ЦШЕОТ 0012

ЦШЕОТ 0012 Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)

Державна адміністрація залізничного транспорту України Головне управління зв’язку енергетики та обчислювальної техніки Управління автоматики телемеханіки та зв’язку ЦШЕОТ 0012 Затверджено наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 243-Ц від 05 жовтня 1998 р. Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації централізації та блокування СЦБ Київ - 1998 Державна адміністрація залізничного транспорту України Головне Управління зв’язку енергетики та обчислювальної техніки Управління автоматики телемеханіки та зв’язку ЦШЕОТ 0012 Затверджено наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 243-Ц від 05 жовтня 1998 р. ІНСТРУКЦІЯ з технічного обслуговування пристроїв сигналізації централізації та блокування СЦБ Частина перша ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 1. Вступ 1.1. Дана Інструкція призначена для керівництва при організації і виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації централізації та блокування СЦБ з метою їх утримання в постійно справному стані. 1.2. Інструкція встановлює порядок і основні технічні вимоги необхідні для обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ і містить в собі: перелік та періодичність виконання робіт; професію виконавця і основні технічні норми та допуски яким повинні відповідати пристрої СЦБ; методи планування і обліку робіт. 1.3. В процесі організації та виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ повинні виконуватися вимоги: Правил технічної експлуатації залізниць України ПТЕ Інструкції з сигналізації на залізницях України Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт Інструкції з технічного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання СЦБ Провідних вказівок з захисту від перенапруг пристроїв СЦБ Правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств установ і організацій залізничного транспорту та інших інструкцій і вказівок що відносяться до технічного обслуговування пристроїв СЦБ. 1.4. Вимоги даної Інструкції обов'язкові для працівників дистанцій сигналізації та зв’язку колії електропостачання підрозділів руху та інших працівників залізничного транспорту пов’язаних з технічним обслуговуванням ремонтом контролем за дією та використанням пристроїв СЦБ або їх будівництвом і реконструкцією. 1.5. Особи які призначаються на посаду електромонтера електромеханіка старшого електромеханіка начальника виробничої дільниці змінного інженера з надійності та забезпечення безперебійної роботи пристроїв автоматики телемеханіки та зв’язку в подальшому змінний інженер повинні відповідати кваліфікаційним вимогам і витримати перевірку на знання правил інструкцій та інших нормативно-технічних документів у відповідності з вимогами ПТЕ. Працівники пов’язані з обслуговуванням ремонтом контролем за дією або реконструкцією діючих пристроїв СЦБ перед допуском до самостійної роботи повинні пройти перевірку на знання відповідних розділів даної Інструкції пристроїв СЦБ і технологічних процесів обслуговування цих пристроїв. При переміщеннях пов’язаних з обслуговуванням нового виду пристроїв або впровадженням на дільниці що обслуговується пристроїв СЦБ відмінних від діючих працівники повинні витримати додаткову перевірку на знання цих пристроїв і відповідних розділів даної Інструкції. Перевірка проводиться комісією при дистанції сигналізації та зв’язку. 1.6. Працівники які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи можуть допускатися до виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ передбачених даною Інструкцією тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників які безпосередньо обслуговують ці пристрої. 1.7. Перевірку залежностей з заповненням відповідних таблиць і включення в дію пристроїв після перемонтажу та інших робіт пов’язаних зі зміною залежностей повинні виконувати висококваліфіковані спеціалісти. Перелік осіб які допускаються до виконання цих робіт встановлюється комісією при начальнику дистанції сигналізації та зв’язку за результатами проведення кваліфікаційних випробувань і затверджується керівництвом служби сигналізації та зв’язку залізниці. Перевірка залежностей і правильності дії пристроїв після внесення змін повинна здійснюватися за програмою затвердженою керівництвом служби сигналізації та зв’язку. 2. Загальні вказівки 2.1. Основними видами робіт з технічного обслуговування є: перевірка залежностей у відповідності із встановленими ПТЕ вимогами перевірка дії огляд вимірювання параметрів характеристик та приведення їх до норми регулювання чистка змащення фарбування заміна зношених деталей та вузлів заміна із встановленою періодичністю приладів на відремонтовані і перевірені в ремонтно-технологічній дільниці РТД відновлення справної дії пристроїв при виникненні відмов роботи з підвищення надійності поточний ремонт. Технічне обслуговування здійснюється як правило без виключення пристроїв із залежностей. Основними видами робіт з планового ремонту є: розбирання старанна перевірка відновлення або заміна зношених деталей складання вимірювання параметрів та характеристик регулювання та випробування апаратури і обладнання. Як правило роботи з ремонту апаратури і обладнання повинні виконуватися в РТД або спеціалізованих майстернях дистанції. 2.2. Виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту повинно проводитися безпосередньо старшими електромеханіками електромеханіками і електромонтерами порядком викладеним для відповідних пристроїв в типових технологічних процесах з технічного обслуговування пристроїв СЦБ. На пристрої СЦБ для яких відсутні типові технологічні процеси останні можуть бути розроблені на залізниці та затверджені для використання керівництвом служби сигналізації та зв’язку. Для виконання робіт використовуються типові норми часу рекомендовані Укрзалiзницею або встановлюються місцеві норми. Метод обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку. Основними методами технічного обслуговування є бригадний і комплексний основні положення яких викладені у відповідних типових проектах організації праці. Крім того в залежності від місцевих умов можуть застосовуватися вахтовий або інший методи технічного обслуговування при обов’язковому дотриманні вимог даної Інструкції. 2.3. Змінний інженер дистанції призначається для оперативного керівництва і контролю за технічним обслуговуванням та усуненням відмов пристроїв СЦБ зв’язку радіо і пристроїв виявлення перегрітих букс. Вказівки змінного інженера можуть бути відмінені тільки керівництвом дистанції. 2.4. Начальник виробничої дільниці призначається для організації на закріпленій дільниці виробничо-господарчої діяльності у тому числі технічного обслуговування ремонтно-будівельних інших робіт і безпосередньо керує старшими електромеханіками і керівниками виробничих бригад. 2.5. Старший електромеханік СЦБ призначається для безпосереднього керівництва роботою електромеханіків електромонтерів і інших підлеглих йому працівників виконання робіт передбачених даною Інструкцією а також забезпечення справності пристроїв і дотримання встановлених правил виконання робіт в межах своєї дільниці. Старший електромеханік підпорядковується безпосередньо начальнику виробничої дільниці а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку. 2.6. Електромеханік СЦБ призначається для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту закріплених пристроїв і забезпечення їх справного стану. Електромеханік підпорядковується безпосередньо старшому електромеханіку чи керівнику бригади а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку. 2.7. Електромонтер СЦБ призначається для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту елементів пристроїв СЦБ і забезпечення їх справного стану. Електромонтер підпорядковується безпосередньо електромеханіку. 2.8. Передбачені даною Інструкцією виміри параметрів пристроїв повинні здійснюватися: електричних параметрів - вимірювальними приладами що мають клас точності не нижче 2.5 для змінного струму і 1.5 для постійного якщо інший клас точності не вказаний в експлуатаційних або ремонтних документах на виріб; механічних часових та інших параметрів - вимірювальними приладами чи пристосуваннями що мають клас точності або допуски які визначаються паспортними даними на виріб. 2.9. Всі вимірювальні прилади а також засоби захисту вказані в додатку 1 повинні мати відповідну позначку придатності та перевірки їх встановленим порядком. Приблизний перелік інструменту вимірювальних приладів і засобів захисту для електромеханіків і електромонтерів приведено в додатку 2 даної Інструкції. 3. Обов’язки змінного інженера дистанції начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера 3.1. Обов’язки змінного інженера дистанції Змінний інженер дистанції зобов’язаний: 3.1.1. Знати теоретично і практично правила виконання робіт та принципи дії пристроїв що знаходяться на обслуговуванні в дистанції; раціональні способи пошуку та усунення несправностей; технологічні процеси та періодичність обслуговування; порядок обліку розслідування та аналізу порушень роботи пристроїв; вміти користуватися всіма видами зв’язку наявними на дистанції. 3.1.2. Здійснювати оперативне керівництво та контроль виконання основних робіт за графіками технічного обслуговування пристроїв СЦБ а також контролювати роботу автоматичної локомотивної сигналізації і пристроїв виявлення перегрітих букс. 3.1.3. Надавати дозвіл на виключення пристроїв із залежностей контролювати виконання встановлених правил виконання робіт та наступне включення пристроїв в залежності. 3.1.4. Здійснювати оперативне керівництво та контроль за усуненням відмов в роботі пристроїв СЦБ зв’язку радіо пристроїв виявлення перегрітих букс автоматичних пристроїв з обслуговування пасажирів. 3.1.5. Організовувати та контролювати забезпечення зв’язком з місцем відновлювальних робіт. З цією метою у розпорядженні змінного інженера дистанції повинні бути всі види зв’язку наявні в дистанції. 3.1.6. Контролювати наявність та використання аварійно-відновлювального запасу. 3.1.7. При одержанні повідомлення про пошкодження або крадіжку пристроїв негайно телефоном сповістити про це органи міліції з наступним письмовим повідомленням. 3.1.8. Здійснювати контроль за виконанням наказів розпоряджень і вказівок поставлених керівництвом дистанції на диспетчерський контроль. 3.2. Загальні обов’язки начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера Начальник виробничої дільниці старший електромеханік електромеханік і електромонтер зобов’язані: 3.2.1. Виконувати вимоги даної Інструкції та документів що вказані в пп. 1.3 і 6.2 при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів. 3.2.2. Виконувати якісно роботи згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими планами знати стан пристроїв що обслуговуються і підвищувати надійність їх дії. 3.2.3. Утримувати пристрої у відповідності з вимогами даної Інструкції затвердженої технічної документації технологічних карт і технічних вказівок. 3.2.4. При відмові або виявленні відступів від норм технічного стану пристроїв вживати заходів для їх негайного усунення дотримуючись порядку виконання робіт який забезпечує безпеку руху поїздів; виявляти причини несправностей та виключати їх повторення на дільниці що обслуговується а також вносити пропозиції направлені на попередження відмов. 3.2.5. При виявленні несправності усунення якої вимагає залучення працівників інших служб робити про це запис в Журналі огляду колій стрілочних переводів пристроїв СЦБ зв’язку і контактної мережі форма ДУ-46 в подальшому Журнал огляду . 3.2.6. У разі отримання повідомлення про катастрофу або аварію рухомого складу чи стихійне лихо що призвело до припинення руху поїздів чи порушення роботи пристроїв СЦБ в межах дільниці що обслуговується а також при особливих випадках браку що пов’язані з порушенням роботи пристроїв у найкоротший строк прибути на місце події і після ознайомлення з обставинами доповісти про це змінному інженеру або керівництву дистанції сигналізації та зв’язку. Якщо подія трапилася на станції то спільно з черговим по станції скласти акт про положення і стан елементів кнопок стрілочних комутаторів пломб і т.ін. та індикації апарату управління пристроями СЦБ. При цьому забороняється знімати пломби з пристроїв а також навішувати їх знову чи змінювати положення приладів. До відновлення нормальної дії пристроїв СЦБ на станціях і перегонах в цих випадках дозволяється приступати тільки за вказівкою керівництва дистанції сигналізації та зв’язку. 3.2.7. При виявленні навмисного пошкодження пристроїв СЦБ на станції чи на перегоні вжити заходів для усунення пошкодження оформити особисто або телефоном запис в Журналі огляду і доповісти про те що трапилося змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку або вищестоящому керівнику. 3.2.8. За розпорядженням вищестоящого керівника чи змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку виїжджати на інші дільниці для надання допомоги у відновленні дії пристроїв. Порядок повідомлення змінним інженером керівників дистанції начальників дільниць старших електромеханіків і електромеханіків в неробочий час про відмови в роботі пристроїв повинен бути встановлений начальником дистанції сигналізації та зв’язку. 3.2.9. При перевірці пристроїв і відновленні їх дії перевіряти наявність пломб які повинні мати відповідні відтиски. При відсутності пломб необхідно спільно з черговим по станції виявити причину їх зняття зробити про це запис в Журналі огляду і після підтвердження запису підписом чергового по станції оглянути та опломбувати пристрої. Для пломбування пристроїв старші електромеханіки і електромеханіки робота яких пов’язана з розкриттям опломбованих пристроїв повинні мати особисті пломбувальні лещата. Пломбувальні лещата повинні видаватися під розпис. Передача особистих пломбувальних лещат іншим працівникам забороняється. 3.2.10. Виконувати роботи щодо внесення змін в пристрої що обслуговуються тільки згідно з затвердженою технічною документацією а роботи щодо зміни залежностей або сигналізації крім того і з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв’язку. Вимоги що пред’являються до технічної документації визначаються Інструкцією з утримання технічної документації на пристрої сигналізації централізації та блокування. 3.2.11. Навчати працівників інших служб користуватися пристроями СЦБ за планами складеними керівниками підприємств цих служб і погодженими з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку. Відповідальним за навчання та періодичну перевірку знань цих пристроїв є кожний начальник відносно своїх підлеглих. 3.2.12. Бережливо відноситися до ввіреного обладнання інвентаря та інструменту технічної і нормативної документації забезпечуючи їх збереження і діючий стан. 3.2.13. У разі нещасних випадків на виробництві негайно надавати потерпілим першу допомогу на місці в необхідних випадках вживати заходів для відправлення їх в найближчий лікувальний заклад та доповідати про те що трапилося керівнику дистанції сигналізації та зв’язку а також безпосередньому керівнику. При відсутності керівника дистанції це повідомлення йому передається через змінного інженера. 3.3. Обов’язки начальника виробничої дільниці Начальник виробничої дільниці зобов’язаний: 3.3.1. Знати правила інструкції та інші керівні матеріали що відносяться до виробничо-господарчої діяльності дільниці; досконало знати теоретично і практично пристрої на дільниці технологію виконання робіт правила технічної експлуатації електроустановок споживачів вимоги охорони праці основи організації і економіки виробництва трудового законодавства та діючі положення про працю в дистанції сигналізації та зв’язку. 3.3.2. Систематично удосконалювати свої знання впроваджувати на дільниці передові методи обслуговування та ремонту передавати досвід і знання підлеглим працівникам. Проводити технічне навчання на дільницях старших електромеханіків. 3.3.3. Забезпечувати на закріпленій дільниці технічне обслуговування ремонт та безперебійну дію пристроїв. Безпосередньо керувати старшими електромеханіками і керівниками бригад в питаннях виробничо-господарчої діяльності в тому числі з забезпечення безпеки руху поїздів технічного обслуговування і ремонту пристроїв зміцнення в колективі трудової і технологічної дисципліни розвитку раціоналізаторської роботи та іншої творчої ініціативи забезпечення дієвості моральних та матеріальних стимулів праці. 3.3.4. Узгоджувати плани-графіки технічного обслуговування аналізувати реальні затрати праці розробляти заходи щодо зниження втрат робочого часу і вдосконалення системи обслуговування пристроїв. 3.3.5. Розробляти організаційно-технічні заходи річні плани ремонту заміни підготовки до зими підвищення надійності і модернізації пристроїв та забезпечувати їх виконання. 3.3.6. Здійснювати аналіз відмов які виникають і вживати заходів що виключають їх повторення. 3.3.7. Планувати роботу з перемонтажу пристроїв СЦБ за затвердженою технічною документацією і розробляти спільно із старшим електромеханіком програми перевірки залежностей та порядок переключення. 3.3.8. Аналізувати принципові схеми діючих пристроїв на відповідність вимогам вказівок що поступають а також при вводі нових ПТЕ і інструкцій на залізницях України при зміні на дільниці швидкостей руху заносячи встановленим порядком необхідні зміни; не допускати використання в експлуатації технічної документації з незатвердженими змінами та такої що не відповідає діючим пристроям. Контролювати виконання старшим електромеханіком перевірок відповідності діючих пристроїв затвердженій технічній документації. 3.3.9. Виконувати вибірково перевірку стану пристроїв і технічної документації кожної дільниці електромеханіка бригади : на перегоні не менше одного разу на рік; на станціях і переїздах - не менше одного разу на квартал. 