99 2 16 3 75 - - 0 81 0 18 0 28 16 36 2 42 2 62 0 93 202-0435 67 82 5 85 14 52 11 69 - - 2 08 0 58 - 28 60 2 73 4 50 1 56 202-0501 17 42 5 60 1 08 1 25 - - 0 29 0 13 0 23 7 29 1 16 1 55 0 56 202-0601 97 78 20 90 23 64 5 29 - 11 05 - 0 08 - 24 68 2 72 12 14 4 31 202-0602 193 40 20 30 50 70 5 66 - 19 38 - 0 15 - 76 63 8 57 20 58 7 19 202-0701 46 63 3 90 19 20 2 57 - - 0 90 0 18 - 12 80 0 47 7 08 2 54 202-0702 30 58 4 59 13 80 2 06 - - 1 68 0 30 - 4 71 1 51 3 44 1 24 202-0801 14 04 3 84 0 90 1 91 - - 0 35 0 13 - 6 91 1 00 - - 202-0802 18 41 4 72 1 14 2 65 - - 1 21 0 25 - 8 44 1 32 - - 202-0807 44 54 6 99 6 24 13 08 - - 2 93 0 28 0 86 10 69 1 58 3 47 1 17 202-0810 8 62 3 67 0 42 0 07 - - 1 43 0 08 - 2 95 0 40 - - 202-0811 11 45 4 24 0 72 0 22 - - 1 78 0 08 - 4 41 0 64 - - 202-0812 12 62 4 24 0 60 0 22 - - 3 64 0 10 - 3 82 0 72 - - Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 202-0813 13 72 4 18 0 72 0 37 - - 3 64 0 10 - 4 71 0 79 - - 202-0814 16 17 4 18 1 02 0 51 - - 4 55 0 13 - 5 78 0 88 - - 202-0815 18 81 4 80 1 20 0 74 - - 4 55 0 13 - 7 39 1 25 - - 202-0816 53 43 4 66 5 76 2 28 - - 7 38 0 18 - 33 17 2 56 - - 202-0817 55 17 4 66 6 24 2 28 - - 7 38 0 18 - 34 43 2 56 - - 202-0818 59 98 4 66 6 72 3 75 - - 7 38 0 18 - 37 29 2 84 - - 202-0819 63 35 4 66 7 14 3 75 - - 8 00 0 18 - 39 62 3 12 - - 202-0820 68 51 4 66 7 50 6 54 - - 8 19 0 18 - 41 44 3 22 - - 202-0821 71 05 4 66 7 86 6 54 - - 8 19 0 18 - 43 62 3 40 - - 202-0822 75 91 4 66 7 38 9 11 - - 8 00 0 18 - 46 58 3 59 - - 202-0826 13 81 6 36 0 78 0 07 - - 1 65 0 08 - 4 87 0 68 - - 202-0827 14 37 6 36 0 66 0 22 - - 2 46 0 08 - 4 59 0 76 - - 202-0828 17 35 6 36 0 84 0 22 - - 4 25 0 13 - 5 55 0 85 - - 202-0829 21 66 6 27 1 02 0 51 - - 5 99 0 15 - 7 72 1 17 - - 202-0830 117 87 9 32 12 00 4 34 - - 25 05 0 53 - 66 63 5 13 - - 202-0831 128 73 9 32 13 62 4 34 - - 25 31 0 55 - 75 59 5 83 - - 202-0832 147 25 9 32 16 74 4 34 - - 23 60 0 50 - 92 75 7 13 - - 202-0833 162 85 9 18 18 42 10 58 - - 22 48 0 48 - 101 71 7 71 - - 202-0834 149 45 9 32 12 60 12 72 - - 27 08 0 60 - 87 13 6 71 - - 202-0835 152 77 9 32 13 20 13 16 - - 25 14 0 55 - 91 40 7 04 - - 202-0836 170 25 9 18 14 64 17 27 - - 27 29 0 60 - 101 27 7 71 - - 202-0837 175 21 9 18 15 06 17 27 - - 28 99 0 63 - 104 08 7 89 - - 202-0838 183 51 8 90 15 42 17 27 - - 29 38 0 66 - 111 88 8 28 - - 202-0842 106 13 19 20 22 08 17 86 - - 3 59 0 13 0 38 34 87 2 83 8 02 2 83 202-0901 0 83 - 0 12 0 07 - - 0 21 0 05 - 0 38 0 17 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 202-0902 1 14 - 0 18 0 07 - - 0 33 0 08 - 0 48 0 21 - - 202-1000 12 49 4 06 0 84 1 03 - - 0 34 0 08 0 13 5 33 0 49 0 68 0 24 202-1101 28 43 4 18 1 82 2 11 11 10 - - 1 03 - 6 09 1 00 2 10 0 75 202-1102 31 50 4 66 2 52 2 25 - 9 86 - 1 13 0 40 8 36 1 49 2 32 0 79 202-1103 35 89 4 66 3 15 2 49 - 10 23 - 1 26 0 38 11 42 2 05 2 30 0 79 202-1104 37 44 4 66 2 66 3 42 - 12 67 - 1 41 0 63 9 27 1 35 2 72 0 93 202-1105 81 49 4 51 10 85 4 63 - 17 15 - 2 12 0 60 36 88 5 41 4 75 1 22 202-1106 111 96 6 68 16 45 5 14 - 19 04 - 2 12 1 34 54 18 7 34 7 01 2 27 202-1107 141 02 6 68 15 82 7 43 - 27 54 - 3 12 2 04 70 69 9 66 7 70 2 40 202-1115 26 19 3 84 1 12 2 58 12 53 - - 1 13 - 3 81 0 61 1 18 0 42 202-1116 32 88 4 45 2 87 2 31 6 57 5 68 - 1 26 0 20 8 02 1 47 1 52 0 53 202-1117 34 83 4 45 2 80 2 75 - 11 34 - 1 36 0 40 10 25 1 87 1 48 0 53 202-1118 43 75 4 38 3 15 3 83 - 14 18 - 1 61 0 55 14 33 2 58 1 72 0 61 202-1128 29 03 4 66 2 52 1 92 10 12 - - 1 03 0 08 7 16 1 35 1 54 0 56 202-1129 34 45 4 59 3 85 2 04 - 10 23 - 1 13 0 08 10 84 2 02 1 69 0 60 202-1130 38 55 4 59 3 57 3 08 - 12 67 - 1 51 0 10 11 20 2 11 1 83 0 64 202-1140 26 38 3 79 1 40 2 11 11 10 - - 1 03 - 5 02 0 91 1 93 0 68 202-1141 28 85 4 45 1 96 2 25 - 9 86 - 1 13 0 28 6 79 1 20 2 13 0 76 202-1142 33 04 4 45 2 73 2 49 - 10 23 - 1 26 0 33 9 21 1 29 2 34 0 85 202-1143 37 13 4 45 2 31 3 42 - 12 67 - 1 41 0 53 9 75 1 34 2 59 0 93 202-1201 34 93 4 45 3 08 4 30 - 6 07 - 0 73 - 10 78 2 67 5 52 1 96 202-1202 46 18 4 38 4 20 4 91 - 10 40 - 1 26 - 13 77 3 37 7 26 2 54 202-1203 60 26 4 45 7 07 5 12 - 7 11 - 0 83 - 24 84 6 14 10 84 3 69 202-1204 97 25 8 48 9 31 5 12 - 10 40 - 1 36 - 44 27 10 56 18 31 6 32 202-1205 158 77 8 76 17 22 4 97 - 13 09 - 1 36 - 82 15 20 10 31 22 10 73 202-1206 234 97 8 76 29 82 4 97 - 13 18 - 1 51 - 129 31 31 67 47 42 16 29 202-1216 26 15 4 51 1 54 4 30 - 6 07 - 0 55 - 5 53 1 40 3 65 1 31 202-1217 34 86 4 51 2 17 4 91 - 10 40 - 0 71 - 7 25 1 80 4 91 1 76 202-1218 43 73 4 51 3 92 5 12 - 8 67 - 0 66 - 13 87 3 47 6 98 2 39 202-1219 64 60 8 76 4 83 5 12 - 10 40 - 0 96 - 23 12 5 65 11 41 4 03 202-1220 99 98 9 02 8 96 4 97 - 14 11 - 1 61 - 42 87 10 73 18 44 6 45 202-1221 143 67 8 90 15 19 4 97 - 20 57 - 1 64 - 66 15 16 38 26 25 9 12 202-1231 48 65 4 59 4 41 6 51 - 17 17 - 1 13 - 12 82 3 26 2 02 0 73 202-1232 62 26 6 45 7 84 6 51 - 10 40 - 1 21 - 27 28 6 58 2 57 0 90 202-1233 75 43 8 76 7 77 7 68 - 10 40 - 1 21 - 36 92 9 02 2 69 0 96 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 202-1243 30 65 4 45 2 38 4 30 - 6 07 - 0 55 - 8 27 2 05 4 63 1 65 202-1244 40 31 4 45 3 22 4 91 - 10 40 - 0 96 - 10 24 2 27 6 13 2 18 202-1245 44 83 4 51 4 34 5 12 - 8 67 - 0 66 - 14 03 2 53 7 50 2 57 202-1246 66 78 8 60 5 74 5 12 - 10 40 - 1 11 - 23 04 2 62 12 77 4 43 202-1247 114 18 8 90 12 53 4 97 - 14 11 - 1 61 - 48 05 2 98 24 01 8 32 202-1248 174 40 8 76 22 82 4 97 - 20 57 - 1 64 - 78 33 3 46 37 31 12 83 202-1312 39 58 8 04 2 80 0 96 - 12 41 - 1 34 - 13 45 2 09 0 58 0 20 202-1313 44 01 8 04 2 94 1 18 - 14 11 - 1 49 - 12 83 2 13 3 42 1 25 202-1314 75 18 9 32 23 73 1 91 - 19 04 - 1 76 0 55 12 22 2 66 6 65 2 38 202-1315 174 00 16 72 61 81 4 48 - 25 16 - 2 02 0 71 45 43 3 89 17 67 6 19 202-1401 39 19 4 59 4 13 4 42 - 8 67 - 0 78 - 10 19 2 34 6 41 2 20 202-1402 42 41 4 59 3 29 6 85 - 7 28 - 0 66 - 12 75 2 48 6 99 2 39 202-1403 51 50 4 51 5 46 7 53 - 11 27 - 0 98 - 18 38 2 71 3 37 1 08 202-1404 67 53 6 77 5 39 7 91 - 12 14 - 1 08 - 22 09 2 84 12 15 3 97 202-1405 125 83 8 90 10 92 8 30 - 25 16 - 2 27 - 46 00 3 16 24 28 7 92 202-1413 29 26 4 45 3 08 4 42 - 8 67 - 0 78 0 48 4 95 1 11 2 43 0 89 202-1414 34 75 4 66 1 96 6 85 - 7 28 - 0 66 - 8 18 1 91 5 16 1 77 202-1415 42 24 4 66 3 36 7 53 - 11 27 - 0 98 - 11 66 2 10 2 78 0 93 202-1416 54 31 6 89 3 29 7 91 - 12 14 - 1 08 - 14 08 2 34 8 92 2 94 202-1417 98 27 9 02 6 65 8 30 - 25 16 - 1 97 - 30 01 3 92 17 16 5 64 202-1427 36 49 4 59 4 69 4 42 - 8 67 - 0 78 0 08 11 34 2 11 1 92 0 69 202-1428 46 11 6 89 4 20 5 48 - 10 74 - 0 98 0 08 15 59 2 39 2 15 0 78 202-1429 50 63 6 89 4 55 7 53 - 11 27 - 1 08 0 08 16 95 2 66 2 28 0 83 202-1438 36 87 4 30 3 64 4 42 - 8 67 - 0 78 - 9 08 1 98 5 98 2 11 202-1439 40 43 4 59 2 94 6 85 - 7 28 - 0 66 - 11 51 2 25 6 60 2 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 202-1440 51 07 4 59 4 97 7 53 - 11 27 - 0 98 - 16 69 2 48 5 04 2 94 202-1441 61 86 4 51 4 83 7 91 - 12 14 - 1 08 - 20 04 2 62 11 35 3 79 202-1442 118 64 8 90 9 80 8 30 - 25 16 - 2 27 - 41 45 2 85 22 76 7 70 202-1501 42 65 14 40 9 66 6 84 - - 0 69 0 15 - 7 26 1 51 3 65 1 33 202-1502 80 72 17 55 18 41 19 48 - - 1 13 0 15 - 13 07 1 79 10 93 4 00 202-1503 91 74 17 35 20 86 24 03 - - 1 40 0 15 - 15 69 1 84 12 26 4 44 202-1504 105 62 17 35 26 04 28 08 - - 1 40 0 15 - 18 38 1 98 14 22 5 14 202-1601 91 45 17 35 30 80 16 02 - - 1 14 0 15 - 17 88 1 94 8 11 2 95 202-1701 48 72 3 67 19 25 3 82 - - 3 29 0 33 - 14 30 2 02 4 06 1 39 202-1702 54 72 4 30 21 84 3 23 - - 4 00 0 43 - 16 25 2 54 4 67 1 63 202-1801 126 07 4 38 34 93 6 62 - - 8 97 0 78 - 48 86 3 11 21 53 6 22 202-1802 230 10 4 30 62 30 30 36 - - 11 35 1 03 - 82 35 3 61 38 41 10 97 203-0101 18 21 3 09 0 78 1 10 8 98 - - 0 55 0 48 1 87 0 80 1 36 0 49 203-0406 6 89 3 26 0 30 2 65 - - 0 11 0 05 - 0 29 0 07 0 23 0 10 203-0407 15 84 3 20 2 22 7 64 - - 0 94 0 10 - 1 63 0 13 0 11 0 03 203-0408 24 21 4 18 5 10 10 07 - - 1 29 0 13 - 3 42 0 21 0 02 - 203-0409 102 17 4 12 41 10 27 71 - - 1 72 0 15 - 26 27 0 70 1 10 0 49 203-0601 9 83 2 99 0 42 4 12 - - 0 65 0 23 - 1 35 0 45 0 07 0 03 203-0602 14 86 3 18 1 02 5 15 - - 1 43 0 45 - 3 54 1 24 0 09 0 03 203-0603 28 64 3 96 2 52 8 23 - - 2 47 0 81 - 10 45 4 04 0 20 0 08 203-0604 34 58 3 96 2 88 10 22 - - 4 16 1 31 - 11 77 4 32 0 28 0 12 203-0701 1 85 - 0 12 0 96 - - 0 39 0 10 - 0 23 0 03 0 05 0 03 203-0702 1 93 - 0 12 0 96 - - 0 39 0 10 - 0 31 0 03 0 05 0 03 203-0703 2 15 - 0 12 0 88 - - 0 65 0 20 - 0 25 0 03 0 05 0 03 203-0704 3 42 - 0 30 1 10 - - 1 17 0 35 - 0 45 0 03 0 05 0 03 203-0705 3 55 - 0 18 1 25 - - 1 30 0 40 - 0 37 0 06 0 05 0 03 203-0706 3 74 - 0 24 1 32 - - 1 30 0 40 - 0 43 0 07 0 05 0 03 203-0707 6 04 - 0 42 1 54 - - 2 47 0 81 - 0 75 0 07 0 05 0 03 203-0801 29 83 14 52 4 08 5 29 - - 0 39 0 13 - 3 64 0 54 1 78 0 07 203-0850 14 85 4 02 1 08 0 71 - 5 95 - 0 58 0 05 2 14 0 80 0 32 0 12 203-0851 21 02 3 96 2 28 1 05 - 8 33 - 0 78 0 05 4 25 0 91 0 32 0 12 203-0852 33 41 4 51 2 94 1 33 - 18 70 - 1 03 0 50 3 90 1 17 0 50 0 18 203-0853 41 57 4 80 3 60 1 65 - 24 31 - 1 11 0 50 5 15 1 25 0 45 0 14 203-0854 55 28 4 87 3 84 2 03 - 33 83 - 1 29 0 58 8 25 1 41 0 59 0 19 203-0901 6 19 3 67 0 72 - - - 0 09 0 03 0 38 1 11 0 37 0 19 0 07 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 203-0902 6 74 3 67 0 84 - - - 0 09 0 05 0 48 1 42 0 55 0 19 0 07 203-0903 7 64 3 67 1 08 - - - 0 09 0 30 0 55 1 74 0 62 0 21 0 07 203-1001 22 61 3 60 1 80 0 15 11 65 - - 0 73 0 15 3 44 0 76 1 09 0 40 203-1002 25 92 4 06 3 18 0 15 10 31 - - 0 68 0 23 5 95 1 18 1 36 0 49 203-1003 41 04 4 02 6 78 0 66 15 66 - - 0 98 0 23 10 46 1 37 2 25 0 80 203-1004 47 26 4 59 8 76 0 66 15 66 - - 0 98 0 23 13 65 1 79 2 73 0 96 203-1005 72 21 4 45 19 56 1 10 - 12 48 - 1 03 0 50 28 65 2 09 4 44 1 38 203-1101 28 89 4 16 7 44 6 84 - - 1 98 0 43 - 3 62 1 42 4 42 1 60 203-1201 75 33 13 86 16 92 2 35 - - 1 42 0 28 - 15 02 1 31 25 48 9 06 203-1202 130 43 20 45 26 88 8 45 - - 3 45 0 73 - 26 65 1 65 43 82 15 60 203-1203 156 86 20 26 34 38 10 51 - - 3 61 0 76 - 34 04 1 89 53 30 18 88 203-1204 223 03 20 13 53 16 14 55 - - 5 20 1 03 - 51 69 2 16 77 27 27 25 203-1301 42 73 14 29 11 10 2 50 - - 1 42 0 28 - 11 33 1 09 1 81 0 66 203-1302 74 81 20 89 17 76 8 31 - - 3 16 0 71 - 20 79 1 35 3 19 1 16 203-1303 87 88 20 89 22 44 10 36 - - 3 16 0 71 - 26 55 1 55 3 77 1 35 203-1304 114 44 20 64 32 46 14 04 - - 3 16 0 71 - 38 34 1 96 5 09 1 83 203-1401 47 75 - 14 28 10 22 - - - 0 18 - 1 63 0 40 21 44 7 62 203-1402 51 17 - 13 20 14 26 - - - 0 18 - 1 33 0 43 22 20 7 89 203-1403 72 39 - 20 46 17 64 - - - 0 20 - 2 08 0 58 32 01 11 30 203-1404 126 81 - 42 12 22 71 - - - 0 20 - 3 66 0 75 58 12 20 40 203-1501 