МОП-СУОП 2001

МОП-СУОП 2001 Керівництво з систем управління охороною праці

Керівництво з систем управління охороною праці МОП - СУОП 2001 ILO-OSH 2001 Міжнародне бюро праці м Женева Передмова Захист працівників від пов'язаних з роботою нездужань хвороб і травм є частиною історичного мандата МОП. Хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності а бідність не може служити виправданням неуважності до безпеки та здоров'я працівників. Першочергова мета Міжнародної Організації праці МОП - сприяти створенню можливостей для жінок і чоловіків одержати гідну та продуктивну роботу в умовах волі рівності соціальної захищеності дотримання людського достоїнства. Ми об'єднали все це поняттям "гідна робота". Гідна робота - це безпечна робота. А безпечна робота зі свого боку є позитивним чинником підвищення продуктивності й економічного росту. Сьогодні технологічний прогрес та інтенсивний тиск конкуренції стрімко змінюють умови праці його процеси й організацію. Першочергове значення належить законодавству але саме по собі воно недостатнє для того щоб направляти ці зміни чи встигати за новими небезпеками та ризиками. Організації теж повинні постійно реагувати на виклики в сфері охорони праці ОП та розробляти ефективні відповіді у вигляді динамічних стратегій управління. Справжнє "Керівництво з Систем управління охороною праці" надасть підтримку цим зусиллям. Керівництво було підготовлено на основі широкомасштабного підходу за участю МОП представників трьох сторін соціально-трудових відносин котрі входять до неї та інших зацікавлених сторін. Його засновано на визнаних в усьому світі принципах ОП визначених відповідними міжнародними трудовими стандартами. Внаслідок цього воно є унікальним і могутнім інструментом розвитку стабільно підтримуваної культури забезпечення безпеки на підприємствах і за їх межами. Воно принесе користь усім: працівникам роботодавцям системам забезпечення безпеки й охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища. МОП мала честь очолити впровадження досвіду з розробки даного Керівництва. Впевнений що вона стане незамінним інструментом для роботодавців працівників та їх організацій національних установ для всіх хто вносить вклад у гарантоване забезпечення того щоб робочі місця були безпечними та здоровими. Хуан Сомавія Генеральний директор МОП ВСТУП Позитивний вплив впровадження Систем управління охороною праці СУОП на рівні організації1 як на зниження небезпек і ризиків так і на продуктивність у даний час визнано урядами роботодавцями та працівниками. Дане Керівництво з СУОП розроблено МОП відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів визначеними представниками трьох сторін соціально-трудових відносин МОП. Цей тристоронній підхід забезпечує силу гнучкість і належну основу для розвитку стабільної культури безпеки в організації. Практичні рекомендації даного Керівництва призначені для використання всіма хто несе зобов'язання та відповідальність за управління ОП. Вони не є юридичне обов'язковими і не спрямовані на те щоб замінити національні закони правила чи прийняті стандарти їх застосування не вимагає сертифікації. Роботодавець відповідальний і несе обов'язки з організації охорони праці. Здійснення СУОП є корисним підходом до виконання цих обов'язків. МОП розробила дане Керівництво як практичний інструмент сприяння організаціям і компетентним установам у здійсненні безупинного удосконалювання діяльності з ОП. 1 Організація - компанія фірма проект підприємство завод фабрика об'єднання орган влади громадський інститут або асоціація тощо або їх частини що входять до їх складу різних форм власності які мають власні функції та управління. В організаціях які мають понад один структурний підрозділ окремо взятий структурний підрозділ також може бути визначений як організація. ЦІЛІ 1.1. Дане Керівництво повинно сприяти захисту працівників від небезпек і виключенню пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб інцидентів і смертей. 1.2. На національному рівні Керівництво повинно: а використовуватися для встановлення національних основ СУОП за можливістю підкріплених національними законами та правилами; б служити провідними вказівками для розвитку добровільних заходів щодо посилення відповідності з нормами та правилами які приводять до безупинного удосконалення діяльності з ОП; в служити провідними вказівками для розвитку національних і спеціальних Керівництв з СУОП для належного задоволення практичних потреб організацій відповідно до їх розміру та характеру діяльності. 1.3. На рівні організації Керівництво призначене: а служити провідними вказівками з інтеграції елементів СУОП в організації як складової частини загальної політики й управлінських заходів; б спонукати всіх членів організації зокрема роботодавців власників управлінського персоналу працівників та їх представників до використання належних принципів і методів управління ОП для безупинного удосконалювання діяльності з ОП. НАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ СУОП 2.1. Національна політика 2.1.1. Належним чином потрібно визначити компетентна установа чи установи для формулювання здійснення і періодичного перегляду погодженої національної політики зі створення та сприяння розвитку СУОП в організаціях. Це повинно бути зроблено з урахуванням консультацій з найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників та за необхідності з іншими органами. 