ДБН Б.1-1-93

ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населенних пунктів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ КАДАСТРІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДБН Б.1-1-93 Міністерство України у справах будівництва і архітектури Мінбудархітектури України КИЇВ 1994 УДК 711.4 083.74 477 РОЗРОБЛЕНІ: Київським науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури містобудування Мінбудархітектури України д.арх.Дьомін М.М. канд.техн. наук. Криштоп Т.В. арх. Маркітаненко С.Б. інж. Іванова І.Б. інж. Сенюкова В.О. за участю Головного Управління архітектури і містобудування Мінбудархітектури України ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ Головним Управлінням архітектури і ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: містобудування Мінбудархітектури України ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України № 183 від 27.10.93 та введені в дію з 01.12.93 ДБН Б.1-1-93 С.1 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система містобудівної документації. ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних Вводяться кадастрів населених пунктів вперше Дані норми встановлюють порядок створення і ведення мостобудівних кадастрів населених пунктів організаційну структуру та функціональні обов'язки служби містобудівного кадастру вимоги до програмного забезпечення. Виконання вимог даних норм обов'язково при створенні служб і розробці автоматизованих систем містобудівного кадастру населених пунктів на території України. Рекомендовані вимоги норм виділені курсивом. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Містобудівні кадастри населених пунктів створюються на основі Закону України "Про основи містобудування" Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів" і рішення відповідної місцевої Ради народних депутатів. 1.2. Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон їх сучасне та перспективне призначення екологічну інженерно-геологічну ситуацію стан забудови та інженерного забезпечення характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. 1.3. Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів. 1.4. Система містобудівних кадастрів населених пунктів має трьохрівневу структуру: базовий рівень обласний і держаний. 1.5. Базовий рівень створюється в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні проводиться збір контроль оновлення інформації про населений пункт ведення архівів цих даних обслуговування запитів користувачів узагальнення і аналіз даних по району населеному пункту місту обласного підпорядкування. 1.6. На обласному рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області впровадження науково-методичних розробок учбово-виробнича діяльність. 1.7. На державному рівні виконується розробка нормативно-правової бази створення і ведення містобудівних кадастрів узагальнення і аналіз даних по Україні науково-методична діяльність експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів призначених для розв'язання задач містобудівного кадастру. ДБН Б.1-1-93 С.2 1.8. Містобудівний кадастр призначений для забезпечення державних органів органів місцевого та регіонального самоврядування громадян і юридичних осіб України а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією. Інформація що міститься в містобудівному кадастрі повинна використовуватися при розв'язанні завдань: - прогнозування розвитку планування і забудови населених пунктів; - розміщення проектування будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного виробничого комунального та іншого призначення; - охорони пам'яток архітектури і містобудування регенерації історичних поселень; - створення соціальної інженерної і транспортної інфраструктури; - регулювання земельних відносин на відповідних територіях; - визначення зон економічної оцінки територій обгрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок будинків і споруд з урахуванням місцевих умов: - обліку власників і користувачів будинків і споруд; - контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше. 1.10. Містобудівний кадастр населеного пункту ведеться за рахунок коштів місцевого бюджету. 1.11. Власником даних містобудівного кадастру є місцева Рада народних депутатів. 1.12. Порядок отримання використання розповсюдження та зберігання інформації містобудівного кадастру визначається Законом України "Про інформацію" даними нормами та рішенням місцевих Рад народних депутатів. 2. СТРУКТУРА ДАНИХ 2.1. Одиницею обліку та зберігання даних у містобудівному кадастрі є об'єкт. У містобудівному кадастрі визначені такі об'єкти: - ділянка землекористування землеволодіння ; - будинок споруда ; - ділянка та вузол інженерної мережі; - ділянка та вузол вулично-дорожньої мережі; - територіальні зони функціональні охоронні а також ті що характеризують інженерно-геологічну та ДБН Б.1-1-93 С.3 екологічну ситуацію в населеному пункті . Кожний об'єкт характеризується затвердженим переліком показників. Показники поділяються на наступні типи: - правові - метричні - технічні - вартісні - функціональні - геодезичні координати. Сукупність даних по об'єкту містобудівного кадастру що занесені у спеціальні форми складає паспорт об'єкту. Зразки паспортів наведені у додатку 1. 2.3. Дані про об'єкти подаються у вигляді чисел текстових рядків кодів та графічних зображень. Присвоювання кодів об'єктам проводиться з використанням державних і локальних класифікаторів які затверджуються Мінбудархітектури України. 2.4. Паспорт земельної ділянки містить наступні форми документів: - відомості про земельну ділянку; - план земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації; - план встановлених меж; - каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки; - опис документів паспорту земельної ділянки. 2.5. Паспорт будинку споруди містить наступні форми документів: - відомості про будинок споруду ; - поповерховий план будинку споруди ; - план земельної ділянки на якій розташований будинок ; - каталог координат зовнішніх кутів будинку споруди ; - опис документів паспорту будинку споруди . 2.6. Паспорти об'єктів інженерно-транспортних мереж мають однотипний характер і містять наступні форми документів: ДБН Б.1-1-93 С.4 - відомості про мережу: - відомості про ділянку мережі; - відомості про вузол мережі; схема мережі; - каталог координат вузлів мережі; - опис документів паспорту мережі. 2.7. Паспорти об'єктів можуть містити при необхідності і інші документи які заносяться в опис. 2.8. Для територіальних зон паспорт не складається. Відомості про об'єкти цього типу подаються на масштабній карті схемі населеного пункту у вигладі меж зон і відповідних характеристик. Наприклад: функціональне зонування території населеного пункту зони забруднення і відповідні рівні забруднення та ін. Перепік і зміст схем зонування наведені у додатку 2. 2.9. Визначення належності об'єктів до різних територіальних зон населеного пункту і взаємозв'язок інформації про земельні ділянки будинки споруди інженерні комунікації забезпечується за допомогою координат характерних точок об'єктів. 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ 3.1. Створення містобудівного кадастру населених пунктів проводиться у такому порядку - підготовчий етап; - збір та обробка даних; - створення інформаційних систем містобудівного кадастру. 3.2. При створенні містобудівного кадастру необхідно виконати комплекс робіт по встановленню відновленню меж населеного пункту. 3.3. На підготовчому етапі робіт виконується вивчення і аналіз існуючих планово-картографічних матеріалів земельно-обпікової документації матеріалів відводу ділянок в межах населеного пункту містобудівної документаціі проектів внутрішньогосподарського землеустрою матеріалів інвентаризації об'єктів минулих років матеріалів виконавчої зйомки даних про інженерну геологію та екологію. Також проводиться створення планувальної мережі на території населеного пункту яке складається з видалення та кодування її елементів планувальних районів і планувальних одиниць кварталів мікрорайонів . При створенні системи містобудівного кадастру необхідно максимально використовувати існуючі матеріали різних відомств та служб що відають питаннями управління експлуатації проектування населеного пункту і його об'єктів. Результатами етапу є: перепік об'єктів містобудівного кадастру; схема планувальної мережі території населеного пункту з зазначенням кодів її елементів; склад інформації ДБН Б.1-1-93 С.5 якої бракує і яка повинна бути отримана шляхом відповідних вишукувань вимірів та ін. 3.4. Збір та обробка даних проводяться у наступній послідовності: - в заповнення паспортів об'єктів на підставі існуючої технічної експлуатаційної проектної документації; виконання натурних досліджень інвентаризації у випадку відсутності потрібних даних по об'єкту: - проведення суцільної інвентаризації об'єктів виконується по мірі виділення необхідних коштів по результатах якої уточнюються дані в паспортах об'єктів містобудівного кадастру. В першу чергу виконується фіксація меж землекористувань землеволодінь і складання кадастрової карти населеного пункту. Топографогеодезичні роботи повинні проводитись за методиками Укргеодезкартографії при участі місцевих органів Держкомзему. 3.5. Інформаційна система містобудівного кадастру представляє собою узагальнену сукупність паспортів об'єктів населеного пункту яка використується для вирішення задач перерахованих у п. 1.9. Первинне заповнення паспортів об'єктів віконується на паперових носіях. Кадастрова карта є картографічною основою містобудівного кадастру дозволяє вести вимірювання лінійних та площадних характеристик ділянок території з точністю достатньою для прийняття рішень і повинна бути отримана в результаті проведення кадастрової зйомки. Цей процес включає фіксацію просторового положення всіх елементів міського середовища межі землекористувань кордони адміністративних районів наземні підземні надземні споруди та інше . Просторова фіксація елементів містобудівного кадастру населеного пункту виконується в місцевій системі координат що призначається визначається по узгодженню з органами Укргеодезкартографії. В результаті збору і обробки даних заповнюються паспорта об'єктів включених до складу містобудівного кадастру. 4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ 4.1. Збір вихідних даних виконується службою містобудівного кадастру. Періодичність збирання даних та їх актуалізації оновлення залежить від видів об'єктів характеру інформації і регулюються даними нормами. 