ДСТУ 3306-96

ДСТУ 3306-96 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним проектно-конструкторським інститутом по машинах для промисловості будівельних матеріалів «Діпробудмашина» Мінмашпрому України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 лютого 1996 р. № 81 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ. M. ?. М'ясников О. М. Пенкісович Р. І. Резнік І. Ф. Бурова ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Каменевидобувне устатковання 5 Каменеобробне устатковання 6 Інструмент для каменевидобувного та каменеобробного устатковання Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів Додаток А Загальні поняття ДСТУ 3306 95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ УСТАТКОВАННЯ КАМЕНЕВИДОБУВНЕ ТА КАМЕНЕОБРОБНЕ Терміни та визначення ОБОРУДОВАНИЕ КАМНЕДОБЫВАЮЩЕЕ И КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ Термины и определения EQUIPMENT FOR STONE EXTRACTION AND PROCESSING Terms and definitions Чинний від 1997 01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі машинобудування стосовно каменевидобувного та каменеобробного устатковання. 1.2 Терміни регламентовані цим стандартом є обов'язковими для використання у нормативній документації довідковій та на-вчально-мвтодичній літературі що належить до галузі каменевидо-бування та каменеоброблення а також для робіт з стандартизації чи у разі виконання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Цей стандарт використовують разом з комплексом стандартів на каменевидобувне та каменеобробне устатковання що розробляються для нормативного забезпечення розроблення виготовлення випробування та експлуатації цього устатковання в Україні. 1.4 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ДСТУ 2233 93 Інструменти різальні. Терміни та визначення ДСТУ 2298 93 Верстати металорізальні. Терміни та визначення ДСТУ 2486 94 Алмази та інструменти алмазні. Терміни та визначення 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять визначених у стандарті. У випадках коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять замість їх визначення ставиться риска. 3.3 У стандарті як довідкові подано терміни та визначення російською мовою. Стандартизованих іншомовних термінів в цій галузі на цьому етапі не виявлено. 3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською та російською мовами. 3.5 Загальнотехнічні терміни та визначення необхідні для кращого розуміння стандарту наведено в додатку А. 3.6 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом. 4 КАМЕНЕВИДОБУВНЕ УСТАТКУВАННЯ 4.1 каменев и добу вне устатковання Машини та установки для виконання операцій відокремлення монолітів та блоків природного каменю від масиву у відкритих кар'єрах або в підземних умовах шахтах ru камнедобывающее оборудование Машини и установки для выполнения операций по отделению монолитов и блоков природного камня от массива в открытых карьерах или в подземных условиях шахтах 4.2 каменерізальна машина Каменевидобувне устатковання для видобування природного каменю методом різання ru камнерезная машина Камнедобывающее оборудование для добычи природного камня методом резания 4.3 уступна каменерізальна машина Каменерізальна машина одна опора якої розташована на підошві а друга на покрівлі розроблюваного уступу ru уступная камнерезная машина Камнерезная машина одна опора которой расположена на подошве а вторая на кровле разрабатываемого уступа 4.4 низькоуступна каменерізальна машина Уступна каменерізальна машина для роботи з висотою уступу до 0 5 м ru низкоуступная камнерезная машина Уступная камнерезная машина для работы с высотой уступа до 0 5 м 4.5 високоуступна каменерізальна машина Уступна каменерізальна машина для роботи з висотою уступу понад 0 5 м ru высокоуступная камнерезная машина Уступная камнерезная машина для работы с высотой уступа свыше 0 5 м 4.6 передуступна каменерізальна машина Каменерізальна машина опори якої розташовані на підошві розроблюваного уступу перед видобувним уступом ru предуступная камнерезная машина Камнерезная машина опоры которой расположены на по дошве разрабатываемого уступа перед добываемым уступом 4.7 надуступна каменерізальна машина Каменерізальна машина опори якої розташовані на покрівлі розроблюваного уступу ru надуступная камнерезная машина Камнерезная машина опоры которой расположены на кровле разрабатываемого уступа 4.8 операційна каменерізальна машина Каменерізальна машина що виконує одну операцію ru операционная камнерезная машина Камнерезная машина выполняющая одну операцию 4.9 універсальна каменерізальна машина Каменерізальна машина що послідовно виконує всі операції з видобування блоків каменю ru универсальная камнерезная машина Камнерезная машина последовательно выполняющая все операции по добыче блоков камня 4.10 спеціалізована каменерізальна машина Каменерізальна машина що виконує тільки одну чи дві суміщені за рухом операції ru специализированная камнерезная машина Камнерезная машина выполняющая только одну или две совмещенные по движению операции 4.11 Каменерізальна машина з дисковими пилками ru камнерезная машина с дисковыми пилами 4.12 Каменерізальна машина з кільцевими фрезами ru камнерезная машина с кольцевыми фрезами 4.13 барова каменерізальна машина ru баровая