Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків

Про затвердження правил відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків Постанова Кабінету міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 Кабінет міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити і ввести в дію з 1 липня 1993 р. Правила відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків що додаються. 2. Установити що до створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань виплата ушкодження шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків здійснюється безпосередньо власником або уповноваженим ним органом. 3. Міністерствам іншим центральним органам державної виконавчої влади Раді Міністрів Республіки Крим обласним Київській Севастопольській міським державним адміністраціям здійснювати постійний контроль за виконанням власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом чинного законодавства щодо соціального захисту працівників які зазнали ушкодження здоров'я при виконанні ними трудових обов'язків. 4. Міністерству соціального захисту населення разом з Міністерством охорони здоров'я Міністерством праці та Фондом України соціального захисту інвалідів забезпечити організаційну роботу щодо комплексного вирішення питань медичного соціально-побутового обслуговування навчання перекваліфікації та працевлаштування осіб яким заподіяно ушкодження здоров'я пов'язане з виконанням трудових обов'язків. Прем'єр-міністр України Міністр Кабінету міністрів України В текст внесені Зміни та Доповнення згідно Постанови КМУ № 71 від 08.02.94 та № 492 від 18.07.94 ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 2. РОЗМIРИ ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 3. ПОРЯДОК I ТЕРМIН ВИПЛАТИ СУМИ ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРIВ ПРО ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 23 червня 1994 р. № 472 П Р А В И Л А відшкодування власником підприємства установи i організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов’язків 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1. Власник підприємства установи i організації надалі - підприємство або уповноважений ним орган надалі - власник несе матеріальну вiдповiдальнiсть за шкоду заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов’язків надалі - ушкодженням здоров'я а також за моральну шкоду заподiяну потерпiлому внаслiдок фiзичного чи психiчного впливу небезпечних або шкiдливих умов працi. Власник звiльняється вiд вiдшкодування шкоди якщо доведе що шкода заподiяна не з його вини а умови працi не є причиною моральної шкоди. 2. Доказом вини власника можуть бути: акт про нещасний випадок на виробництвi або акт про професiйне захворювання; висновок службових осiб органiв якi здiйснюють контроль i нагляд за охороною працi та дотриманням законодавства про працю або профспiлкового органу щодо причин ушкодження здоров'я; медичний висновок про професiйне захворювання; вирок або рiшення суду постанова прокурора висновок органiв дiзнання або попереднього слiдства; рiшення про притягнення винних осiб до адмiнiстративної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; рiшення органiв соцiального страхування про вiдшкодування власником витрат на допомогу працiвниковi в разi тимчасової непрацездатностi у зв'язку з ушкодженням здоров'я; показання свiдкiв та iншi докази. 3. Вiдшкодування шкоди членовi екiпажу повiтряного судна а в разi його смертi - членам сiм'ї здiйснюється вiдповiдно до Повiтряного Кодексу України. 4. Вiдшкодування шкоди заподiяної працiвнику ушкодженням здоров'я надалi - потерпiлому складається з: виплати втраченого заробiтку або вiдповiдної його частини залежно вiд ступеня втрати потерпiлим професiйної працездатностi; виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпiлому членам сiм'ї та утриманцям померлого ; компенсацiї витрат на медичну та соцiальну допомогу посилене харчування протезування стороннiй догляд тощо . За наявностi факту моральної шкоди потерпiлому вiдшкодовується моральна шкода. 