Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 11 квітня 2002 р. N 483 Київ Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи що додається. 2. Установити що відповідальними виконавцями комплексної державної експертизи є Центральна служба Української інвестиційної експертизи далі - Укрінвестекспертиза Державного комітету з будівництва та архітектури служба Укрінвестекспертизи Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські та галузеві міжгалузеві служби Укрінвестекспертизи які є спеціалізованими державними організаціями підпорядкованими відповідним центральним та місцевим органам виконавчої влади. Перелік галузевих та міжгалузевих служб Укрінвестекспертизи встановлюється Державним комітетом з будівництва та архітектури за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади. 3. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний термін привести свої рішення у відповідність з цією постановою. 4. Визнати такими що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 473 "Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій" ЗП України 1992 р. N 9 ст. 224 ; постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" Офіційний вісник України 1998 р. N 33 ст. 1257 ; пункт 11 змін що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 Офіційний вісник України 2002 р. N 8 ст. 344 . Прем'єр-міністр України А.КІНАХ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483 Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва 1. Інвестиційні програми затверджуються: Кабінетом Міністрів України - комплексні міжгалузеві міжрегіональні та регіональні інвестиційні програми що фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України крім програм затверджуваних Верховною Радою України ; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади - галузеві інвестиційні програми; Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідними місцевими радами - регіональні та місцеві інвестиційні програми що фінансуються із залученням коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів; у порядку визначеному відповідними міжнародними договорами - міждержавні інвестиційні програми. 2. До проектів будівництва належать передпроектна документація техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій ескізні проекти і проектно-кошторисна документація проекти робочі проекти робоча документація для нового будівництва реконструкції реставрації капітального ремонту будинків споруд та інших об'єктів розширення і технічного переоснащення підприємств далі - будівництво . 3. Проекти будівництва що фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів а також коштів підприємств установ та організацій державної власності крім випадків передбачених законодавством України затверджуються: Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій а також інших органів державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше та щодо об'єктів що споруджуються із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України незалежно від їх вартості. Кабінет Міністрів України може делегувати зазначеним органам державної влади право затверджувати проекти будівництва щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше за поданням Мінекономіки погодженим з Мінфіном та іншими центральними органами виконавчої влади; центральними органами виконавчої влади Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями та іншими органами державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 10 до 30 млн. гривень; підприємствами установами та організаціями державної форми власності - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 10 млн. гривень. 4. Проекти будівництва що фінансуються за рахунок інших джерел затверджуються у порядку визначеному інвесторами. 5. Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи. 6. Перезатвердження інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється у такому ж порядку як і затвердження. Проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва 7. Інвестиційні програми і проекти будівництва незалежно від джерел фінансування підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі у повному обсязі крім об'єктів затвердження проектів будівництва яких не потребує висновку комплексної державної експертизи. Перелік таких об'єктів встановлюється Державним комітетом з будівництва та архітектури відповідно до законодавства. Робоча документація підлягає комплексній державній експертизі в частині що не відповідає раніше затвердженим проектним рішенням. 8. Комплексна державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва включає: державну інвестиційну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва; державну санітарно-гігієнічну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва; державну екологічну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва об'єктів що становлять підвищену екологічну небезпеку перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; державну експертизу проектно-кошторисної документації у частині пожежної безпеки; державну експертизу проектів будівництва об'єктів виробничого призначення у частині охорони праці; державну експертизу інвестиційних програм що стосується енергозбереження та енерготехнологічної частини проектно-кошторисної документації; державну експертизу проектів будівництва потенційно небезпечних об'єктів виробничого призначення у частині протиаварійного захисту. Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 313 від 11.03.2004 Інвестиційні програми та проекти будівництва об'єктів які потенційно можуть становити ядерну та радіаційну небезпеку крім зазначених складових частин комплексної державної експертизи підлягають державній експертизі щодо ядерної та радіаційної безпеки. 9. Проведення комплексної державної експертизи забезпечується відповідальними виконавцями - службами Укрінвестекспертизи які згідно із законодавством: укладають договори на проведення комплексної державної експертизи з інвесторами замовниками ; залучають на договірних засадах виконавців складових частин комплексної державної експертизи; визначають обсяги та разом з виконавцем окремої складової частини комплексної експертизи - вартість робіт; видають комплексні експертні висновки. 10. Проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України крім випадків передбачених законодавством забезпечується Центральною службою Укрінвестекспертизи із залученням відповідних галузевих міжгалузевих служб Укрінвестекспертизи. Проведення комплексної державної експертизи інших інвестиційних програм і проектів будівництва забезпечується місцевими та галузевими міжгалузевими службами Укрінвестекспертизи. 11. Вартість проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм у повному обсязі становить до 10 відсотків вартості їх розроблення. Показники за якими визначається вартість проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва з відповідними рекомендаціями щодо її розподілу між виконавцями складових частин цієї експертизи встановлюються Державним комітетом з будівництва та архітектури за погодженням з центральними органами виконавчої влади відповідальними за проведення відповідних частин комплексної державної експертизи. 12. Для проведення комплексної державної експертизи інвестор замовник подає відповідній службі Укрінвестекспертизи документацію у складі згідно з державними будівельними нормами. Служби Укрінвестекспертизи забезпечують кількість примірників проектно-кошторисної документації достатню для проведення комплексної державної експертизи. 13. Загальний термін проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва не повинен перевищувати 45 календарних днів. у випадках передбачених законодавством термін може бути продовжений до 120 календарних днів. 14. Висновок комплексної державної експертизи складається на підставі висновків виконавців її складових частин затверджується керівником служби Укрінвестекспертизи і дійсний протягом терміну дії вихідних даних на проектування.