3.3.10. Своєчасно вносити зміни в інструкції про порядок користування пристроями СЦБ. 3.3.11. При відсутності у штатному розкладі посади начальника виробничої дільниці перераховані обов’язки перерозподіляються між іншими працівниками у відповідності з наказом начальника дистанції. 3.4. Обов’язки старшого електромеханіка Старший електромеханік зобов’язаний: 3.4.1. Знати теоретично і практично правила виконання робіт пристрої закріпленої дільниці а також вміти вимірювати і приводити до норми електричні та інші параметри; знати слюсарно-монтажні роботи основи економіки виробництва трудового законодавства і діючі положення про працю в дистанції; систематично удосконалювати свої знання передавати досвід і знання підлеглим працівникам. 3.4.2. Організовувати на закріпленій дільниці роботу електромеханіків і електромонтерів згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими затвердженими планами забезпечувати правильну і безперебійну дію пристроїв. Контролювати знання та виконання працівниками дільниці наказів вказівок Укрзалізниці залізниці відділку залізниці державного підприємства з перевезення вантажів і пасажирів дистанції. 3.4.3. Перевіряти стан пристроїв а також дотримання електромеханіками і електромонтерами правил виконання та оформлення робіт згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування правильність ведення облікової документації та записів в Журналі огляду на станціях і розміщених на них переїздах не менше одного разу на місяць; на перегоні не менше одного разу на півріччя; на переїздах розміщених на перегонах не менше одного разу на квартал. При цьому результати перевірок записувати у відповідні журнали і картки обліку а перевірку правильності оформлення робіт відмічати записом в Журналі огляду. 3.4.4. Контролювати знання і правильність виконання електромеханіками і електромонтерами правил з забезпечення безпеки руху поїздів і виконання робіт проводити інструктаж з безпеки руху із врахуванням майбутніх робіт та розглядом допущених порушень при аналогічних роботах які були викладені у відповідних наказах вказівках Укрзалізниці служби і дистанції сигналізації та зв’язку. 3.4.5. Впроваджувати на дільниці що обслуговується прогресивні методи технологічні процеси і технічно обгрунтовані норми часу обслуговування пристроїв. Розвивати раціоналізаторську роботу та іншу творчу ініціативу у підлеглих працівників. 3.4.6. Контролювати якість та своєчасність усунення електромеханіками і електромонтерами недоліків виявлених в результаті комісійних чи індивідуальних перевірок стану пристроїв відмічених в актах Журналі огляду та інших документах а також організовувати і контролювати виконання робіт щодо підвищення надійності та здійснення заходів направлених на виключення повторення випадків відмов в роботі пристроїв. Брати участь у місячних та інших комісійних оглядах пристроїв. 3.4.7. Керувати роботами пов’язаними зі зміною діючих пристроїв на дільниці що обслуговується проявляючи при цьому особливу увагу і пильність. Виконання таких робіт повинно вестися тільки за затвердженою технічною документацією. Перевірка залежностей і включення цих пристроїв в дію повинні виконуватися у відповідності з вимогами п. 1.7 даної Інструкції. 3.4.8. При реконструкції пристроїв в межах закріпленої дільниці перевіряти якість виконаних робіт у відповідності з діючими інструкціями і вказівками. 3.4.9. Здійснювати практичне навчання електромеханіків і електромонтерів прийомам пошуку та усунення відмов згідно з планами затвердженими керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку. 3.4.10. Здійснювати інструктаж та контролювати виконання електромеханіками і електромонтерами правил і інструкцій з охорони праці виробничої санітарії і пожежної безпеки. 3.4.11. Слідкувати за наявністю та справністю запасних частин матеріалів інструменту і вимірювальних приладів необхідних для виконання робіт і тих що знаходяться в запасі вживати своєчасних заходів для їх поповнення та заміни. Перевіряти наявність у електромеханіків схем інструкцій та іншої технічної документації. 3.4.12. Спільно з електромеханіком перевіряти відповідність пристроїв затвердженій технічній документації. 3.4.13. За результатами перевірок пристроїв що обслуговуються і пропозицій електромеханіків виявляти обсяг необхідного ремонту і представляти начальнику виробничої дільниці пропозиції для складання плану ремонту і підвищення надійності пристроїв. 3.4.14. Своєчасно перевіряти та готувати пристрої до роботи в зимових умовах. 3.4.15. Доповідати змінному інженеру дистанції про всі порушення нормальної дії пристроїв. 3.5. Обов’язки електромеханіка Електромеханік зобов’язаний: 3.5.1. Знати теоретично і практично пристрої що обслуговуються утримувати їх в справному стані а також вміти виконувати ремонт і монтаж вимірювати та приводити до норми параметри при обов’язковому виконанні правил проведення робіт і технології удосконалювати прийоми праці освоювати та використовувати передові методи обслуговування пристроїв передавати досвід і знання підлеглим працівникам. 3.5.2. Виконувати роботи згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування та іншими планами організовувати виконання робіт електромонтерами і здійснювати контроль за якістю їх виконання. Забезпечувати безпеку руху поїздів при виконанні робіт дотримуватися вимог правил охорони праці та пожежної безпеки. 3.5.3. Постійно удосконалювати знання пристроїв попереджувати можливість появи відмов а при їх виникненні вживати необхідних заходів для найшвидшого виявлення та усунення їх при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів. 3.5.4. При отриманні повідомлення про відмову в роботі пристроїв в найкоротший строк прибути для її усунення з’ясувати ситуацію що склалася та вжити заходів для ліквідації відмови. Про порушення дії пристроїв та про заходи що вживаються доповідати змінному інженеру дистанції або старшому електромеханіку дільниці. Якщо неможливо самостійно виявити та усунути відмову то негайно сповістити про це змінного інженера дистанції або вищестоячого керівника. Час усунення і причину відмови повідомити змінному інженеру дистанції. Після усунення відмови зробити запис в Журналі огляду у відповідності з вимогами Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ. 3.5.5. При появі на сигнальних лініях СЦБ паморозі та ожеледі а також при стихійних явищах які викликають порушення дії пристроїв або створюють загрозу їх нормальній роботі негайно повідомити про це змінного інженера дистанції або вищестоячого керівника і вжити заходів для попередження порушення дії пристроїв. 3.5.6. Після стихійних явищ зробити позачерговий огляд або перевірку справності дії пристроїв. Необхідність порядок та черговість огляду чи перевірки повинні бути узгоджені з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку через змінного інженера дистанції. 3.5.7. Брати участь у місячних та інших комісійних оглядах а також в проведенні комплексних перевірок пристроїв що виконуються спеціалізованими бригадами. 3.5.8. Своєчасно і якісно готувати пристрої закріпленої дільниці до роботи в зимових умовах. 3.5.9. Подавати старшому електромеханіку пропозиції щодо підвищення надійності ремонту заміни та підготовки до зими пристроїв що обслуговуються. 3.5.10. Контролювати порядок проведення та якість ремонтних і будівельно-монтажних робіт які виконуються спеціальними бригадами або будівельними організаціями; брати участь у прийнятті виконаних робіт. У випадку порушення правил виконання робіт або виконання робіт без узгодження вимагати негайного їх припинення з повідомленням про це старшого електромеханіка або змінного інженера дистанції. 3.5.11. Мати технічну документацію на пристрої що обслуговуються утримувати її в порядку і слідкувати за тим щоб діючі пристрої відповідали затвердженій технічній документації. 3.5.12. Мати на дільниці що обслуговується необхідний інструмент вимірювальні прилади а також запас матеріалів приладів та запасних частин встановлений наказом начальника дистанції. 3.5.13. При змінному режимі роботи крім технічного обслуговування закріплених пристроїв своєчасно усувати несправності в межах встановлених начальником дистанції сигналізації та зв’язку. Про усунення відмов на дільницях закріплених за іншими електромеханіками повідомляти старшого електромеханіка. 3.6. Обов’язки електромонтера Електромонтер зобов’язаний: 3.6.1. Знати пристрої що обслуговуються. 3.6.2. Вміти виконувати слюсарні та монтажні роботи а також користуватися необхідними вимірювальними приладами та інструментом. 3.6.3. Систематично удосконалювати знання прийоми праці освоювати та застосовувати передові методи обслуговування пристроїв. 3.6.4. Виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту пристроїв згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування усувати відмови які не потребують розкриття опломбованих пристроїв та їх відключення. При неможливості самому усунути відмову негайно доводити до відома електромеханіка а при його відсутності старшого електромеханіка або змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку. 3.6.5. Якщо при усуненні відмови виявиться необхідність відключення окремих пристроїв приладів або розкриття пристроїв що знаходяться під пломбами то необхідно отримати дозвіл електромеханіка старшого електромеханіка або змінного інженера дистанції зробити запис про це в Журналі огляду де вказати причину зняття пломби посаду та прізвище працівника який дозволив зняття пломби та одержати згоду чергового по станції який засвідчує це підписом в Журналі огляду під записом електромонтера СЦБ. Приступати до відключення або розкриття пристроїв та усунення відмови без вказаного вище оформлення заборонено. Електромонтери V та VI розрядів можуть мати на розсуд начальника дистанції сигналізації та зв’язку пломбувальні лещата з персональним номером відтиску. На станціях де встановлено змінний режим роботи електромеханіків окремі пломбувальні лещата електромонтерам не видаються. 3.6.6. Після закінчення робіт пов’язаних із розкриттям апаратів останні опломбувати та зробити про це запис в Журналі огляду. При відсутності пломбувальних лещат електромонтер повинен знаходитися біля розпломбованих пристроїв до прибуття електромеханіка. 3.6.7. Про всі відмови в роботі пристроїв доповідати змінному інженеру дистанції і електромеханіку а при його відсутності - старшому електромеханіку. 3.6.8. При виконанні ремонтних або будівельно-монтажних робіт в межах дільниці що обслуговується спеціальними бригадами або організаціями слідкувати за тим щоб роботи велися у встановленому порядку. 3.6.9. Своєчасно і якісно готувати пристрої що обслуговуються до роботи в зимових умовах. 3.6.10. Виконувати за вказівкою електромеханіка позачерговий огляд пристроїв та усувати несправності що виникли після кожного стихійного явища наслідки якого можуть відбитися на роботі пристроїв що обслуговуються буря ожеледь заноси і т.ін. . 3.6.11. Виконувати за вказівкою електромеханіка інші роботи пов’язані з обслуговуванням та ремонтом пристроїв. 4. Права начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера Начальник дільниці старший електромеханік електромеханік і електромонтер мають право: 4.1. Проїзду у всіх поїздах та локомотивах з пред’явленням проїзних документів в межах дистанції а також до найближчих станцій сусідніх дистанцій на яких є зупинки поїздів. 4.2. Вимагати від поїзного диспетчера в необхідних випадках короткочасної зупинки поїзда для проїзду до місця відмови пристроїв СЦБ та назад з метою найшвидшого відновлення їх дії а також на проїзд до місця робіт та назад на дільницях де немає в обертанні пасажирських та приміських поїздів. 4.3. Користуватися дрезинами та колійними вагончиками для службових потреб з дотриманням встановлених правил. 4.4. Перевозити при собі безкоштовно в межах своєї дистанції інструменти і матеріали необхідні для виконання робіт. 4.5. Користуватися оперативно-технологічним зв’язком. 4.6. Вимагати припинення проведення земляних та інших робіт що можуть призвести до порушення нормальної дії пристроїв СЦБ і виконуються підприємствами організаціями чи приватними особами у смузі відведення або в охоронних зонах на трасі кабелів без погодження з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку. 5. Планування порядок ведення обліку та контроль за виконанням робіт 5.1. Роботи з технічного обслуговування та ремонту повинні плануватися як правило з періодичністю встановленою даною Інструкцією. Для забезпечення циклічності періодичність робіт що планується в чотиритижневому плані-графіку з технічного обслуговування повинна бути кратною тижню. З метою зосередження сил на найважливіших дільницях в залежності від інтенсивності руху поїздів наявності засобів контролю стану та призначення пристроїв для робіт зазначених в пп. 7.1 7.2 7.3 9.1.3 9.1.4 9.1.10 9.2.2 10.4 10.6 11.1.1 11.2.1 11.2.2 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.4.1 11.4.2 11.5.2 12.3 16.2 16.4 17.1.1 17.1.7 17.2.1 17.2.2 18.1.1 18.1.5 18.3.1 18.3.4 18.4.2 18.4.3 начальнику служби сигналізації та зв’язку залізниці дозволяється встановлювати збільшену періодичність виконання рідше технічного обслуговування у порівнянні з вказаною в даній Інструкції. Збільшувати періодичність решти робіт а також змінювати технічні вказівки дозволяється Управлінню автоматики телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці. Начальник служби та начальник дистанції сигналізації та зв’язку крім того мають право в залежності від місцевих умов встановлювати частішу періодичність виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту. У всіх випадках зміна періодичності технічного обслуговування та ремонту в порівнянні з вказаною в даній Інструкції повинна впроваджуватися відповідним розпорядженням наказом . 5.2. Періодичність перевірки та огляду апаратури і пристроїв що не вказані в даній Інструкції встановлюється начальником служби сигналізації та зв’язку. За основу в цих випадках повинні прийматися вимоги відповідних технічних умов та експлуатаційних документів а також періодичність встановлена даною Інструкцією для аналогічних видів апаратури і пристроїв. 5.3. Вимоги щодо технічного обслуговування світлофорів стрілок рейкових кіл апаратів управління приладів СЦБ кабельної мережі та внутрішнього монтажу повітряної сигнальної лінії пристроїв електроживлення відносяться до всіх видів систем в яких ці пристрої використовуються. 5.4. Технічне обслуговування та ремонт заново розроблених дослідних зразків пристроїв виробів та систем СЦБ повинні виконуватися у відповідності з затвердженими технічним описом та інструкцією з експлуатації програмою та методикою дослідної експлуатації на ці пристрої вироби системи СЦБ . При відсутності таких документів включати нові пристрої в експлуатацію не допускається. 5.5. При плануванні технічного обслуговування повинен враховуватися та відводитися час для участі в комісійних перевірках технічного навчання нагляду за роботою інших підрозділів матеріального постачання дільниці усунення несправностей виконання робіт з підвищення надійності модернізації та впровадження заново розробленої апаратури та схемних рішень згідно з затвердженими планами. З метою оперативного усунення відмов начальник дистанції може встановлювати чергування вдома або на постах ЕЦ в режимі відпочинку з заліком часу пасивного чергування як робочий час згідно з коефіцієнтами встановленими Укрзалiзницею. 5.6. Для кожної дільниці електромеханіка бригади складаються та затверджуються річний та чотиритижневий плани-графіки технічного обслуговування пристроїв додаток 3 . 5.6.1. В чотиритижневий план-графік включаються роботи які повинні виконуватися з періодичністю один місяць чотири тижні та частіше а в річний - роботи які виконуються рідше одного разу на місяць. 5.6.2. Чотиритижневий план-графік повинен складатися з постійної та змінної частин. В постійній частині плана-графіка вказуються найменування робіт з технічного обслуговування пристроїв що знаходяться в межах дільниці електромеханіка бригади періодичність їх виконання та посада виконавця кількість об’єктів обслуговування і норми часу в годинах а в змінній - календарні строки виконання робіт. В кінці кожного року змінна частина плана-графіка замінюється новою. 5.6.3. Роботи які включаються в чотиритижневий план-графік плануються таким чином щоб проміжки часу між одними і тими ж роботами були однаковими і не перевищували встановленої періодичності а роботи технологічно пов’язані одна з одною виконувалися одночасно. Роботи за річним планом-графіком крім зміни світлофорних ламп можуть виконуватися на протязі місяця зазначеного у графіку. 5.6.4. Плани-графіки складаються старшим електромеханіком узгоджуються начальником дільниці та затверджуються начальником дистанції або його заступником. Перезатвердження планів-графіків здійснюється в міру необхідності. 5.7. Старший електромеханік один раз на місяць складає для дільниці електромеханіка або бригади оперативний план див. додаток 3 який містить роботи річного плана-графіка технічного обслуговування в тому числі і такі що виконуються старшим електромеханіком роботи за планами підвищення надійності модернізації підготовки до зими та раніше не передбачені роботи. Оперативний план затверджується начальником виробничої дільниці. 5.8. Виконання робіт передбачених планами-графіками виконавці підтверджують підписом у відповідній графі оперативного плану а результати перевірок реєструють в журналах картках за формою що вказана в переліку робіт з технічного обслуговування. Крім того електромеханік про виконання робіт планів-графіків доповідає змінному інженеру дистанції та старшому електромеханіку. 5.9. На дільницях без змінного режиму роботи електромеханіків коли дата виконання робіт збігається з святковими днями а також у випадках невиконання з поважних причин роботи за чотиритижневим планом-графіком технічного обслуговування з дозволу змінного інженера дистанції можуть бути перенесені на строк що не перевищує дві доби. Про дозвіл на перенесення робіт робиться відмітка на виконаному графіку у змінного інженера дистанції та в оперативному плані на дільниці обслуговування. Контроль за виконанням не здійснених робіт покладається на змінного інженера дистанції. Про всі випадки невиконання робіт за планами-графіками технічного обслуговування змінний інженер повинен доповідати керівництву дистанції. 