камнерезная машина 4.14 установка рядкового буріння шпурів Каменевидобувне устатковання для спрямованого механізованого буріння ряду шпурів одним чи декількома бурильними інструментами ru установка строчечного бурения шпуров Камнедобывающее оборудование для направленного механизированного бурения ряда шпуров одним или несколькими бурильными инструментами 4.15 установка канатного пиляння Каменевидобувне устатковання для відокремлення моноліту від масиву в якому різальним інструментом є канатна пилка ru установка канатного пиления Камнедобывающее оборудование для отделения монолита от массива в котором режущим инструментом является канатная пила 4.16 установка алмазно- канатного пиляння Каменевидобуанв устаткований для відокремлення моноліту від масиву та розділення його на блоки в якому різальним інструментом є алмазно-канатна пилка ru установка алмазно-канатного пиления Камнедобывающее оборудование для отделения монолита от массива и разделки его на блоки в котором режущим инструментом является алмазно-канатная пила 4.17 лдроклинова установка Камеиевидобувне устаткований для відколювання моноліту від масиву чи розколювання моноліту на блоки під дією гідромеханічних навантажень ru гидроклиновая установка Камнедобывающее оборудование для откалывания монолита от массива или раскалывания монолита на блоки под действием гидромеханических нагрузок 4.18 газоструминна установка Каменевидобувне устаткований для отримання в масиві оголювальних щілин руйнуванням гірської породи високотемпературним струменем газу під тиском ru газоструйная установка Камнедобывающее оборудование для получения в массиве обнажающих щелей разрушеним горной породы высокотемпературной струей газа под давлением 4.19 водоструминна установка Каменевидобувне устатковання для видобування та оброблення каменю швидкісним струменем води високого тиску ru водоструйная установка Камнедобывающее оборудование для добычи и обработки камня скоростной струей воды высокого давления 5 КАМЕНЕОБРОБНЕ УСТАТКОВАННЯ 5.1 каменеобробне устатковання Машини та механізми для розпилювання окантовування фрезерування полірування та профільного оброблення плит і виробів з природного каменю ru камнеобрабатывающее оборудование Машины и механизмы для распиловки окантовки фрезерования полирования и профильной обработки плит и изделий из природного камня 5 2 каменерозпилювальний верстат Каменеобробне устатковання для розпилювання природного каменю на плити бруски заготовки виконання інших розпилювальних операцій ru камнераспиловочный станок Камнеобрабатывающее оборудование для распиловки природного камня на плиты бруски заготовки выполнения других распиловочных операций 5.3 штрипсовий каменерозпилювальний верстат Каменерозпилювальний верстат різальним інструментом якого є гладкі та перфоровані штрипсові пилки що рухаються зворотно-поступально ru штрилсовый камнераспиловочный станок Камнераспиловочный станок режущим инструментом которого являются гладкие и перфорированные штрипсовые пилы совершающие возвратно-поступательное движение . 5.4 штрипсовий камене-розпилювальний верстат з прямолінійним рухом інструмента ru штрипсовый камнераспиловочный станок с прямолинейным движением инструмента 5.5 штрипсовий каменерозпилювальний верстат з маятниковим рухом інструмента ru штрипсовый камнсраспиловочный станок с маятниковым движением инструмента 5.6 штрипсовий камене-розпилювальний верстат з комбінованим рухом інструмента Штрипсовий каменерозпилювальний верстат різальний інструмент якого рухається по ламаній лінії ru штрипсовый камнераспиловочный станок с комбинированным движением инструмента Штрипсовый камнеряспиловочный станок режущий инструмент которого движется по ломаной линии 5.7 каменерозпилювальний верстат з гнучким різальним інструментом Каменерозпилювальний верстат різальним інструментом якого є канатна пилка ru камнераспиловочный станок с гибким режущим инструментом Камнераспиловочный станок режущим инструментом которого является канатная пила 5.8 дисковий каменерозпилювальний верстат Каменерозпилювальний верстат різальним інструментом якого є дискові пилки встановлені на одному чи декількох валах ru дисковый камнераспиловочный станок Камнераспиловочный станок режущим инструментом которого являются дисковые пилы установленные на одном или нескольких валах 5.9 однодисковий каменерозпилювальний верстат Дисковий каменерозпилювальний верстат для пасиву- вамня блоків та випилювання з них великорозмірних заготовок методом багатопрохідного різання виконавчим органом якого є горизонтальний вал з закріпленою на ньому алмазною дисковою пилкою великого діаметра ru однодисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок для пассивирования блоков и выпиливания из них крупноразмерных заготовок методом многопроходного резания исполнительным органом которого является горизонтальный вал с закрепленной на кем алмазной дисковой пилой большого диаметра 5.10 багатодисковий каме-нерозпклювальний верстат Дисковий каменерозпилю-вальний верстат для розпилювання блоків та заготовок на плити та вироби методом однопрохідного чи багатопрохідного різання виконавчим органом якого є один чи декілька валів з комплектом алмазних дискових пилок ru многодисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок для распиловки блоков и заготовок на плиты и изделия методом однопроходного или многопроходного резания исполнительным органом которого является один или несколько валов с комплектом алмазных дисковых пил 5.11 двостояковий дисковий каменерозпилювальний верстат Дисковий каменерозпилю-вальний верстат в стояках якого закріплено вал із встановленим на ньому багатодисковим інструментом Примітка. Оброблюваний матеріал астаноелюється на конвеєр чи стіл що ?