7 75 3 73 1 32 - - - 0 42 0 05 - 2 02 0 63 0 21 0 07 203-1502 9 34 3 63 2 04 - - - 0 44 0 05 0 08 2 83 0 69 0 27 0 11 203-1600 173 07 16 96 82 20 12 94 - - 2 72 0 05 2 17 47 72 2 50 8 31 2 93 203-1700 718 00 23 76 339 66 13 74 - - 2 15 - 4 06 301 82 71 56 32 81 11 29 203-1811 26 01 3 79 2 82 - - 9 54 - 0 91 - 8 43 0 87 0 52 0 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 203-1812 40 65 3 73 4 74 - - 16 15 - 1 59 - 13 73 0 97 0 71 0 26 204-0101 6 58 3 63 0 12 - 2 10 - - 0 13 - 0 43 0 22 0 17 0 07 204-0102 8 69 3 63 0 12 - 4 01 - - 0 25 - 0 49 0 25 0 19 0 07 204-0103 18 23 4 18 0 42 - - 10 54 - 0 96 - 1 20 0 54 0 93 0 33 204-0104 31 69 4 12 0 48 - - 22 10 - 2 02 - 1 48 0 74 1 49 0 54 204-0105 45 85 4 12 1 02 - - 33 49 - 2 82 - 2 37 0 87 2 03 0 74 204-0106 87 38 4 18 2 46 - - 68 34 - 6 27 - 4 76 1 09 1 37 0 50 204-0107 244 06 4 02 20 76 - - 166 94 - 14 11 - 34 40 3 10 3 83 1 33 204-0108 497 40 7 68 15 06 - - 385 90 - 28 22 - 53 77 3 61 6 77 2 38 204-0201 11 83 - 0 24 - 10 70 - - 0 48 - 0 31 0 15 0 10 0 04 204-0202 10 81 - 0 24 - - 9 52 - 0 48 - 0 38 0 18 0 19 0 07 204-0300 9 02 - 0 54 - - - 6 99 0 81 - 0 35 0 04 0 33 0 11 204-0400 3 82 - 0 24 - - - 2 87 0 38 - 0 21 0 04 0 12 0 04 204-0501 2 98 - 0 30 0 37 - - 1 72 0 20 - 0 29 0 04 0 10 0 04 204-0502 1 58 - 0 18 0 37 - - 0 69 0 10 - 0 18 0 04 0 06 0 04 204-0503 6 40 - 0 78 0 37 - - 3 89 0 45 - 0 70 0 07 0 21 0 07 204-0600 8 70 1 01 1 08 0 59 - - 4 34 0 50 - 0 86 0 06 0 32 0 12 204-0700 9 04 - 1 80 0 15 - - 5 71 0 66 - 0 72 0 07 - - 204-0801 8 53 - 0 36 - - - 7 05 - - 0 24 0 04 0 88 0 33 204-0802 2 12 - 0 12 - - - 1 69 - - 0 10 0 04 0 21 0 07 204-0900 0 98 - 0 06 - - - 0 72 - - 0 10 0 04 0 10 0 04 204-1000 2 68 - 0 12 - - - 1 90 0 25 - 0 12 0 04 0 29 0 11 204-1201 6 25 - 0 48 3 09 - - 1 48 0 20 - 0 43 0 04 0 57 0 22 204-1202 6 32 - 0 84 2 06 - - 1 79 0 20 - 0 84 0 04 0 59 0 22 204-1300 7 81 - 2 28 0 07 - - 2 78 0 35 - 1 96 0 04 0 37 0 14 204-1400 1 61 - 0 18 - - - 1 13 - - 0 24 0 04 0 06 0 04 204-1500 0 28 - 0 06 - - - 0 16 - - 0 06 0 03 - - 204-1601 0 78 - 0 24 0 37 - - 0 06 - - 0 11 0 03 - - 204-1602 0 92 - 0 30 0 37 - - 0 08 - - 0 17 0 03 - - 204-1701 0 30 - 0 12 - - - 0 02 - - 0 10 0 04 0 06 0 04 204-1702 0 48 - 0 12 - - - 0 15 0 03 - 0 12 0 04 0 06 0 04 204-1801 0 48 - 0 18 - - - - - - 0 24 0 04 0 06 0 04 204-1802 0 64 - 0 18 0 37 - - 0 01 - - 0 08 0 03 - - 204-1803 1 21 - 0 54 0 37 - - 0 02 - - 0 28 0 03 - - 204-1900 10 59 - 1 86 6 84 - - - - - 0 91 0 11 0 98 0 36 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 204-2000 0 58 - 0 12 0 37 - - 0 01 - - 0 08 0 03 - - 204-2100 0 75 - 0 30 0 29 - - 0 01 - - 0 15 0 03 - - 204-2200 1 78 - 0 96 0 29 - - 0 05 - - 0 48 0 07 - - 204-2300 0 63 - 0 18 0 37 - - - - - 0 08 0 03 - - 204-2400 3 03 1 34 0 84 0 22 - - 0 12 0 03 - 0 37 0 03 0 11 0 03 204-2500 7 63 1 27 3 30 - - - 0 91 0 10 - 1 77 0 10 0 28 0 10 204-2600 1 18 - 0 54 0 07 - - 0 07 0 05 - 0 45 0 07 - - 204-2700 1 23 - 0 06 0 07 - - 0 91 0 10 - 0 09 0 03 - - 204-2800 1 73 - 0 66 - - - 0 03 - - 1 02 0 07 0 02 - 204-2900 0 60 - 0 12 0 07 - - 0 25 0 05 - 0 11 0 03 - - 204-4001 31 40 - 13 44 - - - 1 68 - - 15 13 1 06 1 15 0 41 205-0101 15 25 3 60 0 60 0 37 - 7 99 - 0 73 - 1 64 0 72 0 32 0 14 205-0102 21 02 3 60 0 66 0 37 - 13 09 - 1 21 - 1 77 0 76 0 32 0 14 205-0201 34 23 4 12 0 96 0 37 - 23 80 - 2 04 - 2 48 1 03 0 46 0 21 205-0301 22 67 3 60 0 60 0 37 - 14 79 - 1 36 - 1 66 0 76 0 29 0 11 205-0401 1 39 - 0 06 0 37 - - 0 30 0 50 - 0 10 0 04 0 06 0 04 205-0501 29 92 6 06 1 86 0 29 - - 15 16 0 83 - 4 58 1 12 1 14 0 42 205-0502 34 62 9 78 1 86 0 51 - - 15 16 0 83 - 5 12 1 34 1 36 0 49 205-0503 43 37 9 78 2 70 0 74 - - 20 80 1 16 - 6 83 1 79 1 36 0 49 205-0504 58 11 9 78 3 72 1 03 - - 30 29 1 66 - 9 76 2 54 1 87 0 68 205-0601 29 40 6 12 1 86 0 59 - - 15 16 0 83 - 3 82 0 95 1 02 0 37 205-0602 40 56 6 00 3 60 0 37 - - 20 80 1 16 - 7 24 1 77 1 39 0 51 205-0603 86 85 9 69 7 44 1 18 - - 47 74 2 67 - 15 30 3 97 2 86 1 03 205-0701 31 23 3 47 3 24 0 37 - 16 49 - 0 33 - 6 74 1 84 0 59 0 21 205-0800 9 90 7 80 0 24 0 66 - - 0 18 - - 0 72 0 43 0 30 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 206-0101 25 69 7 80 1 86 2 33 - 8 16 - 0 78 - 3 36 0 43 1 40 0 51 206-0102 34 08 7 68 2 82 2 48 - 8 84 - 0 78 0 98 8 56 1 11 1 94 0 69 206-0103 42 17 9 02 3 00 2 56 - 10 71 - 1 29 2 02 11 56 1 71 2 01 0 72 206-0105 52 53 8 90 3 90 2 78 - 14 96 - 1 56 2 52 15 21 2 23 2 70 0 98 206-0115 25 32 7 92 1 56 2 33 - 8 16 - 0 71 - 3 35 0 91 1 29 0 48 206-0116 31 88 7 68 2 28 2 48 - 8 84 - 0 78 0 98 7 14 0 92 1 70 0 61 206-0117 39 53 9 02 2 76 2 56 - 10 71 - 1 03 2 02 9 60 1 17 1 83 0 68 206-0119 49 82 8 90 3 72 2 78 - 14 96 - 1 34 2 52 13 17 1 25 2 43 0 89 206-0201 22 16 4 06 1 74 1 44 - 7 14 - 0 53 - 6 20 1 22 1 05 0 37 206-0202 29 36 4 51 1 86 2 52 - 10 71 - 0 66 0 86 6 88 1 49 1 36 0 50 206-0203 33 99 4 45 2 34 3 18 - 13 60 - 0 98 0 20 7 78 1 51 1 46 0 53 206-0204 46 35 8 24 2 04 4 21 - 18 02 - 1 69 0 25 8 64 1 57 3 26 1 15 206-0205 56 16 8 60 2 28 5 21 - 22 27 - 1 97 0 35 11 56 2 67 3 92 1 42 206-0206 64 06 8 48 2 64 6 15 - 26 18 - 2 19 0 71 13 38 3 05 4 33 1 53 206-0216 19 67 4 06 1 14 1 68 - 7 14 - 0 58 0 05 3 99 0 81 1 03 0 37 206-0217 33 41 4 66 2 52 2 52 - 10 71 - 0 66 0 08 10 79 2 66 1 47 0 51 206-0218 45 42 4 59 4 50 3 18 - 13 60 - 1 86 0 13 15 44 3 81 2 12 0 73 206-0219 58 68 8 48 4 26 4 24 - 18 02 - 1 86 0 10 17 56 4 07 4 16 1 48 206-0220 86 83 9 18 7 38 5 21 - 22 27 - 1 86 0 20 34 78 8 45 5 95 2 02 206-0230 18 82 4 12 1 14 1 44 - 7 14 - 0 58 0 40 2 98 0 62 1 02 0 37 206-0231 22 96 4 06 1 86 1 47 - 7 31 - 0 60 0 40 6 09 1 22 1 17 0 41 206-0232 38 57 4 59 3 78 2 52 - 10 71 - 0 66 1 49 13 01 3 21 1 81 0 64 206-0233 43 60 4 59 4 14 3 18 - 13 60 - 1 01 1 11 14 01 3 44 1 96 0 69 206-0234 56 24 8 90 3 84 4 24 - 18 02 - 1 06 1 39 15 46 3 74 3 33 1 20 206-0235 60 58 8 90 3 96 4 49 - 19 21 - 1 64 2 09 16 44 3 96 3 85 1 38 206-0246 22 92 4 18 1 86 1 44 - 7 14 - 0 53 - 6 69 1 38 1 08 0 38 206-0247 30 02 4 51 2 04 2 52 - 10 71 - 0 66 0 86 7 34 1 62 1 38 0 50 206-0248 34 83 4 45 2 52 3 18 - 13 60 - 0 98 0 20 8 42 1 74 1 48 0 53 206-0249 48 40 8 76 2 16 4 24 - 18 02 - 1 69 0 25 9 88 2 32 3 40 1 27 206-0250 57 51 8 76 2 46 5 21 - 22 27 - 1 97 0 35 12 52 2 93 3 97 1 45 206-0251 65 28 8 76 2 76 6 15 - 26 18 - 2 19 0 71 14 15 3 37 4 38 1 58 206-0301 18 56 3 90 0 84 2 20 - 7 14 - 0 63 0 05 3 48 0 98 0 32 0 12 206-0302 21 97 3 84 1 62 2 32 - 7 33 - 0 73 0 05 5 72 1 04 0 36 0 12 206-0303 29 27 4 51 2 16 2 64 - 10 54 - 0 98 0 50 7 44 1 31 0 50 0 18 206-0304 36 13 4 45 4 14 2 64 - 11 73 - 0 98 0 58 11 01 1 51 0 60 0 22 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 206-0315 35 59 4 59 4 26 2 26 - 10 03 - 0 98 0 08 12 76 1 79 0 63 0 23 206-0316 44 62 4 51 5 52 3 03 - 13 43 - 0 98 0 08 16 40 2 30 0 67 0 23 206-0325 16 54 4 12 1 08 1 57 - 5 10 - 0 73 0 40 3 18 0 95 0 36 0 12 206-0326 20 59 4 12 1 26 2 20 - 7 14 - 0 98 0 40 4 07 1 19 0 42 0 16 206-0327 24 11 4 06 2 16 2 32 - 7 33 - 1 23 0 40 6 08 1 18 0 53 0 20 206-0328 34 37 4 66 3 24 2 64 - 10 54 - 1 44 1 21 9 96 1 44 0 68 0 23 206-0329 40 87 4 59 4 62 2 64 - 11 73 - 1 44 1 11 13 96 1 97 0 78 0 28 206-0337 18 85 3 90 0 90 2 20 - 7 14 - 0 63 0 05 3 71 1 05 0 32 0 12 206-0338 22 46 3 84 1 74 2 32 - 7 33 - 0 73 0 05 6 09 1 11 0 36 0 12 206-0339 29 89 4 51 2 28 2 64 - 10 54 - 0 98 0 50 7 94 1 40 0 50 0 18 206-0340 37 07 4 45 4 44 2 64 - 11 73 - 0 98 0 58 11 63 1 60 0 62 0 22 206-0401 25 01 8 76 1 56 2 13 - - 2 96 0 76 - 8 25 2 15 0 59 0 22 206-0402 43 30 8 48 2 94 6 32 - - 5 27 1 64 - 17 80 4 11 0 85 0 30 206-0410 25 60 8 76 1 68 2 13 - - 2 96 0 78 - 8 70 2 23 0 59 0 22 206-0411 44 97 8 48 3 12 6 32 - - 5 27 1 71 - 19 20 4 66 0 87 0 30 206-0501 61 41 9 32 4 44 14 77 - - 8 22 1 76 - 20 74 6 20 2 16 0 79 206-0502 83 60 9 02 8 88 16 91 - - 8 22 1 81 - 35 77 10 42 2 99 1 04 206-0503 114 01 8 90 16 92 20 14 - - 17 11 2 04 - 44 67 12 99 4 23 1 47 206-0504 133 29 8 90 24 18 18 60 - - 17 16 2 09 - 57 26 16 55 5 10 1 78 206-0601 103 79 9 02 8 40 18 23 - - 23 01 2 24 - 39 14 11 46 3 75 1 31 206-0602 131 34 8 90 17 70 20 07 - - 21 71 2 29 - 55 73 16 11 4 94 1 74 206-0603 245 00 8 90 39 18 35 87 - - 48 62 3 30 - 99 90 28 88 9 23 3 12 206-0604 399 11 16 08 39 69 124 22 - - 65 78 4 61 - 134 02 36 02 14 44 5 03 206-0605 459 77 15 84 69 12 97 46 - - 82 16 6 33 - 171 48 45 62 17 38 5 98 206-0700 69 25 8 90 9 12 - - 22 61 - 1 79 0 18 23 21 5 65 3 44 1 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 206-0800 36 06 8 48 2 52 0 66 - 11 05 - 1 06 0 93 10 73 2 59 0 63 0 21 206-0901 85 60 8 24 12 96 2 65 - 15 64 - 1 69 0 10 40 10 10 42 4 22 1 48 206-0902 86 12 8 24 13 08 2 79 - 15 64 - 1 69 0 13 40 53 10 63 4 02 1 40 206-0903 85 68 9 02 10 44 3 31 - 15 64 - 1 69 0 13 41 54 11 64 3 91 1 35 206-0904 151 87 8 90 16 44 3 68 - 40 80 - 2 07 0 30 77 70 18 78 1 98 0 67 206-1001 52 87 8 90 4 86 5 73 - 12 50 - 1 16 0 25 16 63 3 92 2 84 1 02 206-1002 82 77 8 76 7 74 2 06 - 19 21 - 1 76 0 48 39 33 10 99 3 43 1 23 206-1003 144 06 8 48 14 04 6 84 - 24 65 - 1 94 0 28 82 65 19 04 5 18 1 82 206-1004 143 16 8 48 14 16 - - 46 07 - 2 24 0 71 66 78 15 22 4 72 1 65 206-1005 131 95 10 89 26 70 0 29 - - 28 34 3 15 - 44 35 10 42 18 23 6 35 207-0101 23 23 3 84 1 68 1 23 - 10 20 - 0 86 0 05 5 01 0 96 0 36 0 12 207-0102 28 74 4 51 1 38 1 68 - 14 45 - 0 96 0 03 5 33 1 17 0 40 0 14 207-0103 35 02 4 51 2 04 1 81 - 17 85 - 1 06 0 50 6 75 1 44 0 50 0 18 207-0104 41 01 4 45 2 64 2 86 - 19 21 - 1 44 0 25 9 56 1 69 0 60 0 22 207-0105 49 87 4 38 3 90 3 50 - 21 93 - 1 34 0 23 13 88 2 32 0 71 0 26 207-0106 106 39 4 45 5 22 4 14 - 55 42 - 4 31 0 45 31 44 2 67 0 96 0 31 207-0116 25 10 4 12 1 68 1 23 - 10 20 - 0 86 0 08 6 51 1 28 0 42 0 16 207-0117 36 77 4 66 2 22 1 81 - 17 85 - 1 16 0 13 8 39 1 54 0 55 0 19 207-0118 44 93 4 59 3 42 2 86 - 19 21 - 1 34 0 13 12 77 2 20 0 61 0 23 207-0119 52 14 4 51 3 54 3 50 - 21 93 - 1 34 0 13 16 44 2 80 0 75 0 27 207-0120 110 11 4 51 8 82 4 03 - 45 90 - 4 31 0 25 40 72 3 47 1 57 0 63 207-0121 210 67 8 76 21 48 4 64 - 73 10 - 9 35 0 55 90 32 7 53 2 47 0 74 207-0122 298 31 8 60 35 88 5 28 - 83 30 - 10 61 0 63 150 47 12 34 3 54 1 08 207-0132 20 28 4 12 0 84 1 06 - 10 00 - 0 71 0 08 3 15 0 66 0 32 0 12 207-0133 27 41 4 06 2 04 1 23 - 12 04 - 0 93 0 13 6 56 1 54 0 42 0 16 207-0134 33 23 4 72 1 38 1 68 - 17 20 - 1 13 0 35 6 29 1 42 0 48 0 19 207-0135 43 31 4 66 2 58 1 81 - 22 78 - 1 51 0 43 8 92 1 63 0 62 0 23 207-0136 50 88 4 66 3 24 2 48 - 26 01 - 1 76 0 48 11 61 2 00 0 64 0 23 207-0137 58 80 4 59 3 54 3 50 - 29 24 - 2 19 0 48 14 48 2 52 0 78 0 28 207-0147 17 76 4 12 0 60 1 06 - 7 99 - 0 68 0 08 2 98 0 