4.2. Інформація про ділянки землекористувань землеволодінь формується за даними земельного кадастру і оновлюється при кожній реєстрації об'єктів або зміні даних про об'єкти. 4.3. Містобудівні дані що формуються за матеріалами місцевих органів архітектури та містобудування в тому числі служби державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК реєструються службою містобудівного кадастру; - при наданні дозволу на будівництво реконструкцію об'єктів та прийманні об'єктів будівництва; - при розробці коригуванні містобудівної документації але не рідше 1 разу в 2 роки; - при коригуванні чергового плану поквартально. 4.4. Звітні матеріали виконання топографо-геодезичних робіт при виконавчій зйомці інвентаризації об'єктів ДБН Б.1-1-93 С.6 після їх завершення в місячний термін передаються службі містобудівного кадастру для обробки та реєстрації. 4.5. Дані служб і організацій що займаються експлуатацією і обліком будинків споруд інженерно-транспортних мереж фіксуються в містобудівному кадастрі по мірі виникнення змін в об'єктах але не рідше 1 разу на рік. 4.6. Дані про стан зміни навколишнього природного середовища та екологічну ситуацію в населеному пункті фіксуються в містобудівному кадастрі за матеріалами організацій установ та служб СЕС Держгідрометеорологіі Мінприроди та інших відомств при проведенні ними обстежень і вишукувань але не рідше 1 разу на рік. 4.7. Інженерно-геологічна характеристика території оновлюється один раз на п'ять років гідрологічна 1 раз на 3 роки. 4.8. Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації про об'єкти містобудівного кадастру рекомендується встановити такий порядок: - в затвердження правових актів на володіння користування об'єктами проводити після їх реєстрації в службі містобудівного кадастру; - затвердження актів приймання об'єктів будівництва службою ДАБК проводити після проходження реєстраціі в службі містобудівного кадастру; - дозвіл на введення в експлуатацію або реєстрацію інших об'єктів які знаходяться на обліку в містобудівному кадастрі видавати після внесення даних про них в містобудівний кадастр. Порядок вводиться рішенням місцевих Рад народних депутатів. 4.9. Службою містобудівного кадастру базового рівня щоквартально проводиться узагальнення даних по кожному населеному пункту і району в цілому та їх розсипка інформаційним органам виконавчої влади. В обласний та національний центри містобудівного кадастру узагальнені дані направляються 1 раз на рік. Форми документів які містять узагальнені дані наведені в додатку 4. 4.10. Дані які зберігаються в містобудівному кадастрі відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформація про юридичні особи та громадян що носить конфіденціальний характер адреса права власності показники вартості власності та ін. і не підлягають вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів. 4.11. Інформація містобудівного кадастру надається користувачам споживачам за їх вимогою запитом . Форми документів для отримання відповідей на стандартні запити наведені в додатку 4. Крім того можливе отримання відповідей на нестандартні запити у формі визначеній користувачем. 4.12. Порушення режиму доступу до інформації містобудівного кадастру або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства. ДБН Б.1-1-93 С.7 4.13. Інформація для користувачів яким дані містобудівного кадастру населених пунктів необхідні в їх професійній діяльності надається на некомерційній основі. Користувач сплачує витрати по розшуку обробці даних і оформленню відповіді на запит. Порядок передачі даних містобудівного кадастру іншим користувачам визначається рішенням місцевої Ради народних депутатів. 4.14. Розповсюдження інформації виконується службами містобудівного кадастру всіх рівнів шляхом регулярного опублікування узагальнених даних містобудівного кадастру для інформації громадськості. 4.15. Зберігання інформації виконується службою містобудівного кадастру яка повинна забезпечити реєстрацію всіх змін що фіксуються по об'єктах містобудівного кадастру. Службою містобудівного кадастру ведеться архів по кожному населеному пункту. 4.16. Містобудівний кадастр може вестись як на паперових носіях так і з використанням автоматизованих систем збирання обробки і зберігання інформації. 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ 5.1. Для створення і ведення містобудівного кадастру рішенням місцевої Ради народних депутатів утворюється служба містобудівного кадастру. 5.2. Служба містобудівного кадастру населеного пункту утворюється як підрозділ у складі місцевих органів архітектури і містобудування. 5.3. Діяльність служби містобудівного кадастру регламентується "Типовим положенням про службу містобудівного кадастру" затверджуваним Мінбудархітектури України. 5.4. При організації служби містобудівного кадастру необхідно передбачити підготовку та навчання персоналу. 5.5. В складі служби містобудівного кадастру необхідні такі функціональні підрозділи: - збирання підготовки та обробки вихідної інформації; - ведення містобудівного кадастру; - обслуговування користувачів. 5.6. Підрозділ збирання підготовки та обробки вихідної інформації виконує роботи пов'язані з отриманням сортуванням первинною обробкою і контролем даних. Рекомендується технічну роботу по підготовці паспортів ділянок землекористувань землеволодінь будинків в першу чергу об'єктів приватизації покласти на цей підрозділ. 5.7. Підрозділ ведення містобудівного кадастру забезпечує актуалізацію інформації зберігання архівування обслуговування запитів до даних синтаксичний та лексичний аналіз обмін даними з іншими інформаційними системами. ДБН Б.1-1-93 С.8 5.8. Підрозділ обслуговування користувачів забезпечує обробку запитів користувачів обробку даних і підготовку документів з результатами. Цей підрозділ виконує узагальнення даних містобудівного кадастру. 5.9. Керівник служби містобудівного кадастру забезпечує роботу підрозділів і несе відповідальність за достовірність своєчасність актуалізації і збереження відомостей. Керівники місцевих органів служб земельного лісового водного та інших видів кадастрів архітектури і містобудування комунальних служб підприємств і організацій повинні забезпечити своєчасну передачу необхідних даних в систему містобудівного кадастру і відповідають за достовірність наданої інформації. 6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6.1. Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюються на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів які підлягають ліцензуванню органами Мінбудархітектури України. 6.2. Програмні засоби систем містобудівного кадастру повинні задовольняти наступні вимоги: - забезпечувати формування вибір та наповнення баз даних по об'єктах містобудівного кадастру; - містити сучасні засоби вводу контролю обробки та маніпулювання текстовою і графічною інформацією; - забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу; - забезпечувати захист інформації від порушень в роботі технічних засобів і обладнання. 6.3. Програмне забезпечення системи містобудівного кадастру складається з наступних груп: - засоби підготовки вводу і редагування текстової інформації; - засоби призначені для підготовки наповнення обробки і редагування графічної інформації; - засоби формування документів в табличній і графічній формі ; - засоби синтаксичного та лексичного аналізу даних; - засоби конвертування даних інших інформаційних систем. ДБН Б.1-1-93 С.9 Додаток 1 обов'язковий ЗРАЗКИ ПАСПОРТІВ ОБ'ЄКТІВ ВХІДНІ ФОРМИ Форма 1.1 Код земельної ділянки Дата ресстрації інформації ПАСПОРТ земельної ділянки по вулиці номер найменування району найменування найменування населеного пункту Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон Складено '' '' 199 року ДБН Б.1-93 С.10 Продовження додатку 1 Форма 1.2 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації Земельна ділянка по вулиці номер району найменування населеного пункту Власник користувач ОПИС документів паспорту земельної ділянки Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про земельну ділянку 1 2 План земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації М 1:2000 2 1 План встановлених меж 3 1 Каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки 4 1 Інші документи 5 Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.11 Продовження додатку 1 Форма 1.3 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про земельну ділянку Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн ассоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача 04 тел. 05 Місцезнаходження земельної ділянки населений пункт 06 адміністративний район 07 планувальний район 08 планувальна одиниця 09 вулиця номер будинку 10 функціональна зона 11 Земельна ділянка надана: на підставі 12 найменування документу найменування організації від” ” 199 року № 13 на правах: власність володіння користування оренда 14 потрібне підкреслити строком 15 ДБН Б.1-1-93 С.12 ДЛЯ 16 мета призначення форма власності: державна колективна приватна 17 потрібне підкреслити серія державного акту № 18 Земельна ділянка вилучена викуплена : на підставі 19 найменування документу організації від “ '' 199 року № 20 Площа земельної ділянки: відповідно до "Книги записів реєстрації державних актів і договорів на право тимчасового користування з землею в т.ч. за умовами оренди " * відповідно до існуючих документів на відведення ділянки. кв.м 22 * у фактичних межах кв м 23 в тому числі: під основною функцією кв.м 24 під забудовою кв.м 25 під твердим покриттям кв.м 26 Ціна оцінювальна вартість земельної ділянки відповідно 27 економічна оцінка експертна оцінка аукціон ін. млн. крб. 28 Функціональне призначення за містобудівною документаціїю 29 Функціональне використання 30 Обладнання інженерно-транспортними мережами: Водопровід ТАК - НІ 31 ДБН Б.1-1-93 С.13 Каналізація фекальна ТАК - НІ 32 Каналізація дощова ТАК - НІ 33 Локальні очисні споруди ТАК - НІ 34 Газопровід ТАК - НІ 35 Тепломережа ТАК - НІ 36 Електромережа ТАК - НІ 37 Телефонна мережа ТАК - НІ 38 Кабельні слабкострумкові мережі ТАК - НІ 39 Дренажна система ТАК - НІ 40 Автомобільні дороги ТАК - НІ 41 Під’їзні залізничні колії ТАК - НІ 42 потрібне підкреслити Загальна площа будинків і споруд розташованих в межах ділянки кв.м 43 в тому числі: та що знаходиться у розпорядженні власника користувача кв.м 44 інших юридичних осіб кв.м 45 найменування кв.м 46 найменування ДБН Б.1-1-93 С.14 Власник користувач посада прізвище ім я та по батькові телефон підпис М.