НПАОП 10.0-5.29-04

НПАОП 10.0-5.29-04 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236 НПАОП 10.0-5.29-04 Iнструкцiя iз застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконаннi та електроустаткування загального призначення в шахтах небезпечних за газом або пилом До п. 5.2.9 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення допускається в кожному окремому випадку тільки за погодженням з місцевим органом Держнаглядохоронпрацi та на підставі висновку МакНДI. Дозвіл видається на електроустаткування тільки таких типів за потужністю частотою обертання напругою які не виготовляються заводами у відповідному вибухозахищеному виконанні. 2. Монтаж i експлуатацiя електроустаткування в рудниковому нормальному виконаннi та загального призначення здійснюється вiдповiдно до проекту затвердженого директором шахти. Проект повинен складатися: а з перелiку заходiв що забезпечують безпечну експлуатацiю електроустаткування; б зi схеми провiтрювання мiсць розташування електроустаткування iз зазначенням вентиляцiйних пристроїв що забезпечують провiтрювання свiжим струменем мiсця установки датчикiв контролю метану; в з перелiку електроустаткування з технiчними характеристиками. 3. В мiсцях розташування електроустаткування щозмiни повинно проводитися вимiрювання метану а на шахтах ІІІ категорiї та надкатегорних за газом крiм того повиннi встановлюватися датчики стацiонарних автоматичних приладiв контролю метану. 4. Електроустаткування повинно бути вимкненим при виявленi концентрацiї метану понад 0 5%. Включення електроустаткування дозволяється пiсля поновлення нормального режиму провiтрювання i вимiру метану в мiсцi установки електроустаткування i на вiдстанi не меншiй за 20 м у всiх прилеглих виробках. 5. У мiсцi установки електроустаткування повинна бути вивiшена коротка iнструкцiя з експлуатацiї а також схема електропостачання. 1 2