5. Ступiнь втрати працездатностi визначається медико-соцiальною експертною комiсiєю МСЕК у вiдсотках до професiйної працездатностi яку мав потерпiлий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рiвня життєдiяльностi потерпiлого причину час настання та групу iнвалiдностi у зв'язку з ушкодженням здоров'я а також визначає необхiднi види медичної та соцiальної допомоги. При пред'явленнi акта про нещасний випадок МСЕК проводить огляд потерпiлих за направленням: лiкувально-профiлактичного закладу власника профспiлкового органу пiдприємства. Крiм цього огляд провадиться за направленням органiв слiдства прокуратури. 6. За потерпiлим тимчасово переведеним за його згодою на легшу нижчеоплачувану роботу зберiгається середньомiсячний заробiток на термiн визначений лiкарсько-консультацiйною комiсiєю ЛКК або до встановлення МСЕК стiйкої повної часткової втрати професiйної працездатностi. Необхiднiсть переведення потерпiлого на iншу роботу її тривалiсть та характер установлюються ЛКК. Якщо у встановлений ЛКК термiн власник не запропонував потерпiлому вiдповiдної роботи йому виплачується середньомiсячний заробiток. У випадках викладених в абзацах першому та другому цього пункту середньомiсячний заробiток обчислюється за 3 мiсяцi до ушкодження здоров'я. У разi коли мiж власником i потерпiлим не досягнуто згоди щодо запропонованих згiдно з рекомендацiями ЛКК робiт питання вирiшується вiдповiдно до законодавства про працю. 7. Власник забезпечує професiйну реабiлiтацiю потерпiлого вiдповiдно до висновку ЛКК або МСЕК якщо внаслiдок ушкодження здоров'я або моральної шкоди вiн не може виконувати попередню роботу. За потерпiлим який проходить професiйну орiєнтацiю професiйне навчання або переквалiфiкацiю за iндивiдуальною програмою реабiлiтацiї якщо з часу встановлення iнвалiдностi визначення моральної шкоди минуло не бiльше одного року зберiгається середньомiсячний заробiток протягом термiну визначеного програмою реабiлiтацiї. У цей час вiдшкодування шкоди провадиться на загальних пiдставах. У випадках викладених у цьому пунктi середньомiсячний заробiток обчислюється в порядку передбаченому в пунктi 6 цих Правил. 8. У разi смертi потерпiлого право на вiдшкодування шкоди одержання частини втраченого заробiтку мають особи якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання а також дитина померлого яка народилася пiсля його смертi. Такими особами є: а дiти якi не досягли 18 рокiв; вихованцi учнi студенти курсанти слухачi стажисти - до закiнчення навчальних закладiв але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв; б жiнкi старшi 55 рокiв i чоловiки старшi 60 рокiв; в iнвалiди на час iнвалiдностi; г один iз батькiв або дружина чоловiк померлого чи iнший член сiм'ї якщо вiн не працює i доглядає дiтей братiв сестер або онукiв померлого якi не досягли 8 рокiв. Неповнолiтнi дiти на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати алiменти ввжаються такими що перебували на його утриманнi. 2. РОЗМIРИ ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 9. Розмiр вiдшкодування втраченого потерпiлим заробiтку встановлюється вiдповiдно до ступеня втрати професiйної працездатностi i середньомiсячного заробiтку який вiн мав до ушкодження здоров'я. втрачений заробiток або його частина вiдповiдно до ступеня втрати професiйної працездатностi виплачується власником у повному розмiрi тобто без урахування розмiру пенсiї по iнвалiдностi iнших видiв пенсiй заробiтку доходу i стипендiї. визначений розмiр втраченого заробiтку або вiдповiдна його частина залежно вiд ступеня втрати потерпiлим професiйної працездатностi коригуванню у бiк зменшення не пiдлягає. 