87 0 25 0 08 207-0148 23 48 4 06 1 44 1 23 - 10 20 - 0 86 0 13 5 22 1 06 0 34 0 12 207-0149 29 04 4 80 0 96 1 68 - 14 45 - 0 93 0 35 5 48 1 39 0 39 0 14 207-0150 35 03 4 72 1 68 1 81 - 17 85 - 1 18 0 43 6 86 1 51 0 50 0 19 207-0151 40 39 4 66 1 98 2 48 - 19 04 - 1 34 0 48 9 84 1 82 0 57 0 19 207-0152 44 84 4 66 3 48 2 86 - 19 21 - 1 44 0 25 12 29 2 05 0 65 0 23 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 207-0153 46 88 4 66 2 28 3 50 - 21 93 - 1 51 - 12 45 2 19 0 55 0 19 207-0154 117 76 4 45 6 84 4 14 - 55 42 - 4 31 0 45 40 96 3 47 1 19 0 40 207-0201 34 71 4 72 1 92 1 68 - 16 30 - 1 18 - 8 35 1 98 0 56 0 19 207-0202 58 78 4 59 5 64 1 81 - 24 82 - 2 34 - 18 56 2 43 1 02 0 37 207-0203 88 65 4 51 6 12 1 83 - 47 26 - 2 65 - 25 20 3 29 1 08 0 36 207-0213 72 62 4 59 3 72 1 83 - 47 26 - 1 18 0 28 13 11 1 97 0 65 0 23 207-0223 32 69 4 72 1 26 1 68 - 16 30 - 1 01 - 7 02 1 65 0 70 0 38 207-0224 53 32 4 59 3 84 1 81 - 24 82 - 1 64 - 15 86 2 39 0 76 0 28 207-0225 81 56 4 51 4 02 1 83 - 47 26 - 1 97 - 21 16 2 75 0 81 0 27 207-0301 24 61 4 06 1 26 0 37 - 11 27 - 0 83 0 30 6 10 1 58 0 42 0 16 207-0302 36 26 4 66 2 64 0 44 - 13 18 - 0 91 0 13 13 66 4 29 0 64 0 23 207-0303 51 29 4 66 2 94 0 81 - 26 35 - 1 08 0 35 14 35 4 52 0 75 0 28 207-0304 62 82 4 59 5 28 2 79 - 26 35 - 1 16 0 35 21 28 5 92 1 02 0 32 207-0305 62 83 4 59 4 08 1 84 - 29 58 - 1 29 0 48 20 01 6 93 0 96 0 37 207-0306 107 35 4 51 28 98 2 57 - 41 14 - 1 54 1 16 24 97 7 67 2 48 0 81 207-0316 23 02 4 06 0 78 0 37 - 11 27 - 0 83 0 30 5 05 1 30 0 36 0 12 207-0317 32 23 4 66 2 22 0 44 - 13 18 - 0 98 0 13 10 11 2 28 0 51 0 19 207-0318 46 42 4 66 1 92 0 81 - 26 35 - 1 16 0 35 10 54 2 38 0 63 0 19 207-0319 56 48 4 59 3 54 2 79 - 26 35 - 1 16 0 35 16 88 4 09 0 82 0 28 207-0320 56 98 4 59 2 70 1 84 - 29 58 - 1 29 0 35 15 81 4 91 0 82 0 28 207-0321 93 08 4 59 19 38 2 57 - 41 14 - 1 54 0 48 21 38 6 98 2 00 0 69 207-0401 51 60 4 72 2 70 4 34 - 28 73 - 2 12 0 50 7 63 1 04 0 86 0 28 207-0402 70 87 4 66 6 96 5 73 - 36 55 - 3 18 0 50 12 04 1 63 1 25 0 42 207-0403 73 16 4 59 7 02 6 32 - 36 55 - 3 18 0 96 13 32 1 79 1 22 0 41 207-0410 64 89 4 59 3 96 9 56 - 27 88 - 2 32 - 15 46 2 07 1 12 0 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 207-0415 53 43 4 59 3 54 2 79 - 24 65 - 1 84 0 78 14 42 1 93 0 82 0 28 207-0416 72 67 4 51 7 80 3 68 - 25 84 - 1 92 0 86 26 94 1 94 1 12 0 36 207-0417 107 53 4 45 9 24 7 79 - 44 71 - 3 88 1 21 34 81 2 45 1 44 0 45 207-0427 53 15 4 66 2 28 2 79 - 27 88 - 2 04 0 78 12 00 1 63 0 72 0 23 207-0428 69 51 4 51 5 22 3 68 - 29 24 - 2 32 0 86 22 68 1 85 1 00 0 32 207-0429 88 51 4 51 6 12 7 79 - 35 53 - 3 10 1 21 29 07 2 07 1 18 0 36 207-0500 32 06 4 72 4 32 - - 14 45 - 0 93 0 23 6 77 1 46 0 64 0 24 207-0601 29 61 4 80 3 30 - - 14 45 - 0 93 0 23 5 35 1 30 0 55 0 19 207-0602 35 21 4 66 5 28 - - 14 45 - 0 93 0 23 9 00 1 91 0 66 0 23 208-0101 21 25 4 72 4 68 1 32 - - 1 87 0 05 - 5 85 1 32 2 76 0 99 208-0102 64 57 4 59 6 84 2 21 - 36 55 - 1 89 - 6 65 1 42 5 84 2 07 208-0200 150 21 25 08 51 66 2 94 - 28 73 - 1 64 - 35 73 3 64 4 43 1 59 208-0300 327 10 32 16 123 48 2 35 - 89 76 - 5 29 - 64 17 3 94 9 89 3 54 208-0400 18 12 3 56 1 32 1 03 - 6 61 - 0 40 - 4 89 0 43 0 31 0 11 208-0501 22 44 4 06 2 16 - - 10 88 - 0 63 0 10 3 35 0 45 1 26 0 45 208-0601 31 93 4 66 3 60 - - 13 70 - 0 78 0 30 8 32 1 17 0 57 0 19 208-0602 52 26 4 59 6 72 - - 23 63 - 1 36 0 30 14 74 1 51 0 92 0 32 208-0801 28 89 9 18 4 08 0 22 - 6 95 - 0 48 0 30 4 59 1 15 3 09 1 15 208-0802 57 43 8 90 13 14 1 76 - 12 50 - 0 83 0 55 13 08 1 91 6 67 2 40 208-0803 86 91 8 76 20 76 4 56 - 23 63 - 1 61 0 30 21 21 3 42 6 08 2 19 208-0902 125 46 13 14 27 48 - - 43 86 - 2 92 0 30 27 60 4 16 10 16 3 59 208-1001 48 02 9 02 9 42 - - 14 96 - 1 31 0 30 9 71 2 75 3 30 1 22 208-1101 53 16 4 66 11 52 - - 23 63 - 1 84 0 30 7 52 1 30 3 69 1 30 208-1201 13 04 3 63 0 18 - - 8 13 - 0 45 - 0 38 0 11 0 27 0 11 208-1202 21 42 3 63 0 36 0 07 - 15 42 - 0 91 - 0 64 0 11 0 39 0 15 208-1203 30 76 3 63 0 24 - - 24 48 - 1 36 - 0 55 0 11 0 50 0 18 208-1204 34 74 3 63 0 48 0 07 - 27 54 - 1 51 - 0 94 0 15 0 57 0 22 208-1209 21 37 3 63 0 36 - - 15 42 - 0 91 - 0 66 0 11 0 39 0 15 208-1210 29 80 3 63 0 54 0 07 - 22 78 - 1 31 - 0 97 0 15 0 50 0 18 208-1215 11 80 3 63 0 36 - - 6 49 - 0 45 - 0 66 0 11 0 21 0 07 208-1216 29 16 3 63 0 30 - - 22 78 - 1 31 - 0 66 0 11 0 48 0 18 208-1303 18 47 3 63 0 54 0 07 - - 12 58 0 10 - 0 94 0 11 0 61 0 22 208-1401 12 20 3 67 0 06 - - 7 63 - 0 45 - 0 18 0 04 0 21 0 07 208-1402 18 14 3 67 0 06 - - 13 18 - 0 76 - 0 16 0 04 0 31 0 11 208-1403 15 67 3 67 0 06 - - 10 93 - 0 60 - 0 12 0 04 0 29 0 11 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 208-1501 23 27 4 18 0 72 - - 15 42 - 0 91 - 1 61 0 21 0 43 0 17 208-1502 29 05 4 18 0 72 - - 20 74 - 1 21 - 1 71 0 21 0 49 0 17 208-1600 26 11 4 02 2 28 0 07 - 11 90 - 0 66 0 18 5 64 0 48 1 36 0 48 209-0303 35 31 4 59 4 44 - - 12 61 - 0 71 0 18 10 97 0 78 1 81 0 64 209-0501 30 44 4 72 2 94 - - 15 98 - 1 34 0 18 4 74 2 03 0 54 0 19 209-0502 38 78 4 72 6 00 - - 18 02 - 1 51 0 10 7 65 2 12 0 78 0 28 209-0503 49 90 4 72 6 06 - - 27 03 - 1 89 0 48 8 79 3 07 0 93 0 33 209-0504 21 53 3 26 1 92 - - 11 90 - 1 01 0 13 2 89 1 14 0 42 0 16 209-0601 41 08 4 66 8 88 - - 15 98 - 1 13 0 30 9 23 2 14 0 90 0 33 209-0602 67 88 4 59 15 72 - - 27 03 - 1 89 0 30 16 90 4 50 1 45 0 50 209-0700 6 26 4 51 0 24 - 1 15 - - 0 05 - 0 10 0 05 0 21 0 09 209-0800 15 09 4 80 1 26 0 22 - 4 71 - 0 30 0 10 2 76 1 01 0 94 0 34 209-1600 46 35 4 59 3 72 0 29 - 19 21 - 1 06 2 09 12 62 1 97 2 77 0 96 210-0101 18 78 3 60 2 10 0 81 - 8 14 - 0 50 - 3 24 1 19 0 39 0 14 210-0102 8 27 3 18 0 36 0 44 - - 2 99 0 55 - 0 47 0 06 0 28 0 10 210-0201 36 44 4 45 4 26 1 32 16 62 - - 0 81 - 6 89 0 93 2 09 0 76 210-0202 41 81 4 45 6 12 1 32 16 62 - - 0 81 - 10 06 1 51 2 43 0 89 210-0203 59 65 4 30 12 00 4 78 - 12 14 - 0 76 0 55 22 15 5 42 2 97 0 65 210-0204 108 02 8 60 21 90 16 17 - 12 14 - 0 76 0 55 41 08 10 06 6 82 2 41 210-0205 46 94 4 38 8 22 2 72 - 12 14 - 0 76 0 55 15 31 3 81 2 86 1 01 210-0301 45 37 4 12 10 98 5 51 - - 2 60 0 50 - 18 55 3 17 3 11 1 03 210-0302 36 16 4 72 3 90 4 56 13 64 - - 0 71 0 40 5 98 0 99 2 25 0 80 210-0303 21 19 4 80 1 92 8 45 - - 1 04 0 20 - 3 09 0 38 1 69 0 58 210-0304 30 92 4 72 3 00 13 82 - - 1 95 0 35 - 4 55 0 38 2 53 0 90 210-0305 22 88 4 24 4 50 2 43 - - 2 60 0 50 - 6 82 0 47 1 79 0 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 210-0401 31 40 4 24 3 66 1 47 13 64 - - 0 71 0 40 5 38 0 42 1 90 0 68 210-0501 15 26 - 3 36 2 06 - - 1 61 0 45 - 5 45 0 77 2 33 0 84 210-0502 16 62 - 3 36 2 06 - - 1 61 0 45 - 5 36 0 76 3 78 1 35 210-0507 58 89 - 5 76 0 15 - 33 32 - 2 77 1 36 12 60 1 13 2 93 1 03 210-0508 73 13 - 12 54 0 07 - 33 32 - 2 77 1 36 18 93 1 29 4 14 1 46 210-0509 51 79 - 4 20 0 37 - 33 32 - 2 77 - 9 17 1 01 1 96 0 69 210-0515 103 93 - 29 40 0 59 - - 26 00 3 23 - 35 92 3 12 8 79 3 05 210-0516 113 81 - 27 48 2 21 - - 29 77 3 23 - 42 14 3 32 8 98 3 12 210-0601 0 63 - 0 06 0 51 - - - - - 0 06 0 03 - - 210-0602 0 63 - 0 06 0 51 - - - - - 0 06 0 03 - - 210-0701 0 63 - 0 06 0 51 - - - - - 0 06 0 03 - - 210-0702 0 63 - 0 06 0 51 - - - - - 0 06 0 03 - - 210-0801 12 10 3 42 1 80 0 29 - - 2 50 0 43 - 3 30 0 75 0 36 0 14 210-0810 83 04 3 79 3 96 0 29 - 53 72 9 62 3 28 - 6 78 1 63 1 60 0 57 210-0820 3 62 - 0 42 1 18 - - 0 34 0 05 - 0 95 0 29 0 68 0 26 210-0830 8 65 - 1 50 1 18 - - 2 05 0 35 - 2 78 0 67 0 79 0 29 210-0901 3 33 - 0 60 0 59 - - - - - 1 09 0 29 1 05 0 38 210-0902 3 63 - 0 72 0 59 - - - - - 1 17 0 29 1 15 0 42 210-1001 5 10 - 0 54 1 03 - - 1 94 0 35 - 0 78 0 23 0 46 0 16 210-1002 17 25 4 59 1 20 1 03 - - 5 15 0 91 - 2 89 1 06 1 48 0 55 210-1100 5 20 - 0 24 1 03 - - 2 59 0 45 - 0 38 0 10 0 51 0 19 210-1201 1 43 - 0 12 0 88 - - 0 22 0 05 - 0 11 0 03 0 05 0 03 210-1207 1 34 - 0 06 0 88 - - 0 22 0 05 - 0 08 0 03 0 05 0 03 210-1208 1 61 - 0 12 0 88 - - 0 40 0 05 - 0 11 0 03 0 05 0 03 210-1209 2 31 - 0 24 0 88 - - 0 75 0 10 - 0 27 0 07 0 07 0 03 210-1215 3 65 - 0 24 0 88 - - 1 85 0 20 - 0 37 0 10 0 11 0 03 210-1220 4 02 - 0 24 0 88 - - 2 20 0 25 - 0 34 0 10 0 11 0 03 210-1221 5 48 - 0 48 0 88 - - 3 00 0 35 - 0 59 0 10 0 18 0 06 210-1222 4 76 - 0 12 0 88 - - 3 00 0 35 - 0 24 0 10 0 17 0 07 210-1223 14 83 - 0 24 0 88 - - 11 44 1 36 - 0 38 0 10 0 53 0 19 210-1301 2 49 - 0 30 0 88 - - 0 75 0 10 - 0 39 0 10 0 07 0 03 210-1302 6 00 - 0 60 0 88 - - 3 20 0 40 - 0 68 0 10 0 24 0 10 210-1303 9 00 - 0 66 0 88 - - 5 72 0 66 - 0 76 0 10 0 32 0 13 210-1401 2 29 - 0 06 0 88 - - 1 05 0 15 - 0 08 0 03 0 07 0 03 210-1402 4 54 - 0 06 0 88 - - 3 00 0 35 - 0 08 0 03 0 17 0 07 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 210-1500 13 61 6 78 2 52 0 15 - - 0 83 0 15 - 2 78 0 31 0 40 0 14 210-1600 40 29 7 20 6 48 0 29 13 73 - 1 47 0 96 - 7 29 0 97 2 87 1 04 211-0201 26 53 4 66 6 96 - - - 5 36 0 45 - 6 78 0 37 2 32 0 75 211-0210 87 60 8 04 10 68 0 96 - 28 90 - 2 32 1 74 30 63 0 52 4 33 1 53 211-0300 40 54 3 90 1 02 1 18 - 28 56 - 1 61 1 06 2 55 0 47 0 66 0 23 211-0401 14 35 3 39 2 52 1 10 - - 0 40 0 10 - 6 21 1 05 0 63 0 03 211-0501 5 69 3 18 0 36 - - - 0 78 0 15 - 0 71 0 22 0 51 0 19 211-0601 0 88 - 0 06 0 15 - - 0 34 0 05 - 0 21 0 16 0 07 0 03 211-0602 1 47 - 0 06 0 15 - - 0 64 0 10 - 0 41 0 36 0 11 0 03 211-0603 3 39 - 0 12 0 15 - - 1 46 0 25 - 1 18 1 04 0 23 0 10 211-0700 59 34 20 93 5 28 0 15 - - 1 77 0 25 - 27 84 2 84 3 12 1 11 211-0810 4 20 3 26 0 12 - - - 0 26 0 10 - 0 29 0 13 0 17 0 07 211-0811 4 92 3 23 0 30 - - - 0 38 0 15 - 0 68 0 16 0 18 0 06 211-0812 5 27 3 23 0 30 - - - 0 80 0 30 - 0 46 0 13 0 18 0 06 211-0813 6 51 3 23 0 36 - - - 1 66 0 40 - 0 60 0 16 0 26 0 10 211-0814 7 61 3 23 0 54 - - - 2 27 0 40 - 0 89 0 23 0 28 0 10 211-0816 8 99 3 23 0 72 - - - 3 03 0 55 - 1 12 0 29 0 34 0 13 211-0901 3 77 3 26 0 06 - - - 0 10 0 05 - 0 13 0 07 0 17 0 07 211-0902 4 42 3 26 0 12 0 22 - - 0 26 0 15 - 0 24 0 10 0 17 0 07 211-0903 4 83 3 23 0 30 - - - 0 43 0 15 - 0 54 0 13 0 18 0 06 211-0904 8 84 3 23 0 90 - - - 2 31 0 71 - 1 35 0 23 0 34 0 13 212-0101 31 40 7 58 0 78 1 69 17 53 - - 0 81 0 38 2 00 0 11 0 63 0 23 212-0102 31 12 7 68 0 78 1 03 17 53 - - 0 81 0 38 2 30 0 12 0 61 0 23 212-0201 27 26 4 66 1 56 1 03 - 12 24 - 1 08 0 43 5 75 1 26 0 51 0 19 212-0202 31 63 4 59 1 74 1 03 - 15 64 - 1 39 0 60 5 99 1 47 0 65 0 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 212-0301 6 77 4 18 0 18 0 51 - - - - - 1 76 1 30 0 14 0 04 212-0302 6 70 4 24 0 18 - - - - - - 2 16 1 74 0 12 0 04 212-0400 41 43 4 59 4 98 0 74 - 19 72 - 1 11 0 23 9 30 2 43 0 76 0 28 212-0600 44 40 3 47 2 10 0 22 33 04 - - 1 51 - 3 31 0 35 0 75 0 28 212-0701 