П. ” ” 199 р * Заповнюється при відсутності державного акту. ДБН Б.1-1-93 С.15 Продовження додатку 1 Форма 1.4 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації Рада народних депутатів найменування місцевого органу місто6удувння і архітектури найменування населеного пункту ПЛАН Земельної ділянки в по вулиці найменування населеного пункту № району який найменування документу Ради народних депутатів від року № за проектом відведено у найменування населеного пункту правове відношення до ділянки найменування суб'єкту відношвння ДБН Б.1-1-93 С.16 Масштаб 1:2000 Кврівник місцевого органу містобудування і архітектури підпис.дата п.і.п/б Міський районний архітектор підпис.дата п.і.п/б Інженер-землевпорядник підпис дата п.і.п/б ДБН Б.1-1-93 С. 17 Продовження додатку 1 Форма 1.5 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації ПЛАН встановлених меж Таблиця ліній та дирекційних кутів Назва сторони Номер точки Довжина ліній Дирекційний кут початку ліній кінця лінії ДБН Б.1-1-93 С.18 Опис суміжних ділянок План встановлених меж 1. 5. 2. 6. 3. 7. найменування власника користувача 4. 8. начальник масштаб лист листів Узгоджено: склав Головний архітектор перевірив наменування організації Інженер-землевпорядник креслив “ ” 199 р. ДБН Б.1 -1-93 С.19 Продовження додатку 1 Форма 1.6 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації КАТАЛОГ координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки Номер точки Дирекційний кут Відстань м Координати Х У Площа ділянки кв.м з імовірною похибкою кв.м Рахував “ ” 199 р. прізвище ім’я та по батькові Перевірив “ ” 199 р. ДБН Б.1-1-93 С.20 Продовження додатку 1 Форма 1.7 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації П А С П О Р Т будинку споруди по вулиці номер найменування району найменування найменування населеного пункту Власник користувач посада прізвище ім’я та по батькові телефон Складено “ “ 199 року ДБН Б.1-1-93 С.21 Продовження додатку 1 Форма 1.8 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації Будинок споруда по вул. номер району наймвнування населеного пункту Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон ОПИС документів паспорту будинку споруди Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про будинок споруду 1 2 Поповерховий план будинку споруди 2 1 План земельної ділянки М1:2000 3 1 Каталог координат зовнішніх кутів будинку споруди 4 1 Інші документі 5 Примітки: . ДБН Б.1-1-93 С.22 Продовження додатку 1 Форма 1.9 Ко Код будинку споруди Дат Датаа ресстрації інформації ВІДОМОСТІ про будинок споруду Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн ассоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача 04 тел. 05 Місцезнаходження будинку споруди населений пункт 06 адміністративний район 07 планувальний район 08 планувальна одиниця 09 вулиця номер 10 Будинок споруду надано: на підставі 11 найменування документу найменування організації від '' '' 199 року № 12 на правах: власність володіння користування оренда 13 потрібне підкраслитм ДБН Б.1-1-93 С.23 строком 14 для 15 мета призначення форма власності: державна колективна приватна 16 потрібне підкреслити Вид функціональне призначення будинку споруди 17 Тип будинку споруди 18 Серія 19 Основне використання будинку 20 Метричні характеристики будинку споруди : кількість поверхів од. 21 довжина м 22 ширина м 23 висота глибина м 24 площа забудови кв.м 25 будівельний об'єм куб.м 26 площа загальна кв.м 27 ДБН Б.1-1-93 С.24 Продовження додатку 1 площа корисна кв.м 28 в тому числі та що знаходиться у розпорядженні власника користувача кв.м 29 інших юридичних осіб кв.м 30 найменування КВ.М 31 вбудовані приміщення по видах функціонального використання : в поверсі корисною площею кв.м 32 призначення в поверсі корисною площею кв.м 33 призначення в поверсі корисною площею кв.м 34 призначення в поверсі корисною площею кв.м 35 призначення Технічний стан будинку споруди : рік побудови 36 рік останнього капітального ремонту 37 матеріал фундаменту 38 матеріал стін 39 матеріал перекриття 40 матеріал покриття 41 відсоток зносу 42 найменування стадії будівництва для об'єктів що будуються 43 Історико-культурна цінність будинку споруди : ДБН Б.1-1-93 С.25 категорія цінності 44 охоронний номер 45 Вартісні характеристики будинку споруди : балансова вартість млн.крб. 46 оціночна вартість згідно 47 екон. оцінка експерт оцінна аукціон ін. МЛН.крб. 48 Інженерне обладнання будинку споруди : тип водопостачання 49 площа обладнана водопроводом кв.м 50 тип гарячого водопостачання 51 площа обладнана гарячим водопостачанням кв.м 52 тип побутової каналізації 53 площа обладнана побутовою каналізацією кв.м 54 тип дощової каналізації 55 тип промислової каналізації 56 площа обладнана промисловою каналізацією кв.м 57 тип опалювання 58 опалювана площа кв.м 59 тип газопостачання 60 тип електропостачання 61 ДБН Б.1-1-93 С.26 Продовження додатку 1 тип вентиляції 62 наявність ванн душових установок 63 наявність сміттєпроводу 64 тип транспортних комунікацій 65 тип слабкострумкових кабельних мереж 66 Вихідний документ який підтверджує наведені відомості про будинок споруду найменування документу який міститься в 67 найменування документу складений “ ” 199 р. 68 Будиинок споруда прийнято в експлуатацію: на підставі 69 найменування документу 70 найменування організації від ” ” 199 р .№ 71 Власник користувач посада прізвище ім”я та по батькові телефон підпис М.П. ” ” 199 р ДБН Б.1-1-93 С.27 Продовження додатку 1 Форма 1.10 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації Рада народних депутатів найменування місцевого органу містобудування і архітектури найменування населеного пункту П Л А Н Земельної ділянки в по вулиці найменування населеного пункту № району який найменування документа Ради народних депутатів від року № за проектом найменування установи відведено у правове відношення до ділянки найменування суб’єкту відношення ДБН Б.1-1-93 С.28 Масштаб 1:2000 Керівник місцевого органу містобудування і архітектури підпис дата п.і.п/б Міський районний архітектор підпис дата п.і.п/б Інженер-землевпорядник підпис дата п.і.п/б ДБН Б.1-1-93 С.29 Продовження додатку 1 Форма 1.11 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації П Л А Н поповерховий Будинку споруди в по найменування населеного пункту найменування вулиці № району який Ради народних депутатів найменування документу від “ ” 199 г. № введений в експлуатацію ДБН Б.1-1-93 С.30 Продовження додатку 1 Форма 1.12 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат зовнішніх кутів будинку споруди Номер точки Дирекційний кут Відстань м Координати Х у Площа забудови кв.м з імовірною похибкою кв.м Рахував “ ” 199 р. прізвище ім’я та по батькові Перевірив ” ” 199 р. прізвище ім'я та по батькові Форма 1.13 Дата реєстраціі документів ПАСПОРТ водопровідної мережі Складений” ” 199 року ДБН Б.1-1-93 С.31 Продовження додатку 1 Форма 1.14 Дата реєстрації документів ОПИС документів паспорту водопровідної мережі Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про водопровідну мережу 1 1 Відомості про ділянку водопровідної мережі 2 Відомості про вузол водопровідної мережі 3 Схема водопровідної мережі 4 1 Каталог координат вузлів водопровідної мережі 5 1 Інші документи 6 Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.32 Продовження додатку 1 Форма 1.15 Дата реєстрації документів ВІДОМОСТІ про водопровідну мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип водопроводу 06 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис ДБН Б . І-1-93 С.33 Продовження додатку 1 Форма 1.16 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку водопровідної мережі Місцезнаходження ділянки найменування вулиці або планув. одиниці під якою прокладено ділянку 01 Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК . - НІ 08 потрібне підкраспити Режим роботи 09 Шіляховий відбір л/с 10 Власник користувач посада прізвища ім'я та по батькові телефон ” підпис М.П. “ ” 199 р. ДБН Б.І-1-93 С.34 Продовження додатку 1 Форма 1.17 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про вузол водопровідної мережі Загальна витрата води л/с 01 Загальна зосереджена витрата води л/с 02 Тиск кПа 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Власник користувач посада прізвище .ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ ” 199 р. ДБН Б.1-1-93 С.35 Продовження додатку 1 Форма 1.18 Дата реєстрації документів КАТАЛОГ координат вузлів водопровідної мережі Код вузла Координати Х У Розрахував “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. прізвище ім'я та по 6атькові . ДБН Б.1-1-93 С.36 Продовження додатку 1 Форма 1.19 Дата реєстрації документів СХЕМА водопровідної мережі Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір л/с Код вузла Загальна витрата води л/с Форма 1.20 Дата реєстрації документів ПАСПОРТ каналізаційної мережі Складений " " 199 року ДБН Б.1-1-93 С.37 Продовження додатку 1 Форма 1.21 Дата реєстрації інформації ОПИС документів паспорту каналізаційної мережі Назва документу Радок Кількість листів Відомості про каналізаційну мережу 1 1 Відомості про ділянку каналізаційної мережі 2 Відомості про вузол каналізаційної мережі 3 Схема каналізаційної мережі 4 1 Каталог координат вузлів каналізаційної мережі 5 1 Інші документи 6 !бмітки: Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.38 Продовження додатку 1 Форма 1.22 Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про каналізаційну мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібме підкреслитм Тип каналізації 06 Власник користувач посада прізвища ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ “ 199 р. ДБН Б.Ї-Ї-93 С.39 Продовження додатку 1 Форма 1.23 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про ділянку каналізаційної мережі Місцезнаходження ділянки 01 найменування вулиці або планув одиниці під якою прокладено ділянку Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК - НІ 08 потрібне підкреслити Режим роботи 09 Шляховий приплив стоку л/с 10 Наповнення колектора 11 Швидкість руху води в колекторі м/с 12 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ ” 199 р ДБН Б.1-1-93 С.40 Продовження додатку 1 Форма 1.24 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол каналізаційної мережі Загальна витрата води л/с 01 Загальна зосереджена витрата води л/с 02 Тиск кПа 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ ” 199 р ДБН Б.