10. Розмiр одноразової допомоги потерпiлому встановлюється колективним договором угодою трудовим договором . якщо вiдповiдно до медичного висновку потерпiлому встановлена стiйка втрата працездатностi одноразова допомога потерпiлому має бути не менше суми визначеної з розрахунку його середньомiсячного заробiтку за кожний процент втрати ним професiйної працездатностi. стiйкою втратою працездатностi вважається будь-яка втрата професiйної працездатностi що визначається органами медико-соцiальної експертизи МСЕК . У разi тимчасової втрати працездатностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або профзахворювання власник виплачує потерпiлому одноразову допомогу на додатковi витрати на лiкування в порядку i розмiрах передбачених колективним договором. У разi смертi потерпiлого розмiр одноразової допомоги його сiм'ї повинен бути не менше п'ятирiчного заробiтку i крiм того не менше однорiчного заробiтку потерпiлого на кожного утриманця а також на його дитину яка народилася пiсля його смертi. Якщо комiсiєю з розслiдування нещасного випадку встановлено факт не виконання потерпiлим вимог нормативних актiв з охорони працi розмiр одноразової допомоги може бути зменшено в порядку що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспiлкового комiтету пiдприємства але не бiльш як на 50 вiдсоткiв. 11. Моральна шкода вiдшкодовується за заявою потерпiлого про характер моральної втрати чи висновком медичних органiв у виглядi одноразової грошової виплати або в iншiй матерiальнiй формi розмiр якої визначається в кожному конкретному випадку на пiдставi: - домовленостi сторiн власника профспiлкового органу i потерпiлого або уповноваженої ним особи ; - рiшення комiсiї по трудових спорах; - рiшення суду. Розмiр вiдшкодування моральної шкоди не може перевищувати двохсот мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати незалежно вiд iнших будь-яких виплат. 12. Власник вiдшкодовує потерпiлому витрати на медичну та соцiальну допомогу на додаткове харчування придбання лiкiв спецiальний медичний та звичайний догляд побутове обслуговування протезування санаторно-курортне лiкування придбання спецiальних засобiв пересування тощо . При визначеннi розмiрiв витрат на медичну та соцiальну допомогу ступiнь вини потерпiлого в ушкодженнi його здоров'я не враховується. Цi витрати вiдшкодовуються якщо потреба в них обумовлена висновками МСЕК. 13. Розмiр компенсацiї витрат на додаткове харчування визначається на пiдставi рацiону харчування розробленого МОЗ i довiдки мiсцевих органiв державної виконавчої влади або виконавчих комiтетiв мiських районних у мiстах Рад народних депутатiв про середнi цiни на продукти у вiдповiдний перiод їх придбання а за згодою власника - довiдки органiзацiй торговельної мережi чи управлiнь ринками. Витрати на лiки лiкування протезування крiм протезiв з дорогоцiнних металiв придбання санаторно-курортних путiвок речей догляду за потерпiлим визначаються на пiдставi рецептiв лiкарiв довiдок або рахункiв про їх вартiсть. 14. Розмiр витрат на необхiдний догляд за потерпiлим залежно вiд характеру цього догляду визначається МСЕК i не може бути менше: - трьох мiнiмальних заробiтних плат - на спецiальний медичний догляд масаж уколи тощо ; - двох мiнiмальних заробiтних плат - на звичайний догляд; - однiєї мiнiмальної заробiтної плати - на побутовий догляд прибирання кiмнати прання бiлизни тощо . Витрати на догляд за потерпiлим вiдшкодовуються власником незалежно вiд того ким вони здiйснюються. Iнвалiдам першої групи висновок МСЕК потрiбен тiльки для встановлення спецiального медичного догляду. Встановлення для них iнших видiв догляду висновку МСЕК не потребує. Якщо потерпiлому встановлена потреба в кiлькох видах допомоги йому вiдшкодовуються витрати на кожний вид. 15. Потерпiлому перiодично але не рiдше одного разу на три роки а iнвалiдам 1-ої групи щорiчно безкоштовно надається путiвка для санаторно-курортного лiкування вiдповiдно до медичного висновку а в разi самостiйного її придбання власник за бажанням потерпiлого компенсує середню вартiсть санаторно-курортної путiвки. Потерпiлому компенсуються витрати на проїзд до мiсця лiкування i назад. У разi необхiдностi супроводу потерпiлого особi яка його супроводжує компенсується проїзд туди i назад а також сплачуються добовi i компенсуються витрати на житло вiдповiдно до законодавства про службовi вiдрядження. Потерпiлому який використав чергову вiдпуску до отримання путiвки у санаторно-курортнi заклади власник надає додаткову вiдпустку для лiкування включаючи час проїзду iз збереженням на цей час середньомiсячного заробiтку який вiн мав до ушкодження здоров'я або заробiтку що склався перед вiдпусткою за вибором потерпiлого . Виплата втраченого заробiтку або вiдповiдної його частини потерпiлому протягом цього часу здiйснюється на загальних пiдставах. 