1 66 - 0 24 - - - - - - 1 36 1 14 0 06 0 04 212-0702 2 98 - 0 66 - - - - - - 2 20 1 65 0 12 0 04 212-0703 3 72 - 0 78 - - - - - - 2 70 2 04 0 24 0 08 212-0710 4 11 - 0 60 0 96 - - - - 0 23 2 10 1 61 0 22 0 08 212-0711 5 91 - 0 84 1 18 - - - - 0 55 2 79 2 08 0 55 0 21 212-0712 14 43 - 2 34 2 65 - - - 0 10 - 8 20 4 66 1 14 0 42 212-0801 44 57 4 59 4 08 0 88 - 20 40 - 2 17 0 83 8 77 2 34 2 85 1 01 212-0802 53 26 4 51 4 26 1 03 - 25 50 - 2 17 0 88 10 19 2 39 4 72 1 67 212-0803 57 34 4 59 4 50 1 98 - 32 30 - 2 17 0 88 9 98 2 43 0 94 0 32 212-0901 11 25 3 56 0 66 - - 5 10 - 0 43 - 1 23 0 36 0 27 0 11 212-0906 15 53 4 02 0 90 - - 7 82 - 0 48 0 03 1 96 0 56 0 32 0 12 212-0907 20 75 4 72 1 80 - - 9 52 - 0 53 0 30 3 48 0 71 0 40 0 14 212-0908 26 54 4 66 3 84 - - 10 71 - 0 58 0 30 5 99 0 84 0 46 0 14 212-0910 34 00 4 72 3 90 1 32 - 17 85 - 1 08 0 43 4 05 0 85 0 65 0 24 212-0911 45 24 4 72 6 00 1 98 - 24 31 - 1 13 0 78 5 73 1 27 0 59 0 05 212-1101 26 25 9 18 3 06 - - 6 60 - 0 53 - 6 27 1 42 0 61 0 23 212-1102 17 25 4 80 1 68 - - 5 61 - 0 53 - 4 28 0 91 0 35 0 14 212-1103 17 59 4 80 1 68 - - 5 95 - 0 53 - 4 28 0 91 0 35 0 14 212-1200 54 37 4 24 0 84 40 94 - 4 17 - 0 35 - 2 31 0 59 1 52 0 55 212-1301 91 19 7 92 2 28 67 69 - 4 17 - 0 35 - 6 24 1 23 2 54 0 91 212-1302 122 39 7 92 1 26 101 14 - 4 17 - 0 35 - 3 95 1 31 3 60 1 31 212-1303 85 99 8 04 1 08 67 69 - 4 17 - 0 35 - 2 15 1 25 2 51 0 92 212-1304 128 53 9 02 44 76 0 07 - 25 16 - 2 47 1 41 42 45 6 31 3 19 1 04 212-1306 32 20 4 06 6 24 0 74 - 5 78 - 0 50 0 18 14 04 1 91 0 66 0 24 212-1309 122 47 9 18 34 74 0 29 - 37 40 - 3 58 2 09 32 09 4 18 3 10 1 06 212-1310 103 86 8 76 32 64 1 18 - 22 44 - 2 29 1 54 32 32 3 99 2 69 0 96 212-1312 30 16 4 06 5 28 0 74 - 6 12 - 0 58 - 12 81 2 40 0 57 0 20 212-1400 11 92 4 12 0 90 0 07 - 2 72 - 0 25 - 3 65 1 11 0 21 0 08 212-1500 49 93 3 63 4 44 0 44 - 29 24 - 2 77 - 8 58 1 85 0 83 0 29 212-1601 27 92 3 51 0 96 1 03 17 53 - - 1 08 0 08 3 23 0 88 0 50 0 18 212-1700 28 70 4 06 5 58 0 15 - 5 44 - 0 50 0 50 11 90 2 31 0 57 0 20 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 212-1801 28 66 3 90 4 68 - - 6 19 - 0 50 0 48 12 37 2 22 0 54 0 20 212-1802 35 69 3 51 4 44 1 03 - 13 36 - 0 98 0 18 11 58 1 97 0 61 0 21 212-1901 26 89 3 84 1 32 - 17 53 - - 0 81 0 25 1 67 0 27 1 47 0 54 212-1902 86 39 3 63 5 28 1 03 - 52 02 - 2 97 0 25 17 41 4 07 3 80 1 34 212-2000 24 91 4 59 3 42 0 07 - 6 07 - 0 40 0 13 9 75 2 34 0 48 0 18 212-2100 50 47 7 26 11 04 2 06 - - 12 69 - 0 33 13 04 2 80 4 05 1 27 212-2201 51 79 4 59 8 76 - - 19 04 - 1 79 0 05 16 62 5 09 0 94 0 32 213-0100 58 54 8 04 4 26 1 18 - 26 69 - 2 09 3 25 11 96 2 25 1 07 0 40 213-0200 89 90 8 04 35 16 1 62 - - 6 01 1 44 1 11 33 87 6 87 2 65 0 92 213-0300 20 57 - 1 56 - 15 85 - - 0 55 - 2 28 0 20 0 33 0 13 213-0400 32 62 4 66 1 80 0 81 - 12 75 - 1 13 0 33 10 63 2 47 0 51 0 19 213-0501 33 96 7 46 4 50 0 07 10 70 - - 0 48 - 10 06 1 98 0 69 0 26 213-0502 57 87 8 60 6 84 0 22 - 25 84 - 2 17 0 71 12 39 3 31 1 10 0 39 213-0503 24 46 7 68 1 38 0 07 10 70 - - 0 48 - 3 64 1 04 0 51 0 19 213-0601 14 63 3 47 1 50 1 54 - - 1 01 0 10 - 5 48 1 15 1 53 0 56 213-0701 81 02 9 44 17 46 1 62 - 24 31 - 2 82 - 23 64 5 43 1 73 0 38 213-0702 107 23 9 44 29 94 2 35 - 24 31 - 2 82 - 35 97 7 41 2 40 0 52 213-0800 45 54 8 76 10 26 0 88 - - 4 54 1 61 4 44 13 79 3 46 1 26 0 44 213-0901 114 39 13 77 24 36 0 81 - 16 49 - 1 44 0 55 54 78 10 14 2 19 0 64 213-1001 34 69 4 02 4 08 1 25 12 03 - - 0 76 0 38 11 59 2 69 0 58 0 20 213-1002 78 49 4 06 15 78 0 66 - 26 69 - 2 95 3 25 23 57 4 75 1 53 0 53 213-1100 48 98 8 48 3 36 0 44 - 14 79 - 1 23 - 20 07 4 71 0 61 0 21 213-1201 51 15 9 44 6 84 0 81 - 12 41 - 1 08 - 19 73 4 72 0 84 0 28 213-1202 80 61 9 32 13 68 0 44 - 22 10 - 2 80 1 03 29 13 7 04 2 11 0 70 213-1300 37 37 8 24 4 68 0 74 15 85 - - 1 03 - 6 02 2 10 0 81 0 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 213-1400 35 56 3 96 4 50 0 22 - 7 48 - 0 73 0 45 17 64 4 08 0 58 0 20 213-1500 54 57 7 92 6 66 - - 17 34 - 1 54 - 20 19 5 03 0 92 0 32 213-1600 102 48 4 51 20 16 0 88 - 14 62 - 1 54 - 56 48 10 51 4 29 0 81 213-1702 0 83 - 0 24 0 07 - - - - - 0 50 0 04 0 02 - 213-1800 6 03 - 3 42 - - - - - - 1 96 0 17 0 65 0 25 213-1901 24 05 7 02 1 32 0 29 - 6 63 - 0 48 1 41 4 59 0 91 2 31 0 84 213-2001 42 33 12 90 3 78 0 44 - 13 09 - 1 18 - 10 08 2 19 0 86 0 30 213-2100 15 34 0 21 4 20 0 37 - - 1 34 0 28 0 71 7 89 2 08 0 34 0 13 213-2200 311 26 13 35 68 34 0 22 - 21 76 - 2 14 7 16 193 21 31 02 5 08 1 42 213-2300 343 42 17 80 75 06 0 22 - 21 76 - 2 09 7 16 214 37 36 05 4 96 1 38 213-2400 188 58 23 76 29 58 1 25 - 26 35 - 2 27 - 102 38 18 02 2 99 1 07 213-2501 0 41 - 0 06 - - - - - - 0 30 0 03 0 05 0 03 213-2601 2 11 - 0 72 - - - - - - 1 28 0 10 0 11 0 03 213-2701 55 66 7 34 7 92 - - 19 72 - 1 51 - 12 43 2 24 6 74 2 35 213-2801 91 76 7 34 7 74 - - 39 95 - 3 28 - 24 20 4 73 9 25 2 72 213-2802 96 66 7 34 11 40 - - 44 71 - 3 78 - 20 64 5 03 8 79 3 08 213-2803 129 75 7 34 11 64 - - 68 00 - 5 29 - 29 79 6 13 7 69 3 52 214-0101 38 10 4 66 4 14 1 69 - 12 75 - 1 18 0 30 11 44 1 03 1 94 0 65 214-0102 37 54 4 66 3 60 1 98 - 13 60 - 1 29 0 40 10 11 1 03 1 90 0 65 214-0103 40 75 4 66 3 30 2 94 - 16 66 - 1 56 0 40 9 27 1 03 1 96 0 65 214-0110 44 43 4 59 4 26 0 88 - 18 70 - 1 76 0 30 11 76 1 01 2 18 0 73 214-0201 28 36 4 59 3 24 2 28 - - 3 64 0 68 - 11 08 1 01 2 85 0 96 214-0202 36 31 4 51 5 40 2 06 - - 3 64 0 68 - 16 51 1 26 3 51 1 17 214-0301 42 63 4 59 4 08 3 01 - 10 74 1 30 1 56 0 40 13 35 1 19 3 60 1 24 214-0310 33 57 4 51 3 78 3 16 - - 2 21 0 35 0 40 12 95 1 13 6 21 2 12 214-0311 54 13 4 45 7 08 6 69 - - 2 86 0 45 0 40 23 35 1 16 8 85 2 98 214-0401 6 57 1 51 0 72 - - - 2 60 0 40 - 1 11 0 09 0 23 0 09 214-0406 8 49 1 49 1 32 - - - 2 86 0 45 - 2 12 0 23 0 25 0 09 214-0411 25 11 1 45 3 12 - - - 9 49 1 51 - 8 91 4 91 0 63 0 22 214-0501 7 75 - 0 42 - - 4 34 - 1 76 - 0 97 0 34 0 26 0 08 214-0502 14 21 - 0 72 - - 8 67 - 3 28 - 1 11 0 34 0 43 0 17 214-0503 19 76 - 0 90 - - 13 60 - 3 28 - 1 39 0 38 0 59 0 21 214-0504 24 02 - 1 32 - - 16 66 - 3 28 - 1 98 0 47 0 78 0 30 214-0505 26 71 - 1 86 - - 17 68 - 3 28 - 2 66 0 55 1 23 0 34 214-0506 34 72 - 2 04 - - 25 33 - 3 28 - 2 98 0 68 1 09 0 51 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 214-0511 63 37 13 98 6 96 0 59 - - 6 76 1 66 - 25 98 2 98 7 44 2 66 214-0601 83 81 7 92 18 24 - - 13 87 8 40 2 42 1 01 26 01 2 57 5 94 2 10 214-0602 27 13 4 24 4 50 1 98 - - 5 59 1 01 - 9 18 1 19 0 63 0 21 214-0603 76 19 7 92 12 60 - - 13 87 8 40 2 42 1 01 24 95 2 42 5 02 1 82 214-0604 33 26 4 18 6 90 2 28 - - 3 64 0 66 - 14 86 1 30 0 74 0 25 214-0605 141 86 7 68 34 74 - - 13 87 8 40 2 42 0 10 66 03 3 76 8 62 3 00 214-0610 88 36 8 48 21 30 - - 13 87 6 45 2 02 - 30 15 2 93 6 09 2 12 214-0611 158 37 8 36 48 36 - - 13 87 8 40 2 37 0 10 65 90 4 10 11 01 3 80 214-0620 80 17 7 80 15 30 - - 13 87 6 45 1 92 - 29 83 2 61 5 00 1 76 214-0621 43 18 4 12 10 20 2 21 - - 3 64 0 66 - 21 29 2 18 1 06 0 37 214-0701 44 11 8 60 3 18 1 40 - 12 14 - 0 76 0 30 14 15 2 19 3 58 1 29 214-0702 60 44 8 36 6 90 1 10 - 12 14 - 0 76 0 88 27 41 2 63 2 89 1 00 214-0901 12 12 2 88 0 48 1 25 - - 3 15 0 25 - 3 79 0 37 0 32 0 12 214-1000 52 75 4 51 5 94 2 87 - 14 21 - 0 81 - 20 59 1 40 3 82 1 08 214-1100 102 49 9 02 21 48 - - - 11 15 - 4 03 46 59 4 42 10 22 3 11 214-1200 112 67 4 38 44 94 - - - 4 24 - 6 40 37 34 3 42 15 37 4 99 214-1300 53 65 4 51 11 64 8 01 - - 2 57 - 1 46 19 47 1 76 5 99 1 98 214-1400 45 97 9 18 6 42 3 38 - 1 04 4 72 0 60 - 18 15 1 61 2 48 0 69 215-0101 36 60 3 09 4 50 - - 20 40 - 1 44 - 6 47 1 02 0 70 0 25 215-0102 65 41 3 39 6 12 - - 42 50 - 3 02 - 9 08 1 66 1 30 0 47 215-0103 98 08 3 39 7 86 - - 68 85 - 4 54 - 11 74 2 00 1 70 0 61 215-0201 28 67 3 51 2 16 0 44 - 18 70 - 1 11 - 2 18 0 32 0 57 0 21 215-0202 27 66 4 02 2 58 - - 13 70 - 1 21 - 4 60 0 60 1 55 0 56 215-0301 32 44 3 47 2 64 0 44 - 20 40 - 1 21 - 3 67 0 49 0 61 0 21 215-0302 43 51 3 90 7 02 - - 17 00 - 1 01 - 12 19 1 13 2 39 0 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 215-0400 105 50 20 60 7 32 1 32 8 98 84 15 - 5 49 - 20 10 0 82 2 54 0 91 215-0501 111 79 11 70 24 00 - - 32 13 - 1 92 - 36 23 3 86 5 81 2 07 215-0502 180 79 16 08 20 34 - - 86 70 - 5 29 - 36 34 3 98 16 04 5 67 215-0503 191 57 16 08 25 56 - - 86 70 - 5 29 - 37 22 3 98 20 72 7 32 215-0601 393 39 16 24 59 88 - - 170 00 - 10 33 - 104 35 7 51 32 59 11 29 215-0701 31 22 4 59 3 54 1 26 - 9 20 - 0 91 0 08 10 12 2 20 1 52 0 55 215-0702 39 81 4 59 4 08 1 63 - 15 27 - 0 91 0 13 11 51 2 43 1 69 0 60 215-0703 43 17 4 51 3 84 1 78 - 16 66 - 1 01 0 13 13 29 2 44 1 95 0 68 215-0704 120 87 4 38 20 34 3 38 - 36 38 - 2 22 0 28 48 95 2 98 4 94 1 58 215-0705 144 04 4 38 18 00 5 63 - 60 69 - 3 53 0 45 48 99 3 02 2 37 0 74 215-0801 16 11 4 66 3 90 - - - - - - 7 04 0 47 0 51 0 19 215-0802 71 24 4 45 5 52 - 39 35 - - 1 86 - 18 82 1 65 1 24 0 45 215-0901 26 40 7 68 0 84 5 59 8 58 - - 0 48 - 2 50 1 19 0 73 0 27 215-0902 41 43 7 58 3 24 9 70 - 12 07 - 0 81 - 7 12 1 48 0 91 0 34 215-0903 58 58 9 18 3 66 12 94 - 21 76 - 1 44 - 8 37 2 02 1 23 0 46 215-0904 86 11 8 90 8 82 15 95 - 30 60 - 2 04 - 18 17 2 98 1 63 0 58 215-1101 14 56 7 68 1 26 - 2 54 - - 0 15 - 2 54 0 38 0 39 0 15 215-1102 15 92 7 68 1 86 - 2 14 - - 0 10 - 3 73 0 50 0 41 0 15 215-1103 37 38 8 60 6 60 - 8 38 - - 0 40 - 12 66 1 38 0 74 0 26 215-1104 28 50 8 76 3 54 - 8 38 - - 0 40 - 6 79 0 66 0 63 0 22 215-1105 48 84 9 44 7 92 - 13 83 - - 0 66 - 15 53 1 84 1 46 0 66 215-1201 46 66 8 60 6 96 6 10 8 79 - - 0 43 - 14 70 2 62 1 08 0 39 215-1202 67 75 8 36 11 52 9 70 - 12 41 - 0 81 - 23 52 3 64 1 43 0 50 215-1203 75 75 8 36 13 02 12 94 - 12 41 - 0 81 - 26 63 4 10 1 58 0 54 215-1204 100 23 13 35 15 00 15 95 - 20 40 - 1 36 - 31 92 5 83 2 25 0 80 215-1205 118 63 13 35 16 62 27 49 - 21 59 - 1 44 - 35 59 6 81 2 55 0 93 215-1301 14 25 3 09 3 00 0 15 - - 1 20 - 0 28 5 51 0 28 1 02 0 37 215-1302 22 82 3 06 5 10 0 29 - - 2 61 - 0 73 9 42 0 58 1 61 0 58 215-1303 116 64 3 73 41 46 0 29 - - 2 63 - 0 73 59 70 1 90 8 10 2 80 215-1501 41 33 4 59 2 70 9 04 16 18 - - 0 76 - 3 72 0 55 4 34 1 56 215-1502 49 33 4 59 3 48 9 04 21 58 - - 1 06 - 4 71 0 55 4 87 1 74 215-1503 44 45 4 66 5 76 9 92 - 10 40 - 0 60 - 8 43 0 98 4 68 1 54 215-1504 111 80 4 38 31 38 9 04 - 14 04 - 0 86 - 40 09 2 93 12 01 3 81 215-1600 34 19 3 90 8 40 - - 8 67 - 0 50 - 11 88 0 55 0 84 0 31 215-1700 5 59 3 56 1 02 - - - - - - 0 51 0 04 0 50 0 18 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 215-1801 110 45 - 3 66 - 4 09 86 70 - 5 42 - 5 34 0 28 5 24 2 01 215-1802 125 80 - 3 72 - 4 09 100 30 - 6 30 - 5 45 0 28 5 94 2 29 215-1803 131 01 - 3 78 - 4 