Ї-Ї-93 С.41 Продовження додатку 1 Форма 1.25 Дата реєстрації інформації СХЕМА каналізаційної мережі Код ділянки Діаметр м Наповнення колектора Код вузла Загальна витрата води л/с ДБН Б.1-1-93 С.42 Продовження додатку 1 Форма 1.26 Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат вузлів каналізаційної мережі Код вузла Координати Х У Рахував “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Форма 1.27 Дата реєстрації інформації ПАСПОРТ газової мережі Складений " “ 199 року ДБН Б-1-1-93 С.43 Продовження додатку 1 Форма 1.28 Дата реєстрації інформації О П И С документів паспорту газової мережі Назва документу Рядок Кількість листів ВІдомості про газову мережу 1 ВІдомості про ділянку газової мережі 2 Відомості про вузол газової мережі 3 Схема газової мережі 4 1 Каталог координат вузлів газової мережі 5 1 Інші документи 6 Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.44 Продовження додатку 1 Форма 1.29 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про газову мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип газопроводу 06 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон {підпис М.П. “ ” 199 р ДБН.1-Ї-93 С.45 Продовження додатку 1 Форма 1.30 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку газової мережі Місцезнаходження ділянки 01 найменування вулиці або планув. одиниці під якою прокладено ділянку довжина м Довжина м м аметр м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил Технічний стан: 06 відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК - НІ потрібне підкреслити 08 Режим роботи 09 Шляховий відбір куб.м/год 10 Власник користувач Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон {підпис М.Л. “ “ 199 р ДБН Б.1-1-93 С.46 Продовження додатку 1 Форма 1.31 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол газової мережі Загальна витрата на вході куб.м/год. 01 Загальна витрата на виході куб.м/год 02 Тиск на вході МПа 03 Тиск на виході МПа 04 Кількість зосереджених споживачів од. 05 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ “ 199 р ДБН Б.1-1-93 С.47 Продовження додатку 1 Форма 1.32 Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат вузлів газової мережі Код вузла Координати Х У Рахува “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. прізвища ім'я та по батькові ДБН Б.1-1-93 С.48 Продовження додатку 1 Форма 1.33 Дата реєстрації інформації С Х Е М А газової мережі Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір куб.м/год. Код вузла Витрата на вході куб.м/год Витрата на виході куб.м/год. Форма 1.34 Дата реєстрації інформації П А С П О Р Т теплової мережі Складений '' ” 199 року ДБН Б.1-1-93 С.49 Продовження додатку 1 Форма 1.35 Дата реєстрації інформації О П И С документів паспорту теплової мережі Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про теплову мережу 1 1 Відомості про ділянку теплової мережі 2 Відомості про вузол теплової мережі 3 Схема теплової мережі 4 1 Каталог координат вузлів теплової мережі 5 1 Інші документи 6 Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.50 Продовження додатку 1 Форма 1.36 Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про теплову мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип теплової мережі 06 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон {підпис М.П. “ “ 199 р ДБН Б.1-1-93 С.51 Продовження додатку 1 Форма 1.37 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку теплової мережі Місцезнаходження ділянки 01 найменування вулиці або планув. одиниці під якою прокладеноділянку Довжина м 02 Діметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК - НІ 08 потрібне підкреслити Режим роботи 09 Шляховий відбір Вт 10 Спосіб прокладання 11 Наявність антикорозійного внутрішнього покриття ТАК НІ 12 потрібне підкреслити Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття 13 Наявність антикорозійного зовнішнього покриття ТАК - НІ 14 потрібне підкреслити ДБН Б.1-1-93 С.52 Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття 15 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ “ 199 р ДБН Б.І-І-93 С.53 Продовження додатку 1 Форма 1.38 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол теплової мережі Загальна витрата тепла Вт 01 Загальна витрата гарячої води л/с 02 Тиск Па 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ ----” ---------------- 199 р ДБН Б.1-1-93 С.54 Продовження додатку 1 Форма 1.39 Дата реєстрації інформації С Х Е М А теплової мережі Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір куб.м/год. Код вузла Загальна витрата гарячої води л/с Загальна витрата тепла Вт ДБН Б.1-1-93 С.55 Продовження додатку 1 Форма 1.40 Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат вузлів теплової мережі Код вузла Координати Х У Рахував “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. Форма 1.41 Дата реєстрації інформації П А С П О Р Т електромережі Складений “ “ 199 року ДБН Б.1-1-93 С.56 Продовження додатку 1 Форма 1.42 Дата реєстрації інформації О П И С документів паспорту електромережі Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про електромережу 1 1 Відомості про ділянку електромережі 2 Відомості про вузол електромережі 3 Схема електромережі 4 1 Каталог координат вузлів електромережі 5 1 Інші документи 6 Примітки: ДБН Б.1-1-93 С.57 Продовження додатку 1 Форма 1.43 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про електромережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Ю Юридична адреса власника користувача телефон 04 Ф Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 п п отрібне підкреслити Т Тип електромережі 06 В Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон {підпис М.П. “ “ 199 року ДБН Б.1-1-93 С. 58 Продовження додатку 1 Форма 1.44 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку електромережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вулиці або планув одиниці під/над якою прокладено ділянку Довжина м Довжина м прокладки лінії 02 Тип прокладки лінії 03 >еріз кабеля кв. мм 03 Переріз кабеля кв.мм 04 04 Марка кабеля 05 Матеріал жили проводу кабеля 06 Матеріал опори кладення кабеля 07 Глибина закладення кабеля м 08 Відсоток зносу Напруга Напруга кВ Відсоток зносу 09 Напруга кВ 10 Активний опір Ом 11 Впасник користувач посада прізвище ім’я та по батькові телефон підпис М.П. “ ” 199 р ДБН Б.1-1-93 С.59 Продовження додатку 1 Форма 1.45 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол електромережі Навантаження кВт 01 Кількість зосереджених споживачів од. 02 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ ” 199 р ДБН Б.1-1-93 С.60 Продовження додатку 1 Форма 1.46 Дата реєстрації інформації С Х Е М А злектромережі Код ділянки Переріз кв.мм Напруга кВ Код вузла Навантаження кВт ДБН Б.1-1-93 С.61 Продовження додатку Форма 1.47 Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат вузлів електромережі Код вузла Координати Х У Рахував “ “ 199 р. прізвища ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. прізвища ім'я та по батькоіі Форма 1.48 Дата реєстрації інформації П А С П О Р Т вулично-дорожньої мережі Складений “ “ 199 року ДБН Б.1-1-93 С.62 Продовження додатку 1 Форма 1.49 Дата реєстрації інформації О П И С документів паспорта вулично-дорожньої мережі Назва документу Рядок Кількість листів Відомості про вулично-дорожню мережу 1 1 Відомості про ділянку вулично-дорожньої мережі 2 Відомості про вузол вулично-дорожньої мережі 3 Схема вулично-дорожньої мережі 4 1 Каталог координат вузлів вулично-дорожньої мережі 5 1 Інші документи 6 Примітки: ' ДБН Б.1-1-93 С.63 Продовження додатку 1 Форма 1.50 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вулично-дорожню мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкраслити Тип елемента вулично-дорожньої мережі 06 Найменування вулично-дорожньої мережі 07 Відповідальний за технічний і санітарний стан . посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. “ “ 199 р ДБН Б.1-1-93 С.64 Продовження додатку 1 Форма 1.51 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку вулично-дорожньої мережі Місцезнаходження длянки 01 наймен-ня вулиці початку і кінця д-ки або півої і правої планув. од. Довжина м 02 Матеріал покриття 03 Категорія . 04 Ширина в червоних лініях м 05 Ширина проїзної частини м 06 Тип поперечного профілю 07 Технічний стан відсоток зносу 08 Інтенсивність руху од./год.: легковий вантажний за видом транспорт 09 потрібне підкреслити Наявність і вид позавуличного переходу: наземний підземний 10 потрібне підкреслити Наявність маршрутів громадського транспорту: трамвай тролейбус автобус 11 потрібна підкреслити Вид відведення поверхневих вод: дощова каналізація поверхневе відведення 12 потрібне підкреслити Наявність і вид освітлення: відсутнє одностороннє двостороннє 13 потрібне підкреслити ДБН Б.1-1-93 С.65 Власник користувач посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис М.П. ^ ” 199 р ДБН Б.1-1-93 С.66 Продовження додатку 1 Форма 1.52 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол вулично-дорожної мережі Загальна площа кв.м 01 Матеріал покриття 02 Відсоток зносу 03 Вид регулювання: регульований нерегульований 04 потрібне підкреслити Відповідальний за технічний і санітарний стан посада прізвище ім’я та по батькові телефон підпис М.П. “ “ 199 р ДБН Б.1-1- 93 С.67 Продовження додатку 1 Форма 1.53 Дата реєстрації інформації С Х Е М А вулично-дорожньої мережі Код ділянки Ш ирина в червоних лініях м Пропускна здатність од./год. Код вузла Попускна здатність од./год. ДБН Б.1-1-93 С.68 Продовження додатку 1 Форма 1.54 Дата реєстрації інформації К А Т А Л О Г координат вузлів вулично-дорожньої мережі Код вузла Координати Х У Рахував “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові Перевірив “ “ 199 р. прізвище ім'я та по батькові ДБН Б.1-1-9З С.69 Додаток 2 обов'язковий СХЕМИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ СХЕМА "Інженерно-геологічна ситуація території населеного пункту" 1. Рельєф - перевищення відміток рельєфу над рівнем моря м - ухил поверхні % 2. Грунти - осідання грунту тип - нормативний тиск на грунт кг/кв см - потужність просадочного шару м 3. Підтоплюваність - рівень грунтових вод м - можливість підтоплення грунтовими водами % - висота шару підтоплення м 4. Затоплюваність - можливість затоплення паводковими водами % - висота шару затоплення м 5. Заболоченість - товщина шару торфовища м 6. Зсуви - міра активності зсувів - потужність зсувів 7. Карст - міра активності карсту - глибина карстових воронок м ДБН Б.1-1-93 С.70 8. Яри - глибина ярів м - інтенсивність росту ярів 9. Заторфованість - товщина шару торфу м 10. Гірські виробки - очікуваність утворення провалів і зсувів - тип порушення територій 11. Селі - міра сельоносності територій - винос твердого стоку тис.куб.м/кв.