16. Компенсацiя витрат на придбання iнвалiдам спецiальних засобiв пересування запасних частин до них а також витрат на придбання палива ремонт i технiчне обслуговування транспортних засобiв провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. 17. Власник надає iнвалiдам працi внаслiдок ушкодження здоров'я у тому числi непрацюючим на пiдприємствi допомогу у вирiшеннi соцiально-побутових питань за їх рахунок а в разi можливостi - за рахунок пiдприємства. 18. У разi смертi потерпiлого вiд нещасного випадку витрати на його поховання несе власник. 19. Розмiр вiдшкодування шкоди частина втраченого заробiтку у разi смертi годувальника особам якi мають на це право визначається iз середньомiсячного заробiтку з вирахуванням частки яка припадала на нього i працездатних осiб якi були на його утриманнi але не мали права на вiдшкодування частини втраченого заробiтку . Для визначення розмiру вiдшкодування шкоди кожнiй особi яка має на це право частка заробiтку годувальника що припадає на зазначених осiб дiлиться на число цих осiб. Розмiр вiдшкодування шкоди непрацездатним особам якi не були на утриманнi померлого але мають на це право визначається в такому порядку: - якщо кошти на утримання стягувалися за рiшенням суду то вiдшкодування шкоди визначається в сумi що призначена судом; - якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку то вiдшкодування шкоди встановлюється власником пiдприємства за участю профспiлкового органу. У разi коли право на вiдшкодування шкоди мають одночасно непрацездатнi особи якi були на утриманнi померлого i непрацездатнi особи якi не були на його утриманнi спочатку визначається розмiр вiдшкодування шкоди особам якi не були на утриманнi померлого. Установлена зазначеним особам сума вiдшкодування шкоди виключається iз заробiтку годувальника а потiм визначається розмiр вiдшкодування шкоди особам якi були на утриманнi померлого у порядку передбаченому абзацами першим i другим цього пункту. Вiдшкодування шкоди особам якi втратили годувальника виплачується в повному розмiрi без урахування призначеної їм пенсiї у разi втрати годувальника та iнших доходiв. 21. Якщо ушкодження здоров'я настало з вини кiлькох власникiв вiдшкодування шкоди провадиться кожним власником вiдповiдно до ступеня їх вини. Ступiнь вини власникiв визначається комiсiєю з розслiдування нещасного випадку за участю уповноважених власниками представникiв а в разi виникнення спору - народним судом. 22. Середньомiсячний заробiток для обчислення розмiру вiдшкодування потерпiлому втраченого заробiтку або вiдповiдної його частини визначається за бажанням потерпiлого за 12 або 3 останнi повнi календарнi мiсяцi роботи що передували калiцтву а при професiйному захворюваннi - стiйкiй втратi професiйної працездатностi. Якщо працiвнику встановлено професiйне захворювання пiсля переходу звiльнення його з роботи з якою пов'язане це ушкодження здоров'я то середнiй заробiток береться за 12 або за бажанням потерпiлого за останнi повнi 3 календарнi мiсяцi до часу переходу звiльнення з цiєї роботи. У тому разi коли потерпiлий працював менше 12 календарних мiсяцiв середньомiсячний заробiток визначається шляхом дiлення загальної суми за календарнi мiсяцi роботи на число цих мiсяцiв. Якщо працiвник працював менше одного календарного мiсяця то заробiток за весь вiдпрацьований час дiлиться на число вiдпрацьованих днiв а одержана сума множиться на число робочих днiв за мiсяць обчислене в середньому за рiк 25 4 - при шестиденному робочому тижнi та 21 2 - при п'ятиденному робочому тижнi . Заробiток у зазначений перiод пiдлягає коригуванню з урахуванням пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати тарифних ставок посадових окладiв працiвникiв пiдприємства або iндексацiї доходiв вiдповiдно до чинного законодавства. 