2.1.2. Національна політика з СУОП повинна встановлювати загальні принципи та процедури щоб: а сприяти здійсненню й інтеграції СУОП праці як частині загального управління організацією; б полегшувати й удосконалювати добровільні заходи щодо систематичного визначення планування здійснення й удосконалювання діяльності з ОП на національному рівні та на рівні організації; в сприяти участі працівників та їх представників на рівні організації; г здійснювати безупинне удосконалювання без зайвого бюрократизму адміністрування та витрат; д сприяти розвитку заходів щодо співробітництва та підтримки СУОП на рівні організації інспекціями праці службами охорони праці й іншими службами і направляти їх діяльність у відповідні рамки управління ОП; е оцінювати ефективність національної політики та національних основ для СУОП з визначеною періодичністю; ж оцінювати і пропагувати ефективність СУОП та практики їх застосування відповідними засобами; з гарантовано забезпечувати застосування до підрядчиків та їх працівників такого ж рівня вимог з ОП який застосовується до працівників у тому числі тимчасових безпосередньо найнятих організацією; 2.1.3. З метою гарантованого забезпечення погодженості національної політики та заходів щодо її здійснення компетентна установа повинна встановити національні основи СУОП для того щоб: а визначати та встановлювати відповідні функції й обов'язки різних установ покликаних здійснювати національну політику і виконувати відповідні заходи для гарантованого забезпечення необхідної координації між ними; б публікувати та періодично переглядати національне Керівництво з добровільного застосування та систематичного здійснення СУОП в організаціях; в встановлювати в належному порядку критерії для призначення установ відповідальних за розробку та просування спеціальних Керівництв у СУОП І визначення їх відповідних обов'язків; г гарантовано забезпечувати доступність роботодавцям працівникам та їх представникам керівних вказівок для використання ними досягнень національної політики. 2.1.4. Компетентна установа повинна проводити заходи та забезпечувати інспекції праці служби ОП й інші суспільні чи приватні служби агентства чи установи пов'язані з ОП включаючи організації охорони здоров'я спеціалізованими керівними вказівками для сприяння та допомоги організаціям у здійсненні СУОП. 2.2. Національне Керівництво 2.2.1. Національне Керівництво з добровільного застосування та систематичного здійснення СУОП повинно бути розроблено на основі підходу наведеного в розділі 3 з урахуванням національних умов і практики. 2.2.2. Керівництво МОП національне Керівництво спеціальні Керівництва повинні бути пов'язані між собою надаючи достатньої гнучкості для безпосереднього чи адаптованого застосування на рівні організації'. 2.3. Спеціальні Керівництва 2.3.1. Спеціальні Керівництва відображаючи загальну мету Керівництва МОП повинні включати базисні елементи національного Керівництва і відбивати специфічні умови і потреби організацій чи груп організацій враховуючи зокрема: а їх розмір великий середній і малий та інфраструктуру; ' б типи небезпек і ступінь ризиків. 2.3.2. Зв'язки між національними основами для СУОП та їх основними елементами подано на рис.1. Рис.1. Елементи національних основ СУОП 3. СУОП В ОРГАНІЗАЦІЇ Забезпечення ОП включаючи відповідність вимогам ОП встановленим національними законами та правилами входить до зобов'язань та обов'язків роботодавця. Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовне керівництво та прихильність діяльності з ОП в організації а також організувати створення СУОП. Основні елементи СУОП політика організація планування і здійснення оцінка та дії з удосконалення подано на рис.2. Рис.2. Основні елементи СУОП ПОЛІТИКА 3.1. Політика з ОП 3.1.1. Роботодавець консультуючись з працівниками та їх представниками повинен викласти в письмовому вигляді політику з ОП яка повинна: а відповідати специфіці організаціїта її розміру а також характеру діяльності; б бути короткою чітко викладеною мати дату та вводитися в дію підписом роботодавця чи за його дорученням або самої вищої за посадою відповідальної особи в організації; в поширюватися та бути легко доступною для всіх осіб на їх місці роботи; г аналізуватися для постійної придатності; д бути доступною у відповідному порядку зовнішнім зацікавленим сторонам котрі мають відношення до справи. 3.1.2. Політика з ОП повинна включати як мінімум такі ключові принципи та цілі здійснення яких організація бере на себе: а забезпечення безпеки й охорони здоров'я всіх членів організації шляхом попередження пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та інцидентів; б дотримання відповідних національних законів і правил з ОП добровільних програм колективних угод з ОП й інших вимог які організація зобов'язалася виконувати; в гарантоване забезпечення того що з працівниками та їх представниками проводяться консультації і вони залучаються до активної участі у всіх елементах СУОП; г безперервне удосконалювання функціонування СУОП. 3.1.3. СУОП повинна бути сумісна чи об'єднана з іншими СУОП в організації. 3.2. Участь працівників 3.2.1. Участь працівників є найважливішим елементом СУОП в організації. 3.2.2. Роботодавець повинен залучати працівників та їх представників з ОП до консультацій інформування та підвищення кваліфікації за всіма аспектами ОП пов'язаними з їх роботою включаючи аварійні заходи. 