5.10. Після перевірки технічного стану пристроїв на дільниці керівники дистанції начальники виробничих дільниць і старші електромеханіки повинні записувати виявлені недоліки з зазначенням строків їх усунення в Журналі огляду або в журналі форми ШУ-2. Після усунення відмічених недоліків електромеханіки та старші електромеханіки роблять відповідний запис в журналі з зазначенням дати виконання і ставлять свій підпис. Начальник виробничої дільниці і старший електромеханік повинні вибірково перевіряти якість виконання робіт з усунення раніше виявлених недоліків. На дільницях із змінним режимом роботи електромеханіків крім того ведеться настільний журнал форми ШУ-2 в якому відмічається приймання і здавання чергувань реєструються відмови пристроїв за час чергування а також вжиті заходи. 5.11. Порядок звітності начальників дільниць і старших електромеханіків встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку. 6. Заходи безпеки 6.1. При виконанні робіт кожний виконавець повинен дотримуватися правил та інструкцій з охорони праці пожежної безпеки і виробничої санітарії встановлених для роботи яка ним виконується. Відповідальність за виконання цих правил та інструкцій покладається на виконавців та їх керівників. 6.2. При технічному обслуговуванні та ремонті пристроїв СЦБ повинні дотримуватися вимоги: діючих Правил техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації та зв’язку залізничного транспорту Інструкції з техніки безпеки і виробничої санітарії для електромеханіків та електромонтерів сигналізації та зв’язку залізничного транспорту Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів Правил безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті та інших документів в залежності від характеру робіт що виконуються. 6.3. Всі інструменти механізми та пристосування завжди повинні бути справними перед використанням повинен перевірятися їх стан зовнішнім оглядом. Перевірка та випробування захисних засобів та інструменту повинні виконуватися в строки і за нормами що вказані в додатку 1. Працювати несправним інструментом забороняється. 6.4. Кожний працівник при виконанні службових обов’язків повинен бути охайно вдягнений і утримувати в порядку робоче місце та ввірені йому технічні засоби. 6.5. Забороняється виконання роботи працівниками які знаходяться в стані алкогольного токсичного або наркотичного сп’яніння. Особи виявлені при виконанні службових обов’язків у такому стані негайно усуваються від роботи й притягуються до відповідальності. Частина друга ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 7. Перевірка залежностей 7.1.* Перевірка правильності сигналізації та зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче світлофорів перевірка правильності сигналізації та видимості маршрутних покажчиків виконується один раз в два роки а також після перемонтажу пристроїв: на станціях - електромеханіком і електромонтером; на перегонах - електромеханіком і старшим електромеханіком. Примітка. Періодичність за п. 7.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в п’ять років. При цьому на станції перевіряється правильність сигналізації і зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче вхідних вихідних та маршрутних світлофорів а також перевірка правильності сигналізації і видимості маршрутних покажчиків. На перегоні перевіряється правильність сигналізації світлофорів і зміни будь-якого з дозволяючих показань на забороняюче а також перевірка відповідності кодових сигналів що посилаються в рейки показанням світлофора при автоблокуванні з централізованим розміщенням апаратури - відповідності кодових сигналів що посилаються в рейки кількості вільних блок-ділянок. На перегоні роботи виконуються спільно з роботами за п. 7.3. Результати перевірки оформлюються: на станції - в журналі ШУ-2 на перегоні - у відомості ШУ-79. 7.2.* Перевірка залежностей пристроїв СЦБ виконується комісійно начальником дільниці або старшим електромеханіком електромеханіком і начальником станції заступником один раз в три роки. Примітка. Періодичність за п. 7.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в п’ять років. При цьому виконується перевірка вхідних і маршрутних світлофорів на неможливість їх відкриття при зайнятій кожній ізольованій ділянці колії приймання; на неможливість відкриття вихідних світлофорів при зайнятій ділянці віддалення невідповідному напрямку руху на дільницях з автоблокуванням; відсутності блокувальних сигналів прибуття і узгодження на дільницях при напівавтоматичному блокуванні; на неможливість повторного відкриття вихідних світлофорів при вилученому ключі-жезлі; часу витримки на відміну маршруту при зайнятій ділянці наближення до світлофору; наявності витримки часу на розмикання маршруту в пристроях з безсекційною обробкою; часу витримки в схемі штучної обробки ізольованих ділянок; дії допоміжного управління в маршрутних централізаціях; дії допоміжного режиму зміни напрямку на одноколійних дільницях; неможливості переведення стрілок ЕЦ в незаданому маршруті при штучно зайнятій ізольованій стрілочній ділянці те ж саме в заданому маршруті при вільній стрілочній ділянці; відсутності контролю спарених стрілок а також стрілки і рухомого осердя хрестовини що знаходяться в різних положеннях; на станціях з кількістю стрілок 30 і менше замикання стрілок у маршруті та неможливість відкриття світлофорів відповідних даному маршруту якщо стрілки у тому числі і охоронні не поставлені у потрібне положення а світлофори ворожих маршрутів не закриті. Перевірка наявності фронтового контакту кожного колійного реле розгалуженого рейкового кола в схемі включення загального повторювача шляхом відключення окремо кожного колійного реле. Результати перевірки оформлюються актом. Примітка. В маршрутно-контрольних пристроях перевірка взаємного замикання стрілок і сигналів повинна виконуватися за таблицею взаємозалежностей після робіт пов’язаних з перевіркою ящиків залежності з розбиранням згідно з вимогами пп. 11.2.4 і 11.4.4 даної Інструкції. Перевірка дії схеми допоміжної зміни напрямку здійснюється в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. 7.3.* Перевірка правильності чергування полярності напруг в суміжних рейкових колах і роботи схем захисту при замиканні ізолюючих стиків на станціях і перегонах виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в два роки і після робіт пов’язаних з переключенням живильних проводів заміною трансформаторів перемичок або ремонтом кабелю на живильному кінці а також після реконструкції колієвого розвитку. Примітка. Періодичність за п. 7.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в три роки. На перегоні роботи виконуються спільно з роботами за п. 7.1. Результати перевірки на станції оформлюються в спеціальній таблиці на перегоні - у відомості ШУ-79. 7.4. Перевірка справності дії схем тестової перевірки в пристроях уніфікованого автоблокування виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 7.5. Перевірка залежностей пристроїв переїзної автоматики виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки а також після перемонтажу пристроїв. При цьому перевіряється відповідність фактичної і розрахункової довжини ділянок наближення; часу витримки на відкриття станційних світлофорів при зайнятій ділянці наближення до переїзду; часу з моменту вступу поїзда на ділянку наближення до початку включення переїзної сигналізації; часу від початку включення переїзної сигналізації до початку опускання шлагбаума; часу спрацьовування схеми захисту від короткочасної втрати шунта; часу роботи схеми контролю тривалої зайнятості останнього за ходом поїзда рейкового кола на дільницях з двобічним рухом; виключення кодів АЛС і перекриття світлофорів що огороджують переїзд при включенні загороджувальної сигналізації. Результати перевірки заносяться в спеціальну таблицю. 7.6. Перевірка відповідності діючих пристроїв СЦБ затвердженій технічній документації виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки а також після перемонтажу пристроїв документація яких змінювалася. Результати перевірки відмічаються на схемах. 7.7. Перевірка стану технічної документації на дільницях і звірка екземпляру дільниці з екземпляром дистанції виконується групою технічної документації дистанції один раз в три роки. Результати перевірки відмічаються на схемах. 7.8. Перевірка дії автоматичної локомотивної сигналізації вагоном-лабораторією на головних коліях виконується за графіком затвердженим начальниками служб сигналізації та зв’язку і локомотивного господарства. Результати перевірки передаються в дистанції сигналізації та зв’язку. Примітка. Взаємні перевірки дії автоматичної локомотивної сигналізації інших залізниць вагонами-лабораторіями проводяться згідно з графіком затвердженим Управлінням автоматики телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці. 8. Світлофори 8.1. Перевірка з колії видимості сигнальних вогнів зелених світляних смуг і світлових покажчиків світлофорів на станції і перегоні виконується електромеханіком і електромонтером після кожної заміни ламп лінзового комплекта але не рідше двох разів на рік. На станції перевіряється видимість забороняючого вогню а на перегоні - видимість того вогню який в даний момент горить на світлофорі. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Перевірка видимості запрошувального вогню вхідних вихідних і маршрутних світлофорів виконується один раз на місяць комісійно при місячному огляді пристроїв а також після кожної заміни ламп або лінзового комплекта. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 8.2. Перевірка видимості вогнів світлофорів на головних коліях перегонів і станцій з локомотива а також дії локомотивної сигналізації та відповідності показань колійного і локомотивного світлофорів виконується старшим електромеханіком і машиністом локомотива один раз на місяць. Результати перевірки оформлюються актом за формою ШУ-60. Технічні вказівки Видимість сигнальних вогнів світлофорів повинна задовольняти вимогам ПТЕ видимість маршрутних і світлових покажчиків повинна бути не менше 100 м. 8.3. Зміна ламп лінзових світлофорів виконується електромеханіком і електромонтером. 8.3.1. Зміна ламп червоних жовтих і зелених вогнів вхідних вихідних і маршрутних світлофорів на головних коліях і коліях безупинного пропускання поїздів світлофорів прикриття і попереджувальних крім дільниць з автоблокуванням виконується: однониткових - один раз на квартал; двониткових - при перегоранні основної нитки але не рідше ніж два рази на рік. Лампи повинні замінюватися в такій послідовності: лампа червоного вогню замінюється новою знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню знята лампа жовтого вогню встановлюється замість лампи зеленого вогню; якщо вихідний світлофор суміщений з маневровим знята лампа зеленого вогню встановлюється замість лампи білого вогню. 8.3.2. Зміна ламп вогнів прохідних світлофорів колій обладнаних автоблокуванням для однобічного і двобічного руху виконується: однониткових - один раз на рік; двониткових - при перегоранні основної нитки але не рідше ніж один раз в два роки. При цьому лампи червоного і зеленого вогнів замінюються новими знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню. 8.3.3. Зміна ламп вихідних світлофорів з бокових колій маневрових світлофорів других жовтих і других зелених вогнів вхідних вихідних і маршрутних світлофорів виконується: однониткових - два рази на рік; двониткових - при перегоранні основної нитки але не рідше ніж один раз на рік. При цьому на вихідних світлофорах лампа червоного вогню замінюється новою знята лампа червоного вогню встановлюється замість лампи жовтого вогню знята лампа жовтого вогню встановлюється замість лампи зеленого вогню; якщо вихідний світлофор суміщений з маневровим знята лампа зеленого вогню встановлюється замість лампи білого вогню. На маневрових світлофорах лампа синього червоного вогню замінюється новою знята лампа синього червоного вогню встановлюється замість лампи білого вогню. Лампи других жовтих і других зелених вогнів світлофорів замінюються новими. 8.3.4. Зміна ламп запрошувальних вогнів вогнів загороджувальних і повторювальних світлофорів вогнів світлових покажчиків зелених світляних смуг виконується : однониткових - один раз в два роки; двониткових - при перегоранні основної нитки але не рідше ніж один раз в три роки. При цьому вказані лампи замінюються новими. Кожна лампа повинна бути перевірена в ремонтно-технологічній дільниці РТД СЦБ і мати на цоколі порядковий номер і дату перевірки. Про зміну ламп на світлофорах зелених світляних смугах і світлових покажчиках робиться запис у картку обліку за формою ШУ-61 із зазначенням номера і дати заміни кожної лампи. 8.4. Зміна ламп маршрутних покажчиків виконується електромеханіком і електромонтером в міру перегорання. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 8.5. Зміна ламп прожекторних світлофорів виконується електромеханіком або електромонтером один раз на квартал. Результати роботи оформлюються в картці ШУ-61. 8.6. Вимірювання напруги на лампах світлофорів зелених світляних смуг і світлових покажчиків при живленні змінним струмом виконується електромеханіком або електромонтером при зміні ламп. Результати вимірювань заносяться в картку обліку ШУ-61. 8.7. Вимірювання напруги на лампах світлофорів при аварійному живленні на постійному струмі виконується електромеханіком і електромонтером один раз в два роки. Результати вимірювань заносяться в картку обліку ШУ-61. 8.8. Перевірка дії схеми подвійного зниження напруги з вимірюванням напруги на лампах виконується електромеханіком і електромонтером один раз в два роки. Результати роботи оформлюються в Журналі огляду а результати вимірювань заносяться в картку обліку ШУ-61. Технічні вказівки При денному режимі напруга на затискачах лампотримача лінзових світлофорів зелених світляних смуг і світлових покажчиків повинна бути 11 5 В прожекторних світлофорів - 9 5 В при номінальній напрузі мережі 115 230 і 380 В. При коливаннях напруги мережі +5% і -10% допускається зміна напруги на лампах світлофорів відповідно на +0 5 В і -1 0 В. Напруга на лампах при подвійному зниженні напруги повинна бути 4 5 0 5 В. 8.9. Чистка зовнішньої частини лінзових комплектів зелених світляних смуг маршрутних і світлових покажчиків виконується електромонтером в міру необхідності але не рідше одного разу на рік. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 8.10. Перевірка справності та чистка внутрішньої частини світлофорних головок і зелених світляних смуг світлових і маршрутних покажчиків виконується електромонтером при кожній зміні ламп але не рідше одного разу на рік. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 8.11. Перевірка внутрішнього стану і чистка трансформаторного ящика стакана світлофора внутрішніх частин маршрутного покажчика з вилученням ламп виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік. При цьому перевіряється стан лампотримачів і монтажу кріплень; виконується чистка контактів лінз та стекол а при необхідності і фарбування всередині. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 8.12. Фарбування світлофорів шаф та іншого обладнання виконується електромонтером в міру необхідності але не рідше одного разу в три роки. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. Технічні вказівки Фарбування металевої щогли світлофора головки корпусів світлового маршрутного покажчика зеленої світляної смуги зворотного боку щита головки світлофора кронштейнів верхньої частини драбини і площадки виконується алюмінієвою або олійною фарбою сталевого кольору. Фарбування переднього боку щита світлового покажчика зеленої світляної смуги стакана трансформаторного ящика і нижньої частини драбини до верху стакана козирків зовні і зсередини кабельної муфти світлофора і захисної труби щогли між запрошувальною і нижньою головками внутрішньої частини головки світлофора маршрутного і світлового покажчика виконується чорною олійною фарбою. Залізобетонні щогли і конструкції як правило не фарбують а при необхідності виконують їх побілку. 8.13. Вимірювання часу сповільнення на відпускання якоря сигнальних реле вхідних вихідних і маршрутних світлофорів виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в два роки і після заміни приладів що впливають на сповільнення. Результати вимірювання оформлюються в журналі ШУ-2 з заповненням таблиці . 8.14. Перевірка збереження дозволяючого показання вхідних вихідних і маршрутних світлофорів колій по яких передбачається безупинне пропускання поїздів при переході з основної системи електроживлення пристроїв СЦБ на резервну і назад виконується спільно старшим електромеханіком і працівником дистанції електропостачання один раз в два роки. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 та актом. 8.15. Перевірка часу переходу з основної системи електроживлення на резервну і назад на пунктах живлення виконується спільно працівником дистанції електропостачання та старшим електромеханіком один раз в два роки. Результати перевірки оформлюються актом. 