км площі басейну 12. Сейсмічність бали 13. Межа залягання корисних копалин СХЕМА "Функціональне зонування території населеного пункту" Межі функціональних зон 1. Сельбищних - житлової забудови - громадських центрів - озеленених територій загального користування ДБН Б.1-1-93 С.71 Продовження додатку 2 2. Виробничих - промислових - зовнішнього транспорту - наукових і науково-виробничих - комунально-складських 3. Ландшафтно-рекреаційних - масового відпочинку - курортних - ландшафтів що охороняються СХЕМА "Екологічне зонування території населеного пункту" 1. Межі зон різного розміру збитків здоров'ю населення млн.крб. від: - забруднення повітря хімічними речовинами - забруднення повітря радіоактивними речовинами - забруднення повітря пилом - електромагнітного випромінювання - підвищеного рівня шуму - забруднення грунтово-роспинного покриву хімічними речовинами - забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами - забруднення грунту радіоактивними речовинами 2. Межі зон різного розміру впливу на домашню худобу: - забруднення повітря хімічними речовинами - забруднення повітря радіоактивними речовинами - забруднення повітря пилом - електромагнітного випромінювання - підвищеного рівня шуму ДБН Б.1-1-93 С.72 Продовження додатку 2 - забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами - забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами - забруднення грунту радіоактивними речовинами 3. Межі зон різного розміру впливу на сільськогосподарські культури: - забруднення повітря хімічними речовинами - забруднення повітря радіоактивними речовинами - забруднення повітря пилом - електромагнітного випромінювання - підвищеного рівня шуму - забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами - забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами - забруднення грунту радіоактивними речовинами 4. Придатність водотоку водойми : - для водопостачання - для рекреаційних цілей - для рибогосподарських цілей 5. Придатність підземних вод для водопостачання. СХЕМА "Історико-культурне зонування території населеного пункту" 1. Об'єкти різної історико-культурної цінності 2. Охоронні зони вказаних об'єктів 3. Зони регулювання забудови ДБН Б.1-1-93 С.73 Додаток З обов'язковий ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ДАНИМИ Узагальнення даних про кожний вид об'єктів по населеному пункту і населених пунктах району в цілому проводиться в формах звітності 4.1 4.4. Узагальнення даних про кожний вид об'єктів які знаходяться в населених пунктах по області та Україні в цілому проводиться у формах звітності 4.5 4.8. Можливо також проводити узагальнення в розрізі міських та сільських поселень області України за аналогічними формами. Крім цього може складатися зведений звіт про кожний вид об'єктів по області Україні і розрізі районів областей в формах 4.9 4.16. Форма 3.1 Звіт про наявність та розподіл земель населеного пункту населених пунктів району найменування на “ “ 199 року Найменування видів використання земель Р я д о к П п о щ а кв. м в тому числі знаходиться у власності надана у користування державній колективній приватній постійне тимчасове оренда ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 1 Сельбищна територія 2 Виробнича територія 3 Ландшафтно-рекреаційна територія 4 Землі житлової забудови 5 садибної 6 несадибної малоповерхової 7 несадибної багатоповерхової 8 Землі громадської забудови 9 установ та організацій освіти виховання підготовки кадрів 10 науково-дослідних проектних конструкторських організацій 11 адміністративно-управлінських гро- мадських фінансових кредитних страхувальних організацій 12 ДБН Б. 1-1-93 С.74 Продовження додатку 3 Продовження форми 3.1 Найменування видів використання земель Р я о к П л о Щ а кв. м в тому числі д о кк о щ аа знаходиться у власності надана у користування к а кв.м державній колективній приватній постійне тимчасове оренда установ охорони здоров'я та соці ального забезпечення ІЗ організацій фізкультури і спорту 14 культурно-просвітницьких та видовищних установ 15 організацій торгівлі та громад- ського харчування 16 організацій комунально-побутового обслуговування 17 релігійних установ 18 багатофункціональних будинків 19 Землі внутрішньоміського транспорту 20 Землі зелених насаджень загального користування 21 Землі промисловості 22 Землі зовнішнього транспорту 23 залізничного 24 автомобільного 25 водного 26 повітряного 27 трубопровідного 28 Землі організацій зв'язку 29 Землі організацій телебачення 30 Землі організацій радіомовлення 31 Землі оборони 32 Комунально-складські землі 33 комунальних підприємств 34 складів і баз 35 кладовищ 36 об'єктів інженерного забезпечення санітарної очистки та благоустрою 37 гаражно-будівельних кооперативів 38 Землі сільськогосподарського використання 39 сільгоспугіддя 40 рілля 41 ДБН Б.1-1-93 С.75 Продовження додатку З Продовження форми 3.1 Найменування видів використання земель Р я П л о Щ а> кв. м в тому числі д о к о щ а знаходиться у власності надана у користування к а кв.м державній колективній приватній постійне тимчасове оренда багаторічні насадження 42 сінокоси 43 пасовища 44 городи 45 землі сільськогосподарських підприємств 46 з них: землі дослідних господарств 47 землі сортонасінницьких станцій 48 землі підсобних господарств 49 землі особистих підсобних господарств 50 землі дачно-будівепьних садівницьких кооперативів і дач громадян 51 Землі природоохоронного призначення 52 заповідники 53 національні парки 54 зоологічні парки 55 дендропарки 56 парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва 57 ботанічні сади 58 заказники 59 заповідні урочища пам'ятники природи 60 Землі оздоровчого призначення 61 курорти санагоріі-профілакторії 62 які мають природні пікувальні фактори 63 Землі рекреаційного призначення 64 Землі історико-культурного призначення 65 Землі лісовою фонду 66 Землі водного фонду 67 Землі резерву 68 ДБН Б. 1-1-93 С.76 Продовження додатку 3 Форма 3.2 Звіт про наявність та розподіл будинків споруд населеного пункту населених пунктів району найменування населеного пункту району на “ “ 199 року Найменування видів використання будинків споруд Р я д о к Загальна площа тис. кв.м в тому числі розподіл кв.м за кількістю поверхів за матеріалом стін 1 2-3 4-5 9 10-16 п о н а д 16 цег- ла і бло- ки п а н е л і моно- літний залі- зобе- тон д е р е в о к а м і н ь інші мате- ріали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Житлові 1 Промислочо-виробничі 2 Адміністративні 3 Лікувально-профілактичні 4 Відпочинку та туризму 5 Спортивні 6 Учбові 7 Дошкільного виховання 8 Позашкільного виховання 9 Клубні 10 Бібліотеки 11 Музеї і виставки 12 Видовищні 13 Побутового обслуговування 14 Комунальні 15 Торгівельні 16 Громадського харчування 17 Науково-дослідні проектні конструкторські 18 Соціального забезпечення 19 Транспортні 20 Інженерні 21 Зв'язку 22 Складські 23 Багатофункціональні 24 ДБН Б.1-1-93 С.77 Продовження додатку З Продовження форми 3.2 Найменування видів використання будинків споруд Р я д о к в тому числі розподіл кв.м за інженерним обладнанням з причин непридатності для використання водопроводом гарячим водопостачанням каналіза-ціїю центр. опаленням г а з о м електр. освітленням аварійні ветхі рогміщені у непристосо-ваних будинках спорудах 1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 Житлові 1 Промислово-виробничі 2 Адміністративні 3 Лікувально-профілактичні 4 Відпочинку та туризму 5 Спортивні 6 Учбові 7 Дошкільного виховання 8 Позашкільного виховання 9 Клубні 10 Бібліотеки 11 Музеї і вистапки 12 Видовищні 13 Побутового обслуговування 14 Комунальні 15 Торгівельні 16 Громадського харчування 17 Науково-дослідні проектні конструкторські 18 Соціального забезпечення 19 Транспортні 20 Інженерні 21 Зв'язку 22 Складські 23 Багатофункціональні 24 ДБН Б.1-1-93 С.78 Продовження додатку 3 Продовження форми 3.2 Найменування видів використання будинків споруд Р я д о к в тому числі розподіл кв.м Обсяг незавершеного будівництва тис.кв.м за формою вліасності за правовим відношенням державна кому-наль-на ко-пек-тивна приватна власність корис-туван-ня оренда 1 2 24 25 26 27 28 29 ЗО ЗІ Житлові 1 Промислово-виробничі 2 Адміністративні 3 Лікувально-профілактичні 4 Відпочинку та туризму 5 Спортивні 6 Учбові 7 Дошкільного виховання 8 Позашкільного виховання 9 Клубні 10 Бібліотеки 11 Музеї і виставки 12 Видовищні 13 Побутового обслуговування 14 Комунальні 15 Торгівельні 16 Громадського харчування 17 Науково-досліді проектні конструкторські 18 Соціального забезпечення 19 Транспортні 20 Інженерні 21 Зв'язку 22 Складські 23 Багатофункціональні 24 ДБН Б.1-1-93 С.79 Продовження додатку З Форма 3.3 Звіт про інженерні мережі населеного пункту населених пунктів району найменування населеного пункту району на “ “ 199 року Вид мереж Рядок Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньо- квартальної і внутрішньо- дворової Водопровідні 1 Каналізаційні 2 Теплові 3 Газові 4 Електричні 5 * Для водопровідних каналізаційних газових мереж - одиночна протяжність для теплових - в двотрубному вимірі ДБН Б.1-1-93 С.80 Форма 3.4 Звіт про вулично-дорожню мережу насе- леного пункту населених пунктів району найменування населеного пункту: району на “ “ 199 року Загальна Загальна Загальна в т.ч. з неї з Загальна протяжність в тому числі протяжність ВДМ за-безпеченої штучним освітлен-ням км протяжність ВДМ. забезпеченої во- достоком км протяжність ВДМ в червоних лініях тис..кв..м ВДМ з твердим покриттям тис. кв..м удосконаленим покриттям тис..кв..м ВДМ км магістралей загально- ВДМ яка має твер- з неї з удоскона- міського значення де покриття км леним покриттям км ДБН Б.1-1-93 С.81 Продовження додатку 3 Форма 3.5 Звіт про наявність та розподіл земель населених пунктів області України майменування області на “ “ 199 року Найменування видів використання земель Р я д П л о тому числі о к щ а кв.м знаходиться у власності надана у користування державній колективній приватній постійне тимчасове оренда ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 1 Сельбищна територія 2 Виробнича територія 3 Ландшафтно-рекреаційна територія 4 Землі житлової забудови 5 садибної 6 несадибної малоповерхової 7 несадибної багатоповерхової 8 Землі громадської забудови 9 . установ та організації освіти виховання підготовки кадрів науково- дослідних проетних конструкторських організацій 10 адміністративно-управлінських громад- ських фінансових кредитних страху- вальних організацій 11 установ охорони здоров”я та соціаль- ного забезпечення організзацій фізкультури і спорту 12 культурно-просвітницьких та видо- вищних установ 13 підприємств та організацій торгівлі громадського харчування комунально- побутового обслуговування 14 релігійних установ 15 багатофункціональних будинків 16 Землі внутрішньоміського транспорту 17 ДБН Б. 1-1-93 С.82 Продовження додатку З Продовження форми 3.5 Найменування видів використання земель Р я д П л о тому числі о к щ а кв.