3.2.3. Роботодавець повинен так організовувати заходи для працівників та їх представників з ОП щоб вони мали час і можливість для активної участі в процесах організації планування та здійснення оцінки й дій з удосконалення СУОП. 3.2.4. Роботодавець повинен у належному порядку гарантовано забезпечити створення формування й ефективне санкціонування комітету з ОП та визнання представників працівників з ОП відповідно до національних законів і практики. ОРГАНІЗАЦІЯ 3.3. Обов'язки і відповідальність 3.3.1. Роботодавець повинен нести всеосяжні зобов'язання та відповідальність із забезпечення безпеки й охорони здоров'я працівників а також забезпечувати управління діяльністю з ОП в організації. 3.3.2. Роботодавець і керівники вищої ланки повинні розподіляти обов'язки відповідальність і повноваження з розробки здійснення та результативного функціонування СУОП а також досягнення відповідних цілей з ОП. Повинні бути встановлені структури та процеси які б: а забезпечували управління ОП у вигляді лінійної управлінської функції' відомої та визнаної на всіх рівнях; б визначали та доводили до членів організації обов'язки відповідальність і повноваження осіб котрі виявляють оцінюють чи регулюють небезпеки й ризики ОП; в здійснювали за необхідністю ефективне оперативне керівництво щоб гарантувати забезпечення безпеки й охорони здоров'я працівників; г сприяли співробітництву передачі й обміну інформацією між членами організації включаючи працівників та їх представників при здійсненні елементів СУОП праці даної організації; д дотримувалися принципів побудови СУОП що містяться у відповідних національному Керівництві спеціальних Керівництвах чи за обставинами в добровільних програмах здійснення яких організація бере на себе; е встановлювали і здійснювали зрозумілу політику з ОП та вимірні цілі; ж встановлювали ефективні заходи щодо ідентифікації усунення чи обмеження небезпек і ризиків сприяли збереженню здоров'я на роботі; з установлювали програми профілактики захворювань та оздоровлення; й гарантовано забезпечували ефективні заходи щодо повної участі працівників та їх представників у виконанні політики з ОП; к надавали необхідні ресурси для того щоб особи котрі виконують обов'язки з ОП включаючи членів комітету з ОП могли правильно виконувати свої функції; л гарантовано забезпечували ефективні заходи для повної' участі працівників та їх представників у комітетах з ОП там де вони існують. 3.3.3. Всюди де це потрібно на рівні керівників вищої ланки повинна бути призначена особа чи особи наділені обов'язками відповідальністю та повноваженнями за: а розвитком здійсненням періодичним аналізом та оцінкою СУОП; б періодичною звітністю вищому керівництву про результативність функціонування СУОП; в сприянням участі всіх членів організації. 3.4. Компетентність2 і підготовка 3.4.1. Вимоги до необхідної компетентності з ОП повинні бути визначені роботодавцем. При цьому потрібно встановлювати та підтримувати в робочому стані заходи які забезпечують наявність у всіх осіб необхідної кваліфікації для виконання своїх службових обов'язків і зобов'язань що відносяться до забезпечення безпеки й охорони здоров'я. 3.4.2. Роботодавець повинен бути достатньо компетентним чи мати можливість стати ним з ОП для визначення й усунення чи регулювання пов'язаних з роботою небезпек і ризиків здійснення СУОП. 3.4.3. Програми підготовки здійснювані в рамках заходів згаданих у пункті 3.4.1 повинні: а охоплювати всіх членів організації у відповідному порядку; б проводитися компетентними особами; в передбачати ефективну та своєчасну первісну та повторну підготовку з відповідною періодичністю; г включати оцінку слухачами приступності та міцності засвоєння матеріалу підготовки; д періодично аналізуватися. Аналіз повинен включати аналіз підготовки членами комітету з ОП там де він існує і програм підготовки змінюваних за необхідністю для гарантованого забезпечення їх відповідності й ефективності; е документуватися у встановленому порядку згідно з розміром і характером діяльності організації. 3.4.4. Підготовка повинна надаватися всім слухачам безкоштовно та здійснюватися за можливістю у робочий час. 2 Компетентність з ОП включає освіту досвід роботи та підготовку чи їх поєднання 3.5. Документація СУОП 3.5.1. Згідно з розміром і характером діяльності організації потрібно встановлювати та підтримувати документацію СУОП що може охоплювати: а політику та цілі організації з ОП; б розподіл ключових управлінських ролей з ОП й обов'язків зі здійснення СУОП; в найбільш значні небезпеки/ризики що випливають з діяльності організації та заходи щодо їх попередження та регулювання; г положення методики інструкції чи інші внутрішні документи використовувані в рамках СУОП. 3.5.2. Документація СУОП праці повинна: а бути ясно викладеною й оформленою так щоб користувач її розумів; б періодично аналізуватися за необхідністю обновлятися поширюватися і бути легко доступною для всіх членів організації кому вона призначена і кого стосується. 3.5.3. Записи даних з ОП повинні встановлюватися та підтримуватися в робочому стані на місцях відповідно до потреб організації. Вони повинні бути ідентифікованими і відслідковуваними а термін їх збереження повинен бути точно визначеним. 3.5.4. Працівники повинні мати право доступу до записів даних що відноситься до їх виробничого середовища та здоров'я з урахуванням вимог конфіденційності. 3.5.5. Записи даних з ОП можуть включати: а записи даних що випливають зі здійснення СУОП; б записи даних щодо пов'язаних з роботою травм погіршення здоров'я хвороб та інцидентів; в записи даних що випливають з національних законів чи правил з ОП; г записи даних про впливи шкідливих виробничих факторів на працівників і спостережень за виробничим середовищем та станом здоров'я працівників; д результати як діяльного так і реагуючого моніторингу. 