ухається зворотно-лоступально. Різання здійснюється подаванням інструмента чи каменю ru двухстоечный дисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок на стойках которого закреплен вал с установленным на нем многодисковым инструментом Примечание. Обрабатываемый материал устанавливается на конвейер или стол движущийся возвратно-поступательно. Резание осуществляется подачей инструмента или камня 5.12 консольний дисковий каменерозпилювальний верстат Дисковий каменерозпилювальний верстат в якому одну чи декілька дискових пилок закріплено консольне ru консольный дисковый камне-распиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок в котором одна или несколько дисковых пил закреплены консольне 5.13 портальний дисковий каманерозпилювальний верстат Дисковий каменерозпилювальний верстат що має поперечку на якій встанов люється одна чи декілька дискових пилок які можуть рухатися вертикально та чи горизонтально ru портальный дисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок имеющий поперечину на которой устанавливается одна или несколько дисковых пил которые могут перемещаться вертикально и или горизонтально 5.14 ортогональний дисковий каменерозпилювальний верстат Дисковий каменерозпилювальний верстат який характеризується наявністю двох взаємно перпендикулярних валів: горизонтального з однією чи комплектом алмазних дискових пилок та вертикального з однією підрізною дисковою пилкою ru ортогональный дисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок характеризующийся наличием двух взаимно перпендикулярных валов: горизонтального с одной или комплектом алмазных дисковых пил и вертикального с одной подрезной дисковой пилой 5.15 мостовий дисковий каменерозпилювальиий верстат Дисковий каменерозпилювальний верстат з мостом на якому встановлена каретка з закріпленою на ній дисковою пилкою. Примітка. Каретка і міст можуть рухатися зворотно-поступально а різальний диск чи стіл з закріпленим на ньому виробом вертикально ru мостовой дисковый камнераспиловочный станок Дисковый камнераспиловочный станок с мостом на котором установлена каретка с закрепленной на ней дисковой пилой. Примечание. Каретка и мост имеют возможность возвратно-поступательного движения а режущий диск или стол с закрепленным на нем изделием вертикального 5.16 верстат поперечного різання Багатодисковий каменероз-пилювальний верстат для розпилювання плит-смуг на плити заданої довжини ru станок поперечного резания Многодисковый камнераспиловочный станок для распиловки плит-полос на плиты заданной длины 5.17 верстат поздовжнього різання Багатодисковий каменероз-пилювальний верстат для розпилювання на смуги великорозмірних плит ru станок продольного резания Многодисковый камнераспиловочный станок для распиловки на полосы крупноразмерных плит 5.18 шліфувально-полірувальний верстат Каменеобробне устатковання для шліфування та полірування плит та інших виробів з природного каменю ru шлифовально-полирувальный станок Камнеобрабатывающее оборудование для шлифования и полирования плит и других изделий из природного камня 5.19 плоскошліфувальний верстат Шліфувальний верстат для оброблення плоских поверхонь шліфувальним кругом ДСТУ 2298 ru плоскошлифовальный станок Шлифовальный станок для обработки плоских поверхностей шлифовальным кругом 5.20 портальний плоскошліфувальний верстат Плоскошліфувальний верстат що має нерухомий портал по якому переміщується каретка з установленими на ній одним чи декількома шліфувальними інструментами. Примітка. Інструмент може вертикально рухатися. Подання виробу здійснюється переміщенням стола ru портальный плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станок имеющий неподвижный портал по которому перемещается каретка с установленными на ней одним или несколькими шлифовальными инструментами. Примечание. Инструмент может вертикально перемещаться Подача изделия осуществляется перемещением стола 5.21 мостовий плоскошліфувальний верстат Плоскошліфувальний верстат з мостом на якому встановлено каретку з закріпленим на ній шліфувальним інструментом. Примітка. Каретка і міст можуть рухатися зворотнопоступальне а шліфувальний інструмент чи стіл з закріпленим на ньому виробом вертикально ru мостовой плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станок с мостом на котором установлена каретка с закрепленным на ней шлифовальным инструментом. Примечание. Каретка и мост имеют возможность возвратно-поступательного движения а шлифовальный инструмент или стол с закрепленным на нем изделием вертикального 5.22 консольний плоскошліфувальний верстат Плоскошліфувальний верстат з консольне закріпленим шліфувальним чи полірувальним інструментом що переміщується в межах заданої площі оброблення ru консольный плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станок