Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюїться на території України

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ ПОРЯДОК визначення вартостi проектно- вишукувальних робiт для ремонту що здiйснюється на територiї України Київ - 1997 Розроблений пiдготовлений та Державним науково-дослiдним та внесений до затвердження проектно-вишукувальним iн-том "НДIпроектреконструкцiя" Затверджений: Наказом 65 Держжитлокомунгоспу України вiд 20 серпня 1997 р. та введений в дiю з 01.07.97 р. З введенням в дiю Порядку втрачають чиннiсть листи Держжит- локомунгоспу України щодо питань цiноутворення у проектуваннi пов'язанi з розвитком в Українi ринкових вiдносин вiд 30.11.94 45-18-1743 та вiд 25.09.96 45-18-2095. -3- Цей Порядок розроблено у зв'язку з проведенням в Українi грошової реформи i введенням в обiг починаючи з 2 вересня 1996 р. визначеної Конституцiєю та iншим законодавством України нацiональної валюти якою є гривня та її сота частина - копiйка. 1 .Загальнi положення 1.1. Цей документ установлює порядок визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту пiдприємств будинкiв i споруд * усiх галузей господарства України. 1.2. Порядок призначено для застосування на територiї України всiма учасниками iнвестицiйного процесу незалежно вiд форм власностi та вiдомчої належностi. Порядок носить обов'язковий характер для визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту що здiйснюється за ра- хунок коштiв якi направляються на фiнансування ремонту. 1.3. Порядок розроблено виходячи з умов дiї в галузi дворiвневої системи формування вартостi проектно-вишукувальних робiт: - базисної кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт; - вартостi проектно-вишукувальних робiт що мiстить в собi всi витрати проектної органiзацiї включаючи витрати зумовленi впливом ринкових умов господарювання. 1.4. Порядок передбачає визначення кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту калькуляцiйним поеле- ментним методом iз застосуванням вiдповiдних цiнникiв роздiл З Порядку . 2. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт 2.1. Базисною є кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт зазначена в главi 12 зведеного кошторисного розрахунку i обчислена проектними та вишукувальними органiзацiями вiдповiдно до цього Порядку за базисними цiнами 1997 року на пiдставi дер- жавних кошторисних нормативiв та iнших нормативних актiв чинних за станом на 1 сiчня 1997 року. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт визначається вiдповiдно до положення пунктiв 3.5 3.16 цього По- рядку. 2.2. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт визначає їх обсяг у грошовому виразi. 2.3. Базиснi кошториснi витрати на проектно-вишукувальнi ро- боти обчислюються виходячи зi складу проектно-кошторисної доку- ментацiї який регламентується Iнструкцiєю про склад порядок розробки узгодження i затвердження проектно-кошторисної докумен- тацiї на капiтальний ремонт житлових будинкiв ВСН 55-87 р з урахуванням вiдповiдних доповнень до неї iнших нормативiв будiвельних норм i правил. 2.4. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт вiдображає розрахунково-нормативний рiвень валових витрат виробництва та обiгу передбачених сттатею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.97. 2.5. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт зазначається окремим рядком у графi 7 глави 12 зведеного кошторисного розрахунку. -------------------------------- * "ремонт пiдприємств будинкiв i споруд" у подальшому iме- нується "ремонт" -4- Крiм того у цiй главi показуються окремо кошти що пов'я- занi зi збiльшенням трудових витрат кошторисних пiдроздiлiв на складання кошторисної документацiї вiдповiдно до пунктiв 2.7 2.8 Порядку визначення вартостi ремонту житла об'єктiв соцiальної сфери комунального призначення та благоустрою що виконується на територiї України 1997 р. 2.6. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт застосовується для визначення обсягiв робiт та їх зiстав- лення. 