3.6. Передача й обмін інформацією 3.6.1. Потрібно встановлювати та підтримувати в робочому стані заходи і процедури для: а одержання документування і реагування на зовнішні та внутрішні повідомлення пов'язані з ОП; б гарантованого забезпечення внутрішньої передачі й обміну інформацією з ОП між відповідними рівнями і функціональними структурами організації; в гарантованого забезпечення того що запити ідеї та пропозиції працівників та їх представників що стосуються ОП було отримано розглянуто й на них була би дана відповідь. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 3.7. Вихідний аналіз 3.7.1. Існуюча в організаціїСУОП та відповідні заходи повинні бути оцінені в необхідному порядку в процесі вихідного аналізу. Там де СУОП не існує чи організація створена заново вихідний аналіз повинен послужити основою для її створення. 3.7.2. Вихідний аналіз повинен проводитися компетентними особами з урахуванням консультацій з працівниками та чи їх представниками за обставинами. Він повинен: а визначити діючі застосовні національні закони та правила національне Керівництво спеціальні Керівництва добровільні програми й інші вимоги дотримання яких організація бере на себе; б ідентифікувати передбачити й оцінити небезпеки і ризики для безпеки та здоров'я що випливають з існуючого чи передбачуваного виробничого середовища й організації праці; в визначити чи є плановані або діючі засоби захисту адекватними для усунення небезпек обмеження ризиків; в проаналізувати дані спостереження за станом здоров'я працівників. 3.7.3. Результат вихідного аналізу повинен: а бути задокументованим; б стати основою для прийняття рішень які стосуються здійснення СУОП; в визначити базовий рівень порівняно з яким буде оцінюватися безупинне удосконалювання СУОП в організації. 3.8. Планування розвиток і здійснення СУОП 3.8.1. Метою планування повинно бути створення СУОП яка підтримує: а як мінімум відповідність з національними законами та правилами; б основні елементи СУОП в організації; в безупинне удосконалювання діяльності з ОП. 3.8.2. Повинні бути здійснені заходи щодо адекватного та належного планування ОП заснованому на результатах вихідного аналізу наступних аналізів чи інших наявних даних. Ці заходи щодо планування повинні вносити вклад у забезпечення безпеки й охорони здоров'я на роботі та включати: а ясне визначення розміщення пріоритетності та де це доцільно кількісну оцінку цілей організації з охорони праці; б підготовку плану досягнення кожної цілі з розподілом обов'язків і ясних критеріїв результативності діяльності які показують що повинно бути зроблено ким і коли; в добір критеріїв порівняння для підтвердження того що мету досягнуто; г надання адекватних ресурсів включаючи людські та фінансові ресурси й технічну підтримку залежно від обставин. 3.8.3. Заходи щодо планування ОП в організації повинні включати розробку розвиток і здійснення всіх елементів СУОП описаних у розділі 3 даного Керівництва і поданих на рис.2. 3.9. Цілі з ОП 3.9.1. Відповідно до політики з ОП та на основі вихідного чи наступного аналізів потрібно встановити вимірні цілі ОП які повинні бути: а специфічними для організації а також прийнятними та відповідними її розміру та характеру діяльності; б погодженими з вимогами відповідних національних законів що застосовуються правил а також технічними комерційними зобов'язаннями організації які відносяться до ОП; в спрямованими на безупинне вдосконалювання захисних заходів ОП працівників для досягнення найкращої результативності діяльності з ОП; г реалістичними та досяжними; д задокументованими та доведеними до всіх відповідних функціональних структур і рівнів організації; е періодично оцінюваними й у разі потреби поновлюваними. 3.10. Запобігання небезпекам 3.10.1. Попереджувальні та регулюючі заходи 3.10.1.1. Небезпеки та ризики для безпеки і здоров'я працівників повинні бути оперативно ідентифікованими й оціненими. Попереджувальні та регулюючі заходи повинні бути здійснені в такому порядку пріоритетності: а усунення небезпеки/ризику; б обмеження небезпеки/ризику в його джерелі шляхом використання технічних засобів колективного захисту чи організаційних заходів; в мінімізація небезпеки/ризику шляхом проектування безпечних виробничих систем що включають заходи адміністративного обмеження сумарного часу контакту зі шкідливими виробничими факторами; г там де залишені небезпеки/ризики не можуть обмежитися засобами колективного захисту роботодавець повинен безкоштовно надати відповідні засоби індивідуального захисту включаючи спецодяг і вжити заходів з гарантованого забезпечення їх використання й технічного обслуговування. 3.10.1.2. Потрібно встановити процедури чи заходи щодо попередження та регулювання небезпек які повинні: а відповідати небезпекам і ризикам які спостерігаються в організації; б регулярно аналізуватися та за необхідністю модифікуватися; в дотримуватися національних законів і правил відображати передовий досвід; г враховувати поточний стан знань включаючи інформацію чи звіти організацій таких як інспекції праці служби ОП й інші служби відповідно до обставин. 3.10.2.