09 104 89 - 6 43 - 5 51 0 28 6 31 2 43 215-1804 114 98 - 3 84 - 4 09 89 76 - 6 17 - 5 61 0 28 5 51 2 12 215-2001 46 95 4 38 1 68 2 43 - 31 28 - 1 86 - 4 48 0 53 0 84 0 31 215-2002 61 54 4 30 2 76 3 09 - 39 95 - 2 42 - 8 02 0 90 1 00 0 34 215-2100 38 94 4 72 1 38 - - 25 76 - 1 56 - 4 87 1 37 0 65 0 24 215-2201 23 20 3 47 2 10 - - 11 05 - 1 13 0 08 4 97 1 39 0 40 0 14 215-2202 34 29 4 66 2 58 - - 17 85 - 1 61 0 10 6 96 2 00 0 53 0 19 215-2203 44 54 4 59 4 02 - - 23 12 - 2 09 0 15 9 90 2 07 0 67 0 23 215-2204 90 35 4 59 14 22 - - 36 04 - 3 15 0 25 30 66 2 98 1 44 0 32 215-2205 119 97 4 51 22 86 - - 37 40 - 3 40 0 25 49 69 5 05 1 86 0 41 215-2301 12 87 3 51 0 96 - - 5 27 - 0 50 - 2 36 0 67 0 27 0 11 215-2302 17 26 3 51 0 78 - - 9 18 - 0 86 - 2 62 0 70 0 31 0 11 215-2303 19 80 4 06 1 02 - - 10 20 - 0 93 - 3 27 0 89 0 32 0 12 215-2304 36 66 4 66 2 64 - - 20 40 - 1 92 - 6 42 1 30 0 62 0 23 215-2305 55 94 4 59 3 84 1 84 - 30 60 - 3 86 0 23 10 08 1 84 0 90 0 32 215-2401 38 76 4 12 2 82 4 34 16 62 - - 1 44 - 8 72 1 81 0 70 0 25 215-2402 43 59 4 45 3 24 5 73 - 17 34 - 1 84 - 10 20 2 18 0 79 0 27 215-2403 88 06 4 51 8 16 8 82 - 34 00 - 3 25 - 27 84 2 84 1 48 0 50 215-2404 99 20 4 51 8 34 10 66 - 41 65 - 3 86 - 28 59 2 93 1 59 0 50 215-2500 66 35 4 51 4 86 - - 37 40 - 3 53 - 15 03 2 57 1 02 0 36 215-2600 33 31 3 84 4 86 0 80 - 6 07 - 0 48 0 08 16 71 2 30 0 47 0 15 215-2701 31 14 4 12 0 24 - - 22 10 - 2 04 - 1 07 0 66 1 57 0 58 215-2702 44 35 4 06 0 84 - - 32 13 - 3 02 - 2 18 0 73 2 12 0 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 215-2703 118 11 8 76 2 10 - - 95 88 - 4 81 - 4 75 1 14 1 81 0 66 215-2704 210 97 8 60 5 46 - - 170 00 - 11 67 - 11 92 2 45 3 32 1 20 215-2800 39 71 3 47 2 58 2 81 - 24 31 - 1 89 - 3 99 0 87 0 66 0 24 215-2900 153 68 3 73 27 06 5 47 - 71 91 - 5 42 - 37 16 4 36 2 93 1 01 215-3000 135 75 3 79 17 10 5 47 - 71 91 - 5 42 - 29 77 3 68 2 29 0 80 215-3101 16 98 4 72 1 26 - - 7 28 - 0 50 - 2 86 0 66 0 36 0 14 215-3102 18 37 4 72 1 74 - - 7 26 - 0 50 0 05 3 70 0 71 0 40 0 14 215-3200 100 40 8 24 37 44 - - 19 55 - 1 16 - 31 15 1 69 2 86 0 99 216-0100 17 85 3 90 1 68 0 88 - 5 73 - 0 45 - 4 87 1 09 0 34 0 12 216-0201 33 68 3 79 5 10 0 29 - 11 61 - 0 81 - 11 45 1 40 0 63 0 23 216-0202 17 57 4 18 0 90 1 03 - 9 01 - 0 50 - 1 60 0 29 0 35 0 13 216-0301 33 64 4 51 3 06 0 37 - 13 01 - 0 96 - 10 10 1 58 1 63 0 59 216-0401 22 94 3 90 1 68 0 66 - 10 23 - 0 83 0 33 4 02 0 82 1 29 0 47 216-0402 28 44 3 90 1 08 0 51 16 56 - - 1 03 0 33 3 61 0 74 1 42 0 51 216-0501 40 14 3 84 2 94 0 07 - 22 61 - 1 76 0 30 6 68 0 96 1 94 0 69 216-0601 40 20 3 79 3 66 0 66 - 17 85 - 1 61 - 10 78 1 55 1 85 0 64 216-0701 47 29 4 45 7 68 0 74 - 19 04 - 1 61 - 12 87 2 00 0 90 0 31 216-0801 35 15 4 51 2 52 0 74 - 13 43 - 1 29 1 44 9 56 1 40 1 66 0 59 216-0901 44 18 4 45 2 70 1 98 - 18 70 - 1 56 0 43 13 72 2 09 0 64 0 22 216-1001 30 31 4 51 1 98 1 25 - 12 24 - 1 13 - 7 82 1 26 1 38 0 50 216-1002 37 40 4 45 2 28 1 62 - 14 96 - 1 39 - 11 18 1 34 1 52 0 53 217-0101 13 16 - 3 24 6 62 - - - - - 2 19 0 28 1 11 0 35 217-0102 24 08 - 8 46 8 16 - - - - - 5 32 0 31 2 14 0 69 217-0103 158 92 8 48 30 54 9 41 - 36 38 - 2 07 - 63 38 3 01 8 66 3 01 217-0104 11 62 - 3 12 5 73 - - - - - 2 08 0 26 0 69 - 217-0201 35 30 3 79 7 80 0 51 13 64 - - 0 66 - 6 46 0 45 2 44 0 87 217-0202 53 57 4 38 6 24 0 37 27 31 - - 1 26 0 50 10 69 0 92 2 82 1 01 217-0300 25 34 3 84 1 86 0 59 13 64 - - 0 66 - 3 35 0 42 1 40 0 50 217-0400 67 32 4 30 17 04 4 92 - 18 19 - 1 06 - 17 14 1 42 4 67 1 63 217-0500 1 89 - 0 48 0 29 - - - - - 1 01 0 24 0 11 0 03 217-0601 4 49 - 2 22 0 29 - - - - - 1 57 0 26 0 41 0 15 217-0602 7 00 - 3 42 0 59 - - - - - 2 36 0 33 0 63 0 22 217-0900 57 05 4 30 7 86 1 03 - 20 28 - 2 12 - 18 66 1 25 2 80 0 99 217-1000 57 27 4 30 6 42 - - 19 04 - 1 76 0 81 22 48 2 67 2 46 0 86 217-1100 45 59 4 38 5 94 1 69 - 18 19 - 1 76 - 11 19 1 88 2 44 0 88 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 217-1201 31 75 4 45 3 84 0 44 - 10 40 - 0 91 - 10 08 1 29 1 63 0 58 217-1301 30 68 3 79 3 72 0 15 13 64 - - 0 66 - 7 02 0 45 1 70 0 61 217-1302 73 78 3 67 9 90 0 74 35 45 - - 1 61 - 18 63 0 95 3 78 1 32 218-0101 91 27 12 82 8 40 1 98 - 49 13 - 2 82 - 12 96 1 10 3 16 1 15 218-0102 206 88 15 62 19 14 5 51 - 120 70 - 6 90 - 31 98 2 08 7 03 2 55 218-0120 45 79 9 96 4 68 2 50 - - 18 72 0 10 - 7 15 0 93 2 68 0 99 218-0121 82 57 12 95 10 08 5 44 - - 34 32 0 10 - 14 34 1 14 5 34 1 94 218-0122 146 20 18 72 19 56 16 61 - - 59 80 0 15 - 23 01 2 09 8 35 3 03 218-0123 161 85 18 90 27 84 14 41 - - 72 93 0 25 - 19 56 1 98 7 96 2 90 218-0124 275 09 22 40 31 50 28 22 - - 152 10 0 25 - 26 08 2 21 14 54 5 25 218-0125 331 13 22 40 30 90 37 93 - - 200 20 0 35 - 25 87 2 21 13 48 4 86 218-0126 441 56 26 37 28 02 71 81 - - 249 60 0 66 - 45 66 2 81 19 44 6 97 218-0201 23 05 5 76 0 24 0 07 - - 15 60 0 05 - 0 61 0 06 0 72 0 26 218-0202 40 10 5 76 0 60 0 22 - - 30 81 0 05 - 1 27 0 09 1 39 0 52 218-0203 72 80 10 40 0 60 0 29 - - 56 94 0 05 - 1 91 0 13 2 61 0 96 218-0204 181 15 8 26 2 34 29 11 - - 128 83 0 20 - 11 69 0 77 0 72 0 26 218-0205 274 15 8 17 2 16 42 04 - - 204 10 0 35 - 16 20 1 13 1 13 0 40 218-0220 81 01 10 34 3 18 2 57 - - 56 94 0 05 - 4 81 0 32 3 12 1 14 218-0221 182 32 11 70 2 76 27 34 - - 128 83 0 20 - 10 49 1 12 1 00 0 36 218-0222 286 56 11 57 2 64 49 47 - - 204 10 0 35 - 16 75 1 39 1 67 0 61 219-0101 7 80 6 52 0 06 0 07 - - 0 95 - - 0 11 0 03 0 09 0 03 219-0102 9 84 6 52 0 06 0 07 - - 2 85 - - 0 17 0 03 0 17 0 07 219-0103 14 27 6 52 0 12 0 07 - - 6 96 0 05 - 0 17 0 03 0 38 0 16 219-0120 26 94 6 52 1 08 - - - 17 03 0 10 - 1 28 0 26 0 93 0 39 219-0121 36 54 6 52 2 10 - - - 24 83 0 20 - 1 90 0 29 0 99 0 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 219-0122 96 48 6 52 2 04 - - - 84 89 0 20 - 1 66 0 29 1 17 0 46 219-0123 100 52 6 52 2 10 - - - 87 75 0 20 - 2 77 0 33 1 18 0 42 219-0124 121 55 6 52 2 76 - - - 107 64 0 25 - 3 33 0 42 1 05 0 39 219-0125 87 71 6 52 2 64 - - - 73 71 0 20 - 3 50 0 46 1 14 0 42 220-0101 129 91 16 30 2 58 0 74 - 98 09 - 5 49 - 4 47 0 36 2 24 0 91 220-0120 130 87 16 30 2 76 0 81 - 98 09 - 5 49 - 5 03 0 46 2 39 0 98 220-0201 72 47 16 30 1 98 0 44 - - 48 10 0 05 - 3 14 0 33 2 46 1 01 220-0202 135 30 16 30 3 12 0 74 - - 105 30 0 05 - 4 77 0 36 5 02 2 02 220-0203 202 28 16 30 3 48 0 96 - - 167 70 0 10 - 6 07 0 42 7 67 3 10 220-0204 316 58 16 30 4 02 27 34 - - 253 50 0 45 - 12 62 0 68 2 35 0 88 220-0220 316 50 16 30 4 44 27 34 - - 253 50 0 45 - 13 01 0 75 1 46 0 55 221-0101 13 56 4 72 2 22 - - - - - - 6 33 0 47 0 29 0 09 221-0102 22 24 4 59 4 50 - - - - - - 12 73 1 01 0 42 0 14 221-0103 60 47 9 18 16 38 - - - - - - 33 67 3 17 1 24 0 41 221-0110 151 10 23 60 16 32 - - 62 05 - 2 77 - 43 74 3 68 2 62 0 85 221-0120 16 28 4 72 2 76 - - - - - - 7 77 0 57 1 03 0 33 221-0121 27 17 4 59 5 58 - - - - - - 15 53 1 15 1 47 0 46 221-0122 74 98 9 18 20 16 - - - - - - 41 25 3 44 4 39 1 33 221-0130 227 99 31 48 29 76 - - 73 95 - 3 18 - 77 14 4 20 12 48 2 45 221-0201 87 60 13 98 8 88 - - 30 43 - 1 31 - 31 59 3 03 1 41 0 47 221-0202 123 43 25 16 10 14 - - 48 28 - 2 07 - 35 66 3 16 2 12 0 71 221-0203 204 16 26 42 18 36 - - 89 59 - 3 83 - 62 75 3 63 3 21 1 03 221-0204 346 27 30 62 34 56 - - 141 10 - 6 05 - 129 05 4 09 4 89 1 47 221-0210 102 54 13 98 10 92 - - 36 04 - 1 51 - 38 49 3 31 1 60 0 47 221-0211 143 93 25 16 12 54 - - 57 46 - 2 47 - 43 90 3 54 2 40 0 71 221-0212 241 11 26 42 22 68 - - 106 76 - 4 59 - 77 01 3 96 3 65 1 03 221-0213 531 23 38 82 63 18 - - 167 96 - 6 90 - 232 19 4 61 22 18 3 82 221-0301 80 95 28 80 4 44 - - 17 00 - 0 71 - 25 11 2 74 4 89 1 39 221-0306 111 19 14 16 10 20 - - 20 23 - 0 86 - 55 38 3 82 10 36 1 23 221-0401 176 72 26 76 10 44 5 81 - 67 49 - 2 92 - 55 19 3 45 8 11 2 22 221-0406 239 74 26 42 12 54 5 81 - 107 27 - 4 64 - 66 30 4 15 16 76 4 05 221-0501 148 58 25 16 12 12 8 09 - 40 80 - 1 76 - 53 30 3 35 7 35 2 03 221-0506 247 86 31 08 48 36 19 18 - 64 09 - 2 77 3 07 63 43 3 31 15 88 4 38 221-0507 328 45 37 28 63 18 26 46 - 92 31 - 4 18 3 07 81 15 3 40 20 82 5 69 221-0508 634 01 51 26 130 56 35 28 - 204 00 - 8 77 3 07 163 52 4 43 37 55 9 04 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 221-0515 173 51 24 84 14 16 8 09 - 48 96 - 2 12 - 61 82 3 50 13 52 3 36 221-0520 292 61 31 08 56 82 19 18 - 77 01 - 3 28 3 07 72 72 3 50 29 45 7 41 221-0521 450 64 40 53 91 56 26 46 - 119 17 - 4 79 3 07 114 86 3 95 50 20 5 69 221-0522 750 77 50 49 150 36 35 28 - 243 10 - 10 43 3 07 188 67 4 54 69 37 15 15 221-0601 17 46 9 60 1 98 - - - - - - 5 47 0 38 0 41 0 14 221-0606 20 27 9 60 2 40 - - - - - - 6 78 0 48 1 49 0 48 221-0701 5 16 4 59 0 42 - - - - - - - - 0 15 0 05 221-0702 8 58 4 45 1 20 - - - - - - 2 70 0 40 0 23 0 09 221-0703 23 36 4 51 6 12 - - - - - - 12 21 0 68 0 52 0 18 221-0704 31 76 4 59 8 70 - - - - - - 17 83 1 38 0 64 0 18 221-0710 6 05 4 93 0 54 - - - - - - - - 0 58 0 20 221-0711 10 47 4 80 1 50 - - - - - - 3 43 0 58 0 74 0 24 221-0712 41 27 5 27 11 22 - - - - - - 22 16 1 11 2 62 0 91 221-0713 39 09 4 59 10 74 - - - - - - 21 49 1 29 2 27 0 60 221-0801 32 76 4 72 8 88 - - - - - - 17 77 1 04 1 39 0 24 221-0802 40 85 4 72 11 16 - - - - - - 22 30 1 32 2 67 0 38 222-0101 13 70 2 91 2 34 4 04 - - 0 80 0 10 - 3 10 0 29 0 41 0 15 222-0201 9 78 1 01 4 14 - - - - - - 3 73 0 34 0 90 0 37 222-0202 3 17 1 01 1 02 - - - - - - 0 86 0 06 0 28 0 12 222-0203 5 25 1 00 1 56 - - - 0 22 0 05 - 2 01 0 15 0 41 0 15 223-0101 5 63 2 35 1 08 - - - - - - 2 10 0 21 0 10 0 04 223-0102 7 19 2 31 1 56 - - - - - - 3 20 0 37 0 12 0 04 223-0103 7 51 2 31 1 62 - - - - - - 3 46 0 41 0 12 0 04 223-0104 9 42 2 29 2 16 - - - - - - 4 49 0 44 0 48 0 16 223-0105 12 77 2 26 3 18 - - - - - - 6 67 0 75 0 66 0 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 223-0201 55 30 13 27 4 62 - - 24 65 - 1 41 - 10 52 1 19 0 83 0 29 223-0202 93 00 13 24 6 18 - - 52 70 - 3 02 - 16 39 1 50 1 47 0 53 223-0203 122 53 15 67 8 94 - - 68 34 - 3 88 - 23 76 2 15 1 94 0 69 223-0301 30 05 13 65 0 30 - - 13 72 - 0 81 - 1 08 0 42 0 49 0 17 223-0302 32 93 13 65 0 24 - - 16 64 - 0 96 - 0 89 0 42 0 55 0 21 223-0401 27 64 6 55 1 74 - - 13 72 - 0 81 - 4 40 0 87 0 42 0 16 223-0501 23 86 13 17 0 78 2 21 - - 3 15 0 40 - 2 80 0 79 1 35 0 50 223-0502 51 55 7 79 4 44 - - 29 58 - 1 66 - 5 46 1 19 2 62 0 95 223-0601 52 51 15 15 2 58 1 47 - 25 50 - 1 46 - 5 53 1 07 0 82 0 29 223-0602 124 35 56 01 9 48 4 34 - 25 50 - 1 46 - 25 67 1 80 1 89 0 68 223-0701 104 29 26 88 10 02 1 25 - 39 95 - 2 27 - 22 19 1 58 1 73 0 62 223-0702 148 35 26 43 14 70 3 45 - 62 90 - 3 58 2 04 32 74 2 41 2 51 0 90 223-0703 131 93 26 88 8 46 1 25 - 68 68 - 3 93 - 20 46 1 49 2 27 0 82 