с консольно закрепленным шлифовальным или полировальным инструментом перемещающимся в пределах заданной площади обработки 5.23 шліфувальний верстат Верстат для оброблення виробів швидкообертовим абразивним інструментом ДСТУ 2298 ru шлифовальный станок Станок для обработки изделий быстровращающимся абразивным инструментом 5.24 крайкошліфувальний верстат Шліфувальний верстат для оброблення крайок плит та інших виробів з природного каменю ru кромкошлифовальный станок Шлифовальный станок для обработки кромок плит и других изделий из природного камня 5.25 торцешліфувальний верстат Шліфувальний верстат для оброблення торців плит та інших виробів з природного каменю ru торцешлифовальный станок Шлифовальный станок для обработки торцов плит и других изделий из природного камня 5.26 комбінований шліфувально-полірувальний верстат Шліфувально-полірувальний верстат для оброблення крайок і торців плит та інших виробів з природного каменю ru комбинированный шлифовально-полировальный станок Шлифовально-полировальный станок для обработки кромок и торцов плит и других изделий из природного камня 5.27 шліфувально-полірувальний конвеєр Шліфувально-полірувальний верстат для оброблення плит та інших виробів з природного каменю що рухаються безперервною конвеєрною стрічкою ru шлифовально-полировальный конвейер Шлифовально-полировальный станок для обработки плит и других изделий из природного камня перемещающихся непрерывной конвейерной лентой 5.28 калібрувальний верстат Каменеобробне устатковання для надання плитам та виробам однакової товщини ru калибровочный станок Камнеобрабатывающее оборудование для придания плитам и изделиям одинаковой толщины 5.29 фінішний верстат Каменеобробне устатковання для очищення сушіння та контролю якості плит та інших виробів з природного каменю ru финишный станок Камнеобрабатывающее оборудование для чистки сушки и контроля качества плит и других изделий из природного камня 5.30 каменефрезерний верстат Каменеобробне устатковання для оброблення поверхонь виробів з природного каменю методом фрезерування ru камнефрезерный станок Камнеобрабатывающее оборудование для обработки поверхностей изделий из природного камня методом фрезерования 5.31 площинний каменефрезерний верстат Каменефрезерний верстат для оброблення плоских поверхонь блоків та виробів з природного каменю спеціальними фрезами ru плоскостной камнефрезерный станок Камнефрезерный станок для обработки плоских поверхностей блоков или изделий из природного камня специальными фрезами 5.32 профільний каменефрезерний верстат Каменефрезерний верстат для оброблення фасонних поверхонь виробів з природного каменю профільними фрезами ru профильный камнефрезерный станок Камнефрезерный станок для обработки фасонных поверхностей изделий из природного камня профильными фрезами 5.33 профільний каменефрезерний верстат для виробів обертання ru профильный камнефрезерный станок для изделий вращения 5.34 канатний профільний каменефрезерний верстат Профільний каменефрезерний верстат для оброблення фасонних поверхонь виробів з природного каменю алмазними канатними пилками за заданою програмою ru канатный профильный камнефрезерный станок Профильный камнефрезерный станок для обработки фасонных поверхностей изделий из природного камня алмазными канатными пилами по заданной программе 5.35 комбінований каме-нефрезеркий верстат Каменефрезерний верстат для оброблення фасонних поверхонь виробів з природного каменю різним різальним інструментом ru комбинированный камнефрезерный станок Камнефрезерный станок для обработки фасонных поверхностей изделий из природного камня различным режущим инструментом 5.36 бучардівний верстат Каменеобробне устатковання для точкового оброблення лицьової поверхні плит та виробів з природного каменю бучардами ru бучардовочный станок Камнеобрабатывающее оборудование для точечной обработки лицевой поверхности плит и изделий из природного камня бучардами 5.37 каменекольний верстат Каменеобробна устатковання для розколювання каменю на бруківку шашку чи заготовки для різних виробів ru камнеколочный станок Камнеобрабатывающее оборудование для раскалывания камня на брусчатку шашку или заготовки для различных изделий 5.38. верстат газоструминного оброблення каменю Каменеобробне устаткований для фактурного оброблення плит та виробів з природного каменю сколюванням шару породи газовим струменем термовідбійника ru станок газостуйной обработки камня Камнеобрабатывающее оборудование для фактурной обработки плит и изделий из природного камня скапыванием слоя породы газовой струей термоотбойника 6 ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАМНЕВИДОБУВНОГО ТА КАМЕНЕОБРОБНОГО УСТАТКОВАННЯ 6.1 різальний інструмент Інструмент для оброблення різанням ДСТУ 2233 ru режущий инструмент Инструмент для обработки резанием 6.2 каменеобробний інструмент Інструмент для розпилювання різання фактурного та профільного оброблення плит та інших виробів з природного каменю ru камнеобрабатывающий инструмент Инструмент для распиловки резки фактурной и профильной обработки плит и других изделий из природного камня 6.3 бурильний інструмент Інструмент у вигляді суцільного чи трубчастого стрижня з твердосплавним алмазним алмазно-твердосплавним різальним елементом