м знаходиться у власності надана у користування державній колективній приватній постійне тимчасове оренда Землі зелених насаджень загального користування 18 Землі промисловості 19 Землі зовнішнього транспорту 20 залізничного 21 автомобільного 22 водного 23 повітряного 24 трубопровідного 25 Землі організацій телебачання радіомовлення і зв'язку 26 . Землі оборони 27 Комунально-складські землі 28 Землі сільськогосподарського використання 29 сільгоспугіддя 30 землі сільськогосподарських підпри- ємств 31 землі особистих підсобних господарств 32 землі дачно-будівельних садівницьких кооперативів і дач громадян 33 Землі природоохоронного призначення 34 Землі оздоровчого призначення 35 Землі рекреаційного призначення 36 Землі історико-культурного призначення 37 Землі лісового фонду 38 Землі водного фонду 39 Землі резерву 40 ДБН Б.1-1-93 С.83 Продовження додатку 3 Форма 3.6 Звіт про наявність та розподіл будинків споруд населених пунктів області України найменування області на “ “ 199 року Найменування видів використання будинків споруд Р я д о к За- гальна площа тис. кв.м в тому числі розподіл за кількістю поверхів за матеріалом стін 1 2-3 4-5 9 10-16 понад 16 цегла панелі блоки монолітний залізобетон д е р е в о к а м і н ь інші мате- ріали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Житлові 1 Промислово-виробничі 2 Адміністративні 3 Громадські 4 Транспортні 5 Інженерні 6 Комунальні 7 Зв'язку 8 Складські 9 Культові 10 Багатофункціональні 11 ДБН Б. І-1-93 С.84 Продовження додатку З Продовження форми 3.6 Найменування видів використання будинків споруд Р я д 0 к в тому числі розподіл за інженерним обладнанням з причин непридатності для використання водопрово- дом гарячим водопоста- чанням каналізаці- єю центр. опален- ням г а з о м електр. освітлен- ням аварій- ні ветхі розміщені у непристосова- них будинках спорудах 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 Житлові 1 Промислово-виробничі 2 Адміністративні 3 Громадські 4 Транспортні 5 Інженерні 6 Комунальні 7 Зв'язку 8 Складські 9 Культові 10 Багатофункціональні 11 ДБН Б.1-1-93 С.85 Продовження форми 3.6 Найменування видів використання будинків споруд Р я д о к в тому числі розподіл Обсяг незавершеного будівництва т будівництва тис.кв.м т ис. кв.м за формою власності за правовим відношенням дер- жавна ко- му- наль- на ко- лек- тив- на при- ватна влас- ність ко- рис- ту- вання орен- да 1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Житлові 1 Промислово-виробничі 2 Адміністративні 3 Громадські 4 Транспортні 5 Інженерні 6 Комунальні 7 Зв'язку 8 Складські 9 Культові 10 Багатофункціональні 11 ДБН Б.1-1-93 С.86 Продовження додатку 3 Форма 3.7 Звіт про інженерні мережі населених пунктів області України найменування обпасті на “ “ 199 року Вид мереж Рядок Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньо- квартальної і внутрішньо- дворової Водопровідні 1 Каналізаційні 2 Теплові 3 Газові 4 Електричні 5 * Для водопровідних каналізаційних газових мереж - одиночна протяжність для теплових - в двотрубному вимірі. ДБН Б.1-1-93 С. 87 Форма 3.8 Звіт про вулично-дорожню мережу населених пунктів області України найменування області на “ “ 199 року Загальна Загальна Загальна в т.ч. з неї з протяжність ВДМ за протяжність ВДМ протяжність ВДМ ВДМ з твердим удоско- нале- Загальна протяж- ність ВДМ км в тому числі безпече- ної штучним освітленням км забезпеченої водостоком км в червоних лініях тис.кв.м покрит- тям тис.кв.м ним покрит- тям тис.кв.м магістра- ВДМ яка з неї з лей за- гально- має твер- де по- удоскона- леним по- міського значення криття км криттям км ДБН Б.1-1-93 С.88 Продовження додатку З Форма 3.9 Зведений звіт про наявність та розподіл земель населених пунктів області майменування області на “ “ 199 року Наймену- вання району Р я д о к Площа кв.м в тому числі кв.м знаходиться у власності надана у користування державній колективній приватній постійне тимчасове оренда ДБН Б.1-1-93 С.89 Форма 3.10 Зведений звіт про наявність та розподіл будинків споруд населених пунктів області найменування області на “ “ 199 року в тому числі розподіл Р я д за матеріалом стін за інженерним обладнанням Найменування району о к Загальна площа тис..кв.м цегла панелі блоки монолітний залізобетон Д е р е в о К а м і н ь інші мате- ріали во- до- про- во- дом гарячим водо- поста- чанням кана- ліза- цією центр. опа- лен- ням г а з о м елек-тр. ос- віт- лен- ням 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Продовження форми 3.10 в тому числі розподіл Р я д з причин непридатності для використання за формою власності за правовим відношенням Об'єм незавер- о к шеного Найменування аварійні розміщені у дер- ко- ко- при- влас- ко- о району ветхі непристосо- жав- му- лек- ват- ність ристу- Р будівництва ваних Бу- на наль- тив- на вання е динках.. на на н тис..кв..м спорудах д а 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ДБН Б.1-1- 93 С.90 Продовження додатку 3 Форма 3.11 Зведений звіт про інженерні мережі населених пунктів області найменування областІ на “ “ 199 року Найменування району Р я д о к ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової 1 2 3 4 5 6 Найменування району Р я д о к КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквартальної і внутрішньодворової 1 2 7 8 9 10 ДБН Б.1-1- 93 С.91 Продовження форми 3.11 3.11 Найменування району Р я д о к ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквартальної і внутрішньодворової 1 2 11 12 13 14 Найменування району Р я д о к ГАЗОВІ МЕРЕЖІ Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквар-тальної і внутрішньодворової 1 2 15 16 17 18 ДБН Б.1-1-93 С.92 Продовження додатку З Продовження форми 3.11 Найменування району Р я д о к ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ Довжина мережі* км Питома вага мереж які магістральної вуличної внутрішньоквар-тальної і внут-рішньодворової знаходяться в аварійному стані % 1 2 19 20 21 22 * Для водопровідних канапізаційнмх газових мереж - одиночна протяжність для теплових - в двотрубному вимірі Форма 3.12 Зведений звіт про вулично - дорожні мережі населених пунктів області найменування області на “ “ 199 року Загальна Загаль- Загаль- в т.ч. з неї з в тому числі протяж- на про- на пло- ВДМ з удоско- ність тяжність ща ВДМ твер- нале- Загаль-на ВДМ. забезпе- ченої ВДМ забезпе- ченої в черво- них ліні- ях дим пок- рит- ним покрит- тям про- штучним штучним тис.кв.км тям тис.кв.м Найме- нуван- ня району Р я д о к тяж- ність ВДМ км мгістра- лей за- гально- міського значення ВДС яка має твер- де по- криття км з неї з удоскона- леним по- криттям км освітлен-ням км водосто- ком км тис. кв.м км ДБН Б.1-1-93 С.93 Продовження додатку 3 Форма 3.13 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про наявність і розподіл земель населених пунктів України на '' '' 199 року Р я д Площа в тому числі о к кв. м знаходиться у власності надана у користування державній колективній приватній постійне тимчасове оренда Республіка Крим 1 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б.1-1-93 С.94 Форма 3.14 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про наявність і розподіл будинків споруд населених пунктів України на “ ” 199 року в тому числі розподіл Р я д за матеріалом стін за інженерним обладнанням Найменування району о к Загальна площа тис..кв.м цегла панелі блоки монолітний залізобетон Д е р е в о К а м і н ь інші мате- ріали во- до- про- во- дом гарячим водо- поста- чанням кана- ліза- цією центр. опа- лен- ням г а з о м елек-тр. ос- віт- лен- ням Республіка Крим 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м.Київ 26 м.Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б.1-1-93 С.95 Продовження додатку 3 Продовження форми 3.14 в тому числі розподіл з причин непридатності для використання за формою власності за правовим відношенням Р я д о к аварійні ветхі розміщені у непристосованих будинках спорудах Д е р ж а в н а ко- му-наль- на ко-лек-тив- на при- ват-на в л а с н і с т ь ко- рис- ту-ван- ня о р е н д а Об’ єм незавершеного будівництва тис.кв.м Республіка Крим 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська Луганська 11 12 Львівська 13 Микола'івська Одеська 14 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б.1-1-93 С.96 Продовження додатку З Форма 3.15 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про інженерні мережі населених пунктів України на '' '' 199 року Р я д ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ о к Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової Республіка Крим 1 3 4 5 6 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ' ДБН Б. І-1-93 С.97 Продовження додатку 3 Продовження форми З.15 Р я д КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ о к Довжина мережі* км Питома вага мереж як і знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової Республіка Крим 1 7 8 9 10 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б. І-1-93 С.98 Продовження додатку З Продовження форми 3.15 Р я д ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ о к Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквартальної і внутрішньодворової Республіка Крим 1 11 12 13 14 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 - Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б.1-1-93 С.99 Продовження додатку 3 Продовження форми 3.15 : Р я ГАЗОВІ МЕРЕЖІ д о к Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквартальної і внутрішньодворової Республіка Крим 1 15 16 17 18 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 ДВН Б.1-1-93 С.100 Продовження додатку 3 Продовження форми 3.15 Р я д ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ о к Довжина мережі* км Питома вага мереж які знаходяться в аварійному стані % магістральної вуличної внутрішньоквартальної і внутрішньодворової Республіка Крим 1 19 20 21 22 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Поптавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м. Київ 26 м. Севастополь 27 Україна 28 * Для водопровідних каналізаційних газових мереж - одиночна протяжність для теплових - в двотрубному вимірі ДБН Б. 1-1-93 С.101 Продовження додатку 3 Форма 3.16 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про вулично-дорожні мережі населених пунктів України . на “ “ 199 року Р я д о к За-галь-на про- тяж-ність ВДМ км в тому числі Загаль- на про- тяжність ВДМ забезпе- ченої штучним освіт- ленням км Загаль- на про- тяжність ВДМ забезпе- ченої водосто- ком км Загаль- на площа ВДМ в черво- них лініях тис кв.