23. Види оплати працi що враховуються при обчисленнi середньомiсячного заробiтку визначаються вiдповiдно до чинного законодавства про пенсiйне забезпечення. 24. Середньомiсячний заробiток обчислений у порядку передбаченому в пунктах 22 23 цих Правил береться для визначення розмiру одноразової допомоги потерпiлому або його сiм'ї та утриманцям у разi смертi потерпiлого. 25. У разi повторного ушкодження здоров'я середньомiсячний заробiток за бажанням потерпiлого обчислюється за вiдповiднi перiоди що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Розмiр вiдшкодування шкоди в цьому разi визначається ступенем у вiдсотках втрати професiйної працездатностi що встановлюється МСЕК за сукупнiстю випадкiв ушкодження здоров'я. Якщо повторне ушкодження здоров'я працiвника настало з вини iншого власника вiдшкодування шкоди провадиться на загальних пiдставах. 26. Якщо на час звернення за вiдшкодуванням шкоди не збереглися документи про заробiток потерпiлого до ушкодження здоров'я розмiр вiдшкодування шкоди обчислюється за дiючою на час звернення тарифною ставкою окладом за професiєю посадою на пiдприємствi в галузi потерпiлого або береться тарифна ставка оклад подiбної професiї посади . Вiдсутнiсть документiв про заробiток пiдтверджується довiдкою власника або вiдповiдного архiву. 27. У разi ушкодження здоров'я особи в перiод виробничого навчання практики розмiр вiдшкодування шкоди визначається за дiючою на пiдприємствi ставкою окладом тiєї професiї спецiальностi якiй навчався потерпiлий але не нижче вiд найменшого розряду тарифної сiтки вiдповiдної професiї. Якщо особа у перiод навчання практики мала заробiток розмiр вiдшкодування шкоди визначається за її згодою iз середньомiсячного заробiтку за цей перiод. За бажанням потерпiлого розмiр вiдшкодування шкоди може бути визначений iз середньомiсячного заробiтку на роботi що передувала виробничому навчанню практицi . 28. Перерахування розмiру вiдшкодування шкоди втраченого заробiтку витрат на соцiальну i медичну допомогу проводиться у разi: - змiни ступеня втрати професiйної працездатностi; - змiни складу сiм'ї померлого; - пiдвищення мiнiмального розмiру заробiтної плати в порядку визначеному законодавством; - пiдвищення тарифних ставок окладiв працiвникiв госпрозрахункових пiдприємств а також заробiтної плати вiдповiдно до колективного договору. 29. Iндексацiя суми вiдшкодування шкоди провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. 3. ПОРЯДОК I ТЕРМIН ВИПЛАТИ СУМИ ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 30. Виплата суми вiдшкодування шкоди провадиться власником з вини якого настало ушкодження здоров'я внаслiдок нещасного випадку про фесiйного захворювання або з фонду соцiального страхування. Якщо зазначенi суми виплаченi з фонду соцiального страхування власник зобов'язаний повернути їх до фонду. При виїздi потерпiлого або осiб якi мають право на вiдшкодування шкоди на постiйне мiсце проживання за межi України визначенi на зазначенi цiлi суми пересилаються власником за їх адресою в порядку передбаченому мiждержавними угодами. 31. У разi ушкодження здоров'я працiвника в перiод його роботи на пiдприємствi України розташованому за кордоном вiдшкодування шкоди здiйснюється власником цього пiдприємства вiдповiдно до законодавства України. 32. При лiквiдацiї банкрутствi або реорганiзацiї злиття приєднання подiл видiлення перетворення пiдприємства вiдшкодування шкоди компенсацiя всiх видiв витрат провадиться правонаступником. Якщо права i обов'язки лiквiдованого пiдприємства не переходять до правонаступника суми що пiдлягають вiдшкодуванню капiталiзуються i перераховуються органам державного соцiального страхування для виплати їх у розмiрi i в термiни зазначенi у вiдповiдному рiшеннi про вiдшкодування шкоди. У разi лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства без правонаступника лiквiдацiйна комiсiя надсилає офiцiйне повiдомлення про це до мiсцевого органу державного соцiального страхування. Якщо при лiквiдацiї пiдприємства капiталiзацiя платежiв у вiдшкодування шкоди не проведена регресна вимога подається органам державного соцiального страхування. 