для буріння свердловин та шпурів ru бурильный инструмент Инструмент в виде сплошного или трубчатого стержня с твердосплавным алмазным алмазно-твердосплавным режущим элементом для бурения скважин и шпуров 6.4 дискова каменеріза льна пилка Різальний інструмент у вигляді сталевого диска з закріпленими на ньому твердосплавними різальними елементами ru дисковая камнерезная пила Режущий инструмент в виде стального диска с закрепленными на нем твердосплавными режущими элементами 6.5 кільцева каменерізальна фреза Різальний інструмент у вигляді підшипника на зовнішньому обертовому кінці якого встановлено різальні твердосплавні елементи ru кольцевая камнерезная фреза Режущий инструмент в виде подшипника на наружном вращающемся конце которого установлены режущие твердосплавные элементы 6.6 бар Інструмент з приводним різальним ланцюгом що рухається в рівчаку напрямної рами ru бар Инструмент с приводной режущей цепью движущейся в ручье направляющей рамы 6.7 різальний ланцюг Інструмент у вигляді ланцюга що рухається в рівчаку напрямної рами кулаки якого несуть закріплений різальний інструмент ru режущая цепь Инструмент в виде цепи движущийся в ручье направляющей рамы кулаки которого несут закрепленный режущий инструмент 6.8 канатна пилка Різальний інструмент у вигляді сталевого каната що створює замкнений контур в робочу зону якого безперервно подається вільний абразив ru канатная пила Режущий инструмент в виде стального каната образующего замкнутый контур в рабочую зону которого непрерырвно подается свободный абразив 6.9 алмазна канатна пилка Канатна пилка з закріпленими на ній алмазними різальними елементами ru алмазная канатная пила Канатная пила с закрепленными на нем алмазными режущими элементами 6.10 штрипсова пилка Різальний інструмент у вигляді сталевої штаби застосовуваної для розпилювання блоків з природного каменю ru шгрипсовая пила Режущий инструмент в виде стальной полосы применяемой для распиловки блоков из природного камня 6.11 гладка штрипсова пилка Штрипсова пилка у вигляді гладкої сталевої штаби ru гладкая штрипсовая пила Штрипсовая пила в виде гладкой стальной полосы 6.12 перфорована штрип-сова пилка Штрипсова пилка у вигляді перфорованої сталевої штаби ru перфорированная штрипсовая пила Штрипсовая пила в виде перфорированной стальной полосы 6.13 алмазна штрипсова пилка Штрипсова пилка з закріпленими на ній алмазними різальними елементами для розпилювання блоків з природного каменю середньої та низької міцності ru алмазная штрипсовая пила Штрипсовая пила с закрепленными на ней алмазными режущими элементами для распиловки блоков из природного камня средней и низкой прочности 6.14 твердосплавна штрипсова пилка Штрипсова пилка з закріпленими на ній твердосплавними елементами для розпилювання блоків з природного каменю низької міцності ru твердосплавная штрипсовая пила Штрипсовая пила с закрепленными на ней твердосплавными элементами для распиловки блоков из природного камня низкой прочности 6.15 абразивний інструмент Різальний інструмент призначений для абразивного оброблення ДСТУ 2233 ru абразивный инструмент Режущий инструмент предназначенный для абразивной обработки 6.16 шліфувальний абразивний каменеобробний інструмент Каменеобробний інструмент у вигляді шліфувальної головки різальними елементами якої є круги бруски сегменти прямокутної чи іншої конфігурації виготовлені з корундів різної зернистості на бакелітових магнезіальних та інших зв'язниках ru шлифовальный абразивный камнеобрабатывающий инструмент Камнеобрабатывающий инструмент в виде шлифовальной головки режущими элементами которой являются круги бруски сегменты прямоугольной или иной конфигурации изготовленные из корундов различной зернистости на бакелитовых магнезиальных и других связующих 6.17 алмазний інструмент Інструмент робочу частину якого виготовлено з алмазу чи алмазовмісного шару ДСТУ 2486 ru алмазный инструмент Инструмент рабочая часть которого изготовлена из алмаза или алмазосодержащего слоя 6.18 шліфувальний алмазний каменеобробний інструмент Каменеобробний інструмент у вигляді шліфувальної головки різальним елементом якої є алмазні бруски різної форми ru шлифовальный алмазный Камнеобрабатывающий инструмент Камнеобрабатывающий инструмент в виде шлифовальной головки режущим элементом которой являются алмазные бруски различной формы 6.19 полірувальний каменеобробний інструмент Каменеобробний інструмент у вигляді полірувальної головки з закріпленими алмазними чи абразивними полірувальними елементами або повстяними фетровими кругами під які подаються тонкодисперсні оксиди металів заліза олова свинцю алюмінію ru полировальный камнеобрабатывающий инструмент Камнеобрабатывающий инструмент в виде полировальной головки с закрепленными алмазными или абразивными полирующими элементами или войлочными фетровыми кругами под которые подаются тонкодисперсные оксиды металлов железа олова свинца алюминия 6.20 торцевоступінчаста фреза Каменеобробний інструмент виконаний як набір різців з різальними елементами закріплених у певній послідовності для отримання заданої фактури під час оброблення виробів з природного каменю ru торцовоступенчатая фреза Камнеобрабатывающий инструмент выполненный в виде набора резцов с режущими элементами закрепленных