Управління змінами 3.10.2.1. Вплив на ОП внутрішніх змін таких як прийом на роботу поява нових технологічних і трудових процесів організаційних структур чи придбання компаній і зовнішніх змін наприклад у результаті вдосконалювання національних законів і правил злиття компаній розвитку знань з ОП й технологій повинен бути оцінений а відповідні запобіжні заходи виконані ще до введення змін у життя. 3.10.2.2. Перед будь-якою зміною чи впровадженням нових прийомів праці матеріалів процесів чи устаткування повинні бути виконані ідентифікація небезпек і оцінка ризиків на робочих місцях. Така оцінка повинна бути зроблена з урахуванням консультацій і за участю працівників та їх представників комітету з ОП де це необхідно. 3.10.2.3. При здійсненні "рішення про зміни" необхідно гарантовано забезпечити належне інформування та підготовку всіх членів організації яких торкається це рішення. 3.10.3. Попередження аварійних ситуацій готовність до них і реагування 3.10.3.1. Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані заходи щодо попередження аварійних ситуацій забезпечення готовності до них і реагування. Ці заходи повинні визначати можливий характер і масштаб нещасних випадків аварійних ситуацій та передбачати попередження пов'язаних з ними ризиків у сфері охорони праці. Усі заходи повинні бути розроблені відповідно до розміру та характеру діяльності організації. Вони повинні: а гарантувати що наявна необхідна інформація внутрішні комунікативна взаємодія та координація забезпечать захист усіх людей у випадку аварійної ситуації в робочій зоні; б надавати інформацію відповідним компетентним органам територіальним структурам навколишнього району і службам аварійного реагування а також забезпечувати комунікативну взаємодію з ними; в передбачати надання першої та медичної допомоги протипожежні заходи й евакуацію всіх людей котрі знаходяться в робочій зоні; г надавати відповідну інформацію і можливість підготовки всім членам організації на всіх рівнях включаючи проведення регулярних тренувань з попередження аварійних ситуацій забезпечення готовності до них і реагування. 3.10.3.2. Заходи щодо попередження аварійних ситуацій забезпечення готовності до них і реагування повинні бути встановлені разом із зовнішніми аварійними службами й іншими органами там де це доцільно. 3.10.4. Постачання 3.10.4.1. Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані процедури які гарантовано забезпечують: а відповідність з вимогами забезпечення безпеки й охорони здоров'я в організації' було ідентифіковано оцінено та включено в умови матеріально-технічного постачання й оренди; б вимоги національних законів і правил а також власні вимоги організації з ОП були ідентифіковані до придбання товарів і послуг; в заходи щодо досягнення відповідності з цими вимогами були виконані до використання цих товарів і послуг. 3.10.5. Підрядні роботи 3.10.5.1. Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані заходи які гарантовано забезпечують що вимоги організаціїз ОП чи принаймні їх еквівалент застосовуються до підрядчиків та їх працівників. 3.10.5.2. Заходи у відношенні підрядчиків котрі працюють на майданчиках в організації повинні: а включати критерії ОП до процедур оцінки та вибору підрядчиків; б встановлювати ефективний поточний зв'язок і координацію між відповідними рівнями управління організації та підрядчиком до початку роботи. При цьому потрібно забезпечити умови для інформування про небезпеки та заходи для попередження й обмеження їх впливу; в включати заходи щодо повідомлення про травми погіршення здоров'я хвороби та інциденти з працівниками підрядчика при виконанні робіт для організації; г забезпечувати відповідні ознайомлення з небезпеками робочих місць для забезпечення безпеки й охорони здоров'я та підготовку для підрядчиків чи їх працівників перед початком роботи чи в ході роботи залежно від необхідності; д методично відслідковувати дотримання вимог ОП в діяльності підрядчика на майданчиках в організації; е гарантувати що необхідні процедури та заходи щодо ОП на майданчиках в організації будуть виконані підрядчиком підрядчиками . ОЦІНКА 3.11. Моніторинг виконання й оцінка результативності 3.11.1 Постійно діючі процедури спостереження виміру й обліку діяльності з охорони праці ОП повинні розроблятися встановлюватися та періодично аналізуватися Обов'язки відповідальність І повноваження з моніторингу на різних рівнях управлінської структури повинні бути розподілені 3.11.2 Вибір показників результативності виконання повинні вироблятися відповідно до розмірів І характеру діяльності організації та цілей ОП 3.11.3 Мають бути взяті до уваги як якісні так кількісні виміри що відповідають потребам організації Вони повинні а базуватися на Ідентифікованих в організації небезпеках І ризиках взятих зобов'язаннях пов'язаних з політикою та цілями з ОП б підтримувати процес оцінки діяльності організації включаючи аналіз ефективності управління керівництвом 3.11.4 Моніторинг виконання й оцінка результативності повинні а використовуватися як засоби для визначення ступеня з якого здійснюються політика та цілі з ОП а ризики регулюються б включати як діяльний так і реагуючий моніторинг та не спиратися тільки на статистику пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та Інцидентів в фіксуватися документально 3.11.5 Моніторинг повинен забезпечити а зворотний зв'язок за результатами діяльності з ОП б інформацію для визначення чи є поточні заходи щодо ідентифікації запобігання небезпекам і ризикам доречними та ефективними в основу для прийняття рішень про вдосконалювання як ідентифікації небезпек та обмеження ризиків так і самої системи управління охороною праці далі - СУОП 3.11.6 Діяльний моніторинг повинен містити елементи необхідні для функціонування випереджувальної системи та включати а моніторинг виконання конкретних планів установлених критеріїв результативності виконання та цілей б систематичну перевірку виробничих систем приміщень цехів та устаткування в спостереження за виробничим середовищем включаючи організацію праці г спостереження за станом здоров'я працівників там де це доцільно шляхом відповідних медичних оглядів у тому числі - періодичних для раннього виявлення ознак та симптомів порушення здоров'я з метою визначення ефективності попереджувальних . регулюючих заходів д оцінку відповідності .