223-0710 378 15 68 97 64 32 24 62 - 90 44 - 5 29 3 05 82 84 4 29 38 62 13 79 224-0100 17 58 3 63 0 66 0 59 10 70 - - 0 50 - 1 15 0 11 0 35 0 15 224-0200 57 90 27 42 3 18 - - 16 37 - 0 96 - 8 73 1 37 1 24 0 57 224-0301 107 18 45 29 10 14 2 35 - 29 41 - 1 66 - 15 69 1 51 2 64 1 61 224-0302 250 21 45 29 47 82 1 98 - 70 72 - 6 75 - 70 26 3 51 7 39 4 48 224-0400 26 93 4 87 0 54 0 51 16 16 - - 0 91 - 1 45 0 44 2 49 1 22 224-0500 24 23 3 26 0 42 1 18 16 16 - - 0 91 - 0 99 0 29 1 31 0 52 224-0701 67 39 3 56 12 42 4 92 - 27 37 - 1 56 - 16 13 1 10 1 43 0 50 224-0801 0 37 - 0 06 0 07 - - - - - 0 18 0 04 0 06 0 04 224-0802 0 62 - 0 12 0 15 - - - - - 0 29 0 04 0 06 0 04 224-0803 0 98 - 0 24 0 15 - - - - - 0 53 0 04 0 06 0 04 224-0804 1 48 - 0 36 0 15 - - - - - 0 87 0 04 0 10 0 04 224-0901 3 68 - 0 78 0 96 - - - - - 1 73 0 11 0 21 0 07 224-0902 6 36 - 1 56 0 96 - - - - - 3 49 0 29 0 35 0 11 224-0903 7 71 - 1 92 0 96 - - - - - 4 38 0 33 0 45 0 15 224-0904 21 74 - 6 12 0 96 - - - - - 13 48 0 64 1 18 0 42 224-0905 27 11 - 7 62 0 96 - - - - - 16 95 0 89 1 58 0 59 225-0101 11 22 4 80 1 08 - - - 0 77 0 20 - 3 55 0 38 0 82 0 24 225-0102 30 24 4 59 4 26 - - - 1 37 0 30 - 18 32 1 15 1 40 0 41 225-0103 44 23 4 51 6 96 - - - 2 40 0 50 - 27 87 1 31 1 99 0 50 225-0104 80 67 4 45 13 98 - - - 3 81 0 96 - 54 22 1 56 3 25 0 85 225-0105 69 00 9 18 17 28 - - - 2 54 0 60 - 38 00 1 61 1 40 0 41 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 225-0115 30 52 4 66 4 50 - - - 3 86 1 01 - 14 63 1 07 1 86 0 47 225-0116 66 62 4 51 11 10 - - - 3 81 0 96 - 43 44 1 49 2 80 0 63 225-0201 59 76 6 89 10 14 3 60 - - 13 39 2 02 - 21 21 1 42 2 51 0 78 225-0202 566 90 17 52 264 96 4 48 - - 24 18 6 25 7 06 226 43 9 94 16 02 4 47 225-0203 257 23 8 76 77 94 1 18 - - 22 49 5 80 - 135 62 8 80 5 44 1 45 225-0301 32 70 4 72 3 48 - - - 11 67 3 02 - 8 90 1 46 0 91 0 28 225-0302 68 30 4 59 9 96 - - - 24 31 6 30 - 21 37 1 93 1 77 0 50 226-0303 92 20 4 45 18 30 - - - 22 75 5 90 - 38 63 2 98 2 17 0 62 225-0401 25 99 4 66 5 40 - - - 0 99 0 25 - 13 11 1 44 1 58 0 47 225-0406 29 93 4 59 6 42 - - - 1 43 0 40 - 15 32 1 51 1 77 0 50 225-0411 19 29 4 72 3 60 - - - 1 12 0 30 - 8 25 1 18 1 30 0 38 225-0501 18 58 4 72 3 18 - - - 1 12 0 30 - 8 00 1 18 1 26 0 38 225-0502 17 36 4 72 2 88 - - - 1 12 0 30 - 7 19 1 09 1 15 0 33 225-0600 28 59 4 66 5 94 - - - 1 43 0 40 - 14 44 1 82 1 72 0 51 225-0700 44 39 4 51 10 68 - - - 1 43 0 40 - 24 88 1 85 2 49 0 72 225-0801 3 94 - 1 08 - - - - 0 05 - 1 88 0 38 0 93 0 34 225-0802 11 56 - 4 62 - - - 0 51 0 10 - 6 01 0 81 0 32 0 13 225-0803 49 90 - 18 54 - - - 2 72 0 40 - 26 97 0 98 1 27 0 47 225-0804 16 87 4 72 3 72 0 15 - - - 0 55 - 5 73 0 71 2 00 0 57 225-0901 0 67 - 0 30 - - - - - - 0 30 0 03 0 07 0 03 225-0902 1 21 - 0 60 - - - - - - 0 50 0 03 0 11 0 03 225-1000 0 44 - 0 18 - - - - - - 0 15 0 03 0 11 0 03 225-1100 12 37 - 6 54 - - - 0 02 - - 5 40 0 11 0 41 0 15 225-1200 3 43 - 1 68 - - - - - - 1 44 0 07 0 31 0 11 225-1300 0 12 - 0 06 - - - - - - - - 0 06 0 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 225-1400 2 72 - 1 08 - - - 0 25 0 05 - 1 12 0 08 0 22 0 08 225-1501 5 92 - 2 82 - - - - - - 2 61 0 34 0 49 0 17 225-1502 5 92 - 2 82 - - - - - - 2 61 0 34 0 49 0 17 225-1601 0 18 - 0 06 - - - - - - 0 06 0 04 0 06 0 04 225-1602 0 21 - 0 06 - - - - - - 0 09 0 04 0 06 0 04 225-1701 0 20 - 0 06 - - - - - - 0 06 0 04 0 08 0 04 225-1702 0 20 - 0 06 - - - - - - 0 06 0 04 0 08 0 04 225-1703 0 20 - 0 06 - - - - - - 0 06 0 04 0 08 0 04 225-1704 0 18 - 0 06 - - - - - - 0 06 0 04 0 06 0 04 225-1801 0 70 - 0 30 - - - - - - 0 34 0 13 0 06 0 04 225-1802 0 78 - 0 30 - - - - - - 0 40 0 13 0 08 0 04 225-1901 16 62 4 72 1 32 1 47 - - 0 40 0 10 - 7 70 0 99 0 91 0 33 225-1902 31 16 4 45 2 82 2 43 - - 0 57 0 15 - 19 38 1 47 1 36 0 49 225-2001 21 72 4 30 1 02 - - 10 71 - 0 60 - 3 29 0 65 1 80 0 65 225-2002 27 62 4 30 1 26 - - 15 30 - 0 86 - 3 72 0 77 2 18 0 77 225-2003 36 14 4 30 1 86 - - 21 42 - 1 21 - 4 49 0 90 2 86 1 03 225-2004 44 13 4 24 2 28 - - 27 54 - 1 56 - 5 09 0 98 3 42 1 23 225-2100 9 42 4 38 0 48 0 51 - - - 0 05 - 3 05 0 70 0 95 0 35 225-2200 32 86 4 80 4 92 0 44 - 14 62 - 0 86 0 81 5 71 1 06 0 70 0 19 225-2301 0 62 - 0 12 0 22 - - 0 08 0 05 - 0 09 0 04 0 06 0 04 225-2302 0 75 - 0 18 0 22 - - 0 15 0 05 - 0 09 0 04 0 06 0 04 225-2303 0 95 - 0 18 0 22 - - 0 27 0 10 - 0 12 0 04 0 06 0 04 225-2304 1 19 - 0 24 0 22 - - 0 39 0 10 - 0 18 0 04 0 06 0 04 225-2305 1 72 - 0 24 0 29 - - 0 70 0 20 - 0 23 0 04 0 06 0 04 225-2401 31 33 8 12 1 32 - - - 11 26 0 91 - 5 64 0 49 4 08 1 46 225-2402 51 50 8 04 2 58 - - - 22 49 1 76 - 9 97 0 84 6 66 2 37 225-2501 0 85 - 0 18 - - - 0 40 0 05 - 0 12 0 04 0 10 0 04 225-2502 1 31 - 0 30 - - - 0 58 0 10 - 0 21 0 04 0 12 0 04 225-2503 1 70 - 0 42 - - - 0 75 0 10 - 0 24 0 04 0 19 0 07 225-2504 4 99 3 90 0 06 - - - 0 43 0 05 - 0 11 0 04 0 44 0 16 225-2600 6 68 3 84 0 06 - - - 1 94 0 05 - 0 18 0 04 0 61 0 23 225-2700 2 19 - 0 60 - - - 0 16 0 05 - 0 69 0 14 0 69 0 25 225-2801 7 26 - 3 06 - - - 0 30 0 05 - 2 75 0 29 1 10 0 40 225-2802 8 89 - 4 26 - - - 0 44 0 05 - 3 83 0 44 0 31 0 11 225-2900 0 48 - 0 30 - - - - - - 0 12 0 04 0 06 0 04 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 225-3000 0 81 - 0 12 - - - 0 30 0 05 - 0 26 0 07 0 08 0 04 225-3100 0 40 - 0 12 0 15 - - - - - 0 07 0 04 0 06 0 04 225-3200 5 31 - 2 28 - - - 0 25 0 05 - 2 61 0 33 0 12 0 04 225-3300 2 07 - 0 60 - - - 0 40 0 10 - 0 58 0 11 0 39 0 29 225-3401 17 90 4 80 1 86 - - - 5 32 1 01 0 50 2 84 0 38 1 57 0 53 225-3402 19 82 4 80 2 58 - - - 5 32 1 01 0 50 3 97 0 58 1 64 0 53 225-3501 9 11 4 87 0 24 - - - 1 81 0 25 - 0 56 0 15 1 38 0 44 225-3502 12 16 4 80 1 20 - - - 1 81 0 25 - 2 51 0 38 1 59 0 48 225-3600 6 66 4 93 0 06 - - - - - - 1 50 0 84 0 17 0 05 225-3700 42 12 9 18 10 26 2 65 - - 1 81 0 25 - 16 81 2 16 1 16 0 41 225-3800 0 61 - 0 06 - - - 0 39 0 05 - 0 06 0 03 0 05 0 03 226-0101 51 84 - 25 92 1 84 - - 4 16 1 16 2 24 14 02 1 04 2 50 0 83 226-0102 50 38 - 23 82 1 62 - - - 5 04 2 24 11 75 0 97 5 91 1 98 226-0201 13 85 - 5 76 0 88 - - 2 47 0 71 0 38 3 01 0 54 0 64 0 22 226-0210 3 19 - 1 02 0 74 - - 0 26 0 15 - 0 90 0 25 0 12 0 04 226-0211 51 17 - 26 52 0 88 - - 4 42 1 26 1 13 14 46 1 12 2 50 0 83 226-0220 3 33 - 1 02 0 74 - - - 0 15 - 0 88 0 25 0 54 0 18 226-0221 51 65 - 25 32 1 62 - - - 5 04 1 13 12 57 1 04 5 97 1 98 226-0230 44 66 - 23 64 0 88 - - - 3 07 1 08 11 69 0 90 4 30 1 44 226-0300 17 12 - 6 42 1 69 - - 3 25 0 91 0 43 3 66 0 43 0 76 0 25 226-0401 174 57 - 111 96 1 62 - - - 6 55 - 41 23 3 06 13 21 4 39 226-0402 106 00 - 64 92 1 62 - - - 6 55 - 23 20 1 55 9 71 3 24 226-0403 91 18 - 54 54 1 62 - - - 6 55 - 19 50 1 19 8 97 2 99 226-0410 72 43 - 39 36 1 62 - - - 6 00 - 17 68 1 12 7 77 2 59 226-0411 47 48 - 22 68 1 62 - - - 6 55 - 10 15 0 76 6 48 2 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 226-0412 42 41 - 19 14 1 62 - - - 6 55 - 8 86 0 72 6 24 2 09 226-0420 135 41 - 79 32 1 25 - - - 3 68 5 97 35 98 2 77 9 21 3 06 226-0421 81 58 - 45 90 1 25 - - - 3 68 3 48 20 70 1 48 6 57 2 20 226-0422 69 63 - 38 58 1 25 - - - 3 68 2 90 17 27 1 04 5 95 1 98 226-0501 41 68 - 21 30 0 88 - - 1 82 0 50 1 21 13 92 0 83 2 05 0 68 226-0502 24 41 - 11 64 0 88 - - 1 82 0 50 0 66 7 72 0 43 1 19 0 40 226-0503 53 77 - 28 20 0 88 - - 1 82 0 50 1 21 18 49 1 15 2 67 0 90 226-0504 31 24 - 15 42 0 88 - - 1 82 0 50 0 66 10 37 0 76 1 59 0 54 226-0601 28 05 - 13 26 0 81 - - 2 60 0 76 1 41 7 89 0 47 1 32 0 43 226-0602 17 42 - 7 26 0 81 - - 2 60 0 76 0 78 4 43 0 32 0 78 0 25 226-0603 76 12 - 38 22 1 25 - - 4 68 1 31 1 76 25 20 1 62 3 70 1 22 226-0604 45 12 - 20 94 1 25 - - 4 68 1 31 0 96 13 81 0 83 2 17 0 72 226-0605 96 09 - 49 32 1 25 - - 4 68 1 31 1 76 33 09 2 81 4 68 1 55 226-0606 55 91 - 27 06 1 25 - - 4 68 1 31 0 96 17 94 1 40 2 71 0 90 226-0701 10 03 - 3 60 0 66 - - - 0 50 0 23 3 74 0 32 1 30 0 43 226-0702 6 32 - 1 92 0 66 - - - 0 50 0 13 1 99 0 18 1 12 0 36 226-0703 29 67 - 12 24 0 88 - - - 3 63 0 50 9 36 1 12 3 06 1 01 226-0704 18 87 - 6 72 0 88 - - - 3 63 0 28 4 84 0 43 2 52 0 83 226-0801 30 32 - 12 18 0 88 - - - 4 13 1 11 8 53 0 76 3 49 1 15 226-0802 20 07 - 6 66 0 88 - - - 4 13 0 60 4 78 0 54 3 02 1 01 226-0803 81 96 - 40 68 0 88 - - - 4 54 2 17 27 60 1 15 6 09 2 02 226-0804 48 58 - 22 26 0 88 - - - 4 54 1 18 15 28 0 90 4 44 1 48 226-0900 100 33 - 38 40 3 68 4 09 11 65 - 0 66 1 03 35 54 3 13 5 28 1 76 226-1001 28 36 - 10 74 1 10 - - 3 77 1 06 1 94 8 45 0 43 1 30 0 43 226-1002 17 38 - 6 06 0 88 - - - 2 07 0 58 5 54 0 36 2 25 0 76 226-1003 25 93 - 10 08 0 88 - - - 2 07 0 66 9 50 0 54 2 74 0 97 226-1101 3 35 - 0 30 0 74 - - - 0 20 - 1 47 0 29 0 64 0 22 226-1102 4 27 - 0 48 0 74 - - - 0 20 - 1 96 0 32 0 89 0 29 226-1105 1 72 - 0 12 0 66 - - - 0 05 - 0 66 0 11 0 23 0 07 226-1106 1 91 - 0 18 0 66 - - - 0 05 - 0 69 0 11 0 33 0 11 226-1200 0 33 - 0 06 - - - - - - 0 22 0 03 0 05 0 03 226-1301 1 25 - 0 18 0 15 - - 0 13 0 05 - 0 69 0 03 0 05 0 03 226-1302 1 35 - 0 06 0 59 - - - 0 05 - 0 42 0 03 0 23 0 07 226-1400 0 57 - 0 06 0 29 - - - 0 05 - 0 06 0 03 0 11 0 03 226-1501 79 21 - 35 52 0 96 - - - 6 05 3 78 25 79 0 43 7 11 2 38 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 226-1502 48 79 - 19 80 0 96 - - - 6 05 2 09 14 36 0 40 5 53 1 84 226-1503 41 27 - 15 78 0 96 - - - 6 05 1 66 11 64 0 36 5 18 1 73 226-1510 127 69 - 59 52 1 32 - - - 8 67 3 78 41 73 1 26 12 67 4 21 226-1511 77 88 - 32 82 1 32 - - - 8 67 2 09 22 83 1 12 10 15 3 38 226-1512 65 98 - 26 52 1 32 - - - 8 67 1 66 18 27 0 97 9 54 3 17 226-1601 26 93 - 3 66 0 66 - - - 0 81 - 20 05 1 40 1 75 0 58 226-1602 16 10 - 2 04 0 66 - - - 0 81 - 11 33 1 04 1 26 0 43 226-1603 13 48 - 1 62 0 66 - - - 0 81 - 9 27 0 97 1 12 0 36 226-1701 6 53 - 1 80 0 74 - - - 1 06 - 1 94 0 29 0 99 0 32 226-1702 18 54 - 8 34 0 88 - - - 1 92 - 5 21 0 36 2 19 0 72 226-1710 17 48 - 7 56 1 25 - - 2 47 0 76 - 4 66 0 36 0 78 0 25 226-1801 46 06 - 17 70 2 35 - - 6 24 2 32 5 95 9 43 0 76 2 07 0 68 226-1802 21 53 - 7 92 2 06 - - 3 51 1 26 1 06 4 75 0 32 0 97 0 32 226-1803 36 61 - 12 78 2 65 - - 7 93 2 92 1 31 7 37 0 40 1 65 0 54 226-1804 86 11 - 38 58 3 16 - - 10 53 3 88 1 31 24 47 0 76 4 18 1 40 226-1805 43 68 - 15 12 0 44 - - 5 75 2 42 1 11 17 63 0 68 1 21 0 40 226-1806 114 45 - 51 06 3 16 - - 15 08 5 59 1 31 32 72 1 19 5 53 1 84 226-1807 157 81 - 78 90 3 16 - - 19 37 7 11 1 31 40 21 1 33 7 75 2 59 226-1901 23 35 - 11 28 1 25 - - 2 47 0 76 - 6 47 0 61 1 12 0 36 226-1902 39 94 - 17 52 2 72 - - 5 46 2 02 1 06 9 30 0 68 1 86 0 61 226-2001 17 38 - 8 82 0 66 - - 1 69 0 50 - 4 86 0 40 0 85 0 29 226-2002 9 52 - 3 90 0 44 - - - 1 16 - 2 81 0 40 1 21 0 40 226-2101 9 40 - 1 86 0 81 - - 2 21 0 66 - 3 47 0 54 0 39 0 14 226-2102 18 43 - 4 02 1 18 - - 4 29 1 21 - 6 95 0 68 0 78 0 25 226-2200 15 62 - 6 90 0 44 - - - 1 81 - 4 49 0 50 1 98 0 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 226-2300 29 75 - 7 98 1 54 - - 8 71 1 81 0 68 7 71 0 76 1 32 0 43 226-2401 30 36 - 6 96 2 79 - - 9 62 2 02 0 78 6 89 0 76 1 30 0 43 226-2402 136 98 - 46 86 2 94 - - 40 69 8 62 3 18 28 30 1 33 6 39 2 12 226-2403 151 53 - 46 26 2 72 - - 49 14 10 38 4 44 31 59 1 48 7 00 2 34 226-2500 33 79 - 7 32 3 82 - - 11 05 2 37 0 73 7 05 0 76 1 45 0 47 226-2600 83 61 - 33 24 2 06 - - 14 56 3 07 1 81 24 90 1 26 3 97 1 33 226-2700 48 00 - 20 16 1 47 - - 8 06 1 71 2 17 12 16 0 61 2 27 0 76 226-2800 10 73 - 2 40 0 59 - - - 1 92 0 35 3 67 0 47 1 80 0 61 226-2900 14 43 - 2 88 0 96 - - 2 86 0 81 1 99 4 25 0 47 0 68 0 22 226-3000 8 17 - 3 00 0 29 - - - 0 05 - 4 44 0 47 0 39 0 14 226-3100 9 51 - 1 32 0 81 - - 3 90 1 11 - 1 98 0 36 0 39 0 14 226-3201 35 04 - 13 62 0 66 - - 0 65 0 20 1 31 16 95 1 04 1 65 0 54 226-3202 36 11 - 13 50 0 44 - - - 1 36 1 31 16 81 1 01 2 69 0 90 226-3300 21 19 - 6 78 0 59 - - 1 43 0 40 1 31 9 71 0 76 0 97 0 32 226-3401 0 49 - 0 12 - - - - 0 05 - 0 26 0 04 0 06 0 04 226-3402 0 61 - 0 24 - - - - 0 05 - 0 26 0 04 0 06 0 04 226-3403 0 70 - 0 30 - - - - 0 05 - 0 29 0 04 0 06 0 04 226-3500 3 64 - 0 60 0 74 - - 0 65 0 20 - 1 33 0 32 0 12 0 04 227-0101 6 84 - 1 02 1 18 - - 2 21 0 25 - 1 87 0 22 0 31 0 11 227-0102 23 27 - 7 32 1 25 - - 6 50 0 25 - 6 87 0 43 1 08 0 36 227-0103 36 42 - 8 88 1 69 - - 16 77 0 25 - 7 18 0 47 1 65 0 54 227-0104 31 44 - 10 68 1 62 - - 8 84 0 25 - 8 60 0 61 1 45 0 47 227-0105 250 85 - 139 80 6 69 - - 54 60 5 34 - 39 78 17 86 4 64 2 84 227-0106 196 50 - 139 80 6 69 - - 4 68 0 91 - 39 78 17 86 4 64 2 84 227-0107 198 76 - 139 80 6 69 - - 3 64 4 21 - 39 78 17 86 4 64 2 84 227-0108 38 62 - 16 26 3 75 - - 1 82 6 38 - 8 61 3 82 1 80 1 14 227-0109 21 81 - 2 40 2 06 - - 3 81 1 46 - 11 64 4 96 0 44 0 26 227-0201 0 80 - 0 36 - - - - - - 0 38 0 04 0 06 0 04 227-0202 0 98 - 0 54 - - - - - - 0 38 0 04 0 06 0 04 227-0203 1 24 - 0 78 - - - - - - 0 38 0 04 0 08 0 04 227-0301 11 52 - 0 24 0 66 - - 7 15 0 10 - 0 78 0 07 2 59 0 86 227-0302 10 02 - 0 60 0 44 - - 5 81 0 53 - 2 51 1 12 0 13 0 07 227-0303 7 48 - 0 12 0 15 - - 6 02 0 40 - 0 73 0 35 0 06 0 04 227-0304 11 38 - 0 84 0 29 - - 6 67 0 48 - 2 83 1 38 0 27 0 15 227-0305 46 50 - 5 88 3 09 - - 27 69 6 05 - 3 14 1 38 0 65 0 41 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 227-0401 14 58 1 92 0 78 1 10 - - 9 49 0 10 - 0 58 0 12 0 61 0 23 227-0402 23 15 1 92 0 96 1 76 - - 16 64 0 10 - 0 78 0 15 0 99 0 35 227-0403 32 33 1 87 1 26 2 35 - - 24 31 0 10 - 1 09 0 19 1 35 0 48 227-0501 3 19 - 0 30 0 22 - - 2 21 0 10 - 0 24 0 04 0 12 0 04 227-0502 9 73 - 1 20 0 22 - 5 73 1 04 0 30 - 1 01 0 11 0 23 0 07 227-0503 27 32 - 1 50 1 40 - 5 73 15 99 0 30 - 1 41 0 15 0 99 0 33 227-0600 77 59 - 9 72 1 03 - 42 50 - 0 38 - 22 77 9 85 1 19 0 71 227-0700 43 89 - 1 38 0 88 - - 36 40 4 46 - 0 71 0 33 0 06 0 04 227-0701 0 87 - 0 06 0 22 - - 0 17 0 03 - 0 34 0 15 0 05 0 04 227-0702 33 82 - 2 52 1 03 - 14 81 - 0 43 - 14 42 6 15 0 61 0 37 227-0800 16 73 - 1 02 1 03 - - 9 32 0 63 - 4 39 2 06 0 34 0 22 227-0900 36 77 - 4 02 1 03 - - 12 09 0 45 - 18 26 7 68 0 92 0 56 227-1000 44 95 - 3 48 1 03 - 12 61 - 1 36 - 25 55 11 19 0 92 0 56 227-1100 4 53 - 0 12 0 07 - - 3 37 0 50 - 0 41 0 22 0 06 0 04 227-1200 4 54 - 0 60 0 15 - - 1 95 0 08 - 1 70 0 82 0 06 0 04 227-1300 7 46 - 0 12 0 07 - - 6 72 0 25 - 0 25 0 12 0 05 0 04 227-1400 4 90 - 0 60 0 15 - - 3 37 0 08 - 0 56 0 24 0 14 0 08 227-1500 4 64 - 0 72 0 44 - 2 43 - 0 18 - 0 81 0 37 0 06 0 04 227-1600 17 28 - 1 80 1 62 2 73 - 5 67 0 86 - 4 26 1 80 0 34 0 22 227-1700 17 47 - 1 80 1 62 2 73 - 5 86 0 86 - 4 26 1 80 0 34 0 22 227-1800 17 17 - 3 60 1 62 - 6 31 - - - 5 37 2 28 0 27 0 15 227-1900 19 95 - 3 18 10 66 - - 1 95 0 50 - 3 52 1 57 0 14 0 08 227-2000 2 73 - 0 24 0 07 - - 0 73 0 05 - 1 58 0 70 0 06 0 04 227-2001 39 00 - 17 46 2 65 - 1 96 - 0 10 1 81 13 46 6 03 1 56 0 96 227-2002 17 46 - 2 40 1 47 - 11 22 - 0 83 - 1 26 0 57 0 28 0 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 227-3000 2 64 - 0 54 1 47 - - 0 27 0 05 - 0 25 0 12 0 06 0 04 227-3001 51 74 - 6 42 7 42 - - 29 12 4 74 - 3 39 1 50 0 65 0 41 227-3002 7 44 - 0 96 4 12 - - 0 65 0 25 - 1 38 0 62 0 08 0 04 228-0101 13 58 - 0 48 - - - 11 83 0 15 - 0 53 0 04 0 59 0 21 228-0201 52 31 - 1 14 - - - 39 91 0 15 - 2 23 0 34 8 88 7 59 228-0202 83 92 - 1 80 - - - 75 40 0 25 - 2 69 0 34 3 78 1 40 228-0301 45 67 - 1 26 - - - 39 91 0 25 - 2 20 0 34 2 05 0 76 228-0302 69 18 - 1 98 - - - 61 10 0 50 - 2 52 0 34 3 08 1 14 228-0401 18 65 - 0 78 - - - 15 86 0 15 - 1 03 0 13 0 83 0 30 228-0402 21 71 - 0 84 - - - 18 59 0 15 - 1 14 0 13 0 99 0 38 228-0403 110 31 - 3 60 - - - 97 50 0 15 - 4 10 0 13 4 96 1 82 228-0501 1 08 - 0 30 - - - 0 39 0 10 - 0 23 0 04 0 06 0 04 228-0502 5 27 - 1 92 - - - 2 47 0 10 - 0 54 0 13 0 24 0 08 229-0001 0 75 - 0 06 - - - 0 31 0 10 - 0 22 0 08 0 06 0 04 229-0002 2 82 - 0 06 - - - 2 08 0 10 - 0 46 0 08 0 12 0 04 229-0003 2 85 - 0 06 - - - 2 08 0 10 - 0 49 0 08 0 12 0 04 229-0004 4 82 - 0 06 - - - 4 03 0 10 - 0 41 0 08 0 22 0 08 229-0005 6 50 - 0 06 - - - 5 59 0 10 - 0 49 0 08 0 26 0 08 229-0006 5 71 - 0 06 - - - 4 94 0 10 - 0 37 0 08 0 24 0 08 229-0007 11 54 - 0 06 - - - 10 40 0 10 - 0 49 0 08 0 49 0 17 229-0008 15 38 - 0 06 - - - 14 04 0 10 - 0 51 0 08 0 67 0 25 229-0009 8 56 - 0 06 - - - 7 67 0 10 - 0 37 0 08 0 36 0 13 229-0010 11 42 - 0 06 - - - 10 40 0 10 - 0 37 0 08 0 49 0 17 229-0011 16 78 - 0 12 - - - 15 21 0 10 - 0 57 0 08 0 78 0 30 229-0012 23 70 - 0 06 - - - 21 97 0 10 - 0 54 0 08 1 03 0 38 229-0013 36 73 - 0 12 - - - 34 32 0 10 - 0 57 0 08 1 62 0 59 229-0014 15 99 - 0 12 - - - 14 43 0 10 - 0 63 0 08 0 71 0 25 230-0100 90 71 4 38 21 12 - - 40 63 - 3 05 - 21 53 1 71 - - 230-0201 52 08 4 80 3 30 - - 34 68 - 2 57 0 48 6 25 1 49 - - 230-0202 90 77 4 59 8 94 - - 55 42 - 3 86 1 16 16 80 1 88 - - 230-0203 185 59 4 51 23 40 - - 123 08 - 8 59 1 76 24 25 1 94 - - 230-0301 108 85 9 18 23 04 - - - 22 10 2 77 - 51 76 9 73 - - 230-0302 64 48 9 32 7 44 - - - 14 30 2 77 - 30 65 7 60 - - 230-0303 72 95 9 32 11 52 - - - 16 90 2 77 - 32 44 8 02 - - 230-0304 100 31 9 18 25 74 - - - 20 80 2 77 - 41 82 8 86 - - Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 230-0305 115 03 9 18 30 72 - - - 22 10 2 77 - 50 26 9 32 - - 230-0306 117 87 9 18 28 44 - - - 27 30 2 77 - 50 18 9 32 - - 230-0307 214 21 13 53 57 78 - - - 44 20 3 12 - 95 58 11 41 - - 230-0308 237 67 13 53 51 84 - - - 52 00 3 12 - 117 18 13 39 - - 230-0309 364 18 13 35 104 46 - - - 68 90 3 12 - 174 35 16 78 - - 230-0501 63 86 9 44 6 60 - - - 18 20 5 62 - 24 00 6 56 - - 230-0502 117 62 9 18 22 26 - - - 24 70 5 62 - 55 86 10 05 - - 230-0503 151 42 9 02 38 76 - - - 33 80 5 62 - 64 22 10 06 - - 230-0504 173 32 9 02 44 76 - - - 40 30 5 62 - 73 62 10 33 - - 230-0505 287 90 13 53 43 02 - - - 78 00 3 12 37 80 112 43 13 12 - - 230-0506 376 17 13 35 67 38 - - - 102 70 3 12 36 04 153 58 14 73 - - 230-0507 485 36 13 35 89 28 - - - 152 10 3 12 44 60 182 91 17 31 - - 230-0508 575 68 13 14 128 46 - - - 157 30 3 12 42 84 230 82 17 48 - - 231-0101 1 74 1 07 0 06 0 15 - - 0 40 - - - - 0 06 0 04 231-0102 2 00 1 07 0 06 0 15 - - 0 57 - - 0 07 0 04 0 08 0 04 231-0103 2 14 1 07 0 06 0 22 - - 0 64 - - 0 07 0 04 0 08 0 04 231-0104 2 29 1 07 0 06 0 22 - - 0 79 - - 0 07 0 04 0 08 0 04 231-0105 2 64 1 07 0 06 0 22 - - 1 07 0 05 - 0 07 0 04 0 10 0 04 231-0106 2 86 1 07 0 06 0 37 - - 1 14 0 05 - 0 07 0 04 0 10 0 04 231-0107 3 31 1 07 0 06 0 37 - - 1 57 0 05 - 0 07 0 04 0 12 0 04 231-0108 3 90 1 05 0 06 0 37 - - 2 15 0 05 - 0 10 0 04 0 12 0 04 231-0109 4 03 1 07 0 06 0 37 - - 2 29 0 05 - 0 07 0 04 0 12 0 04 231-0110 4 20 1 05 0 06 0 37 - - 2 43 0 05 - 0 12 0 04 0 12 0 04 231-0111 4 40 1 05 0 06 0 37 - - 2 65 0 05 - 0 10 0 04 0 12 0 04 231-0112 4 95 1 05 0 06 0 37 - - 3 15 0 05 - 0 10 0 04 0 17 0 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 231-0113 6 13 1 05 0 06 0 37 - - 4 29 0 05 - 0 10 0 04 0 21 0 07 231-0114 6 55 1 05 0 12 0 44 - - 4 58 0 05 - 0 10 0 04 0 21 0 07 231-0115 7 26 1 05 0 06 0 44 - - 5 29 0 05 - 0 10 0 04 0 27 0 11 231-0116 8 50 1 05 0 06 0 44 - - 6 44 0 10 - 0 10 0 04 0 31 0 11 231-0117 9 95 1 05 0 06 0 44 - - 7 87 0 10 - 0 07 0 04 0 36 0 14 231-0118 11 45 1 05 0 06 0 44 - - 9 30 0 10 - 0 10 0 04 0 40 0 14 231-0119 13 08 1 04 0 06 0 44 - - 10 73 0 15 - 0 20 0 03 0 46 0 17 231-0120 18 68 1 05 0 06 0 81 - - 15 73 0 20 - 0 16 0 04 0 67 0 25 231-0121 22 07 1 04 0 12 0 81 - - 18 85 0 25 - 0 23 0 03 0 77 0 28 231-0122 26 76 1 03 0 12 1 32 - - 22 88 0 25 - 0 23 0 03 0 93 0 34 231-0123 33 60 1 02 0 24 1 69 - - 28 60 0 35 - 0 53 0 07 1 17 0 41 231-0124 40 90 1 02 0 18 1 69 - - 35 75 0 40 - 0 42 0 07 1 44 0 51 231-0125 52 15 1 02 0 18 2 28 - - 45 76 0 55 - 0 48 0 07 1 88 0 68 232-0200 36 86 4 59 6 24 0 96 - - 2 55 0 66 - 19 44 0 55 2 42 0 46 232-0300 6 51 - 1 50 1 47 - - 1 51 0 40 - 1 41 0 08 0 22 0 08 232-0400 11 66 - 5 34 - - - 1 02 - - 4 94 0 13 0 36 0 13 232-0500 6 08 - 3 18 - - - - - 0 08 2 62 0 08 0 20 0 08 232-0600 1 23 - 0 60 0 07 - - - - - 0 50 0 04 0 06 0 04 232-0700 4 85 - 0 60 0 37 - - 0 75 - 2 24 0 75 0 07 0 14 0 04 232-0800 2 80 0 64 0 96 - - - - - - 1 00 0 06 0 20 0 06 232-0900 22 97 7 20 7 38 0 37 - - 0 23 0 05 0 15 6 87 0 43 0 72 0 24 232-1000 17 75 4 72 6 48 - - - - - - 6 01 0 42 0 54 0 19 233-0100 8 08 - 2 34 0 15 - - 3 43 0 40 - 1 76 0 10 - - 233-0201 0 32 - 0 12 0 07 - - 0 02 0 05 - 0 06 0 03 - - 233-0202 0 30 - 0 12 0 07 - - - 0 05 - 0 06 0 03 - - 233-0500 2 57 - 0 30 0 37 - - 0 73 0 10 - 1 00 0 10 0 07 0 03 233-0600 0 91 - 0 66 - - - 0 05 - - 0 20 0 03 - - 233-0801 0 26 - 0 06 0 15 - - - - - - - 0 05 0 03 233-0802 0 36 - 0 06 0 15 - - - - - 0 06 0 03 0 09 0 03 233-0803 0 44 - 0 06 0 15 - - - - - 0 06 0 03 0 17 0 07 233-1001 0 44 - 0 12 - - - 0 14 0 05 - 0 08 0 03 0 05 0 03 233-1002 0 39 - 0 18 - - - 0 05 - - 0 11 0 03 0 05 0 03 233-1200 10 62 7 80 0 12 0 96 - - 1 12 0 10 - 0 20 0 04 0 32 0 12 233-1300 8 01 7 12 0 06 0 07 - - 0 15 0 05 - 0 10 0 04 0 46 0 25 233-1400 6 34 3 30 0 90 - - - 0 52 - - 0 89 0 10 0 73 0 26 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 234-0101 0 94 - 0 48 - - - 0 05 - - 0 35 0 04 0 06 0 04 234-0102 1 26 - 0 66 - - - 0 09 - - 0 43 0 04 0 08 0 04 234-0201 0 79 - 0 30 - - - 0 19 - - 0 24 0 04 0 06 0 04 234-0301 8 34 3 39 0 24 0 15 - - 0 25 0 05 - 0 74 0 03 3 52 1 36 250-0101 21 89 3 39 2 22 - 0 46 10 93 - 0 98 0 15 3 36 0 98 0 40 0 14 250-0201 22 14 3 39 2 04 - 0 46 10 93 - 0 98 0 18 3 76 1 02 0 40 0 14 250-0202 25 37 3 96 2 