9. Стрілки 9.1. Стрілки електричної централізації 9.1.1. Зовнішня перевірка стану електроприводів і стрілочних гарнітур виконується електромеханіком або електромонтером один раз на тиждень на стрілках що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення; один раз в два тижні - на решті стрілок. При цьому перевіряється щільність прилягання притиснутого вістряка до рамної рейки і рухомого осердя хрестовини до вусовика без переведення стрілки; справність та надійність кріплення електроприводу і гарнітури; відсутність видимих тріщин та ум’ятин на корпусі електроприводу робочих і контрольних тягах фундаментних і стрілочних кутниках зв’язній смузі; наявність стопорних планок справність і відповідність закруток в осях болтах і пальцях валиках ; відсутність у шпальному ящику перешкод для руху тяг. Зовнішня чистка електроприводу і гарнітури виконується електромонтером в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Результати робіт оформлюються в журналі ШУ-2 Технічні вказівки Перевірка щільності прилягання притиснутого вістряка до рамної рейки і рухомого осердя до вусовика виконується відтисненням у замкнутому положенні вістряка осердя ломиком довжиною 500 мм з перевіркою при цьому зазору шаблоном товщиною 4 мм який не повинен заходити в зазор. Елементи кріплення електроприводу і гарнітури повинні відповідати установочним кресленням. Електропривід робочі та контрольні тяги фундаментні та стрілочні кутники повинні бути чистими і не мати тріщин; болтові та шарнірні з’єднання повинні бути змащені. Осі болти робочих і контрольних тяг повинні мати справні закрутки з сталевого дроту діаметром 4 мм; пальці валики що з’єднують контрольні тяги з лінійками повинні мати закрутки з сталевого дроту діаметром 3 мм. До недоліків які можуть порушувати нормальну роботу стрілок відносяться: забруднення і відсутність змащення стрілочних подушок; угон вістряка відносно рамної рейки або угон однієї рамної рейки відносно другої; нагін рейки на корінь вістряка відсутність зазору в корені вістряка; надмірне затягування болтів в корені вістряка що викликає його пружинність; відбій рамної рейки; нещільне прилягання притиснутого вістряка до подушок допускається зазор між вістряком і подушкою не більше 1 мм ; наявність слідів дотикання гребенем бандажа сережки або її основи в результаті вертикального зносу рамної рейки; викривлення вістряка яке викликає нещільне його прилягання до рамної рейки проти першої зв’язної тяги; наявність “накату” на головці рамної рейки що заважає щільному приляганню вістряка до рамної рейки; ослаблення упорних болтів. 9.1.2. Участь у здійснюваній бригадиром колії перевірці стану стрілочних переводів з метою виявлення недоліків які можуть викликати порушення нормальної роботи стрілок; перевірка спільно з бригадиром колії стрілок на неможливість замикання вістряків рухомих осердь хрестовин в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 4 мм; перевірка замикання вістряків стрілок рухомих осердь хрестовин при закладці між притиснутим вістряком і рамною рейкою рухомим осердям і вусовиком шаблону товщиною 2 мм; вимірювання ширини колії біля вістря вістряків рухомого осердя хрестовини виконується бригадиром колії та електромеханіком один раз на тиждень на стрілках що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення; один раз в два тижні - на решті стрілок. Результати робіт оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Дані вимірювань ширини колії заносяться в журнал ШУ-2 і в книгу ПУ-29 за взаємними підписами електромеханіка і бригадира колії. При місячних оглядах зазначені дані записуються в Журнал огляду ДУ-46 . Технічні вказівки При огляді стрілочних переводів особлива увага повинна звертатися на появу напливів на рамних рейках і вістряках нагону рейок на корінь вістряка угону вістряка від рамних рейок розширення колії а також інших недоліків викладених в ПТЕ залізниць України. Люфти в шарнірних з’єднаннях шибера з робочою тягою контрольних лінійок з контрольними тягами і контрольних тяг з сережками повинні бути не більше 0 5 мм а люфти в шарнірах робочої тяги із зв’язною і зв’язної тяги з сережками повинні бути не більше 1 мм; шаг вістряка виміряний метричною лінійкою проти першої зв’язної тяги повинен бути не менше 147 мм. На бічній частині кришки електроприводу з боку курбельної заслінки повинен бути номер стрілки і покажчик у вигляді стріли яка вказує її нормальне плюсове положення вістря стріли вказує на напрямок руху вістряків при переведенні в нормальне положення . При переведенні стрілок шаблон встановлюється між вістряком і рамною рейкою проти першої зв’язної тяги і між осердям і вусовиком у вістрі осердя хрестовини. 9.1.3.* Перевірка внутрішнього стану електроприводу з переведенням стрілки чисткою і змащенням; справності електродвигунів постійного струму омметром виконується електромеханіком і електромонтером один раз в чотири тижні на стрілках що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення ; один раз на квартал - на решті стрілок. Примітка. Періодичність робіт за п. 9.1.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку: на стрілках що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення - до одного разу на квартал на решті стрілок - до двох разів на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Перевірка внутрішнього стану стрілочної коробки і муфти УПМ огляд реверсивного реле виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік весною та восени . Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Технічні вказівки Контактні колодки ножі і контактні пружини повинні бути чистими не мати тріщин слідів підгоряння та виробки. Монтажні проводи на контактах повинні бути надійно закріплені кінці проводів заправлені в наконечники. Контактні ножі автоперемикача повинні бути розміщені симетрично відносно контактних пружин і перпендикулярно своїм основам врубування ножів між контактними пружинами повинно бути на глибину не менше 7 мм. Повинні дотримуватися наступні зазори: * між зубом ножового важеля автоперемикача і скосом вирізу контрольної лінійки притиснутого вістряка - 1...3 мм; * в муфті що з'єднує редуктор електроприводу з електродвигуном - 0 5...1 2 мм; * між кінцем перемикаючого важеля і вирізом розрізного барабана СПВ або шайбою головного вала СП - 1 5...3 мм а між контактним ножем та ізолюючою колодкою при крайньому положенні ножа - не менше 1 5 мм. Для редуктора масляної ванни шибера зубчастих передач роликів і пальців робочих важелів шибера контрольних лінійок повстяних сальників використовуються рідкі мінеральні масла з врахуванням максимальних місцевих температур: індустріальні І-12А І-20А І-30А І-40А І-50А або осьові З в зимовий час і С в особливо холодних умовах . Температури застигання для масел перелічених марок приведені нижче. Тип масла І-12А І-20А І-30А І-40А І-50А С З Температура застигання С 30 15 15 15 20 55 40 Для шарикопідшипників електродвигуна і редуктора слід використовувати мастило ЦІАТІМ-201 або ЦІАТІМ-202. Мастило ЦІАТІМ-201 морозостійке тугоплавке призначене для використання при температурі від -60 до +90 С. Мастило ЦІАТІМ-202 використовують при температурах від -40 до +120 С. 9.1.4.* Вимірювання струму електродвигунів типу МСП і ДП-0 18 при нормальному переведенні стрілки і при роботі на фрикцію; вимірювання зусилля фрикційного зчеплення в електроприводах з електродвигунами трифазного струму виконується електромеханіком і електромонтером один раз на квартал і після заміни промивки фрикційного зчеплення або електродвигуна. Примітка. Періодичність вказаних робіт може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до двох разів на рік. Вимірювання напруги на електродвигуні при роботі на фрикцію виконується електромеханіком і електромонтером один раз в два роки та після заміни електродвигуна. Результати вимірювань оформлюються в журналі ШУ-64. Технічні вказівки Струм електродвигуна типу МСП і ДП-0 18 при роботі на фрикцію повинен бути на 25-30% вище струму нормального переведення стрілки. Крім того струм електродвигуна при нормальному переведенні стрілки і при роботі на фрикцію не повинен перебільшувати значень вказаних в додатку 4. Зусилля які розвиває електропривід з електродвигуном типу МСТ повинні не перевищувати значень вказаних в додатку 4 для відповідного типу стрілочного переводу. При цьому привід з відрегульованою фрикцією повинен забезпечувати переведення стрілки яка відповідає нормам технічного утримання без спрацьовування фрикційного пристрою за час: не більше 4 5 с з двигуном МСТ-0 3-110/190 не більше 2 с з двигуном МСТ-0 6-110/190. При цьому напруга на двигуні повинна бути не менше 190 В а струм електродвигуна МСТ-0 3-110/190 - не більше 2 1 А МСТ-0 6-110/190 - не більше 2 8 А з’єднання обмоток зіркою . 9.1.5. Заміна мастила у фрикційній муфті та масла в редукторі електроприводу виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. Технічні вказівки В стрілочних електроприводах типу СП-6 змащення дисків фрикційного зчеплення виконується рідким мінеральним маслом індустріальним яке заливається в редуктор. Диски фрикційного зчеплення електроприводів типів СПВ СП-2 і СП-3 один раз на рік необхідно промивати гасом або мінеральним маслом а потім суху поверхню змащувати тонким шаром мастила ЦІАТІМ-201 або ЦІАТІМ-202. 9.1.6. Комплексна перевірка стану електроприводів і стрілочних гарнітур без розбирання виконується старшим електромеханіком і електромеханіком два рази на рік весною та восени . Перевірка стану електродвигуна з вимірюванням опору ізоляції обмоток від корпусу виконується електромеханіком один раз на рік весною . Весною складається план заміни та ремонту електроприводів і електродвигунів восени визначається готовність до роботи в зимових умовах. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2 а також відображаються в плані заміни та ремонту електроприводів. Технічні вказівки Опір ізоляції обмоток електродвигуна який знаходиться в експлуатації відносно корпусу повинен бути не менше 5 Мом. 9.1.7. Заміна електроприводу на стрілці виконується старшим електромеханіком електромеханіком і електромонтером згідно з планом дистанції складеним за результатами весняної перевірки а також при розрізі стрілки і як правило при заміні стрілочного переводу. Виконання роботи оформлюється в Журналі огляду ДУ-46 та в журналі заміни стрілочних електроприводів. 9.1.8. Заміна стрілочних електродвигунів на відремонтовані в РТД дистанції виконується електромеханіком і електромонтером один раз в п’ять років для електродвигунів типу МСП і ДП-0 18; один раз в десять років - типу МСТ а також за результатами весняної перевірки. Результати роботи оформлюються в Журналі обліку заміни електродвигунів. 9.1.9. Перевірка стану і дії схеми автоматичного очищення стрілок та пристроїв обігріву виконується електромеханіком спільно з дорожнім майстром один раз на рік восени . Результати роботи оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 9.1.10.* Перевірка стану і дії контакта місцевого управління в стрілочних і колійних коробках виконується електромеханіком один раз на квартал. Примітка. Періодичність за п. 9.1.10 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до двох разів на рік. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 9.1.11. Комісійне обстеження гарнітур стрілочних переводів з безперервною поверхнею кочення БПК із зняттям робочих і контрольних тяг виконується начальником станції заступником дорожнім майстром і електромеханіком два рази на рік весною та восени . Технічні вказівки При огляді особливу увагу необхідно приділяти місцям приварки ребра жорсткості на робочій тязі а також на захватах верхньої частини робочої і контрольних тяг з метою виявлення тріщин від утоми. 9.2. Стрілки обладнані контрольними замками 9.2.1. Перевірка дії контрольного стрілочного замка і стрілки на неможливість запирання її замком в плюсовому і мінусовому положеннях при закладці між вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм; щільності прилягання вістряка до рамної рейки шляхом перекидання балансу при запертій стрілці і спробі відтиснути вістряк від рамної рейки; стану замка і гарнітури зовнішнім оглядом стан і надійність кріплення замка Т-подібного болта запираючої смуги кронштейна кожуха; глибина заходу ригеля у виріз смуги; зазор між гранями вирізу смуги і ригелем; легкість ходу ригеля при запиранні і відпиранні замка; наявність закруток на болтах та маркування + - на кришці замка і шийці рейки виконується електромеханіком або електромонтером спільно з черговим стрілочного поста один раз в два тижні на стрілках які беруть участь у маршрутах приймання і відправлення; один раз в чотири тижні - на решті стрілок. Результати роботи оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Ригель повинен входити у виріз смуги не менше ніж на 10 мм. При замкнутому положенні замка зазор між гранями вирізу запираючої смуги і ригелем замка повинен бути не більше 1 5 мм. 9.2.2.* Розбирання чистка промивка контрольного замка заміна зношених частин змащення виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 9.2.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. При перевірці особлива увага повинна звертатися на люфт цугальт і ригеля хід ригеля замикання цугальт і ригеля пружність пружини зношення Т-подібного болта і запираючої смуги правильність маркування ключів. Після встановлення замка повинно бути перевірено виконання вимог викладених в п. 9.2.1. Результати роботи оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Хід ригеля замка повинен бути від 13 до 17 мм. Ригель відпертого замка не повинен виходити з корпусу більше ніж на 0 5 мм люфт ригеля в напрямку його руху не повинен бути більше 0 5 мм. Бічний люфт цугальт не повинен бути більше 0 5 мм. Штифт повинен входити у виріз першої цугальти на 7 мм а у вирізи решти цугальт не менше ніж на 4 мм. Зношення Т-подібного болта повинно бути не більше 3 мм а запираючої смуги - не більше 2 мм. На ключах крім серії повинні бути вигравіювані з одного боку назва станції і залізниці а з іншого - номер стрілки і знак “+” чи “?”. Змащення замків повинно виконуватися машинним або трансформаторним маслом. Зимою змащення виконується в міру необхідності маслом з гасом. 9.3. Стрілки обладнані електрозамками 9.3.1. Перевірка внутрішнього стану і дії електрозамка а також перевірка стрілки на неможливість запирання її замком при закладці між вістряком і рамною рейкою шаблону товщиною 4 мм; щільності прилягання вістряка до рамної рейки шляхом перекидання балансу при запертій стрілці і спробі відтиснути вістряк від рамної рейки виконується електромеханіком один раз в два тижні на стрілках що беруть участь у маршрутах приймання і відправлення; один раз в чотири тижні - на решті стрілок. При огляді стану замка перевіряється: неможливість відпирання стрілки при відсутності дозволу на маневри; кріплення розрізних болтів фіксуючих собачок та інших деталей; стан контактів; вільність ходу сердечника соленоїда; стан та кріплення монтажу; наявність закрутки. Результати роботи оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки При відсутності дозволу на маневри ригель соленоїда не повинен допускати поворот вала більше ніж на 8?. Контрольний контакт повинен розмикатися тільки при повороті вала на 67? коли верхній виступ сектора пройшов точку зчеплення з сердечником соленоїда. Сердечник соленоїда повинен переміщатися легко без заїдань і пружина соленоїда повинна забезпечувати \повернення його у вихідне положення. На болтах які кріплять фіксуючі собачки повинна бути встановлена закрутка з стального дроту діаметром 2 мм. Глибина врубання контактів повинна бути не менше 5 мм. Хід замикаючого ригеля повинен бути 16?0 5 мм. Сердечник соленоїда повинен входити у виріз сектора на 5?0 5 мм. Зазор між торцевою поверхнею сердечника соленоїда та поверхнею вирізу сектора повинен бути в межах 1?0 3 мм. Фіксуючі собачки повинні западати у виріз розрізного ригеля не менше ніж на 2 мм. 9.3.2. Перевірка електрозамка з повним розбиранням чисткою змащенням і при необхідності фарбуванням внутрішніх частин виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік. Результати роботи оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 10. Електричні рейкові кола 10.1. Перевірка стану рейкових кіл на станціях виконується електромеханіком і електромонтером на перегонах - електромеханіком і дорожнім майстром бригадиром колії один раз в чотири тижні. При цьому перевіряється справність з’єднувачів джемперів; перемичок дросельних перемичок до кабельних стійок і колійних трансформаторних ящиків; ізоляція фундаментних кутників вимірювальним приладом ; кріплення болтових з’єднань і заземлень пристроїв СЦБ що приєднуються до рейок або до середнього виводу дросель-трансформаторів; стан баласту і водовідводів; наявність зазору між підошвою рейки і баластом. Результати перевірки оформлюються: на станціях - в Журналі огляду ДУ-46 ; на перегоні - складанням акта. Технічні вказівки Електротягові з’єднувачі і дросельні перемички повинні бути з мідного дроту площею поперечного перерізу не менше 70 мм2 при електричній тязі на постійному струмі і не менше 50 мм2 на змінному. Допускається використання електротягових з’єднувачів і дросельних перемичок із сталеалюмінієвого тросу марки АС-70 або сталевого тросу перерізом 95 мм2 при електротязі змінного струму; із сталеалюмінієвого тросу марки АС-95 для ДТ-0 2-500 та ДТ-0 6-500 і АС-120 для ДТ-0 2-1000 та ДТ-0 6-1000 або сталевого тросу перерізом відповідно 150 і 310 мм2 при електротязі постійного струму крім установки в місцях з’єднання відсмоктуючих ліній. Штепселі з’єднувачів повинні щільно триматися в шийці рейки і не мати задирів. Штепсель стикового з’єднувача повинен виходити на другу сторону шийки але не бути забитим до виступу конусної частини. Болтове кріплення штепселів повинно мати контргайки або пружинні шайби гайки і шайби повинні бути щільно затягнуті. Затягування болтів в стиках з тарілчастими пружинами виконується працівниками дистанції колії динамометричним ключем із зусиллям 6 0-7 0 тс або метровим ключем без нарощення рукоятки з залишенням запасу пружності шайби 0 35 мм. Перевірка затягування болтів в стиках з тарілчастими пружинами виконується постукуванням колійним молоточком з обох сторін болта. На головних і бічних коліях станцій по яких передбачається безупинне пропускання поїздів в маршрутах прямування пасажирських і приміських поїздів на перегонах і на всьому протязі відгалужень розгалужених рейкових кіл що не обтікаються струмом повинні встановлюватися дублюючі стикові з’єднувачі. Зазор між баластом і підошвою рейки по всій ширині шпального ящика повинен бути не менше 30 мм. В шпальних ящиках де знаходяться перемички від кабельних стійок дросель-трансформаторів і колійних ящиків не повинно бути протиугонів. Рейки з обох сторін ізолюючого стика повинні бути закріплені протиугонами а торці рейок в стику не повинні мати накату. Ізолюючі прокладки повинні бути цілими і виступати з-під металевих накладок шайб і прокладок на 4...5 мм. Торцеві прокладки повинні бути наскрізними товщиною 5...8 мм і за рівнем однаковими з поверхнею катання головок рейок. Місця виходу ізолюючих прокладок з-під металевих частин повинні бути очищені від бруду мазуту металевого пилу і т.