в определенной последовательности для получения заданной фактуры при обработке изделий из природного камня 6.21 складнопрофільма фреза Каменеобробний інструмент з різальними елементами виконаний як дзеркальний відбиток потрібного профілю виробу з природного каменю ru сложнопрофильная фреза Камнеобрабатывающий инструмент с режущими элементами выполненный как зеркальное отражение требуемого профиля изделия из природного камня 6.22 бучарда Каменеобробний інструмент у вигляді сталевого стрижня з головкою армованою твердосплавними штирями призначений для точкового оброблення виробів з природного каменю ru бучарда Камнеобрабатывающий инструмент в виде стального стержня с головкой армированной твердосплавными штырями предназначенный для точечной обработки изделий из природного камня 6.23 закольник Каменеобробний інструмент у вигляді сталевого стрижня з плоскою вставкою з твердосплавного матеріалу призначений для відколювання від заготовки окремих кусків каменю ru закольник Камнеобрабатывающий инструмент в виде стального стержня с плоской вставкой из твердосплавного материала предназначенный для откалывания от заготовки отдельных кусков камня 6.24 скарпель Каменеобробний інструмент у вигляді сталевого стрижня з плоскою вставкою з твердосплавного матеріалу призначений для вибирання пазів та тесання поверхні каменю ru скарпель Камнеобрабатывающий инструмент в виде стального стержня с плоской вставкой из твердосплавного материала предназначенный для выборки пазов и тесания поверхности камня 6.25 термовідбійник Каменеобробний інструмент у вигляді газоструминного реактивного пальника для отримання високотемпературного газового струменя застосовуваного для оброблення поверхонь плит та інших виробів з природного каменю ru термоотбойник Камнеобрабатывающий инструмент в виде газоструйной реактивной головки для получения высокотемпературной газовой струи применяемой для обработки поверхностей плит и других изделий из природного камня АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ бар бучарда верстат бумардівний верстат газоструминного оброблення каменю верстат калібрувальний верстат каменекольний верстат каменерозпилювальний верстат кеменерозпилювальннй багатодискоаий верстат каменерозпилювальний дисковий верстат каменерозпнлювальннй дисковий двоетояковий верстат каменерозпилювальний дисковий консольний верстат каменерозпилювальний дисковий мостовий верстат каменерозпилювальний дисковий ортогональний верстат каменерозпилювальний дисковий портальний верстат каменерозпилювальний з гнучким різальним інструментом верстат каменерозпилювальний однодисковий верстат каменерозпилювальний штрипсовий верстат каменерозпшіговальний штрипсовий з комбінованим рухом інструмента верстат каменерозпилювальний штрипсовий з маятниковим рухом інструмента верстат каменерозпилювальний штрипсовий з прямолінійним рухом інструмента верстат каменефрезерний верстат каменефрезерний комбінований верстат каменефрезерний площинний верстат каменефрезерний профільний верстат каменефрезерний профільний для виробів обертання верстат каменефрезеррний профільний канатний верстат крайкошліфувальний верстат плоскошліфувальний верстат плоскошліфувальний консольний верстат плоскошліфувальний мостовий верстат плоскошліфувальний портальний верстат поздовжнього різання верстат поперечного різання верстат торцешліфувальний верстат шліфувальний верстат шліфувально-полірувальний верстат шліфувально-полірувальний комбінований верстат фінішний закольник інструмент абразивний інструмент алмазний інструмент бурильний інструмент каменеобробний інструмент каменеобробний полірувальний інструмент каменеобробний абразивний шліфувальний інструмент каменеобробний алмазний шліфувальний інструмент різальний конвеєр шліфувально-полірувальний ланцюг різальний машина каменерізальна машина каменерізальна барона машина каменерізальна високоуступиа машина каменерізальна з дисковими пилками машина каменерізальна з кільцевими фрезами машина каменерізальна надуступна машина каменерізальна низькоуступна машина каменерізальна операційна машина каменерізальна передуступна машина каменерізальна спеціалізована машина каменерізальна універсальна машина каменерізальна уступна пилка каменерізальна дискова гилка канатна пилка канатна алмазна пилка штрипсова пилка штрипсова алмазна пилка штрипсова гладка пилка штрипсова перфорована пилка штрипсова твердосплавна скарпель термовідбійник установка алмазно-канатного пиляння установка водоструминна установка газоструминна установка пдроклинова установка канатного пиляння установка рядкового буріння шпурів устатковання каменевидобувне устатковання каменеобробне фреза каменерізальна кільцева фреза складнопрофільна фреза торцевоступінчаста 6.6 6.22 5.36 5.38 5.28 5.37 5.2 5.10 5.8 5.11 5.12 5.15 5.14 5.13 5.7 5.9 5.3 5.6 5.5 5.4 5.30 5.35 5.31 5.32 5.33 5.34 5.24 5.19 5.22 5.21 5.20 5.17 5.16 5.25 5.23 5.18 5.26 5.29 6.23 6.15 6.17 6.3 6.2 6.19 6.16 6.18 6.1 5.27 6.7 4.2 4.13 4.5 4.11 4.12 4.7 4.4 4.8 4.6 4.10 4.9 4.3 6.4 6.8 6.9 6.10 6.13 6.11 6.12 6.14 6.24 6.25 4.16 4.19 4.18 4.17 4.15 4.14 4.1 5.1 6.5 6.21 6.20 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ бар бучарда закольник инструмент абразивный инструмент алмазный инструмент бурильный