3. Калькуляцiйний поелементний метод визначення кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту об'єктiв усiх галузей господарства України 3 1. Кошториснi витрати на проектно-вишукувальнi роботи для ремонту об'єктiв визначаються кошторисами якi складаються проек- тними органiзацiями за формою 2-П й 3-П додатки 2 i 3 . 3.2. Кошториси на вишукувальнi роботи iнженерно-геодезичнi iнженерно-геологiчнi тощо за формою 2-П розробляються вiдповiдно до "Збiрника цiн на вишукувальнi роботи для капiтального будiвництва" 1982 року видання змiн до нього та iндексiв на ви- шукувальнi роботи. При цьому обов'язковому застосуванню пiдлягає коефiцiєнт 1 21 до цього Збiрника цiн крiм ряду таблиць Збiрни- ка наведених у додатку 4 до яких застосовується коефiцiєнт 1 5. 3.3. Кошториси на проектнi та науково-проектнi роботи за формою 2-П розробляються на пiдставi "Збiрника цiн на проектнi роботи для капiтального ремонту будинкiв та споруд тимчасовий " 1990 року видання "Прейскуранта ПЛ 16-1916-90 вiдпускних цiн на технiчну документацiю по лiфтах" НПО "Лiфтмаш" 1990 року видан- ня з застосуванням поправочного коефiцiєнта 1 19. 3.4. Кошториси на обстежувальнi та обмiрнi роботи житлових та громадських будинкiв за формою 2-П розробляються на пiдставi "Збiрника цiн на проектнi роботи для капiтального ремонту бу- динкiв та споруд тимчасовий " Росжитлокомунсоюз 1990 року ви- дання iз застосуванням поправочного коефiцiєнта 1 19. 3.5. Кошториси на обстежувальнi та обмiрнi роботи будiвель та споруд виробничого призначення за формою 2-П розробляються на пiдставi "Збiрника цiн на обмiрно-обстежувальнi i проектнi робо- ти для капiтального ремонту будiвель та споруд" частина 1 Мiнiстерство хiмiчного та нафтового машинобудування СРСР 1988 року видання з застосуванням поправочного коефiцiєнта 1 19. 3.6. При розрахунку базисної кошторисної вартостi проектно- вишукувальних робiт у базисних цiнах 1997 року до їх вартостi обчисленої згiдно з пунктами 3.2 3.3 3.4 3.5 цього Порядку застосовуються такi базиснi коефiцiєнти: для проектних робiт 0 9 для вишукувальних робiт крiм iнженерно-геодезичних : для польових робiт 1 25 для камеральних робiт 0 9 для iнженерно-геодезичних робiт 1 0 для обмiрних та обстежувальних робiт якi вико- нуються безпосередньо на об'єктах проектування польовi 1 25 для обмiрних та обстежувальних робiт якi виконуються в камеральних умовах 0 9 3.7. У разi якщо цiна на виконання обмiрних та обстежу- вальних робiт у вiдповiдному Збiрнику цiн наведена без розподiлу на польовi та камеральнi роботи застосовується базисний коефiцiєнт як для польових робiт. 3.8. При розрахунку кошторисної вартостi проектновишуку- вальних робiт з 1 червня 1997 року до вартостi цих робiт обчис- -5- леної згiдно з пунктами 3.2 3.3 3.4 3.5 цього Порядку засто- совуються такi нормативнi iндекси визначення кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт: для проектних робiт 0 9 для вишукувальних робiт крiм iнженерно-геодезичних : для польових робiт 1 25 для камеральних робiт 0 9 для iнженерно-геодезичних робiт 1 0 для обмiрних та обстежувальних робiт якi вико- нуються безпосередньо на об'єктах проектування польовi 1 25 для обмiрних та обстежувальних робiт якi виконуються в камеральних умовах 0 9 У разi якщо цiна на виконання обмiрно-обстежувальних робiт у вiдповiдному Збiрнику цiн наведена без розподiлу на польовi та камеральнi роботи застосовується нормативний iндекс як на польовi роботи. 3.9. Вартiсть розроблення проектно-кошторисної документацiї на виготовлення нестандартизованого устаткування для об'єктiв ре- монту обчислюється з використанням цiн та норм "Цiнника на роз- робку проектними органiзацiями Держбуду СРСР конструкторської до- кументацiї для виготовлення нестандертизованого устаткування" Держбуд СРСР 1987 року видання iз застосуванням нормативного iндексу на проектнi роботи вiдповiдно до пунктiв 3.6 3.8 3.12. 3.10. Вартiсть проектно-вишукувальних робiт якi не врахо- ванi у збiрниках цiн зазначених у пунктах 3.2 3.3 3.4 3.5 3.9 може обчислюватися з використанням Збiрникiв цiн на проектнi роботи для будiвництва 1987-1990 рокiв видання чи вiдомчих збiрникiв цiн якщо їх застосування узгоджено з Держжитлокомун- госпом. 