ін. Ізолюючі прокладки в сережках вістряків зв’язних смугах і розпірках арматурі обігріву та очистки стрілочних переводів повинні бути справні очищені від бруду і надійно з’єднані. Болти кріплення в місцях установки ізоляції стрілочного переводу не повинні мати перекосів. Ізолюючі стики повинні бути встановлені в створі з прохідними вхідними вихідними маршрутними і маневровими світлофорами. В необхідних випадках допускається зміщення ізолюючих стиків: в обидві сторони не більше ніж на 2 м біля вхідних світлофорів; до 10 5 м у напрямку руху і до 2 м проти напрямку руху біля решти світлофорів крім вихідних і маневрових для виїзду з колій. На приймально-відправних коліях ізолюючі стики встановлюються на відстані 3 5 м від граничного стовпчика а вихідні і маневрові світлофори - на найближчій від стиків відстані за умовами габариту при цьому відстань між ізолюючими стиками і такими світлофорами не повинна перевищувати 40 м. Розбіжність ізолюючих стиків на протилежних нитках колії на перехідній колії з’їзду і на стрілочних переводах допускається не більше 1 9 м. Не допускається суміщення ізолюючого стика з перехідним стиком за типом рейок. 10.2. Перевірка станційних рейкових кіл на шунтову чутливість накладанням випробного шунта опором 0 06 Ом виконується електромеханіком і електромонтером: однониткових; двониткових паралельні розгалуження яких не мають колійних реле - один раз в два тижні; двониткових нерозгалужених і двониткових розгалужених паралельні розгалуження яких мають колійні реле - один раз в чотири тижні. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Перевірка випробного шунта 0.06 Ом виконується в РТД дистанції один раз на рік. У тих випадках коли через іржу обледеніння напресування снігу чи забруднення головок рейок з’являється небезпека що колія або стрілочна ділянка при зайнятті рухомим складом виявиться помилково вільною електромеханік повинен зробити запис в Журналі огляду ДУ-46 про необхідність очищення або обкатки рейок і про те що черговий по станції повинен додатково переконуватися у фактичній вільності колії ділянки порядком встановленим технічно-розпорядчим актом станції. 10.3. Вимірювання напруги на колійних реле рейкових кіл виконується електромеханіком: на станції - один раз в чотири тижні на перегоні - один раз на квартал. При регулюванні рейкового кола і інших змінах виконується також вимірювання напруги на живильному кінці. Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 на перегоні - в картці ШУ-62. Технічні вказівки Напруга на живильному кінці рейкових кіл вимірюється при регулюванні рейкового кола та інших змінах напруги на колійному реле. Напруги на колійних реле і живильних кінцях обмежувальні опори коефіцієнти трансформації та інші параметри які нормуються повинні задовольняти вимогам відповідних нормалей рейкових кіл. 10.4.* Вимірювання кодового струму локомотивної сигналізації в рейках виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік; вагоном-лабораторією - два рази на рік за графіком затвердженим начальником служби сигналізації та зв’язку. Примітка. Періодичність вимірювань вагоном-лабораторією за п. 10.4 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку до одного разу на рік. Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 а на перегоні - в картці ШУ-79. При перевірці вагоном-лабораторією результати оформлюються актом. Технічні вказівки При мінімальному опорі ізоляції рейок і напрузі джерела живлення повинні бути забезпечені струми кодування АЛС через шунт який накладається на вхідному кінці рейкового кола : * не менше 1 2 А при частоті струму АЛС 50 Гц і 1 4 А при 25 Гц на дільницях без електротяги; * не менше 2 А на дільницях з електротягою на постійному струмі; * не менше 1 4 А на дільницях з електротягою на змінному струмі. 10.5. Вимірювання часових параметрів кодів АЛС в рейкових колах які кодуються методом трансляції виконується електромеханіком при заміні трансмітерного реле. Результати вимірювань оформлюються в журналі ШУ-2. Вимірювання часових параметрів кодів можна не проводити якщо на етикетці РТД трансмітерного реле яке встановлюється вказано спотворення коду що вноситься і різниця з характеристикою реле яке замінюється не перебільшує 0 01 с. 10.6.* Перевірка зовнішнього і внутрішнього стану кабельних стійок колійних ящиків а також дросель-трансформаторів зовнішнім оглядом виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік. Примітка. Періодичність вказаної перевірки може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку до одного разу на рік. Перевірка внутрішнього стану дросель-трансформаторів виконується електромеханіком і електромонтером один раз на рік. При цьому в дросель-трансформаторах перевіряється рівень масла відсутність води і сполучення основної обмотки з корпусом відповідність коефіцієнта трансформації типу рейкового кола за включенням виводів додаткової обмотки . Результати перевірки оформлюються на станції в журналі ШУ-2 а на перегоні - в картці ШУ-79. Фарбування кабельних стійок і муфт колійних ящиків дросель-трансформаторів виконується електромонтером в міру необхідності але не рідше одного разу в три роки. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 10.7. Перевірка стану напольних елементів заземлюючих пристроїв СЦБ і справності іскрових проміжків світлофорів і релейних шаф виконується електромеханіком два рази на рік весною та восени . Результати перевірок оформлюються в журналі ШУ-2. Участь у перевірці що проводиться працівником району контактної мережі справності іскрових проміжків і спусків а також правильності підключення заземлень штучних споруд до рейкових кіл приймає електромеханік два рази на рік весною та восени . Перевірка діодних заземлювачів релейних шаф світлофорів виконується електромеханіком один раз на рік весною . Результати перевірок оформлюються актом. Технічні вказівки Заземлюючі пристрої СЦБ повинні відповідати вимогам Керівних вказівок з захисту від перенапруг пристроїв СЦБ. Заземлюючі проводи і спуски повинні бути ізольовані від баластного шару і надійно прикріплені до середнього виводу дросель-трансформатора або до однієї тягової рейки в межах одного рейкового кола проводи і спуски повинні приєднуватися в одну точку. 10.8. Вимірювання електричного опору баласту і шпал в рейкових колах довжиною більше 300 м виконується електромеханіком і дорожнім майстром один раз на рік весною а також після масової заміни шпал і баласту. Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 а на перегоні - в картці ШУ-62. При виявленні відхилень від норми на станції робиться запис в Журналі огляду ДУ-46 а на перегоні складається акт. Технічні вказівки Мінімальний розрахунковий опір баласту повинен бути: 1 Ом км для двониткових рейкових кіл; 0 5 Ом км для однониткових та розгалужених. Для окремих ділянок де неможливо підтримувати питомий опір баласту в цих межах за вказівкою Укрзалізниці можуть використовуватися розрахункові значення питомого опору баласту нижче приведених. 10.9. Приварювання заміна несправних стикових з’єднувачів на станціях виконується електромонтером або електромеханіком і електрозварником в міру необхідності а при наявності дублюючих з’єднувачів - згідно з графіком дистанції. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 11. Апарати управління 11.1. Пульти управління і табло 11.1.1.* Перевірка стану пультів табло пульт-табло маневрових колонок виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 11.1.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. При цьому перевіряється: міцність кріплення елементів стан і легкість ходу рукояток і кнопок стан кнопок-лічильників чіткість роботи стопорних пружин дія дзвінків і ключа-жезла стан контактів справність штепсельних роз’ємів справність монтажу і його ізоляції міцність кріплення проводів справність замків. Перевірка стану табло ЧДК виконується електромеханіком один раз на рік. Результати перевірок оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Стрілочні і сигнальні рукоятки та кнопки повинні працювати без заїдань. Стопорні пружини повинні чітко фіксувати положення рукояток і кнопок. Пружина кнопки без фіксації повинна забезпечувати повернення кнопки в вихідне положення. На контактах не повинно бути слідів підгорання. Замок ключа-жезла повинен допускати виймання ключа-жезла тільки при розімкнутих контактах. 11.1.2. Перевірка стану та регулювання при необхідності контактних систем кнопок рукояток і комутаторів здійснюється електромеханіком спільно з працівником РТД дистанції один раз в три роки. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки При замиканні контактні пружини повинні мати сумісний хід який забезпечує віджаття контактної пружини від ресори не менше ніж на 1 мм зазор між розімкнутими контактами повинен бути не менше 1 3 мм. На контактах не повинно бути слідів підгорання. 11.2. Стрілочні централізатори 11.2.1.* Перевірка стану стрілочних централізаторів виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.2.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Замички штифти і наклепи повинні бути надійно закріплені. Хід якоря і стопорного стержня електрозащіпок лінійок ригелів контрольних замків кнопок і поворот осей повинен бути легким без заїдання. Монтажні проводи упорний гвинт електрозащіпки і планки на гребінках повинні бути міцно закріплені. Стопорний стержень електрозащіпки повинен переміщуватися у вирізі без заїдань і виходити з вирізу не менше ніж на 11 мм. Контактні пружини кнопок електрозащіпки і перемикачів повинні бути справними і не мати слідів підгорання. Їх регулювання повинне забезпечувати щільний контакт; планки які з’єднують перемикачі не повинні мати перекосів. 11.2.2.* Перевірка ящика залежності стрілочного централізатора з розкриттям чисткою і змащенням лінійок і замичок без розбирання і порушення залежностей виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 11.2.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. При цьому перевіряється: неможливість виймання ключів з апаратних контрольних замків при замиканні відповідних маршрутів і повороту маршрутних рукояток ворожих заданому маршруту; надійність запирання маршрутних рукояток електрозащіпками; правильність роботи кнопки погашення сигналів; неможливість замикання маршрутів при неправильному положенні стрілок які в них входять. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 11.2.3. Перевірка стрілочного централізатора з розбиранням апаратних контрольних замків і при необхідності ящика залежності виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . При цьому перевіряється відповідність ящика залежності затвердженій технічній документації. 11.2.4. Перевірка після складання ящика залежності за таблицею взаємозалежностей стрілок і сигналів виконується старшим електромеханіком спільно з начальником станції один раз в три роки. Результати перевірки залежностей оформлюються актом. Технічні вказівки В контрольних замках штифт повинен відпиратися цугальтами до початку руху ригеля. Хід ригеля замка повинен бути 14 0 5 мм. Повздовжній люфт ригеля замка повинен бути не більше 0 5 мм. Штифт повинен входити у виріз першої цугальти на 7 мм а у виріз решти цугальт - не менше ніж на 4 мм. Для уніфікованого стрілочного централізатора: повздовжній люфт осей не більше 0 5 мм; хід лінійок в кожний бік 20-21 мм. Для малогабаритних стрілочних централізаторів: повздовжній люфт осей не більше 0 3 мм; робочий хід лінійок ящика залежності 21 мм; робочий хід лінійок маршрутів і лінійок замків 14 0 5 мм; перекриття між штифтами лінійок маршрутів і лінійок замків за шириною 8 мм за глибиною 3 5 мм. 11.3. Апарати напівавтоматичного блокування системи КБ ЦШ 11.3.1.* Перевірка стану апарата управління виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.3.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. При цьому перевіряється: кріплення запірного сектора комутатора ригеля упорного гвинта електрозащіпки і інших деталей апарата; стан монтажу і міцність його кріплення; легкість роботи рукояток і кнопок; правильність регулювання контактних систем кнопок рукояток електрозащіпок і т.ін.; чіткість роботи електрозащіпок; неможливість повороту комутатора без збудження електрозащіпки; робота ключа-жезла; стан блоку живлення і перетворювачів. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки На контактах кнопок рукояток електрозащіпок і т.ін. не повинно бути слідів підгорання; при замиканні контактні пружини повинні мати сумісний хід що забезпечує віджаття контактної пружини від ресори не менше ніж на 1 мм зазор між розімкнутими контактами повинен бути не більше 2 мм. Ригель електрозащіпки повинен вільно западати у виріз запірного комутатора не зачеплюючи його граней. Замок повинен допускати вилучення ключа-жезла тільки при збудженому стані електрозащіпки. 11.3.2.* Перевірка апаратів управління без розбирання з вимірюванням люфтів та зазорів а також вимірювання напруг на блоках живлення і перетворювачах виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 11.3.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. Результати перевірки апаратів управління оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 а вимірювання напруг - в журналі ШУ-2. Технічні вказівки Зазор між якорем і торцем магнітопровода електрозащіпки виміряний по передній кромці при відпущеному якорі повинен бути 3...4 мм а при притягнутому - не менше 0 2 мм; люфт якоря вздовж осі обертання повинен бути 0 3...0 5 мм. Ригель електрозащіпки повинен западати у виріз запірного сектора на 2 5...3 5 мм; при збудженні електрозащіпки ригель повинен відходити від площини сектора не менше ніж на 2 5 мм. Зазор між гранями ригеля і вирізу сектора повинен бути не більше 1 мм. Холостий хід комутатора при фіксованому положенні рукоятки повинен бути не більше 0 1 мм по краю сектора повздовжній люфт осі комутатора не допускається. Зазор між ригелем електрозащіпки і замикаючим виступом ключа-жезла повинен бути не більше 1 5 мм; напруга на електрозащіпці - не менше 15 В. Напруги на блоці живлення і перетворювачах повинні бути не менше значень вказаних нижче. Блок живлення БП-РПБ Виводи 1-4 5-7 і 8-10 6-7 і 9-10 Напруга змінного струму В 220-227 12* 60* Виводи 11-12 і 13-14 15-16 16-17 16-18 Напруга змінного струму В 100* 12 25 110 Перетворювач П-РПБ П-300 Виводи 1-2 3-4 13-18 Напруга змінного струму В 24* 220 Примітка. Зірочкою * позначена напруга постійного струму. 11.3.3.* Перевірка стану стрілочної релейної шафи стрілочного блока і його основи виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.3.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. При цьому перевіряється: справність та кріплення монтажу; стан кнопок приладів і випрямлячів справність роботи дзвінка і лампи попереджувального сигналу. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Технічні вказівки При справній лампі попереджувального сигналу міліамперметр стрілочного блока повинен показувати струм 70 мА при несправній - 30 мА. 11.3.4.* Перевірка стану трансформаторного ящика і вимірювання напруги на педальному реле виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.3.4 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. При цьому перевіряється надійність кріплення всіх контактів зажимів і штепсельного роз’єму педального генератора. Результати перевірки оформлюються в картці ШУ-62. Технічні вказівки На виводах 9-10 педального генератора повинна бути напруга 100...115 В; на педальному реле - 0 4...0 6 В. 11.4. Апарати маршрутно-контрольних пристроїв і напівавтоматичного блокування 11.4.1.* Перевірка стану апаратів управління і блок-механізмів з чисткою і регулюванням виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.4.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. При цьому перевіряється міцність кріплення штифтів замичок та інших елементів ящика залежності; стан електрозащіпок електрозамків комутаторів індукторів дзвінків і т.ін. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Перевірка дії блок-механізму повинна виконуватися вручну його потрійним заблокуванням і розблокуванням при цьому коливання якоря повинно бути одноманітним і рівномірним без прилипання якоря до полюсів електромагніта а сектор повинен підійматися і опускатися без заїдань проскакування двох і більше зубів не допускається . Повний хід верхнього блокувального стержня повинен бути 20 5+0 5 мм. Заблокування блок-механізму повинно відбуватися при натисненні верхнього блокувального стержня з наступним опусканням сектора з його крайнього положення на 2 - 3 зуба. Розблокування блок-механізму повинно відбуватися при недоході сектора до верха на 2 - 3 зуба. Зачеплення зуба затримуючого важеля за виріз верхнього блокувального стержня при напівзаблокованому блок-механізмі повинно бути на глибину не менше 2 мм. Спусковий пристрій в крайніх положеннях повинен мати глибину захвату за зуб сектора не менше 0 5 мм а в середньому положенні - не менше 0 2 мм. Верхні контакти повинні розмикатися при натисненні верхнього блокувального стержня на 2...4 мм. В заблокованому стані блок-механізму вільний хід верхнього натискного блокувального стержня повинен бути 1 5+0 5 мм середній блокувальний стержень повинен бути опущеним з верхнього положення на 12...13 мм. Захват нижнього затримуючого важеля за упорну пластину повинен бути 1 5+0 5 мм захват зуба середнього блокувального стержня за верхній затримуючий важіль - не менше 0 25 мм. Блок-механізм повинен відповідати технічним вказівкам. При необхідності розбирання блок-механізму сектор якір і контактні пластини знімають і очищають від пилу бруду. Очищають гвинти і гнізда. Перед зворотним встановленням підшипники змащуються машинним маслом. При перевірці індуктора звертається увага на справність щіток правильність встановлення обмежувача щітки постійного струму неможливість обертання рукоятки в зворотний бік одночасно з якорем кріплення гвинтів. Колектор як і весь індуктор очищається від пилу а підшипники якоря і шестерні змащуються машинним маслом. Рукоятка індуктора маршрутно-контрольних пристроїв повинна бути щільно без хитання нагвинчена на вісь і обертатися рівномірно. При перевірці педальної замички звертають увагу на натяг пружин якоря який забезпечує неможливість мимовільного або від поштовхів спрацьовування замички; правильність взаємного регулювання блок-механізму і педальної замички; кріплення всіх гвинтів і правильну взаємодію частин при розблокуванні і заблокуванні. Заблокування замички повинно відбуватися раніше замикання нижніх контактів блок-механізму. При огляді кнопок і дзвінків перевіряється кріплення частин. Регулювання дзвінка виконується при необхідності. Особливу увагу звертають на відсутність мідного пилу між контактами кнопки і надійність роботи запасної пружини. Для педальної замички постійного струму № 1528 повний хід стержня повинен бути 21 мм. Хвостова частина куліси повинна відійти від упорного важеля якоря не менше ніж на 1 мм. Запирання замички повинно відбуватися при ході стержня від 11 до 15 мм. В запертому стані замички вільний хід стержня повинен бути не більше 1 5+0 5 мм захват упорного важеля за упорну планку - не менше 1 5 мм захват відводячого важеля за виріз куліси - не менше 0 25 мм захват хвоста куліси за відріг важеля - не менше 1 мм. В незапертому положенні замички хвостова частина куліси повинна впиратися в упорний гвинт зазор між упорним важелем якоря і хвостовою частиною куліси повинен бути не менше 0 1 мм. Робочий струм при якому замичка повинна спрацьовувати повинен бути 65...80 мА. Напруга батареї не повинна бути більше розрахункової. Сумісне регулювання педальної замички і блок-механізму повинне бути виконане так щоб при середньому положенні блок-механізму не відбувалося його запирання педальною замичкою утримуючий важіль не повинен заходити під утримуючу планку на стержні . 11.4.2.* Перевірка ящика залежності без розбирання і порушення залежностей з розкриттям чищенням та змащенням лінійок і замичок та перевіркою кріплення всіх гвинтів виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 11.4.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. При цьому перевіряється: надійність замикання стрілок в маршрутах шляхом повороту відповідних маршрутних рукояток і надійність запирання маршрутних рукояток блок-механізмами або електрозащіпками; неможливість повороту маршрутних рукояток ворожих заданому маршруту. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 11.4.3. Розбирання ящиків залежності з почерговим вилученням лінійок і заміною мастила виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз в три роки. Одночасно виконується перевірка відповідності ящиків залежності технічній документації і технічним вказівкам порядок виконання роботи встановлено Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ . Виконана робота оформлюється в Журналі огляду ДУ-46 . 11.4.4. Перевірка після складання ящика залежності за таблицею залежностей стрілок і сигналів виконується старшим електромеханіком спільно з начальником станції один раз в три роки. Результати перевірки оформлюються актом. 11.5. Електрожезлові апарати 11.5.1. Перевірка з розкриттям стану жезлового апарата індуктора перемикача і прилада з ключем-жезлом виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на рік. При цьому перевіряється робота апарата при вкладанні і вийманні жезлів на відсутність заїдань на неможливість вийняття жезла при непарній сумі жезлів в обох апаратах що належать одному перегону на неможливість обертання рукоятки індуктора в зворотному напрямі разом з якорем; здійснюється перевірка кріплення гвинтів болтових з’єднань приладів монтажу і табличок на жезлах. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . Регулювання кількості жезлів в апаратах виконується електромеханіком при необхідності за заявкою чергового по станції. Виконана робота оформлюється в Журналі огляду ДУ-46 . Технічні вказівки Виступи важелів Р1 і Р4 повинні входити в пази дисків Д1 і Д3 крайні диски на глибину не менше 3 мм а упорний палець електрозатвора за відріг диска Д2 - не менше ніж на 5 мм. Електрозатвор повинен спрацьовувати від постійного струму 40...55 мА при цьому упорний палець повинен повністю звільнити відріг затворного диска Д2. Зазор між площиною полюсного башмака і магнітом при спрацьовуванні електрозатвора повинен бути 2 5 0 5 мм. В нормальному положенні упорний палець повинен відступати від упорної площини кронштейна на 0 7...1 мм. При цьому зазор між кінцем осі якоря і упорною пружиною повинен бути 0 2...0 3 мм. Зменшення діаметра кілець і збільшення ширини виточок на жезлі а також зменшення ширини зубів літерної трубки більше 0 5 мм не допускаються. Незафарбовані частини змащують технічним вазеліном. 11.5.2.* Огляд жезлоподавачів виконується електромонтером один раз в два тижні. Примітка. Періодичність за п. 11.5.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в чотири тижні. Виконана робота оформлюється в журналі ШУ-2. 12. Прилади СЦБ 12.1. Перевірка стану приладів і штепсельних розеток з боку монтажу в опалювальних і неопалювальних приміщеннях шафах і колійних ящиках виконується електромеханіком один раз на рік. При цьому виконується вимірювання залишкової напруги на сигнальних і лінійних реле сповістителях наближення до переїзду повторювачах сигнальних і колійних реле; огляд варисторів встановлених для іскрогашення. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 12.2. Перевірка стану приладів що працюють в імпульсному або циклічному режимі виконується електромеханіком два рази на рік. При цьому перевіряються пускові трансмітерні імпульсні реле трансмітери кодові релейні чарунки дешифраторні чарунки блоки дешифратора та ін. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 12.3.* Вимірювання напруги на електролітичних конденсаторах і випрямлячах дешифраторних чарунок і блоків дешифратора кодового автоблокування виконується електромеханіком один раз на квартал. Примітка. Періодичність за п. 12.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до двох разів на рік. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-62. 13. Автоматична переїзна сигналізація і автоматичні шлагбауми 13.1. Комплексне обслуговування і перевірка дії пристроїв на переїздах виконується електромеханіком і електромонтером: на переїздах що не обслуговуються черговим працівником справність пристроїв яких не контролюється у чергового по станції - один раз в два тижні; на переїздах що обслуговуються черговим працівником і на переїздах що не обслуговуються черговим працівником справність пристроїв яких контролюється у чергового по станції в тому числі і стан акумуляторної батареї при умові наявності автоматичного підзаряду - один раз в чотири тижні. При цьому перевіряється: стан акумуляторної батареї; стан і взаємодія частин електроприводу при закритті та відкритті шлагбаума а також їх чистка і змащення; стан колектора і щіток електродвигуна; стан контактних пружин і монтажу електропривода; струм вимірювання електродвигуна при роботі на фрикцію; справність роботи звукових сигналів в тому числі при аварійному від акумуляторної батареї живленні; частота мигання і видимість переїзних світлофорів і ламп на брусах шлагбаума; стан щитка управління з закриттям і відкриттям шлагбаума від кнопок; стан перемичок від кабельних стійок і дросель-трансформаторів рейкових кіл; дія схеми контролю справності автоматичної переїзної сигналізації на переїздах що не обслуговуються черговим працівником. Результати перевірок на переїздах що обслуговуються черговим працівником оформлюються в журналах ПУ-67 знаходиться у чергового по переїзду і ШУ-2 а на переїздах що не обслуговуються черговим працівником - в журналі ШУ-2. Технічні вказівки Час підйому бруса довжиною 4 м повинен складати 7...9 с а довжиною 6 м - 8...12 с. Відстань між контактними пружинами при розімкнутому стані контактора повинна бути не менше 5 мм. Штовхач контактора повинен переміщатися у втулці вільно без заїдань. Не повинно бути помітного люфта штовхача і втулки а також видимої виробки поверхні комутаційного кулачка від тертя бугеля штовхача. Не допускається наявність тріщин в панелі перемикача. Фрикційна шайба повинна мати чисті поверхні; попадання на них мастила не допускається. Опір ізоляції між всіма струмоведучими частинами шлагбаума і його корпусом повинен бути не менше 25 МОм. Електродвигун повинен забезпечувати нормальну роботу автошлагбаума при напрузі 24...28 В і струмі не більше 3 А. При роботі електродвигуна на фрикцію струм що споживається повинен бути 4 5...5 А. Видимість вогнів переїзних світлофорів на прямих дільницях автодоріг - не менше 100 м на кривих дільницях - не менше 50 м. 13.2. Перевірка дії та видимості вогнів загороджувальних світлофорів лампи яких не мають контролю цілісності нитки виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Перевірка дії та видимості загороджувальних і переїзних світлофорів при живленні їх змінним і постійним струмом а також перевірка дії загороджувальної сигналізації на світлофорах суміщених з поїзними і маневровими виконується електромеханіком спільно з дорожнім майстром або бригадиром колії один раз на квартал. При цьому перевіряється один світлофор на групу взаємоворожих. Результати перевірок оформлюються в журналах ПУ-67 і ШУ-2. 13.3. Зміна ламп і вимірювання напруги на лампах переїзних світлофорів виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік. Результати роботи оформлюються в картці ШУ-61. Примітка. Зміна ламп брусів шлагбаума і щитка управління переїзної сигналізації здійснюється в міру їх перегорання. 13.4. Комплексна перевірка стану пристроїв справності їх дії та визначення необхідності заміни окремих вузлів виконується старшим електромеханіком електромеханіком і електромонтером один раз на рік без розбирання електроприводу і один раз в три роки з розбиранням електроприводу. Результати перевірки оформлюються в журналах ПУ-67 і ШУ-2. 13.5. Заміна електродвигуна в електроприводі шлагбаума виконується електромеханіком один раз в п’ять років. Виконана робота оформлюється в Журналі обліку заміни електродвигунів. 14. Пристрої тунельної і мостової сигналізації 14.1. Перевірка дії звукової і світлової сигналізації виконується електромеханіком один раз в чотири тижні. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 14.2. Перевірка дії загороджувальної сигналізації і видимості загороджувальних світлофорів виконується електромеханіком спільно з мостовим тунельним майстром один раз на квартал. Результати перевірки на об’єктах що обслуговуються черговим працівником оформлюються в журналах ПУ-67 і ШУ-2 а на таких що не обслуговуються черговим працівником - в журналі ШУ-2. 14.3. Перевірка стану пульта управління виконується електромеханіком один раз на квартал. Результати перевірки на об’єктах що обслуговуються черговим працівником оформлюються в журналах ПУ-67 і ШУ-2 а на таких що не обслуговуються черговим працівником - в журналі ШУ-2. 14.4. Перевірка стану приладів і монтажу звукової та світлової сигналізації виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 14.5. Перевірка відповідності фактичної довжини ділянок наближення їх розрахунковій довжині виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 15. Контрольно-габаритні пристрої КГП 15.1. Перевірка працездатності КГП вилученням запобіжників в кабельному ящику при заданому маршруті виконується електромеханіком два рази на рік. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 15.2. Вимірювання напруги на контрольному реле виконується електромеханіком два рази на рік. Результати вимірювань оформлюються в журналі ШУ-2. 15.3. Участь у перевірці що проводиться бригадиром колії стану металевої несучої конструкції і контрольного дроту приймає електромонтер два рази на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 15.4. Вимірювання опору ізоляції відключеного від схеми контрольного дроту та перевірка стану кабельного ящика виконуються електромеханіком два рази на рік. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 16. Автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації з централізованим розміщенням апаратури і без прохідних світлофорів 16.1. Перевірка роботи локомотивної сигналізації з локомотива виконується старшим електромеханіком один раз на місяць. Результати перевірки оформлюються актом ШУ-60. Перевірка відповідності всіх показань локомотивної сигналізації а також кодів що посилаються в рейкове коло кількості вільних блок-ділянок виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 16.2.* Вимірювання напруг на вході колійного приймача на вході і виході колійних фільтрів і на колійному реле виконується електромеханіком один раз на квартал. Примітка. Періодичність за п. 16.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до двох разів на рік. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-62. 16.3. Вимірювання опору ізоляції жил кабелю і монтажу що не контролюються сигналізатором заземлення виконується електромеханіком два рази на рік. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-62. 16.4.* Вимірювання напруги на вихідних трансформаторах ВТ передаючих пристроїв частотної АЛС і кодовому трансформаторі КТ передаючих пристроїв АЛС числового коду виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 16.4 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-62. 16.5. Перевірка стану апаратури зовнішнім оглядом виконується електромеханіком один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 16.6. Заміна апаратури на перевірену в РТД виконується електромеханіком з періодичністю: приймальної апаратури УПКЦ ПРЦ - один раз в три роки; передаючої апаратури ПГМ; ГРЦ; ПГ-2; ПУ-1; ПУ-2; Ф8; Ф9; ФП-АЛС; ФК; БСК - один раз в п’ять років. Виконання роботи оформлюється в Журналі обліку заміни приладів. Примітка. Кодовий струм в рейках при АЛСО з централізованим розміщенням апаратури вимірюється при необхідності у випадку відмови . 17. Кабельна мережа внутрішній монтаж і повітряні сигнальні лінії 17.1. Кабельна мережа і внутрішній монтаж 17.1.1.* Перевірка стану кабельних муфт з розкриттям виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік весною та восени . Примітка. Періодичність за п. 17.1.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік весною . Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 17.1.2. Вимірювання опору ізоляції всіх жил кабелю у тому числі запасних відносно землі а також між жилами кабелю в контрольному колі спарених стрілок двопровідної схеми управління стрілками з мінімальним відключенням монтажу виконується старшим електромеханіком і електромеханіком один раз на рік весною . Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 а на перегоні - в картці ШУ-79. Технічні вказівки При відключеному монтажі опір ізоляції кожної жили кабелю перерахований на 1 км довжини повинен бути: для сигнально-блокувальних кабелів з просоченою паперовою або поліетиленовою ізоляцією жил - не менше 100 МОм при довжині менше 1 км допускається 100 МОм ; для кабелів з поліхлорвініловою ізоляцією - не менше 40 МОм . Кабелі у яких опір ізоляції хоч би однієї жили у тому числі і запасної не задовольняє нормі до усунення причини зниження ізоляції повинні перевірятися періодично але не рідше одного разу на місяць і знаходитися на обліку у змінного інженера дистанції. Кабелі опір ізоляції яких при відключеному монтажі менше 15 МОм на 1 км довжини повинні ремонтуватися або замінятися. При вимірюванні з мінімальним відключенням монтажу опір ізоляції схем повинен бути не менше: 25 МОм на електричне коло одного вогню світлофорів 5 МОм поодинокої і 2 5 МОм спареної стрілок 2 МОм релейних і живильних кінців з дросель-трансформаторами 20 МОм релейних кінців з ізолюючим трансформатором. Для схем променевого живлення опір ізоляції в мегаомах розраховується за наступною формулою: 100 R= n 1 l 1 + n 2 l 2 + ...+ n n l n де n 1 n 2 ... n n - кількість жил; l 1 l 2 ... l n - довжина відрізків кабелю км. Якщо опір ізоляції кола не задовольняє нормі то проводиться додаткове вимірювання з відключенням монтажу. При вимірюванні опору ізоляції жил кабелю без відключення монтажу джерело живлення потрібно відключати від кола що вимірюється контактами реле або запобіжниками. При однополюсному включенні кола загальний полюс джерела живлення відключається роз’єднанням проводів або жил кабелю. Опір ізоляції джерела живлення з підключеним монтажем всіх змонтованих пристроїв повинен бути не менше 1000 Ом на 1 В робочої напруги джерела живлення. Для вимірювання необхідно використовувати мегаомметр на 500 чи 1000 В або вольтметр із шкалою не менше 150 В. Сигналізатор заземлення повинен бути включеним постійно. 17.1.3. Вимірювання опору ізоляції жил кабелю відносно землі та інших жил виконується працівниками РТД і старшим електромеханіком перед пуском пристроїв в експлуатацію а також після ремонту та заміни кабелю. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-67. 17.1.4. Перевірка стану дренажних і катодних захисних установок виконується електромеханіком два рази на рік. При цьому здійснюється вимірювання струму дренажу та потенціалу оболонок кабелю відносно землі. Результати перевірки оформлюються в паспорті захисної установки. 