33. Заява про вiдшкодування шкоди подається власнику з вини якого заподiяна шкода. При лiквiдацiї банкрутствi реорганiзацiї пiдприємства потерпiлий подає заяву правонаступниковi а в разi його вiдсутностi - органовi державного соцiального страхування. 34. До заяви потерпiлого про вiдшкодування шкоди додаються висновки МСЕК про ступiнь втрати професiйної працездатностi та необхiднi витрати на медичну та соцiальну допомогу а також вiдповiднi рiшення про вiдшкодування моральної шкоди. До заяви про вiдшкодування шкоди у разi втрати годувальника додаються: 1 копiя свiдоцтва органу ЗАГСу про смерть годувальника; 2 довiдка житлово-експлуатацiйної органiзацiї або сiльської селищної Ради народних депутатiв чи iншi документи про склад сiм'ї у тому числi тих що були на його утриманнi або копiя вiдповiдного рiшення суду; 3 довiдка навчального закладу про навчання осiб вiком до 23 рокiв якi мають право на вiдшкодування шкоди; 4 довiдка житлово-експлуатацiйної органiзацiї або сiльської селищної Ради народних депутатiв про батькiв або iнших членiв сiм'ї потерлого якi не працюють i доглядають дiтей братiв сестер або онукiв померлого вiком до 8 рокiв. 35. Власник повинен забезпечити оформлення всiх документiв необхiдних для визначення розмiру вiдшкодування потерпiлому шкоди а в разi оскарження рiшення - подати допомогу в одержаннi матерiалiв чи зажадати їх вiд вiдповiдних органiзацiй. 36. Власник зобов'язаний розглянути заяву про вiдшкодування шкоди та прийняти вiдповiднi рiшення протягом 10 днiв з дня її надходження з усiма необхiдними документами або надходження додаткових документiв. Рiшення про вiдшкодування шкоди оформляється наказом розпорядженням власника в якому зазначаються особи яким установлюється вiдшкодування шкоди його розмiри потерпiлому або кожному членовi сiм'ї потерпiлого а також термiни виплати. Копiя наказу розпорядження власника про вiдшкодування шкоди або мотивована письмова вiдмова вручається заiнтересованiй особi протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення. 37. Копiя наказу розпорядження власника рiшення народного суду про призначення вiдшкодування шкоди заява потерпiлого або iнших заiнтересованих осiб про встановлення вiдшкодування шкоди з необхiдними документами що додаються до неї зберiгаються власником в окремiй справi на кожного одержувача. Власник зобов'язаний забезпечити збереження цих документiв. На перiод вiдшкодування шкоди документи зберiгаються в бухгалтерiї пiдприємства. У разi реорганiзацiї лiвiдацiї або банкрутствi пiдприємства вони передаються правонаступнику а у разi його вiдсутностi - мiсцевим органам державного соцiального страхування. Через два роки пiсля припинення вiдшкодування шкоди зазначенi справи передаються до архiву. 38. Суми вiдшкодування шкоди виплачуються: - потерпiлому - з дня встановлення стiйкої втрати професiйної працездатностi або виникнення необхiдностi у витратах на медико-соцiальну допомогу; - особам якi мають право на вiдшкодування шкоди у разi втрати годувальника - з дня його смертi але не ранiше нiж з дня настання права на вiдшкодування шкоди. 39. Одноразова допомога виплачується потерпiлому у мiсячний термiн з дня визначення МСЕК стiйкої втрати професiйної працездатностi а у разi смертi потерпiлого - з дня його смертi особам якi мають на це право. Iншим потерпiлим термiн i розмiр надання одноразової допомоги встановлюється колективним договором угодою трудовим договором . 40. Сума вiдшкодування моральної шкоди визначається вiдповiдно до пункту 11 цих Правил. 41. Якщо заяву про вiдшкодування шкоди потерпiлий або заiнтересованi особи подали через три роки з дня визначення МСЕК стiйкої втрати професiйної працездатностi вiдшкодування шкоди провадиться з дня подання заяви. 