3.11. Вартiсть розроблення проектно-кошторисної документацiї на ремонт об'єктiв у складних умовах визначається за збiрниками цiн зазначеними у пунктi 3.3 з урахуванням таких до- даткових коефiцiєнтiв: ----------------------------------------------------------------- | |Пiдвищуючi коефiцiєнти до | Фактори що ускладнюють |вартостi проектних робiт | проектування | ------------------------- | |На стадiї |На стадiї "ро- | | "проект" |боча докумен- | | |тацiя" i "ро- | | |бочий проект" ----------------------------------------------------------------- 1.| Водонасиченi бiогеннi набухаючi | | | нерiвномiрно просiдаючi засоленi | 1 05 | 1 15 | насипнi просiдаючi 1 типу грунти | | | пiдтопленi територiї | | 2.| Просiдаючi грунти 2 типу | 1 1 | 1 2 3.| Пiдроблюванi територiї з пологим | 1 1 | 1 2 | заляганням пластiв | | 4.| Пiдробленi територiї з пластами | 1 15 | 1 3 | крутого падiння уступи | | 5.| Карстонебезпечнi територiї | 1 15 | 1 3 6.| Сейсмiчнi впливи iнтенсивнiстю | 1 05 | 1 2 | 7 балiв | | 7.| Сейсмiчнi впливи iнтенсивнiстю | 1 1 | 1 4 | 8 балiв | | 8.| Сейсмiчнi впливи iнтенсивнiстю | 1 15 | 1 5 | 9 балiв | | 9.| Вiбрацiйнi та шумовi впливи | 1 1 | 1 25 ------------------------------------------------------------- -6- Цi коефiцiєнти застосовуються до вартостi проектних робiт до розроблення яких вiдповiдними нормативними документами вста- новлено особливi вимоги. Пункт 6 загальної частини "Збiрника цiн на проектнi роботи для капiтального ремонту будiвель та споруд" Росжитлокомунсоюзу 1990 року видання анулюється. За наявностi двох або бiльше ускладнюючих факторiв коефiцiєнти застосовуються за кожний фактор окремо i збiльшення вартостi визначене за кожним фактором пiдсумовується. 3.12. Наведенi у пунктi 3.8 нормативнi iндекси змiнюються на пiдставi чергових актiв Держжитлокомунгоспу якi затвер- джуються вiдповiдним наказом. 3.13. Збiрниками цiн на проектнi роботи врахованi витрати на проектування об'єктiв з певним набором робiт. Якщо при проек- туваннi конкретного об'єкта набiр видiв робiт вiдрiзняється вiд наведених у цих збiрниках вартiсть проектування коригується. 3.14. Вартiсть проектно-вишукувальних та науково-проектних робiт якi не врахованi у збiрниках цiн визначається за коштори- сом складеним за формою 3-П. 3.15. Базисна вартiсть робiт в цiнах 1997 року що визна- чається за кошторисом складеним за формою 3-П обчислюється ви- ходячи iз трудових затрат в людино-днях працiвникiв основних виробничих пiдроздiлiв проектно-вишукувальних органiзацiй i таких базисних показникiв вартостi робiт: на проектнi роботи 35 грн./людино-день на вишукувальнi роботи крiм iнженерно- геодезичних : польовi 50 грн./людино-день камеральнi 35 грн./людино-день на iнженерно-геодезичнi роботи 40 грн./людино-день на обмiрнi та обстежувальнi роботи якi виконуються безпосередньо на об'єктi проектування 50 грн./людино-день на обмiрнi та обстежувальнi роботи якi виконуються в камеральних умовах 35 грн./людино-день 3.16. Вартiсть проектно-вишукувальних та науково-проектних робiт за кошторисом складеним за формою 3-П визначається як сума основної заробiтної плати виконавцiв основних виробничих пiдроздiлiв з урахуванням виплат i доплат що входять у собiвартiсть продукцiї робiт послуг матерiальних витрат на виробництво нарахувань на основну i додаткову заробiтну плату виконавцiв згiдно з чинним законодавством накладних витрат пла- нових нагромаджень у розмiрi обчисленому вiдповiдно до встанов- леного порядку виходячи з нормативу передбаченого збiрниками цiн а також вiдрахувань згiдно з чинним законодавством. 3.17. Основою для формування кошторисної вартостi проектно- вишукувальних робiт є завдання на проектування та технiчнi умови на iнженерне забезпечення об'єктiв що проектуються. 3.18. До зведеного кошторисного розрахунку ремонту до- дається зведений кошторис на проектно-вишукувальнi роботи який складається за формою 1-П додаток 1 . 