17.1.5. Вимірювання потенціалу оболонок кабелів відносно землі і рейки в контрольних точках виконується електромеханіком і працівником РТД один раз на рік. Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 а на перегоні - в картці ШУ-79. 17.1.6. Огляд траси підземних кабелів і кабельних жолобів виконується електромеханіком або електромонтером: на станції - один раз на квартал; на перегоні - два рази на рік. При кожному проході вздовж колій а також після зливових дощів і паводків траса кабелів повинна оглядатися додатково. Результати огляду оформлюються в журналі ШУ-2. 17.1.7.* Вимірювання опору ізоляції монтажу з кабелем що не контролюються сигналізатором заземлення виконується електромеханіком на станціях і перегонах два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 17.1.7 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. На перегоні на дільницях з електротягою також перевіряється стан ізоляції кабелів від релейних шаф і світлофорів. Результати вимірювань оформлюються на станції в журналі ШУ-64 а на перегоні - в картці ШУ-62. 17.1.8. Перевірка опору ізоляції монтажу на станціях обладнаних сигналізаторами заземлення виконується електромеханіком: при змінному режимі роботи - один раз на зміну; без змінного режиму роботи - один раз на тиждень. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 17.2. Повітряна сигнальна лінія 17.2.1.* Огляд сигнальної лінії з землі виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 17.2.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. При цьому перевіряється стан опор траверс ізоляторів проводів заземлюючих тросів; відсутність небезпеки падіння дерев на лінію дотику проводів до гілок і т.ін. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 17.2.2.* Перевірка стану кабельних ящиків виконується електромеханіком або електромонтером два рази на рік весною та восени . Примітка. Періодичність за п. 17.2.2 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік весною . При цьому перевіряється справність і кріплення проводів приладів грозозахисту і запобіжників; справність ущільнень; стан заземлень захисних труб і корпусу кабельного ящика. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 17.2.3. Контрольний огляд сигнальної лінії виконується старшим електромеханіком і електромеханіком два рази на рік спільно з роботами за пп. 17.2.1 і 17.2.2 . При цьому весною з’ясовується об’єм ремонтних робіт а восени - готовність до роботи в зимових умовах. Результати огляду оформлюються в журналі ШУ-2 і в плані ремонтних робіт. 17.2.4. Участь у перевірці стану повітряних переходів через повітряні лінії СЦБ що проводиться працівниками дистанції електропостачання приймає електромеханік або електромонтер один раз в два роки. Результати перевірки оформлюються актом. 18. Пристрої електроживлення 18.1. Основні і резервні джерела електроживлення 18.1.1.* Перевірка напруг всіх кіл живлення на живильній установці перевірка правильності роботи блоків автоматичного регулювання напруги акумуляторних батарей виконується: старшим електромеханіком один раз в чотири тижні; електромеханіком при змінному режимі роботи - один раз на зміну без змінного режиму - один раз на тиждень. Примітка. Періодичність робіт за п. 18.1.1 що виконуються старшим електромеханіком може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.1.2. Зовнішній огляд живильної установки виконується електромеханіком і електромонтером два рази на рік. При цьому перевіряється стан досяжних для огляду елементів і приладів; стан і кріплення монтажу кнопок відкритих перемикачів і контакторів контактів реле; справність схеми контролю перегорання запобіжників; стан пластин випрямлячів. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.1.3. Перевірка стану елементів живильної установки виконується старшим електромеханіком електромеханіком і працівником РТД один раз в два роки. При цьому перевіряється стан випрямлячів блоків автоматичного регулювання напруги батарей пакетних перемикачів контакторів трубчатих запобіжників; справність роботи контрольних реле напруги і їх повторювачів; проводиться вимірювання і регулювання параметрів; заміна несправних елементів; перевірка правильності чергування фаз основного і резервного джерел. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.1.4. Перевірка стану випрямлячів з вимірюванням випрямленої напруги виконується електромеханіком один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2 а результати вимірювань - в картці ШУ-63. 18.1.5.* Вимірювання прямого струму випрямлячів які працюють в буферному режимі виконується електромеханіком один раз на рік. Примітка. Періодичність робіт за п. 18.1.5 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в два роки. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-63. 18.1.6. Перевірка наявності і справності резервного живлення змінного струму на станціях і перегонах шляхом вимірювання напруги і перемикання живлення з основного джерела на резервне виконується електромеханіком два рази на рік. Результати перевірки оформлюються на станції в журналі ШУ-2 а на перегоні - в картці ШУ-62. 18.1.7. Перевірка стану і пробний запуск перетворювачів напруги резервного живлення з підключенням навантаження виконується електромеханіком один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.1.8. Вимірювання напруг основного і резервного живлення в кабельних ящиках і ввідних панелях постів ЕЦ виконується електромеханіком спільно з працівником дистанції електропостачання один раз на рік. Перевірка відповідності номіналів плавких вставок запобіжників і автоматичних вимикачів в кабельних ящиках релейних шафах і ввідних панелях постів ЕЦ потужності що споживається пристроями виконується електромеханіком один раз на рік. Результати вимірювань і перевірки оформлюються на станції в журналі ШУ-2 а на перегоні - в картці ШУ-62. Технічні вказівки Номінали запобіжників або автоматичних вимикачів АВМ за струмом розраховані в залежності від потужності лінійних трансформаторів повинні відповідати значенням що вказані в табл. 1. Таблиця 1 Потужність лінійного Номінальна Номінальний струм трансформатора кВА напруга вторинної обмотки В вторинної обмотки А плавкої вставки і вимикача АВМ А 0 63 0 66 115 5 48 5 75 * 5 230 2 75 2 87 * 3 1 35 1 2 115 10 9 10 4 ** 10 230 5 45 5 2 ** 5 4 230 17 4 15 Примітка. * Приведені в дужках дані відповідають потужності 0 66 кВА ** Приведені в дужках дані відповідають потужності 1 2 кВА 18.1.9. Перевірка справності фазуючих пристроїв на стативах перетворювачів виконується електромеханіком один раз на квартал шляхом вимірювання напруг на обмотках реле Н і О. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Технічні вказівки Напруга на обмотці знеструмленого реле Н чи О при закритому тиристорі фазуючого пристрою повинна бути не більше 0 7 В; на обмотці реле яке спрацювало - не менше 10 В. 18.2. Акумулятори 18.2.1. Перевірка стану акумуляторів виконується: старшим електромеханіком один раз на рік; електромеханіком: для систем з автоматичним регулюванням напруги - один раз в чотири тижні для систем без автоматичного регулювання - один раз в два тижні на станціях і один раз на місяць на перегонах. Перевірка стану акумуляторів на переїздах виконується з періодичністю встановленою п. 13.1. При цьому виконується вимірювання напруги і щільності електроліту на кожному акумуляторі при виключеному змінному струмі або при допомозі акумуляторного пробника з навантаженням 12 А; перевірка пластин на відсутність сульфатації злому викришування активної маси; протирання стелажів банок; змащення вазеліном з’єднань; чистка батарейної шафи. Результати вимірювань оформлюються в картці ШУ-63. 18.2.2. Перевірка стану і роботи вентиляційної установки виконується: електромеханіком один раз в чотири тижні; старшим електромеханіком - один раз на рік. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.3. Дизель-генераторний агрегат ДГА 18.3.1.* Зовнішній огляд і чистка ДГА виконується електромеханіком один раз на місяць. При цьому перевіряється наявність пального рівня масла і води; виконується пуск ДГА без навантаження перевірка напруг що виробляються дії схем сигналізації і контролю. Примітка. Періодичність за п. 18.3.1 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на квартал. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.3.2. Перевірка вузлів ДГА і заміна масла виконується електромеханіком два рази на рік. При цьому перевіряється кріплення і натяг ременів зазори в клапанах; виконується промивка фільтрів чистка монтажу і деталей щитів управління блоків автоматики; перевіряється стан генератора і стартера. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.3.3. Перевірка стану комутаційної апаратури ДГА виконується електромеханіком два рази на рік. При цьому перевіряється стан реле кнопок рубильників; виконується чистка і регулювання контактних пружин. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.3.4. Перевірка стану і пробний запуск ДГА з підключенням навантаження виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність робіт за п. 18.3.4 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. Результати перевірки оформлюються в Журналі огляду ДУ-46 . 18.3.5. Технічний огляд ДГА виконується один раз на рік спеціалістом призначеним начальником дистанції. При цьому здійснюється перевірка паливної системи кута випередження подачі палива; промивка замкнутої системи охолодження і заміна прісної води; перевірка системи змащення; промивка повітряного фільтра колеса турбіни трубок холодильника повітря масловідділяючої системи вентиляції картера; перевірка кривошипно-шатунного механізму паливного насоса муфти відбору потужності привода генератора; перевірка дії ДГА після огляду. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. 18.4. Захисні пристрої 18.4.1. Перевірка стану запобіжників виконується електромеханіком один раз на рік. При цьому перевіряється надійність їх кріплення відповідність номіналів затвердженій документації а також дія схем контролю перегорання. Результати перевірки оформлюються в журналі ШУ-2. Вимірювання фактичного навантаження на запобіжники виконується електромеханіком при їх заміні а також після перемонтажу пристроїв. Результати вимірювань оформлюються в спеціальному журналі. 18.4.2.* Заміна запобіжників на перевірені в РТД виконується електромеханіком: запобіжники номіналом до 5 А включно - один раз в три роки; автоматичні вимикачі типу АВМ - один раз в п'ять років; запобіжники номіналом понад 5 А - один раз в десять років. Запобіжники номіналом 20 А лампи ПЖ МО і інші пристрої призначені для резервування запобіжників перевіряються в РТД перед встановленням. Примітка. Періодичність заміни запобіжників номіналом 2 3 і 5 А може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу в п’ять років. Результати роботи оформлюються в Журналі обліку заміни приладів. 18.4.3.* Перевірка стану видимих елементів заземлюючих пристроїв постів ЕЦ релейних будок шаф і інших споруд СЦБ виконується електромеханіком два рази на рік. Примітка. Періодичність за п. 18.4.3 може бути збільшена начальником служби сигналізації та зв’язку не більше ніж до одного разу на рік. Вибіркове розкриття грунту і огляд елементів заземлюючих пристроїв що знаходяться в землі виконується електромеханіком і електромонтером первісно після вводу пристроїв - один раз в п’ять років в подальшому - один раз в три роки. Результати перевірок оформлюються в журналі ШУ-2 і в паспорті заземлюючого контура. 18.4.4. Перевірка і регулювання приладів грозозахисту виконується працівниками РТД і електромеханіком один раз на рік весною до настання грозового періоду. Заміна розрядників і вирівнювачів виконується у відповідності із строками їх перевірки в РТД. Вимірювання робочих і захисних заземлень у тому числі заземлень оболонок кабелю на дільницях з електротягою змінного струму; перевірка цілісності вирівнюючих контурів вимірювальним приладом виконується працівником РТД і електромеханіком один раз в три роки. Результати перевірок і вимірювань оформлюються в картці ШУ-79 на перегоні і в журналі ШУ-2. 19. Залізобетонні конструкції 19.1. Огляд та оцінка стану надземних частин конструкцій на всіх дільницях виконується електромеханіком і електромонтером один раз в три роки. Результати огляду оформлюються в журналі ШУ-2. 19.2. Вимірювання різниці потенціалів “рейка-земля” електричного опору заземлення і струму стікання з арматурного каркасу фундаментної частини виконується на дільницях з електротягою постійного струму електромеханіком і електромонтером один раз в три роки. Для конструкцій що знаходяться в анодних і знакоперемінних зонах і мають струми витоку вище допустимих значень виконується також огляд і оцінка стану підземної частини на глибину 0 6...0 8 м. Результати роботи оформлюються в журналі ШУ-2. 19.3. Огляд і оцінка стану підземної частини на глибині 0 6...0 8 м для конструкцій що знаходяться в катодних зонах при електротязі постійного струму і на всіх інших дільницях виконується електромеханіком і електромонтером вибірково через 10 років експлуатації. Результати огляду оформлюються в журналі ШУ-2. 19.4. Перевірка габаритів установки польових пристроїв СЦБ виконується старшим електромеханіком спільно з дорожнім майстром один раз в 5 років і після виконання капітального ремонту польових пристроїв СЦБ або верхньої будови колії. Результати перевірки оформлюються актом. * Роботи періодичність виконання яких може бути збільшена з дозволу начальника служби сигналізації та зв’язку залізниці. 20. Порядок перевірки та ремонту приладів СЦБ. Транспортування і зберігання приладів СЦБ 20.1. Всі реле закритого типу і інша апаратура підлягають періодичній перевірці електричних і механічних характеристик. Об’єм перевірок і технічні характеристики визначаються відповідними технічними умовами заводським паспортом на прилад та типовим технологічним процесом ремонту апаратури СЦБ. Перевірка і ремонт повинні виконуватися працівниками ремонтно-технологічної дільниці РТД дистанції сигналізації та зв’язку у відповідності з вимогами Типового проекту організації праці в РТД СЦБ і Типового проекту організації праці на робочому місці електромеханіка з регулювання і ремонту реле СЦБ. При ремонті приладів СЦБ повинен дотримуватися принцип подвійної перевірки. Регулювання механічних і електричних характеристик а також заповнення і наклеювання етикетки РТД виконує один електромеханік а контрольну перевірку та опломбування - інший або старший електромеханік який має право приймання апаратури СЦБ і особисту печатку для опломбування. Як виключення дозволяється виконувати ремонт і перевірку безконтактної апаратури СЦБ і апаратури автоматичної локомотивної сигналізації одним працівником. Право приймання і опломбування підготовленої до випуску апаратури надається лабораторією автоматики і телемеханіки служби сигналізації та зв’язку залізниці після проведення комісією випробувань в знанні технології ремонту і перевірки відповідної апаратури. Всі прилади СЦБ які мають пристосування для пломбування повинні бути опломбовані. Розкриття приладів може бути виконано тільки працівниками РТД або лабораторії служби сигналізації та зв’язку залізниці а наступне їх опломбування - працівниками РТД або лабораторії які мають право приймання і опломбування приладів СЦБ. Прилад що відмовив в роботі в період гарантійного строку може бути розкритий тільки після одержання відповідного дозволу від керівника дистанції сигналізації та зв’язку. Працівники РТД або лабораторії служби сигналізації та зв’язку залізниці які відрегулювали прийняли і опломбували прилад несуть відповідальність за відповідність його механічних і електричних характеристик вимогам технічних умов або паспортних даних. 20.2. Ремонт і перевірка електричних і механічних характеристик приладів в РТД повинні виконуватися з наступною періодичністю. 20.2.1. Один раз на рік: трансмітерні та імпульсні реле що постійно працюють; трансмітери з контактною системою; дешифраторні лічильно-кодові чарунки і блоки дешифратора; апаратура диспетчерської централізації яка має реле з поляризованою магнітною системою та електронні лампи; розрядники вентильні низьковольтні; вирівнювачі селенові; блоки захисту і блоки випрямлячів захищені типів БЗ і БВЗ . 20.2.2. Один раз в два роки: сигналізатори заземлення мереж типів I і II. 20.2.3. Один раз в три роки: реле і блоки які їх мають з поляризованою магнітною системою пускові двоелементні секторні термічні що працюють в схемах без контролю остигання термоелемента напруг типів ЕН і РН; нейтральні реле що працюють в імпульсному режимі; сигнальні механізми; розрядники типів РВН-0 5 і ГЗА-0 66/2 5; сигналізатори заземлень типу С3; генератори ПГ-50; вирівнювачі керамічні і оксидно-цинкові; приставки сповільнюючі напівпровідникові; лінійні чарунки швидкодіючого диспетчерського контролю; імпульсні реле що працюють тільки при використанні маршруту; запобіжники номіналом до 5 А включно. 20.2.4. Один раз в чотири роки: трансмітерні реле що працюють тільки при заданні та використанні маршруту або мають безструмову комутацію а також трансмітерні реле лінійно-провідного блокування. 20.2.5. Один раз в п’ять років: нейтральні реле нештепсельного типу встановлені в колійних трансформаторних ящиках; апаратура кодового управління стрілками і сигналами систем СКЦ і РПК; апаратура диспетчерської централізації крім вказаної в п. 20.2.1 ; апаратура електронних рейкових кіл накладення тональної частоти; перетворювачі струму і напруги типів ППС ППВ ПП; крокові шукачі; сигналізатори заземлення індивідуальні типу СЗІ; блоки рейкових кіл типу БРЦ; блоки індикації; термічні реле що працюють в схемах з контролем остигання термоелемента; електролітичні конденсатори і апаратура яка їх має ; блоки витримки часу і фазуючі пристрої; вимикачі автоматичні типу АВМ; напівпровідникові перетворювачі типу ППШ; безконтактні кодові колійні трансмітери БКПТ; стрілочні електродвигуни постійного струму електродвигуни автоматичних шлагбаумів. 