04 - 0 55 13 18 - 1 21 0 13 3 85 1 19 0 45 0 16 250-0206 37 54 3 90 3 12 - 0 84 19 72 - 1 79 0 53 7 00 1 60 0 64 0 23 250-0301 12 38 3 00 1 02 0 44 0 23 5 37 - 0 48 0 05 1 54 0 36 0 25 0 09 250-0304 9 26 3 00 1 08 0 29 - 3 13 - 0 33 0 05 1 15 0 33 0 23 0 09 250-0308 16 57 2 99 0 96 0 37 0 36 8 67 - 0 81 0 10 1 99 0 51 0 32 0 12 250-0309 17 08 2 99 1 08 0 37 0 36 8 67 - 0 81 0 13 2 35 0 60 0 32 0 12 250-0401 10 29 1 29 6 36 - - - - - - 2 22 0 55 0 42 0 16 250-0402 6 74 4 02 1 74 - - - - - - 0 76 0 20 0 22 0 08 250-0403 7 02 1 31 3 54 - - - - - - 1 93 0 48 0 24 0 08 270-0002 5 54 3 60 0 24 0 88 - - 0 29 0 05 - 0 31 0 04 0 17 0 07 270-0003 6 11 0 27 0 60 0 88 - - 3 20 0 40 - 0 62 0 04 0 14 0 04 270-0004 11 37 3 90 2 22 - - - 0 21 0 10 0 55 1 70 0 39 2 69 0 98 270-0005 19 57 - 4 38 1 91 - - 0 42 0 15 - 7 53 0 74 5 18 2 00 270-0007 4 29 3 12 0 06 - 0 73 - - 0 05 - 0 17 0 03 0 16 0 06 270-0009 34 71 6 94 3 24 0 44 - 11 56 - 0 76 - 6 36 0 42 5 41 1 94 270-0012 22 64 3 35 0 48 - 15 47 - - 0 40 - 2 87 0 30 0 07 0 03 270-0002-У 30 93 6 40 0 84 - 17 57 - - 1 21 - 3 88 0 32 1 03 0 38 270-0013 1 92 - 0 24 0 07 - - - 0 05 - 0 72 0 11 0 84 0 34 270-0014 4 16 3 03 0 30 - - - 0 06 - - 0 20 0 03 0 57 0 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 270-0015 4 95 3 03 0 18 - - - 0 14 0 05 - 1 05 0 06 0 50 0 18 270-0020 4 11 3 42 0 18 0 07 - - 0 05 0 05 - 0 25 0 03 0 09 0 03 270-0021 28 26 7 20 2 22 0 51 - 13 67 - 0 96 - 1 91 0 32 1 79 0 65 270-0022 29 79 5 85 3 96 0 74 - - 1 66 0 25 - 12 49 1 21 4 84 1 72 270-0023 7 58 3 00 0 48 - - 2 77 - 0 15 - 1 18 0 30 - - 270-0024 0 68 - 0 06 0 51 - - - - - 0 11 0 03 - - 270-0025 0 82 - 0 06 0 51 - - - - - 0 25 0 03 - - 270-0026 63 86 3 84 15 90 5 29 - - 0 27 0 15 - 6 93 1 50 31 48 10 79 270-0027 124 24 3 79 37 68 5 66 - - 0 92 0 40 - 10 69 1 63 65 10 22 10 270-0033 47 29 3 47 4 86 1 69 - 27 54 - 3 33 0 38 5 43 0 80 0 59 0 21 270-0035-1 34 98 6 99 2 28 1 03 - - 5 16 0 20 - 16 54 2 28 2 78 0 93 270-0036 4 18 3 03 0 06 - - - 0 10 0 05 - 0 62 0 09 0 32 0 12 270-0038 7 63 3 39 1 08 0 59 0 76 - - 0 10 - 1 41 0 10 0 30 0 10 270-0039 0 22 - 0 06 - - - - 0 05 - 0 06 0 04 0 05 0 04 270-0045 2 93 - 0 42 - - - - - - 1 01 0 08 1 50 0 61 270-0047 0 38 - 0 12 - - - - - - 0 19 0 05 0 07 0 05 270-0049 26 03 5 94 1 50 0 74 - - 5 16 0 20 - 9 93 1 47 2 56 0 91 270-0051 67 94 8 24 10 68 0 96 - 28 90 - 2 82 1 74 12 16 1 24 2 44 0 87 270-0052 170 51 24 57 38 28 12 94 - - 1 59 0 76 2 17 26 73 2 14 63 47 22 29 270-0055 4 05 - 0 24 - 1 34 - - 0 10 - 1 72 0 32 0 65 0 25 270-0056 1 94 0 98 0 12 - - - 0 18 0 05 - 0 27 0 08 0 34 0 16 270-0057 2 44 0 98 0 30 - - - 0 14 0 05 - 0 61 0 08 0 36 0 16 270-0058 3 74 1 95 0 42 - - - 0 25 0 05 - 0 63 0 08 0 44 0 20 270-0060 18 95 9 74 3 36 - - - - 0 86 - 1 42 0 19 3 57 1 27 270-0061 25 85 9 44 4 20 - - - - 0 86 - 1 77 0 24 9 58 2 97 270-0062 3 54 - 3 18 - - - - - - 0 36 0 03 - - 270-0063 4 41 - 4 02 - - - - - - 0 39 0 03 - - 270-0064 7 15 3 67 0 72 - - - 0 87 0 66 0 38 0 75 0 07 0 10 0 04 270-0067 12 15 2 08 2 04 1 10 - - 1 00 0 45 - 4 77 0 31 0 71 0 38 270-0068 143 59 21 22 16 80 3 45 - 78 34 - 6 93 2 04 13 99 1 40 0 82 0 30 270-0071 5 43 - 0 06 0 66 - - 2 18 0 50 - 0 77 0 07 1 26 0 49 270-0072 27 77 3 26 0 60 0 44 - 21 59 - 1 16 - 0 51 0 07 0 21 0 10 270-0073 76 16 6 52 1 20 0 74 - 64 43 - 2 42 - 0 60 0 07 0 25 0 10 270-0075 147 16 19 20 9 06 1 98 - 44 54 - 4 28 - 44 08 3 72 24 02 8 49 270-0075-1 157 53 18 95 13 14 1 98 - 44 54 - 4 28 - 42 81 3 52 31 83 11 18 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 270-0076 50 80 7 92 2 28 1 32 - 31 11 - 2 87 - 4 78 0 67 0 52 0 20 270-0077 20 94 4 12 1 74 5 51 - - 0 91 0 30 - 6 09 0 78 2 27 0 82 270-0081 123 34 27 12 29 16 - 12 51 42 84 2 73 0 50 - 4 33 0 34 4 15 1 53 270-0082 136 99 30 78 33 42 - 12 51 42 84 5 97 0 50 - 4 61 0 34 6 36 2 33 270-0083 246 66 44 46 85 62 - 25 02 42 84 31 23 1 06 - 6 08 0 41 10 35 3 80 270-0084 297 03 46 90 110 58 - 37 44 42 84 35 83 1 51 - 8 11 0 47 13 82 5 06 270-0085 3 18 1 07 0 06 - - - 1 18 0 05 - 0 45 0 04 0 37 0 14 270-0086 35 47 7 80 8 28 2 06 - - 2 50 0 66 0 33 9 50 0 27 4 34 1 56 270-0087 16 00 6 40 2 22 2 06 - - 1 30 0 30 0 33 1 98 0 06 1 41 0 51 270-0093 1 32 - 0 06 - - - 0 21 0 05 - 0 20 0 03 0 80 0 29 270-0094 15 43 3 26 2 23 0 07 - 5 98 - 0 28 - 3 61 0 95 - - 270-0095 17 68 3 26 2 82 0 07 - 6 41 - 0 40 - 4 72 1 24 - - 270-0096 24 27 3 26 3 27 0 07 - 8 43 - 0 40 - 8 84 2 25 - - 270-0097 45 50 3 26 3 77 0 14 - 21 35 - 2 29 - 14 69 3 46 - - 270-0098 59 34 3 67 4 17 0 19 - 29 29 - 3 07 - 18 95 4 88 - - 270-0099 86 99 3 67 4 80 0 27 - 50 13 - 5 27 - 22 85 5 87 - - 270-0100 118 26 13 77 29 70 - - - 23 40 4 89 - 46 50 7 34 - - 270-0101 242 38 18 36 51 84 - - - 52 00 6 75 - 113 43 9 64 - - 270-0102 54 70 9 32 3 72 0 37 - 10 03 - 0 63 0 20 24 86 12 12 5 57 3 91 270-0103 7 46 0 65 2 22 - - - - 0 13 - 3 46 0 95 1 00 0 62 270-0104 13 76 8 48 1 56 - - - - - - 2 85 0 72 0 87 0 59 270-0109 4 06 3 26 0 12 - - - 0 26 0 03 - 0 18 0 10 0 21 0 13 270-0110 83 32 4 59 6 72 3 97 - - 1 60 0 05 - 46 61 24 79 19 78 13 82 270-0111 38 97 4 51 3 00 - - 17 85 - 1 64 - 10 86 5 68 1 11 0 77 270-0112 35 02 4 59 3 42 2 06 - - 1 30 0 08 - 16 52 8 72 7 05 7 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 270-0114 29 79 3 67 6 78 0 74 8 60 - - 0 08 0 05 7 10 1 84 2 77 1 80 270-0128 5 71 3 90 0 30 - - - 0 07 0 05 - 0 33 0 16 1 06 0 70 270-0129 4 89 3 47 0 06 - - - 0 21 0 03 - 0 24 0 07 0 88 0 56 270-0136 0 36 - 0 06 - - - - 0 03 - 0 27 0 16 - - 270-0142 18 96 3 26 0 78 1 03 8 98 - - 0 66 0 23 1 66 0 65 2 36 1 47 270-0149 17 99 3 96 0 30 0 51 - 8 16 - 0 73 0 05 3 48 0 99 0 80 0 40 270-0154 16 56 4 12 0 84 - 8 02 - - 0 33 - 3 25 0 08 - - 270-0155 0 37 - 0 06 - - - 0 08 0 03 - 0 15 0 07 0 05 0 03 270-0156 1 46 - 0 06 0 07 - - 0 91 0 05 - 0 21 0 10 0 16 0 10 270-0157 10 98 - 1 68 0 37 - - 0 78 0 08 - 7 86 2 93 0 21 0 13 270-0171 18 64 3 96 2 25 - - 8 59 - 0 58 - 3 26 1 90 - - 270-0174 3 97 3 26 0 24 - - - 0 04 0 03 - 0 24 0 10 0 16 0 10 270-0175 36 37 3 90 2 28 1 84 - 12 41 - 1 26 0 05 9 34 1 95 5 29 3 51 270-0178 14 23 3 26 1 25 - 6 97 - - 0 40 - 2 35 1 83 - - 270-0179 80 97 8 90 20 34 1 91 - 18 70 - 0 50 0 55 16 24 6 68 13 83 9 57 270-0180 0 93 - 0 24 - - - - - - 0 59 0 32 0 10 0 06 270-0181 77 01 3 26 6 72 - - 51 00 - 1 39 - 12 07 3 91 2 57 1 60 270-0183 0 56 - 0 31 - - - - 0 13 - 0 12 0 07 - - 270-0184 0 66 - 0 38 - - - - 0 13 - 0 15 0 10 - - 270-0185 36 40 3 26 6 90 0 74 8 60 - - 0 08 0 05 12 63 3 59 4 14 2 58 270-0186 3 41 - 0 72 - - - - - - 2 48 1 30 0 21 0 13 270-0205 33 47 - 8 88 - - 13 77 - 0 50 0 08 8 72 1 63 1 52 0 95 270-0208 15 93 3 67 1 08 - - 7 48 - 0 71 0 13 2 47 1 10 0 39 0 37 270-0212 4 65 3 26 0 06 - - - 0 66 0 25 - 0 21 0 10 0 21 0 13 270-0215 4 78 - 0 42 - - - 0 26 0 50 - 2 08 1 04 1 52 0 97 270-0216 0 99 - 0 06 - - - 0 06 0 03 - 0 47 0 20 0 37 0 23 270-0219 2 31 - 1 50 - - - - - - 0 62 0 07 0 19 0 07 270-0220 5 62 4 24 0 24 0 07 - - 0 33 0 03 - 0 71 0 38 - - 270-0223 1 18 - 0 75 - - - - 0 03 - 0 40 0 29 - - 270-0225 176 98 3 67 5 70 - - 128 81 - 13 76 - 25 04 6 42 - - 270-0229 0 83 - 0 42 - - - 0 07 0 03 - 0 15 0 07 0 16 0 10 270-0230 14 21 3 96 1 75 - - 6 97 - 0 35 - 1 18 0 40 - - 270-0231 0 25 - 0 06 - - - 0 04 - - 0 06 0 03 0 09 0 03 270-0233 16 32 3 09 0 72 1 03 8 96 - - 0 53 0 48 0 70 0 37 0 81 0 49 270-0234 3 69 3 23 0 06 - - - 0 16 0 03 - 0 11 0 06 0 10 0 06 Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления быстроизнашивающиеся части бензин дизельное топливо электроэнергия смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 270-0235 4 59 3 23 0 30 - - - 0 50 0 10 - 0 36 0 19 0 10 0 06 270-0237 29 71 3 20 12 12 - - - 1 42 0 28 - 2 43 1 31 10 26 6 34 270-0238 2 76 1 63 0 72 - - - 0 23 - - 0 18 0 07 - - 270-0239 9 50 3 26 0 80 - 3 27 - - 0 23 - 1 94 0 85 - - 270-0240 29 64 3 26 0 69 - - 25 50 - - - 0 19 0 07 - - Шифр машин и механиз-мов Стои-мость эксплуатации 1 маш.-ч грн. в том числе заработная плата машинистов амортизацион-ные отчисления бензин дизельное топливо электроэнергия мазут смесь керосина и моторного топлива смазочные материалы гидравлическая жидкость ремонт и техническое обслуживание перебазировка всего в т.ч. зара-ботная плата всего в т.ч. зара-ботная плата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 212-1001 22 11 3 56 0 72 - - 0 32 0 05 - 16 74 - 0 26 0 04 0 46 0 18 270-0065 34 54 3 73 0 84 - - - 3 33 - 24 00 - 2 57 0 37 0 07 0 04 270-0079 129 39 28 48 16 08 12 99 21 51 2 07 5 29 - 24 00 - 14 99 3 10 3 98 1 46 270-0080 706 05 49 84 70 80 - 35 70 56 03 61 34 42 84 265 20 23 97 23 27 4 81 77 06 31 51 Опубликовано: Сборник официальных документов и разъяснений «Ценообразование в строительстве» № 3 март 2002 с. 124-180. Изменение № 2 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 Стр. Шифр машин и механизмов Номер графы Напечатано Следует читать 1 2 3 4 5 146 270-0181 5 - 1 06 146 270-0181 6 30 00 - 146 270-0181 9 0 55 0 05 146 270-0181 11 1 20 0 14 146 270-0181 12 0 49 0 01 Опубликовано в сб."Ценообразование в строительстве" №3 март 2006 с.145 УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 03.03.2008 №114 Изменение № 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 Графу 3 «Средний разряд звена рабочих разряд» части 1 раздела 02 «Краны» Ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов ДБН Д.2.7-2000 изложить для шифров Машин и механизмов приведенных в графе 1 в следующей редакции: Шифр машин и механизмов Средний разряд звена рабочих Шифр машин и механизмов Средний разряд звена рабочих Шифр машин и механизмов Средний разряд эвена рабочих 202-0201 5 8 202-1106 6 1 202-1221 6 4 202-0202 5 7 202-1107 6 1 202-1231 5 6 202-0401 5 7 202-1115 4 8 202-1232 5 3 202-0402 5 7 202-1116 5 6 202-1233 5 9 202-0403 5 7 202-1117 5 7 202-1243 5 6 202-0404 6 7 202-1118 5 7 202-1244 5 6 202-0405 6 6 202-1128 5 8 202-1245 5 6 202-0415 5 7 202-1129 5 8 202-1246 5 5 202-0416 5 9 202-1130 5 8 202-1247 6 5 202-0417 5 9 202-1140 5 7 202-1248 6 2 202-0418 6 9 202-1141 5 8 202-1312 5 4 202-0419 6 8 202-1142 5 7 202-1313 5 4 202-0429 5 5 202-1143 5 7 202-1314 6 2 202-0430 5 6 202-1201 5 6 202-1315 6 9 202-0435 5 4 202-1202 5 6 202-1413 5 8 202-0601 6 2 202-1203 5 9 202-1414 5 7 202-0602 6 6 202-1204 5 6 202-1415 5 8 202-0701 5 5 202-1205 6 1 202-1416 6 2 202-0702 6 1 202-1206 6 1 202-1417 6 1 202-1101 5 0 202-1216 5 5 202-1438 5 6 202-1102 5 7 202-1217 5 6 202-1439 5 6 202-1103 5 8 202-1218 5 6 202-1440 5 8 202-1104 5 7 202-1219 5 6 202-1441 6 2 202-1105 5 7 202-1220 6 4 202-1442 6 2 * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини * Див. пункт 2.15 технічної частини ?? ?? ?? ??