м в т.ч. ВДМ з твер- дим по- крит- тям тис. кв.м з неї з удос- кона- леним по- крит- тям тис. кв.м магістралей загальноміського значення км ВДМ яка має тверде покриття км з неї з удоско-наленим покрит- тям км Республіка Крим 1 Вінницька 2 Волинська 3 Дніпропетровська 4 Донецька 5 Житомирська 6 Закарпатська 7 Запорізька 8 Івано-Франківська 9 Київська 10 Кіровоградська 11 Луганська 12 Львівська 13 Миколаївська 14 Одеська 15 Полтавська 16 Рівненська 17 Сумська 18 Тернопільська 19 Харківська 20 Херсонська 21 Хмельницька 22 Черкаська 23 Чернівецька 24 Чернігівська 25 м.Київ 26 м.Севастополь 27 Україна 28 ДБН Б.1-1-93 С.102 Додаток 4 рекомендуємий ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТАНДАРТНИМИ ЗАПИТАМИ Стандартні запити користувачів по кожному з об'єктів можуть бути трьох видів: 1. видати значення одного з показників будь-якого який міститься в паспорті вихідна форма 4.1 ; 2. видати значення основних показників які міститься в паспорті вихідні форми 4.2 4.9 ; 3. видати значення всіх показників які містяться в паспорті вихідні форми 4.10 - 4.28 . Зміст та форма відповіді на нестандартний запит задаються користувачем в момент формування. Прикладами нестандартних запитів можуть бути вимоги визначити: - чи знаходиться об'єкт в будь-якій з виділених зон; - які будинки споруди та або інженерні мережі розташовані на даній земельній ділянці; - яка щільність забудови ділянки; - які параметри інженерних мереж які прокладені на даній ділянці; - які об'єкти знаходяться у розпорядженні даної юридичної фізичної особи і які параметри даних об'єктів і ін. Відповідь на кожний з запитів має часову прив'язку тобто усі запитувані дані вдаються на потрібну дату. Форма 4.1 ВИХІДНА ФОРМА НА ЗАПИТ 1-го ВИДУ вид об'єкта Найме- Адреса вупиця номер або код нування показника Значення показника Дата реєстрації інформації од .ви м. ДБН Б. 1- 1- 93 С.103 Продовження додатку 4 ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 2-го ВИДУ Форма 4.2 Земельна ділянка Адреса вулиця номер або код Площа кв.м Функціональне використання Вартість млн.крб. Форма власності Найменування власника користувача Основні реквізити документу який підтверджує право на володіння користування Дат реєст-рації інформа- ції Форма 4.3 Будинок споруда Адреса вулиця номер або код Вид тип серія Основне використання Кількість поверхів* од. Загальна* площа кв.м Рік збудування Рік останнього кап. ремонту Відсоток зносу Балансова вартість млн.крб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Продовження форми 4.3 Інженерне обладнання Історико- Форма Наймену- Основні реквізити Дата водо- провід кана- ліза- газо- поста- централі- зоване культурна цінність влас- ності вання власника документу який підтверджує право реєстрації ції ція чання теплопос- тачання користувача на володіння користування 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 16 * Для споруд замість кількості поверхів наводиться висота замість загальної площі - довжина/ширина ДБН Б. 1-1-3 С.104 Продовження додатку 4 Форма 4.4 Водопровідна мережа Тип ме- ре- жі Код ділянки Місцезна ходження ділянки* Довжина ділянки м Діаметр м Шляховий відбір л/с Код вузла Загальна витрата води л/с Дата реєстрації інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Заповнюється в найменування вулиці або код планувальної одиниці під якою прокладено ділянку Форма 4.5 Каналізаційна мережа Тип ме- ре- жі Код ділянки Місцезна ходження ділянки* Довжина ділянки м Діаметр м Наповнення колектора Код вузла Загальні витрати води л/с Дата реєстрації інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці під якою прокладено ділянку Форма 4.6 Газова мережа Загальна витрата води л/с Тип мережі Код ділянки Місцезна- ходження ділянки* Довжина ділянки м Діаметр м Шляховий відбір куб.м/ год Код вузла на вході куб.м/ год на виході куб.м/ год Дата реєстрації інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці під якою прокладено ділянку ДБН Б.1-1- 93 С.105 Продовження додатку 4 Форма 4.7 Теплова мережа Тип ме- режі Код ділянки Місцезна- ходження ділянки* Довжина ділянки м Діаметр мм Шляховий відбір Вт Код вузла Загальні витрати Дата реєстрації інформації тепла Вт гарячої води п/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці під якою прокладено ділянку Форма 4.8 Електромережа Тип Дов- мере- жі Код ділянки Місцезна- ходження ділянки* жина ділянки Переріз кабеля кв. мм Напруга кВ Код вузла Навантаження кВт Дата реєстрації інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці під якою прокладено ділянку Форма 4.9 Вулично-дорожня мережа Найме- нування вулиці Код ділянки Місцезнаходження ділянки* Довжина ділянки м Ширина в червоних лініях м Код вузла Загальна площа кв.м Інтенсивність руху. од./год. Дата реєстрації інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Заповнюється найменування вулиці початку і кінця ділянки або коди планувапьних одиниць які знаходяться ліворуч і праворуч від даної ділянки ДБН Б.1- 1- 93 С.106 Продовження додатку 4 ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 3-го ВИДУ Форма 4.10 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації ВІДОМОСТІ про земельну ділянку Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 03 Юридична адреса власника користувача 04 тел тел. 05 Місцезнаходження земельної ділянки населений пункт 06 адміністративний район 07 планувальний район 08 планувальна одиниця 09 вулиця номер 10 функціональная зона 11 Земельна ділянка надана: на підставі 12 найменування документу найменування організації від " '' 199 року № 13 на правах: власність володіння користування оренда 14 потрібне підкреслити сроком строком 15 для 16 мета призначення форма власності: державна колективна приватна 17 потрібне підкреслити серія державного акту № 18 Земельна ділянка вилучена викуплена : на підставі 19 найменування документу організації від " ” 199 року № 20 ДБН Б.1-1-93 С.107 Продовження додатку 4 Площа земельної ділянки: відповідно до "Книги записів реєстрації державних актів і договорів на право тимчасового користування землею в т.ч. на умовах оренди " кв.м 21 * відповідно до існуючих документів на відведення ділянки кв.м 22 * у фактичних межах кв.м 23 в тому числі: під основною функцією кв.м під забудовою кв.м 25 під твердим покриттям кв.м 26 Ціна оцінювальна вартість земельної ділянки відповідно 27 економічна оцінка експертна оцінна аукціон ін. млн.крб. 28 Функціональне призначення за містобудівною документацією 29 Функціональне використання 30 Обладнання інженерно-транспортними мережами: Водопровід ТАК - НІ 31 Каналізація фекальна ТАК - НІ 32 Каналізація дощова ТАК - НІ 33 Локальні очисні споруди ТАК - НІ 34 Газопровід ТАК - НІ 35 Тепломережа ТАК - НІ 36 Електромережа ТАК - НІ 37 Телефонна мережа ТАК - НІ 38 ДБН Б.1-1-93 С.108 Кабельні слабкострумні мережі ТАК - НІ 39 Дренажна система ТАК - НІ 40 Автомобільні дороги ТАК - НІ 41 Під’їзні залізничні колії ТАК - НІ 42 потрібне підкреслити} Загальна площа будинків і споруд розташованих в межах ділянки кв.м 43 в том числі: та що знаходиться у розпорядженні власника користувача кв.м 44 інших юридичних осіб кв.м 45 найменування кв.м 46 найменування * Заповнюється при відсутності державного акту ДБН Б.1-1-93 С.109 Продовження додатку 4 Форма 4.11 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації ПЛАН Земельної ділянки в по вулиці найменування населеного пункту № району Масштаб 1:2000 С.92 ДБН Б.1-1-93 ДБН Б.1-1-93 С.110 Продовження додатку 4 Форма 4.12 Код земельної ділянки Дата реєстрації інформації П Л А Н встановлених меж Таблиця ліній та дирекційних кутів Назва сторони Довжина лінії Дирекційний кут номер точки початку лінії кінця лінії Опис суміжних ділянок Опис суміжних ділянок І. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. ДБН Б.1- 1-93 С.111 Продовження додатку 4 Форма 4.13 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про будинок споруду Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 4айменуванн Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача 04 тел. 05 Місцезнаходження будинку споруди населений пункт 06 адміністративний район 07 планувальний район 08 планувальна одиниця 09 вулиця номер 10 Будинок споруду надано: на підставі найменування документу найменування 11 найменування документу найменування організації від '' '' 199 року № 12 на правах: власність володіння користування оренда 13 потрібне підкреслити строком 14 для 15 мета призначення форма власності: державна колективна приватна 16 потрібне підкреслити Вид функціональне призначення будинку споруди 17 Тип будинку споруди 18 Серія 19 Основне використання будинку споруди 20 Метричні характеристики будинку споруди : кількість поверхів од. 21 довжина м 22 ширина м 23 висота глибина м 24 площа забудови кв.м 25 будівельний об'єм куб.м 26 площа загальна кв.м 27 ДБН Б.1-1-93 С.112 Продовження додатку 4 площа корисна кв.м 28 в тому числі та що знаходиться у розпорядженні власника користувача кв.м 29 інших юридичних осіб кв.м 30 найменування кв. м 31 найменування} вбудовані приміщення по видах функціонального використання : в поверсі корисною площею кв.м 32 призначення в поверсі корисною площею кв.м 33 призначення в поверсі корисною площею кв.м 34 призначення в поверсі корисною площею кв. м 35 призначення Технічний стан будинку споруди : рік побудови 36 рік останнього капітального ремонту 37 матеріал фундаменту 38 матеріал стін 39 матеріал перекриття 40 матеріал покриття 41 відсоток зносу 42 найменування стадії будівництва для об'єктів що будуються 43 ДБН Б.1-1-93 С.113 Історико-культурна цінність будинку споруди : категорія цінності 44 охоронний номер 45 Вартісні характеристики будинку споруди : балансова вартість млн.крб. 46 оціночна вартість згідно 47 екон.оцінка експерт оцінка аукціон ін. ' млн.крб. 48 Інженерне обладнання будинку споруди : тип водопостачання 49 площа обладнана водопроводом кв.м 50 тип гарячого водопостачання 51 площа обладнана гарячим водопостачанням кв.м 52 тип побутової каналізації 53 площа обладнана побутовою каналізацією кв.м 54 тип дощової каналізації 55 тип промислової каналізації 56 площа обладнана промисловою каналізацією кв.м 57 тип опалювання 58 опалювана площа кв.