20.2.6. Один раз в десять років: встановлені в неопалювальних приміщеннях нейтральні штепсельні реле НШ НМШ і релейні блоки виконавчої групи які не мають електролітичних конденсаторів і реле з поляризованою магнітною системою; реле РЕЛ; однополярні реле типу ПЛ; безконтактний комутатор струму типу БКТ; реле і блоки які їх мають з випрямлячами вогневі і аварійні напруги напівпровідникові типу РНП; апаратура частотного диспетчерського контролю крім вказаної в п. 20.2.3 ; фільтри і захисні блок-фільтри; блоки додаткові діодів селенових випрямлячів конденсаторів захисні які не мають електролітичних конденсаторів; блоки живлення БПШ і БПСН; металопаперові конденсатори; блоки рейкових кіл типу БПК БРК; блоки набірної групи і кодові реле маршрутного набору; стрілочні електродвигуни змінного струму; запобіжники номіналом понад 5А крім запобіжників 20 А що використовуються як роз’єднувачі . 20.2.7. Один раз в п’ятнадцять років: нейтральні реле нештепсельного типу крім вказаних в п. 20.2.5 ; встановлені в опалювальних приміщеннях нейтральні штепсельні реле типу НШ НМШ і релейні блоки виконавчої групи які не мають електролітичних конденсаторів випрямлячів і реле з поляризованою магнітною системою; випрямляючі пристрої ВАК ВУДК ВУС БВ ЗБУ і випрямляючі приставки; регулятори струму автоматичні. 20.2.8. Один раз перед встановленням в експлуатацію: статичні перетворювачі типу ПЧ-50/25; перетворювачі одноякірні типу ПО; трубчаті запобіжники; перемикачі пакетні; автоматичні вимикачі крім АВМ ; пускачі; контактори; трансформатори; реактори типу РОБС; варистори; запобіжники номіналом 20 А що використовуються як роз’єднувачі; лампи ПЖ МО і інші пристрої що використовуються для резервування запобіжників. 20.3. Всі нові прилади СЦБ опломбовані заводською печаткою перед першим встановленням в експлуатацію підлягають перевірці зі зняттям електричних характеристик без розкриття. Етикетка РТД про виконану перевірку у цьому випадку наклеюється зовні. Прилади які не задовольняють вимогам технічних умов або паспортних даних встановлювати в експлуатацію забороняється. 20.4. Прилади що працюють в гіркових пристроях перевіряються у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих гірок. 20.5. Прилади СЦБ що знаходяться в запасі а також прилади макетів для виключення пристроїв із залежності зі збереженням користування сигналами повинні перевірятися в РТД дистанції в строки встановлені для приладів що знаходяться в експлуатації. 20.6. Дозволяється встановлювати гарантійний строк придатності приладів що знаходяться в експлуатації після закінчення строку перевірки в РТД до 10% строку їх періодичної заміни але не більше трьох місяців. Відлік виконується від дати на етикетці РТД. 20.7. Готові до встановлення в експлуатацію прилади повинні зберігатися на спеціальних стелажах з розміщенням їх за типами і з урахуванням маси більш громіздкі і важкі внизу . 20.8. Транспортування приладів повинно виконуватися в спеціальній тарі що забезпечує їх збереження. Заступник начальника Головного управління зв’язку енергетики та обчислювальної техніки - начальник Управління автоматики телемеханіки та зв’язку В.С.Юденко ДОДАТОК 1 до пунктів 2.9 6.3 Інструкції НОРМИ І СТРОКИ ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТА ІНСТРУМЕНТУ ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ Т а б л и ц я Д1 Напруга кВ Струм Періодичність Засоби захисту електроустановок і ліній випробувальна Тривалість випробу-вання хв що проті-кає через випробування оглядів виріб мА не більше Покажчики напруги до 1000 В: напруга загорання ізоляція корпусів та з’єднуючого проводу перевірка справності схеми покажчиків: однополюсних двополюсних До “ “ “ “ “ 1 0 5 0 66 0 66 0 5 0 66 Не більше 0 09 1 2 0 75 0 6 0 75 - 1 1 1 1 1 - - - 0 6 4 4 Один раз на рік Те ж ” ” ” ” Гумові діелектричні рукавички Гумові діелектричні боти Вся напруга Те ж 6 15 1 1 6 0 7 5 Один раз в 6 міс Один раз в 36 міс Гумові діелектричні калоші До 1 3 5 1 2 0 Один раз на рік Гумові діелектричні килими Вся напруга - - - - Один раз в 6 міс Слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками До 1 2 1 - Один раз на рік Примітка. Всі засоби захисту необхідно оглядати перед вживанням незалежно від строків періодичних оглядів. Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета Закінчення додатку 1 Т а б л и ц я Д2 Періодичність Засоби захисту Статичне Трива- Навантаження випробування лість хв Н кгс при випро-буваннях випробування оглядів Запобіжні монтерські пояси і плечові паси На розрив 5 2250 225 Один раз на рік Перед використанням Страхувальні канати Те ж 5 2250 225 Те ж Те ж Кігті і лази монтерські На розрив дефор- мація злом 5 1350 135 Один раз в 6 міс ” Драбини і стрем’янки: металеві дерев’яні Те ж ” 2 2 Згідно з вимогами Правил безпеки при роботі з інструмен-том і пристосуваннями Один раз на рік Один раз в 6 міс ” ” Примітка. При проведенні механічних випробовувань кігтів лазів і драбин повинна дотримуватися технологія викладена в Правилах безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями. Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета ДОДАТОК 2 до п. 2.9 Інструкції ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ І ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Для електромеханіків Сумка-ранець типу НІЛ-71 Гайкові торцеві ключі з ізолюючими рукоятками: 7?140 8?140 9?140 10?140 11?140 мм Монтажний нескладаний ніж з ізолюючою рукояткою Викрутки з ізолюючими рукоятками: 0 8?5 5?200 1 2?8 0?200 мм Набір стрілочних щупів-закладок Кусачки-бокорізи з ізолюючими рукоятками Плоскогубці: комбіновані 200 мм з ізолюючими рукоятками з подовженими губками качконоси з ізолюючими рукоятками Круглогубці з діелектричними рукоятками Монтажний пінцет ПМП160 Пінцет-ламполінзовиймач Регульовка для губок автоперемикача РГА-1 Гайковий двосторонній ключ 27?32 мм Телефонний апарат ТАН-6 або “Перегон” Мікротелефонна трубка Монтерський пояс Діелектричні гумові рукавиці Покажчик напруги Брезентові рукавиці Діелектричний килимок Ключі від релейної шафи сигнальної драбини трансформаторного ящика світлофорної головки колійного ящика стрілочного електроприводу і батарейної шафи Штальштифт Торцевий паяльник масою 300 г Літерні і цифрові пуансони 3 - 5 мм Штангенциркуль Ампервольтметр Ц4380 Мегаомметр М4100/1 на 500 або 1000 В Індикатор для перевірки рейкових кіл Амперметр постійного струму на 30 А Вимірювач опору баласту типу ІСБ-1 Випробний шунт опором 0 06 Ом Акумуляторний пробник АП Ареометр Вимірювач параметрів кодів Лещата: Пломбувальні обтискні 4- і 6-міліметрові Захисна каска Сигнальний жилет Електричний ліхтар типу ФАС-1 Термос місткістю 0 5 л Закінчення додатку 2 Для електромонтерів Сумка-ранець типу НІЛ-71 Набір стрілочних щупів-закладок Торцеві кусачки з ізолюючими рукоятками Гайкові ключі: двосторонні: 10?12 14?17 17?22 27?32 32?36 26?42 мм розвідний з ізолюючою рукояткою Слюсарний молоток вагою 0 5 кг Слюсарне зубило 20?60О Слюсарний бородок 6-міліметровий Кернер 3-міліметровий Шило ШК-4 з пластмасовою рукояткою Станок слюсарної ножівки СНР-63 Блоки з лапками Стискачі для проводів Тригранний напилок Плоский лицьовий напилок Лопатка ЛКО-2 Металева щітка Маслянка Металевий скребок Паяльна лампа Металевий складаний метр Торцевий ключ 32 мм Ножиці по металу Тріскачка з розсувною скобою Розсувний вороток Ломик-викрутка 500-міліметрова Рисувалка Розвертка 18 - 25-міліметрова Літерні і цифрові пуансони 3 - 5 мм Санітарна сумка Монтерський пояс Гумові рукавиці Брезентові рукавиці Захисна каска Монтерські кігті Сигнальний жилет Електричний ліхтар типу ФАС-1 Термос місткістю 0 5 л Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета ФОРМИ ГРАФІКІВ ТЕХНІЧНОГО ДОДАТОК 3 до пунктів 5.6 5.7 Інструкції ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СЦБ Затверджую: ШЧ Узгоджено: ШЧУ Чотиритижневий план-графік Дні тижня Місяці . . . технічного обслуговування пристроїв СЦБ Січень 28 1 29 2 30 3 31 4 5 6 . . . 24 25 26 27 станції бригади дистанції Лютий 25 26 27 28 1 29 2 3 . . . 21 22 23 24 сигналізації та зв’язку залізниці Березень Наймену-вання інструкцій та інших керівних вказівок Номе- ри роз-ділів пунктів ін- струк- цій Найменування пристроїв і робіт що виконуються Періо- дичність виконання робіт Вимі- рювач Норма часу на вимі- рювач Вико- навець Кіль- кість об’єк- тів Загаль-ні ви- трати на пере- вірку люд-год в місяць 1 5 ЦШЕОТ 0012 “ 8.2 9.1.1 8. Світлофори Перевірка видимості вогнів світлофорів на головних коліях перегонів і станцій з локомотива а також дії локомотивної сигналізації та відповідності показань колійного і локомотивного світлофорів 9.1. Стрілки ЕЦ Зовнішня перевірка стану електроприводів і стрілочних гарнітур Один раз на місяць Один раз на тиждень Світ- лофор Стріл-ка ШНС і маши-ніст ШН ШЦМ ? ? ? Склав ШНС Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета Продовження додатку 3 Затверджую: ШЧ Узгоджено: ШЧУ Річний план-графік технічного обслуговування пристроїв СЦБ станції бригади дистанції сигналізації та зв’язку залізниці Наймену- Номе- Загальні Місяці вання інструкцій та інших керівних вказівок ри роз-ділів пунктів ін- струк- цій Найменування пристроїв і робіт що виконуються Періо- дичність виконання робіт Вимі- рювач Норма часу на вимі- рювач Вико- навець Кіль- кість об’єк- тів витрати на пере-вірку людино-годин 1 3 9 ЦШЕОТ 0012 “ “ 8.5 9.1.5 12.2 8. Світлофори Зміна ламп прожекторних світлофорів 9.1. Стрілки ЕЦ Заміна мастила у фрикційній муфті та масла в редукторі електроприводу 12. Прилади СЦБ Перевірка стану приладів що працюють в імпульсному або циклічному режимі Один раз на квартал Один раз на рік Два рази на рік Світ- лофор Стріл-ка При-лад ШН або ШЦМ ШН ШЦМ ШН ? ? ? ? ? ? ? Склав ШНС Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета Закінчення додатку 3 Затверджую: ШЧУ Оперативний план роботи на місяць 199 р. станції бригади дистанції сигналізації та зв’язку залізниці Роботи що виконуються Загальні Непередбачені Невиконані Вимушені Відмітка Число місяця за річним графіком з вказівкою людино-годин з підвищення надійності; нові роботи з зазначенням людино-годин праце-затрати людино- годин роботи пошкодження роботи по технічному обслуговуванню зміни в плані Виконавці про виконання робіт підпис 1 п. 3 Виготовлення монтажу для світлофорів шт. ПЧ-1 5 год. п. 1 чотири- тижневого графіка ШН Іваненко 2 п. 4 Заміна комутації на світлофорах п. 1 ШН 8 п. 5 Заміна кабелю від муфти Р-1 до колійної коробки 10 п. 6 Часткова заміна монтажу в релейній шафі світлофора Ч Склав ШНС Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета ДОДАТОК 4 до пункту 9.1.4 Інструкції СТРУМИ НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТРІЛОК ТА ПРИ РОБОТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА ФРИКЦІЮ Зусилля Струм А що споживається електродвигунами в залежності від напруги В Тип стрілочного переводу переведення МСП-0 1 МСП-0 15 МСП-0 25 ДП-0 18 Н кгс 30 100 160 30 160 30 100 160 160 Електропривід СПВ-5 Поодинокий Р43 Р50 - 1/9 1/11 1100 110 8 5 9 - 11 2 8 3 - 3 7 2 2 2 - 2 6 ? 1 4 1 5 - 1 8 ? ? 2 2 2 - 2 7 1 4 1 5 - 1 8 Поодинокий Р65 - 1/9 1/11; перехресний Р43 - 1/9 1600 160 10 4 11 - 13 5 3 5 3 7 - 4 5 2 6 2 8 - 3 4 ? 1 7 1 8 - 2 2 ? ? 2 4 2 5 - 3 1 7 1 8 - 2 2 Перехресний Р50 - 1/9 2100 210 ? 5 1 5 5 - 6 5 3 3 2 - 4 ? 2 1 2 2 - 2 7 ? ? 2 9 3 - 3 8 2 1 2 2 - 2 7 Електропривід СП-2 2Р Поодинокий Р43 Р50 - 1/9 1/11 1100 110 8 8 5 - 10 5 2 6 2 8 - 3 4 2 2 2 - 2 6 7 3 8 - 9 5 1 4 1 5 - 1 8 11 12 - 14 3 2 3 5 - 4 2 2 2 2 4 - 3 1 4 1 5 - 1 8 Поодинокий Р65 - 1/9 1/11; перехресний Р43 - 1/9; поворотне осердя Р65 - 1/11; гнучке рухоме осердя Р65 - 1/18 1600 160 10 4 11 - 13 5 3 3 3 5 - 4 3 2 4 2 5 - 3 2 8 8 9 5 - 11 5 1 8 1 9 - 2 3 12 14 - 16 3 8 4 - 5 2 7 3 - 3 5 1 8 1 9 - 2 3 Поодинокий Р50 - 1/18 Р65 - 1/22 на один привід ; перехресний Р50 - 1/9 1/11 2100 210 12 13 - 15 3 8 4 - 5 2 8 3 - 3 6 10 11 - 13 2 2 1 - 2 6 13 15 - 17 4 3 4 6 - 5 6 3 3 2 - 4 2 2 1 - 2 6 Поодинокий Р65 - 1/18; перехресний Р65 - 1/9; гнучке рухоме осердя Р65 - 1/11 Р65 - 1/11 з гнучкими вістряками Р65 - 1/11 швидкісний з нахилом 3100 310 13 15 - 17 5 5 6 - 7 2 3 6 3 8 - 4 7 12 13 - 15 5 2 5 2 7 - 3 3 14 16 - 18 5 5 6 - 7 2 3 8 4 - 5 2 5 2 7 - 3 3 Закінчення додатку 4 Зусилля Струм А що споживається електродвигунами в залежності від напруги В Тип стрілочного переводу переведення МСП-0 1 МСП-0 15 МСП-0 25 ДП-0 18 Н кгс 30 100 160 30 160 30 100 160 160 Електропривід СП-6 СП-3 Поодинокий Р43 Р50 - 1/9 1/11 1100 110 7 3 8 - 9 5 2 4 2 6 - 3 2 1.9 2 - 2 5 7 7 5 - 9 1 3 1 4 - 1 7 10 11 - 13 5 2 8 3 - 3 6 2 2 1 - 2 6 1 3 1 4 - 1 7 Поодинокий Р65 - 1/9 1/11; перехресний Р43 - 1/9; поворотне осердя Р65 - 1/11; гнучке рухоме осердя Р65 - 1/18 1600 160 9 10 - 11 3 3 2 - 4 2 3 2 5 - 3 8 5 9 - 11 1 6 1 7 - 2 1 12 14 - 16 3 6 4 - 4 7 2 5 2 7 - 3 3 1 6 1 7 - 2 1 Поодинокий Р50 - 1/18 Р65 - 1/22 на один привід ; перехресний Р50 - 1/9 1/11 2100 210 10 11 - 13 3 4 3 6 - 4 5 2 5 2 7 - 3 3 9 5 10 5 - 12 5 1 8 2 - 2 5 13 15 - 17 4 4 5 - 5 5 2 8 3 - 3 6 1 8 2 - 2 5 Поодинокий Р65 - 1/18; перехресний Р65 - 1/9; гнучке рухоме осердя Р65 - 1/11 Р65 - 1/11 з гнучкими вістряками; Р65 - 1/11 швидкісний з нахилом 3100 310 13 15 - 17 4 7 5 - 6 3 3 3 5 - 4 5 11 12 - 14 5 2 3 2 5 - 3 14 16 - 18 5 2 5 5 - 6 8 3 5 3 7 - 4 5 2 3 2 5 - 3 Примітка. В чисельнику вказаний максимальний струм при нормальному переведенні стрілки в знаменнику - межі максимального і мінімального значень струму при роботі електродвигуна на фрикцію. Заступник начальника Управління автоматики телемеханіки та зв’язку М. В. Поета ЗМІСТ ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЛОКУВАННЯ СЦБ Частина перша Загальні вказівки. Обов’язки та права обслуговуючого персоналу. Планування та облік. Заходи безпеки 1. Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Загальні вказівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Обов’язки змінного інженера дистанції начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.1. Обов’язки змінного інженера дистанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2. Загальні обов’язки начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.3. Обов’язки начальника виробничої дільниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.4. Обов’язки старшого електромеханіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.5. Обов’язки електромеханіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6. Обов’язки електромонтера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. Права начальника виробничої дільниці старшого електромеханіка електромеханіка і електромонтера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5. Планування порядок ведення обліку та контроль за виконанням робіт . . . . . . . . . 11 6. Заходи безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Частина друга Порядок технічного обслуговування 7. Перевірка залежностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8. Світлофори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9. Стрілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9.1. Стрілки електричної централізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9.2. Стрілки обладнані контрольними замками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9.3. Стрілки обладнані електрозамками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 10. Електричні рейкові кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11. Апарати управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11.1. Пульти управління і табло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11.2. Стрілочні централізатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11.3. Апарати напівавтоматичного блокування системи КБ ЦШ . . . . . . . . . . . . . . 25 11.4. Апарати маршрутно-контрольних пристроїв і напівавтоматичного блокування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11.5. Електрожезлові апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12. Прилади СЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 13. Автоматична переїзна сигналізація і автоматичні шлагбауми . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14. Пристрої тунельної і мостової сигналізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 15. Контрольно-габаритні пристрої КГП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 16. Автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації з централізованим розміщенням апаратури і без прохідних світлофорів . . . . . . . 30 17. Кабельна мережа внутрішній монтаж і повітряні сигнальні лінії . . . . . . . . . . . . . . 31 17.1. Кабельна мережа і внутрішній монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 17.2. Повітряна сигнальна лінія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 18. Пристрої електроживлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 18.1. Основні і резервні джерела електроживлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 18.2. Акумулятори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 18.3. Дизель-генераторний агрегат ДГА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 18.4. Захисні пристрої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 19. Залізобетонні конструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 20. Порядок перевірки та ремонту приладів СЦБ. Транспортування і зберігання приладів СЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Додатки 1. Норми і строки випробувань засобів захисту та інструменту що знаходяться в експлуатації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Примірний перелік інструменту вимірювальних приладів засобів зв’язку охорони праці для електромеханіків і електромонтерів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3. Форми графіків технічного обслуговування пристроїв СЦБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4. Струми нормального переведення стрілок та при роботі електродвигуна на фрикцію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 42 52