з застосовними національними законами та правилами колективними угодами й іншими зобов'язаннями з ОП взятими на себе організацією 3.11.7 Реагуючий моніторинг повинен включати дентифікацію повідомлення та розслідування а пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я включаючи моніторинг сукупних даних про тимчасову непрацездатність хвороб та нцидентів б інших витрат таких як майновий збиток в незадовільної результативності виконання вимог безпеки й охорони здоров'я недоліків СУОП г програм реабілітації працівників відновлення здоров'я 3.12. Розслідування пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб й інцидентів та їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки й охорони здоров'я 3.12.1 Розслідування й виникнення першопричин пов'язаних з роботою травм погіршення здоров'я хвороб та інцидентів повинне виявляти будь-які недоліки в СУОП і бути задокументовано 3.12.2 Такі розслідування мають проводитися компетентними особами при відповідній участі працівників та їх представників 3.12.3 Результати таких розслідувань повинні бути доведені до відома комітету з ОП який мусить сформулювати відповідні рекомендації 3.12.4 Результати розслідувань так само як і будь-які рекомендації комітету з охорони праці повинні бути доведені до відома відповідних осіб з метою здійснення коригувальних дій включених в аналіз ефективності СУОП керівництвом та враховані в діяльності з безупинного вдосконалювання 3.12.5 Коригувальні дії які випливають з подібних розслідувань мають бути здійснені в порядку запобігання повторення пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та інцидентів 3.12.6 Звіти підготовлені зовнішніми організаціями які проводять розслідування такими як інспекції й установи соціального страхування повинні бути розглянуті та прийняті до виконання в тому ж порядку що й результати внутрішніх розслідувань з урахуванням вимог конфіденційності 3.13. Перевірка/Аудит 3131 Повинні бути встановлені заходи щодо періодичного проведення перевірок/аудиту з метою визначення чи є СУОП та її елементи доречними адекватними й ефективними для забезпечення безпеки та охорони здоров'я працівників і запобігання інцидентам 3132 Повинні бути розроблені політика та програма перевірок/аудиту які включатимуть визначення компетенції перевіряючого/аудитора масштаб перевірки/аудиту частоту проведення перевірок/аудитів методологію перевірок/аудита та форми звітності 3.13.3. Перевірка/аудит включає оцінку елементів СУОП в організації чи їх підсистем залежно від доцільності. Аудит повинен охоплювати: а політику з ОП; б участь працівників; в обов'язки та відповідальність; г компетентність і підготовку; д документацію СУОП; е передачу й обмін інформацією; ж планування розвиток і здійснення СУОП; з попереджувальні та регулюючі заходи; і управління змінами; к попередження аварійних ситуацій готовність до них і реагування; л постачання; м підрядні роботи; н моніторинг виконання й оцінку результативності; о розслідування пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та інцидентів і їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки й охорони здоров'я; п перевірку/аудит; р аналіз ефективності СУОП керівництвом; с попереджувальні та коригувальні дії; т безупинне вдосконалювання; у будь-які інші цілі й об'єкти перевірки/аудиту залежно від доцільності. 3.13.4. У висновках перевірки/аудиту повинно бути визначено чи є здійснювані елементи СУОП або їх підсистеми: а ефективними для здійснення політики та цілей організації з ОП; б ефективними для сприяння повній зайнятості працівників; в реагуючими на оцінку результативності діяльності з ОП й попередніх перевірок/аудитів; г такими які забезпечують організації досягнення відповідності з національними законами та правилами стосовно справи; д сягаючими мети безупинного вдосконалювання та передового досвіду з ОП. 3.13.5. Аудит повинен проводитися компетентними особами котрі працюють чи не працюють в організації не пов'язані з її діяльністю яка перевіряється. 3.13.6. Результати й висновки перевірки/аудиту повинні бути доведені до осіб відповідальних за коригувальні заходи. 3.13.7. Консультації на вибір аудитора та всі етапи перевірки/аудиту на робочому місці включаючи аналіз результатів передбачають участь працівників у належному порядку. 3.14. Аналіз ефективності СУОП керівництвом 3.14.1. Аналіз ефективності СУОП керівництвом повинен: а оцінити загальну стратегію СУОП для визначення досяжності запланованих цілей діяльності; б оцінити здатність СУОП задовольнити загальні потреби організації та зацікавлених у ній сторін включаючи працівників й органи управління нагляду й контролю; в оцінити необхідність зміни СУОП включаючи політику та цілі з ОП; г визначити які дії необхідні для своєчасного усунення недоліків враховуючи пристосування інших сторін управлінської структури організації™ оцінки результативності виконання; д забезпечити зворотний зв'язок включаючи визначення пріоритетів з метою раціонального планування і безупинного вдосконалювання; е оцінити прогрес у досягненні цілей організації з ОП й енергійність коригувальних дій; ж оцінити ефективність дій намічених при попередніх аналізах ефективності СУОП керівництвом. 