м 59 тип газопостачання 60 ДБН Б. 1-1-93 С. 114 Продовження додатку 4 тип електропостачання 61 тип вентиляції 62 наявність ванн душових установок 63 наявність сміттєпроводу 64 тип транспортних комунікацій 65 тип слабкострумних кабельних мереж 66 Вихідний документ який підтверджує наведені відомості про будинок споруду : найменування документу який міститься в найменування організації складений “ “ 199 р. 67 68 Будинок споруда прийнято в експлуатацію: на підставі 69 найменування документу найменування організації 70 від “ “ 199 р. № 71 ДБН Б.1-1-93 С.115 Продовження додатку 4 Форма 4.14 Код будинку споруди Дата реєстрації інформації П Л А Н поповерховий Будинку споруди в по найменування насаленого пункту найменування вулиці № району. Масштаб 1:100 ДБН Б.1-1-93 С. 116 Продовження додатку 4 Форма 4.15 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про водопровідну мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип водопроводу 06 ДБН Б.1-1-93 С.117 Продовження додатку 4 Форма 4.16 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку водопровідної' мережі Місцезнаходження длянки 01 наймен-ня вулиці або планув. одиниці під якою прокладено ділянку Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК - НІ 08 потрібне підкреслити Режим роботи 09 Шляховий відбір л/с 10 ДБН Б.1-1-93 С.118 Продовження додатку 4 Форма 4.17 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол водопровідної мережі Загальна витрата води л/с 01 Загальна зосереджена витрата води л/с 02 Тиск кПа 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Форма 4.18 Дата реєстрації інформації С Х Е М А водопровідної мережі ДБН Б.1-1-93 С.119 Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір л/с Код вузла Загальна витрата води л/с ДБН Б.1-1-93 С.120 Продовження додатку 4 Форма 4.19 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про каналізаційну мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібна підкреслити Тип каналізації 06 ДБН Б.І-1-93 С.121 Продовження додатку 4 Форма 4.20 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку каналізаційної мережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вулиці або планув. одиниці під якою прокладено ділянку Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК НІ 08 потрібне підкреслити Режим роботи 09 Шляховий приплив стоку л/с 10 Наповнення колектора 11 Швидкість руху води в колекторі м/с 12 ДБН Б.1-1-93 С.122 Продовження додатку 4 Форма 4.21 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол каналізаційної мережі Загальна витрата води л/с 01 Загальна зосереджена витрата води л/с 02 Тиск кПа 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Форма 4.22 Дата реєстрації інформації С Х Е М А каналізаційної мережі Код ділянк Код ділянки ділянки Діаметр м Діаметр м Наповнення Наповнення колекто- колектора колектора Код ділянк Код вділянки колек вузла вузла Загальна ви Загальна витрата води .. витрата води л/с води п/ ДБН Б.1-1-93 С. 123 Продовження додатку 4 Форма 4.23 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про газову мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкриспити Тип газопроводу 06 ДБН Б.1-1-93 С.124 Продовження додатку 4 Форма 4.24 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку газової мережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вупиці або планув одиниці під якою прокладено ділянку Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: процент аносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК - НІ 08 потрібне підкраспити Режим роботи 09 Шляховий відбір куб.м/год. 10 ДБН Б.1-1-93 С. 125 Продовження додатку 4 Форма 4.25 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол газової мережі Загальна витрата на вході куб.м/год. 01 Загальна витрата на виході куб.м/год. 02 Тиск на вході Мпа 03 Тиск на виході Мпа 04 Кількість зосереджених споживачів од. 05 Форма 4.26 Дата реєстрації інформації С Х Е М А газової мережі ДБН Б.1-1-93 С.126 Продовження додатку 4 Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір куб.м/год. Код вузла Витрата на вході куб.м/год. Витрата на виході куб.м/год. ДБН Б.1-1-93 С.127 Продовження додатку 4 Форма 4.27 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про теплову мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип теплової мережі 06 ДБН Б.1-1-93 С. 128 Продовження додатку 4 Форма 4.28 Код ділянки мережі Дата ресетрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку теплової мережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вулиці або планув. одиниці під якою прокладено ділянку Довжина м 02 Діаметр м 03 Матеріал 04 Глибина закладення м 05 Схил 06 Технічний стан: відсоток зносу 07 знаходиться в аварійному стані ТАК НІ потрібне підкреслити 08 Режим роботи 09 Шляховий відбір Вт 10 Спосіб прокладки 11 Наявність антикорозійного внутрішнього покриття 12 Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття 13 Наявність антикорозійного зовнішнього покриття 14 Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття 15 ДБН Б.1-1-93 С.129 Продовження додатку 4 Форма 4.29 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол теплової мережі Загальна витрата тепла Вт 01 Загальна витрата гарячої води л/с 02 Тиск Па 03 Кількість зосереджених споживачів од. 04 Форма 4.30 Дата реєстрації інформації С Х Е М А теплової мережі Код ділянки Діаметр м Шляховий відбір куб.м/год Код вузла Загальна витрата гарячої води п/с Загальна витрата тепла Вт ДБН Б.1-1-93 С. 130 Продовження додатку 4 Форма 4.31 Код реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про електромережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип електромережі 06 ДБН Б.1-1-93 С.131 Продовження додатку 4 Форма 4.32 Код ділянки мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку електромережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вулиці або планув одиниці під/над якою прокладено ділянку Довжина м . 02 Тип прокладки лінії 03 Переріз кабеля кв. мм 04 Марка кабеля 05 Матеріал жили проводу кабеля 06 Матеріал опори 07 Глибина закладення кабеля м 08 Відсоток зносу 09 Напруга кВ 10 Активний опір 0м 11 ДБН.Б.1-1-93 С.132 Продовження додатку 4 Форма 4.33 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол електромережі Навантаження кВт 01 Кількість зосереджених споживачів од. 02 Форма 4.34 Дата реєстрації інформації С Х Е М А електромережі Код ділянки Переріз кв. мм Напруга кВ Код вузла Навантаження кВ. ДБН Б.1-1-93 С.133 Продовження додатку 4 Форма 4.35 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вулично-дорожню мережу Власник користувач 01 Міністерство відомство концерн асоціація 02 Найменування галузі 03 Юридична адреса власника користувача телефон 04 Форма власності: державна комунальна колективна приватна 05 потрібне підкреслити Тип елемента вулично-дорожньої мережі 06 Найменування елемента вулично-дорожньої мережі 07 ДБН Б.1-1-93 С.134 Форма 4.36 Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про ділянку вулично-дорожньої мережі Місцезнаходження ділянки 01 наймен-ня вулиць початку і кінця д-ки або правої і лівої план. одиниць Довжина м 02 Матеріал покриття 03 Категорія 04 Ширина в червоних лініях м 05 Ширина проїзної частини м 06 Тип поперечного профілю 07 Технічний стан відсоток зносу 08 Пропускна здатність од./год. 09 Вид відведення поверхневих вод: дощова каналізація поверхневе відведення 10 потрібне підкреслити Наявність і вид освітлення: відсутнє одностороннє двостороннє 11 потрібне підкреслити ДБН Б.1-1-93 С.135 Продовження додатку 4 Форма 4.37 Код вузла мережі Дата реєстрації інформації В І Д О М О С Т І про вузол вулично-дорожньої мережі Загальна площа кв.м 01 Матеріал покриття 02 Відсоток зносу 03 Вид регулювання: регульований нерегульований 04 потрібне підкреслити Відповідальний за технічний і снанітарний стан посада прізвище ім'я та по батькові телефон підпис Форма 4.38 Дата реєстрації інформації ДБН Б.1-1-93 С.136 С Х Е М А вулично-дорожньої мережі Код ділянки Ширина в червоних лініях м Пропускна здатність од./год. Код вузла Пропускна здатність од./год. ДБН Б.1-1-93 С.137 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ............................................................................................................................... 1 2. СТРУКТУРА ДАНИХ ..................................................................................................................................... 2 3. СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ......................................................................................... 4 4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ........................................................................ 5 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ .................................................................................................................................................. 7 6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .................................................................................. 8 ДОДАТОК 1. Зразки паспортів об'єктів вхідні форми ................................................................................ 9 Паспорт земельної ділянки ................................................................................................... 9 Паспорт будинку споруди .................................................................................................... 20 Паспорт водопровідної мережі ............................................................................................ 30 Паспорт каналізаційної мережі............................................................................................... 36 Паспорт газової мережі........................................................................................................... 42 Паспорт теплової мережі........................................................................................................ 48 Паспорт електромережі.......................................................................................................... 55 Паспорт вулично-дорожньої мережі ................................................................................... 61 ДОДАТОК 2. Функціональне зонування території населеного пункту ....................................................... 69 ДОДАТОК 3. Вихідні форми документів за стандартними запитами ....................................................... 73 ДОДАТОК 4. Вихідні форми документів з узагальненими даними .......................................................... 102