инструмент камнеобрабатывающий инструмент камнеобрабатывающий полировальный инструмент камнеобрабатывающий абразивный шлифовальный инструмент камнеобрабатывающий алмазный шлифовальный инструмент режущий конвейер шлифовално-полировальный машина камнерезная машина камнерезная баровая машина камнерезная высокоуступная машина камнерезная надуступная машина камнерезная низкоуступная машина камнерезная операционная машина камнерезная предуступная машина камнерезная с дисковыми пилами машина камнерезная с кольцевыми фрезами машина камнерезная специализированная машина камнерезная универсальная машина камнерезная уступная оборудование камнедобывающее оборудование камнеобрабатывающее пила камнерезная дисковая пила канатная пила канатная алмазная пила штрипсовая пила штрипсовая алмазная пила штрипсовая гладкая пила штрипсовая перфорированная пила штрипсовая твердосплавная скарпель станок бучардовочный станок газоструйной обработки камня станок калибровочный станок камнеколочный станок камнераспиловочный станок камнераспиловочный дисковый станок камнераспиловочный дисковый двухстоечный станок камнераспиловочный дисковый консольный станок камнераспиловочный дисковый мостовой станок камнераспиловочный дисковый ортогональный станок камнераспиловочный дисковый портальный станок камнераспиловочный многодисковый станок камнераспиловочный однодисковый станок камнераспиловочный с гибким режущим инструментом станок камнераспиловочный штрипсовый станок камнераспиловочный штрипсовый с комбинированным движением инструмента станок камнераспиловочный штрипсовый с маятниковым движением инструмента станок камнераспиловочный штрипсовый с прямолинейным движением инструмента станок камнефрезерный станок камнефрезерный комбинированный станок камнефрезерный плоскостной станок камнефрезерный профильный станок камнефрезерный профильный для изделий вращения станок камнефрезерный профильный канатный станок кромкошлифовальный станок плоскошлифовальный станок плоскошлифовальный консольный станок плоскошлифовальный мостовой станок плоскошлифовальный портальный станок поперечного резания станок продольного резания станок торцешлифовальный станок шлифовальный станок шлифовал ьно- полировальный станок шлифовально-полировальный комбинированный станок финишный термоотбойник установка алмазно-канатного пиления установка водоструйная установка газоструйная установка гидроклиновая установка канатного пиления установка строчечного бурения шпуров фреза камнерезная кольцевая фреза сложнопрофильная фреза торцовоступенчатая цепь режущая 6.6 6.22 6.23 6.15 6.17 6.3 6.2 6.19 6.16 6.18 6.1 6.27 4.2 4.13 4.5 4.7 4.4 4.8 4.6 4.11 4.12 4.10 4.9 4.3 4.1 5.1 6.4 6.8 6.9 6.10 6.13 6.11 Є.12 6.14 6.24 5.36 5.38 5.28 5.37 5.2 5.8 5.11 5.12 5.15 5.14 5.13 5.10 5.9 5.7 5.3 5.6 5.5 5.4 5.30 5.35 5.31 5.32 5.33 5.34 5.24 5.19 5.22 5.21 5.20 5.16 5.17 5.25 5.23 5.18 5.26 5.29 6.25 4.16 4.19 4.18 4.17 4.15 4.14 6.5 6.21 6.20 6.7 ДОДАТОК А довідковий Загальні поняття А.1 гірська порода Жорстке механічне сполучення кристалів одного чи декількох мінералів що утворюють самостійні тіла які виникли внаслідок впливу температур тиску тощо ru горная порода Жесткое механическое соединение кристаллов одного или нескольких минералов образующих самостоятельные тела возникшие в результате воздействия температур давления и т. д. А.2 масив природного каменю Ділянка гірської породи невизначеної форми та розмірів ru массив природного камня Участок горной породы неустановленной формы и размеров А.3 моноліт природного каменю Великорозмірна суцільна брила гірської породи близька за формою до паралелепіпеда що відокремлюється від масиву для подальшого розділення на блоки чи виготовлення монументальних виробів ru монолит природного камня Крупноразмерная цельная глыба горной породы близкая по форме к параллелепипеду отделяемая от массива для последующего разделения на блоки или изготовления монументальных изделий А.4 блок природного каменю Великорозмірний кусок гірської породи для виготовлення облицювальних плит архітектурно-будівельних та інших виробів який видобувається з масиву має форму близьку до прямокутного паралелепіпеда та відповідає за фізико-технічними показниками вимогам чинного стандарту ru блок природного камня Крупноразмерный кусок горной породы для изготовления облицовочных плит архитектурно-строительных и других изделий который добывается из массива имеет форму близкую к прямоугольному параллелепипеду и отвечает по физико-техническим показателям требованиям действующего стандарта A.5 стіновий блок з природного каменю Кусок гірської породи для мурування зовнішніх і внутрішніх стін фундаментів та інших елементів будівель і споруд який випилюється з масиву чи попередньо видобутого моноліту має форму прямокутного паралелепіпеда та відповідає за фізико-технічними показниками .вимогам чинного стандарту ru стеновой блок из природного камня Кусок горной породы для кладки наружных и внутренних стен фундаментов и других элементов зданий и сооружений который выпиливается из массива или предварительно добытого монолита имеет форму прямоугольного параллелепипеда и отвечает по физико-техническим показателям требованиям действующего стандарта А.