4. Договiрнi цiни на проектно-вишукувальнi роботи 4.1. Договiрнi цiни призначенi для визначення всiх витрат проектної органiзацiї на виконання проектно-вишукувальних робiт планування замовником вiдповiдних поточних витрат а також для розрахункiв мiж проектною органiзацiєю i замовником за виконанi -7- роботи. 4.2. Договiрнi цiни визначаються замовником i проектною ор- ганiзацiєю при укладеннi контрактiв договорiв на виконання проектно-вишукувальних робiт. Можливiсть та умови коригування вартостi проектновишуку- вальних робiт обумовлюються додатковою угодою до контракту дого- вору мiж замовником та виконавцем проектно-вишукувальних робiт у встановленому порядку. 4.3. Контракти договори на проектно-вишукувальнi роботи укладаються в установленому порядку i можуть формуватися: - на весь перiод проектування ремонту; - на окремi стадiї та види робiт "Проект" "Робочий проект" "Робоча документацiя" технiчний висновок обмiрно-обстежувальнi роботи вишукувальнi роботи. 4.4. Основою для складання договiрних цiн в контрактi до- говорi є кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт виз- начена вiдповiдно до роздiлу 3 цього Порядку. 4.5. До складу договiрної цiни включаються: а кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт що пiдлягають виконанню генеральним проектувальником за контрактом договором яка обчислена згiдно з роздiлом 3 цього Порядку та чинними на момент укладання контракту договору черговими рiшен- нями Держжитлокомунгоспу про впровадження обов'язкових норматив- них iндексiв змiни вартостi проектно-вишукувальних робiт що вра- ховують змiни рiвня складових вартостей проектно-вишукувальних робiт; б зумовленi формуванням ринкових вiдносин доплати знижки до вартостi проектно-вишукувальних робiт визначеної вiдповiдно до пункту 4.5а i пов'язанi з: - використанням матерiалiв для виробництва куплених за цiнами якi вiдрiзняються вiд тих що врахованi в кошториснiй вартостi проектновишукувальних робiт а також змiною транспор- тних складових - в узгоджених мiж замовником i проектною ор- ганiзацiєю розмiрах - можлива доплата або знижка; - збiльшення заробiтної плати працiвникiв проектної ор- ганiзацiї - в узгоджених мiж замовником i проектною органiзацiєю розмiрах. На не збiльшення заробiтної плати додатково нарахо- вуються кошти зборiв обов'язкових платежiв встановлених чин- ним законодавством; - збiльшення зменшення витрат на утримання будинкiв примiщень позавiдомчу охорону послуги зв'язку а також коштiв що витрачаються на вiдрядження де цi витрати мають мiсце понад врахованi в кошториснiй вартостi проектно-вишукувальних робiт в узгоджених мiж замовником i проектною органiзацiєю розмiрах. 4.6. У разi якщо вiдповiдно до чинного порядку структура окремих видiв робiт уточнюється в процесi проектування вартiсть робiт що доручаються проектнiй органiзацiї визначається додат- ковою угодою до контракту договору . 4.7. Договiрна цiна в процесi i пiсля закiнчення проекту- вання може уточнюватися за фактичними витратами якщо це обумов- лено контрактом договором шляхом складання вiдповiдних розра- хункiв i оформлення додаткової угоди мiж замовником та виконав- цем проектновишукувальних робiт. 4.8. У випадках зазначених у пунктах 4.7 та 4.8 вартiсть проектно-вишукувальних робiт за контрактом договором i додатко- вою угодою визначається як сума договiрної цiни i додаткових фак- тичних витрат знижок . 4.9. Рiзниця мiж договiрною цiною на проктно-вишукувальнi роботи та базисною їх вартiстю зазначеною в главi 12 зведеного кошторисного розрахунку вiдображається у вiдомостi 'Вартiсть ре- -8- монту" у пунктi 3 графи 7 i 8 Додатку 19 'Порядку визначення вартостi ремонту житла об'єктiв соцiальної сфери комунального призначення та благоустрою що здiйснюється на територiї України 1997 р. 4.10. Вiдповiдальнiсть за обгрунтованiсть i правильнiсть визначення договiрних цiн i фактичних витрат на проектно-вишуку- вальнi роботи покладається на керiвникiв органiзацiї замовника i проектної органiзацiї. 