42. Продовження виплати платежiв щодо вiдшкодування щкоди провадиться з дня їх припинення i до часу зазначеного в пунктi 44 Правил незалежно вiд часу звернення потерпiлого або заiнтересованих осiб до власника. При цьому сума вiдшкодування шкоди за минулий час виплачується за умови пiдтвердження МСЕК втрати працездатностi та наявностi причинного зв'язку мiж настанням непрацездатностi й ушкодженням здоров'я. 43. Якщо потерпiлому або особам якi мають право на вiдшкодування шкоди з вини власника своєчасно не визначено або не виплачено вiдшкодування шкоди то цi суми виплачуються без обмеження протягом будь-якого термiну i пiдлягають коригуванню вiдповiдно до коефiцiєнтiв пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати за вiдповiдний перiод згiдно iз законодавством. Виплата суми вiдшкодування шкоди яку своєчасно не одержав потерпiлий чи особи якi мають на це право провадиться за минулий час але не бiльш як за три роки до додання заяви про вiдшкодування шкоди. Позивач у справi вiдшкодування шкоди завданої калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я а також втратою годувальника звiльняється вiд судових витрат у доход держави. У випадку задоволення позову повнiстю або частково судовi витрати стягуються з вiдповiдача. 44. Вiдшкодування шкоди провадиться протягом встановленого МСЕК термiну втрати працездатностi та термiну надання потерпiлому медичних та соцiальних послуг. Особам якi мають право на вiдшкодування шкоди в разi втрати годувальника виплати провадяться: - дiтям - до досягнення ними 18 рокiв. Вихованцям учням студентам слухачам стажистам - до закiнчення навчального закладу але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв; - чоловiкам вiком понад 60 рокiв i жiнкам понад 55 рокiв - довiчно; - iнвалiдам - протягом перiоду iнвалiдностi; - матерi батьку членам сiм'ї якi не працюють i доглядають дiтей братiв сестер онукiв померлого годувальника - до досягнення ними 8 рокiв. 45. Доставка i пересилання суми вiдшкодування шкоди провадяться за рахунок власника. За бажанням одержувачiв ця сума може перераховуватися на особистий рахунок в ощадному банку. Послуги ощадного банку оплачує власник. Виплата суми вiдшкодування шкоди провадиться щомiсячно в днi установленi наказом власника. 46. Суми вiдшкодування шкоди не пiдлягають оподаткуванню. Обов'язковi вiдрахування з них провадяться у тому порядку що i вiдрахування iз заробiтної плати. У разi позбавлення потерпiлого волi виплата вiдшкодування шкоди не припиняється. Їх суми перераховуються на спецiальний рахунок i виплачуються йому пiсля звiльнення з мiсця позбавлення волi. 47. Потерпiлим якi проживають у будинках-iнтернатах для громадян похилого вiку та iнвалiдiв пансiонатах ветеранiв вiйни та працi щомiсячнi суми вiдшкодування шкоди перераховуються на рахунок зазначених установ з виплатою рiзницi мiж сумою вiдшкодування шкоди i вартiстю утримання в них але не менше 25 вiдсоткiв призначеної суми вiдшкодування шкоди втраченого заробiтку . Якщо на утриманнi потерпiлого який проживає у будинку-iнтернатi для громадян похилого вiку та iнвалiдiв пансiонатi ветеранiв вiйни та працi є непрацездатнi члени сiм'ї сума вiдшкодування виплачується в такому порядку: на одного непрацездатного утриманця - чверть на двох - третина на трьох i бiльше - половина суми вiдшкодування шкоди. Частина суми вiдшкодування що залишається пiсля вiдрахування вартостi утримання в цих установах але не менше 25 вiдсоткiв виплачується потерпiлому. 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРIВ ПРО ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 48. Спори мiж потерпiлим або iншими зацiкавленими особами i власником щодо права на вiдшкодування шкоди визначення або перерахування її розмiру а також наявностi порушення правил охорони працi визначення ступеня провини власника i потерпiлого та iнших умов вiд яких залежить розмiр вiдшкодування шкоди вирiшуються в порядку встановленому для розгляду трудових спорiв. 1