б пилений блок Блок всі грані якого утворюються методом пиляння ru пиленый блок Блок все грани которого образуются методом пиления А.7 колений блок Блок у якого принаймні одна грань утворена методом спрямованого розколювання ru колотый блок Блок у которого хотя бы одна из граней образована методом направленного раскола А. 8 архітектурно-будівельний виріб Плити бруски профільні вироби виготовлювані з блоків природного каменю чи безпосередньо з моноліту гірської породи що відповідають формою фактурою та іншими фі-зико-технічними показниками вимогам чинної нормативної документації і застосовуються для зовнішнього та внутрішнього оздоблення будівель та споруд ru архитектурно-строительное изделие Плиты бруски профильные изделия изготавливаемые из блоков природного камня или непосредственно из монолита горной породы отвечающие формой фактурой и другими физико-техническими показателями требованиям действующей нормативной документации и применяемые для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений ?.9 облицювальна плита Виріб одержуваний розпилюванням блоків з природного каменю і призначений для облицювання елементів будівель та споруд який відповідав формою розмірами фактурою та іншими показниками вимогам чинної нормативної документації ru облицовочная плита Изделие получаемое распиливанием блоков из природного камня и предназначенное для облицовки элементов зданий и сооружений отвечающее формой размерами фактурой и другими показателями требованиям действующей нормативной документации А. 10 оголювальна щілина Штучне вузьке довгасте заглиблення зроблене в масиві для відокремлення моноліту природного каменю ru обнажающая щель Искусственная узкая продолговатая выработка выполненная в массиве для отделения монолита природного камня А. 11 міцність природного каменю Властивість каменю чинити опір руйнуванню від дії зовнішніх навантажень ru прочность природного камня Свойство камня сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок А. 12 границя міцності природного каменю на стиснення Величина зовнішнього руйнувального стискувального навантаження віднесена до одиниці площі перерізу каменю ru предел прочности природного камня на сжатие Величина внешней разрушающесжимающей нагрузки отнесенная к единице площади сечения камня A. 13 оброблюваність природного каменю Здатність каменю піддаватися дії інструментів для надання йому заданої форми та фактури ru обрабатываемость природного камня Способность камня поддаваться воздействию инструментов для придания ему заданной формы и фактуры А. 14 пасивування блока природного каменю Оброблення граней блока каменеобробним інструментом з метою надання блоку форми близької до прямокутного паралелепіпеда та отримання необхідних розмірів ru пассивирование блока природного камня Обработка граней блока камнеобрабатывающим инструментом с целью придания блоку формы близкой к прямоугольному параллелепипеду и получения необходимых размеров А. 15 буріння Процес штучного утворення заглиблення невеликого круглого перерізу в масиві чи моноліті природного каменю ru бурение Процесс искусственного образования выработки небольшого круглого сечения в массиве или монолите природного камня А. 16 шліфування Процес оброблення поверхні виробів з природного каменю абразивними інструментами з метою отримання нерівності рельєфу висотою до 0 5 мм ru шлифование Процесс обработки поверхности изделий из природного камня абразивными инструментами с получением неровности рельефа высотой до 0 5 мм А. 17 полірування Процес оброблення поверхні виробів з природного каменю абразивними інструментами з метою отримання поверхні з дзеркальним блиском без слідів оброблення що залишилися після попередньої операції ru полирование Процесс обработки поверхности изделий из природного камня абразивными инструментами для получения поверхности с зеркальным блеском без следов обработки оставшихся после предыдущей операции А. 18 бучардування Процес точкового оброблення поверхні виробів з природного каменю ударним способом з метою отримання рівномірно-шорсткої поверхні з нерівностями рельєфу висотою до 5 мм ru бучардирование Процесе точечной обработки поверхности изделий из природного камня ударным способом для получения равномерно-шероховатой поверхности с неровностями рельефа высотой до 5 мм А. 19 абразивний матеріал Високотверді породи природні та штучні матеріали шріт застосовувані для оброблення природного каменю ru абразивный материал Высокотвердые породы природные и искусственные материалы дробь применяемые для обработки природного камня А.20 шріт Абразивний матеріал у вигляді чавунних та сталевих круглих чи багатогранних виробів діаметром від 0 8 до 1 2 мм ru дробь Абразивный материал в виде чугунных и стальных круглых или многогранных изделий диаметром от 0 8 до 1 2 мм А.21 різальний елемент Частина різального інструмента виконана з твердосплавного алмазного алмазно-твердосплавного матеріалу що безпосередньо контактує з оброблюваною поверхнею ru режущий элемент Часть режущего инструмента выполненная из твердосплавного алмазного алмазно-твердосплавного материала непосредственно контактирующая с обрабатываемой поверхностью Ключові слова: терміни та визначення каменевидобувне устатковання каменеобробне устатковання каменеобробний інструмент різальний інструмент