3.14.2. Частоту й масштаб періодичних аналізів ефективності СУОП роботодавцем чи особою з найбільшою відповідальністю варто визначати відповідно до потреб та умов діяльності організації. 3.14.3. Аналіз ефективності СУОП керівництвом повинен враховувати: а результати розслідування пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та інцидентів; моніторингу виконання та виміру результативності; аудиторської діяльності; б додаткові внутрішні та зовнішні фактори а також зміни включаючи організаційні які можуть вплинути на СУОП. 3.14.4. Висновки з аналізу ефективності СУОП керівництвом повинні бути документально зафіксовані й офіційно доведені до відома: а осіб відповідальних за конкретний елемент елементи СУОП для того щоб вони могли вжити відповідних заходів; б комітету з ОП працівників та їх представників. ДІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ 3.15. Попереджуючі та коригувальні дії 3.15.1. Потрібно встановлювати та підтримувати в робочому стані заходи попереджувальних і коригувальних дій які випливають з моніторингу виконання й оцінки результативності СУОП перевірок/аудитів СУОП та аналізу ефективності СУОП керівництвом. Ці заходи повинні включати: а визначення й аналіз корінних причин будь-якого недотримання відповідних правил з ОП й чи заходів СУОП; б ініціювання планування здійснення перевірку ефективності й документування коригувальних і попереджувальних дій включаючи внесення змін до СУОП. 3.15.2. У тих випадках коли оцінка СУОП чи інші джерела показують що попереджувальні та захисні заходи від небезпек і ризиків неадекватні або можуть стати такими то останні за певних обставин згідно з прийнятою ієрархією попереджувальних і регулюючих заходів повинні бути вчасно передбачені цілком виконані та задокументовані. 3.16. Безупинне вдосконалювання 3.16.1. Варто встановити й підтримати в робочому стані заходи щодо безупинного вдосконалювання відповідних елементів СУОП та СУОП загалом. Вони повинні враховувати: а цілі організації з ОП; б результати ідентифікації й оцінки небезпек і ризиків; в результати моніторингу виконання й оцінки результативності виконання; г розслідування пов'язаних з роботою травм погіршень здоров'я хвороб та інцидентів результати й рекомендації перевірок/аудитів; д висновки аналізу ефективності СУОП керівництвом; е пропозиції з удосконалення що надходять від усіх членів організації включаючи комітет з ОП там де він існує; ж зміни в національних законах та правилах добровільних програмах і колективних угодах; з нову стосовно справи інформацію; і результати здійснення програм захисту та підтримки здоров'я. 3.16.2. Процеси та виконання організацією вимог забезпечення безпеки й охорони здоров'я повинні зіставлятися з досягненнями інших організацій з метою удосконалювання діяльності з охорони здоров'я та забезпечення безпеки. Глоссарій Glossary - Словник спеціальних термінів У даному Керівництві Guidelines нижченаведені терміни мають такі значення: Аудит audit - перевірка : систематичний незалежний і задокументований процес одержання й об'єктивної оцінки даних для визначення ступеня дотримання встановлених критеріїв. Термін не обов'язково означає незалежний зовнішній аудит проведений аудитором чи аудиторами з боку . Діяльний моніторинг active monitoring - енергійно діюче спостереження : поточна діяльність з перевірки того чи відповідають заходи з попередження та регулювання небезпек і ризиків а також ті що стосуються здійснення СУОП встановленим критеріям. Інцидент incident - неприємна пригода ситуація подія випадок : небезпечна пригода пов'язана з роботою чи яка сталася в процесі роботи але не призвела до травмування. Комітет з охорони праці safety and health committee - комітет з безпеки та здоров'я : комітет до складу якого входять представники роботодавців та працівників з ОП створений і функціонуючий на рівні організації відповідно до національних законів правил і практики. Компетентні особи competent person : особа котра володіє необхідною підготовкою і достатніми знаннями вміннями та досвідом для виконання конкретної роботи. Компетентна установа competent institution : державний чи інший орган що володіє повноваженнями з визначення національної політики розробки національних основ СУОП в організаціях і формулювання відповідних посібників. Спостереження за здоров'ям працівників workers' health surveillance : загальний термін який охоплює процедури й обстеження з оцінки стану здоров'я працівників для виявлення та ідентифікації відхилень від норми. Результати спостереження повинні використовуватися для захисту й оздоровлення окремих працівників колективного здоров'я на робочому місці а також сукупності працівників котрі зазнають впливу шкідливих виробничих факторів. Процедури оцінки стану здоров'я можуть включати медичні огляди біологічний моніторинг рентгенологічні обстеження опитування чи аналіз даних про стан здоров'я але не обмежуватися тільки ними. Спостереження за виробничим середовищем surveillance of the woking environment : загальний термін який включає ідентифікацію й оцінку таких факторів