5. Розрахунки мiж замовниками i проектними органiзацiями за виконанi проектно-вишукувальнi роботи 5.1. Розрахунки мiж замовниками i проектними органiзацiями здiйснюються на пiдставi договiрних цiн з уточненням їх за умова- ми контракту договору та чинними нормативами на виконання проектновишукувальних робiт. 5.2. Розрахунки мiж замовниками i проектними органiзацiями рекомендується здiйснювати згiдно з календарним планом робiт. Додаток 1 Форма 1-П Зведений кошторис на проектнi i вишукувальнi роботи найменування ремонту найменування проектної органiзацiї - генерального проектувальника найменування органiзацiї-замовника -------------------------------------------------------------------- | | | | | Стадiї |Характеристика|Посилання на| Повна вартiсть |проектування i| об'єкту що | кошторисiв|робiт тис. грн. | перелiк | проектується | за формами |-------------------- | виконуваних | | 2-П 3-П |Вишуку- | | | робiт | | | вальнi |Про-|Всього | | | |обстежу-|ект-| | | | | вальнi | нi | | | | | обмiрнi| | -------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 -------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Всього за зведеним кошторисом сума прописом Керiвник проектної органiзацiї пiдпис прiзвище Головний iнженер проекте пiдпис прiзвище М. П. " " 199 р. Додаток 2 Форма 2-П Додаток до договору додаткової угоди наряд-замовлення вiд " " 199 р. Кошторис на проектнi вишукувальнi роботи Найменування пiдприємства будiвлi споруди стадiї проектування виду проектних або вишукувальних робiт Найменування проектно-вишукувальної органiзацiї Найменування органiзацiї-замовника ----------------------------------------------------------------- |Характеристика| частин глав таблиць| Розрахунок | Вартiсть | об'єкту |i пунктiв вказiвок до| вартостi | грн. | проектування |роздiлу або глави Збiр-| | | |ника цiн на проектнi та| | | | вишукувальнi роботи | | ---------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------- | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Всього за кошторисом сума прописом Директор пiдпис прiзвище Головний iнженер проекта пiдпис прiзвище Кошторис склав пiдпис прiзвище М. П. " " 199 р. Додаток 3 Форма 3-П договору додаткової угоди наряд-замовлення Кошторис на виконання робiт Найменування будiвлi споруди стадiї проектування етапу виду робiт Найменування органiзацiї виконавця Найменування органiзацiї замовника ------------------------------------------------------------------- | Перелiк | |Кiлькiсть| Основна | Основна |виконуваних| Виконавцi |люд.-днiв|заробiтна |заробiтна | робiт |------------------| |плата за 1 | плата | |кiлькiсть |посада | |день грн. |за окладом | | | | | | грн. ------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1. Всього основна заробiтна плата виконавцiв грн. 2. Додаткова заробiтна плата виконавцiв грн. 3. Матерiальнi витрати на виробництво грн. 4. Нарахування на основну i додаткову заробiтну плату виконавцiв грн. 5. Накладнi витрати грн. 6. Всього собiвартiсть грн. 7. Плановi нагромадження грн. 8. Вiдрахування вiд обсягу реалiзацiї грн. Вартiсть роботи ряд.6+ряд.7+ряд.8 грн. сума прописом Директор пiдпис прiзвище Головний iнженер проекта пiдпис прiзвище Кошторис склав пiдпис прiзвище М. П. Погоджено "Замовник" пiдпис прiзвище М. П. -12- Додаток 4 Перелiк таблиць Збiрника цiн на вишукувальнi роботи для капiтального будiвництва для яких застосовується коефiцiєнт 1 5 ----------------------------------------------------------------- таблиць Збiрника цiн ----------------------------------------------------------------- Польовi роботи |Камеральнi роботи ----------------------------------------------------------------- 9 12 13 19 21 26 27 37 39-42 47 64 | 39-41 51 52 77 94 100-103 105 108 109 111 114 | 58 61 124-130 132 133 154-158 161-164 169 | 182 164 186 190 192 196-220 222-249 | 256 282 286 314 316 341 343 355 365 | 403-406 408-410 416-420 | ----------------------------------------------------------------- Додаток 3 до Збiрника цiн ----------------------------------------------------------------- 12 i 17-21 | -----------------------------------------------------------------