навколишнього середовища що можуть впливати на здоров'я працівників. Охоплює оцінки санітарно-гігієнічних умов праці факторів організації праці які можуть представляти ризик для здоров'я працівників засоби колективного й індивідуального захисту вплив на робітників небезпечних і шкідливих речовин та системи захисту від них розроблені для їх усунення та зниження. З позицій забезпечення здоров'я працівників спостереження за виробничим середовищем може бути присвячене але не обмежуватися тільки ними проблемам ергономіки профілактиці нещасних випадків і захворювань гігієні організації праці та соціально-психологічних факторів на робочому місці. Безупинне вдосконалювання continual improvement : ітераційно повторюваний процес підвищення ефективності СУОП спрямований на поліпшення діяльності з ОП загалом. Небезпека hazard : фактор здатний заподіяти травму чи шкоду здоров'ю людини. Організація organization : компанія фірма проект підприємство установа завод фабрика об'єднання орган влади суспільний інститут чи асоціація тощо або частини які входять чи не входять до їх складу з різними формами власності що мають власні функції та управління. В організаціях які мають більше одного структурного підрозділу окремо взятий структурний підрозділ також може бути визначений як організація. Оцінка небезпек hazard assessment : систематичне оцінювання небезпек. Оцінка ризику risk assessment : процес оцінювання ризиків для безпеки та здоров'я пов'язаних з впливом небезпек на роботі. Підрядчик contractor : особа чи організація що надає послуги роботодавцю на виробничій дільниці роботодавця відповідно до погоджених технічних вимог термінів та умов. Представники працівників workers' representive : відповідно до Конвенції про представників працівників 1971 №135 будь-яка особа визнана такою виходячи з національного законодавства й практики наприклад: а представники професійних союзів призначені чи обрані останніми або їх членами; б виборні представники а саме: вільно обрані працівниками [організації] відповідно до вимог національних законів чи правил або колективних договорів і чиї функції не включають діяльність яка визнана у відповідній країні як виняткова прерогатива професійних союзів. Представники працівників з охорони праці workers' safeti and health representative : представники працівників обрані чи призначені відповідно до національних законів правил або практики щоб представляти інтереси працівників з питань ОП на робочому місці. Працівник worker : будь-яка особа котра постійно чи тимчасово виконує роботу з наймання для роботодавця. Працівники та їх представники workers and their representives : в тих місцях даного Керівництва де згадуються працівники та їх представники тобто там де вони є останні повинні залучатися до консультацій з метою забезпечення належної участі робітників. У деяких випадках доцільно залучати всіх працівників та їх представників. Роботодавець employer : будь-яка фізична чи юридична особа котра здійснює наймання одного чи більше працівників. Робоча зона worksite - місцезнаходження роботи : фізична зона в якій працівникам необхідно знаходитися чи пересуватися що знаходиться під контролем роботодавця. Реагуючий моніторинг reactive monitoring : перевірка того що недоліки в заходах щодо запобігання та захисту від впливу небезпек і ризиків а також у функціонуванні СУОП що виявилися в результаті травми погіршення здоров'я хвороби або інциденту визначено й усунено. Ризик risk : поєднання ймовірності настання небезпечної події та тяжкості травми або шкоди для людського здоров'я викликаних ними. Пов'язані з роботою травми погіршення здоров'я і хвороби work-related injuries ill health and diseases : результати негативного впливу на здоров'я спричинені впливом хімічних біологічних фізичних організаційно-трудових і соціально-психологічних факторів на роботі. Система управління охороною праці OSH management system : набір взаємозалежних чи взаємодіючих між собою елементів які встановлюють політику й цілі з ОП та їх досягнення. За час свого існування в 1919 року МОП розробила та прийняла велику кількість міжнародних Конвенцій і супровідних Рекомендацій які мають пряме відношення до ОП а також багато кодексів правил безпеки й технічних публікацій з різних аспектів цього питання. Вони являють собою значний за обсягом звід визначень принципів зобов'язань обов'язків і прав а також технічні посібники що відбивають погоджені точки зору представників трьох сторін соціально-трудових відносин з 175 держав-членів котрі входять до МОП за більшістю аспектів з ОП. Конвенції і Рекомендації МОП стосовно даного питання Конвенції Номер Назва 115 Захист від радіації 1960 135 Представники працюючих 1971 136 Бензол 1971 139 Професійні ракові захворювання 1974 148 Виробниче середовище забруднення повітря шум вібрація 1977 155 Безпека та гігієна праці 1981 161 Служба гігієни праці 1985 162 Азбест 1986 167 Безпека та гігієна праці в будівництві 1988 170 Хімічні речовини 1990 174 Попередження великих промислових аварій 1993 176 Безпека і гігієна на шахтах 1995 Рекомендації Номер Назва 114 Захист від радіації 1960 144 Бензол 1971 147 Професійні ракові захворювання 1974 156 Виробниче середовище забруднення повітря шум вібрація 1977 164 Безпека та гігієна праці 1981 171 Служба гігієни праці 1985 172 Азбест 1986 175 Безпека та гігієна праці в будівництві 1988 177 Хімічні речовини 1990 181 Попередження великих промислових аварій 1993 183 Безпека та гігієна на шахтах 1995